ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо оптимiзацiї повноважень органiв виконавчої влади у сферi екологiї та природних ресурсiв, у тому числi на мiсцевому рiвнi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 824 слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     2) статтю 2311 виключити;

     3) статтю 239 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 57, 58 цього Кодексу.

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право уповноваженi на те посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     4) статтю 2421 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2421. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 47 - 50, 52 - 531, 533 - 54, 59 - 771, статтею 78 (крiм порушень санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм), статтями 781 - 79, статтями 80 - 83 (крiм порушень санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм), частинами першою i третьою статтi 85, статтями 861, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 901 (крiм порушень санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм), статтями 911 - 914, статтею 95 (крiм порушень санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалiзацiї нафтопродуктiв, екологiчнi показники яких не вiдповiдають вимогам стандартiв, норм та правил) i статтею 1885 цього Кодексу.

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право Головний державний iнспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старшi державнi iнспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державнi iнспектори України з охорони навколишнього природного середовища, головнi державнi iнспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя та їх заступники, головнi державнi iнспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного i Азовського морiв та їх заступники, старшi державнi iнспектори з охорони навколишнього природного середовища, державнi iнспектори з охорони навколишнього природного середовища вiдповiдних територiй";

     5) у статтi 255:

     а) абзац "органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi екологiї та природних ресурсiв (статтi 85, 851, 88, 881, 882, 90, 91)" пункту 1 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв (частини друга, четверта та п'ята статтi 85, статтi 851, 88, 881, 882, 90, 91, 164 - в частинi порушення порядку провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з рацiональним використанням, вiдтворенням та охороною природних ресурсiв (земля, надра, поверхневi води, атмосферне повiтря, тваринний та рослинний свiт, природнi ресурси територiальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України, добування i використання риби та iнших водних живих ресурсiв), поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами), небезпечними хiмiчними речовинами, пестицидами та агрохiмiкатами";

     у пунктi 2 цифри "149 - 154" замiнити цифрами "149 - 152, 154", а слова та цифри "статтi 78 - 84 (крiм порушень санiтарно-гiгiєнiчних правил i норм по охоронi атмосферного повiтря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативiв рiвня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами пiд час роботи)" виключити;

     б) у частинi другiй:

     у пунктi 2 слово i цифри "65, 66, 70, 73, 77, 82, 89, 901, 153 та 202" замiнити словом i цифрами "(стаття 202)";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) громадський iнспектор з охорони довкiлля (статтi 48, 63 - 70, 73, 76 - 771, 78, 82, частини перша i третя статтi 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статтi 914, 153)";

     пункт 14 виключити;

     у пунктi 16 слова та цифри "частини перша i третя статтi 85" виключити.

     2. У Лiсовому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99):

     1) у частинi третiй статтi 17 слова "територiальними органами центральних органiв виконавчої влади з питань лiсового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разi прийняття рiшення про надання лiсiв у постiйне користування обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рiшень Кабiнетом Мiнiстрiв України не потребує погоджень з iншими органами";

     2) у частинах четвертiй та п'ятiй статтi 18 слова "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" та "територiальних органах центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства" та "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства";

     3) статтю 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства:

     1) визначає прiоритетнi напрями та стратегiю розвитку у сферi лiсових вiдносин;

     2) забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсових вiдносин;

     3) розробляє та органiзовує виконання державних цiльових, галузевих та iнших програм охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     4) забезпечує нормативно-правове регулювання з ведення лiсового господарства;

     5) вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України";

     4) доповнити статтею 281 такого змiсту:

     "Стаття 281. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства:

     1) вносить пропозицiї щодо формування державної полiтики;

     2) здiйснює державний контроль за додержанням нормативно-правових актiв щодо ведення лiсового господарства;

     3) органiзовує ведення лiсовпорядкування, облiку лiсiв, державного лiсового кадастру та монiторингу лiсiв;

     4) органiзовує ведення лiсового господарства i рацiональне використання лiсових ресурсiв;

     5) забезпечує функцiонування державної лiсової охорони, координує дiяльнiсть лiсової охорони iнших постiйних лiсокористувачiв i власникiв лiсiв;

     6) координує здiйснення заходiв з охорони лiсiв вiд пожеж та захисту вiд шкiдникiв i хвороб;

     7) координує роботу з ведення лiсового господарства пiдпорядкованими йому науково-дослiдними установами;

     8) бере участь у пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищеннi квалiфiкацiї кадрiв для лiсового господарства;

     9) видає лiцензiї вiдповiдно до закону;

     10) вносить пропозицiї щодо обмеження або тимчасового припинення дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх пiдпорядкування та форми власностi у разi порушення ними лiсового законодавства;

     11) приймає рiшення про вiднесення лiсiв до вiдповiдної категорiї;

     12) здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з питань ведення лiсового господарства;

     13) вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України";

     5) у статтi 29:

     а) у частинi першiй:

     у пунктi 1 слова "вносить пропозицiї щодо формування та реалiзацiї" замiнити словами "забезпечує формування";

     пункти 3, 6 та 10 - 13 виключити;

     пункт 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14) вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України";

     б) частину другу виключити;

     6) доповнити статтями 291 та 292 такого змiсту:

     "Стаття 291. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi лiсових вiдносин

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi лiсових вiдносин:

     1) погоджує матерiали лiсовпорядкування;

     2) забезпечує погодження проектiв вiдведення земельних лiсових дiлянок;

     3) органiзовує проведення екологiчної експертизи щодо впливу промислових та iнших об'єктiв, хiмiчних речовин на лiси, затверджує перелiки пестицидiв, дозволених для застосування в лiсах, установлює регламенти їх застосування;

     4) вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України.

