ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про тваринний свiт

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 19 березня 2009 року N 1158-VI,
вiд 21 сiчня 2010 року N 1827-VI,
вiд 21 квiтня 2011 року N 3282-VI,
вiд 12 травня 2011 року N 3325-VI,
вiд 16 червня 2011 року N 3530-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI
(змiни, передбаченi пунктом 13 роздiлу I Закону України
вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI, в частинi положень, якi стосуються
передачi повноважень вiд територiальних органiв центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику
у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласним,
Київськiй, Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям,
органам виконавчої влади Автономної Республiки Крим,
набирають чинностi з 19 травня 2013 року),
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 322-VIII,
вiд 7 лютого 2017 року N 1829-VIII,
вiд 7 лютого 2017 року N 1832-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 13 квiтня 2020 року N 554-IX

(У текстi Закону: слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань екологiї та природних ресурсiв", "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового i мисливського господарства та полювання", "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань екологiї та природних ресурсiв i мисливського господарства та полювання" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового та мисливського господарства", "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i лiсового та мисливського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку i числi; слова "територiальними органами", "та їх територiальнi органи", "та їх територiальних органах", "i його територiальними органами" виключено згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI)

     Тваринний свiт є одним з компонентiв навколишнього природного середовища, нацiональним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення i виховання людей, об'єктом наукових дослiджень, а також важливою базою для одержання промислової i лiкарської сировини, харчових продуктiв та iнших матерiальних цiнностей.

     В iнтересах нинiшнього i майбутнiх поколiнь в Українi за участю пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян здiйснюються заходи щодо охорони, науково обгрунтованого, невиснажливого використання i вiдтворення тваринного свiту.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту

     Вiдносини у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, об'єкти якого перебувають у станi природної волi, у напiввiльних умовах чи в неволi, на сушi, у водi, грунтi та повiтрi, постiйно чи тимчасово населяють територiю України або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони, регулюються Конституцiєю України, цим Законом, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про мисливське господарство та полювання" та iншими нормативно-правовими актами.

     Вiдносини у галузi охорони, використання i вiдтворення сiльськогосподарських, свiйських тварин, а також дiяльнiсть, пов'язана з охороною i використанням залишкiв викопних тварин, регулюються вiдповiдним законодавством України.

     Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту

     Завданнями законодавства України про охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту є:

     регулювання вiдносин у галузi охорони, використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту;

     збереження та полiпшення середовища iснування диких тварин;

     забезпечення умов збереження всього видового i популяцiйного рiзноманiття тварин.

     Стаття 3. Об'єкти тваринного свiту

     Об'єктами тваринного свiту, на якi поширюється дiя цього Закону, є:

     дикi тварини - хордовi, в тому числi хребетнi (ссавцi, птахи, плазуни, земноводнi, риби та iншi) i безхребетнi (членистоногi, молюски, голкошкiрi та iншi) в усьому їх видовому i популяцiйному рiзноманiттi та на всiх стадiях розвитку (ембрiони, яйця, лялечки тощо), якi перебувають у станi природної волi, утримуються у напiввiльних умовах чи в неволi;

     частини диких тварин (роги, шкiра тощо);

     продукти життєдiяльностi диких тварин (мед, вiск тощо).

     Об'єкти тваринного свiту, а також нори, хатки, лiгва, мурашники, бобровi загати та iнше житло i споруди тварин, мiсця токування, линяння, гнiздових колонiй птахiв, постiйних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, iншi територiї, що є середовищем їх iснування та шляхами мiграцiї, пiдлягають охоронi.

     Стаття 4. Дикi тварини та iншi об'єкти тваринного свiту як природний ресурс загальнодержавного значення

     Дикi тварини, якi перебувають у станi природної волi в межах територiї України, її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони, iншi об'єкти тваринного свiту, на якi поширюється дiя цього Закону i якi перебувають у державнiй власностi, а також об'єкти тваринного свiту, що у встановленому законодавством порядку набутi у комунальну або приватну власнiсть i визнанi об'єктами загальнодержавного значення, належать до природних ресурсiв загальнодержавного значення.

     Стаття 5. Право власностi на об'єкти тваринного свiту

     Право власностi на об'єкти тваринного свiту набувається та реалiзується вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону та iнших законiв України.

     Об'єкти тваринного свiту, якi перебувають у станi природної волi i знаходяться в межах територiї України, її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони, є об'єктами права власностi Українського народу.

     Вiд iменi Українського народу права власника об'єктiв тваринного свiту, якi є природним ресурсом загальнодержавного значення, здiйснюють органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування в межах, визначених Конституцiєю України.

     Кожний громадянин має право користуватися об'єктами тваринного свiту - об'єктами права власностi Українського народу вiдповiдно до цього Закону та iнших законiв України.

     Об'єкти тваринного свiту в Українi можуть перебувати у державнiй, комунальнiй та приватнiй власностi.

     Об'єкти тваринного свiту в Українi знаходяться пiд охороною держави незалежно вiд права власностi на них.

     Стаття 6. Право державної i комунальної власностi на об'єкти тваринного свiту

     Об'єкти тваринного свiту, якi утримуються (зберiгаються) пiдприємствами, установами та органiзацiями державної або комунальної форми власностi, є об'єктом права державної або комунальної власностi.

     Стаття 7. Право приватної власностi на об'єкти тваринного свiту

     Об'єкти тваринного свiту, вилученi iз стану природної волi, розведенi (отриманi) у напiввiльних умовах чи в неволi або набутi iншим не забороненим законом шляхом, можуть перебувати у приватнiй власностi юридичних та фiзичних осiб.

     Законнiсть набуття у приватну власнiсть об'єктiв тваринного свiту (крiм добутих у порядку загального використання) повинна бути пiдтверджена вiдповiдними документами, що засвiдчують законнiсть вилучення цих об'єктiв з природного середовища, ввезення в Україну з iнших країн, факту купiвлi, обмiну, отримання у спадок тощо, якi видаються в установленому законодавством порядку.

     У передбаченому законом порядку права власникiв об'єктiв тваринного свiту можуть бути обмеженi в iнтересах охорони цих об'єктiв, навколишнього природного середовища та захисту прав громадян.

     Стаття 8. Припинення права приватної власностi на об'єкти тваринного свiту

     Право приватної власностi на об'єкти тваринного свiту припиняється у разi:

     жорстокого поводження з дикими тваринами;

     встановлення законодавчими актами заборони щодо перебування у приватнiй власностi окремих об'єктiв тваринного свiту.

     Право приватної власностi на об'єкти тваринного свiту може припинятися i в iнших випадках, передбачених законом.

     Право приватної власностi на об'єкти тваринного свiту у випадках, передбачених частиною першою цiєї статтi, може бути припинено в судовому порядку за позовами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 14.10.2014р. N 1697-VII)

     Стаття 9. Основнi вимоги та принципи охорони, рацiонального використання i вiдтворення тваринного свiту

     Пiд час проведення заходiв щодо охорони, рацiонального використання i вiдтворення тваринного свiту, а також пiд час здiйснення будь-якої дiяльностi, яка може вплинути на середовище iснування диких тварин та стан тваринного свiту, повинно забезпечуватися додержання таких основних вимог i принципiв:

     збереження умов iснування видового i популяцiйного рiзноманiття тваринного свiту в станi природної волi;

     недопустимiсть погiршення середовища iснування, шляхiв мiграцiї та умов розмноження диких тварин;

     збереження цiлiсностi природних угруповань диких тварин;

     додержання науково обгрунтованих нормативiв i лiмiтiв використання об'єктiв тваринного свiту, забезпечення невиснажливого їх використання, а також вiдтворення;

     рацiональне використання корисних властивостей i продуктiв життєдiяльностi диких тварин;

     платнiсть за спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту;

     регулювання чисельностi диких тварин в iнтересах охорони здоров'я населення i запобiгання заподiянню шкоди довкiллю, господарськiй та iншiй дiяльностi;

     урахування результатiв оцiнки впливу на довкiлля об'єктiв господарської та iншої дiяльностi, якi можуть негативно впливати на стан тваринного свiту.

