ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Закону України "Про тваринний свiт" щодо наукових дослiджень у галузi охорони тваринного свiту

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Закон України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2009 р., N 30, ст. 428; 2010 р., N 10, ст. 108) доповнити статтею 371 такого змiсту:

     "Стаття 371. Науковi дослiдження в галузi охорони тваринного свiту

     З метою забезпечення наукової пiдтримки заходiв з охорони, вiдтворення та рацiонального використання об'єктiв тваринного свiту, недопущення погiршення стану середовища iснування диких тварин органiзацiя наукових дослiджень здiйснюється за такими напрямами:

     складення перелiкiв видiв тварин, що перебувають пiд загрозою зникнення, або видiв тварин з особливо високим ризиком зникнення з урахуванням їх географiчного поширення;

     складення перелiкiв та екологiчних описiв територiй, що мають особливе значення для видiв тварин на шляхах їх мiграцiї, а також мiсць зимiвлi та розмноження;

     створення бази даних щодо чисельностi популяцiй мiгруючих видiв тварин методом їх мiчення;

     оцiнка стану популяцiй диких тварин, вилучених з природного середовища;

     розроблення або вдосконалення екологiчних методiв запобiгання шкоди, що спричиняють дикi тварини;

     визначення ролi деяких видiв диких тварин як iндикаторiв забруднення;

     вивчення негативного впливу хiмiчного забруднення на стан популяцiй диких тварин;

     iншi напрями наукових дослiджень, якi здiйснюються з метою обґрунтування заходiв щодо охорони тваринного свiту".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 квiтня 2011 року
N 3282-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.