     Стаття 292. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi лiсових вiдносин

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi лiсових вiдносин:

     1) здiйснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     2) розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення;

     3) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку дiяльнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх пiдпорядкування та форми власностi, якщо вона здiйснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволiв на використання природних ресурсiв;

     4) застосовує у випадках, передбачених законом, економiчнi санкцiї до пiдприємств, установ та органiзацiй, їх посадових i службових осiб, громадян за порушення вимог законодавства, подає позови до суду про вiдшкодування збиткiв i втрат, завданих унаслiдок такого порушення;

     5) вирiшує iншi питання, визначенi законом та покладенi на нього актами Президента України";

     7) у частинi третiй статтi 38 слова "центральним органом виконавчої влади з питань лiсового господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства";

     8) у статтi 41:

     у частинi другiй слова "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" та "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     у частинi четвертiй слова "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" та "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" замiнити вiдповiдно словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями" та "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства";

     9) частину третю статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiк стиглостi деревостанiв затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     10) частину четверту статтi 43 викласти в такiй редакцiї:

     "Розрахункова лiсосiка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства";

     11) у частинi першiй статтi 47 слова "центральним органом виконавчої влади з питань лiсового господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства";

     12) у частинi четвертiй статтi 48 слова "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" та "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства" та "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     13) в абзацi першому частини першої статтi 52 слова "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства";

     14) частину другу статтi 56 викласти в такiй редакцiї:

     "Органiзацiя та проведення лiсової сертифiкацiї здiйснюються вiдповiдно до порядку, який встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики економiчного розвитку, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     15) у частинi третiй статтi 57 слова "територiальними органами центральних органiв виконавчої влади з питань лiсового господарства та охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями. У разi прийняття рiшення щодо змiни цiльового призначення земельних лiсових дiлянок обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища. Змiна цiльового призначення земельних лiсових дiлянок Кабiнетом Мiнiстрiв України не потребує погоджень з iншими органами";

     16) у частинi четвертiй статтi 58 слова "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями. У разi прийняття рiшення щодо вирубування дерев i чагарникiв обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рiшень Кабiнетом Мiнiстрiв України не потребує погоджень з iншими органами";

     17) у статтi 59 слова "територiальних органiв центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" та "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити вiдповiдно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями. У разi прийняття рiшення про переведення земельних лiсових дiлянок до нелiсових земель у цiлях, пов'язаних iз веденням лiсового господарства, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рiшень Кабiнетом Мiнiстрiв України не потребує погоджень з iншими органами";

     18) у частинi першiй статтi 61 слова "органами виконавчої влади з питань лiсового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, територiальними органами центральних органiв виконавчої влади з питань лiсового господарства, охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     19) у частинi першiй статтi 62 слова "територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади з питань лiсового господарства та охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй. У разi прийняття рiшення про надання земельних лiсових дiлянок для видобування корисних копалин (крiм видобування корисних копалин мiсцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних лiнiй, трубопроводiв та iнших комунiкацiй, здiйснення бурових, пiдривних та iнших робiт, не пов'язаних iз веденням лiсового господарства, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями висновок надається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рiшень Кабiнетом Мiнiстрiв України не потребує надання висновкiв iншими органами";

     20) у частинi другiй статтi 66 слова "територiальних органiв центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" та "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити вiдповiдно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями. У разi прийняття рiшення про встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квiтiв, ягiд, горiхiв, грибiв тощо обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     21) у частинi другiй статтi 69 слова "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства";

     22) у статтi 70:

     а) у частинi шостiй слова "територiальних органiв центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" та "територiальних органiв центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити вiдповiдно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства" та "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     б) у частинi сьомiй слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     23) у частинi третiй статтi 72 слова "територiальних органiв центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" та "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити вiдповiдно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями. У разi прийняття рiшення про встановлення лiмiту використання лiсових ресурсiв при заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     24) у частинi четвертiй статтi 73 слова "органу виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, територiальних органiв центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" та "органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити вiдповiдно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разi прийняття рiшення про встановлення лiмiту використання лiсових ресурсiв при здiйсненнi побiчних лiсових користувань обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     25) у частинi другiй статтi 80 слова "вiдповiдними територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства";

     26) у статтi 86:

     а) у частинах другiй i четвертiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань лiсового господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства";

     б) у частинi п'ятiй слова "органи виконавчої влади з питань лiсового господарства" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства";

     27) у статтi 87 слова "територiальними органами центральних органiв виконавчої влади з питань лiсового господарства, охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     28) абзац другий частини першої статтi 89 викласти в такiй редакцiї:

     "державна лiсова охорона, яка дiє у складi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового господарства та пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння";

     29) текст статтi 94 викласти в такiй редакцiї:

     "Державний контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, iншими органами виконавчої влади у межах повноважень, визначених законом";

     30) у частинах першiй, третiй i п'ятiй статтi 103 слова "органи виконавчої влади з питань лiсового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     31) у частинi першiй статтi 104 слова "органiв виконавчої влади з питань лiсового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     32) текст статтi 109 викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, мiсцевi органи виконавчої влади, уповноваженi органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування у межах своєї компетенцiї в порядку, визначеному законодавчими актами, припиняють роботи, що здiйснюються пiдприємствами, установами, органiзацiями i громадянами, якщо пiд час їх проведення не виконуються встановленi технологiчнi, санiтарнi та iншi спецiальнi вимоги щодо безпеки природного стану лiсiв та їх вiдтворення";

     33) у текстi Кодексу:

     слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "центральний орган виконавчої влади з питань лiсового господарства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У Кодексi України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

     1) у частинi першiй статтi 4 слова "народ України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Український народ" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) частину шосту статтi 5 пiсля слiв "корисних копалин" доповнити словами "та резерв цього фонду";

     3) у статтi 6 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     4) у статтi 7:

     пункти 3 - 41 виключити;

     пункт 5 доповнити словами "вiдповiдно до Конституцiї України";

     5) у статтi 8:

     пункт 14 виключити;

     доповнити пунктом 151 такого змiсту:

     "151) затвердження перелiку дiлянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповiдну цiннiсть i не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподiл продукцiї";

     6) у статтi 11 слова "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр, Державний комiтет України по нагляду за охороною працi, Рада Мiнiстрiв Республiки Крим, iншi державнi органи, мiсцевi Ради народних депутатiв i органи виконавчої влади на мiсцях" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, органи влади Автономної Республiки Крим, мiсцевi органи виконавчої влади, iншi державнi органи та органи мiсцевого самоврядування";

     7) текст статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Громадяни та їх об'єднання мають право на участь у розробленнi та здiйсненнi заходiв з питань рацiонального використання та охорони надр, якi здiйснюють органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республiки Крим та органи мiсцевого самоврядування";

     8) статтю 16 пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Переоформлення спецiальних дозволiв на користування надрами, внесення до них змiн, видача дублiкатiв, продовження термiну дiї спецiальних дозволiв на користування надрами, зупинення їх дiї або анулювання, поновлення їх дiї у разi зупинення здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр у встановленому законодавством порядку".

