ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про угоди про розподiл продукцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 сiчня 2003 року N 429-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV,
вiд 25 грудня 2008 року N 799-VI,
вiд 23 вересня 2010 року N 2562-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 17 червня 2011 року N 3553-VI,
вiд 21 жовтня 2011 року N 3959-VI,
вiд 17 листопада 2011 року N 4053-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5406-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 18 червня 2013 року N 331-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1170-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 71-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX
вiд 19 грудня 2019 року N 402-IX

(У текстi Закону слова "Мiжвiдомча комiсiя" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" i "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Мiжвiдомча комiсiя" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 18 червня 2013 року N 331-VII)

     Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для iнвестування пошуку, розвiдки та видобування корисних копалин у межах територiї України, її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони на засадах, визначених угодами про розподiл продукцiї.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     Термiни, що вживаються в цьому Законi, мають таке значення:

     iнвестор (iнвестори) - громадянин України, iноземець, особа без громадянства, юридична особа України або iншої держави, об'єднання юридичних осiб, створене в Українi чи за її межами, особи, якi дiють окремо чи спiльно, що має (мають) вiдповiднi фiнансово-економiчнi та технiчнi можливостi або вiдповiдну квалiфiкацiю для користування надрами та визначений переможцем (переможцями) конкурсу; особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статтi 7 цього Закону, у разi укладення угоди за участю такої особи; особа, яка набула прав та обов'язкiв, визначених угодою про розподiл продукцiї, в результатi передачi прав та обов'язкiв вiдповiдно до статтi 26 цього Закону;

(статтю 1 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 17.11.2011р. N 4053-VI, у зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами третiм - дев'ятим, абзац другий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     продукцiя - кориснi копалини загальнодержавного та мiсцевого значення (мiнеральна сировина), що видобуваються (виробляються) пiд час розробки родовищ корисних копалин;

     вироблена продукцiя - загальний обсяг продукцiї, видобутої вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї i доставленої у пункт вимiру;

     компенсацiйна продукцiя - частина виробленої продукцiї, що передається у власнiсть iнвестора в рахунок компенсацiї його витрат та, у випадках, передбачених цим Законом, з урахуванням їх iндексацiї;

(абзац п'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     прибуткова продукцiя - частина виробленої продукцiї, що розподiляється мiж iнвестором i державою та визначається як рiзниця мiж виробленою i компенсацiйною продукцiєю;

     пункт вимiру - пункт, у якому вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї здiйснюється вимiр виробленої продукцiї та її розподiл на компенсацiйну та прибуткову;

     незначнi запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, що визначаються за критерiями, якi встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     значнi запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, розмiр яких перевищує незначнi запаси корисних копалин;

     нетрадицiйнi вуглеводнi - газ сланцевих товщ, газ (метан) вугiльних родовищ, газ центрально-басейнового типу, нафта, конденсат або iнша вуглеводнева сировина, яка залягає в нетрадицiйних колекторах.

(статтю 1 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 2. Вiдносини, що регулюються цим Законом

     1. Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у процесi укладення, виконання та припинення дiї угод про розподiл продукцiї, визначає основнi правовi вимоги до таких угод, а також особливостi правовiдносин щодо користування надрами на умовах розподiлу продукцiї.

     2. Вiдносини, що виникають у процесi виконання пошукових робiт, розвiдки та видобування корисних копалин, розподiлу виробленої продукцiї, її транспортування, обробки, зберiгання, переробки, використання, реалiзацiї чи розпорядження нею iншим чином, а також будiвництва та експлуатацiї пов'язаних з цим промислових об'єктiв, трубопроводiв та iнших об'єктiв, регулюються угодою про розподiл продукцiї, що укладається згiдно з цим Законом.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     3. Права та обов'язки сторiн угоди про розподiл продукцiї визначаються згiдно з цивiльним законодавством України, з врахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

     4. Законодавство України стосовно угод про розподiл продукцiї, згiдно з Конституцiєю України, дiє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Вiдносини, що не врегульованi цим Законом, регулюються Конституцiєю України та вiдповiдними законодавчими актами України. У разi якщо законодавчими актами України встановленi iншi правила, нiж передбаченi цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

(частина четверта статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 3. Взаємовiдносини органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування пiд час виконання цього Закону

     1. Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування пiд час виконання цього Закону вiдповiдно до своїх повноважень провадять свою дiяльнiсть на принципах взаємодiї та спiвробiтництва з метою захисту iнтересiв народу України, держави, регiонiв i територiй, забезпечення захисту охорони довкiлля i рацiонального користування надрами та iншими природними ресурсами України.

     2. Координацiя дiяльностi органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування пiд час укладення, виконання, припинення дiї угод про розподiл продукцiї здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах його повноважень та з урахуванням положень цього Закону.

(частина друга статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     Стаття 4. Визначення угоди про розподiл продукцiї

     1. Вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї одна сторона - Україна (далi - держава) доручає iншiй сторонi - iнвестору на визначений строк проведення пошуку, розвiдки та видобування корисних копалин на визначенiй дiлянцi (дiлянках) надр та ведення пов'язаних з угодою робiт, а iнвестор зобов'язується виконати дорученi роботи за свiй рахунок i на свiй ризик з наступною компенсацiєю витрат i отриманням плати (винагороди) у виглядi частини прибуткової продукцiї.

     2. Угода про розподiл продукцiї може бути двосторонньою чи багатосторонньою, тобто її учасниками можуть бути декiлька iнвесторiв, за умови, що вони несуть солiдарну вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, передбачених такою угодою.

     3. Держава забезпечує надання iнвесторам (у тому числi операторам угод), а також представництвам iноземних iнвесторiв, та сприяє наданню їхнiм пiдрядним, субпiдрядним та iншим органiзацiям (особам), а також представництвам iноземних пiдрядних, субпiдрядних та iнших органiзацiй (осiб) в установленому порядку погоджень, квот, спецiальних дозволiв на користування надрами та лiцензiй на здiйснення дiяльностi з пошуку (розвiдки) та експлуатацiї родовищ корисних копалин, актiв про надання гiрничого вiдводу, документiв, що засвiдчують право користування землею, та iнших дозволiв, документiв дозвiльного характеру, лiцензiй, пов'язаних iз користуванням надрами, виконанням робiт, будiвництвом споруд, передбачених угодою про розподiл продукцiї.

(абзац перший частини третьої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Зазначенi документи видаються згiдно з вимогами законодавства України на строк дiї угоди, якщо iнше не передбачено законами України, i втрачають свою чиннiсть або змiнюються на умовах, викладених в угодi.

     Стаття 5. Сторони угоди про розподiл продукцiї

     1. Сторонами угоди про розподiл продукцiї виступають iнвестор (iнвестори) i держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Для вирiшення питань з органiзацiї укладення та виконання угод про розподiл продукцiї Кабiнет Мiнiстрiв України утворює постiйно дiючу мiжвiдомчу комiсiю (далi - Мiжвiдомча комiсiя) у складi представникiв державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, народних депутатiв України.

     Iнформацiйне, органiзацiйне, матерiальне та iнше забезпечення дiяльностi Мiжвiдомчої комiсiї здiйснює центральний орган виконавчої влади (далi - робочий орган Мiжвiдомчої комiсiї), визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Положення про Мiжвiдомчу комiсiю затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     2. Частину другу статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 17.11.2011р. N 4053-VI)

     2. Угодою про розподiл продукцiї вирiшення питань з управлiння та координацiї дiяльностi сторiн може покладатися на керiвний комiтет або iнший орган управлiння, створений за участю сторiн.

     З метою участi держави у виконаннi укладеної угоди про розподiл продукцiї (у тому числi участi в дiяльностi створених органiв управлiння) Кабiнет Мiнiстрiв України може надати необхiднi повноваження центральному органу виконавчої влади.

(статтю 5 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     3. У тому разi коли iнвестором в угодi виступає об'єднання юридичних осiб, що не є юридичною особою, учасники такого об'єднання несуть солiдарну вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, передбачених угодою про розподiл продукцiї.

     Стаття 6. Умови укладення угоди про розподiл продукцiї

     1. Угоди про розподiл продукцiї вiдповiдно до цього Закону можуть укладатися щодо окремих дiлянок (дiлянки) надр, що обмежуються у просторi та координатами, в межах яких знаходяться родовища, частини родовищ корисних копалин загальнодержавного i мiсцевого значення, включаючи дiлянки надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України.

