ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо приведення їх у вiдповiднiсть iз законодавчими актами України у сферi лiцензування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У статтi 69 Повiтряного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 25, ст. 274) слова "дозволу (лiцензiї)" замiнити словами "дозволу та/або лiцензiї".

     2. У Кодексi України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267):

     1) у статтi 16:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Спецiальнi дозволи на користування надрами";

     частину першу виключити;

     2) у пунктi 5 частини першої статтi 26 слова "дозволом (лiцензiєю)" замiнити словами "спецiальним дозволом";

     3) у текстi Кодексу слово "(лiцензiя)" в усiх вiдмiнках i числах виключити.

     3. У пунктi 1 статтi 17 i частинах першiй та третiй статтi 106 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) слово "(лiцензiя)" в усiх вiдмiнках i числах виключити.

     4. У Кодексi торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349):

     1) статтю 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Право на торговельне мореплавство

     Дiяльнiсть, що входить у поняття "торговельне мореплавство", вiдповiдно до статтi 1 цього Кодексу можуть провадити суб'єкти господарювання за наявностi в них вiдповiдної лiцензiї, якщо її отримання передбачено законом";

     2) в абзацi чотирнадцятому частини першої статтi 35 слово "лiцензiю" замiнити словом "дозвiл";

     3) частину четверту статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Дозвiл на право користування судновою радiостанцiєю видається центральним органом виконавчої влади в галузi зв'язку";

     4) у частинi першiй статтi 40 слово "лiцензiї" замiнити словом "дозволу";

     5) частину четверту статтi 116 виключити.

     5. Пункт 6 статтi 18 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 11 - 12, ст. 44) викласти в такiй редакцiї:

     "6. Дiяльнiсть, пов'язана з посередництвом у працевлаштуваннi на роботу за кордоном, провадиться лише на пiдставi лiцензiї, що видається в порядку, встановленому законодавством. У разi провадження зазначеної дiяльностi без лiцензiї до суб'єктiв господарювання застосовуються санкцiї у виглядi штрафiв у розмiрах, встановлених законом. Зазначенi кошти спрямовуються до Державного бюджету України".

     6. Частину третю статтi 8 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Для проведення господарської дiяльностi, яка пiдлягає лiцензуванню, учасники iнвестицiйної дiяльностi повиннi одержати вiдповiдну лiцензiю, що видається в порядку, встановленому законодавством".

     7. Абзаци другий i третiй частини першої статтi 7 Закону України "Про приватизацiйнi папери" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 352) виключити.

     8. Друге речення пункту 7 статтi 8 Закону України "Про приватизацiю державного житлового фонду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524; 1994 р., N 24, ст. 182) виключити.

     9. В абзацi сьомому частини другої статтi 11 Закону України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст. 676) слова "дозволiв (лiцензiй) суб'єктам господарської дiяльностi" замiнити словами "дозволiв суб'єктам господарювання".

     10. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19):

     1) у частинi другiй статтi 16 слова "медичної та фармацевтичної практики" замiнити словами "медичної практики, виробництва лiкарських засобiв, оптової, роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами";

     2) статтю 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 17. Господарська дiяльнiсть у галузi охорони здоров'я

     Провадження господарської дiяльностi в галузi охорони здоров'я, яка вiдповiдно до закону пiдлягає лiцензуванню, дозволяється лише за наявностi лiцензiї.

     Держава пiдтримує господарську дiяльнiсть у галузi охорони здоров'я";

     3) у частинi першiй статтi 33 слова "вiдповiдний дозвiл (лiцензiю)" замiнити словами "вiдповiдну лiцензiю";

     4) у частинi третiй статтi 74 слова "дозвiл (лiцензiю) на заняття iндивiдуальною пiдприємницькою дiяльнiстю" замiнити словами "лiцензiю на провадження господарської дiяльностi".

