ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з метою стимулювання концесiйної дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Статтю 15 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2000 р., N 33-34, ст. 273) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. У разi прийняття пiсля закiнчення строку дiї концесiйного договору рiшення про приватизацiю майна об'єкта, що надавався у концесiю, у колишнього концесiонера виникає право на викуп цього майна згiдно з визначеними умовами приватизацiї, якщо ним у зв'язку з виконанням умов концесiйного договору створено (побудовано) це майно або здiйснено його полiпшення вартiстю не менш як 25 вiдсоткiв вартостi майна на момент приватизацiї".

     2. У Законi України "Про концесiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362):

     1) у статтi 3:

     а) у частинi п'ятiй слова "у тому числi" виключити;

     б) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. У разi прийняття пiсля закiнчення строку дiї концесiйного договору рiшення про приватизацiю майна об'єкта, що надавався у концесiю, у колишнього концесiонера виникає право на викуп цього майна згiдно з визначеними умовами приватизацiї, якщо ним у зв'язку з виконанням умов концесiйного договору створено (побудовано) це майно або здiйснено його полiпшення вартiстю не менш як 25 вiдсоткiв вартостi майна на момент приватизацiї";

     2) у частинi четвертiй статтi 7:

     а) в абзацi першому слово "дев'яноста" замiнити словами "сорока п'яти";

     б) в абзацi другому слово "п'ятнадцять" замiнити словом "десять";

     3) у статтi 8:

     а) абзаци четвертий-дев'ятий частини другої виключити;

     б) частину третю i четверту викласти у такiй редакцiї:

     "3. Концесiєдавець або уповноважений ним орган за зверненням претендента подає додаткову iнформацiю про умови концесiйної дiяльностi щодо:

     умов надання земельної дiлянки, якщо вона необхiдна для концесiйної дiяльностi;

     обсягу робiт, якi повиннi бути профiнансованi (виконанi) концесiонером;

     обсягу товарiв (робiт, послуг), виготовлення (виконання, надання) яких гарантує концесiонер;

     обсягу вiдомостей про концесiонера;

     основних обов'язкiв концесiонера;

     фiнансових та iнших гарантiй концесiєдавця;

     особливих вимог з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони працi.

     Концесiєдавець або уповноважений ним орган подає також iншу iнформацiю, яка необхiдна претенденту для участi у концесiйному конкурсi.

     4. Заявки на участь у концесiйному конкурсi подаються протягом шiстдесяти днiв з дня оголошення конкурсу, а в разi надання концесiї на будiвництво та експлуатацiю автомобiльних дорiг - протягом ста двадцяти днiв з дня оголошення конкурсу";

     в) абзац шостий частини п'ятої виключити;

     4) у статтi 10:

     а) в абзацi дев'ятому частини першої слова "технологiй, технiки" виключити;

     б) у частинi третiй слова "або акт про надання земельної дiлянки у користування додаються" замiнити словом "додається";

     5) частину першу статтi 12 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi надання концесiї на об'єкт незавершеного будiвництва або на створення (будiвництво) нового об'єкта концесiйнi платежi вносяться з часу одержання концесiонером доходу вiд експлуатацiї об'єкта концесiї, але не пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв пiсля введення об'єкта в експлуатацiю, визначеного умовами концесiйного договору".

     3. У частинi першiй статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6):

     1) пункт 35, внесений до частини першої статтi 7 Законом України вiд 19 червня 2003 року N 980-IV (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 6), вважати пунктом 35-1;

     2) доповнити пунктом 40 такого змiсту:

     "40) страхування майна, переданого у концесiю".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк пiсля опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
3 лютого 2004 року
N 1414-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.