ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати", Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Цивiльному кодексi України вiд 16 сiчня 2003 року:

     1) частину першу статтi 249 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Особа, яка видала довiренiсть, за винятком безвiдкличної довiреностi, може в будь-який час скасувати довiренiсть або передоручення. Вiдмова вiд цього права є нiкчемною";

     2) статтю 316 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Особливим видом права власностi є право довiрчої власностi, яке виникає внаслiдок закону або договору управлiння майном";

     3) статтю 1029 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Договiр управлiння майном може засвiдчувати виникнення в управителя права довiрчої власностi на отримане в управлiння майно.

     Законом чи договором управлiння майном можуть бути передбаченi обмеження права довiрчої власностi управителя";

     4) статтю 1030 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Майно, набуте управителем у результатi управлiння майном, включається до складу отриманого в управлiння майна";

     5) статтю 1033 доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "4. Управитель дiє без довiреностi.

     5. Управитель, якщо це визначено договором про управлiння майном, є довiрчим власником цього майна, яким вiн володiє, користується i розпоряджається вiдповiдно до закону та договору управлiння майном";

     6) частину першу статтi 1044 доповнити пунктами 9 i 10 такого змiсту:

     "9) повного завершення виконання сторонами договору управлiння майном;

     10) дострокового припинення управлiння майном, якщо це передбачено цим договором, або за рiшенням суду".

     2. У Цивiльному процесуальному кодексi України:

     1) статтю 217 доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) про примусове виселення з примiщення, яке було предметом iпотеки, i реалiзоване вiдповiдно до законодавства";

     2) частину першу статтi 218 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) примусового виселення з примiщення, яке є предметом iпотеки";

     3) пункт 3 статтi 219 викласти у такiй редакцiї:

     "3) у справах про виселення громадян iз жилих примiщень, за винятком примiщень, якi є предметом iпотеки".

     3. Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити статтею 163 такого змiсту:

     "Стаття 163. Порушення вимог законодавчих та iнших нормативних актiв з емiсiї цiнних паперiв

     Порушення вимог законодавчих та iнших нормативних актiв з емiсiї цiнних паперiв тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб емiтента цiнних паперiв, незалежно вiд форм власностi - вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на власникiв емiтента чи уповноважених ними осiб - вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     4. Пункт 2 статтi 4 Закону України "Про власнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст. 249) викласти у такiй редакцiї:

     "2. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-якi дiї, що не суперечать закону. Вiн може використовувати майно для здiйснення господарської та iншої не забороненої законом дiяльностi, зокрема передавати його безоплатно або за плату у володiння i користування, а також у довiрчу власнiсть iншим особам".

     5. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):

     1) пункт 5 частини першої статтi 34 доповнити пiдпунктом 51 такого змiсту:

     "51) видаються свiдоцтва про придбання нерухомого майна, яке було предметом iпотеки";

     2) пункт 1 частини першої статтi 38 викласти у такiй редакцiї:

     "1) посвiдчують угоди (договори, заповiти, доручення тощо), крiм iпотечних договорiв, угод про вiдчуження та заставу жилих будинкiв, квартир, дач, садових будинкiв, гаражiв, земельних дiлянок, iншого нерухомого майна, що знаходиться в Українi";

     3) у статтi 55:

     частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "Угоди про вiдчуження жилого будинку, стороною в яких є фiзична особа, та будiвництво якого не закiнчено i здiйснюється з використанням коштiв мiсцевих бюджетiв, посвiдчуються за наявностi рiшення виконавчого комiтету мiсцевої ради або вiдповiдної мiсцевої державної адмiнiстрацiї про згоду на таке вiдчуження";

     доповнити частинами шостою - дев'ятою такого змiсту:

     "Iпотечнi договори, предметом iпотеки за якими є нерухомiсть, яка належить третiм особам i стане власнiстю iпотекодавця пiсля укладання такого договору, посвiдчуються до моменту оформлення встановленого законодавством документа про право власностi iпотекодавця на нерухомiсть.

     Пiсля оформлення встановленого законодавством документа про право власностi iпотекодавця на нерухомiсть, що є предметом iпотеки, iпотекодержатель реєструє у встановленому законом порядку обтяження прав власника на нерухомiсть. Якщо iпотечним договором передбачено, нотарiус накладає заборону на вiдчуження нерухомостi, яка є предметом iпотеки, з повiдомленням про це iпотекодержателя.

     Iпотечнi договори, iпотекою за якими є майновi права на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено, посвiдчуються за умови подання документiв, якi пiдтверджують майновi права на нерухомiсть.