     11. У Законi України "Про аудиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 243; 1996 р., N 9, ст. 44; 2003 р., N 30, ст. 247; 2005 р., N 34, ст. 434):

     1) частину третю статтi 5 виключити;

     2) у частинi першiй статтi 6 слова "має лiцензiю на право здiйснення аудиторської дiяльностi на територiї України i" виключити;

     3) у назвi роздiлу II слова "та лiцензування" виключити;

     4) статтю 13 виключити;

     5) у частинi третiй статтi 14 слова "i лiцензування" виключити;

     6) у статтi 19:

     у частинi другiй слова "з дня отримання лiцензiї" виключити;

     у частинi третiй слова "з дня отримання лiцензiї i" виключити;

     7) у статтi 26 слова "та лiцензiї" виключити;

     8) у статтi 27:

     у назвi, частинах другiй i третiй слова "та лiцензiї" виключити;

     у частинi першiй слова "або лiцензiї" виключити.

     12. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 1, ст. 1):

     1) абзац другий частини другої статтi 16 доповнити словами "та лiцензiйну картку на автомобiльний транспортний засiб у разi надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв";

     2) частину третю статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "Пiдприємства, установи i органiзацiї незалежно вiд форм власностi та господарювання, а також громадяни-пiдприємцi, якi здiйснюють провадження господарської дiяльностi з виробництва автомобiлiв та автобусiв, повиннi мати вiдповiдну лiцензiю";

     3) частину другу статтi 36 виключити.

     13. Статтю 11 Закону України "Про пожежну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Лiцензування дiяльностi щодо надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення, сертифiкацiя та контроль продукцiї на вiдповiднiсть вимогам пожежної безпеки

     Господарська дiяльнiсть, пов'язана з наданням послуг i виконанням робiт протипожежного призначення, провадиться на пiдставi лiцензiй, що видаються в порядку, встановленому законодавством.

     Дiяльнiсть, пов'язана з наданням послуг i виконанням робiт протипожежного призначення, включає:

     проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнку протипожежного стану об'єктiв;

     проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матерiалiв, будiвельних конструкцiй, виробiв i обладнання, а також пожежної технiки, пожежно-технiчного озброєння, продукцiї протипожежного призначення на вiдповiднiсть установленим вимогам.

     Суб'єкт господарювання може отримати лiцензiю на всi види робiт та послуг за перелiком або на його частину залежно вiд спроможностi дотримання лiцензiйних умов.

     Усi види пожежної технiки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобiгання пожежам та для їх гасiння, повиннi мати сертифiкат вiдповiдностi".

     14. Закон України "Про фiзичну культуру i спорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80) доповнити статтею 271 такого змiсту:

     "Стаття 271. Лiцензування фiзкультурно-оздоровчої та спортивної дiяльностi

     Дiяльнiсть, пов'язана з органiзацiєю та проведенням спортивних занять професiоналiв та любителiв спорту, а також дiяльнiсть з пiдготовки спортсменiв до змагань з рiзних видiв спорту, визнаних в Українi, провадиться на пiдставi лiцензiї, яка видається в порядку, встановленому законодавством".

     15. Статтю 13 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Лiцензування господарської дiяльностi, пов'язаної з потенцiйною небезпекою для здоров'я людей

     Види господарської дiяльностi, пов'язанi з потенцiйною небезпекою для здоров'я людей, пiдлягають лiцензуванню у випадках, встановлених законом.

     До лiцензiйних умов щодо видiв господарської дiяльностi, провадження яких пов'язане з потенцiйною небезпекою для здоров'я людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення".

     16. Абзац шостий частини третьої статтi 2 Закону України "Про вiдповiдальнiсть пiдприємств, їх об'єднань, установ та органiзацiй за правопорушення у сферi мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 2000 р., N 46, ст. 398) викласти в такiй редакцiї:

     "вносити подання вiдповiдним органам про анулювання лiцензiй на право провадження окремих видiв господарської дiяльностi у будiвництвi пiдприємств, якi допускають порушення лiцензiйних умов, а також на iнших пiдставах вiдповiдно до закону".

     17. Частину другу статтi 8 Закону України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Лiцензiї на провадження видiв дiяльностi в галузi транспорту видаються вiдповiдно до законодавства.

     Разом з лiцензiєю на кожен автомобiльний транспортний засiб видається лiцензiйна картка встановленого зразка, яка пiдтверджує право на надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортним засобом на пiдставi отриманої лiцензiї".