(абзац перший частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.10.2011р. N 3959-VI)

     На вимогу iнвестора i у випадках, коли земельнi дiлянки, необхiднi для виконання укладеної угоди про розподiл продукцiї, знаходяться у державнiй або комунальнiй власностi, дiлянки надр (родовища корисних копалин) надаються разом iз такими земельними дiлянками. У всiх iнших випадках держава забезпечує надання на вимогу iнвестора земельних дiлянок, необхiдних для виконання укладеної угоди про розподiл продукцiї, у порядку, зазначеному у такiй угодi. У разi перебування земельних дiлянок, необхiдних для використання надр на умовах угод про розподiл продукцiї, у власностi фiзичних чи юридичних осiб або в комунальнiй власностi набуття права власностi на цi земельнi дiлянки здiйснюється державою вiдповiдно до закону, якщо iнше не передбачене угодою про розподiл продукцiї.

(частину першу статтi 6 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, абзац другий частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     2. Абзац перший частини другої статтi 6 виключено

(абзац перший частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 21.10.2011р. N 3959-VI)

     Iнвестор може звернутися до Кабiнету Мiнiстрiв України або Мiжвiдомчої комiсiї з пропозицiєю про вирiшення питання щодо проведення конкурсу на укладення угоди про розподiл продукцiї щодо окремої дiлянки надр. Про результати розгляду поданої пропозицiї iнвестор повiдомляється не пiзнiше тримiсячного строку.

(абзац другий частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.10.2011р. N 3959-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Конкурс на укладення угоди про розподiл продукцiї щодо окремої дiлянки надр проводиться за наявностi будь-якої з таких умов:

(абзац третiй частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 21.10.2011р. N 3959-VI)

     збитковiсть для користувачiв надрами та держави продовження розробки родовищ корисних копалин, яка обумовлена об'єктивними факторами, у разi коли розробка такого родовища може забезпечити iстотний обсяг видобування корисних копалин, а консервацiя чи лiквiдацiя об'єкта розробки може призвести до негативних соцiальних наслiдкiв та фiнансових (матерiальних) втрат;

     вiдсутнiсть державного фiнансування i технiчних засобiв для освоєння нових великих родовищ корисних копалин, за рахунок освоєння яких забезпечується рiвень видобутку корисних копалин у цiлому по Українi, необхiдний для соцiального розвитку i економiчної безпеки України;

     необхiднiсть залучення спецiальних високозатратних технологiй розробки важкодобувних i значних за обсягом запасiв корисних копалин, що знаходяться у складних гiрничо-геологiчних умовах або є залишковими для родовищ, що розробляються, а також необхiднiсть запобiгання втратам паливно-енергетичної та мiнеральної сировини в надрах;

     необхiднiсть забезпечення регiонiв власною паливно-енергетичною сировиною, утворення нових робочих мiсць в районах, де зайнятiсть населення знаходиться на низькому рiвнi;

     необхiднiсть впровадження новiтнiх технологiй, обладнання передових технiчних розробок для забезпечення ефективного пошуку, розвiдки та розробки перспективних малодослiджених родовищ корисних копалин;

     необхiднiсть освоєння родовищ корисних копалин, розробка яких ведеться в особливо складних умовах (дiлянки надр i родовищ в морських акваторiях, родовищ з важкодобувними та виснаженими запасами або в районах з не встановленою нафтогазоноснiстю);

     необхiднiсть дорозвiдки, додаткової чи поглибленої розвiдки дiлянки надр.

     Перелiк дiлянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповiдну цiннiсть i не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподiл продукцiї, затверджується Верховною Радою України не пiзнiше тримiсячного строку з дня набрання чинностi цим Законом.

     3. Внесення змiн до географiчних координат дiлянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких оголошено конкурс на укладення угоди про розподiл продукцiї або щодо яких Мiжвiдомчою комiсiєю ведуться переговори з питання укладення такої угоди, забороняється.

(абзац перший частини третьої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Така заборона не поширюється на внесення змiн до географiчних координат дiлянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких укладено угоду про розподiл продукцiї, яке здiйснюється на вимогу iнвестора (iнвесторiв) в порядку, передбаченому угодою про розподiл продукцiї, шляхом внесення вiдповiдних змiн до спецiального дозволу на користування надрами без необхiдностi внесення вiдповiдних змiн до такої угоди.

(частина третя статтi 6 у редакцiї Законiв України вiд 21.10.2011р. N 3959-VI, вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     4. Угода про розподiл продукцiї укладається з переможцем конкурсу з урахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця, а у випадках, передбачених абзацом п'ятнадцятим частини першої статтi 7 цього Закону, - з переможцем конкурсу та особою, визначеною абзацом п'ятнадцятим частини першої статтi 7 цього Закону.

(абзац перший частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2011р. N 3553-VI, у редакцiї Закону України вiд 17.11.2011р. N 4053-VI)

     Конкурс вважається таким, що вiдбувся, у випадку, коли з заявкою на участь у ньому звернувся хоча б один учасник, у разi виконання ним усiх умов конкурсу.

(абзац другий частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, вiд 17.11.2011р. N 4053-VI)

     Конкурс вважається таким, що не вiдбувся, у разi вiдсутностi заявок на участь у конкурсi або Кабiнетом Мiнiстрiв України не визначено переможця конкурсу.

(частину четверту статтi 6 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 402-IX)

     5. За рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України та органу мiсцевого самоврядування угода про розподiл продукцiї може бути укладена без проведення конкурсу щодо дiлянок надр iз незначними запасами корисних копалин, що пiдтверджується висновками вiдповiдних державних органiв.

     У разi якщо надрокористувач, який має спецiальний дозвiл на користування надрами i розпочав дiяльнiсть на передбачених нею умовах, виявив бажання укласти угоду про розподiл продукцiї, така угода (двостороння або багатостороння) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України також може бути укладена без проведення конкурсу.

(абзац другий частини п'ятої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2011р. N 4053-VI)

     Угоду про розподiл продукцiї може бути укладено в такому порядку також на пiдставi одночасно декiлькох спецiальних дозволiв та/або щодо декiлькох дiлянок надр, незалежно вiд того, чи є такi дiлянки надр сумiжними або такими, що знаходяться окремо одна вiд одної.

(частину п'яту статтi 6 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо укладення угоди без проведення конкурсу ухвалюється на пiдставi:

(частину п'яту статтi 6 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     письмового звернення (заяви) надрокористувача до Мiжвiдомчої комiсiї з пропозицiєю укласти угоду про розподiл продукцiї (двосторонню або багатосторонню) з доданням копiй документiв, що пiдтверджують правовий статус заявника, його фiнансовi можливостi, копiю спецiального дозволу (дозволiв) на користування надрами та iнших вiдомостей та матерiалiв за запитом Мiжвiдомчої комiсiї;

(частину п'яту статтi 6 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     пропозицiй Мiжвiдомчої комiсiї щодо можливостi укладення угоди про розподiл продукцiї.

(частину п'яту статтi 6 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     У разi подання звернення (заяви) надрокористувача щодо укладення багатосторонньої угоди про розподiл продукцiї таке звернення (заява) має бути пiдписане усiма заявниками та мiстити вiдомостi про кожного з них.

(частину п'яту статтi 6 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Кабiнет Мiнiстрiв України розглядає звернення надрокористувача та ухвалює вiдповiдне рiшення у тримiсячний строк з дня його подання та реєстрацiї робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї.

(частину п'яту статтi 6 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Угода про розподiл продукцiї має бути укладена з надрокористувачем з дотриманням вимог цього Закону не пiзнiше 12 мiсяцiв з дня ухвалення вiдповiдного рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України.

(частину п'яту статтi 6 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Пiсля укладення угоди про розподiл продукцiї спецiальний дозвiл на користування надрами пiдлягає переоформленню вiдповiдно до положень цього Закону та в порядку, передбаченому такою угодою. У разi укладення багатосторонньої угоди про розподiл продукцiї новий спецiальний дозвiл на користування надрами оформляється на iм'я усiх iнвесторiв - учасникiв угоди. У випадку укладення угоди щодо декiлькох дiлянок надр оформляється єдиний спецiальний дозвiл на iм'я усiх iнвесторiв - учасникiв угоди.

(частину п'яту статтi 6 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Пiд час розгляду заяви Мiжвiдомчою комiсiєю i проведення переговорiв щодо узгодження умов угоди про розподiл продукцiї надрокористувач не втрачає права на проведення передбачених спецiальним дозволом робiт на вiдповiднiй дiлянцi надр.