     У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - одинадцятою;

     9) у частинi третiй статтi 17 слова "органах державного гiрничого нагляду" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi";

     10) у статтi 21 слова "органами Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України" замiнити словами "Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями", а слова "Мiнiстерства охорони здоров'я України на мiсцях" - словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     11) у частинi другiй статтi 23 слова "органами Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України на мiсцях" замiнити словами "обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     12) статтю 39 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 39. Державна реєстрацiя та облiк робiт i дослiджень, пов'язаних з геологiчним вивченням надр, геологiчна iнформацiя

     Роботи i дослiдження, пов'язанi з геологiчним вивченням надр, пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї та облiку з метою узагальнення i максимального використання результатiв вивчення надр, а також запобiгання дублюванню зазначених робiт.

     Державну реєстрацiю та облiк робiт i дослiджень, пов'язаних з геологiчним вивченням надр, здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

     Порядок розпорядження геологiчною iнформацiєю встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     13) у частинi другiй статтi 42 слово "здiйснюється" замiнити словами "здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     14) у статтi 45:

     у частинах другiй i четвертiй слова "Державною комiсiєю України по запасах корисних копалин" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     у частинi третiй слова "Державною комiсiєю України по запасах корисних копалин" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     15) у статтi 49 слова "органами державного гiрничого нагляду, охорони навколишнього природного середовища, державного санiтарного нагляду, з територiальними геологiчними пiдприємствами" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     16) у частинi другiй статтi 51 слова "Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр", а слова "або з постiйно дiючою мiжвiдомчою комiсiєю у разi укладення угоди про розподiл продукцiї" виключити;

     17) частину п'яту статтi 54 викласти в такiй редакцiї:

     "Лiквiдацiя i консервацiя гiрничодобувних об'єктiв або їх дiлянок здiйснюються за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, та iншими заiнтересованими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi гiрничого нагляду та промислової безпеки";

     18) у частинi третiй статтi 55 слова "органами державного гiрничого нагляду чи iншими спецiально уповноваженими на те" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, чи iншими";

     19) частину першу статтi 57 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi порушення вимог статтi 56 та iнших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, або iншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходiв реагування, в порядку, встановленому законодавством";

     20) у статтi 58:

     а) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будiвництво на дiлянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються у виняткових випадках лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi. При цьому повиннi здiйснюватися заходи, якi забезпечать можливiсть видобування з надр корисних копалин";

     б) у частинi четвертiй слова "вiдповiдними мiсцевими Радами народних депутатiв" замiнити словами "вiдповiдними мiсцевими радами";

     21) статтю 61 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 61. Органи, що здiйснюють державний контроль i нагляд за веденням робiт з геологiчного вивчення надр, їх використанням та охороною

     Державний контроль за геологiчним вивченням надр (державний геологiчний контроль) та рацiональним i ефективним використанням надр України здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

     Державний нагляд за веденням робiт з геологiчного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також використанням i переробкою мiнеральної сировини (державний гiрничий нагляд) здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi.

     Державний контроль за використанням i охороною надр у межах своєї компетенцiї здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     22) у статтi 62:

     а) у назвi i текстi статтi слова "органи державного геологiчного контролю" в усiх вiдмiнках замiнити словами "орган державного геологiчного контролю" у вiдповiдному вiдмiнку;

     б) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Орган державного геологiчного контролю перевiряє:

     1) виконання вимог щодо охорони надр пiд час ведення робiт з їх вивчення;

     2) виконання державних програм геологорозвiдувальних робiт, геологiчних завдань i замовлень;

     3) обґрунтованiсть застосування методик i технологiй, якiсть, комплекснiсть, ефективнiсть робiт з геологiчного вивчення надр;

     4) виконання рiшень з питань методичного забезпечення робiт з геологiчного вивчення та використання надр;

     5) дотримання нормативiв, стандартiв та iнших вимог щодо геологiчного вивчення та використання надр, умов спецiальних дозволiв на користування надрами та угод про умови користування надрами;

     6) повноту вивчення геологiчної будови надр, гiрничо-технiчних, iнженерно-геологiчних, геолого-екологiчних та iнших умов вивчення родовищ корисних копалин;

     7) вiдповiднiсть геологорозвiдувальних робiт i наукових дослiджень державним контрактам i замовленням, а також проектам щодо проведення таких робiт;

     8) використання технiчних засобiв i методiв ведення робiт з геологiчного вивчення надр, якi виключають невиправданi втрати корисних копалин i погiршення їх якостi;

     9) своєчаснiсть та вiдповiднiсть установленим вимогам введення в експлуатацiю розвiданих родовищ корисних копалин;

     10) дотримання пiд час дослiдно-промислової експлуатацiї родовищ корисних копалин технологiй, якi забезпечують необхiдне їх вивчення, не знижуючи при цьому промислову цiннiсть;

     11) збереження розвiдувальних гiрничих виробок i свердловин для розробки родовищ корисних копалин, збереження геологiчної документацiї, зразкiв порiд, дублiкатiв проб, якi можуть бути використанi при подальшому вивченнi надр;

     12) обґрунтованiсть напрямiв пошукових, розвiдувальних та iнших робiт з геологiчного вивчення надр;

     13) своєчаснiсть i правильнiсть державної реєстрацiї робiт з геологiчного вивчення i використання надр, наявнiсть спецiальних дозволiв на користування надрами i виконання передбачених ними умов;

     14) повноту i вiрогiднiсть вихiдних даних про кiлькiсть та якiсть запасiв основних та спiльнозалягаючих корисних копалин, компонентiв, що мiстяться в них, а також надання пiдприємствами та органiзацiями звiтних балансiв запасiв корисних копалин;

     15) облiк видобування нафти, газу та супутнiх компонентiв;

     16) ведення пошуково-розвiдувальних та iнших робiт з геологiчного вивчення пiдземних вод";

     в) у частинi другiй слово "забезпечують" замiнити словом "забезпечує";

     г) в абзацi першому частини третьої слово "мають" замiнити словом "має";

     23) у статтi 63:

     а) у назвi i текстi слова "органи державного гiрничого нагляду" в усiх вiдмiнках замiнити словами "орган державного гiрничого нагляду" у вiдповiдному вiдмiнку;

     б) у частинi першiй:

     в абзацi першому слово "перевiряють" замiнити словом "перевiряє";

     пункт 2 виключити;

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) виконання вимог щодо охорони надр при встановленнi кондицiй на мiнеральну сировину та експлуатацiї родовищ корисних копалин";

     доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) готовнiсть державних воєнiзованих гiрничорятувальних служб та формувань i диспетчерських служб до локалiзацiї та лiквiдацiї наслiдкiв аварiй";

     в) в абзацi першому частини другої слово "мають" замiнити словом "має";

     24) частини першу - четверту статтi 64 викласти в такiй редакцiї:

     "Спори з питань користування надрами розглядаються органом державного геологiчного контролю, органом державного гiрничого нагляду, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, мiсцевими радами або судом у порядку, встановленому законодавством України.