(абзац дев'ятий статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     Стаття 10. Права та обов'язки громадян у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту

     Громадяни вiдповiдно до закону мають право:

     на загальне i спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту;

     мати у власностi окремi об'єкти тваринного свiту;

     на компенсацiю шкоди, завданої дикими тваринами.

     Громадяни вiдповiдно до закону зобов'язанi:

     охороняти тваринний свiт i середовище перебування диких тварин;

     сприяти вiдтворенню вiдновлювальних об'єктiв тваринного свiту;

     використовувати об'єкти тваринного свiту вiдповiдно до закону;

     вiдшкодовувати шкоду, заподiяну ними тваринному свiту внаслiдок порушення вимог законодавства про охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту.

     Громадяни мають й iншi права та обов'язки, передбаченi законом.

Роздiл II
ДЕРЖАВНI ОРГАНИ, ЩО ЗДIЙСНЮЮТЬ УПРАВЛIННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗI ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ I ВIДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВIТУ, ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

     Стаття 11. Державне управлiння та регулювання у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту

     Державне управлiння та регулювання у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, уповноваженi центральнi органи виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, до яких належать центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, iншi уповноваженi органи виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Органам мiсцевого самоврядування законами можуть бути наданi окремi повноваження органiв виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту.

     Стаття 12. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту належить:

     забезпечення реалiзацiї визначеної Верховною Радою України державної полiтики у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     забезпечення державного регулювання i контролю у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     здiйснення управлiння об'єктами тваринного свiту державної власностi вiдповiдно до закону;

     розроблення та здiйснення загальнодержавних програм у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     затвердження порядку встановлення екологiчних нормативiв, лiмiтiв та видачi вiдповiдних дозволiв чи iнших документiв на право використання об'єктiв тваринного свiту як природного ресурсу загальнодержавного значення;

     органiзацiя зовнiшньоекономiчних зв'язкiв i мiжнародного спiвробiтництва у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     координацiя роботи уповноважених центральних органiв виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

(абзац восьмий статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     здiйснення iнших повноважень, передбачених законом.

     Стаття 13. Повноваження уповноважених центральних органiв виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту

(назва статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     До повноважень уповноважених центральних органiв виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту належить:

(абзац перший частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     реалiзацiя державної полiтики у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     здiйснення державного регулювання i контролю у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     здiйснення нормативного регулювання у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     органiзацiя робiт з охорони, використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту, збереження та полiпшення середовища їх iснування, умов розмноження i шляхiв мiграцiї;

     вирiшення вiдповiдних питань у сферi користування об'єктами тваринного свiту;

     координацiя дiяльностi органiв державної влади, пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     розроблення порядку видачi вiдповiдних дозволiв чи iнших документiв на право використання об'єктiв тваринного свiту, а також забезпечення видачi таких документiв на право використання об'єктiв тваринного свiту, якi належать до природних ресурсiв загальнодержавного значення;

     прийняття рiшення про припинення використання об'єктiв тваринного свiту у випадках, передбачених цим Законом;

     встановлення лiмiтiв, норм використання об'єктiв тваринного свiту, вирiшення в межах своїх повноважень питань щодо регулювання здiйснення полювання, рибальства та iнших видiв використання об'єктiв тваринного свiту;

     визначення за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику, вартостi вiдповiдних дозволiв чи iнших документiв на право добування об'єктiв тваринного свiту;

(абзац одинадцятий частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     подання в установленому порядку документiв з питань надання у користування мисливських угiдь та рибогосподарських водних об'єктiв органам, якi уповноваженi приймати рiшення про надання у користування таких угiдь та об'єктiв;

     видача вiдповiдних дозволiв чи iнших документiв на право переселення об'єктiв тваринного свiту, органiзацiя роботи з їх штучного вiдтворення;

     забезпечення ведення державного облiку чисельностi та облiку обсягiв добування об'єктiв тваринного свiту;

     органiзацiя роботи щодо укладення вiдповiдно до закону з користувачами мисливських угiдь та рибогосподарських водних об'єктiв договорiв про умови здiйснення дiяльностi щодо охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, здiйснення контролю за виконанням цих договорiв;

     ведення монiторингу та державного кадастру тваринного свiту;

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на них актами Президента України.

(абзац сiмнадцятий частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Уповноваженi центральнi органи виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв, мисливського господарства та полювання здiйснюють покладенi на них повноваження самостiйно i через їх територiальнi органи (у разi їх утворення), а на територiї Автономної Республiки Крим - через органи виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i лiсового та мисливського господарства.

(статтю 13 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 14. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних державних адмiнiстрацiй у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту

     До повноважень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних державних адмiнiстрацiй у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту належить:

     реалiзацiя державної полiтики у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     здiйснення контролю за додержанням вимог законодавства про охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту юридичними та фiзичними особами;

     розроблення та забезпечення виконання державних, мiсцевих та iнших територiальних програм з питань охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     погодження в установленому порядку питань, що стосуються надання в користування мисливських угiдь та рибогосподарських водних об'єктiв;

     органiзацiя i здiйснення державного регулювання та контролю за охороною, використанням i вiдтворенням тваринного свiту, забезпеченням ведення монiторингу, державного кадастру та державного облiку об'єктiв тваринного свiту, якi перебувають на їх територiї;

     встановлення вiдповiдно до закону обмежень щодо використання об'єктiв тваринного свiту;

     забезпечення додержання вимог законодавства у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     погодження питань щодо розмiщення пiдприємств, iнших об'єктiв, якi можуть негативно впливати на стан тваринного свiту;

     взаємодiя з органами мiсцевого самоврядування з питань охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     здiйснення iнших повноважень, передбачених законом.

     Стаття 15. Повноваження Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних, сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах (де вони утворенi) рад у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту

     До повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних, сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах (де вони утворенi) рад у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту належить:

     органiзацiя розроблення i затвердження республiканських та iнших територiальних програм з питань охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     вирiшення в установленому законодавством порядку питань щодо надання в користування мисливських угiдь та рибогосподарських водних об'єктiв;

     органiзацiя та здiйснення заходiв щодо охорони тваринного свiту та полiпшення середовища його iснування;

     здiйснення iнших повноважень, передбачених законом.

Роздiл III
ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТIВ ТВАРИННОГО СВIТУ

     Стаття 16. Загальне використання об'єктiв тваринного свiту

     Громадянам гарантується право безоплатного загального використання об'єктiв тваринного свiту для задоволення життєво необхiдних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреацiйних тощо).

     Загальне використання об'єктiв тваринного свiту здiйснюється без вилучення об'єктiв тваринного свiту з природного середовища (за винятком любительського i спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягiв безоплатного вилову).

     У порядку загального використання об'єктiв тваринного свiту здiйснюється використання корисних властивостей життєдiяльностi тварин - природних санiтарiв середовища, запилювачiв рослин тощо, а також використання об'єктiв тваринного свiту в наукових, культурно-освiтнiх, виховних, естетичних та iнших цiлях, не заборонених законом.

     Пiд час здiйснення загального використання об'єктiв тваринного свiту забороняється знищення тварин, руйнування їхнього житла та iнших споруд (нiр, хаток, лiгв, гнiзд, мурашникiв, бобрових загат тощо), порушення середовища iснування тварин i погiршення умов їх розмноження.