(частину п'яту статтi 6 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподiл продукцiї

     1. Рiшення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподiл продукцiї приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiжвiдомчої комiсiї iз зазначенням:

(абзац перший частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     строку i порядку проведення конкурсу;

     дiлянки надр (родовищ, частин родовищ корисних копалин), щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподiл продукцiї (далi - об'єкт конкурсу), включаючи географiчнi координати району робiт, а також обмеження щодо глибини користування надрами;

(абзац третiй частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     умов конкурсу (з урахуванням особливостей дiлянки надр) iз зазначенням:

     перелiку та строку проведення робiт на об'єктi конкурсу;

     мiнiмального розмiру iнвестицiй;

     основних критерiїв розподiлу продукцiї;

     особливостей умов угоди про розподiл продукцiї з боку держави;

     оптимальних економiчних, технологiчних, природоохоронних або iнших показникiв (заходiв) щодо рацiонального використання надр;

     усiх iстотних вимог держави щодо умов та виконання робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї;

     строку подання заяв на участь у конкурсi;

     розмiру плати за участь у конкурсi;

     перелiку конкурсної документацiї та порядку її надання учасникам конкурсу.

(абзац тринадцятий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     В окремих випадках умови конкурсу можуть передбачати вимоги:

     щодо укладення угоди про розподiл продукцiї з переможцем конкурсу та визначеним згiдно з умовами конкурсу господарським товариством, 100 вiдсоткiв статутного капiталу якого належать державi, або господарським товариством, створеним за його участi, iз зазначенням частки участi такого товариства в угодi про розподiл продукцiї;

     щодо реалiзацiї виключно на територiї України виробленої i набутої у власнiсть iнвестором продукцiї.

(абзац чотирнадцятий частини першої статтi 7 замiнено трьома абзацами згiдно iз Законом України вiд 17.11.2011р. N 4053-VI, у зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом сiмнадцятим)

     Абзац сiмнадцятий частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 17.06.2011р. N 3553-VI)

     2. Оголошення про проведення конкурсу, крiм вимог, визначених частиною першою цiєї статтi, має мiстити:

     рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, на пiдставi якого проводиться конкурс;

     адресу, за якою подаються заявки на участь у конкурсi;

     вичерпний перелiк матерiалiв (документiв) та вiдомостей, що мають подавати учасники;

(абзац четвертий частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2011р. N 4053-VI)

     реквiзити банкiвського рахунку для перерахування плати за участь у конкурсi.

     3. Протягом двох мiсяцiв з дня прийняття рiшення про проведення конкурсу Мiжвiдомча комiсiя публiкує оголошення про проведення конкурсу в офiцiйних друкованих виданнях України, здiйснює iншi функцiї щодо органiзацiї проведення конкурсу в межах своєї компетенцiї, визначеної Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     4. Строк мiж публiкацiєю оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподiл продукцiї та граничним строком подання заявки на участь у конкурсi не повинен бути меншим нiж один мiсяць.

(частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2011р. N 3553-VI)

     5. За участь у конкурсi на укладення угоди про розподiл продукцiї вноситься плата, розмiр та порядок внесення якої визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина п'ята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2011р. N 4053-VI)

     Плата за участь у конкурсi, що вiдбувся, учасникам конкурсу не повертається. У разi якщо конкурс визнано таким, що не вiдбувся, плата за участь у конкурсi повертається учасникам у повному розмiрi.

(частину п'яту статтi 7 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 402-IX)

     6. Строк проведення конкурсу не повинен перевищувати трьох мiсяцiв вiд дати закiнчення граничного строку подання конкурсних заяв.

     7. Заява на участь у конкурсi повинна вiдповiдати умовам конкурсу та мiстити:

(абзац перший частини сьомої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2011р. N 4053-VI)

     вiдомостi про учасника або учасникiв (повне iм'я, громадянство, мiсце проживання, фах - для громадян; назва юридичної особи чи об'єднання юридичних осiб, адреса їх мiсцезнаходження, назва держави, за законами якої зареєстровано юридичну особу чи об'єднання юридичних осiб, основний вид дiяльностi, передбачений статутом, i розмiр статутного капiталу), пiдтвердженi документально;

(абзац другий частини сьомої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, вiд 17.11.2011р. N 4053-VI)

     коротку iнформацiю про досвiд роботи в галузi використання надр, а також вiдомостi про технiчнi i фiнансовi можливостi для виконання робiт та про технологiї, що будуть застосованi при користуваннi надрами, пiдтвердженi документально;

     програму робiт на дiлянцi надр, у тому числi по виконанню основних умов конкурсу, iз зазначенням заходiв, направлених на охорону надр i довкiлля, а також iз зазначенням строкiв початку та закiнчення робiт;

     розмiри та види iнвестування;

     додатковi пропозицiї щодо виконання умов конкурсу;

     iншi матерiали та вiдомостi, визначенi умовами конкурсу.

     8. Усi своєчасно поданi заяви робочий орган Мiжвiдомчої комiсiї реєструє в день їх надходження в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина восьма статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2011р. N 4053-VI, вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, у редакцiї Законiв України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     9. Розгляд i оцiнка зареєстрованих заяв i доданих до них матерiалiв здiйснюються Мiжвiдомчою комiсiєю за критерiями, визначеними цiєю статтею.

(абзац перший частини дев'ятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     За результатами розгляду та оцiнки поданих матерiалiв Мiжвiдомча комiсiя готує i подає Кабiнету Мiнiстрiв України висновки та пропозицiї щодо визначення переможця конкурсу.

(абзац другий частини дев'ятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     10. Переможець конкурсу визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України протягом строку, передбаченого пунктом 6 цiєї статтi, з урахуванням пропозицiй Мiжвiдомчої комiсiї.

(абзац перший частини десятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     При визначеннi переможця конкурсу перевага надається за такими основними критерiями:

(абзац другий частини десятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, вiд 17.11.2011р. N 4053-VI)

     програма робiт на дiлянцi надр забезпечує найбiльш рацiональнi умови використання природних ресурсiв;

     технологiчнi рiшення ведення робiт є найефективнiшими;

     забезпечуються оптимальнi заходи з охорони довкiлля;

     умови iнвестування є бiльш привабливими;

     достатнi фiнансова забезпеченiсть та мiжнародний досвiд учасника для виконання програми робiт та iнвестування, детально викладенiй в умовах конкурсу чи конкурснiй документацiї.

(абзац сьомий частини десятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.11.2011р. N 4053-VI)

     11. Результати конкурсу пiдлягають опублiкуванню в офiцiйних друкованих виданнях України та доводяться до вiдома кожного учасника конкурсу.

     12. Не пiзнiше нiж через дванадцять мiсяцiв з дня опублiкування результатiв конкурсу укладається угода про розподiл продукцiї в порядку i на умовах, визначених цим Законом, та з урахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця. За письмовим зверненням iнвестора цей строк може бути продовжено на шiсть мiсяцiв.

(частина дванадцята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.06.2011р. N 3553-VI, вiд 17.11.2011р. N 4053-VI)

Роздiл II. УКЛАДЕННЯ УГОД ПРО РОЗПОДIЛ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 8. Вимоги до угоди про розподiл продукцiї

     1. Угода про розподiл продукцiї має бути укладена у письмовiй формi i вiдповiдати вимогам конкурсу на укладення такої угоди та вимогам цього Закону.

     2. В угодi про розподiл продукцiї визначаються: перелiк видiв дiяльностi iнвестора та програма обов'язкових робiт iз визначенням строкiв виконання, обсягiв i видiв фiнансування, технологiчного обладнання та iнших показникiв, що не можуть бути нижчими вiд запропонованих iнвестором у конкурснiй заявi, а також iншi iстотнi умови.

     Iстотними умовами угоди про розподiл продукцiї є:

     1) найменування сторiн угоди та їх реквiзити;

     2) характеристика дiлянки надр (родовищ корисних копалин), щодо якої укладається угода, включаючи географiчнi координати району робiт, а також обмеження щодо глибини промислової розробки надр;

     3) умови надання земельної дiлянки для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та дiлянки надр;

     4) проект рекультивацiї земель, порушених пiд час проведення пошуку, розвiдки та видобування корисних копалин;

     5) вид (види) користування надрами;

     6) перелiк, обсяги i строки виконання передбачених угодою робiт;

     7) вимоги до якостi виконуваних згiдно з угодою робiт;

     8) права та обов'язки сторiн, зокрема права iнвестора щодо користування землею, надрами та iншi права, а також його обов'язки, передбаченi частиною п'ятою цiєї статтi;

     9) порядок узгодження сторонами бюджетiв та програм робiт;

(пункт 9 частини другої статтi 8 у редакцiї Законiв України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     10) умови використання корисних копалин;

     11) порядок визначення вартостi видобутих корисних копалин, в тому числi валюта, в якiй буде виражено таку вартiсть, в угодi за участю iноземного iнвестора;

(пункт 11 частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     12) порядок внесення рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

(пункт 12 частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     13) пункт вимiру;

     14) обов'язок iнвестора доставляти вироблену продукцiю в пункт вимiру;

     15) умови визначення обсягу компенсацiйної продукцiї;

