ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо виконання Конвенцiї про охорону дикої флори та фауни i природних середовищ iснування в Європi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 87:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд трьох до п'яти" замiнити словами "вiд тридцяти до п'ятдесяти", а слова "вiд п'яти до семи" - словами "вiд п'ятдесяти до сiмдесяти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд п'яти до семи" замiнити словами "вiд п'ятдесяти до сiмдесяти";

     2) у статтi 88:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд трьох до п'яти" замiнити словами "вiд тридцяти до п'ятдесяти", а слова "вiд п'яти до семи" - словами "вiд п'ятдесяти до сiмдесяти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд п'яти до десяти" замiнити словами "вiд п'ятдесяти до ста", а слова "вiд семи до дванадцяти" - словами "вiд сiмдесяти до ста двадцяти";

     3) в абзацi другому статтi 882 слова "вiд трьох до семи" замiнити словами "вiд тридцяти до сiмдесяти";

     4) в абзацi другому статтi 174 слова "вiд десяти до п'ятнадцяти" замiнити словами "вiд ста до ста п'ятдесяти", а слова "або без такої" виключити.

     2. Абзац третiй частини п'ятої статтi 70 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170) доповнити словами "а також дерев з гнiздами рiдкiсних видiв птахiв, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-бiлохвiст та iншi), дуплястих та найстарiших дерев".

     3. У Законi України "Про природно-заповiдний фонд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 2000 р., N 4, ст. 26; 2010 р., N 11, ст. 112; 2012 р., N 2-3, ст. 3):

     1) друге речення частини першої статтi 12 пiсля слова "керiвники" доповнити словами "якi мають екологiчну, бiологiчну або географiчну освiту та";

     2) абзац четвертий частини першої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "мисливство, рибальство, лiсокультурнi роботи, рубка дуплястих дерев, всi види екскурсiй, крiм пiшохiдних, бiотехнiчнi заходи, сiнокосiння механiзованими засобами, туризм, iнтродукцiя нових видiв тварин i рослин, проведення заходiв з метою збiльшення чисельностi окремих видiв тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємнiсть угiдь, збирання колекцiйних та iнших матерiалiв, крiм матерiалiв, необхiдних для виконання наукових дослiджень".

     4. В абзацi першому частини третьої статтi 43 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132) слова "(якщо вона використана порушником в особистих цiлях або з його вини стала непридатною для використання)" виключити.

     5. Частину четверту статтi 63 Закону України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97) викласти в такiй редакцiї:

     "Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни зобов'язанi вiдшкодовувати шкоду, заподiяну ними внаслiдок порушення законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту. Розмiр компенсацiї за незаконне добування, знищення або пошкодження видiв тваринного свiту, а також за знищення чи погiршення середовища їх iснування встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     6. Частину другу статтi 17 Закону України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230) пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Забороняється використовувати для умертвiння тварин пестициди з вмiстом фосфiду цинку".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 лютого 2017 року
N 1832-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.