ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо скорочення кiлькостi документiв дозвiльного характеру

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

     1) у пунктi 3 статтi 91, пунктi 2 статтi 92, пунктi 1 статтi 10 слова "клопотань про" виключити;

     2) статтю 49 виключити.

     2. У Водному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

     1) у статтi 81:

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) видача дозволiв на спецiальне водокористування";

     пункт 6 виключити;

     2) пункт 2 статтi 9 виключити;

     3) пункт 7 статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "7) встановлення порядку видачi дозволiв на спецiальне водокористування, днопоглиблювальнi роботи, прокладання кабелiв, трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у воднi об'єкти та перелiку забруднюючих речовин, скидання яких у воднi об'єкти нормується, розроблення та затвердження критерiїв оцiнки забруднення пiдземних горизонтiв водних об'єктiв";

     4) у пунктi 5 частини першої статтi 151 слова "на проведення робiт на землях, зайнятих морями" замiнити словами "на проведення робiт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морiв, морських заток i лиманiв, у внутрiшнiх морських водах, лиманах i територiальному морi";

     5) пункт 91 частини першої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "91) видача, анулювання, здiйснення переоформлення та видача дублiкатiв дозволiв на проведення робiт на землях водного фонду (крiм проведення робiт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морiв, морських заток i лиманiв, у внутрiшнiх морських водах, лиманах i територiальному морi)";

     6) пункти 4 i 5 статтi 17 виключити;

     7) у статтi 171:

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) видача дозволiв на спецiальне водокористування";

     пункти 8 i 11 виключити;

     8) у статтi 172:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) видача дозволiв на спецiальне водокористування";

     пункт 3 виключити;

     9) частину третю статтi 48 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "скид води з водних об'єктiв для пiдтримання санiтарних витрат у рiчцi та з метою запобiгання виникненню гiдродинамiчних аварiй".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дванадцятим;

     10) у статтi 49:

     частину третю замiнити п'ятьма частинами такого змiсту:

     "Дозвiл на спецiальне водокористування надається безоплатно.

     Строк видачi дозволу на спецiальне водокористування або надання письмового повiдомлення про вiдмову в його видачi становить не бiльше тридцяти календарних днiв з дня надходження на розгляд заяви та вiдповiдних документiв.

     Органи, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, зобов'язанi протягом п'яти календарних днiв з дня надходження заяви на отримання дозволу на спецiальне водокористування надiслати завiренi ними копiї вiдповiдних документiв до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, у разi використання пiдземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, у разi використання водних об'єктiв, вiднесених до категорiї лiкувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я.

     Центральнi органи виконавчої влади, зазначенi у частинi п'ятiй цiєї статтi, зобов'язанi протягом п'ятнадцяти календарних днiв з дня одержання копiй документiв надати безоплатно органам, що приймають рiшення про видачу дозволу на спецiальне водокористування, свої висновки щодо можливостi його видачi.

     Органи, визначенi частиною другою цiєї статтi, при прийняттi рiшення про видачу дозволу на спецiальне водокористування або вiдмову в його видачi обов'язково враховують вiдповiднi висновки центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами восьмою - десятою;

     у частинi восьмiй слова "погодження та" виключити;

     11) частину четверту статтi 68 виключити;

     12) частину третю статтi 106 викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначена документацiя погоджується у порядку, встановленому Законом України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi".

     3. У Лiсовому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170):

     1) частину третю статтi 57 виключити;

     2) статтю 61 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 61. Використання земельних лiсових дiлянок для розташування пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, що шкiдливо впливають на стан i вiдтворення лiсiв

     Використання земельних лiсових дiлянок для розташування пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, що шкiдливо впливають на стан i вiдтворення лiсiв, здiйснюється пiсля надання таких дiлянок для зазначених цiлей у порядку, встановленому Земельним кодексом України";

     3) частину першу статтi 62 викласти в такiй редакцiї:

     "Використання земельних лiсових дiлянок для видобування корисних копалин (крiм видобування корисних копалин мiсцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних лiнiй, трубопроводiв та iнших комунiкацiй, здiйснення бурових, пiдривних та iнших робiт, не пов'язаних iз веденням лiсового господарства, здiйснюється пiсля надання таких дiлянок для зазначених цiлей у порядку, встановленому Земельним кодексом України";

     4) статтю 87 виключити.

     4. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) у пунктi 2 частини другої статтi 18 слова "заходiв реагування у сферi державного нагляду (контролю)" замiнити словами "заходiв реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi";

     2) у статтi 1832:

     а) у пунктi 5 частини першої слова "заходiв реагування у сферi державного нагляду (контролю)" замiнити словами "заходiв реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi";

     б) у частинi дванадцятiй:

     у першому реченнi слова "скасування заходiв реагування" замiнити словами "скасування заходiв реагування щодо державного нагляду (контролю)";

     у другому реченнi слова "вiдповiдних заходiв реагування у сферi державного нагляду (контролю)" замiнити словами "вiдповiдних заходiв реагування щодо державного нагляду (контролю)";

     в) в абзацi першому частини тринадцятої слова "заходiв реагування" замiнити словами "заходiв реагування щодо державного нагляду (контролю)".