     16) склад витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню компенсацiйною продукцiєю;

     17) порядок та умови розподiлу прибуткової продукцiї мiж державою та iнвестором;

     18) порядок i строк передачi державi належної їй частини прибуткової продукцiї. Угодою може передбачатися передача державi грошового еквiвалента частини прибуткової продукцiї, що належить державi;

     19) порядок переходу права власностi на вироблену продукцiю;

     20) порядок одержання iнвестором частини прибуткової продукцiї, що належить йому вiдповiдно до угоди;

     21) порядок переходу права власностi на майно вiд iнвестора до держави;

     22) порядок контролю за виконанням угоди про розподiл продукцiї; строк, форми та змiст звiтiв, iнформацiї, рахункiв, що подаються iнвестором Кабiнету Мiнiстрiв України або уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України центральному органу виконавчої влади;

(пункт 22 частини другої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     23) вимоги щодо повернення дiлянок надр та земельних дiлянок, наданих для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, пiсля закiнчення дiї угоди у разi її дострокового припинення або закiнчення окремих етапiв робiт, а також строки та порядок повернення цих дiлянок;

     24) умови внесення змiн, дострокового припинення або продовження дiї угоди;

     25) умови переуступлення iнвестором прав та обов'язкiв, передбачених угодою;

     26) вимоги щодо рацiонального i комплексного використання та охорони надр i довкiлля, безпеки та охорони працi персоналу, залученого до передбачених угодою робiт;

     27) порядок консервацiї або лiквiдацiї гiрничих об'єктiв;

     28) строк дiї угоди, дата, мiсце пiдписання та порядок набрання нею чинностi;

     29) вiдповiдальнiсть сторiн угоди та засоби її забезпечення;

     30) порядок розгляду спорiв;

     31) порядок передачi iнвестором рухомого майна державi, яке було ним створене або придбане для виконання угоди про розподiл продукцiї та право власностi на яке перейшло до держави вiдповiдно до закону;

(частину другу статтi 8 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     32) iншi iстотнi умови, передбаченi цим Законом.

(частину другу статтi 8 доповнено пунктом 32 згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     За згодою сторiн угодою про розподiл продукцiї можуть передбачатися й iншi умови.

     3. Iстотнi умови, передбаченi цiєю статтею, крiм зазначених у пунктах 1, 2, 5, 14 частини другої цiєї статтi, визначаються виключно угодою про розподiл продукцiї, з дотриманням вимог цього Закону.

     4. Невiд'ємною частиною угоди про розподiл продукцiї є додатки, на якi сторони посилаються в текстi угоди, зокрема вичерпний перелiк встановлених правил, норм ведення робiт, пов'язаних iз користуванням надрами, охороною довкiлля, використанням i переробкою мiнеральної сировини, розрахунки, плани, перелiки, програми, таблицi тощо, а у разi потреби - висновки експертiв (акти експертиз), науковцiв i фахiвцiв, залучених до розроблення проекту угоди.

(частина четверта статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     5. Угода про розподiл продукцiї повинна передбачати обов'язки iнвестора щодо:

     надання переваг продукцiї, товарам, роботам, послугам та iншим матерiальним цiнностям українського походження за рiвних умов стосовно цiни, строку виконання, якостi, вiдповiдностi мiжнародним стандартам;

     прийняття (наймання) на роботу на територiї України працiвникiв для зазначених в угодi потреб переважно з числа громадян України та для органiзацiї їх навчання в обсягах, передбачених угодою.

     6. Порядок, принципи, правила ведення бухгалтерського облiку за угодою про розподiл продукцiї, у тому числi валюта ведення бухгалтерського облiку, а також перелiк, змiст, форма, порядок складання та подання фiнансових звiтiв за угодою про розподiл продукцiї визначаються такою угодою.

(частина шоста статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     7. В угодi про розподiл продукцiї мають бути визначенi документи, якими пiдтверджуються повноваження сторiн щодо пiдписання угоди.

     Стаття 9. Особливi умови угод про розподiл продукцiї

     1. Угоди про розподiл продукцiї, укладенi щодо пошуку, розвiдки та видобування вуглеводневої сировини, а також щодо використання родовищ iз значними запасами корисних копалин, крiм iстотних умов, зазначених у статтi 8 цього Закону, повиннi передбачати також такi iстотнi умови:

     щорiчне декларування видобувних характеристик;

     порядок користування геологiчною, геофiзичною та iншою iнформацiєю;

     порядок i особливостi облiку витрат на промисловi та технологiчнi потреби;

     абзац п'ятий частини першої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     порядок i строки оцiнки рiвня забруднення довкiлля в районi експлуатацiї дiлянки надр (земельної дiлянки, наданої для потреб, пов'язаних з користуванням надрами) на момент укладення угоди;

     обсяги i строки виконання природоохоронних заходiв;

(абзац сьомий частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     порядок узгодження та затвердження програм робiт, зокрема програм проведення нафтових операцiй;

(абзац восьмий частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     умови вiдповiдального зберiгання державної частки видобутих корисних копалин до передачi їх державi;

     умови страхування майнових ризикiв, включаючи втрату видобутих корисних копалин внаслiдок розливу, повенi, пожежi;

(абзац десятий частини першої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     умови виключного ризику пiд час розробки родовищ.

     2. Якщо учасником угоди про розподiл продукцiї є iноземний iнвестор, вiн зобов'язаний протягом трьох мiсяцiв з дня укладення угоди про розподiл продукцiї зареєструвати своє представництво на територiї України.

     Якщо учасниками угоди про розподiл продукцiї є два чи бiльше iнвесторiв, вони повиннi призначити iз свого складу одного iнвестора - оператора угоди для представництва їхнiх iнтересiв у вiдносинах з державою. З цiєю метою iнвестори зобов'язанi укласти угоду про операцiйну дiяльнiсть (далi - операцiйний договiр), що регулює вiдносини мiж оператором угоди та iншими iнвесторами. Якщо iнше не встановлено в операцiйному договорi, вiн не є договором про спiльну дiяльнiсть та не регулюється нормами законодавства України, якi застосовуються до спiльної дiяльностi та договорiв про спiльну дiяльнiсть.

(абзац другий частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     У разi укладення угоди про розподiл продукцiї з переможцем конкурсу та особою, визначеною абзацом п'ятнадцятим частини першої статтi 7 цього Закону, оператором угоди призначається переважно переможець конкурсу (один iз переможцiв).

(частину другу статтi 9 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 17.11.2011р. N 4053-VI, у зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим та п'ятим)

     Оператору угоди та/або представництву iноземного iнвестора на територiї України належать усi повноваження, встановленi для iнвестора угодою про розподiл продукцiї.

     Вiдносини мiж державою та iноземним iнвестором щодо угоди про розподiл продукцiї здiйснюються через його представництво на територiї України.

(частина друга статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     3. Оператор угоди про розподiл продукцiї органiзує належне виконання робiт, передбачених такою угодою, та зобов'язаний, серед iншого, з цiєю метою:

     здiйснювати поточну операцiйну дiяльнiсть, передбачену угодою (особисто або шляхом залучення пiдрядних, субпiдрядних або iнших органiзацiй (осiб);

     здiйснювати розподiл компенсацiйної та прибуткової продукцiї;

     приймати та використовувати майно iнвесторiв, необхiдне для виконання умов угоди;

     нараховувати та сплачувати податки та збори (обов'язковi платежi);

     вести окремий бухгалтерський та податковий облiк операцiй, що здiйснюються за угодою;

     надавати усiм учасникам угоди достатнiй доступ до повної iнформацiї стосовно всiєї дiяльностi, що проводиться за укладеною угодою про розподiл продукцiї, включаючи будь-яку конфiденцiйну iнформацiю, що має комерцiйну цiннiсть;

     здiйснювати продаж (реалiзацiю) прибуткової, компенсацiйної продукцiї iнвесторiв та державної частини продукцiї, якщо це передбачено умовами угоди про розподiл продукцiї;

     виконувати iншi функцiї згiдно з цим Законом та умовами угоди про розподiл продукцiї.

     Багатостороння угода про розподiл продукцiї повинна надiляти оператора угоди правами щодо прийняття незалежних рiшень стосовно проведення безперервної поточної дiяльностi, необхiдної для виконання завдань (планiв, програм тощо), передбачених угодою про розподiл продукцiї.