     Стаття 17. Спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту

     До спецiального використання об'єктiв тваринного свiту належать усi види використання тваринного свiту (за винятком передбачених законодавством випадкiв безоплатного любительського i спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здiйснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) iз природного середовища.

     Спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту в порядку ведення мисливського i рибного господарства здiйснюється з наданням вiдповiдно до закону пiдприємствам, установам, органiзацiям i громадянам права користування мисливськими угiддями та рибогосподарськими водними об'єктами.

     Спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту здiйснюється лише за вiдповiдними дозволами чи iншими документами, що видаються в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Ця вимога поширюється також на власникiв чи користувачiв земельними дiлянками, на яких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного свiту.

     Стаття 18. Збiр за спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту

     За спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту справляється збiр.

     Збiр справляється за такi види спецiального використання об'єктiв тваринного свiту:

     мисливство;

     рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;

     використання диких тварин з метою отримання продуктiв їх життєдiяльностi;

     добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання i розведення у напiввiльних умовах чи в неволi;

     використання об'єктiв тваринного свiту в наукових, культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлях у разi їх вилучення з природного середовища з метою отримання прибутку.

     Розмiр збору встановлюється залежно вiд виду (групи видiв) тварин, мети та обсягiв їх використання, поширення та цiнностi, з урахуванням мiсцезнаходження, якостi, продуктивностi територiї та iнших екологiчних i економiчних факторiв.

     Спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту в наукових, культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлях (якщо це не пов'язане з отриманням прибутку), з метою вiдтворення тваринного свiту, порятунку диких тварин, якi зазнають лиха, регулювання чисельностi диких тварин в iнтересах охорони здоров'я населення i вiдвернення заподiяння шкоди природному середовищу, господарськiй та iншiй дiяльностi, а також регулювання чисельностi хижих i шкiдливих тварин у порядку ведення мисливського i рибного господарства здiйснюється без справляння збору.

     Порядок справляння i розмiри збору за спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 19. Умови i пiдстави припинення права спецiального використання об'єктiв тваринного свiту

     Право спецiального використання об'єктiв тваринного свiту припиняється в разi:

     закiнчення строку, на який було надано вiдповiдний дозвiл чи iнший документ на право їх використання;

     добровiльної вiдмови пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян вiд використання об'єктiв тваринного свiту;

     припинення дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян, якi використовували об'єкти тваринного свiту;

     порушення встановленого законодавством порядку та умов спецiального використання об'єктiв тваринного свiту;

     жорстокого поводження з дикими тваринами (незалежно вiд виду тварин, форми вчинення такого дiяння та наслiдкiв, що настали).

(частину першу статтi 19 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2017р. N 1829-VIII)

     Право використання об'єктiв тваринного свiту може бути також припинено на пiдставi рiшення суду в разi систематичного невиконання пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами встановлених законодавством правил, норм та iнших вимог або договiрних обов'язкiв щодо охорони, використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту, а також в iнших випадках, передбачених законом.

     Припинення права спецiального використання об'єктiв тваринного свiту здiйснюється в порядку, визначеному законом.

     Припинення права спецiального використання об'єктiв тваринного свiту не звiльняє пiдприємства, установи, органiзацiї та громадян вiд зобов'язань щодо вiдшкодування шкоди, заподiяної внаслiдок порушення законодавства про охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту.

     Стаття 20. Види використання об'єктiв тваринного свiту

     За умови додержання вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв можуть здiйснюватися такi види використання об'єктiв тваринного свiту:

     мисливство;

     рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;

     використання об'єктiв тваринного свiту в наукових, культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлях;

     використання корисних властивостей життєдiяльностi тварин - природних санiтарiв середовища, запилювачiв рослин тощо;

     використання диких тварин з метою отримання продуктiв їх життєдiяльностi;

     добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання i розведення у напiввiльних умовах чи в неволi.

     Законами можуть бути передбаченi й iншi види використання об'єктiв тваринного свiту.

     Стаття 21. Мисливство

     Мисливством вважається вид спецiального використання тваринного свiту, яке здiйснюється шляхом добування диких звiрiв та птахiв, що перебувають у станi природної волi або утримуються в напiввiльних умовах у межах мисливських угiдь i якi можуть бути об'єктами полювання.

     Для органiзацiї та ведення мисливського господарства надаються у користування спецiально визначенi для цього мисливськi угiддя.

     Користувачами мисливських угiдь можуть бути спецiалiзованi мисливськi господарства, iншi пiдприємства, установи та органiзацiї, в яких створенi спецiалiзованi пiдроздiли для ведення мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських угiдь.

     Стаття 22. Право на полювання

     Право на полювання в межах визначених для цього мисливських угiдь мають громадяни України, якi досягли 18-рiчного вiку i одержали вiдповiднi документи, що засвiдчують право на полювання.

     Стаття 23. Документи на право полювання

     Документами на право полювання є:

     посвiдчення мисливця;

     щорiчна контрольна картка облiку добутої дичини i порушень правил полювання з вiдмiткою про сплату державного мита;

     дозвiл на добування мисливських тварин (лiцензiя, вiдстрiльна картка тощо);

     вiдповiдний дозвiл на право користування вогнепальною мисливською зброєю (у разi полювання з такою зброєю);

     паспорт на собак мисливських порiд, iнших ловчих звiрiв i птахiв у разi їх використання пiд час полювання.

(абзац шостий частини першої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1827-VI)

     Зазначенi документи мисливець зобов'язаний мати пiд час здiйснення полювання, транспортування або перенесення продукцiї полювання i пред'являти їх на вимогу осiб, уповноважених здiйснювати контроль у галузi мисливського господарства та полювання.

     Посвiдчення мисливця та щорiчна контрольна картка облiку добутої дичини i порушень правил полювання видаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, а на територiї Автономної Республiки Крим органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового та мисливського господарства вiдповiдно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства.

(частина третя статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1827-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 24. Органiзацiя i ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угiдь

     Органiзацiя i ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угiдь здiйснюються у порядку, встановленому Законом України "Про мисливське господарство та полювання", iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 25. Рибальство

     Рибальством вважається добування риби та водних безхребетних.

     На територiї України вiдповiдно до законодавства може здiйснюватися промислове, любительське та спортивне рибальство.

     Правила рибальства, об'єкти рибальства, порядок надання у користування рибогосподарських водних об'єктiв, а також вимоги щодо ведення рибного господарства визначаються у порядку, встановленому цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 26. Промислове рибальство

     Пiдприємствам, установам, органiзацiям i громадянам у порядку спецiального використання об'єктiв тваринного свiту надається право ведення промислового рибальства, включаючи промисел водних безхребетних на промислових дiлянках рибогосподарських водних об'єктiв та континентальному шельфi України.

     До рибогосподарських водних об'єктiв належать усi поверхневi, територiальнi i внутрiшнi морськi води, якi використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування, вирощування чи розведення риби та iнших об'єктiв водного промислу або мають значення для природного вiдтворення їх запасiв, а також виключна (морська) економiчна зона та акваторiя у межах континентального шельфу України.

     Перелiк промислових дiлянок рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин) визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї i громадяни, яким надано в користування рибогосподарськi воднi об'єкти (їх частини), для ведення промислового рибальства, включаючи промисел водних безхребетних, зобов'язанi дотримуватися вимог, передбачених статтею 34 цього Закону, а також здiйснювати iншi заходи, що забезпечують полiпшення екологiчного стану водних об'єктiв i умов вiдтворення рибних запасiв, та утримувати в належному санiтарному станi прибережнi захиснi смуги в мiсцях здiйснення промислового рибальства.

     Стаття 27. Любительське i спортивне рибальство

     У порядку загального використання об'єктiв тваринного свiту громадянам, у випадках, передбачених законодавством, дозволяється безоплатне любительське i спортивне рибальство для особистого споживання (без права реалiзацiї) у визначених вiдповiдно до законодавства водних об'єктах загального користування у межах встановлених законодавством обсягiв безоплатного вилову i за умови додержання встановлених правил рибальства i водокористування.

