ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 8 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 28, ст. 204) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Регулювання трудових вiдносин громадян, якi працюють за межами своїх держав

     Трудовi вiдносини громадян України, якi працюють за її межами, а також трудовi вiдносини iноземних громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах, органiзацiях України, регулюються законодавством держави, в якiй здiйснене працевлаштування (наймання) працiвника, та мiжнародними договорами України".

     2. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203):

     1) статтю 15 доповнити пунктом 17 такого змiсту:

     "17) пiд "матерiальними цiнностями" - будь-якi предмети, товари, майно, продукцiя, обладнання, устаткування, транспортнi засоби та iншi речi майнового характеру, необхiднi для виконання угоди про розподiл продукцiї, що перемiщуються через митний кордон України";

     2) статтю 48 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "При ввезеннi товарiв, iнших матерiальних цiнностей, призначених для виконання угоди про розподiл продукцiї, декларант зобов'язаний:

     1) пред'явити митницi товари та iншi матерiальнi цiнностi, що перемiщуються через митний кордон України;

     2) пред'явити митницi копiю угоди про розподiл продукцiї, укладеної вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї", завiрену мiжвiдомчою комiсiєю, створеною в порядку, передбаченому Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї";

     3) сплатити митнi збори;

     4) пред'явити сертифiкат вiдповiдностi на товари i предмети, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї вiдповiдно до законодавства України".

     3. У Законi України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 14, ст. 168; 1998 р., N 17, ст. 80):

     1) у статтi 2:

     абзац другий пiсля слiв "iнших держав" доповнити словами "особи без громадянства";

     частину першу доповнити абзацом такого змiсту:

     "об'єднання юридичних осiб, що здiйснюють дiяльнiсть в Українi на умовах угоди про розподiл продукцiї";

     2) частину першу статтi 8 пiсля слiв "суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi" доповнити словами "крiм об'єднань юридичних осiб, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi на умовах угод про розподiл продукцiї".

     4. У частинi другiй статтi 8 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 14, ст. 170; 1998 р., N 11 - 12, ст. 44):

     доповнити частину пiсля слiв "особи без громадянства" словами "крiм найнятих вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї";

     доповнити частину реченням такого змiсту: "Працевлаштування в Українi iноземцiв, найнятих iнвестором у межах i за посадами (спецiальнiстю), визначеними угодою про розподiл продукцiї, здiйснюється без отримання дозволу на працевлаштування".

     5. Статтю 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 29, ст. 377; 1992 р., N 31, ст. 442; 1993 р., N 5, ст. 33, N 17, ст. 184; 1994 р., N 20, ст. 120; 1999 р., N 7, ст. 49, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 23 березня 2000 року N 1595-III) пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Режим лiцензування та квотування не поширюється на експорт та реалiзацiю компенсацiйної та прибуткової продукцiї, отриманої iнвестором у власнiсть на умовах угоди про розподiл продукцiї, укладеної вiдповiдно до вимог Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї". Введення будь-яких обмежень щодо експорту та реалiзацiї такої продукцiї, в тому числi кiлькiсних, не допускається, якщо iнше не передбачено угодою про розподiл продукцiї".

     У зв'язку з цим частини восьму - двадцять п'яту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - двадцять шостою.

     6. У Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 2000 р., N 5, ст. 34):

     1) статтю 20 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Повноваження спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв та його органiв на мiсцях, визначенi у пунктi "ж" частини першої цiєї статтi, не застосовуються до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (iнвесторiв), що здiйснюють свою дiяльнiсть на умовах угод про розподiл продукцiї".

     У зв'язку з цим частини третю - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - чотирнадцятою;

     2) статтю 69 доповнити частиною такого змiсту:

     "Шкода, заподiяна довкiллю у зв'язку з виконанням угоди про розподiл продукцiї, пiдлягає вiдшкодуванню вiдповiдно до вимог статтi 29 Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     7. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163) доповнити пунктом "к" такого змiсту:

     "к) товари та iншi матерiальнi цiнностi, включаючи будь-якi предмети, майно, продукцiю, обладнання, устаткування, транспортнi засоби та iншi речi майнового характеру, що ввозяться на митну територiю України, призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї, а також продукцiя, що вивозиться iнвестором з України вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" та угоди про розподiл продукцiї".