     Мiсцевi ради вирiшують спори з питань користування надрами, пов'язанi з розробкою родовищ корисних копалин мiсцевого значення, торфу, прiсних пiдземних вод.

     Позивачi - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, - звiльняються вiд сплати державного мита у справах про стягнення коштiв та вiдшкодування збиткiв, завданих державi внаслiдок порушення законодавства про надра.

     Спори з питань користування надрами, якi виникають з iншими державами, а також мiж iноземцями, особами без громадянства, iноземними юридичними особами та власником надр, розглядаються вiдповiдно до законодавства України";

     25) у текстi Кодексу:

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "Державний комiтет України по нагляду за охороною працi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "Ради народних депутатiв" в усiх вiдмiнках замiнити словом "ради" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "органи державної виконавчої влади", "спецiально уповноваженi органи державної виконавчої влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "органи виконавчої влади на мiсцях" в усiх вiдмiнках замiнити словами "мiсцевi органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "iноземнi юридичнi особи та громадяни", "iноземнi юридичнi особи i громадяни" в усiх вiдмiнках замiнити словами "iноземцi та особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи" у вiдповiдному вiдмiнку.

     4. У Водному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

     1) в абзацi першому преамбули слова "народу України" замiнити словами "Українського народу";

     2) у статтi 6:

     а) у частинi першiй слова "народу України" замiнити словами "Українського народу";

     б) у частинi другiй слова "Народ України" замiнити словами "Український народ";

     3) у статтi 7:

     пункти 4 - 6 виключити;

     пункт 7 доповнити словами "вiдповiдно до Конституцiї України";

     4) у пунктi 7 статтi 8 слова "державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     5) у статтях 9 i 10 слово "Рад" замiнити словом "рад";

     6) у статтi 11:

     у пунктах 1 i 2 слово "iншими" виключити;

     у пунктi 3 слова "спецiально уповноваженими державними органами управлiння у галузi використання i охорони вод та вiдтворення водних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     7) у статтi 13:

     а) у частинi другiй слова "Уряд Автономної Республiки Крим, мiсцевi Ради та їх виконавчi комiтети, спецiально уповноваженi органи державної виконавчої влади" замiнити словами "Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, сiльськi, селищнi, мiськi ради та їх виконавчi органи, районнi, обласнi ради, органи виконавчої влади";

     б) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Органами виконавчої влади у галузi використання i охорони вод та вiдтворення водних ресурсiв є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони i рацiонального використання вод та вiдтворення водних ресурсiв, та iншi органи вiдповiдно до законодавства";

     8) у пунктi 5 статтi 14 слова "та регiональних", "затвердження регiональних програм" виключити;

     9) у статтi 15:

     а) у частинi першiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) забезпечення формування державної полiтики у сферi охорони та вiдтворення вод (поверхневих, пiдземних, морських), рацiонального використання водних ресурсiв";

     пункти 2, 4 та 6 - 9 виключити;

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) розроблення державних цiльових, мiждержавних програм використання i охорони вод та вiдтворення водних ресурсiв";

     б) у частинi другiй слова "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     10) доповнити статтями 151 i 152 такого змiсту:

     "Стаття 151. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в галузi управлiння i контролю за використанням i охороною вод та вiдтворенням водних ресурсiв

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в галузi управлiння i контролю за використанням i охороною вод та вiдтворенням водних ресурсiв належить:

     1) реалiзацiя державної полiтики у сферi охорони та вiдтворення вод (поверхневих, пiдземних, морських), рацiонального використання водних ресурсiв;

     2) участь у реалiзацiї державних цiльових, мiждержавних програм використання i охорони вод та вiдтворення водних ресурсiв;

     3) органiзацiя та здiйснення державного монiторингу вод;

     4) здiйснення державної екологiчної експертизи;

     5) видача, анулювання, здiйснення переоформлення та видача дублiкатiв дозволiв на проведення робiт на землях, зайнятих морями;

     6) розроблення i запровадження у встановленому порядку органiзацiйно-економiчних заходiв щодо забезпечення охорони i використання вод та вiдтворення водних ресурсiв;

     7) вирiшення iнших питань у галузi використання i охорони вод та вiдтворення водних ресурсiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, здiйснює покладенi на нього повноваження самостiйно i через свої територiальнi органи (у разi їх утворення), а на територiї Автономної Республiки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

     Стаття 152. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони i рацiонального використання вод та вiдтворення водних ресурсiв, у галузi управлiння i контролю за використанням i охороною вод та вiдтворенням водних ресурсiв

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони i рацiонального використання вод та вiдтворення водних ресурсiв, у галузi управлiння i контролю за використанням i охороною вод та вiдтворенням водних ресурсiв належить:

     1) здiйснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону i рацiональне використання вод та вiдтворення водних ресурсiв;

     2) прийняття у встановленому порядку рiшення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй i об'єктiв у разi порушення ними вимог водного законодавства;

     3) вирiшення iнших питань у галузi використання i охорони вод та вiдтворення водних ресурсiв";

     11) у частинi першiй статтi 16:

     пункти 1, 5, 9 та 11 викласти в такiй редакцiї:

     "1) реалiзацiя державної полiтики у сферi розвитку водного господарства i мелiорацiї земель, управлiння, використання та вiдтворення поверхневих водних ресурсiв";

     "5) забезпечення функцiонування системи державного монiторингу довкiлля в частинi проведення радiологiчних i гiдрохiмiчних спостережень на водних об'єктах комплексного призначення, транскордонних водотоках, водогосподарських системах мiжгалузевого i сiльськогосподарського водопостачання, в зонах впливу атомних електростанцiй";