     Пiсля закiнчення будiвництва збудована нерухомiсть продовжує бути предметом iпотеки вiдповiдно до умов iпотечного договору. У цьому разi iпотекодержатель на пiдставi документа про право власностi реєструє у встановленому законом порядку обтяження прав власника на збудовану нерухомiсть. Якщо iпотечним договором передбачено, нотарiус накладає заборону на вiдчуження нерухомостi, яка є предметом iпотеки, за повiдомленням iпотекодержателя. У разi змiни характеристик нерухомостi, яка є предметом iпотеки (змiна площi нерухомостi, змiни у плануваннi примiщень тощо), нотарiус на пiдставi документа, який пiдтверджує право власностi на нерухомiсть, зобов'язаний зробити вiдмiтку на примiрнику iпотечного договору, що належить iпотекодержателю. При цьому нотарiус не має права вимагати додаткових документiв та згоди iпотекодавця";

     4) статтю 72 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 72. Видача свiдоцтва про придбання нерухомостi, яка була предметом застави (iпотеки)

     Придбання жилого будинку з прилюдних торгiв оформлюється нотарiусом за мiсцезнаходженням будинку шляхом видачi набувачу свiдоцтва про придбання жилого будинку. Якщо торги не вiдбулися, свiдоцтво про придбання жилого будинку видається стягувачевi.

     Придбання нерухомого майна, яке було предметом застави (iпотеки), оформлюється нотарiусом за мiсцезнаходженням цього нерухомого майна шляхом видачi набувачу свiдоцтва про придбання нерухомого майна.

     Свiдоцтва про придбання жилого будинку з прилюдних торгiв видаються на пiдставi вiдповiдної копiї акта про продаж будинку з прилюдних торгiв чи копiї акта про те, що будинок залишено за стягувачем у зв'язку з тим, що торги не вiдбулися.

     Свiдоцтва про придбання нерухомого майна видаються на пiдставi вiдповiдної копiї акта про придбання нерухомого майна";

     5) статтю 73 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "за повiдомленням iпотекодержателя".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     6) статтю 74 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 74. Зняття заборони

     Одержавши повiдомлення установи банку, пiдприємства чи органiзацiї про погашення позички, повiдомлення про припинення iпотечного договору або договору застави, а також припинення чи розiрвання договору довiчного утримання, нотарiус або посадова особа виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської ради знiмає заборону вiдчуження жилого будинку, квартири, дачi, садового будинку, гаража, земельної дiлянки, iншого нерухомого майна".

     6. Абзац перший пункту 9 статтi 1 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 101; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) доповнити реченням такого змiсту: "Управителi фондiв операцiй з нерухомiстю не є платниками збору на обов'язкове пенсiйне страхування при придбаннi нерухомого майна за рахунок коштiв та в iнтересах учасникiв вiдповiдних фондiв згiдно з Законом України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiй з нерухомiстю".

     7. У Законi України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67):

     1) статтю 1 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Власник цiнних паперiв - особа, яка має право власностi на цiннi папери вiдповiдно до закону та/або договору управлiння майном".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тридцять другий вважати вiдповiдно абзацами шостим - тридцять третiм;

     2) частину сьому статтi 7 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Для облiку цiнних паперiв, депонованих управителем згiдно з договором про вiдкриття рахунку у цiнних паперах, зберiгач вiдкриває на iм'я управителя рахунок у цiнних паперах, вказуючи, що рахунок вiдкритий для управителя, для облiку цiнних паперiв, що належать йому на правi довiрчої власностi, а також обмеження щодо цих цiнних паперiв";

     3) частину першу статтi 8 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Банки, якi є управителями, можуть здiйснювати операцiї з поточного обслуговування вiдкритих на iм'я управителя рахункiв у цiнних паперах та здiйснювати у грошовiй формi розрахунки та клiринг".

     8. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46):

     1) статтю 33 доповнити частинами третьою та четвертою такого змiсту:

     "Вiдстрочка виконання рiшення суду про звернення стягнення на предмет iпотеки не призводить до призупинення нарахування процентiв за угодою про iпотечний кредит чи змiни прав та обов'язкiв сторiн щодо основного зобов'язання боржника.

