ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо пестицидiв i агрохiмiкатiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91):

     1) статтю 1 доповнити абзацом такого змiсту:

     "регулятори росту рослин - хiмiчнi речовини, якi впливають на процеси росту i розвитку рослин";

     2) частини другу i третю статтi 4 замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Забороняються ввезення на митну територiю України (крiм дослiдних партiй, що використовуються для державних випробувань та наукових дослiджень), виробництво (крiм виробництва для експорту та виробництва дослiдних партiй, що використовуються для державних випробувань, науково-технологiчних дослiджень та випробувань), торгiвля, застосування та рекламування пестицидiв i агрохiмiкатiв до їх державної реєстрацiї.

     Ввезення на митну територiю України незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для державних випробувань та наукових дослiджень, у науково обґрунтованих обсягах здiйснюється вiдповiдно до планiв державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу - за дозволом, що видається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, погодженим iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Використання залишкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, термiн реєстрацiї яких закiнчився, проводиться протягом двох рокiв за дозволом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, погодженим iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики";

     3) частини другу та четверту статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Метою польових випробувань є встановлення або пiдтвердження бiологiчної ефективностi нових пестицидiв i агрохiмiкатiв порiвняно з тими, що застосовуються, розроблення тимчасових регламентiв їх застосування та поглиблене вивчення препаративних форм";

     "Виробничi випробування проводяться з метою пiдтвердження бiологiчної ефективностi пестицидiв i агрохiмiкатiв у рiзних зонах України, уточнення та обґрунтування регламентiв i способiв їх застосування, санiтарно-гiгiєнiчних i екологiчних нормативiв, розроблення та модифiкацiї методик визначення залишкових кiлькостей цих пестицидiв i агрохiмiкатiв та їх небезпечних метаболiтiв";

     4) у статтi 7:

     частину третю пiсля слова "застосування" доповнити словами "включаючи позитивний висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи";

     у частинi п'ятiй слово "п'яти" замiнити словом "десяти";

     5) назву та частини першу i другу статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Лiцензування дiяльностi, пов'язаної з виробництвом та торгiвлею пестицидами i агрохiмiкатами

     Господарська дiяльнiсть у сферi виробництва пестицидiв i агрохiмiкатiв (тiльки регуляторiв росту рослин), оптової, роздрiбної торгiвлi пестицидами i агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту рослин) проводиться на пiдставi лiцензiї в порядку, встановленому законом.

     Лiцензiї на виробництво пестицидiв i агрохiмiкатiв (тiльки регуляторiв росту рослин), оптову, роздрiбну торгiвлю пестицидами i агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту рослин) видають спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) статтю 10 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Розфасування пестицидiв i агрохiмiкатiв може здiйснюватися лише за наявностi дозволу його виробника або власника знака для товарiв i послуг".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою;

     7) у статтi 11:

     у частинi третiй слово "Реалiзацiя" замiнити словом "Продаж";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Господарська дiяльнiсть у сферi зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв пiдлягає обов'язковому страхуванню, умови та порядок якого визначаються законодавством";

     8) частину другу статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Перелiки пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi, у тому числi для роздрiбної торгiвлi та для застосування авiацiйним методом, затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики";

     9) статтi 13 i 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Особливостi застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

     Застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреацiйного та iсторико-культурного призначення здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     На територiї, що зазнала радiоактивного забруднення, а також у зонах надзвичайних екологiчних ситуацiй застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв обмежується в порядку, визначеному спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     У спецiальних сировинних зонах, призначених для вирощування продукцiї для дитячого i дiєтичного харчування, пестициди i агрохiмiкати застосовуються за спецiальними технологiями, якi забезпечують одержання продукцiї, що вiдповiдає санiтарно-гiгiєнiчним вимогам до дитячого та дiєтичного харчування";

     "Стаття 16. Органи, що реалiзують державну полiтику у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     Державна полiтика у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, реалiзується Кабiнетом Мiнiстрiв України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та iншими органами виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї.