     В iнших випадках любительське i спортивне рибальство здiйснюються на правi спецiального використання об'єктiв тваринного свiту в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до цього та iнших законiв.

     Стаття 28. Використання об'єктiв тваринного свiту в наукових, культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлях

     Використання об'єктiв тваринного свiту, якi перебувають у станi природної волi, в наукових, культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлях здiйснюється пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами безоплатно i без вiдповiдних дозволiв чи iнших документiв, якщо при цьому об'єкти тваринного свiту не вилучаються (в тому числi тимчасово) iз природного середовища, тваринам та середовищу їх iснування не завдається шкоди, не порушуються права власникiв та користувачiв природних ресурсiв.

     Використання об'єктiв тваринного свiту, якi перебувають у напiввiльних умовах чи в неволi, для наукових, культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлей може здiйснюватися за плату без вилучення тварин iз середовища їх iснування.

     Вилучення об'єктiв тваринного свiту в наукових, культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлях iз природного середовища допускається тiльки за вiдповiдними дозволами чи iншими документами, якi видаються згiдно з правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     У разi необхiдностi уповноваженi центральнi органи виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, а на територiї Автономної Республiки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i лiсового та мисливського господарства, можуть встановлювати обмеження, а також постiйну чи тимчасову заборону використання об'єктiв тваринного свiту або вилучення об'єктiв тваринного свiту в наукових, культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлях. Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни, якi в зазначених цiлях вилучають об'єкти тваринного свiту з природного середовища, зобов'язанi забезпечувати комплексне використання їх i збереження для подальших наукових дослiджень добутого зоологiчного матерiалу.

(частина четверта статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 29. Використання корисних властивостей життєдiяльностi тварин

     Використання корисних властивостей життєдiяльностi тварин - природних санiтарiв середовища, запилювачiв рослин тощо допускається тiльки без їх вилучення та знищення, погiршення середовища їх iснування i без заподiяння тваринам iншої шкоди.

     Стаття 30. Використання диких тварин з метою отримання продуктiв їх життєдiяльностi

     Використання диких тварин з метою отримання продуктiв їх життєдiяльностi допускається тiльки без вилучення та знищення тварин i без погiршення середовища їх iснування.

     Використання диких тварин з метою отримання продуктiв їх життєдiяльностi здiйснюється за правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     Стаття 31. Добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання i розведення у напiввiльних умовах чи в неволi

     Пiдприємствам, установам, органiзацiям i громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання i розведення у напiввiльних умовах чи в неволi для використання цих тварин та отриманих продуктiв їх життєдiяльностi.

     Тварини, вилученi з природного середовища за вiдповiдним дозволом чи iншим документом та за визначену у встановленому законодавством порядку плату, є власнiстю пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян, яким цей дозвiл чи iнший документ було видано.

     Дикi тварини, що утримуються пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами у напiввiльних умовах чи в неволi без вiдповiдного дозволу чи iнших документiв на право вилучення їх з природного середовища, що засвiдчують законнiсть їх набуття, вважаються незаконно набутими.

     Правила добування диких тварин, а також їх утримання i розведення у напiввiльних умовах чи в неволi встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

(частина четверта статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 32. Регулювання чисельностi диких тварин

     В iнтересах охорони здоров'я i безпеки населення, запобiгання захворюванням сiльськогосподарських та iнших свiйських тварин, вiдвернення заподiяння шкоди навколишньому природному середовищу, господарськiй та iншiй дiяльностi здiйснюються заходи, спрямованi на регулювання чисельностi окремих видiв диких тварин.

     Цi заходи повиннi здiйснюватися способами, якi не допускали б заподiяння шкоди iншим видам тварин i забезпечували збереження середовища iснування диких тварин.

     Види диких тварин, чисельнiсть яких пiдлягає регулюванню, порядок проведення вiдповiдних заходiв щодо регулювання їх чисельностi визначаються обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, а на територiї Автономної Республiки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновкiв та за погодженням з iншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту. Iнформацiя щодо видiв диких тварин, чисельнiсть яких пiдлягає регулюванню, порядок проведення вiдповiдних заходiв щодо регулювання їх чисельностi надається уповноваженими органами центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина третя статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Регулювання чисельностi хижих та шкiдливих тварин у порядку ведення мисливського i рибного господарства здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання", iнших нормативно-правових актiв.

     Стаття 33. Права користувачiв об'єктами тваринного свiту

     Користувачi об'єктами тваринного свiту в установленому законодавством порядку мають право:

     здiйснювати спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту вiдповiдно до цього Закону;

     власностi на добутi (придбанi) в законному порядку об'єкти тваринного свiту i доходи вiд їх реалiзацiї;

     оскаржувати рiшення органiв виконавчої влади i посадових осiб, що порушують їх права на використання об'єктiв тваринного свiту.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни, якi здiйснюють ведення мисливського i рибного господарства, мають також право брати участь у вирiшеннi питань охорони, використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту, що перебувають на територiї закрiплених за ними мисливських угiдь та рибогосподарських водних об'єктiв.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни користуються й iншими правами щодо використання об'єктiв тваринного свiту.

     Права пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян щодо використання об'єктiв тваринного свiту можуть бути обмеженi вiдповiдно до закону.

     Стаття 34. Обов'язки користувачiв об'єктами тваринного свiту

     Користувачi об'єктами тваринного свiту в установленому законодавством порядку зобов'язанi:

     додержуватися встановлених правил, норм, лiмiтiв i строкiв використання об'єктiв тваринного свiту;

     використовувати тваринний свiт у способи, що не допускають порушення цiлiсностi природних угруповань i забезпечують збереження тварин, яких не дозволено використовувати;

     безперешкодно допускати до перевiрки всiх об'єктiв, де утримуються, перероблюються та реалiзуються об'єкти тваринного свiту, представникiв органiв, що здiйснюють державний контроль за охороною i використанням тваринного свiту, своєчасно виконувати їх законнi вимоги та розпорядження;

     своєчасно вносити збiр за спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту.

     Користувачi об'єктами тваринного свiту, якi здiйснюють ведення мисливського та рибного господарства, також зобов'язанi:

     рацiонально використовувати об'єкти тваринного свiту, не допускати погiршення екологiчного стану середовища iснування тварин внаслiдок власної дiяльностi, застосовувати природоохороннi технологiї пiд час здiйснення виробничих процесiв;

     проводити первинний облiк чисельностi i використання диких тварин, вивчати їх стан та характеристики угiдь, де перебувають об'єкти тваринного свiту, подавати цю iнформацiю органам, що здiйснюють державний облiк тварин та облiк їх використання, ведення державного кадастру i монiторингу тваринного свiту;

     проводити комплекснi заходи, спрямованi на вiдтворення, в тому числi штучне, диких тварин, збереження i полiпшення середовища їх iснування;

     здiйснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, регiональних, республiканських та iнших територiальних екологiчних програм з питань охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     негайно iнформувати природоохороннi органи, ветеринарнi, санiтарно-епiдемiологiчнi служби про виявлення захворювань тварин, погiршення стану середовища їх iснування, виникнення загрози знищення та випадки загибелi тварин, здiйснювати комплекснi заходи щодо профiлактики i боротьби iз захворюваннями;

     в межах закрiпленої територiї здiйснювати охорону об'єктiв тваринного свiту, дотримуватися режиму охорони видiв тварин, занесених до Червоної книги України i до перелiкiв видiв тварин, якi пiдлягають особливiй охоронi на територiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя;

     самостiйно припиняти використання об'єктiв тваринного свiту в разi погiршення їх стану та умов iснування, зниження вiдтворюючої здатностi та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати заходiв до усунення негативного впливу на тварин i середовище їх iснування;

     виконувати iншi обов'язки щодо охорони i використання тваринного свiту, передбаченi законодавством.

