ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про захист рослин

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 18 березня 2004 року N 1628-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV,
вiд 14 вересня 2006 року N 141-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
дiють по 31 грудня 2008 року)
вiд 17 лютого 2011 року N 3042-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 27 березня 2014 року N 1166-VII,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 76-VIII,
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII

(У текстi Закону слова "Державна мiжвiдомча комiсiя України у справах випробувань i реєстрацiї засобiв захисту та регуляторiв росту рослин i добрив (Укрдержхiмкомiсiя)" та "органи охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнено словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "Мiнiстерство агропромислового комплексу України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 18 березня 2004 року N 1628-IV)

(У текстi Закону слова "спецiально уповноваженi органи виконавчої влади у сферi захисту рослин" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

     Цей Закон регулює правовiдносини, пов'язанi iз захистом рослин сiльськогосподарського та iншого призначення, багаторiчних i лiсових насаджень, дерев, чагарникiв, рослинностi закритого грунту, продукцiї рослинного походження вiд шкiдникiв, хвороб та бур'янiв, визначає права i обов'язки пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi та громадян, повноваження органiв виконавчої влади i посадових осiб у цiй сферi.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     захист рослин - комплекс заходiв, спрямованих на зменшення втрат урожаю та запобiгання погiршенню стану рослин сiльськогосподарського та iншого призначення, багаторiчних i лiсових насаджень, дерев, чагарникiв, рослинностi закритого грунту, продукцiї рослинного походження через шкiдникiв, хвороби i бур'яни;

     шкiдники - види тварин (комахи, клiщi, мiкроорганiзми, нематоди, гризуни), здатнi заподiяти шкоду рослинам, чагарникам, деревам, продукцiї рослинного походження, збитки вiд якої економiчно доцiльно вiдвернути;

(абзац третiй статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI)

     хвороби - порушення нормального обмiну речовин у рослинi пiд впливом фiтопатогенiв (вiруси, бактерiї, гриби) або несприятливих умов середовища;

     бур'яни - небажана рослиннiсть в угiддях, посiвах, насадженнях культурних рослин, яка конкурує з ними за свiтло, воду, поживнi речовини, а також сприяє поширенню шкiдникiв та хвороб;

     шкiдливi органiзми - шкiдники, збудники хвороб i бур'яни;

     особливий режим захисту рослин - особливий правовий режим дiяльностi мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, спрямований на локалiзацiю i лiквiдацiю особливо небезпечних шкiдникiв i хвороб у межах населеного пункту, району, областi, кiлькох областей;

     фiтосанiтарний стан - сукупнiсть шкiдливих органiзмiв, рiвень їх чисельностi, iнтенсивностi розвитку та потенцiйної загрози;

     фiтосанiтарна дiагностика - принципи, методи, ознаки, технiчнi засоби, за допомогою яких визначаються види комах, клiщiв, нематод, гризунiв, бур'янiв та хвороби рослин;

     прогноз - передбачення рiвня поширення та розвитку комах, клiщiв, нематод, гризунiв, бур'янiв i хвороб рослин;

     методи захисту рослин - способи, за допомогою яких здiйснюється захист рослин (органiзацiйно-господарськi, агротехнiчнi, селекцiйнi, фiзичнi, бiологiчнi, хiмiчнi та iншi);

     iнтегрований захист рослин - комплексне застосування методiв для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкiдливих органiзмiв до невiдчутного господарського рiвня на основi прогнозу, економiчних порогiв шкодочинностi, дiї корисних органiзмiв, енергозберiгаючих та природоохоронних технологiй, якi забезпечують надiйний захист рослин i екологiчну рiвновагу довкiлля;

     засоби захисту рослин - препарати, якi вмiщують одну або декiлька дiючих речовин i використовуються з метою захисту рослини або продукцiї рослинництва вiд шкiдливих органiзмiв та знищення небажаних рослин або окремих частин рослин;

(абзац тринадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     регламенти зберiгання, транспортування, застосування та торгiвлi засобами захисту рослин - сукупнiсть вимог до зберiгання, транспортування, застосування та торгiвлi засобами захисту рослин;

(абзац чотирнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI)

     абзац п'ятнадцятий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, абзац п'ятнадцятий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац шiстнадцятий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, абзац шiстнадцятий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац сiмнадцятий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, абзац сiмнадцятий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     ринковий нагляд - постiйне спостереження за вiдповiднiстю сiльськогосподарської продукцiї та сировини рослинного походження, введених в обiг, технiчним регламентам, повнотою i достовiрнiстю iнформацiї про таку продукцiю.