(статтю 9 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     4. За домовленiстю сторiн, умовами багатосторонньої угоди про розподiл продукцiї може передбачатися порядок змiни обсягу прав та обов'язкiв iнвесторiв в угодi про розподiл продукцiї, у тому числi розподiл їхнiх часток у виробленiй продукцiї, що видобута з окремих покладiв (дiлянок надр) у межах наданої у користування за угодою дiлянки надр та/або пiд час виконання окремих етапiв або видiв робiт. Порядок i пiдстави для змiни обсягу прав та обов'язкiв iнвесторiв в угодi про розподiл продукцiї мають встановлюватися такою угодою та вiдповiдним операцiйним договором мiж iнвесторами. Положення цiєї статтi також застосовується, якщо стороною угоди про розподiл продукцiї є особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статтi 7 цього Закону, незалежно вiд визначеного умовами конкурсу на укладення такої угоди розмiру обсягу прав i обов'язкiв (частки участi) такої особи в угодi про розподiл продукцiї.

(статтю 9 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 10. Розроблення проекту угоди про розподiл продукцiї

     1. Розроблення проекту угоди про розподiл продукцiї здiйснюється iнвестором iз дотриманням вимог цього Закону.

     В окремих випадках за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України розроблення проекту угоди може покладатися на Мiжвiдомчу комiсiю.

     2. Проект угоди про розподiл продукцiї готується українською мовою.

     Стаття 11. Реєстрацiя та узгодження проекту угоди про розподiл продукцiї

     1. Проект угоди про розподiл продукцiї розробляється протягом трьох мiсяцiв з дня офiцiйного опублiкування результатiв конкурсу та реєструється робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     2. Проекти угод про розподiл продукцiї, розробленi згiдно з частиною першою цiєї статтi, пiдлягають обов'язковiй експертизi з фiнансових, правових та iнших питань, визначених Мiжвiдомчою комiсiєю. Така експертиза проводиться шляхом опрацювання проекту угоди вiдповiдними мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади.

     Пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї провадження планованої дiяльностi, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля вiдповiдно до Закону України "Про оцiнку впливу на довкiлля", дозволяється виключно пiсля здiйснення такої оцiнки.

(частина друга статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.12.2019р. N 402-IX)

     3. Мiжвiдомча комiсiя не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня реєстрацiї проекту угоди про розподiл продукцiї надає iнвестору висновки, зауваження, результати проведених експертиз або нову редакцiю угоди, на пiдставi чого iнвестор повинен доопрацювати проект угоди чи пiдготувати свої висновки, зауваження до нового проекту угоди.

(абзац перший частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, вiд 19.12.2019р. N 402-IX)

     Нова редакцiя проекту угоди повторно розглядається та узгоджується сторонами.

     З питань, що не були узгодженi сторонами протягом шести мiсяцiв вiд дня реєстрацiї першого варiанта проекту угоди, за iнiцiативою однiєї iз сторiн i за її рахунок можуть бути проведенi додатковi чи повторнi оцiнка впливу на довкiлля або експертиза. Iнвестор може звертатися до вiдомих мiжнародних неурядових органiзацiй або спецiалiзованих наукових органiзацiй з проханням про проведення експертизи (наукової, технiчної тощо) з питань, що потребують додаткових обгрунтувань.

(абзац третiй частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     4. Абзац перший частини четвертої виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 402-IX)

     Мiжвiдомча комiсiя забезпечує i координує роботу над пiдготовкою та узгодженням проекту угоди.

     5. Проект угоди про розподiл продукцiї пiсля остаточного узгодження та доопрацювання вiзується (погоджується) iнвестором (iнвесторами) та повторно реєструється робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї, пiсля чого проект угоди про розподiл продукцiї надається сторонам угоди для пiдписання.

(частина п'ята статтi 11 у редакцiї Законiв України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     6. Порядок реєстрацiї першого та остаточного варiантiв проекту угоди про розподiл продукцiї визначається робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї.

(частина шоста статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     Стаття 12. Особливостi розроблення та узгодження багатостороннiх угод про розподiл продукцiї

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує своєчасне оформлення документiв, передбачених частиною третьою статтi 4 цього Закону, на iм'я усiх iнвесторiв - учасникiв угоди про розподiл продукцiї, оператора та/або на пiдставi заяви iнвестора (оператора угоди) сприяє наданню таких документiв на iм'я вiдповiдних пiдрядних, субпiдрядних та iнших органiзацiй (осiб) для виконання ними робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї. Кабiнет Мiнiстрiв України безпосередньо вiдповiдає за дотримання умов угоди державою.

(частина перша статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     2. Проект угоди про розподiл продукцiї узгоджується з кожним iнвестором. У разi вiдмови одного з iнвесторiв вiд укладення угоди вона за погодженням сторiн може бути укладена з iншими її учасниками пiсля внесення вiдповiдних змiн до тексту угоди.

     Стаття 13. Порядок пiдписання угоди про розподiл продукцiї

     1. Пiдписання угоди про розподiл продукцiї здiйснюється повноважними представниками сторiн.

     2. Повноваження представникiв iнвесторiв на пiдписання угоди перевiряються робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     3. Якщо однiєю iз сторiн угоди є iноземний iнвестор, угода про розподiл продукцiї укладається українською та англiйською мовами. Переклад остаточного варiанта проекту угоди англiйською мовою забезпечує сторона, яка здiйснювала пiдготовку проекту. Примiрники українською i англiйською мовами мають однакову юридичну силу. У разi розбiжностей мiж версiями угоди українською та англiйською мовами або будь-якого спору щодо тлумачення будь-якого положення угоди версiя угоди українською мовою матиме переважну силу.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     4. Автентичнiсть усiх примiрникiв угоди про розподiл продукцiї, що пiдписуються сторонами, забезпечує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 14. Строк дiї угоди про розподiл продукцiї

     1. Строк дiї угоди про розподiл продукцiї визначається сторонами, однак не може перевищувати п'ятдесяти рокiв з дня її пiдписання.

     У межах строку дiї угоди обов'язково визначаються строки, вiдведенi на пошук, розвiдку та видобування корисних копалин, а також порядок та умови їх продовження. Якщо iнвестор не приступить до виконання угоди в передбаченi нею строки, держава має право вiдмовитися вiд виконання угоди (припинити угоду) i вимагати вiдшкодування збиткiв у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону.

     2. Строк дiї угоди про розподiл продукцiї, визначений вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, за iнiцiативою iнвестора i за умови виконання ним взятих на себе зобов'язань може бути самоврядування продовжений шляхом укладення додаткової угоди. Одночасно з пiдписанням угоди про продовження строку її дiї продовжується дiя лiцензiй та iнших дозволiв, виданих для цiлей виконання угоди про розподiл продукцiї, в порядку, передбаченому цим Законом.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     3. Дiя угоди про розподiл продукцiї може бути припинена достроково лише в порядку i на умовах, передбачених цим Законом та угодою про розподiл продукцiї.

     4. Продовження або дострокове припинення дiї угоди про розподiл продукцiї пiдлягає державнiй реєстрацiї в порядку, визначеному для реєстрацiї угоди.

     Стаття 15. Державна реєстрацiя угоди про розподiл продукцiї

     Державна реєстрацiя укладеної угоди про розподiл продукцiї провадиться робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї у визначеному ним порядку. Плата за державну реєстрацiю угоди не справляється.

(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

Роздiл III. ВИКОНАННЯ УГОД ПРО РОЗПОДIЛ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 16. Виконання робiт, передбачених угодами про розподiл продукцiї

     1. Роботи, передбаченi угодою про розподiл продукцiї, виконуються вiдповiдно до програм, планiв i кошторисiв, затверджених у порядку, визначеному угодою.

     2. Пiсля закiнчення окремих етапiв пошукових i розвiдувальних робiт iнвестор зобов'язаний повернути дiлянки надр, переданi йому в користування, вiдповiдно до умов угоди про розподiл продукцiї.

     3. Промислове освоєння розвiданих за угодою про розподiл продукцiї родовищ, зокрема техногенних, або їх дiлянок провадиться на умовах, визначених цiєю угодою.

     Стаття 17. Особливостi користування надрами пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї

     1. Особливостi користування надрами пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї, передусiм пов'язанi з наданням, передачею та припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування надрами, а також iз правовим оформленням таких вiдносин, визначаються цим Законом та угодою про розподiл продукцiї.

     Спецiальний дозвiл на користування надрами на умовах угод про розподiл продукцiї надається на iм'я кожного iнвестора - учасника такої угоди на пiдставi та на умовах укладеної угоди про розподiл продукцiї на строк дiї такої угоди в межах дiлянки надр та на умовах, передбачених такою угодою.

(частину першу статтi 17 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Дiя спецiального дозволу на користування надрами на умовах угод про розподiл продукцiї може бути зупинена чи достроково припинена (у тому числi шляхом анулювання) виключно Кабiнетом Мiнiстрiв України в порядку та з пiдстав, передбачених частиною другою цiєї статтi.