     Стаття 35. Гарантiї та захист прав власникiв i користувачiв об'єктами тваринного свiту

     Шкода, заподiяна власникам i користувачам об'єктами тваринного свiту, пiдлягає вiдшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством.

     У разi припинення права спецiального використання об'єктiв тваринного свiту з пiдстав, не передбачених статтею 19 цього Закону, пiдприємствам, установам, органiзацiям та громадянам, яким було надано це право, надається рiвноцiнна можливiсть здiйснення свого права.

Роздiл IV
ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВIТУ

     Стаття 36. Змiст охорони тваринного свiту

     Охорона тваринного свiту включає систему правових, органiзацiйних, економiчних, матерiально-технiчних, освiтнiх та iнших заходiв, спрямованих на збереження, вiдтворення i використання об'єктiв тваринного свiту.

     Охорона тваринного свiту передбачає комплексний пiдхiд до вивчення стану, розроблення i здiйснення заходiв щодо охорони та полiпшення екологiчних систем, в яких перебуває i складовою частиною яких є тваринний свiт.

     Стаття 37. Забезпечення охорони тваринного свiту

     Охорона тваринного свiту забезпечується шляхом:

     встановлення правил та науково обгрунтованих норм охорони, рацiонального використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту;

     встановлення заборони та обмежень при використаннi об'єктiв тваринного свiту;

     охорони вiд самовiльного використання та iнших порушень встановленого законодавством порядку використання об'єктiв тваринного свiту;

     охорони середовища iснування, умов розмноження i шляхiв мiграцiї тварин;

     запобiгання загибелi тварин пiд час здiйснення виробничих процесiв;

     формування екологiчної мережi, створення державних заповiдникiв, заказникiв i визначення iнших природних територiй та об'єктiв, що пiдлягають особливiй охоронi;

     встановлення особливого режиму охорони видiв тварин, занесених до Червоної книги України i до перелiкiв видiв тварин, якi пiдлягають особливiй охоронi на територiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя;

     розроблення i впровадження програм (планiв дiй) щодо збереження та вiдтворення видiв диких тварин, якi перебувають пiд загрозою зникнення;

     розведення в неволi рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин, створення центрiв та "банкiв" для зберiгання генетичного матерiалу;

     встановлення науково обгрунтованих нормативiв i лiмiтiв використання об'єктiв тваринного свiту та вимог щодо засобiв їх добування;

     регулювання вилучення тварин iз природного середовища для зоологiчних колекцiй;

     надання допомоги тваринам у разi захворювання, загрози їх загибелi пiд час стихiйного лиха i внаслiдок надзвичайних екологiчних ситуацiй;

     органiзацiї наукових дослiджень, спрямованих на обгрунтування заходiв щодо охорони тваринного свiту;

     виховання громадян у дусi гуманного ставлення до тварин;

     пропаганди важливостi охорони тваринного свiту;

     здiйснення контролю у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     проведення заходiв екологiчної безпеки;

     запобiгання проникненню в природне середовище України чужорiдних видiв диких тварин та здiйснення заходiв щодо недопущення негативних наслiдкiв у разi їх випадкового проникнення;

     створення системи державного облiку, кадастру та монiторингу тваринного свiту;

     урахування питань охорони тваринного свiту пiд час встановлення екологiчних нормативiв та здiйснення господарської дiяльностi;

     регулювання вивезення за митний кордон України об'єктiв тваринного свiту;

     стимулювання дiяльностi, спрямованої на охорону, рацiональне використання i вiдтворення тваринного свiту;

     проведення вiдповiдно до законодавства iнших заходiв i встановлення iнших вимог щодо охорони об'єктiв тваринного свiту.

     Стаття 371. Науковi дослiдження в галузi охорони тваринного свiту

     З метою забезпечення наукової пiдтримки заходiв з охорони, вiдтворення та рацiонального використання об'єктiв тваринного свiту, недопущення погiршення стану середовища iснування диких тварин органiзацiя наукових дослiджень здiйснюється за такими напрямами:

     складення перелiкiв видiв тварин, що перебувають пiд загрозою зникнення, або видiв тварин з особливо високим ризиком зникнення з урахуванням їх географiчного поширення;

     складення перелiкiв та екологiчних описiв територiй, що мають особливе значення для видiв тварин на шляхах їх мiграцiї, а також мiсць зимiвлi та розмноження;

     створення бази даних щодо чисельностi популяцiй мiгруючих видiв тварин методом їх мiчення;

     оцiнка стану популяцiй диких тварин, вилучених з природного середовища;

     розроблення або вдосконалення екологiчних методiв запобiгання шкоди, що спричиняють дикi тварини;

     визначення ролi деяких видiв диких тварин як iндикаторiв забруднення;

     вивчення негативного впливу хiмiчного забруднення на стан популяцiй диких тварин;

     iншi напрями наукових дослiджень, якi здiйснюються з метою обґрунтування заходiв щодо охорони тваринного свiту.

(Закон доповнено статтею 371 згiдно iз Законом України вiд 21.04.2011р. N 3282-VI)

     Стаття 38. Встановлення заборони та обмежень у використаннi об'єктiв тваринного свiту

     З метою збереження i вiдтворення тварин здiйснення окремих видiв використання об'єктiв тваринного свiту, а також вилучення з природного середовища тварин може бути обмежено або повнiстю заборонено на певнiй територiї чи на певнi строки в порядку, передбаченому цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 39. Охорона середовища iснування, умов розмноження, шляхiв мiграцiї тварин

     Пiдприємства, установи, органiзацiї i громадяни при здiйсненнi будь-якої дiяльностi, що впливає або може вплинути на стан тваринного свiту, зобов'язанi забезпечувати охорону середовища iснування, умов розмноження i шляхiв мiграцiї тварин. При цьому зазначенi суб'єкти спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, органом мiсцевого самоврядування вживають заходiв щодо визначення мiсць розмноження диких тварин та своєчасно iнформують населення про правила поведiнки, яких необхiдно дотримуватися в таких мiсцях.

(частина перша статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2015р. N 322-VIII)

     Пiд час розмiщення, проектування та забудови населених пунктiв, пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, удосконалення iснуючих i впровадження нових технологiчних процесiв, введення в господарський обiг цiлинних земель, заболочених, прибережних i зайнятих чагарниками територiй, мелiорацiї земель, здiйснення лiсових користувань i лiсогосподарських заходiв, проведення геологорозвiдувальних робiт, видобування корисних копалин, визначення мiсць випасання i прогону свiйських тварин, розроблення туристичних маршрутiв та органiзацiї мiсць вiдпочинку населення повиннi передбачатися i здiйснюватися заходи щодо збереження середовища iснування та умов розмноження тварин, забезпечення недоторканностi дiлянок, що становлять особливу цiннiсть для збереження тваринного свiту.

     Пiд час розмiщення, проектування i будiвництва залiзничних, шосейних, трубопровiдних та iнших транспортних магiстралей, лiнiй електропередачi i зв'язку, а також каналiв, гребель та iнших гiдротехнiчних споруд повиннi розроблятися i здiйснюватися заходи, якi забезпечували б збереження шляхiв мiграцiї тварин.

     Введення в експлуатацiю об'єктiв i застосування технологiй без забезпечення їх засобами захисту тварин та середовища їх iснування забороняються.

     У перiод масового розмноження диких тварин, з 1 квiтня до 15 червня, забороняється проведення робiт та заходiв, якi є джерелом пiдвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робiт, феєрверкiв, санiтарних рубок лiсу, використання моторних маломiрних суден, проведення ралi та iнших змагань на транспортних засобах).