(статтю 1 доповнено абзацом вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI)

     Стаття 2. Законодавство України про захист рослин

     Вiдносини у сферi захисту рослин регулюються цим Законом, законами України "Про пестициди i агрохiмiкати", "Про карантин рослин", iншими нормативно-правовими актами.

Роздiл II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ЗАХИСТУ РОСЛИН

     Стаття 3. Основнi принципи державної полiтики у сферi захисту рослин

     Основними принципами державної полiтики у сферi захисту рослин є:

     формування єдиної державної полiтики у сферi захисту рослин;

     здiйснення державного контролю за захистом рослин;

     визначення доцiльностi здiйснення заходiв щодо захисту рослин;

     прiоритетнiсть застосування iнтегрованих та iнших екологiчно безпечних заходiв щодо захисту рослин;

     гарантування безпеки здоров'я людини та охорони довкiлля при здiйсненнi заходiв щодо захисту рослин.

     Стаття 4. Основнi вимоги щодо захисту рослин

     Основними вимогами щодо захисту рослин є:

     додержання технологiї вирощування рослин сiльськогосподарського та iншого призначення, багаторiчних i лiсових насаджень, дерев, чагарникiв, рослинностi закритого грунту;

     екологiчне та економiчне обгрунтування доцiльностi захисту рослин вiд шкiдливих органiзмiв;

     обов'язковiсть здiйснення заходiв щодо захисту рослин пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та громадянами, дiяльнiсть яких пов'язана з користуванням землею, лiсом, водними об'єктами, вирощуванням рослин сiльськогосподарського та iншого призначення, багаторiчних i лiсових насаджень, дерев, чагарникiв, рослинностi закритого грунту, а також реалiзацiєю, переробкою, зберiганням i використанням рослин та продукцiї рослинного походження;

     суворе додержання регламентiв зберiгання, транспортування, торгiвлi та застосування засобiв захисту рослин;

(абзац п'ятий статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI)

     збереження корисної флори i фауни;

     недопущення пошкодження рослин, погiршення їх стану та забруднення продукцiї рослинного походження i довкiлля засобами захисту рослин.

     Стаття 5. Фiтосанiтарна дiагностика, нагляд та прогноз розвитку i поширення шкiдливих органiзмiв

     Фiтосанiтарна дiагностика та нагляд за розвитком, поширенням i шкодочиннiстю шкiдливих органiзмiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин.

     Нагляд за фiтосанiтарним станом угiдь, посiвiв, насаджень, рослинностi закритого грунту здiйснюють пiдприємства, установи, органiзацiї усiх форм власностi та громадяни, дiяльнiсть яких пов'язана з користуванням землею, лiсом, водними об'єктами, вирощуванням рослин сiльськогосподарського та iншого призначення, багаторiчних i лiсових насаджень, дерев, чагарникiв, рослинностi закритого грунту, а також реалiзацiєю, переробкою, зберiганням i використанням рослин та продукцiї рослинного походження;

     Прогноз розвитку i поширення шкiдливих органiзмiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, разом iз науково-дослiдними установами.