     5. У Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2000 р., N 5, ст. 34; 2001 р., N 48, ст. 252; 2003 р., N 4, ст. 31; 2009 р., N 30, ст. 428; 2011 р., N 23, ст. 160; 2013 р., N 46, ст. 640):

     1) у пунктi "д" частини першої статтi 17 слова "розмiщення вiдходiв" замiнити словами "а також порядок надання дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами";

     2) у пунктi "ж" частини першої статтi 18 та пунктi "д" частини першої статтi 19 слова "та лiмiти на утворення i розмiщення вiдходiв" виключити;

     3) частину першу статтi 20 доповнити пунктом "о" такого змiсту:

     "о) видача документiв дозвiльного характеру в галузi охорони навколишнього природного середовища";

     4) у пунктi "г" частини першої статтi 201 слова "захоронення (складування) небезпечних вiдходiв" виключити;

     5) у пунктi "ї" частини першої статi 202 слова "розмiщення вiдходiв" виключити;

     6) у пунктi "д" частини першої статтi 203 слова "видача дозволiв на захоронення (складування) вiдходiв (крiм небезпечних)" замiнити словами "видача дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами";

     7) у статтi 204:

     у пунктi "ґ" слова "та лiмiтiв на утворення i розмiщення вiдходiв" виключити;

     у пунктi "д" слова "видача дозволiв на захоронення (складування) вiдходiв (крiм небезпечних)" замiнити словами "видача дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами";

     8) у пунктi "в" статтi 41 слова "та на утворення i розмiщення вiдходiв" виключити;

     9) в абзацi першому статтi 44 слова "утворення i розмiщення вiдходiв промислового, сiльськогосподарського, будiвельного та iншого виробництва" виключити, а слова "а також iншi види" замiнити словами "та iнших видiв";

     10) у статтi 53:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Створення нових штаммiв мiкроорганiзмiв та бiологiчно активних речовин здiйснюється за наявностi оцiнки їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Виробництво i використання нових штаммiв мiкроорганiзмiв та iнших бiологiчно активних речовин, а також генетично модифiкованих органiзмiв, продукцiї, отриманої з використанням штаммiв мiкроорганiзмiв, iнших бiологiчно активних речовин та генетично модифiкованих органiзмiв";

     11) частину другу статтi 55 викласти в такiй редакцiї:

     "Здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами дозволяється лише за наявностi дозволу на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами на визначених мiсцевими радами територiях iз додержанням санiтарних та екологiчних норм у спосiб, що забезпечує можливiсть подальшого використання вiдходiв як вторинної сировини i безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей".

     6. У Законi України "Про природно-заповiдний фонд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502):

     1) у частинi п'ятiй статтi 16 слово "клопотанням" замiнити словом "рiшенням", а слова "з дозволу центрального органу виконавчої влади в галузi охорони навколишнього природного середовища", "та в iнших цiлях" виключити;

     2) у пунктi "є" частини другої статтi 64 слова "дозволiв на використання територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду" замiнити словами "дозволiв на спецiальне використання природних ресурсiв у межах територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду".

     7. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2012 р., N 5, ст. 34; 2013 р., N 30, ст. 340; 2014 р., N 8, ст. 88):

     1) абзац двадцятий статтi 9 виключити;

     2) частину другу статтi 29 викласти в такiй редакцiї:

     "З метою збереження автомобiльних дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв участь у дорожньому русi транспортних засобiв, ваговi або габаритнi параметри яких перевищують нормативнi, допускається за наявностi дозволу на участь у дорожньому русi таких транспортних засобiв. Порядок видачi дозволу на участь у дорожньому русi транспортних засобiв, ваговi або габаритнi параметри яких перевищують нормативнi, та розмiр плати за його отримання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у частинi першiй статтi 521:

     в абзацi восьмому слова "розмiщення у смугах вiдведення автомобiльних дорiг або червоних лiнiй мiських вулиць i дорiг рекламоносiїв та iнших споруд" виключити;

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволiв на участь у дорожньому русi транспортних засобiв, ваговi або габаритнi параметри яких перевищують нормативнi".

     8. У Законi України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2000 р., N 5, ст. 34; 2002 р., N 29, ст. 190; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

     1) у частинi третiй статтi 17 слова "Розробка i виробництво нових видiв харчових продуктiв, впровадження нових технологiчних процесiв їх виробництва та обробки" замiнити словами "Впровадження нових технологiчних процесiв виробництва та оброблення харчових продуктiв";

     2) у частинi другiй статтi 25 слова "i наявностi дозволу державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, а також з дозволу iнших, визначених законом, органiв виконавчої влади у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити;

     3) в абзацi другому частини третьої статтi 35 цифри "25" виключити.

     9. У частинi сьомiй статтi 14 Закону України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446; 2014 р., N 8, ст. 88) слова "i погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, дорожнього господарства, туризму та iнфраструктури" виключити.

     10. У Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2011 р., N 11, ст. 69; 2013 р., N 46, ст. 640):

     1) у статтi 4:

     у частинi третiй слова "погодженим iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Використання залишкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, термiн реєстрацiї яких закiнчився, проводиться протягом двох рокiв";

     2) друге речення частини третьої статтi 9 виключити;

     3) у частинi другiй статтi 12 слова "та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику" виключити;

     4) абзаци другий i третiй частини першої статтi 162 та абзац сьомий частини першої статтi 163 виключити.