(частина п'ята статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2015р. N 322-VIII)

     Випалювання сухої рослинностi або її залишкiв здiйснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина шоста статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, у редакцiї Законiв України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     З метою збереження i полiпшення екологiчного стану окремих територiй, визначених в установленому законом порядку такими, що мають особливу цiннiсть як середовище iснування рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, та цiнних видiв тварин, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, може розробляти i запроваджувати для цих територiй бiльш суворi екологiчнi нормативи, нiж тi, що встановленi для всiєї територiї України.

     Експлуатацiя гiдротехнiчних та iнших споруд на водних об'єктах, встановлення гiдрологiчного режиму i режиму водоспоживання та iнша дiяльнiсть, що впливає чи може вплинути на стан середовища iснування диких тварин, повиннi здiйснюватися з урахуванням вимог охорони тваринного свiту, iнтересiв рибного i мисливського господарства.

     Гiдромелiоративнi роботи та промислове рибальство у мiсцях, якi за рiшенням уповноважених органiв виконавчої влади, що здiйснюють управлiння та регулювання у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, визначенi як такi, що мають особливе значення для перебування водноболотних птахiв та напiвводних ссавцiв (бобри, хохулi тощо), здiйснюються за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, а на територiї Автономної Республiки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань мисливського господарства та полювання.

(частина дев'ята статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 40. Запобiгання загибелi тварин пiд час здiйснення виробничих процесiв та експлуатацiї транспортних засобiв

     Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни зобов'язанi вживати заходiв для запобiгання загибелi тварин пiд час здiйснення виробничих процесiв, у тому числi зберiгання, транспортування, застосування небезпечних для тварин препаратiв, хiмiчних речовин та сполук, складування, знищення, захоронення промислових i побутових вiдходiв, проведення сiльськогосподарських, лiсогосподарських, лiсозаготiвельних та iнших робiт, а також пiд час експлуатацiї електричної мережi та транспортних засобiв.

     Стаття 41. Обов'язковiсть урахування пiд час здiйснення оцiнки впливу на довкiлля на стан тваринного свiту

(назва статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     Пiд час здiйснення оцiнки впливу на довкiлля, проектiв будiвництва та реконструкцiї пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, впровадження нової технiки, технологiї, матерiалiв i речовин обов'язково враховується їх вплив на стан тваринного свiту, середовище iснування, шляхи мiграцiї та умови розмноження тварин.

(стаття 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     Стаття 42. Погодження мiсць будiвництва пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, впровадження нової технiки, технологiї, матерiалiв i речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного свiту

     Мiсця будiвництва пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, а також впровадження нової технiки, технологiї, матерiалiв i речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного свiту, погоджуються з уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i лiсового та мисливського господарства.

(стаття 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 43. Охорона тваринного свiту на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду України

     Охорона тваринного свiту на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду України забезпечується вiдповiдно до цього Закону, Закону України "Про природно-заповiдний фонд України", iнших нормативно-правових актiв.

     Стаття 44. Охорона, використання i вiдтворення рiдкiсних та таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин

     Рiдкiснi та такi, що перебувають пiд загрозою зникнення в природних умовах на територiї України, види тварин пiдлягають особливiй охоронi i заносяться до Червоної книги України.

     Порядок i вимоги щодо охорони, використання i вiдтворення рiдкiсних та таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин визначаються законом про Червону книгу України.

     Види тварин, якi не занесенi до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та iншу цiннiсть, за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, заносяться до перелiкiв видiв тварин, що пiдлягають особливiй охоронi.

     Визначення видiв i встановлення порядку охорони, використання i вiдтворення тварин, занесених до зазначених перелiкiв, здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновкiв.

     Правила добування рiдкiсних та таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин для розведення в спецiально створених умовах, а також у науково-дослiдних та iнших цiлях встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     Стаття 45. Розведення в неволi рiдкiсних та таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин

     Розведення в неволi рiдкiсних та таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин може дозволятися з метою їх збереження, охорони i вiдтворення насамперед, якщо цього неможливо досягнути в природних умовах, а також у науково-дослiдних та iнших цiлях, якi не мають наслiдком скорочення чисельностi цих тварин.

     Дозволи на право займатися розведенням у напiввiльних умовах чи в неволi видiв тварин, якi занесенi до Червоної книги України, видає центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина друга статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Для забезпечення збереження генетичного фонду рiдкiсних та таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин науковi установи й органiзацiї проводять дослiдження з питань штучного розведення тварин, створюють центри та "банки" зберiгання необхiдного для цього генетичного матерiалу. Фiнансування дiяльностi центрiв та "банкiв" зберiгання генетичного матерiалу здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 42 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

     Стаття 46. Зоологiчнi колекцiї

     Створення i поповнення зоологiчних колекцiй (живих колекцiй зоопаркiв, зоосадiв, океанарiумiв тощо, а також у виглядi колекцiй опудал, препаратiв, частин i залишкiв тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадяться пiдприємствами, установами, органiзацiями i громадянами лише за дозволами на спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина перша статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Зоологiчнi колекцiї, що становлять наукову, культурно-освiтню, навчально-виховну або естетичну цiннiсть i мають загальнодержавне значення, пiдлягають державному облiку.

     Створення, поповнення, зберiгання, використання, вiдчуження та державний облiк зоологiчних колекцiй, торгiвля ними, а також ввезення в Україну, пересилання i вивезення за її межi здiйснюються за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     Стаття 47. Надання допомоги тваринам у разi їх захворювання або загрози загибелi пiд час стихiйного лиха та надзвичайних екологiчних ситуацiй

     У разi виникнення стихiйного лиха та надзвичайних екологiчних ситуацiй, якi загрожують iснуванню тварин, користувачi об'єктами тваринного свiту зобов'язанi вiдповiдно до цього Закону, Закону України "Про зону надзвичайної екологiчної ситуацiї" та iнших нормативно-правових актiв надавати допомогу диким тваринам i негайно iнформувати про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина перша статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     У випадках, коли дикi тварини, якi зазнають лиха, не можуть бути збереженi, за рiшенням обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, дозволяється проведення їх селекцiйного вiдбору чи мелiоративного вiдлову.

(частина друга статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Порядок реєстрацiї та утримання диких тварин, якi вилученi з природного середовища з метою надання їм допомоги, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     Для надання допомоги хворим i травмованим диким тваринам можуть створюватися регiональнi центри порятунку та реабiлiтацiї диких тварин.

     Порядок створення регiональних центрiв порятунку та реабiлiтацiї диких тварин, а також порядок розмiщення в них диких тварин i їх утримання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, та вiдповiдними уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту.

(частина п'ята статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 48. Охорона тварин пiд час застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

     Пiд час застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв повиннi враховуватися вимоги цього Закону, законодавства про захист рослин, iнших нормативно-правових актiв щодо охорони тваринного свiту i середовища iснування тварин.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни зобов'язанi вживати заходiв щодо забезпечення запобiгання захворюванню i загибелi тварин пiд час зберiгання, транспортування та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв.

     Правила зберiгання, транспортування та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

(частина третя статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 49. Обмеження або заборона застосування на окремих територiях пестицидiв i агрохiмiкатiв

     З метою запобiгання загибелi тварин i погiршенню середовища їх iснування обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, а на територiї Автономної Республiки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, можуть визначати окремi територiї, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв.

(стаття 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 50. Переселення, аклiматизацiя i схрещування диких тварин

     Переселення тварин у новi мiсця перебування, аклiматизацiя нових для фауни України видiв диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослiдних i господарських цiлях з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновкiв з дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

(частина перша статтi 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Самовiльне переселення, аклiматизацiя i схрещування диких тварин забороняються.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни, якi утримують або розводять у напiввiльних умовах чи в неволi диких тварин, а також свiйських тварин, якi можуть схрещуватися з дикими тваринами або заподiяти їм шкоду, зобов'язанi вживати заходiв до запобiгання виходу цих тварин у природне середовище.