(частину першу статтi 17 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     2. Право користування надрами пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено Кабiнетом Мiнiстрiв України у разi виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкiллю в порядку, передбаченому такою угодою.

     З моменту усунення iнвестором умов, внаслiдок яких були обмеженi права користування надрами, такi права пiдлягають вiдновленню у повному обсязi.

     3. Консервацiя або лiквiдацiя гiрничих об'єктiв, пов'язаних з користуванням надрами за угодою про розподiл продукцiї, здiйснюється за рахунок iнвестора в порядку, передбаченому такою угодою.

     4. Угоди про розподiл продукцiї можуть передбачати особливi етапи, правила та порядок користування надрами i проведення робiт пiд час розробки родовищ нетрадицiйних вуглеводнiв. Такi особливi етапи, правила та порядок можуть вiдрiзнятися вiд затверджених законодавством етапiв, правил i порядку розробки вуглеводнiв, що не належать до нетрадицiйних вуглеводнiв. У разi будь-яких розбiжностей переважному застосуванню пiдлягатимуть етапи, правила та порядок користування надрами i проведення робiт, передбаченi угодою про розподiл продукцiї.

(статтю 17 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 18. Обладнання, матерiали, устаткування та iнше майно, необхiдне для потреб угоди про розподiл продукцiї

     1. На iнвестора та усiх його пiдрядникiв не поширюється режим лiцензування та квотування пiд час ввезення в Україну належного їм або орендованого обладнання, матерiалiв, устаткування та iншого майна, необхiдного для провадження робiт, визначених угодою про розподiл продукцiї.

     2. Ввезенi для виконання угоди обладнання, матерiали, устаткування та iнше майно i матерiальнi цiнностi, крiм майна та матерiальних цiнностей, вартiсть яких була вiдшкодована iнвестору компенсацiйною продукцiєю i якi перейшли у власнiсть держави, можуть бути вивезенi за межi України на умовах, передбачених частиною першою цiєї статтi.

     Стаття 19. Розподiл виробленої продукцiї

     1. Вироблена продукцiя вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї пiдлягає розподiлу мiж сторонами угоди: державою та iнвестором (iнвесторами) згiдно з умовами угоди, якi повиннi передбачати умови i порядок:

     визначення загального обсягу виробленої (видобутої) продукцiї та її вартостi;

     визначення частини компенсацiйної продукцiї з врахуванням вимог, передбачених цiєю статтею;

     розподiлу мiж державою та iнвестором прибуткової продукцiї;

     передачi державi належної їй вiдповiдно до умов угоди частини виробленої продукцiї або її грошового еквiвалента;

     передачi iншому iнвестору (iншим iнвесторам) у багатостороннiй угодi належної йому (їм) частини прибуткової та/або компенсацiйної продукцiї або їх грошового еквiвалента, якщо це передбачено угодою.

(частину першу статтi 19 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     2. Вироблена продукцiя розподiляється щоквартально (далi - розрахунковий перiод), якщо iнше не передбачене угодою про розподiл продукцiї, а вiдповiдне коригування з урахуванням обсягiв видобутку (вище або нижче норми) за квартал переноситься на наступний розрахунковий перiод.

     Угоди про розподiл продукцiї стосовно вуглеводнiв можуть передбачати безперервний розподiл вироблених вуглеводнiв.

(частину другу статтi 19 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     3. Щоквартальна частка компенсацiйної продукцiї не може перевищувати 70 вiдсоткiв загального обсягу виробленої в розрахунковий перiод продукцiї до повного вiдшкодування витрат iнвестора.

     4. Жодна iз сторiн угоди про розподiл продукцiї не має права розпоряджатися виробленою продукцiєю до її розподiлу за угодою без письмового погодження з iншими сторонами угоди.

     5. Порядок визначення складу витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню iнвестору компенсацiйною продукцiєю, визначається угодою про розподiл продукцiї i повинен вiдповiдати таким вимогам:

     вiдшкодуванню пiдлягають лише витрати iнвесторiв, пов'язанi з виконанням передбачених угодою робiт, iншою дiяльнiстю, що здiйснюється за угодою, та виконанням iнших зобов'язань iнвестора за угодою, понесенi пiсля офiцiйного опублiкування результатiв конкурсу на укладення угоди про розподiл продукцiї вiдповiдно до частини одинадцятої статтi 7 цього Закону або прийняття рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до частини п'ятої статтi 6 цього Закону, якщо iнше не передбачено угодою;

(абзац другий частини п'ятої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     склад витрат, що вiдшкодовуються компенсацiйною продукцiєю, може вiдрiзнятися вiд передбаченого законодавством складу витрат, що враховуються при обчисленнi об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємства вiдповiдно до роздiлу III Податкового кодексу України;

(абзац третiй частини п'ятої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     вiдшкодування витрат розпочинається не пiзнiше першого розрахункового перiоду, якщо iнше не передбачено угодою;

     вiдшкодування витрат здiйснюється шляхом передачi iнвестору права власностi на компенсацiйну продукцiю в пунктi вимiру;

     при укладеннi угоди про розподiл продукцiї вiдшкодуванню компенсацiйною продукцiєю пiдлягають витрати, понесенi iнвесторами - учасниками угоди про розподiл продукцiї, в тому числi iнвестором-нерезидентом чи його представництвом, а облiк таких витрат ведеться оператором в порядку та на умовах, визначених угодою;

(частину п'яту статтi 19 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     витрати, що пiдлягають вiдшкодуванню за угодою, пiдтверджуються документально в порядку та на умовах, визначених в угодi;

(частину п'яту статтi 19 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, у зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати вiдповiдно абзацами восьмим та дев'ятим)

     довгостроковi (понад 10 рокiв) угоди повиннi передбачати вiдповiдне iндексування витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню компенсацiйною продукцiєю, але не були вiдшкодованi та умови його застосування.

(частину п'яту статтi 19 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, абзац восьмий частини п'ятої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Витрати на придбання необоротних активiв та витрати на виконання робiт по розвiдуванню, облаштуванню i видобутку корисних копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязi до складу витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню компенсацiйною продукцiєю без застосування правил амортизацiї.

(частину п'яту статтi 19 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Стаття 20. Право власностi сторiн угоди про розподiл продукцiї на вироблену продукцiю

     1. До моменту розподiлу продукцiї в пунктi вимiру право власностi на всю вироблену за угодою продукцiю належить державi.

     2. З моменту розподiлу продукцiї в пунктi вимiру iнвестор набуває права власностi на компенсацiйну продукцiю та визначену угодою частину прибуткової продукцiї; решта виробленої продукцiї залишається у власностi держави.

     3. Угода про розподiл продукцiї може передбачати можливiсть продажу (реалiзацiї) оператором угоди частки iнвесторiв у виробленiй продукцiї або всього обсягу виробленої продукцiї пiсля його розподiлу, в тому числi державної частки, iз обов'язком оператора здiйснювати передачу грошового еквiвалента часток такої продукцiї iнвесторам та/або державi. Порядок та умови реалiзацiї виробленої продукцiї та передачi грошового еквiвалента такої продукцiї визначаються в угодi про розподiл продукцiї.

(статтю 20 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 21. Використання державної частини виробленої продукцiї вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї

     Частина виробленої продукцiї, що залишається у власностi держави, використовується (реалiзується) у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. При цьому враховуються потреби тiєї територiї, на якiй розташована дiлянка надр, передана у користування на умовах угоди. Розрахунок та обгрунтування мiсцевих потреб у виробленiй продукцiї здiйснюється органом мiсцевого самоврядування. В такому розрахунку в обов'язковому порядку повинна передбачатися вiдповiдна компенсацiя втрат, що виникли внаслiдок порушення екологiчних вимог при використаннi природних ресурсiв у данiй мiсцевостi.

     Стаття 22. Розпорядження частиною виробленої продукцiї, що належить iнвестору

     1. Iнвестор має право вiльно розпоряджатися частиною виробленої продукцiї, право власностi на яку набуто ним вiдповiдно до умов угоди, в тому числi: самостiйно визначати умови реалiзацiї (зокрема право на вiльний вибiр покупця), продавати за вiльними цiнами в Українi та за її межами (експортувати), обмiнювати, передавати безоплатно та здiйснювати будь-якi iншi операцiї щодо такої продукцiї. На таку продукцiю не поширюються режим лiцензування та квотування пiд час експорту та аналогiчнi обмеження пiд час реалiзацiї її на територiї України.

(абзац перший частини першої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Iнвестор зобов'язаний реалiзовувати виключно в межах територiї України державi або iншим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi продукцiю, що належить йому вiдповiдно до умов угоди про розподiл продукцiї, якщо така вимога випливає з умов конкурсу та укладеної угоди, а цiна реалiзацiї не нижча вiд цiн, що склалися на мiжнародних ринках на таку продукцiю. В цьому разi реалiзацiя продукцiї здiйснюється за умови гарантiй її оплати, якщо iнше не передбачене договором купiвлi-продажу.