     11. У Законi України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2010 р., N 10, ст. 107; 2011 р., N 23, ст. 160; 2013 р., N 31, ст. 361, N 40, ст. 537, ст. 539, N 46, ст. 640):

     1) у статтi 1:

     в абзацi шiстнадцятому слова "дозвiл уповноважених органiв на видалення вiдходiв чи здiйснення iнших операцiй з вiдходами" замiнити словами "дозвiл на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "декларацiя про вiдходи - документ, який згiдно з цим Законом подають суб'єкти господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами, дiяльнiсть яких призводить виключно до утворення вiдходiв, для яких показник загального утворення вiдходiв в межах вiд 50 до 1000;

     показник загального утворення вiдходiв (далi - Пзув) - критерiй обсягу утворення вiдходiв, що розраховується за формулою Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах вiдходiв 1, 2, 3 та 4 класiв небезпеки вiдповiдно, утворених за попереднiй рiк";

     2) у статтi 17:

     а) у частинi першiй:

     пункт "в" викласти в такiй редакцiї:

     "в) визначати склад i властивостi вiдходiв, що утворюються, а також ступiнь небезпечностi вiдходiв для навколишнього природного середовища та здоров'я людини вiдповiдно до нормативно-правових актiв, якi затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     у пунктi "н" слова "i/або на право провадження дiяльностi, пов'язаної iз збиранням i заготiвлею окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини" виключити;

     пункти "р" i "с" викласти в такiй редакцiї:

     "р) здiйснювати планування нового будiвництва або реконструкцiї об'єкта поводження з вiдходами з дотриманням вимог законодавства про мiстобудування;

     с) мати дозвiл на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами, крiм суб'єктiв господарювання у сферi поводження з вiдходами, дiяльнiсть яких призводить виключно до утворення вiдходiв, для яких Пзув не перевищує 1000";

     б) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Суб'єкти господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдходами, дiяльнiсть яких призводить виключно до утворення вiдходiв, для яких Пзув вiд 50 до 1000, зобов'язанi щороку подавати декларацiю про вiдходи за формою та у порядку, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     3) у частинi першiй статтi 18:

     пункт "д" викласти в такiй редакцiї:

     "д) затвердження порядку надання дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами";

     пункти "ж" i "л" виключити;

     пункт "м" викласти в такiй редакцiї:

     "м) визначення органу лiцензування операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами";

     доповнити пунктом "р" такого змiсту:

     "р) затвердження форми декларацiї про вiдходи та порядку її подання";

     4) у статтi 20:

     а) у частинi першiй:

     пункт "к" викласти в такiй редакцiї:

     "к) видача дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами термiном на три роки";

     пункти "о", "р" i "с" виключити;

     б) у частинi другiй:

     пункт "б" викласти в такiй редакцiї:

     "б) видача вiдповiдно до закону дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами термiном на три роки";

     пункт "в" виключити;

     5) у статтi 201:

     пункт "б" викласти в такiй редакцiї:

     "б) видача вiдповiдно до закону дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами термiном на три роки";

     пункт "в" виключити;

     6) пункти "к" i "л" частини першої статтi 21, пункти "ж", "и" i "р" частини першої статтi 23, пункти "б" i "є" частини першої статтi 232, пункти "в", "є" частини першої та частину другу статтi 31 виключити;

     7) пункт "а" частини першої статтi 32 викласти в такiй редакцiї:

     "а) провадити будь-яку господарську дiяльнiсть, пов'язану з утворенням вiдходiв, без одержання вiд мiсцевих органiв виконавчої влади дозволу на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами вiдповiдно до вимог цього Закону";

     8) у статтi 33:

     у частинi четвертiй слова "спецiальних дозволiв, у яких визначенi види та кiлькiсть вiдходiв, загальнi технiчнi вимоги, заходи безпеки, вiдомостi щодо утворення, призначення, методiв оброблення вiдповiдно до встановлених лiмiтiв та умови їх зберiгання" замiнити словами "дозволу на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами, в якому визначенi види та кiлькiсть вiдходiв, загальнi технiчнi вимоги, заходи безпеки, вiдомостi щодо утворення, призначення, методiв оброблення вiдходiв вiдповiдно до встановлених умов їх зберiгання";

     у частинi п'ятiй слова "лише для заявлених на одержання дозволу вiдходiв" замiнити словами "лише для вiдходiв, заявлених на одержання дозволу на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами";

     9) у статтi 34:

     у частинi першiй слова "вiдповiдно до перелiку небезпечних властивостей" виключити, а слова "подiляються на класи" замiнити словами "подiляються на чотири класи";

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     абзац шостий частини третьої доповнити словами "(не пiдлягає лiцензуванню зберiгання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних вiдходiв, якщо протягом року з дня утворення небезпечнi вiдходи передаються суб'єктам господарювання, що мають лiцензiю на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами)";

     10) частини першу, другу i п'яту статтi 35 та пункт "а" частини першої статтi 38 виключити;

     11) у частинi першiй статтi 42:

     пункти "е" i "є" виключити;

     пункт "i" викласти в такiй редакцiї:

     "i) здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами без вiдповiдного дозволу на проведення таких операцiй, а також за порушення встановленого порядку подання декларацiї про вiдходи або за неподання такої декларацiї".

     12. У Законi України "Про захист рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 50 - 51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 22, ст. 184, N 43, ст. 420; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2011 р., N 37, ст. 372; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 27 березня 2014 року N 1166-VII):

     1) абзаци п'ятнадцятий - сiмнадцятий статтi 1, абзац сьомий статтi 6 виключити;

     2) у статтi 12:

     а) у частинi другiй:

     абзаци третiй, п'ятий i восьмий виключити;

     в абзацi четвертому слова "вмiстом у сiльськогосподарськiй продукцiї та сировинi рослинного походження залишкової кiлькостi пестицидiв, агрохiмiкатiв та важких металiв" виключити;

     б) частину четверту виключити;

     3) у частинi першiй статтi 16:

     в абзацi третьому слова "та визначення вмiсту залишкової кiлькостi пестицидiв, агрохiмiкатiв та важких металiв" виключити;

     абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий виключити;

     4) статтi 161 та 162 виключити;

     5) у статтi 17:

     в абзацi дев'ятому слова "i погоджувати їх ввезення на територiю адмiнiстративно-територiальної одиницi" виключити;

     абзаци десятий i одинадцятий виключити;

     6) абзаци п'ятий - сьомий частини другої статтi 18 виключити;

     7) у частинi другiй статтi 21:

     в абзацi дев'ятому слова "аналiтичних дослiджень" виключити;

     абзаци десятий, одинадцятий i чотирнадцятий виключити.