     Стаття 6. Основнi завдання державного контролю у сферi захисту рослин

     Основними завданнями державного контролю у сферi захисту рослин є:

     органiзацiя обстеження сiльськогосподарських та iнших угiдь, посiвiв, насаджень, рослинностi закритого грунту, розробка прогнозiв, виявлення i своєчасне iнформування про наявнiсть i розвиток шкiдникiв та хвороб рослин, а також бур'янiв;

     проведення пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та громадянами, дiяльнiсть яких пов'язана iз захистом рослин, систематичних обстежень угiдь, посiвiв, насаджень, рослинностi закритого грунту, а також продукцiї рослинного походження на заселенiсть та зараження їх шкiдливими органiзмами;

     запобiгання масовому розмноженню та поширенню шкiдливих органiзмiв;

     своєчасне здiйснення рекомендованих заходiв щодо захисту рослин, додержання пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та громадянами встановлених регламентiв застосування засобiв захисту рослин;

(абзац п'ятий статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     своєчасне проведення профiлактичних та винищувальних заходiв щодо боротьби з шкiдниками у мiсцях зберiгання запасiв продукцiї рослинного походження;

     абзац сьомий статтi 6 виключено

(статтю 6 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, абзац сьомий статтi 6 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 7. Органи, що здiйснюють державну полiтику у сферi захисту рослин

     Державна полiтика у сферi захисту рослин здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, Урядом Автономної Республiки Крим, мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин.

(стаття 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 8. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi захисту рослин

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi захисту рослин належить:

     здiйснення державної полiтики;

     абзац третiй статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     забезпечення розроблення i виконання загальнодержавних i мiждержавних цiльових програм iз захисту рослин;

     запровадження на територiї України особливого режиму захисту рослин у разi масового розвитку i поширення особливо небезпечних шкiдливих органiзмiв;

     керiвництво зовнiшнiми зв'язками України;

     виконання iнших функцiй вiдповiдно до законiв України.

     Стаття 9. Повноваження мiсцевих органiв виконавчої влади у сферi захисту рослин

     До повноважень мiсцевих органiв виконавчої влади у сферi захисту рослин належить:

     здiйснення контролю за проведенням пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та громадянами заходiв щодо захисту рослин i сприяння державним фiтосанiтарним iнспекторам у виконаннi ними службових обов'язкiв;

(абзац другий статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     створення надзвичайних комiсiй iз боротьби з особливо небезпечними шкiдливими органiзмами у разi масового їх розмноження i поширення;

     запровадження у межах компетенцiї особливого режиму захисту рослин на перiод масового розвитку i поширення особливо небезпечних шкiдливих органiзмiв.

     Стаття 10. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування у сферi захисту рослин

     Органи мiсцевого самоврядування здiйснюють повноваження у сферi захисту рослин вiдповiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".

     Стаття 11. Посадовi особи, якi забезпечують здiйснення повноважень у сферi захисту рослин

     Здiйснення повноважень у сферi захисту рослин покладається на Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, їх заступникiв i державних фiтосанiтарних iнспекторiв.

(стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.09.2006р. N 141-V, вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 12. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi захисту рослин, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi захисту рослин, належить:

     здiйснення нормативно-правового забезпечення у сферi захисту рослин;

     органiзацiя впровадження екологiчно безпечних для людини i довкiлля методiв та заходiв щодо захисту рослин;

     участь у розробленнi загальнодержавних i мiждержавних цiльових програм захисту рослин;

     органiзацiя розроблення регiональних цiльових програм захисту рослин;

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладеними на нього актами Президента України.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, належить:

     упровадження iнтегрованої системи захисту рослин;

     абзац третiй частини другої статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     здiйснення державного контролю за своєчасним проведенням пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та громадянами заходiв щодо захисту рослин, додержанням регламентiв застосування засобiв захисту рослин;

(абзац четвертий частини другої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац п'ятий частини другої статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     участь у впровадженнi у практику захисту рослин досягнень науки, технiки та екологiчно безпечних для людини i довкiлля методiв та заходiв щодо захисту рослин;

     здiйснення державного контролю за вiдповiднiстю встановленим законодавством вимогам щодо якостi засобiв захисту рослин, у тому числi пестицидiв, якi завозяться в Україну, а також за додержанням регламентiв їх застосування;

(абзац сьомий частини другої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     абзац восьмий частини другої статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, провадить свою дiяльнiсть разом з iншими центральними органами виконавчої влади, мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування.