     2. Будь-якi обмеження прав iнвестора, передбачених частиною першою цiєї статтi, допускаються лише якщо вони передбаченi угодою та випливають з умов конкурсу на укладення угоди про розподiл продукцiї.

     Стаття 23. Право власностi на майно, створене або придбане iнвестором для виконання угоди про розподiл продукцiї

     1. Майно, створене або придбане iнвестором для виконання угоди про розподiл продукцiї, є власнiстю iнвестора.

     Право власностi на таке майно переходить вiд iнвестора до держави з дня, коли вартiсть зазначеного майна повнiстю вiдшкодована компенсацiйною продукцiєю, або з дня припинення дiї угоди про розподiл продукцiї на умовах i в порядку, передбачених угодою.

     2. Пiсля переходу до держави права власностi на майно, створене або придбане iнвестором для виконання угоди про розподiл продукцiї, iнвестор протягом строку дiї угоди має переважне право на користування таким майном для виконання передбачених угодою робiт.

     3. Право iнвестора на користування майном, що перейшло у власнiсть держави, та умови користування визначаються виключно угодою про розподiл продукцiї.

(статтю 23 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 24. Iнформацiя, отримана в результатi виконання угоди про розподiл продукцiї

     1. Права на геологiчну, геофiзичну, геохiмiчну, технiко-економiчну та iншу iнформацiю, а також зразки гiрничих порiд (у тому числi керн) та iншi данi (далi - iнформацiя), отриманi iнвестором у результатi виконання робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї, належать державi. При дотриманнi умов конфiденцiйностi, передбачених угодою, iнвестор має право вiльно i безоплатно користуватися зазначеною iнформацiєю з метою виконання робiт, передбачених угодою.

(абзац перший частини першої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     Iнвестор зобов'язаний надавати державi таку iнформацiю в порядку, встановленому угодою.

     Розпорядження зазначеною iнформацiєю (зокрема, її державна експертиза, реєстрацiя та облiк) здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства та умов угоди про розподiл продукцiї.

     2. Сторони угоди несуть вiдповiдальнiсть за розголошення конфiденцiйної iнформацiї, одержаної пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї, вiдповiдно до вимог угоди та законодавства України. Iнвестор має право передавати iнформацiю, зазначену в цiй статтi, своїм афiлiйованим особам, консультантам, пiдрядникам, субпiдрядникам та iншим особам, для яких отримання такої iнформацiї є необхiдним для виконання ними робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї, та/або функцiй в порядку, встановленому угодою про розподiл продукцiї, за умови дотримання ними вимог конфiденцiйностi.

(частина друга статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 25. Податки, збори та iншi обов'язковi платежi, що сплачуються пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї

(назва статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003р. N 429-IV)

     1. Особливостi оподаткування платникiв податкiв в умовах дiї угоди про розподiл продукцiї визначаються Податковим кодексом України, а в частинi визначення вартостi компенсацiйної та прибуткової продукцiї - цим Законом.

     2. Пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї iнвестор (оператор угоди) сплачує податки та збори (обов'язковi платежi), визначенi Податковим кодексом України, а також єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування українських працiвникiв та iноземцiв, найнятих на роботу в Українi.

(частина друга статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     3. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування українських працiвникiв та iноземцiв, найнятих на роботу в Українi, сплачується iнвестором (оператором угоди) у загальному порядку, на умовах та в розмiрах, установлених законодавством України на дату пiдписання угоди про розподiл продукцiї з урахуванням статтi 27 цього Закону.

(частина третя статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     4. У разi виникнення потреби у сплатi державного збору або мита, установленого законодавством України, для отримання послуги чи виконання необхiдної дiї державними органами або установами iнвестор сплачує такий збiр та мито з урахуванням статтi 27 цього Закону.

(частина четверта статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)
(стаття 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003р. N 429-IV, вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Стаття 26. Передача прав та обов'язкiв, визначених угодою про розподiл продукцiї

     1. Iнвестор має право передати повнiстю або частково свої права та обов'язки, визначенi угодою про розподiл продукцiї, будь-якiй юридичнiй або фiзичнiй особi лише за згодою держави та за умови, що така особа має достатньо фiнансових i технiчних ресурсiв, а також досвiд органiзацiї дiяльностi, необхiднi для виконання робiт, передбачених угодою. Вiдмова держави у такiй згодi без поважних пiдстав не допускається. Якщо на запит iнвестора щодо передачi прав та обов'язкiв, визначених угодою, Кабiнет Мiнiстрiв України не дав вiдповiдi протягом 90 днiв з дня отримання запиту, згода держави вважається отриманою.

(частина перша статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     2. Передача прав та обов'язкiв за угодою оформляється письмовим договором з особою, яка приймає такi права та обов'язки згiдно з угодою про розподiл продукцiї. Договiр стає невiд'ємною частиною угоди i пiдлягає державнiй реєстрацiї в порядку, передбаченому цим Законом для державної реєстрацiї угоди про розподiл продукцiї, а також супроводжується вiдповiдним переоформленням лiцензiй, дозволiв тощо протягом 30 днiв з дня пiдписання такого договору.

     3. Якщо український iнвестор передав свої права та обов'язки за угодою iноземцю або iноземнiй юридичнiй особi в порядку, передбаченому цiєю статтею, на вимогу iноземного iнвестора, умови угоди про розподiл продукцiї, можуть бути уточненi з урахуванням особливостей iноземного iнвестування, передбачених цим Законом.

(частина третя статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 27. Гарантiї вiд змiн у законодавствi

     1. Частину першу статтi 27 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     1. Держава гарантує, що до прав i обов'язкiв iнвестора, визначених угодою про розподiл продукцiї, протягом строку її дiї буде застосовуватися законодавство, чинне на момент укладання угоди, крiм законодавства, що зменшує розмiр податкiв чи зборiв чи скасовує їх, спрощує регулювання господарської дiяльностi щодо пошуку, розвiдки та видобування корисних копалин, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, зокрема процедури митного, валютного, податкового та iнших видiв державного контролю, або пом'якшує вiдповiдальнiсть iнвестора, яке має застосовуватися з дати набрання чинностi таким законодавством. Гарантiї щодо стабiльностi норм законодавства не поширюються на змiни законодавства, що стосуються питань оборони, нацiональної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкiлля.

(статтю 27 доповнено новою частиною першою згiдно iз Законом України вiд 17.06.2011р. N 3553-VI)

     2. На iнвестора не поширюється дiя нормативно-правових актiв органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, якщо такi акти обмежують права iнвестора, визначенi угодою про розподiл продукцiї, за винятком приписiв органiв державного контролю та нагляду, що видаються вiдповiдно до законодавства України з метою створення умов для безпечного ведення робiт, охорони надр, довкiлля, збереження здоров'я населення. Зазначенi приписи органiв державного контролю та нагляду, що призводять до обмеження, тимчасової заборони (зупинення) або припинення користування надрами, обов'язковi для виконання iнвестором з дати прийняття вiдповiдного рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв України або органом мiсцевого самоврядування, який є стороною угоди, в порядку, передбаченому частиною другою статтi 17 цього Закону.

(частина друга статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     Стаття 28. Контроль за виконанням угоди про розподiл продукцiї

     1. Державний контроль i нагляд за веденням робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї, здiйснюють органи виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї та в порядку, визначеному законодавством України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України здiйснює контроль за виконанням угоди про розподiл продукцiї з боку держави.

     Державний контроль за виконанням угоди про розподiл продукцiї здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України або уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України центральний орган виконавчої влади в порядку та на умовах, визначених угодою та цим Законом.

(абзац третiй частини першої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     Не рiдше одного разу на п'ять рокiв Кабiнет Мiнiстрiв України за участю уповноваженого центрального органу виконавчої влади повинен органiзувати та провести комплексну перевiрку виконання умов, передбачених угодою про розподiл продукцiї. При виявленнi iстотних порушень умов угоди, передбачених такою угодою, Кабiнет Мiнiстрiв України має право звернутися до суду (чи iншого передбаченого угодою органу вирiшення спорiв) з вимогою про дострокове розiрвання угоди з вiдшкодуванням збиткiв з одночасним зупиненням або без зупинення виконання робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї.

(абзац четвертий частини першої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, вiд 02.10.2012р. N 5406-VI, вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     2. Повноважнi представники органiв, що здiйснюють контроль за виконанням угоди про розподiл продукцiї, мають право безперешкодного доступу на об'єкти проведення передбачених угодою робiт, а також до документацiї на проведення таких робiт виключно з метою здiйснення контролю за виконанням угоди.