     13. У Законi України "Про рослинний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 198; 2013 р., N 46, ст. 640):

     1) частину третю статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Випалювання сухої рослинностi або її залишкiв здiйснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     2) у статтi 33:

     частини першу i другу виключити;

     у частинi третiй слово "iнтродукцiї" замiнити словами "переселення окремих видiв рослин у мiсцевостi, де вони ранiше не росли (iнтродукцiї)";

     3) друге речення статтi 34 виключити.

     14. У Гiрничому законi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433):

     1) абзац другий частини першої статтi 11 виключити;

     2) у частинi першiй статтi 12 слова "i узгоджуються вiдповiдно до Кодексу України про надра" виключити.

     15. Абзац другий статтi 16 Закону України "Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 95) виключити.

     16. У Законi України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiнами такого змiсту:

     "мiжнародний iдентифiкатор кiнцевого обладнання (далi - iдентифiкатор) - унiкальна кодова послiдовнiсть (комбiнацiя) цифр або цифр та лiтер, яка присвоюється виробником обладнання кожнiй одиницi кiнцевого обладнання, що використовується в телекомунiкацiйнiй мережi";

     "Реєстр радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, - зведений перелiк заборонених до застосування та ввезення на територiю України, а також тих, що потребують спецiального порядку оформлення, типiв радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв";

     2) у частинi другiй статтi 14:

     у пунктi 6 слова "на ввезення з-за кордону i на реалiзацiю" виключити;

     3) пункт 8 частини третьої статтi 16 виключити;

     4) у статтi 25:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Умовою застосування радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв на територiї України є документальне пiдтвердження їх вiдповiдностi технiчним регламентам (декларацiя про вiдповiднiсть)";

     у частинi третiй слова "Реєстр радiоелектронних засобiв, випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України в смугах радiочастот загального користування" замiнити словами "Реєстр радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України";

     частини четверту - шосту виключити;

     5) у статтi 26:

     частину одинадцяту виключити;

     частину дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "12. Внесення до реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот спецiального користування, типiв радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв є однiєю з пiдстав для присвоєння радiочастот, надання висновкiв щодо електромагнiтної сумiсностi, дозволiв на експлуатацiю, а також дозволiв на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення";

     6) статтю 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалiзацiя та експлуатацiя радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального та спецiального користування

     1. Радiоелектроннi засоби та випромiнювальнi пристрої, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального та спецiального користування, ввозяться з-за кордону, реалiзуються та експлуатуються в Українi за їх вiдсутнiстю у Реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи, протягом п'яти днiв з дня завершення митного оформлення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв передає до УДЦР виписки з вiдповiдних митних декларацiй у формi електронного документа.

     3. Ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення здiйснюється в Українi на дозвiльнiй основi. Вiдповiдний дозвiл видається Генеральним штабом Збройних Сил України за наявностi такого типу радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення у реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот спецiального користування.

     Порядок видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатацiї радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв спецiального призначення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Пропуск радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення через митний кордон України та їх митне оформлення здiйснюються митними органами за наявностi дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радiоелектронних засобiв або випромiнювальних пристроїв та за наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює їх ввезення з-за кордону, документа про пiдтвердження вiдповiдностi";

     7) доповнити статтею 291 такого змiсту:

     "Стаття 291. Пiдстави ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування

     1. Ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування, та їх митне оформлення митними органами здiйснюються за вiдсутностi у Реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, такого типу радiоелектронних засобiв чи випромiнювальних пристроїв та за наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює їх ввезення з-за кордону, документа про пiдтвердження вiдповiдностi.

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, надає безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, доступ до Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, а також забезпечує його розмiщення на своєму офiцiйному сайтi та щомiсячне поновлення";

     8) частину першу статтi 42 доповнити реченням такого змiсту: "Перелiк радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, на експлуатацiю яких потрiбен дозвiл, визначається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї".

     17. Пункт 3 частини третьої статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами) викласти в такiй редакцiї:

     "3) виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин, операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (не пiдлягає лiцензуванню зберiгання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних вiдходiв, якщо протягом року з дня утворення небезпечнi вiдходи передаються суб'єктам господарювання, що мають лiцензiю на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами)".

     18. Пункт 4 статтi 42 Закону України "Про курорти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 50, ст. 435) виключити.

     19. У Законi України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 15, ст. 73; 2003 р., N 30, ст. 247; 2013 р., N 48, ст. 682):

     1) абзац третiй статтi 7 виключити;

     2) статтю 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Будiвництво (реконструкцiя) об'єктiв пiдвищеної небезпеки здiйснюється суб'єктами господарювання вiдповiдно до Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     3) статтю 13 i пункт 3 статтi 19 виключити.

     20. У Законi України "Про охорону атмосферного повiтря" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252; 2013 р., N 46, ст. 640):

     1) у статтi 11:

     пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Строк дiї дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, - сiм рокiв, об'єкт якого належить до другої групи, - десять рокiв, об'єкт якого належить до третьої групи, - необмежений".

