ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо запобiгання використанню фальсифiкованих пестицидiв i агрохiмiкатiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362):

     1) статтю 1 доповнити абзацом такого змiсту:

     "фальсифiкованi пестициди i агрохiмiкати - продукцiя, яка не вiдповiдає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидiв i агрохiмiкатiв, у тому числi вимогам щодо маркування та пакування, розмiщення iнформацiї про товар на його упаковцi тощо, та/або продукцiя, на упаковцi якої зареєстрований знак для товарiв та послуг використано з порушенням прав власника";

     2) статтю 7 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Державна реєстрацiя пестицидiв i агрохiмiкатiв є пiдставою для здiйснення державного контролю шляхом запровадження санiтарних заходiв (процедур експертизи, iнспектування, сертифiкацiї та ухвалення) щодо наявностi в харчових продуктах дозволеної центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я кiлькостi залишкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв у харчових продуктах, що реалiзуються на ринку України";

     3) частину другу статтi 20 доповнити абзацом такого змiсту:

     "використаннi завiдомо фальсифiкованих пестицидiв i агрохiмiкатiв".

     2. У Законi України "Про захист рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 22, ст. 184):

     1) у статтi 11:

     в абзацi другому частини першої:

     у першому реченнi слово "станцiї" замiнити словом "iнспекцiї";

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "Начальник Головної державної iнспекцiї захисту рослин одночасно за посадою є Головним державним iнспектором захисту рослин України, його заступники - заступниками Головного державного iнспектора захисту рослин України, а всi спецiалiсти - державними iнспекторами захисту рослин, на яких поширюється дiя Закону України "Про державну службу";

     у частинi другiй слово "станцiй" замiнити словом "iнспекцiй";

     2) в абзацi другому частини першої статтi 12 слово "станцiями" замiнити словом "iнспекцiями";

     3) у назвi i абзацi першому частини першої статтi 13 слово "станцiй" замiнити словом "iнспекцiй";

     4) абзаци дев'ятий-вiсiмнадцятий частини першої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "накладати адмiнiстративнi штрафи на осiб, винних у порушеннi законодавства про захист рослин, а саме:

     Головний державний iнспектор захисту рослин України i його заступник:

     на громадян - до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     на посадових осiб - до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     головнi державнi iнспектори захисту рослин Автономної Республiки Крим, областей та їх заступники:

     на громадян - до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     на посадових осiб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     головнi державнi iнспектори захисту рослин районiв:

     на громадян - до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     на посадових осiб - до чотирнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     5) у частинi четвертiй статтi 25 слово "станцiях" замiнити словом "iнспекцiях".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
14 вересня 2006 року
N 141-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.