     Стаття 51. Охорона тваринного свiту вiд шкiдливого впливу продуктiв бiотехнологiї

     Створення нових штамiв мiкроорганiзмiв, бiологiчно активних речовин, виведення генетично змiнених органiзмiв, виробництво iнших продуктiв бiотехнологiї здiйснюються лише в установленому порядку i за наявностi позитивного висновку з оцiнки впливу на довкiлля. Використання зазначених органiзмiв i речовин за вiдсутностi таких висновкiв забороняється.

(стаття 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     Стаття 52. Урахування вимог охорони тваринного свiту пiд час розроблення та встановлення екологiчних нормативiв

     Пiд час розроблення та встановлення нормативiв екологiчної безпеки (гранично допустимих концентрацiй забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищi, гранично допустимого вмiсту забруднюючих речовин у кормах, гранично допустимих рiвнiв акустичного, електромагнiтного, радiацiйного та iнших шкiдливих фiзичних i бiологiчних факторiв, гранично допустимих викидiв i скидiв у навколишнє природне середовище забруднюючих хiмiчних речовин тощо) повиннi враховуватися вимоги щодо охорони тваринного свiту та середовища iснування тварин.

     Затвердження нормативiв екологiчної безпеки та лiмiтiв добування диких тварин здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у порядку, передбаченому законом.

     Стаття 521. Забороненi знаряддя добування об'єктiв тваринного свiту

     Для добування об'єктiв тваринного свiту забороняються виготовлення, збут, застосування, зберiгання отруйних принад, колючих, давлячих та капканоподiбних знарядь лову, електроловильних систем (електровудок), електрогону, петель, самоловiв, самострiлiв, вибухових речовин, пташиного клею та монониткових (волосiнних) сiток (крiм тих, що призначенi для промислового лову), а також iнших засобiв, заборонених законом.

(частина перша статтi 521 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд вiд 09.04.2015р. N 322-VIII)

     Забороняються знаряддя добування об'єктiв тваринного свiту, що призводять до калiчення диких тварин, їх страждань та масового безконтрольного знищення.

(Закон доповнено статтею 521 згiдно iз Законом України вiд 12.05.2011р. N 3325-VI)

     Стаття 53. Ввезення в Україну i вивезення за її межi об'єктiв тваринного свiту та знарядь їх добування

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2011р. N 3325-VI)

     Ввезення в Україну i вивезення за її межi об'єктiв тваринного свiту, крiм генетично модифiкованих, здiйснюються за правилами, встановленими законодавством України, у тому числi мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(стаття 53 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.03.2009р. N 1158-VI, вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Документи (дозволи або сертифiкати), що видаються уповноваженими органами України вiдповiдно до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, вносяться такими органами до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, в день видачi таких документiв.

(статтю 53 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Митнi органи здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiдповiдний митний режим об'єктiв тваринного свiту, якi є об'єктами регулювання зазначеної Конвенцiї, на пiдставi документiв (дозволiв або сертифiкатiв), отриманих вiд уповноважених органiв України з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(статтю 53 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою, частина третя статтi 53 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Забороняється ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосiнних) сiток, мисливських капканiв та iнших засобiв добування об'єктiв тваринного свiту, заборонених законом.

(статтю 53 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 12.05.2011р. N 3325-VI)

     Стаття 54. Обмеження прав власникiв i користувачiв природних ресурсiв в iнтересах охорони, рацiонального використання та вiдтворення тваринного свiту

     В iнтересах охорони, рацiонального використання та вiдтворення тваринного свiту права власникiв i користувачiв землi, лiсiв, водних об'єктiв та iнших природних ресурсiв можуть бути обмеженi законом i на них можуть покладатися вiдповiднi обов'язки згiдно з законом.

Роздiл V
МОНIТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛIК I ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТВАРИННОГО СВIТУ

     Стаття 55. Монiторинг тваринного свiту

     Монiторинг тваринного свiту є складовою частиною монiторингу навколишнього природного середовища i здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

     Стаття 56. Державний облiк тварин та облiк обсягiв їх добування. Державний кадастр тваринного свiту

     Для забезпечення охорони та органiзацiї рацiонального використання тваринного свiту ведуться державний облiк тварин, облiк обсягiв їх добування, а також державний кадастр тваринного свiту, який мiстить систематизовану сукупнiсть вiдомостей про географiчне розповсюдження видiв (груп видiв) тварин, їх чисельнiсть i стан, характеристики середовища їх iснування i сучасного господарського використання та iншi необхiднi данi.

     Порядок ведення облiку тварин та обсягу їх добування встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики, заiнтересованими органами виконавчої влади та вiдповiдними науковими установами.

(частина друга статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Форма звiтiв про державний облiк тварин та облiк обсягiв їх добування, порядок їх заповнення та перiодичнiсть подання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, погодженим iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина третя статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Державний кадастр тваринного свiту включає геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних".

(статтю 56 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 13.04.2020р. N 554-IX, у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою)

     Порядок ведення державного кадастру тваринного свiту визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл VI
КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗI ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ I ВIДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВIТУ

     Стаття 57. Державний контроль у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту

     Державний контроль у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, сiльськими, селищними, мiськими радами та їх виконавчими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i мисливського господарства та полювання, iншими державними органами вiдповiдно до закону.

(частина перша статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Порядок здiйснення державного контролю за охороною, використанням i вiдтворенням тваринного свiту визначається Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", цим Законом, Законом України "Про мисливське господарство та полювання", iншими законодавчими актами.

     Стаття 58. Громадський контроль у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту

     Громадський контроль у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту здiйснюється громадськими iнспекторами з охорони довкiлля та громадськими iнспекторами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань мисливського господарства та полювання.

(частина перша статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Повноваження громадських iнспекторiв у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту визначаються положеннями про них, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

(частина друга статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 59. Компетенцiя уповноважених центральних органiв виконавчої влади та їх територiальних органiв, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим щодо державного контролю за охороною, використанням i вiдтворенням тваринного свiту

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, а на територiї Автономної Республiки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i мисливського господарства та полювання у встановленому законом порядку мають право:

(абзац перший частини першої статтi 59 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     контролювати додержання встановленого порядку облiку тварин та облiку їх використання;

     вимагати вiд фiзичних та юридичних осiб усунення порушень законодавства про охорону, використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту;

     припиняти використання об'єктiв тваринного свiту, яке ведеться з порушенням законодавства;

     зупиняти тимчасово роботи, пiд час проведення яких порушуються правила, норми та iншi вимоги щодо охорони i використання тваринного свiту, середовища iснування, умов розмноження i шляхiв мiграцiї тварин, до усунення виявлених порушень;

     припиняти незаконнi дiї або анулювати дозволи чи iншi передбаченi законодавством документи та встановлювати обмеження на право добування, всiх видiв використання, утримання, реалiзацiї, вивезення з України i ввезення на її територiю диких тварин;

     пред'являти позови про вiдшкодування шкоди, заподiяної пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами внаслiдок порушення законодавства про охорону, використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, а на територiї Автономної Республiки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i мисливського господарства та полювання мають також iншi права, передбаченi законом.