     Частину четверту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)
(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, вiд 14.09.2006р. N 141-V, вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 13. Виключена

(стаття 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, вiд 14.09.2006р. N 141-V, вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 14. Порядок запровадження особливого режиму захисту рослин

     Особливий режим захисту рослин вводиться на територiї населеного пункту, району, областi, декiлькох областей у разi масового розвитку i поширення особливо небезпечних шкiдливих органiзмiв i потреби в додаткових заходах та ресурсах щодо їх локалiзацiї i лiквiдацiї.

     У разi масового розвитку i поширення особливо небезпечних шкiдливих органiзмiв головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори (або їх заступники) упродовж однiєї доби пiсля виявлення масового поширення особливо небезпечних шкiдливих органiзмiв вносять подання про запровадження особливого режиму захисту рослин до вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування, мiсцевого органу виконавчої влади або Кабiнету Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Територiя особливого режиму захисту рослин встановлюється у межах населеного пункту, району, областi вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування чи мiсцевим органом виконавчої влади, а в межах кiлькох областей - Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Орган, який прийняв рiшення про запровадження або зняття особливого режиму захисту рослин, негайно повiдомляє про це пiдприємства, установи та органiзацiї, розташованi на вiдповiднiй територiї, i громадян, якi проживають на цiй територiї.

     У рiшеннi про запровадження особливого режиму захисту рослин зазначаються:

     обставини, що спричинили запровадження особливого режиму захисту рослин;

     межi територiї, на якiй запроваджується особливий режим захисту рослин;

     перiод, на який запроваджується особливий режим захисту рослин;

     перелiк особливо небезпечних шкiдливих органiзмiв та заходи щодо їх локалiзацiї i лiквiдацiї.

     Стаття 15. Заходи, що здiйснюються на територiї з особливим режимом захисту рослин

     На територiї з особливим режимом захисту рослин здiйснюються такi заходи:

     знешкодження особливо небезпечних шкiдливих органiзмiв;

     залучення та використання державних ресурсiв (наукових, матерiальних тощо), а також ресурсiв пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi та громадян для локалiзацiї i лiквiдацiї особливо небезпечних шкiдливих органiзмiв з попереднiм вiдшкодуванням їм понесених ними витрат;

     iншi заходи.

     Стаття 16. Права Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв та державних фiтосанiтарних iнспекторiв

(назва статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України, головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори та державнi фiтосанiтарнi iнспектори мають право:

(абзац перший частини першої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     вимагати вiд пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi та громадян, дiяльнiсть яких пов'язана iз захистом рослин, додержання законодавства про захист рослин;

     безперешкодно вiдвiдувати пiдприємства, установи, органiзацiї усiх форм власностi та громадян, дiяльнiсть яких пов'язана з користуванням землею, лiсом, водними об'єктами, вирощуванням рослин сiльськогосподарського та iншого призначення, багаторiчних i лiсових насаджень, дерев, чагарникiв, рослинностi закритого ґрунту, а також з реалiзацiєю, переробкою, зберiганням i використанням рослин та сiльськогосподарської продукцiї i сировини рослинного походження, з метою перевiрки додержання законодавства про захист рослин та в установленому порядку вiдбирати зразки ґрунту, води, насiння, рослин, сiльськогосподарської продукцiї i сировини рослинного походження та iнших матерiалiв для проведення фiтосанiтарної дiагностики;

(абзац третiй частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти дiяльнiсть пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi та громадян у разi порушення ними вимог технологiї та нормативно-правових актiв з питань захисту рослин;

     визначати i регулювати обсяги робiт, пов'язаних iз захистом рослин, вiдповiдно до фiтосанiтарного стану;

     забороняти реалiзацiю засобiв захисту рослин, якi не вiдповiдають вимогам щодо їх якостi;