     8. Частину третю статтi 8 Закону України "Про правовий статус iноземцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 23, ст. 161) доповнити реченням такого змiсту: "Працевлаштування в Українi iноземцiв, найнятих iнвестором у межах i за посадами (спецiальнiстю), визначеними угодою про розподiл продукцiї, здiйснюється без отримання дозволу на працевлаштування".

     9. Статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10, ст. 35; 1999 р., N 2 - 3, ст. 21, N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, N 39, ст. 357; 2000 р., N 5, ст. 34) доповнити пунктом 7.17 такого змiсту:

     "7.17. Особливостi оподаткування прибутку, отриманого вiд виконання угоди про розподiл продукцiї.

     Установити, що оподаткування прибутку, одержаного платником податку вiд виконання угоди про розподiл продукцiї, здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     10. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11 - 12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 19, ст. 143, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 6 квiтня 2000 року N 1642-III) доповнити пунктами 31, 32 такого змiсту:

     "31) страхування цивiльної вiдповiдальностi iнвестора, в тому числi за шкоду, заподiяну довкiллю, здоров'ю людей, за угодою про розподiл продукцiї, якщо iнше не передбачено такою угодою;

     32) страхування майнових ризикiв за угодою про розподiл продукцiї у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     11. У Законi України "Про режим iноземного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80):

     1) статтю 3 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "господарської (пiдприємницької) дiяльностi на основi угод про розподiл продукцiї".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     2) статтю 8 доповнити частиною такого змiсту:

     "До прав i обов'язкiв сторiн, визначених угодою про розподiл продукцiї, протягом строку її дiї застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення. Зазначенi гарантiї не поширюються на змiни законодавства, що стосуються питань оборони, нацiональної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкiлля".

     12. У статтi 2 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 560; 1996 р., N 45, ст. 238):

     доповнити частину другу пiсля слiв "крiм орендарiв" словами "та iнвесторiв - учасникiв угоди про розподiл продукцiї";

     доповнити статтю пiсля частини другої новою частиною такого змiсту:

     "Справляння земельного податку за земельнi дiлянки, наданi в користування у зв'язку з укладенням угоди про розподiл продукцiї, замiнюється розподiлом виробленої продукцiї мiж державою та iнвестором на умовах такої угоди".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

     13. Пункт 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, iз змiнами, внесеними законами України вiд 13 сiчня 2000 року N 1375-XIV, вiд 23 березня 2000 року N 1606-III, N 1608-III та вiд 11 травня 2000 року N 1715-III) доповнити абзацом такого змiсту:

     "На перiод дiї угоди про розподiл продукцiї податок на додану вартiсть сплачується з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     14. Статтю 11 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34) доповнити словами "якщо iнше не передбачене законами України".

     15. Статтю 6 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Порядок ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi iнвестора, пов'язаної з виконанням робiт (послуг), передбачених угодою про розподiл продукцiї, визначається такою угодою вiдповiдно до вимог законодавства України".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.

     16. Статтю 2 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) доповнити частиною такого змiсту:

     "Правовiдносини у сферi дiяльностi гiрничих пiдприємств, що здiйснюються на пiдставi угоди про розподiл продукцiї, регулюються Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї" та такою угодою. Дiяльнiсть за угодою про розподiл продукцiї регулюється положеннями цього Закону, якщо iнше не передбачено законом та угодою про розподiл продукцiї".

     17. Статтю 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України N 18-92 "Про акцизний збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83, N 39, ст. 356; iз змiнами, внесеними законами України вiд 23 березня 2000 року N 1606-III, 1608-III) доповнити частиною такого змiсту:

     "При вивезеннi з митної територiї України пiдакцизної продукцiї, набутої iнвестором у власнiсть на умовах угоди про розподiл продукцiї, акцизний збiр не справляється".

     18. Пiдпункт 7 абзацу другого частини першої статтi 6 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдальнiсть за їх порушення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247; 1995 р., N 29, ст. 219) доповнити словами "крiм випадкiв, коли вiдхилення вiд стандартiв, норм i правил передбачено угодою про розподiл продукцiї".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
8 червня 2000 року
N 1807-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.