     18. У Законi України "Про лiкарськi засоби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86):

     1) у статтi 10:

     у частинах першiй i другiй слова "спецiального дозволу (лiцензiї)" замiнити словом "лiцензiї";

     у частинi першiй слова "встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом" замiнити словами "встановленому законодавством";

     2) в абзацi десятому частини першої статтi 15 слова "спецiальний дозвiл (лiцензiю)", "скасування" та "суб'єктами господарської дiяльностi" замiнити вiдповiдно словами "лiцензiю", "анулювання" та "суб'єктами господарювання";

     3) статтю 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Порядок торгiвлi лiкарськими засобами

     Оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами на територiї України здiйснюється пiдприємствами, установами, органiзацiями та фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на пiдставi лiцензiї, яка видається в порядку, встановленому законодавством.

     Суб'єкт господарювання може здiйснювати оптову, роздрiбну торгiвлю лiкарськими засобами за умови вiдповiдностi лiцензiйним умовам провадження певного виду дiяльностi".

     19. Статтю 13 Закону України "Про трубопровiдний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Лiцензування та сертифiкацiя робiт на трубопровiдному транспортi

     Дiяльнiсть, пов'язана з проектуванням, будiвництвом, ремонтом та експлуатацiєю об'єктiв трубопровiдного транспорту, здiйснюється на пiдставi лiцензiї i пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї. Лiцензiї видаються в порядку, встановленому законодавством".

     20. Статтю 8 Закону України "Про залiзничний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Господарська дiяльнiсть щодо надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв залiзничним транспортом провадиться на пiдставi лiцензiї, яка видається в порядку, встановленому законодавством".

     21. Абзац дванадцятий частини третьої статтi 7 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2004 р., N 45, ст. 501; 2005 р., N 48, ст. 480) виключити.

     22. Частини другу i третю статтi 10 Закону України "Про космiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2) замiнити однiєю частиною такого змiсту:

     "Перелiк видiв космiчної дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, визначається законом. Лiцензiї на провадження такої дiяльностi видаються в порядку, встановленому законодавством".

     23. У пiдпунктi 5.1.8 пункту 5.1 статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2005 р., N 34, ст. 442) слова "спецiальний дозвiл (лiцензiю)" замiнити словом "лiцензiю".

     24. У статтi 13 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1):

     у частинi першiй слова "базується на дозвiльному принципi вiдповiдно до Закону України "Про пiдприємництво" замiнити словами "здiйснюється за умови отримання вiдповiдної лiцензiї";

     у частинi другiй слова "Спецiальний дозвiл (лiцензiя)" замiнити словом "Лiцензiя".

     25. У Законi України "Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2000 р., N 38, ст. 318; 2004 р., N 19, ст. 256):

     1) у пунктi 25 статтi 1 слова "суб'єкти пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi, якi здiйснюють зазначену дiяльнiсть на пiдставi спецiальних дозволiв (лiцензiй), що видаються у порядку, встановленому законодавством України" замiнити словами "суб'єкти господарювання незалежно вiд форм власностi, якi провадять свою господарську дiяльнiсть згiдно iз законом";

     2) абзац третiй частини першої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "розроблення лiцензiйних умов для провадження дiяльностi, пов'язаної з видобутком, виробництвом дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, виготовленням виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, торгiвлею виробами з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, а також iз збиранням та первинною обробкою вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння";

     3) у статтi 4:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Видобуток, виробництво дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, виготовлення виробiв з них провадиться суб'єктами господарювання на пiдставi лiцензiй, одержаних у порядку, встановленому законодавством";

     у частинi третiй слова "вiдповiдну лiцензiю" замiнити словами "лiцензiю на виробництво дорогоцiнних металiв";

     4) у частинi другiй статтi 10 слова "лiцензiями на цей об'єкт видобування" замiнити словами "спецiальним дозволом на користування надрами";

     5) у статтi 11 слова "суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на пiдставi спецiальних дозволiв (лiцензiй), що видаються у порядку, встановленому законодавством України" замiнити словами "суб'єктами господарювання вiдповiдно до закону";

     6) друге речення частини першої статтi 12 викласти в такiй редакцiї: "Збирання i первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння провадяться суб'єктами господарювання на пiдставi лiцензiї, яка видається в порядку, встановленому законодавством";

     7) частину другу статтi 14 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Торгiвля виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння пiдлягає лiцензуванню в порядку, встановленому законодавством";

     8) абзац четвертий частини першої статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "анулюють у порядку, встановленому законодавством, лiцензiї суб'єктiв господарювання, що займаються видобутком, виробництвом дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, виготовленням виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, торгiвлею виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, а також збиранням та первинною обробкою вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, та застосовують фiнансовi санкцiї за провадження зазначеної господарської дiяльностi без лiцензiй".