     "9) погодження клопотань щодо використання поверхневих вод";

     "11) здiйснення заходiв, пов'язаних iз запобiганням шкiдливiй дiї вод i лiквiдацiєю її наслiдкiв, включаючи протипаводковий захист сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь";

     у пунктi 3 слова "i регiональних" виключити;

     доповнити пунктами 91 та 121 - 1210 такого змiсту:

     "91) видача дозволiв на проведення днопоглиблювальних робiт та робiт з прокладання кабелiв трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду (крiм будiвельних робiт i робiт на землях прибережних захисних смуг морiв i на землях, зайнятих морями)";

     "121) узагальнення та аналiз звiтiв водокористувачiв щодо використання водних ресурсiв;

     122) погодження нормативiв водопостачання;

     123) здiйснення монiторингу якостi вод у контрольних створах у районах основних водозаборiв комплексного призначення, водогосподарських систем мiжгалузевого та сiльськогосподарського водопостачання;

     124) здiйснення монiторингу водних об'єктiв за радiологiчними показниками на територiях, що зазнали радiоактивного забруднення;

     125) здiйснення заходiв щодо екологiчного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;

     126) розроблення спiльно з iншими органами виконавчої влади комплексу заходiв щодо запобiгання надзвичайним ситуацiям, зменшення руйнiвних наслiдкiв повеней, забезпечення безаварiйного пропуску паводкових вод та льодоходу;

     127) органiзацiя виконання робiт, пов'язаних з мiнiмiзацiєю наслiдкiв шкiдливої дiї вод, у тому числi захистом вiд пiдтоплення, протипаводковим i протиповеневим захистом сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських земель;

     128) розроблення схем комплексного використання та охорони водних ресурсiв, формування довгострокових прогнозiв водогосподарських балансiв, участь у вирiшеннi питань, пов'язаних з мiждержавним розподiлом стоку рiчок i використанням прикордонних вод;

     129) здiйснення паспортизацiї рiчок i джерел питного водопостачання;

     1210) розроблення заходiв щодо забезпечення централiзованим водопостачанням сiльських населених пунктiв, що користуються привiзною водою";

     12) у пунктi 1 статтi 17 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров'я та нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi";

     13) доповнити статтею 172 такого змiсту:

     "Стаття 172. Компетенцiя обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузi управлiння i контролю за використанням i охороною вод та вiдтворенням водних ресурсiв

     До компетенцiї обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузi управлiння i контролю за використанням i охороною вод та вiдтворенням водних ресурсiв належить:

     1) видача дозволiв на спецiальне водокористування в разi використання води з водних об'єктiв загальнодержавного значення;

     2) погодження проектiв водоохоронних зон;

     3) погодження дозволiв на проведення робiт на землях водного фонду (крiм робiт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морiв, морських заток i лиманiв, у внутрiшнiх морських водах i територiальному морi), пов'язаних з проведенням днопоглиблювальних робiт та робiт з прокладання кабелiв, трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду;

     4) вирiшення iнших питань у галузi регулювання водних вiдносин, визначених законом";

     14) частину першу статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Державний контроль за використанням i охороною вод та вiдтворенням водних ресурсiв здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, iншими державними органами вiдповiдно до законодавства України";

     15) у статтi 20 слова "охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "з охорони довкiлля";

     16) статтю 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Державний облiк водокористування

     Державний облiк водокористування ведеться з метою систематизацiї даних про забiр та використання вод, скидання зворотних вод та забруднювальних речовин, наявнiсть систем оборотного водопостачання та їх потужнiсть, а також про дiючi системи очищення стiчних вод та їх ефективнiсть.

     Державний облiк та аналiз стану водокористування здiйснюються шляхом подання водокористувачами звiтiв про водокористування.

     Органiзацiя ведення державного облiку водокористування здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства.

     Порядок ведення державного облiку водокористування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     17) у статтi 26 слова "цим органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi";

     18) текст статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Державний облiк пiдземних вод здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, шляхом спостережень за кiлькiсними i якiсними характеристиками пiдземних вод за програмою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     19) у частинi третiй статтi 36:

     в абзацi другому слова "та Нацiональною комiсiєю з радiацiйного захисту населення України" виключити;

     в абзацi третьому слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в галузях рибного господарства";

     20) частину другу статтi 41 викласти в такiй редакцiї:

     "Скидання таких речовин у виняткових випадках може бути дозволено центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в галузях рибного господарства та рибної промисловостi, за умови, що протягом встановленого ними перiоду цi нормативи будуть розробленi та затвердженi";

     21) у статтi 44:

     пункти 10 та 12 викласти в такiй редакцiї:

     "10) безперешкодно допускати на свої об'єкти державних iнспекторiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, а також громадських iнспекторiв з охорони довкiлля, якi здiйснюють перевiрку додержання вимог водного законодавства, i надавати їм безоплатно необхiдну iнформацiю";

     "12) своєчасно iнформувати центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування про виникнення аварiйних забруднень";

     22) у частинi другiй статтi 47 слова "Ради за поданням державних органiв охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, санiтарного нагляду" замiнити словами "ради за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слова "спецiально уповноважених" виключити;

     23) у статтi 49:

     а) у частинi другiй:

     в абзацi другому слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     в абзацi третьому слова "Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими Радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською мiськими радами за погодженням iз Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     б) у частинi третiй слова "державними органами водного господарства", "державними органами геологiї" та "державними органами охорони здоров'я" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, а на територiї Автономної Республiки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань водного господарства", "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" та "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     24) у статтi 51:

     а) у частинах третiй та четвертiй слова "обласнi Ради" замiнити словами "обласнi ради";

     б) у частинi четвертiй слова "органам виконавчої влади на мiсцях чи iншим державним органам" замiнити словами "органам виконавчої влади Автономної Республiки Крим, мiсцевим органам виконавчої влади";

     в) у частинi сьомiй слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разi укладення договору обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим такий договiр погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, а договiр, укладений органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, - Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим. Договори, що укладаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, не потребують погоджень з iншими органами";

     25) у статтi 53 слова "Радами за поданням вiдповiдних державних органiв водного господарства або охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "радами за поданням вiдповiдних органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства";

     26) у частинi третiй статтi 58 слова "державних органiв санiтарного нагляду" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     27) у частинi другiй статтi 59 слова "державнi органи санiтарного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного господарства" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства";