(частина друга статтi 59 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 60. Права посадових осiб уповноважених центральних органiв виконавчої влади та їх територiальних органiв, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, що здiйснюють державний контроль та управлiння в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, а також пiдприємств, установ i органiзацiй, що здiйснюють охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Посадовi особи уповноважених центральних органiв виконавчої влади та їх територiальних органiв, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, що здiйснюють державний контроль та управлiння в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, вiдповiдно до закону мають право:

(абзац перший частини першої статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     давати обов'язковi до виконання вказiвки (приписи) про усунення порушень у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     перевiряти документи на право використання об'єктiв тваринного свiту, зупиняти транспортнi (в тому числi плавучi) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числi плавучих) засобiв, знарядь полювання i рибальства, добутої продукцiї та iнших предметiв;

     доставляти осiб, якi порушують законодавство в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, до мiлiцiї чи в примiщення виконавчого органу сiльської, селищної ради;

     вилучати в порядку, визначеному законом, у осiб, якi порушують законодавство в галузi охорони i використання тваринного свiту, знаряддя добування тварин (у тому числi водних), транспортнi (в тому числi плавучi) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення, незаконно добуту продукцiю, а також вiдповiднi документи;

     проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кiно- i вiдеозйомку як допомiжний засiб для попередження i розкриття порушень законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     викликати посадових осiб, громадян України та iноземцiв для дачi усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     безперешкодно вiдвiдувати територiю i примiщення пiдприємств, установ та органiзацiй, якi здiйснюють добування, утримання, зберiгання або переробку об'єктiв тваринного свiту, з метою здiйснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     визначати розмiр збиткiв, завданих об'єктам тваринного свiту, за затвердженими таксами та методиками;

     анулювати виданi ними дозволи чи iншi передбаченi законодавством документи на право добування та утримання об'єктiв тваринного свiту в iнших цiлях, а також на право переселення, аклiматизацiю та утримання в неволi чи напiввiльних умовах цих об'єктiв тваринного свiту;

     складати протоколи та розглядати в установленому законом порядку справи про адмiнiстративнi правопорушення в галузi охорони, використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту.

     Посадовi особи пiдприємств, установ та органiзацiй, що здiйснюють охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту, та громадськi iнспектори у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту вiдповiдно до законодавства мають право:

     перевiряти документи на право використання об'єктiв тваринного свiту, зупиняти транспортнi (в тому числi плавучi) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числi плавучих) засобiв, знарядь полювання i рибальства, добутої продукцiї та iнших предметiв;

     доставляти осiб, якi порушують законодавство у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, до мiлiцiї чи в примiщення виконавчого органу сiльської, селищної ради;

     вилучати в порядку, визначеному законом, у осiб, якi порушують законодавство в галузi охорони i використання тваринного свiту, знаряддя добування тварин (у тому числi водних), транспортнi (в тому числi плавучi) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення, незаконно добуту продукцiю, а також вiдповiднi документи (крiм громадських iнспекторiв);

     проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кiно- i вiдеозйомку як допомiжний засiб для попередження i розкриття порушень законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;

     складати протоколи про правопорушення в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту.

     Для здiйснення державного контролю за охороною, використанням i вiдтворенням тваринного свiту у складi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, iнших уповноважених центральних органiв виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, органах виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i лiсового та мисливського господарства можуть створюватися спецiальнi пiдроздiли.

(частина третя статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Пiд час виконання службових обов'язкiв державнi iнспектори спецiальних пiдроздiлiв мають право на носiння форми встановленого зразка, а також на носiння та застосування табельної зброї та iнших спецiальних засобiв вiдповiдно до законодавства.

     Державнi iнспектори спецiальних пiдроздiлiв пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

(частина п'ята статтi 60 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     Частину шосту статтi 60 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     Стаття 61. Правовий захист працiвникiв, якi здiйснюють охорону i контроль у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту

     Працiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй, якi здiйснюють охорону i контроль у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, гарантується правовий захист їх честi, гiдностi, здоров'я та життя вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 62. Стимулювання працiвникiв уповноважених органiв виконавчої влади, громадських iнспекторiв, посадових осiб пiдприємств, установ та органiзацiй, якi здiйснюють охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту

(назва статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стимулювання працiвникiв уповноважених органiв виконавчої влади, громадських iнспекторiв, посадових осiб пiдприємств, установ та органiзацiй, якi здiйснюють охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та iнших законодавчих актiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл VII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗI ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ I ВIДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВIТУ

     Стаття 63. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту

     Порушення законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту тягне за собою адмiнiстративну, цивiльно-правову чи кримiнальну вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту несуть особи, виннi в:

     порушеннi встановленого законодавством порядку надання об'єктiв тваринного свiту в користування;

     порушеннi правил використання об'єктiв тваринного свiту;

     незаконному вилученнi об'єктiв тваринного свiту з природного середовища;

     перевищеннi лiмiтiв i порушеннi iнших встановлених законодавством вимог використання об'єктiв тваринного свiту;

     невиконаннi екологiчних умов, визначених у висновку з оцiнки впливу на довкiлля;

(абзац шостий частини другої статтi 63 у редакцiї Закону України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     порушеннi встановлених законодавством вимог щодо охорони середовища iснування, умов розмноження i шляхiв мiграцiї тварин, самовiльному випалюваннi сухої рослинностi або її залишкiв;

     порушеннi правил зберiгання, транспортування, застосування засобiв захисту рослин, стимуляторiв їх росту, мiнеральних добрив та iнших речовин (препаратiв);

     порушеннi правил створення, поповнення, зберiгання, використання та державного облiку зоологiчних колекцiй, торгiвлi ними, а також установленого законодавством порядку їх пересилання, ввезення в Україну i вивезення за її митну територiю;

     самовiльному або з порушенням установленого законодавством порядку переселеннi, аклiматизацiї та схрещуваннi тварин, а також виведеннi i використаннi генетично змiнених органiзмiв;

     жорстокому поводженнi з тваринами;

     приховуваннi та перекрученнi iнформацiї про стан i чисельнiсть об'єктiв тваринного свiту та їх використання;

     невжиттi заходiв щодо запобiгання загибелi тварин, погiршенню середовища їх iснування та лiквiдацiї негативного впливу на тваринний свiт;

     порушеннi порядку придбання, реалiзацiї, пересилання i вивезення за межi України, ввезення на її територiю диких тварин та iнших об'єктiв тваринного свiту;

     невиконаннi встановлених законодавством вимог щодо охорони видiв тварин, занесених до Червоної книги України або до перелiкiв видiв тварин, що пiдлягають особливiй охоронi;

     виготовленнi, зберiганнi, реалiзацiї та застосуваннi заборонених знарядь добування тварин;

     невиконаннi законних розпоряджень посадових осiб органiв, що здiйснюють державний контроль та управлiння у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту.

     Законом може бути встановлено вiдповiдальнiсть i за iншi порушення законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни зобов'язанi вiдшкодовувати шкоду, заподiяну ними внаслiдок порушення законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту. Розмiр компенсацiї за незаконне добування, знищення або пошкодження видiв тваринного свiту, а також за знищення чи погiршення середовища їх iснування встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина четверта статтi 63 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2017р. N 1832-VIII)

     Незаконно добутi (зiбранi) об'єкти тваринного свiту, виготовлена з них продукцiя, знаряддя правопорушень пiдлягають безоплатному вилученню в установленому законом порядку.

     Дикi тварини та iншi об'єкти тваринного свiту, що ввезенi на територiю України або вивозяться за її межi з порушенням законодавства, пiдлягають у встановленому законом порядку конфiскацiї або безоплатному вилученню i реалiзуються згiдно з правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини.

(частина шоста статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     У разi вилучення незаконно добутих живих тварин повиннi бути вжитi заходи щодо їх збереження, i за можливостi - повернення у природне середовище.

Роздiл VIII
МIЖНАРОДНI ВIДНОСИНИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗI ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ I ВIДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВIТУ

     Стаття 64. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту.

Роздiл IX
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 18, ст. 191; 1996 р., N 15, ст. 70).

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
13 грудня 2001 року
N 2894-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.