ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо охорони тваринного свiту

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 851:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 851. Виготовлення, збут, зберiгання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об'єктiв тваринного або рослинного свiту";

     б) в абзацi першому частини першої слова "чи збут" замiнити словами "збут чи зберiгання", а пiсля слова "добування" доповнити словом "(збирання)";

     в) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Реклама, а так само будь-яка iнша дiяльнiсть з рекламування чи розповсюдження заборонених знарядь добування (збирання) об'єктiв тваринного або рослинного свiту - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб рекламодавця або розповсюджувача реклами - вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) текст статтi 881 викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об'єктiв тваринного або рослинного свiту - тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю об'єктiв тваринного або рослинного свiту чи без такої.

     Тi самi дiї, вчиненi щодо об'єктiв тваринного або рослинного свiту, якi перебували в межах територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду, занесених до Червоної книги України, або якi охороняються вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, - тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю об'єктiв тваринного або рослинного свiту.

     Порушення правил утримання диких тварин у неволi або в напiввiльних умовах - тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю об'єктiв тваринного або рослинного свiту чи без такої";

     3) пункт 9 частини першої статтi 255 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "громадський iнспектор з охорони довкiлля (частина четверта статтi 85, статтi 881, 91)".

     2. У Законi України "Про природно-заповiдний фонд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 2000 р., N 4, ст. 26; 2010 р., N 11, ст. 112; 2014 р., N 23, ст. 873):

     1) у статтi 3:

     а) абзац третiй частини першої пiсля слiв "зоологiчнi парки" доповнити словами "пам'ятки природи";

     б) абзац третiй частини третьої доповнити реченням такого змiсту: "Пам'ятки природи можуть розташовуватися на територiї iнших об'єктiв природно-заповiдного фонду";

     2) частину першу статтi 15 пiсля слова "компонентiв" доповнити словами "пiдтримання природних спонтанних процесiв i явищ".

     3. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     1) пункт 37 частини першої статтi 26 доповнити словами "прийняття рiшень про оголошення в мiсцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тишi" з обмеженням господарської дiяльностi та добуванням об'єктiв тваринного свiту";

     2) пiдпункт 3 пункту "а" частини першої статтi 33 доповнити словами "пiдготовка i внесення на розгляд ради пропозицiй щодо прийняття рiшень про оголошення в мiсцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тишi" з обмеженням господарської дiяльностi та добуванням об'єктiв тваринного свiту";

     3) пункт 24 частини першої статтi 43 доповнити словами "прийняття рiшень про оголошення в мiсцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тишi" з обмеженням господарської дiяльностi та добуванням об'єктiв тваринного свiту";

     4) пункт 14 частини першої статтi 44 доповнити словами "пiдготовка i подання на затвердження ради пропозицiй щодо оголошення в мiсцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тишi" з обмеженням господарської дiяльностi та добуванням об'єктiв тваринного свiту".

     4. У частинi четвертiй статтi 33 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132; 2010 р., N 10, ст. 108) слова "i сойок" виключити.

     5. У Законi України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2011 р., N 45, ст. 480):

     1) у статтi 39:

     а) частину першу доповнити реченням такого змiсту: "При цьому зазначенi суб'єкти спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, органом мiсцевого самоврядування вживають заходiв щодо визначення мiсць розмноження диких тварин та своєчасно iнформують населення про правила поведiнки, яких необхiдно дотримуватися в таких мiсцях";

     б) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "У перiод масового розмноження диких тварин, з 1 квiтня до 15 червня, забороняється проведення робiт та заходiв, якi є джерелом пiдвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робiт, феєрверкiв, санiтарних рубок лiсу, використання моторних маломiрних суден, проведення ралi та iнших змагань на транспортних засобах)";

     2) частину першу статтi 521 пiсля слова "(електровудок)" доповнити словами "електрогону, петель, самоловiв, самострiлiв".

     6. У статтi 20 Закону України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230):

     абзац третiй частини третьої пiсля слова "обладнання" доповнити словами "газ, дим, струм";

     частину четверту доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "що зазнають лиха (переправляються кригою, рятуються вiд бурi, пожежi, снiгопаду, розливу, снiгової лавини, потерпають вiд голоду, потрапляють на ожеледицю, наст, до глибокого снiгу, на обмерзлих птахiв, якi знаходяться в ополонках, на тварин в iнших мiсцях надзвичайних ситуацiй); на тварин, якi знаходяться у безпорадному станi (на нельотний молодняк (хлопункiв), молодняк звiрiв)";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Забороняється розорювання або в iнший спосiб пошкодження, лiквiдацiя природних мiсць мешкання диких тварин (нiр, барлогiв, гнiзд тощо)".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 квiтня 2015 року
N 322-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.