     26. В абзацi восьмому частини першої статтi 12 Закону України "Про захист рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 50 - 51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362) слова "а також лiцензування дiяльностi, пов'язаної з їх виробництвом та реалiзацiєю" виключити.

     27. У Законi України "Про топографо-геодезичну i картографiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5 - 6, ст. 46):

     1) абзац сьомий статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "видача лiцензiй на виконання топографо-геодезичних, картографiчних робiт та контроль за додержанням лiцензiйних умов";

     2) частину другу статтi 13 виключити;

     3) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Лiцензування топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi

     Порядок видачi лiцензiй на виконання топографо-геодезичних, картографiчних робiт визначається законодавством.

     Лiцензiї на виконання топографо-геодезичних, картографiчних робiт видаються пiдприємствам, установам, органiзацiям, а також фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi можуть забезпечити виконання топографо-геодезичних, картографiчних робiт вiдповiдно до встановлених лiцензiйних умов.

     Лiцензiї на виконання топографо-геодезичних, картографiчних робiт видаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi топографо-геодезичної, картографiчної дiяльностi";

     4) в назвi та абзацi першому статтi 15 слова "спецiальних дозволiв (лiцензiй)" замiнити словом "лiцензiй";

     5) у статтi 24:

     абзац п'ятий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "наявнiсть лiцензiй на виконання топографо-геодезичних i картографiчних робiт та дотримання встановлених лiцензiйних умов";

     в абзацi третьому частини п'ятої слова "суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "суб'єктами господарювання", а слова "або порушення умов, передбачених цими дозволами" виключити;

     6) в абзацi четвертому частини другої статтi 26 слова "спецiальних дозволiв (лiцензiй)" замiнити словом "лiцензiй".

     28. У статтi 9 Закону України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 50):

     у частинi восьмiй слова "дозволи (лiцензiї)" замiнити словом "лiцензiї";

     у частинi дев'ятiй слова "аудиторських фiрм" виключити;

     у частинi тринадцятiй слова "спецiального дозволу (лiцензiї)" замiнити словом "лiцензiї".

     29. У статтi 7 Закону України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82):

     у частинi третiй слова "аудиторських фiрм" виключити;

     у частинi четвертiй слова "дозволи (лiцензiї)" замiнити словом "лiцензiї".

     30. У Законi України "Про гiдрометеорологiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 16, ст. 95):

     1) у частинi першiй статтi 6 слова "за спецiальними дозволами (лiцензiями)" виключити;

     2) абзац четвертий статтi 7 виключити;

     3) у статтi 18 слова "надання дозволiв (лiцензiй) на провадження гiдрометеорологiчної дiяльностi" виключити;

     4) абзац шостий частини другої статтi 19 виключити;

     5) статтю 20 виключити;

     6) абзац восьмий частини першої статтi 25 виключити.

     31. У частинi третiй статтi 8 Закону України "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139) слова "аудиторських фiрм" виключити.

     32. У Законi України "Про металобрухт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2001 р., N 1, ст. 3; 2003 р., N 6, ст. 52; 2005 р., N 4, ст. 85):

     1) в абзацi дванадцятому статтi 1 слова "та отримали вiдповiднi лiцензiї" виключити;

     2) статтю 4 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Дiяльнiсть, пов'язана iз заготiвлею, переробкою брухту чорних та кольорових металiв i його металургiйною переробкою, провадиться на пiдставi лiцензiї, що видається в порядку, встановленому законодавством".