     вимагати вiдсторонення вiд робiт осiб, дiяльнiсть яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберiганням, застосуванням та торгiвлею засобами захисту рослин, а також працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi, фiзичних осiб - пiдприємцiв, що органiзовують виконання таких робiт, якi не мають допуску та посвiдчення на право проведення робiт, пов'язаних з транспортуванням, зберiганням, застосуванням та торгiвлею засобами захисту рослин;

     погоджувати (засвiдчувати) санiтарнi паспорти на складськi примiщення для зберiгання та торгiвлi засобами захисту рослин у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi захисту рослин;

(абзац восьмий частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     одержувати вiд мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi та громадян необхiдну iнформацiю з питань захисту рослин;

     видавати обов'язковi для виконання розпорядження (приписи) про проведення пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та громадянами профiлактичних i винищувальних заходiв щодо захисту рослин;

     абзац одинадцятий частини першої статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац дванадцятий частини першої статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац тринадцятий частини першої статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац чотирнадцятий частини першої статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац п'ятнадцятий частини першої статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     розглядати справи та накладати адмiнiстративнi стягнення на осiб, винних у порушеннi законодавства про захист рослин, а саме:

     Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України та його заступники:

(абзац сiмнадцятий частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     на громадян - до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     на посадових осiб - до дев'яноста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори Автономної Республiки Крим, областей та їх заступники:

(абзац двадцятий частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     на громадян - до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     на посадових осiб - до дев'яноста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори районiв:

(абзац двадцять третiй частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     на громадян - до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     на посадових осiб - до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Сплата штрафу не звiльняє винних вiд вiдшкодування шкоди, заподiяної внаслiдок невиконання заходiв щодо захисту рослин.

(стаття 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.09.2006р. N 141-V, у редакцiї Закону України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI)

     Стаття 161. Виключена

(Закон доповнено статтею 161 згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, стаття 161 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 162. Виключена

(Закон доповнено статтею 162 згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, стаття 162 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 17. Обов'язки Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв та державних фiтосанiтарних iнспекторiв

(назва статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України, головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори та державнi фiтосанiтарнi iнспектори зобов'язанi:

(абзац перший статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     абзац другий статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     прогнозувати розвиток i поширення шкiдливих органiзмiв;

     своєчасно iнформувати органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, а також пiдприємства, установи, органiзацiї усiх форм власностi та громадян, дiяльнiсть яких пов'язана з користуванням землею, лiсом, водними об'єктами, вирощуванням, реалiзацiєю, переробкою, зберiганням i використанням рослин та продукцiї рослинного походження, про фiтосанiтарний стан, строки та методи проведення захисних заходiв;

     здiйснювати контроль за виконанням загальнодержавних, мiждержавних, регiональних цiльових програм захисту рослин;

     впроваджувати безпечнi для здоров'я людини та охорони довкiлля iнтегрованi та iншi системи захисту рослин;

     визначати обставини, межi територiї, час введення особливого режиму захисту рослин та заходи щодо локалiзацiї i лiквiдацiї особливо небезпечних шкiдливих органiзмiв, а також залучати в установленому законодавством порядку для цих цiлей ресурси держави, а також ресурси пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi та громадян з попереднiм вiдшкодуванням їм понесених ними витрат;

     вносити упродовж однiєї доби до вiдповiдного органу виконавчої влади чи органу мiсцевого самоврядування подання про запровадження особливого режиму та вiдповiдних заходiв захисту рослин;

     в межах компетенцiї вести баланс потреб у засобах захисту рослин за асортиментом i обсягами їх виробництва в Українi та закупiвлi за iмпортом.