     28) у частинi другiй статтi 60 слова "державними органами санiтарного нагляду" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     29) у частинi другiй статтi 62 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань геологiї та використання надр i спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi розвитку водного господарства";

     30) у частинi третiй статтi 65 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища за погодженням з державними органами санiтарного i ветеринарного нагляду" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     31) у частинi другiй статтi 66 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     32) у частинi п'ятiй статтi 67 слова "Радами за погодженням з Українською державною iнспекцiєю Регiстру i безпеки судноплавства" замiнити словами "радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi";

     33) у частинi четвертiй статтi 68 слова "державними органами рибного i мисливського господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства";

     34) у частинi другiй статтi 72 слова "органами виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     35) у частинi другiй статтi 73 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     36) у частинi другiй статтi 74 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     37) у статтi 75:

     а) у частинi першiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" та "спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, з питань нагляду за охороною працi" замiнити вiдповiдно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища" та "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi";

     б) у частинi другiй слова "вiдповiдними органами виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв i з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     38) у частинi другiй статтi 76 слова "водогосподарськими органами" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства";

     39) у статтi 77 слова "органами водного господарства" та "державними органами охорони навколишнього природного середовища та санiтарного нагляду" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, i центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     40) у частинi другiй статтi 82 слова "державними органами водного господарства, охорони навколишнього природного середовища та геологiї" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     41) у частинi третiй статтi 85 слова "iноземним юридичним та фiзичним особам" замiнити словами "iноземцям та особам без громадянства, iноземним юридичним особам";

     42) у статтi 86:

     а) назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 86. Проведення робiт на землях водного фонду

     На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язанi з будiвництвом гiдротехнiчних, лiнiйних та гiдрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крiм пiску, гальки i гравiю в руслах малих та гiрських рiчок), розчисткою русел рiчок, каналiв i дна водойм, прокладанням кабелiв, трубопроводiв, iнших комунiкацiй, а також буровi та геологорозвiдувальнi роботи";

     б) у частинi другiй слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геологiї" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства (крiм робiт на землях, зайнятих морями), та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     43) у статтi 87:

     а) у частинi четвертiй слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геологiї" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     б) у частинi сьомiй слова "мiсцевих Рад" замiнити словами "сiльських, селищних, мiських рад";

     в) у частинi восьмiй слова "мiсцевих Рад" та "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замiнити вiдповiдно словами "сiльських, селищних, мiських рад" та "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     44) у статтi 91:

     а) у частинi другiй слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства";

     б) у частинi третiй слова "органам водного господарства" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства";

     45) у частинi другiй статтi 93 слова "державними органами санiтарного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геологiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     46) у статтi 105:

     а) у частинi другiй слова "державнi органи геологiї, охорони навколишнього природного середовища i санiтарного нагляду" замiнити словами "обласнi, Київську, Севастопольську мiськi державнi адмiнiстрацiї, орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     б) у частинi п'ятiй слова "державними органами геологiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     в) у частинi шостiй слова "визначених Державною комiсiєю України по запасах корисних копалин" виключити, а слова "державних органiв геологiї i охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     47) у частинi третiй статтi 106 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     48) у статтi 108:

     а) у частинi другiй слова "державнi органи охорони навколишнього природного середовища, санiтарного нагляду, водного господарства, геологiї" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, обласнi, Київську, Севастопольську мiськi державнi адмiнiстрацiї, орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     б) у частинi третiй слова "Державнi органи водного господарства повиннi" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, повинен";

     49) у статтi 109:

     а) у частинi першiй слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, геологiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     б) у частинi другiй слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства i їх органи на мiсцях" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства";

     в) у частинi третiй слова "iноземними юридичними особами i громадянами" замiнити словами "iноземцями, особами без громадянства, iноземними юридичними особами";

     50) у текстi Кодексу:

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гiдрометеорологiї", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства" та "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геологiї та використання надр" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства" та "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "мiсцева Рада" та "вiдповiдна Рада" в усiх вiдмiнках та числах замiнити вiдповiдно словами "мiсцева рада" та "вiдповiдна рада" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     слова "органи державної виконавчої влади" та "спецiально уповноваженi органи державної виконавчої влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "мiнiстерства i вiдомства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "iноземнi юридичнi i фiзичнi особи та особи без громадянства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "iноземцi та особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2 слова "розроблюваними вiдповiдно до нього" виключити;

     2) статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Право власностi на природнi ресурси

     Природнi ресурси України є власнiстю Українського народу.

     Вiд iменi Українського народу права власника здiйснюють органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування у межах, визначених Конституцiєю України, цим та iншими законами України.

     Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України вiдповiдно до цього та iнших законiв";

     3) у частинi першiй статтi 5 слова "в народному господарствi" замiнити словами "в економiцi";

     4) у частинi першiй статтi 6 слова "регiональнi, мiсцевi та iншi територiальнi" замiнити словом "мiсцевi";

     5) у частинi другiй статтi 9 слово "Законодавством" замiнити словом "Законами", а слово "республiки" виключити;

     6) у пунктi "б" частини першої статтi 10 слова "народногосподарських об'єктiв" замiнити словами "об'єктiв економiки";

     7) у частинi другiй статтi 11 слова "Ради, спецiально уповноваженi державнi органи управлiння" замiнити словами "Мiсцевi ради, органи державної влади";

     8) у частинi другiй статтi 12 слово "законодавства" замiнити словом "законiв";

     9) у статтi 13:

     а) у частинi першiй:

     пункти "в" та "г" викласти в такiй редакцiї:

     "в) затвердження указiв Президента України про оголошення окремих мiсцевостей зонами надзвичайної екологiчної ситуацiї;

     г) вирiшення iнших питань у галузi охорони навколишнього природного середовища вiдповiдно до Конституцiї України";

     пункт "д" виключити;

     б) частину другу виключити;

     10) у статтi 14:

     а) пункти "б" та "ж" частини першої виключити;

     б) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Верховна Рада Автономної Республiки Крим здiйснює й iншi повноваження, визначенi цим та iншими законами України";

     11) у статтi 15:

     а) пункти "й" та "к" частини першої виключити;

     б) у частинi другiй слово "законодавства" замiнити словами "цього та iнших законiв";

     12) у статтi 16:

     а) у частинi другiй слова "i уповноваженi нею органи, Ради та їх виконавчi i розпорядчi органи, а також спецiально уповноваженi на те" замiнити словами "мiсцевi ради та виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад";

     б) у частинi третiй:

     слова "Спецiально уповноваженими державними органами" замiнити словами "Державними органами";

     слова "у республiцi є спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв, його органи на мiсцях" замiнити словами "є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, а на територiї Автономної Республiки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слово "законодавством" - словом "законами";

     слова "та Автономної Республiки Крим" виключити;

     в) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Громадськi об'єднання можуть брати участь в управлiннi галуззю охорони навколишнього природного середовища, якщо така дiяльнiсть передбачена їх статутами, зареєстрованими вiдповiдно до законодавства України";

     13) у статтi 17:

     а) у частинi першiй:

     у пунктi "б" слова "i регiональних" виключити;

     пункт "з" виключити;

     б) у частинi другiй слово "законодавства" замiнити словами "цього та iнших законiв";

     14) у статтi 18:

     а) у назвi та абзацi першому частини першої та частинi другiй слово "Уряд" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Рада мiнiстрiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     б) у частинi першiй:

     у пунктi "а" слова "та Автономної Республiки Крим" виключити;

     пункт "в" викласти в такiй редакцiї:

     "в) спрямовує, координує та здiйснює вiдповiдно до закону контроль за дiяльнiстю органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, пiдприємств, установ та органiзацiй в Автономнiй Республiцi Крим незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування у питаннях охорони навколишнього природного середовища";

     у пунктi "ж" слова "органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     в) у частинi другiй слова "що не входять до компетенцiї республiканських органiв державного управлiння України" замiнити словами "вiдповiдно до цього та iнших законiв України";

     15) у статтi 19:

     а) у назвi i текстi слова "i розпорядчих органiв мiсцевих Рад" замiнити словами "органiв сiльських, селищних, мiських рад", а слова "та розпорядчi органи мiсцевих Рад", "i розпорядчi органи Рад" - словами "органи сiльських, селищних, мiських рад";

     б) у частинi першiй:

     у пунктi "б" слова "мiсцевих органiв управлiння" виключити, а слова "територiї мiсцевої Ради" замiнити словами "територiї вiдповiдно села, селища, мiста";

     у пунктi "д" слова "органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слова "територiї цiєї Ради" - словами "вiдповiдно села, селища, мiста";

     в) у частинi другiй слово "законодавства" замiнити словами "цього та iнших законiв";

     16) у статтi 20:

     а) у назвi слова "спецiально уповноважених органiв державного управлiння" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     б) у частинi першiй:

     пункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) забезпечення формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв";

     пункти "б", "д", "є", "ж", "з", "и" та "н" виключити;

     в) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, виконує й iншi функцiї, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України";

     г) частини третю - шiстнадцяту виключити;

     17) доповнити статтями 201, 202, 203 i 204 такого змiсту:

     "Стаття 201. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в галузi охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсiв

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в галузi охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсiв належить:

     а) реалiзацiя державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв;

     б) здiйснення державної екологiчної експертизи стосовно об'єктiв, рiшення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     в) одержання безоплатно вiд центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiї, необхiдної для виконання покладених на нього завдань;

     г) видача дозволiв на захоронення (складування) небезпечних вiдходiв, викиди шкiдливих речовин у навколишнє природне середовище, на спецiальне використання природних ресурсiв вiдповiдно до законодавства України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, виконує також iншi функцiї, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України.

     Стаття 202. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi охорони навколишнього природного середовища

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi охорони навколишнього природного середовища належить:

     а) органiзацiя i здiйснення у межах компетенцiї державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територiальними органами, мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування в частинi здiйснення делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi та господарювання, громадянами України, iноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства:

     про екологiчну та радiацiйну безпеку;

     про використання та охорону земель;

     про охорону i рацiональне використання вод та вiдтворення водних ресурсiв;

     про охорону атмосферного повiтря;

     про охорону, захист, використання та вiдтворення лiсiв;

     про охорону, утримання i використання зелених насаджень;

     про використання, охорону i вiдтворення рослинного свiту;

     про охорону, рацiональне використання та вiдтворення тваринного свiту;

     щодо дотримання правил створення, поповнення, зберiгання, використання та державного облiку зоологiчних, ботанiчних колекцiй i торгiвлi ними;

     пiд час ведення мисливського господарства та здiйснення полювання;

     про збереження об'єктiв рослинного та тваринного свiту, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження i використання екологiчної мережi;

     про природно-заповiдний фонд;

     про охорону, використання i вiдтворення риби та iнших водних живих ресурсiв;

     у сферi хiмiчних джерел струму в частинi забезпечення екологiчної безпеки виробництва хiмiчних джерел струму та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму, ведення облiку обсягiв накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю;

     щодо дотримання вимог реєстрацiї в суднових документах операцiй iз шкiдливими речовинами та сумiшами;

     про поводження з вiдходами;

     щодо наявностi дозволiв, лiмiтiв та квот на спецiальне використання природних ресурсiв, дотримання їх умов;

     про бiологiчну та генетичну безпеку щодо бiологiчних об'єктiв природного середовища при створеннi, дослiдженнi та практичному використаннi генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi;

     б) здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     У пунктах пропуску через державний кордон України екологiчний контроль окремих товарiв, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється митними органами у формi попереднього документального контролю. Перелiк цих товарiв та порядок здiйснення попереднього документального контролю затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     в) обмеження чи зупинення (тимчасове) дiяльностi пiдприємств i об'єктiв незалежно вiд їх пiдпорядкування та форми власностi, якщо їх експлуатацiя здiйснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволiв на використання природних ресурсiв, з перевищенням нормативiв гранично допустимих викидiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв i лiмiтiв скидiв забруднюючих речовин;

     г) складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення та розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення, накладення адмiнiстративних стягнень у випадках, передбачених законом;

     ґ) пред'являти претензiї про вiдшкодування збиткiв i втрат, заподiяних державi в результатi порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

     д) одержання безоплатно в установленому порядку необхiдних для виконання покладених на нього завдань iнформацiї, документiв i матерiалiв вiд державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй усiх форм власностi та їх посадових осiб, фiзичних осiб;

     е) надання обов'язкових до виконання приписiв щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, та здiйснення контролю за їх виконанням;