     У зв'язку з цим частини другу - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - тринадцятою;

     3) у статтi 13:

     абзац дев'ятий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "анулює лiцензiї в порядку, встановленому законодавством";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї у разi виявлення порушень вимог цього Закону повiдомляють про це центральному органу виконавчої влади з питань промислової полiтики. Центральний орган виконавчої влади з питань промислової полiтики повинен повiдомити про своє рiшення мiсцевiй державнiй адмiнiстрацiї протягом тридцяти днiв з дня одержання повiдомлення про порушення";

     4) абзац четвертий частини першої статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "анульовувати дiю лiцензiї в порядку, встановленому законодавством".

     33. У Законi України "Про архiтектурну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246):

     1) у частинi першiй статтi 17 слово "Пiдприємницька" замiнити словом "Господарська";

     2) у частинi другiй статтi 20 слова "або вiдповiдну лiцензiю" виключити, а слова "вiдповiдних видiв проектних робiт" замiнити словами "окремих видiв господарської дiяльностi у будiвництвi".

     34. В абзацi першому частини третьої статтi 4 Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) слова "дозволiв (лiцензiй)" замiнити словами "спецiальних дозволiв".

     35. У Гiрничому законi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433):

     1) у другому реченнi частини першої статтi 13 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словом "законодавством";

     2) у частинi першiй статтi 24:

     в абзацi другому слово "(лiцензiю)" виключити;

     абзац третiй виключити.

     36. У частинi другiй статтi 6 Закону України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267):

     в абзацi восьмому слово "(лiцензiй)" виключити; абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "видача пiдприємствам, установам i органiзацiям, а також фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй на пошук (розвiдку) корисних копалин згiдно iз законодавством, здiйснення контролю за дотриманням ними лiцензiйних умов".

     37. Частину другу статтi 34 Закону України "Про аварiйно-рятувальнi служби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 4, ст. 25) виключити.

     38. У Законi України "Про мелiорацiю земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90):

     1) абзац восьмий статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "установлення єдиного порядку прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом (реконструкцiєю) мелiоративних систем та окремих об'єктiв iнженерної iнфраструктури, видачi суб'єктам господарювання лiцензiй на провадження дiяльностi з проектування, будiвництва нових i реконструкцiї iснуючих мелiоративних систем";

     2) абзац восьмий статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "видача суб'єктам господарювання лiцензiй на проектування, будiвництво нових i реконструкцiю iснуючих мелiоративних систем";

     3) у частинi першiй статтi 19 слова "суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "суб'єктiв господарювання";

     4) частину третю статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Проектування будiвництва нових i реконструкцiї iснуючих мелiоративних систем здiйснюється спецiалiзованими проектними органiзацiями, якi одержали в установленому законодавством порядку лiцензiю на провадження вiдповiдного виду дiяльностi. Вiдносини проектних органiзацiй та замовникiв регулюються договорами, якi укладаються вiдповiдно до законодавства";

     5) частину першу статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Роботи з будiвництва нових та реконструкцiї iснуючих мелiоративних систем та окремих об'єктiв iнженерної iнфраструктури виконуються спецiалiзованими пiдприємствами, установами i органiзацiями, а також фiзичними особами - суб'єктами господарювання, якi одержали вiдповiдно до законодавства лiцензiю".

     39. У статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 22, ст. 105):

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) виробництво пестицидiв i агрохiмiкатiв (тiльки регуляторiв росту рослин), оптова, роздрiбна торгiвля пестицидами i агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту рослин)";

     у пунктi 59 слова "та окремих об'єктiв iнженерної iнфраструктури" виключити.

     40. У частинах першiй i п'ятiй статтi 19 Закону України "Про курорти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 50, ст. 435) слова "(лiцензiєю)" i "(лiцензiю)" виключити.

     41. Частину третю статтi 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1993 року N 23-93 "Про довiрчi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 19, ст. 207) виключити.

     42. У пунктi 1 статтi 6 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдальнiсть за їх порушення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247; 1995 р., N 29, ст. 219; 2003 р., N 16, ст. 129):

     у пiдпунктi 8 слова "спецiального дозволу (лiцензiї)" замiнити словом "лiцензiї";

     пiдпункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) повiдомляти органи лiцензування про порушення стандартiв, норм i правил суб'єктами господарювання, якi одержали лiцензiю на провадження такої дiяльностi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
19 сiчня 2006 року
N 3370-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.