     Повноваження органiв виконавчої влади у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, визначаються законом";

     10) доповнити Закон статтями 161, 162, 163 такого змiсту:

     "Стаття 161. Компетенцiя спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

     органiзацiя державних випробувань пестицидiв i агрохiмiкатiв вiтчизняного та iноземного виробництва, формування i затвердження плану їх проведення;

     проведення державної екологiчної експертизи матерiалiв, поданих для реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     здiйснення в установленому порядку державної реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     розробка та затвердження за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я методик визначення вiдповiдностi пестицидiв i агрохiмiкатiв сертифiкатам якостi та методичних вказiвок визначення вмiсту залишкових кiлькостей пестицидiв у водi, ґрунтi та сiльськогосподарськiй продукцiї;

     затвердження перелiкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi;

     видача дозволiв на ввезення, виготовлення та використання дослiдних партiй незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв для державних випробувань та наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу;

     здiйснення державного контролю за додержанням пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi та громадянами норм i правил екологiчної безпеки пiд час транспортування, зберiгання, застосування, утилiзацiї, знешкодження, знищення та захоронення пестицидiв i агрохiмiкатiв, у тому числi не придатних або заборонених до використання, за вмiстом залишкової кiлькостi пестицидiв, агрохiмiкатiв та важких металiв в атмосферному повiтрi (крiм повiтря робочої зони), морських, поверхневих (крiм поверхневих вод, призначених для сiльськогосподарських потреб) та пiдземних водах, ґрунтах i землях природоохоронного призначення.

     До компетенцiї спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища можуть належати й iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону.

     Стаття 162. Компетенцiя спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

     визначення потреби (обсягiв та асортименту) у пестицидах i агрохiмiкатах, координацiя їх виробництва для внутрiшнього ринку;

     погодження перелiкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi;

     здiйснення державного контролю за вмiстом залишкових кiлькостей пестицидiв, агрохiмiкатiв та важких металiв у поверхневих водах, призначених для сiльськогосподарських потреб, ґрунтi на землях сiльськогосподарського призначення, кормах, а також у сiльськогосподарськiй продукцiї та сировинi.

     До компетенцiї спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики можуть належати й iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону.

     Стаття 163. Компетенцiя спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

     встановлення санiтарно-гiгiєнiчних вимог до транспортування, зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     проведення державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи планiв державних випробувань пестицидiв i агрохiмiкатiв, матерiалiв реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     погодження планiв державних випробувань пестицидiв i агрохiмiкатiв та перелiкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi;

     здiйснення державного нагляду за додержанням пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi та громадянами державних санiтарних норм i правил, гiгiєнiчних нормативiв i регламентiв безпечного виробництва, транспортування, зберiгання, застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, за вмiстом залишкової кiлькостi пестицидiв i агрохiмiкатiв у харчових продуктах та продовольчiй сировинi, у тому числi iмпортованих, лiкарських травах, водних об'єктах, водi, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, органiзованого вiдпочинку та з лiкувальною метою, лiкувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктiв, оздоровчого та рекреацiйного призначення, у повiтрi робочої зони;

     наукове обґрунтування та затвердження гiгiєнiчних нормативiв i регламентiв безпечного застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     погодження дозволiв на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, а також дозволiв на виготовлення та використання дослiдних партiй пестицидiв i агрохiмiкатiв вiтчизняного виробництва;

     визначення перелiку установ, якi проводять токсиколого-гiгiєнiчнi (медико-бiологiчнi) дослiдження пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     проведення арбiтражних дослiджень щодо токсиколого-гiгiєнiчної оцiнки пестицидiв i агрохiмiкатiв, умов їх безпечного застосування.