     Вiдстрочка виконання рiшення суду про звернення стягнення на предмет iпотеки не допускається у разi, якщо:

     iпотеку включено до iпотечного пулу;

     вiдстрочка може призвести до iстотного погiршення фiнансового стану iпотекодержателя;

     проти iпотекодавця чи iпотекодержателя порушено справу про визнання його банкрутом;

     iпотекодавець ранiше мав несплаченi зобов'язання чи був неплатоспроможним;

     є вiрогiднiсть, що протягом перiоду вiдстрочки не буде сплачено зобов'язання";

     2) статтю 52 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Для задоволення вимог стягувача-заставодержателя (iпотекодержателя) стягнення звертається на заставлене (надане в iпотеку) майно боржника у разi недостатностi у нього iншого майна для повного задоволення цих вимог, з додержанням встановлених законодавством прав заставодержателя (iпотекодержателя) та вимог глави 6 цього Закону";

     3) доповнити статтями 621 622 такого змiсту:

     "Стаття 621. Звернення стягнення на предмет iпотеки за виконавчим написом нотарiуса або за рiшенням суду

     Звернення стягнення на предмет iпотеки i його реалiзацiя для задоволення вимог iпотекодержателя здiйснюються вiдповiдно до умов iпотечного договору.

     На майно, щодо якого встановлено iпотеку чи накладено заборону на вiдчуження, не може бути звернено стягнення для задоволення вимог стягувачiв, якi не є iпотекодержателями згiдно iз Законом України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати".

     У разi звернення стягнення на предмет iпотеки на пiдставi виконавчого напису нотарiуса на нотарiально посвiдчених примiрниках iпотечного договору та договору про iпотечний кредит чи на нотарiально посвiдчених копiях цих документiв або за рiшенням суду орган державної виконавчої служби здiйснює реалiзацiю предмета iпотеки в порядку, встановленому iпотечним договором.

     Вiдчуження предмета iпотеки здiйснюють органи державної виконавчої служби.

     Стаття 622. Оформлення акта про придбання нерухомостi у разi реалiзацiї предмета iпотеки державною виконавчоюслужбою

     Пiсля повного розрахунку покупця за придбану нерухомiсть на пiдставi протоколу про реалiзацiю предмета iпотеки та документiв, що пiдтверджують розрахунок за придбану нерухомiсть, державний виконавець складає акт про реалiзацiю предмета iпотеки.

     В актi зазначаються:

     ким, коли i де провадилася реалiзацiя предмета iпотеки;

     коротка характеристика реалiзованої нерухомостi;

     прiзвище, iм'я та по батьковi (найменування юридичної особи), адреса покупця;

     сума коштiв, внесена за придбану нерухомiсть;

     прiзвище, iм'я та по батьковi (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

     данi про правовстановлювальнi документи, що пiдтверджують право власностi на предмет iпотеки.

     Цей акт державний виконавець подає на затвердження начальнику (заступнику начальника) вiдповiдного вiддiлу державної виконавчої служби.

     Затверджений начальником (заступником начальника) вiддiлу державної виконавчої служби акт державний виконавець видає покупцевi, а копiї акта надсилає стягувачевi i боржниковi.

     На пiдставi копiї цього акта нотарiус видає покупцевi свiдоцтво про придбання нерухомого майна".

     9. Абзац дев'ятий частини другої статтi 7 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) виключити.

     10. У Законi України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14 , ст. 96, N 16, ст. 14):

     1) частину першу статтi 7 доповнити пунктами 35, 36, 37, 38 i 39 такого змiсту:

     "35) страхування фiнансової вiдповiдальностi управителя майном за збитки при здiйсненнi управлiння цим майном;

     36) страхування вiд ризикiв загибелi або пошкодження нерухомостi, набутої в результатi управлiння майном;

     37) страхування фiнансових ризикiв неотримання, невчасного отримання та отримання не у повнiй сумi платежiв за договорами про iпотечнi кредити та платежiв за iпотечними сертифiкатами;

     38) страхування будiвельно-монтажних робiт забудовником вiдповiдно до Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю";

     39) страхування вiдповiдальностi забудовника перед третiми особами вiдповiдно до Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю";

     2) абзац шостий частини вiсiмнадцятої статтi 31 доповнити словами "iпотечнi сертифiкати".

     11. У Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1999 р., N 25, ст. 211, N 44, ст. 386; 2000 р., N 29, ст. 229, N 38, ст. 317):

     1) пункт 9 статтi 2 викласти у такiй редакцiї:

     "9) за операцiї з випуску (емiсiї) цiнних паперiв, крiм облiгацiй державних та мiсцевих позик, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв фондiв операцiй з нерухомiстю та з видачi приватизацiйних паперiв";

     2) пункт 3 статтi 3 доповнити пiдпунктом "ф" такого змiсту:

     "ф) за посвiдчення iпотечних договорiв - 0,01 вiдсотка вартостi предмета iпотеки, зазначеної в iпотечному договорi".

     II. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
19 червня 2003 року
N 980-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.