     У зв'язку з цим частини восьму - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - дванадцятою;

     в абзацi другому частини десятої слова "термiну їх дiї" замiнити словами "строку їх дiї";

     2) у статтi 20:

     частину першу виключити;

     у частинi другiй слова "зазначених вiдходiв" замiнити словами "промислових та побутових вiдходiв, якi є джерелами забруднення атмосферного повiтря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або iншого шкiдливого впливу";

     3) роздiл IX "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Установити, що строк дiї дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до третьої групи, до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо скорочення кiлькостi документiв дозвiльного характеру" та який на момент набрання чинностi зазначеним Законом є дiйсним, є необмеженим".

     21. У Законi України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2013 р., N 46, ст. 640):

     1) частину шосту статтi 39 викласти в такiй редакцiї:

     "Випалювання сухої рослинностi або її залишкiв здiйснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     2) частину першу статтi 46 пiсля слiв "за дозволами" доповнити словами "на спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту";

     3) у частинi третiй статтi 48 слова "а також обсяги i асортимент, використання яких дозволяється в Українi" виключити.

     22. У Законi України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     у пунктi 15 слова "та одержання сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки" виключити;

     пункти 25 та 26 виключити;

     2) абзац шостий частини першої статтi 10, статтю 11, частини другу - дев'яту статтi 21, абзац п'ятий частини першої статтi 22, частину десяту статтi 37, частину шосту, абзац четвертий частини десятої, частину одинадцяту статтi 50, частини одинадцяту та сiмнадцяту статтi 52, частини другу - четверту статтi 82 виключити;

     3) у пунктi 5 частини другої статтi 38 слова "у межах дiї сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки, виданого зерновому складу" виключити;

     4) у частинi шостiй статтi 51 слова "дiя їх сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки припиняється" виключити;

     5) у частинi десятiй статтi 56 слова "чи позбавлення його сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки" виключити.

     23. Частину третю статтi 21 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2011 р., N 50, ст. 537; 2013 р., N 48, ст. 682) доповнити реченням такого змiсту: "Одержання дозволу не вимагається у разi експлуатацiї (застосування) устаткування пiдвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацiю з видачею вiдповiдного сертифiката або щодо якого зареєстровано декларацiю про готовнiсть до експлуатацiї, а також у разi реєстрацiї машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi".

     24. У Законi України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107; 2010 р., N 46, ст. 540; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

     1) в абзацi третьому статтi 1 слова "та харчової продукцiї з них" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 4 слова "вiдповiдним головним державним iнспектором ветеринарної медицини або вiдповiдним головним державним санiтарним лiкарем" виключити;

     3) у частинi третiй статтi 9:

     абзац другий пiсля слова "свiдоцтво" доповнити словом "виробника";

     абзац третiй доповнити словами "(крiм харчової продукцiї з продуктiв лову)";

     абзаци четвертий - шостий виключити;

     4) у частинi другiй статтi 10:

     абзац третiй виключити;

     абзац четвертий доповнити словами "(крiм харчової продукцiї з продуктiв лову)";

     абзаци п'ятий - восьмий виключити.

     25. У Законi України "Про альтернативнi джерела енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 155):

     1) абзац другий частини другої статтi 5 виключити;

     2) у статтi 6:

     а) частину першу виключити;

     б) у частинi другiй:

     в абзацi першому слово "також" виключити;

     в абзацi третьому слово "надання" замiнити словом "пiдключення", а слова "в установленому законодавством порядку дозволiв, за погодженими технiчними умовами, на пiдключення" виключити.

     26. У Законi України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3; 2014 р., N 4, ст. 61; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 10 жовтня 2013 року N 642-VII):

     1) в абзацi шостому статтi 1 слово "конструкцiях" замiнити словами "конструкцiях - рекламоносiях";

     2) у статтi 16:

     абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Розмiщення зовнiшньої реклами у межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг здiйснюється вiдповiдно до цього Закону на пiдставi зазначених дозволiв, якi оформляються за участю центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами, або їх власникiв та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпеки дорожнього руху";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Розмiщення зовнiшньої реклами на пам'ятках нацiонального або мiсцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, iсторичних ареалiв населених мiсць здiйснюється вiдповiдно до цього Закону на пiдставi дозволiв, якi оформляються за участю органiв виконавчої влади, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини".

     27. У Законi України "Про туризм" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180; 2011 р., N 11, ст. 69):

     1) у статтi 5:

     в абзацi п'ятому частини другої слова "i якi в установленому порядку отримали дозвiл на право здiйснення туристичного супроводу" виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Перелiк посад фахiвцiв туристичного супроводу та квалiфiкацiйнi вимоги до них визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi туризму та курортiв, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi трудових вiдносин";

     2) в абзацi сьомому частини другої статтi 6 слова "видачi дозволiв на право здiйснення туристичного супроводу" виключити;

     3) абзац сьомий частини першої статтi 11 виключити;

     4) в абзацi другому частини другої статтi 23 слово "(дозволу)" виключити;

     5) в абзацi четвертому частини другої статтi 24 слова "а у випадках, визначених цим Законом, також мають вiдповiднi дозволи на право здiйснення туристичного супроводу" виключити;

     6) в абзацi четвертому частини першої статтi 25 слово "дозволiв" виключити;

     7) у частинi третiй статтi 26 слова "затверджує перелiк посад фахiвцiв туристичного супроводу, квалiфiкацiйнi вимоги до них та порядок видачi дозволiв на право здiйснення туристичного супроводу" виключити;

     8) у частинi другiй статтi 30:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "провадження туроператорської дiяльностi без отримання вiдповiдної лiцензiї або недодержання лiцензiйних умов";

     в абзацi третьому слова "та не мають вiдповiднi дозволи на право здiйснення туристичного супроводу у випадках, визначених цим Законом" виключити;

     9) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади в галузi туризму" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi туризму та курортiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     28. Пункт 2 статтi 23 Закону України "Про молоко та молочнi продукти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 513) виключити.