(абзац дев'ятий статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац десятий статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац одинадцятий статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 18. Права та обов'язки пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян у сферi захисту рослин

     Пiдприємства, установи, органiзацiї усiх форм власностi та громадяни у сферi захисту рослин мають право:

     отримувати в установленому порядку повну та достовiрну iнформацiю про появу, поширення, розвиток шкiдливих органiзмiв та їх шкодочиннiсть;

     брати участь у розробцi та обговореннi проектiв цiльових програм захисту рослин, вносити пропозицiї з цих питань до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин;

     на вiдшкодування збиткiв, завданих їм внаслiдок порушення законодавства про захист рослин.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї усiх форм власностi та громадяни зобов'язанi у сферi захисту рослин:

     проводити систематичнi обстеження угiдь, посiвiв, насаджень, продукцiї рослинного походження, сховищ тощо i в разi виявлення поширення шкiдливих органiзмiв iнформувати про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин;

     додержувати технологiї вирощування рослин сiльськогосподарського та iншого призначення;

     допускати до робiт, пов'язаних iз транспортуванням, зберiганням, застосуванням засобiв захисту рослин, їх торгiвлею, лише осiб, якi пройшли згiдно з цим Законом спецiальну пiдготовку та мають на те вiдповiдне посвiдчення i допуск, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, щороку;

(частину другу статтi 18 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дев'ятим, абзац четвертий частини другої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI)

     абзац п'ятий частини другої статтi 18 виключено

(частину другу статтi 18 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, абзац п'ятий частини другої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац шостий частини другої статтi 18 виключено

(частину другу статтi 18 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац сьомий частини другої статтi 18 виключено

(частину другу статтi 18 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - дванадцятим, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     своєчасно проводити комплекс профiлактичних i винищувальних заходiв щодо боротьби з шкiдниками, хворобами i бур'янами;

     виконувати регламенти зберiгання, транспортування та застосування засобiв захисту рослин;

     використовувати вiдповiдну технiку, обладнання та засоби громадської i особистої безпеки;

     вiдшкодовувати пiдприємствам, установам, органiзацiям усiх форм власностi та громадянам завданi їм збитки в установленому законодавством порядку;

     сприяти державним фiтосанiтарним iнспекторам у виконаннi покладених на них обов'язкiв.

(абзац дванадцятий частини другої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 19. Гарантiї дiяльностi посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль у сферi захисту рослин

     Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України, головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори, державнi фiтосанiтарнi iнспектори у своїй дiяльностi незалежнi i керуються Конституцiєю України, цим Законом, iншими актами законодавства.

(частина перша статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Рiшення державного фiтосанiтарного iнспектора, прийняте у межах його повноважень, є обов'язковим до виконання.

(частина друга статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Образа особи, яка здiйснює державний контроль у сферi захисту рослин, а також опiр, погрози, насильство та iншi дiї, що перешкоджають виконанню покладених на неї обов'язкiв, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     Майнова шкода, завдана особi, яка здiйснює державний контроль у сферi захисту рослин, у зв'язку з виконанням нею службових обов'язкiв, компенсується у повному обсязi за рахунок коштiв Державного бюджету України з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

     Використання спецiалiстiв iз захисту рослин для виконання робiт, не пов'язаних iз захистом рослин, забороняється, якщо iнше не передбачено законами України.

     Будь-якi вказiвки посадових осiб не можуть бути пiдставою для незаконних дiй або бездiяльностi спецiалiстiв iз захисту рослин.

     Стаття 20. Соцiальний i правовий захист спецiалiстiв iз захисту рослин

     Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї усiх форм власностi забезпечують спецiалiстам iз захисту рослин належнi виробничi та житловi умови, а також медичне i транспортне обслуговування.

     Спецiалiсти iз захисту рослин пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

(частина друга статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     Частину третю статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     Спецiалiстам iз захисту рослин, якi проживають i працюють за спецiальнiстю у сiльськiй мiсцевостi, селищах мiського типу, вiдповiдно до законодавства надається право на безплатне користування житлом, опаленням та освiтленням, пiльгове кредитування на обзаведення господарством, на будiвництво iндивiдуальних жилих будинкiв, придбання худоби. Це право зберiгається за спецiалiстами iз захисту рослин - пенсiонерами, якi працювали у сферi захисту рослин у сiльськiй мiсцевостi i проживають там.

     Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi частиною четвертою цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 20 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України iд 28.12.2007р. N 107-VI, у зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати вiдповiдно частинами шостою та сьомою, частина п'ята статтi 20 у редакцiї Законiв України вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     Спецiалiсти iз захисту рослин для виконання службових обов'язкiв забезпечуються службовими транспортними засобами. У разi використання ними особистого автомобiльного транспорту в службових цiлях їм виплачується грошова компенсацiя у встановлених розмiрах.

     Моральне та матерiальне заохочення, надбавки до заробiтної плати за шкiдливi умови працi, надурочнi роботи спецiалiстiв iз захисту рослин здiйснюються вiдповiдно до законодавства.

Роздiл III. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ РОСЛИН. ВIДШКОДУВАННЯ ЗБИТКIВ, РОЗГЛЯД СПОРIВ У СФЕРI ЗАХИСТУ РОСЛИН

     Стаття 21. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про захист рослин

     Порушення законодавства про захист рослин тягне за собою дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про захист рослин несуть особи, виннi у:

     поширеннi шкiдливих органiзмiв внаслiдок порушення технологiї вирощування або зберiгання рослин сiльськогосподарського та iншого призначення;

     поширеннi шкiдливих органiзмiв внаслiдок несвоєчасного проведення комплексу профiлактичних i винищувальних заходiв щодо боротьби зi шкiдниками, хворобами i бур'янами;

     екологiчно необґрунтованому здiйсненнi захисту рослин;

     недотриманнi вимог нормативно-правових актiв з питань захисту рослин, що призвело або може призвести до пошкодження, погiршення стану рослин та якостi продукцiї рослинного походження, а також забруднення довкiлля;

     неповiдомленнi (приховуваннi) або наданнi неправдивої iнформацiї про загрозу посiвам, деревним насадженням, iншiй рослинностi вiдкритого та закритого ґрунту, а також продукцiї рослинного походження вiд шкiдливих органiзмiв;

     ввезеннi на територiю України, реалiзацiї та застосуваннi засобiв захисту рослин, речовин i сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань i реєстрацiї, а також у торгiвлi засобами захисту рослин, термiн придатностi яких закiнчився;

     недотриманнi правил торгiвлi засобами захисту рослин;

     ухиленнi вiд пред'явлення або непред'явленнi засобiв захисту рослин, сiльськогосподарської продукцiї та сировини рослинного походження для проведення їх огляду;

(абзац дев'ятий частини другої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац десятий частини другої статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац одинадцятий частини другої статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     непроходженнi спецiальної пiдготовки та неотриманнi вiдповiдного допуску та посвiдчення на право проведення робiт, пов'язаних з транспортуванням, зберiганням, застосуванням та торгiвлею засобами захисту рослин;

     порушеннi регламентiв зберiгання, транспортування, застосування та торгiвлi засобами захисту рослин;

     абзац чотирнадцятий частини другої статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     невиконаннi законних вимог посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист рослин.

     Законами України може бути встановлено вiдповiдальнiсть i за iншi види порушень у сферi захисту рослин.

(стаття 21 у редакцiї Закону України вiд 17.02.2011р. N 3042-VI)

     Стаття 22. Вiдшкодування збиткiв, завданих внаслiдок порушення законодавства про захист рослин

     Пiдприємства, установи, органiзацiї усiх форм власностi та громадяни, якi своїми дiями або бездiяльнiстю сприяли поширенню шкiдливих органiзмiв, вiдшкодовують завданi збитки вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 23. Розгляд спорiв з питань захисту рослин

     Спори, що виникають у сферi захисту рослин, вирiшуються судом у встановленому законодавством порядку.

Роздiл IV. НАУКОВЕ, ФIНАНСОВЕ ТА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДIВ ЩОДО ЗАХИСТУ РОСЛИН

     Стаття 24. Професiйна дiяльнiсть у сферi захисту рослин

     Професiйною дiяльнiстю у сферi захисту рослин можуть займатися громадяни, якi мають вищу освiту вiдповiдного рiвня i професiйного спрямування.