     До компетенцiї спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я можуть належати й iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону";

     11) в абзацi п'ятому частини першої статтi 17 слова "реалiзацiю пестицидiв i агрохiмiкатiв" та "переробку i реалiзацiю харчових продуктiв" замiнити вiдповiдно словами "торгiвлю пестицидами i агрохiмiкатами" та "торгiвлю харчовими продуктами";

     12) в абзацi п'ятому статтi 23 слово "синтезованих" замiнити словом "створених";

     13) у текстi Закону слова "Укрдержхiмкомiсiя" та "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     14) у преамбулi, статтях 3, 6, 7, 9 - 11, 20, 21, 23, 24 та у назвi роздiлу III Закону слова "Мiнiстерство сiльського господарства i продовольства України", "Мiнiстерство охорони здоров'я України", "препарат" та "препарати", а також "реалiзацiя" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "пестициди i агрохiмiкати", а також "торгiвля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У Законi України "Про захист рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310):

     1) абзац тринадцятий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "засоби захисту рослин - препарати, якi вмiщують одну або декiлька дiючих речовин i використовуються з метою захисту рослини або продукцiї рослинництва вiд шкiдливих органiзмiв та знищення небажаних рослин або окремих частин рослин";

     2) в абзацi п'ятому статтi 6 слова "зберiгання, транспортування та" виключити;

     3) частину першу статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Спецiально уповноваженими органами виконавчої влади у сферi захисту рослин є:

     Головна державна iнспекцiя захисту рослин, що дiє у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики i пiдпорядковується йому; державнi станцiї захисту рослин Автономної Республiки Крим, областей i районiв. Начальник Головної державної iнспекцiї захисту рослин одночасно за посадою є Головним державним iнспектором захисту рослин України, а його заступники - заступниками Головного державного iнспектора захисту рослин України";

     4) у статтi 12:

     у назвi i в текстi слова "Головне управлiння державної служби захисту рослин (Головна державна iнспекцiя захисту рослин)" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Головна державна iнспекцiя захисту рослин" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi першiй:

     в абзацi сьомому слова "зберiгання, транспортування та" виключити;

     в абзацi восьмому слова "зберiганням, транспортуванням" виключити;

     5) в абзацi шостому статтi 13 слова "зберiгання, транспортування i" виключити;

     6) частину другу статтi 18 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "допускати до робiт, пов'язаних iз транспортуванням, зберiганням, застосуванням засобiв захисту рослин, їх торгiвлею, лише осiб, якi пройшли згiдно з цим Законом спецiальну пiдготовку та мають на те вiдповiдне посвiдчення i допуск, що видаються спецiально уповноваженими органами виконавчої влади у сферi захисту рослин".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дев'ятим;

     7) частину першу статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Головнi державнi iнспектори захисту рослин України, Автономної Республiки Крим, областей i районiв, їх заступники, а також державнi iнспектори захисту рослин у своїй дiяльностi незалежнi i керуються Конституцiєю України, цим Законом, iншими актами законодавства";

     8) частину п'яту статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Плата за навчання спецiалiстiв спецiально уповноважених органiв виконавчої влади у сферi захисту рослин здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, а спецiалiстiв сiльськогосподарських пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, фермерських господарств та тих, якi працюють на пiдприємницьких засадах, - за рахунок коштiв цих пiдприємств, установ, органiзацiй i господарств або ж за рахунок власних коштiв";

     9) текст статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення спецiально уповноважених органiв виконавчої влади у сферi захисту рослин здiйснюється за рахунок коштiв загального та спецiального фондiв Державного бюджету України.

     Джерелами фiнансування спецiально уповноважених органiв виконавчої влади у сферi захисту рослин за рахунок спецiального фонду Державного бюджету України можуть бути надходження вiд надання платних послуг за проведення огляду, обстеження посiвiв сiльськогосподарських культур i багаторiчних насаджень, аналiтичних дослiджень засобiв захисту рослин щодо вiдповiдностi їх сертифiката якостi, навчання працiвникiв, якi безпосередньо виконують роботи iз захисту рослин, надання консультативних та iнших послуг, реалiзацiї виготовлених ними бiологiчних засобiв захисту рослин";

     10) у текстi Закону слова "Державна мiжвiдомча комiсiя України у справах випробувань i реєстрацiї засобiв захисту та регуляторiв росту рослин i добрив (Укрдержхiмкомiсiя)" та "органи охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнити словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдних вiдмiнках;

     11) у текстi Закону слова "Мiнiстерство агропромислового комплексу України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. Частину першу статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 лютого 2004 року N 1414-IV) доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
18 березня 2004 року
N 1628-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.