     29. У статтi 6 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214; 2009 р., N 31, ст. 451; 2011 р., N 33, ст. 327):

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Дозволяється виготовлення сухих виноматерiалiв мiцнiстю не бiльш як 9,5 вiдсотка об'ємних шляхом пiдсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не бiльш як на 2 г/100 куб. см. Такi виноматерiали можуть використовуватися лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових";

     частини сьому - десяту виключити.

     30. У Законi України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi дванадцятому частини першої статтi 1 слова "суб'єктами господарювання" виключити;

     2) частину третю статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Видача, анулювання, поновлення ветеринарних документiв здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ветеринарну медицину" та Законом України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв".

     Видача, анулювання, поновлення сертифiкатiв суб'єкта оцiночної дiяльностi здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi".

     Видача, анулювання, поновлення дозволiв на реекспорт товарiв, що походять з iнших країн, карантинних дозволiв (на iмпорт або транзит), мiжнародних ветеринарних сертифiкатiв (для країн СНД - ветеринарних свiдоцтв форми N 1, N 2, N 3) - при перемiщеннi за межi України, ветеринарних свiдоцтв (для України - форми N 1, N 2) - при перемiщеннi за межi територiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, районiв, мiст (крiм харчових продуктiв тваринного походження для споживання людиною), карантинних сертифiкатiв, фiтосанiтарних сертифiкатiв, фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт здiйснюється вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Митним кодексом України, Законом України "Про ветеринарну медицину" та Законом України "Про карантин рослин";

     3) у статтi 41:

     а) абзаци перший - одинадцятий частини сьомої замiнити тринадцятьма абзацами такого змiсту:

     "7. Дозвiльний орган анулює документ дозвiльного характеру з таких пiдстав:

     звернення суб'єкта господарювання iз заявою про анулювання документа дозвiльного характеру;

     припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення та лiквiдацiї, якщо iнше не встановлено законом);

     припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

     Дозвiльний орган, що видав документ дозвiльного характеру, може звернутися до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у видi анулювання документа дозвiльного характеру за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     1) встановлення факту надання в заявi про видачу документа дозвiльного характеру та документах, що додаються до неї, недостовiрної iнформацiї;

     2) здiйснення суб'єктом господарювання певних дiй щодо провадження господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi, на якi отримано документ дозвiльного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвiльний орган видавав припис про їх усунення iз наданням достатнього часу для їх усунення.

     Законом можуть передбачатися iншi пiдстави для анулювання документа дозвiльного характеру.

     У разi якщо анулювання документа дозвiльного характеру здiйснюється дозвiльним органом, рiшення про анулювання документа дозвiльного характеру видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим вiдправленням з описом вкладення не пiзнiше п'яти робочих днiв iз дня прийняття (винесення) рiшення, якщо iнше не передбачено законом.

     Дiя документа дозвiльного характеру припиняється через десять робочих днiв iз дня прийняття (винесення) дозвiльним органом рiшення про анулювання такого документа, якщо iнше не передбачено законом.

     Рiшення дозвiльного органу про анулювання документа дозвiльного характеру може бути оскаржено до адмiнiстративного суду.

     Анулювання документа дозвiльного характеру з пiдстав, не передбачених законом, забороняється.

     У разi анулювання документа дозвiльного характеру з пiдстав, не передбачених законом, документ дозвiльного характеру пiдлягає поновленню за рiшенням дозвiльного органу або адмiнiстративного суду. Поновлення документа дозвiльного характеру вiдбувається шляхом здiйснення вiдповiдного запису в реєстрi документiв дозвiльного характеру та повернення суб'єкту господарювання безпiдставно анульованого документа дозвiльного характеру".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - сiмнадцятим;

     б) частину одинадцяту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Дiї щодо одержання погоджень, висновкiв та iнших документiв, необхiдних для видачi документа дозвiльного характеру, вчиняються дозвiльним органом, що оформляє документ дозвiльного характеру, без залучення суб'єкта господарювання".

     31. У Законi України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2010 р., N 30, ст. 401):

     1) статтю 1 пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "рекламоносiй - спецiальна тимчасова або розташована на вiдкритiй мiсцевостi стацiонарна конструкцiя, на якiй розмiщується зовнiшня реклама".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - сiмнадцятим;

     2) частину першу статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Розмiщення реклами у межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг здiйснюється вiдповiдно до вимог статтi 16 Закону України "Про рекламу" та цього Закону".

     32. У Законi України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 167; 2011 р., N 25, ст. 192, N 33, ст. 326; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII):

     1) статтю 44 виключити;

     2) у статтi 45:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "До вантажiв з об'єктами регулювання у митницях призначення або на митних складах застосовуються фiтосанiтарнi процедури, передбаченi статтями 39 - 41 цього Закону, у тому числi для забезпечення вiдповiдностi фiтосанiтарних заходiв пiд час зберiгання, пакування, розпакування, перепакування, переробки та обробки об'єктiв регулювання у митницях призначення та на митних складах";

     частину другу виключити.

     33. У Законi України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230; 2013 р., N 46, ст. 640):

     1) частину першу статтi 25 та абзац п'ятий статтi 29 виключити;

     2) абзац четвертий статтi 292 викласти в такiй редакцiї:

     "контроль за наявнiстю дозвiльних документiв на утримання та розведення диких тварин";

     3) абзац четвертий статтi 301 викласти в такiй редакцiї:

     "видача дозволу на проведення заходiв iз залученням тварин".