     На пiдприємствах, в установах та органiзацiях усiх форм власностi роботи, пов'язанi iз захистом рослин, проводяться працiвниками, якi пройшли вiдповiдну пiдготовку з технологiї захисту рослин, i тiльки пiд безпосереднiм керiвництвом спецiалiстiв iз захисту рослин.

     Громадяни, яким земельнi дiлянки належать на правi власностi або правi користування i якi займаються вирощуванням сiльськогосподарських та iнших рослин i насаджень, мають бути обiзнанi iз засобами захисту рослин i технологiєю їх застосування. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, повинен сприяти їм у цьому.

(частина третя статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 25. Пiдготовка кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовка та атестацiя спецiалiстiв iз захисту рослин

     Пiдготовка спецiалiстiв iз захисту рослин здiйснюється на факультетах захисту рослин у вищих сiльськогосподарських навчальних закладах.

     Пiслядипломне навчання спецiалiстiв iз захисту рослин здiйснюється на факультетах захисту рослин, курсах пiдвищення квалiфiкацiї у вищих навчальних закладах, навчальних комбiнатах (центрах), школах та на спецiалiзованих курсах.

     Перiодичнiсть пiдвищення квалiфiкацiї - не рiдше одного разу на 5 рокiв.

     Пiдготовка i перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв масових професiй, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi, фермерських господарств, якi проводять роботи, пов'язанi iз захистом рослин, здiйснюються у навчальних комбiнатах (центрах), на спецiалiзованих курсах.

(частина четверта статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.09.2006р. N 141-V, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Плата за навчання спецiалiстiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, а спецiалiстiв сiльськогосподарських пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, фермерських господарств та тих, якi працюють на пiдприємницьких засадах, - за рахунок коштiв цих пiдприємств, установ, органiзацiй i господарств або ж за рахунок власних коштiв.

(частина п'ята статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Спецiалiсти центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, пiдлягають атестацiї у встановленому законодавством порядку. За результатами атестацiї визначаються вiдповiднiсть працiвника займанiй посадi, рiвень його квалiфiкацiї, категорiя, а також встановлюється посадовий оклад згiдно з законодавством України.

     Стаття 26. Наукове забезпечення захисту рослин

     Наукове забезпечення захисту рослин здiйснюється Нацiональною академiєю наук України, Нацiональною академiєю аграрних наук України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, через мережу наукових i науково-дослiдних установ та органiзацiй.

(стаття 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 27. Фiнансування заходiв щодо захисту рослин

     Фiнансування заходiв щодо захисту рослин здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, коштiв пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi, громадян та iнших не заборонених законами України джерел.

     Фiнансування розроблення та виконання загальнодержавних, мiждержавних, регiональних цiльових програм захисту рослин, запобiжнi заходи щодо поширення, локалiзацiї та лiквiдацiї карантинних i особливо небезпечних шкiдливих органiзмiв, а також контрольнi обстеження сiльськогосподарських угiдь здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також за рахунок коштiв пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi та громадян.

     Стаття 28. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин

     Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, здiйснюється за рахунок коштiв загального та спецiального фондiв Державного бюджету України.

     Частину другу статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)
(стаття 28 у редакцiї Закону України вiд 18.03.2004р. N 1628-IV)

     Стаття 29. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi захисту рослин

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi захисту рослин на основi багатостороннiх та двостороннiх угод.

     Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi захисту рослин здiйснюється в порядку, встановленому законодавством України, шляхом:

     проведення спiльних наукових дослiджень;

     розроблення i реалiзацiї мiжнародних програм iз захисту рослин;

     здiйснення взаємного обмiну iнформацiєю у сферi захисту рослин, вивчення мiжнародного досвiду;

     проведення та участi у мiжнародних конференцiях, конгресах, симпозiумах, виставках тощо.

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 лютого 1999 року:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про захист рослин";

     привести у вiдповiднiсть з цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їхнiх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
14 жовтня 1998 року
N 180-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.