     3. Прийняття рiшень обмежувального характеру органами державного контролю та нагляду допускається лише у випадках та в порядку, передбачених частиною другою статтi 17 та частиною другою статтi 27 цього Закону.

     4. У разi залучення пiдрядних, субпiдрядних та iнших органiзацiй (осiб) до виконання робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї, iнвестор зобов'язаний здiйснювати нагляд за виконанням робiт з метою забезпечення вiдповiдностi вимогам угоди та затвердженiй в установленому порядку документацiї на проведення робiт.

     Стаття 29. Вiдповiдальнiсть сторiн угоди про розподiл продукцiї

     1. Сторони несуть передбачену угодою про розподiл продукцiї вiдповiдальнiсть за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язкiв, визначених угодою, з урахуванням положень цiєї статтi.

     2. Шкода, заподiяна довкiллю у зв'язку з дiяльнiстю iнвестора, пов'язаною з виконанням угоди про розподiл продукцiї, пiдлягає вiдшкодуванню (компенсацiї) в повному обсязi за рахунок iнвестора, незалежно вiд плати за забруднення довкiлля та погiршення якостi природних ресурсiв. Iнвестор звiльняється вiд вiдшкодування шкоди, заподiяної довкiллю, тiльки якщо доведе, що шкода заподiяна внаслiдок стихiйних природних явищ або навмисних дiй потерпiлих.

     3. Шкода, заподiяна правомiрними дiями iнвестора, що повнiстю вiдповiдають вимогам угоди про розподiл продукцiї та узгодженi з державою, пiдлягає вiдшкодуванню за рахунок сторiн угоди у пропорцiях, передбачених для розподiлу продукцiї.

(частина третя статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2013р. N 331-VII)

     Стаття 30. Забезпечення виконання зобов'язань та вiдповiдальностi iнвестора

     1. Виконання зобов'язань iнвестора, визначених угодою про розподiл продукцiї, пiдлягає забезпеченню на умовах, що визначаються сторонами вiдповiдно до законодавства України.

     2. Цивiльна вiдповiдальнiсть iнвестора, в тому числi за шкоду, заподiяну довкiллю, здоров'ю людей, пiдлягає страхуванню, якщо iнше не передбачено угодою. За домовленiстю сторiн у рамках угоди приймається програма страхування екологiчних ризикiв.

     Стаття 31. Вирiшення спорiв

     Спори мiж сторонами угоди про розподiл продукцiї, пов'язанi з виконанням, припиненням та недiйснiстю угоди, пiдлягають розгляду в судах України, якщо iнше не передбачено умовами угоди про розподiл продукцiї.

     Стаття 32. Iмунiтет держави

     На вимогу iноземного iнвестора (iнвесторiв) держава має право вiдмовитися вiд iмунiтету в угодi про розподiл продукцiї. Така вiдмова поширюється на всi судовi рiшення, рiшення мiжнародних комерцiйних арбiтражiв, рiшення у провадженнях щодо попереднього забезпечення позову, а також виконання рiшень судових i арбiтражних органiв.

(стаття 32 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

Роздiл IV. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ УГОД ПРО РОЗПОДIЛ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 33. Банкiвськi рахунки

     1. Для цiлей угоди про розподiл продукцiї iнвестор (представництво iноземного iнвестора на територiї України) та/або його пiдрядник, субпiдрядник, постачальник, перевiзник та iншi контрагенти мають право вiдкривати в банках України в установленому законодавством України порядку банкiвськi рахунки в нацiональнiй та/або iноземнiй валютi, що використовуватимуться виключно для обслуговування дiяльностi, пов'язаної з угодою про розподiл продукцiї.

(частина перша статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     2. Стягнення коштiв iз банкiвських рахункiв, вiдкритих iнвестором (представництвом iноземного iнвестора на територiї України) на територiї України для цiлей угоди про розподiл продукцiї, не може бути здiйснено в безспiрному порядку.

(частина друга статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 34. Валютне регулювання

     1. Грошовi кошти, отриманi iноземним iнвестором (його представництвом на територiї України) за угодою про розподiл продукцiї, можуть вiльно (без будь-яких обмежень) конвертуватися в українську або iноземну конвертовану валюту та переказуватися за межi України, у тому числi згiдно з умовами, викладеними в такiй угодi.

(частина перша статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     2. У разi, коли вiдповiдно до законодавства України встановлено обов'язковий продаж на валютному ринку України надходжень в iноземнiй валютi, ця вимога не поширюється на надходження в iноземнiй валютi, одержанi iнвесторами (представництвами iноземних iнвесторiв на територiї України), що є сторонами угоди про розподiл продукцiї, вiд реалiзацiї частини виробленої продукцiї, яка є їх власнiстю, власнiстю iнших iнвесторiв або держави, а також вiд здiйснення iншої дiяльностi, передбаченої угодою про розподiл продукцiї.

(частина друга статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     3. На операцiї iнвестора (представництва iноземного iнвестора на територiї України), що здiйснюються для потреб угоди про розподiл продукцiї (у тому числi пов'язанi з придбанням обладнання, матерiалiв, устаткування та iнших товарiв, робiт i послуг, необхiдних для провадження робiт чи здiйснення iншої дiяльностi, передбаченої угодою про розподiл продукцiї, в тому числi розпорядження частиною виробленої продукцiї, належною iнвестору (представництву iноземного iнвестора на територiї України), iншому iнвестору чи державi), не поширюються передбаченi законодавством України обмеження щодо:

     1) розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями, у тому числi щодо строкiв, передбачених Законом України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi";

     2) отримання та повернення кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд резидентiв i нерезидентiв, у тому числi вимоги стосовно реєстрацiї вiдповiдних договорiв та стосовно максимальних розмiрiв процентних ставок за ними;

     3) переказу коштiв у iноземнiй валютi на користь iнших iнвесторiв за вiдповiдною угодою про розподiл продукцiї та держави, у тому числi вимоги щодо одержання iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України;

     4) переказу коштiв у iноземнiй валютi на користь нерезидентiв щодо оплати робiт, послуг, прав iнтелектуальної власностi за договорами, у тому числi вимоги щодо проведення цiнової експертизи для засвiдчення вiдповiдностi цiн кон'юнктурi ринку та документального пiдтвердження фактичного надання послуг, виконання робiт чи передання прав iнтелектуальної власностi;

     5) купiвлi, продажу iноземної валюти для здiйснення розрахункiв iз нерезидентами та повернення кредитiв, позик в iноземнiй валютi;

     6) розмiщення валютних цiнностей на рахунках i у вкладах за межами України, у тому числi вимоги щодо одержання iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України.

(статтю 34 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

Роздiл V. ОСОБЛИВОСТI РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВIДНОСИН ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО РОЗПОДIЛ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 35. Трудовий договiр

     1. Прийняття (наймання) працiвникiв iнвестором (у тому числi iноземним) на територiї України для потреб угоди про розподiл продукцiї здiйснюється шляхом укладення з ними трудового договору (контракту), який за формою та змiстом повинен вiдповiдати законодавству України про працю.

     2. Держава забезпечує вчасну видачу дозволiв на працевлаштування, а також, у разi необхiдностi, службових карток для всiх iноземних працiвникiв, якi наймаються iнвесторами (у тому числi оператором угоди) згiдно з угодою про розподiл продукцiї. Такi дозволи на працевлаштування та службовi картки видаються у централiзованому порядку винятково на пiдставi звернень iнвесторiв (у тому числi оператора угоди) iз доданням перелiкiв вiдповiдних iноземних працiвникiв, сформованих iнвесторами (у тому числi оператором угоди). При цьому вимоги щодо подання будь-яких iнших документiв, передбачених чинним законодавством для отримання дозволiв на працевлаштування або службових карток, не застосовуються.

     На пiдставi звернень пiдрядної, субпiдрядної або iншої органiзацiї (особи), яка виконує роботи на замовлення iнвестора в рамках угоди про розподiл продукцiї, iз доданням до звернень листiв пiдтримки вiд iнвестора (у тому числi оператора угоди), держава сприяє вчаснiй видачi дозволiв на працевлаштування та/або службових карток для працевлаштування такої кiлькостi iноземних працiвникiв, яка необхiдна для виконання вiдповiдних робiт в рамках угоди про розподiл продукцiї такою пiдрядною, субпiдрядною або iншою органiзацiєю (особою).

(частина друга статтi 35 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 36. Мiжнароднi договори України

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбачено цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл VI. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї";

     вiдповiдно до своєї компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
14 вересня 1999 року
N 1039-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.