     34. У Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53; 2009 р., N 6, ст. 22; 2010 р., N 34, ст. 486; 2011 р., N 33, ст. 326, N 39, ст. 387; 2012 р., N 4, ст. 17; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII):

     1) у статтi 1:

     термiн "перiод виведення" виключити;

     у термiнi "продукти тваринного походження" слова "продукти тваринного походження для споживання людиною" виключити;

     термiн "продукти тваринного походження для сiльськогосподарського або промислового використання" викласти в такiй редакцiї:

     "продукти тваринного походження для сiльськогосподарського або промислового використання - продукти тваринного походження, крiм харчових продуктiв тваринного походження для споживання людиною, продуктiв, що призначенi для фармацевтичних та хiрургiчних цiлей, i кормiв тваринного походження";

     2) частину другу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя цього Закону не поширюється на продукти тваринного походження для споживання людиною";

     3) статтю 38, пункт 3 частини сьомої статтi 63, статтю 83 виключити.

     35. У Законi України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90; 2013 р., N 46, ст. 640):

     1) абзац третiй статтi 81 та частину другу статтi 16 виключити;

     2) у частинi першiй статтi 19 слова "на ввезення незареєстрованих ГМО для науково-дослiдних цiлей у замкненiй та вiдкритiй системах, а також з метою проведення їх державних апробацiй (випробовувань)" виключити.

     36. У Законi України "Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     у частинi третiй слова "необхiднiсть отримання яких не передбачена законом та" виключити;

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Необхiднiсть одержання документiв дозвiльного характеру, встановлена законами, виникає виключно пiсля внесення таких документiв до Перелiку, крiм випадкiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi";

     2) у Перелiку документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi:

     а) у колонцi "Назва документа дозвiльного характеру" пункти 2, 3, 16, 24, 68, 97, 121, 127, 141, 142 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Ветеринарнi документи: ветеринарнi довiдки - при перемiщеннi в межах району (крiм харчових продуктiв тваринного походження для споживання людиною);

     3. Ветеринарнi документи: ветеринарнi свiдоцтва (для України - форми N 1, N 2) - при перемiщеннi за межi територiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, районiв, мiст (крiм харчових продуктiв тваринного походження для споживання людиною)";

     "16. Дозвiл на днопоглиблювальнi роботи, прокладання кабелiв, трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду";

     "24. Дозвiл на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення";

     "68. Дозвiл на спецiальне використання природних рослинних ресурсiв";

     "97. Погодження маршрутiв руху транспортних засобiв пiд час дорожнього перевезення небезпечних вантажiв";

     "121. Сертифiкат про прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, що належать до IV i V категорiй складностi";

     "127. Пiдтвердження на ввезення в Україну насiння i садивного матерiалу сортiв рослин, не внесених до Реєстру сортiв рослин України та/або до Реєстру сортiв рослин Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування";

     "141. Дозвiл на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкат на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї;

     142. Пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування та переробки продуктiв лову (у разi необхiдностi суб'єкту господарювання для здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй)";

     б) пункти 10, 12, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 44, 59, 60, 62, 65, 66, 69, 72, 73, 78, 86, 88 - 90, 94 - 96, 98 - 1051, 107, 109 - 112, 117, 122, 1221, 1241 - 126, 129, 136, 137, 143, 147, 150 - 153 виключити.

     37. У Законi України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 17, ст. 155; 2013 р., N 43, ст. 616; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

     1) в абзацi тридцять дев'ятому статтi 9 слова "надання дозволiв на iмпорт водних бiоресурсiв, продуктiв переробки з них за кiлькiсним та видовим складом" виключити;

     2) в абзацi шостому статтi 21 слова "кiлькiстю" та "видовим складом" виключити;

     3) у статтi 23:

     абзаци другий i третiй виключити;

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "дозвiл на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкати на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї";

     абзац дев'ятий виключити;

     4) статтю 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Особливостi видачi дозвiльних документiв у галузi рибного господарства

     Видача дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України, форми реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв, дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї, пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування та переробки продуктiв лову (у разi необхiдностi суб'єкту господарювання для здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй) здiйснюється на безоплатнiй основi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

     Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або письмове повiдомлення про вiдмову у видачi такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днiв пiсля державної реєстрацiї наказу про розподiл лiмiтiв.

     Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) видається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, крiм видiв водних бiоресурсiв, занесених до Червоної книги України.

     Строк дiї дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) становить п'ять рокiв.

     Пiдставою для вiдмови у видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) є:

     несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу, згiдно з установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiком;

     подання суб'єктом господарювання неповного пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу згiдно з установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiком;

     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовiрних вiдомостей;

     вiдсутнiсть науково обґрунтованої iнформацiї щодо спецiального використання водних бiоресурсiв (рiшень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства);

     вiдсутнiсть частки нерозподiленого лiмiту водних бiоресурсiв;

     систематичнi (три i бiльше) грубi порушення протягом року законодавства з охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв;

     несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцiй або наявнiсть невiдшкодованої шкоди, завданої рибному господарству;

     наявнiсть простроченої заборгованостi перед державним або мiсцевим бюджетом;

     використання видiленої кiлькостi водних бiоресурсiв менш як на 75 вiдсоткiв протягом попереднiх чотирьох рокiв.

     Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, у разi:

     звернення суб'єкта господарювання iз заявою про анулювання дозволу;

     лiквiдацiї юридичної особи або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якiй видано дозвiл;

     рiшення суду про скасування дозволу;

     систематичних (три i бiльше) грубих порушень протягом попереднього року законодавства з охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв;

     встановлення факту надання в заявi та документах, що додаються до неї, недостовiрної iнформацiї.

     Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України або письмове повiдомлення про вiдмову у видачi такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днiв з дня затвердження наказу центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, щодо розподiлу прав на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України. Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України видається на кожне рибальське судно, строк дiї зазначеного дозволу не може перевищувати дванадцяти календарних мiсяцiв.

     Пiдставою для вiдмови у видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України є:

     несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу згiдно з установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiком;

     подання суб'єктом господарювання неповного пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу згiдно з установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiком;

     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовiрних вiдомостей;

     занесення рибальського судна до перелiку суден, задiяних у незаконному рибальствi.

     Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України анулюється у разi:

     порушення рибальським судном правил та режимiв промислу;

     порушення рибальським судном вимог законодавства з охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв, мiжнародних договорiв України;

     занесення рибальського судна до перелiку суден, задiяних у незаконному рибальствi;

     цiлеспрямованого промислу водних бiоресурсiв, що пiдпадає пiд дiю мораторiю або заборони використання водних бiоресурсiв, який установлюється вiдповiдними мiжнародними договорами України та мiжнародними компетентними органами;

     використання рибальським судном заборонених знарядь промислу;

     цiлеспрямованого пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здiйснення дистанцiйного контролю за рибальським судном;

     фальсифiкацiї або приховування розпiзнавальних знакiв, назви або порту реєстрацiї рибальського судна;

     закiнчення строку дiї суднових документiв.

     Рiшення про анулювання дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання - юридичнiй чи фiзичнiй особi поштовим вiдправленням з описом вкладення не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня видання наказу. Дiя зазначених дозволiв припиняється через п'ятнадцять робочих днiв з дня прийняття рiшення про їх анулювання.

     Форма реєстрацiї уловiв антарктичного та патагонського iклачiв або письмове повiдомлення про вiдмову в її видачi оформлюється протягом десяти календарних днiв з дня отримання запиту вiд судновласника - юридичної або фiзичної особи, судно якого здiйснювало вилучення зазначених видiв риб, чи вiд iмпортера, який здiйснює iмпорт вiдповiдної продукцiї в Україну.

     Дозвiл на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкати на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї або письмове повiдомлення про вiдмову в їх видачi видаються протягом тридцяти календарних днiв з дня отримання вiд суб'єкта господарювання запиту щодо здiйснення вiдповiдної зовнiшньоторговельної операцiї. У разi необхiдностi пiдготовки висновку наукової установи щодо iснування потенцiйної загрози виживанню виду внаслiдок мiжнародної торгiвлi його зразками строк розгляду поданих документiв продовжується на тридцять календарних днiв. З метою зменшення негативного впливу на живi зразки вживаються заходи щодо скорочення строку розгляду документiв, поданих заявником для видачi сертифiката, до трьох робочих днiв з дня отримання документiв для розгляду.

     Пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування та переробки продуктiв лову (у разi необхiдностi суб'єкту господарювання для здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй) або письмове повiдомлення про вiдмову у видачi пiдтвердження видається протягом десяти календарних днiв з дня отримання запиту вiд судновласника, судно якого здiйснювало вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування, власника судна або суб'єкта господарювання, що здiйснює переробку продуктiв лову.

     Строк дiї форм реєстрацiї уловiв антарктичного та патагонського iклачiв i дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї, якi є разовими, обмежується строком завершення зовнiшньоторговельних операцiй iз конкретним вантажем зазначених видiв риб.

     Пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування та переробки продуктiв лову обмежується строком завершення зовнiшньоторговельних операцiй з конкретним вантажем водних бiоресурсiв.

     Пiдстави для вiдмови у видачi форми реєстрацiї уловiв антарктичного та патагонського iклачiв, дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї, пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування та переробки продуктiв лову (у разi необхiдностi суб'єкту господарювання для здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй) та їх анулювання визначаються Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Пiдстави для переоформлення, видачi дублiкатiв документiв дозвiльного характеру в галузi рибного господарства визначаються Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Порядок видачi документiв дозвiльного характеру або вiдмови в їх видачi, переоформлення, видачi дублiкатiв, анулювання документiв дозвiльного характеру в галузi рибного господарства встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) статтю 45 виключити.

     38. Статтi 4 - 9 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289 iз наступними змiнами) виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     пункту 16 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi через три мiсяцi з дня опублiкування цього Закону;

     абзацу першого пiдпункту "а" (в частинi викладення у новiй редакцiї пункту "24" Перелiку документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi), абзацу п'ятого пiдпункту "а" та пiдпункту "б" (у частинi виключення пункту 60 Перелiку документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi) пiдпункту 2 пункту 36 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через три мiсяцi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, Постанову Верховної Ради України вiд 29 жовтня 1992 року N 2751-XII "Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй i об'єктiв у разi порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 46, ст. 637).

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати до Верховної Ради України проекти законiв:

     про внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення у зв'язку з прийняттям цього Закону, у тому числi щодо запровадження адмiнiстративної вiдповiдальностi за неподання декларацiї про вiдходи або порушення порядку подання такої декларацiї, надання державним адмiнiстраторам повноважень щодо складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення у разi порушення мiсцевими або регiональними дозвiльними органами строкiв видачi документа дозвiльного характеру чи повiдомлення про вiдмову у видачi документа дозвiльного характеру, а також за видачу дозвiльним органом документа дозвiльного характеру без одержання погоджень, висновкiв та iнших документiв, необхiдних для видачi документа дозвiльного характеру;

     про внесення змiн до деяких законiв України з метою їх приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити видання нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Генеральному штабу Збройних Сил України:

     забезпечити видання нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
9 квiтня 2014 року
N 1193-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.