     є) зупинка транспортних (у тому числi плавучих) засобiв та проведення їх огляду, огляд знарядь добування об'єктiв рослинного та тваринного свiту (у тому числi водних живих ресурсiв) у мiсцях їх добування, зберiгання, переробки та реалiзацiї;

     ж) вилучення у встановленому порядку в осiб знарядь добування об'єктiв тваринного свiту (у тому числi водних живих ресурсiв), транспортних (у тому числi плавучих) засобiв, обладнання та предметiв, що є знаряддям добування об'єктiв тваринного свiту (у тому числi водних живих ресурсiв), незаконно добутих природних ресурсiв i продукцiї, що з них вироблена, а також вiдповiдних документiв (лiцензiй, дозволiв тощо);

     з) здiйснення вiдповiдно до закону фотографування, звукозапису, кiно- i вiдеозйомки, у тому числi з лiтальних апаратiв та iз застосуванням космiчних технологiй, як допомiжного засобу для запобiгання та розкриття правопорушень;

     и) виконання вiдбору проб та iнструментально-лабораторнi вимiрювання показникiв складу та властивостей викидiв стацiонарних джерел забруднення атмосферного повiтря, вод лляльних, баластних, зворотних, поверхневих, морських, вимiрювання показникiв складу та властивостей пiдземних вод у пробах iз спостережувальних свердловин на об'єктах, що обстежуються; вимiрювання показникiв складу та властивостей викидiв пересувних джерел забруднення атмосферного повiтря та екологiчних показникiв нафтопродуктiв (бензину автомобiльного i дизельного палива), якi реалiзуються шляхом оптової та роздрiбної торгiвлi суб'єктами господарювання;

     i) внесення в установленому порядку до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування вимог щодо приведення у вiдповiднiсть iз законодавством прийнятих ними рiшень у сферi охорони навколишнього природного середовища, використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв;

     ї) надання центральним органам виконавчої влади, їх територiальним органам, мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування приписiв щодо зупинення дiї чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволiв, лiцензiй, сертифiкатiв, висновкiв, рiшень, лiмiтiв, квот, погоджень, свiдоцтв на спецiальне використання природних ресурсiв, викиди i скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розмiщення вiдходiв, поводження з небезпечними хiмiчними речовинами, транскордонне перемiщення об'єктiв рослинного i тваринного свiту (у тому числi водних живих ресурсiв), лiцензiй на проведення землевпорядних та землеоцiночних робiт, а також щодо встановлення нормативiв допустимих рiвнiв шкiдливого впливу на стан навколишнього природного середовища;

     й) вживати в установленому порядку заходiв досудового врегулювання спорiв, виступати позивачем та вiдповiдачем у судах;

     к) викликати громадян для одержання усних та письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону, використання та вiдтворення тваринного свiту;

     л) здiйснення iнших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.

     Повноваження, визначенi у пунктi "в" частини першої цiєї статтi, не застосовуються до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (iнвесторiв), що здiйснюють свою дiяльнiсть на умовах угод про розподiл продукцiї.

     У структурi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, можуть створюватися спецiальнi пiдроздiли, працiвники яких мають право носити форму встановленого зразка i вогнепальну зброю.

     Перелiк категорiй посадових осiб спецiальних пiдроздiлiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, якi пiдлягають обов'язковому державному особистому страхуванню, а також порядок та умови такого страхування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi загибелi посадової особи спецiального пiдроздiлу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язкiв сiм'ї загиблої особи або її утриманцям виплачується одноразова допомога у розмiрi десятирiчної заробiтної плати загиблої особи за останньою посадою, яку вона обiймала, за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

     У разi нанесення посадовiй особi спецiального пiдроздiлу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, тiлесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язкiв, що перешкоджають надалi займатися професiйною дiяльнiстю, їй виплачується одноразова допомога в розмiрi п'ятирiчної заробiтної плати за останньою посадою, яку вона обiймала, за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб i в установленому порядку призначається пенсiя по iнвалiдностi.

     У разi нанесення посадовiй особi спецiального пiдроздiлу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, тiлесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язкiв, що не перешкоджають надалi займатися професiйною дiяльнiстю, їй виплачується одноразова допомога в розмiрi однорiчної заробiтної плати за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

     Шкода, заподiяна майну посадової особи спецiального пiдроздiлу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, або членiв її сiм'ї у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язкiв, вiдшкодовується в повному обсязi за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

     Рiчна заробiтна плата посадової особи спецiального пiдроздiлу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, що береться для розрахунку розмiру одноразової допомоги, включає всi види грошових виплат, якi отримала посадова особа за час роботи у спецiальному пiдроздiлi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, за рiк, що передував року загибелi або ушкодження здоров'я.

     Законодавством України передбачається охорона честi, гiдностi, здоров'я i життя працiвникiв спецiальних пiдроздiлiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв.

     Стаття 203. Компетенцiя органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сферi охорони навколишнього природного середовища

     До компетенцiї органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сферi охорони навколишнього природного середовища належить:

     а) здiйснення управлiння у сферi охорони навколишнього природного середовища, забезпечення реалiзацiї єдиної науково-технiчної полiтики з питань охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв, координацiя дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй у цiй сферi, розташованих на територiї Автономної Республiки Крим;

     б) участь у проведеннi монiторингу стану навколишнього природного середовища;

     в) участь у розробленнi стандартiв щодо регулювання використання природних ресурсiв i охорони навколишнього природного середовища вiд забруднення та iнших шкiдливих впливiв;

     г) проведення державної екологiчної експертизи;

     ґ) одержання безоплатно вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiї, необхiдної для виконання покладених на нього завдань;

     д) видача дозволiв на захоронення (складування) вiдходiв (крiм небезпечних), викиди шкiдливих речовин у навколишнє природне середовище, спецiальне використання природних ресурсiв вiдповiдно до законодавства;

     е) забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi заповiдної справи, формування, збереження та використання екологiчної мережi, здiйснення управлiння та регулювання у сферi охорони i використання територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду України на територiї Автономної Республiки Крим;

     є) вирiшення iнших питань у сферi охорони навколишнього природного середовища вiдповiдно до закону.

     З питань, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, та iнших питань щодо здiйснення державних функцiй та повноважень у сферi охорони навколишнього природного середовища, екологiчної безпеки та використання природних ресурсiв орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища пiдзвiтний i пiдконтрольний центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     Стаття 204. Компетенцiя обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у сферi охорони навколишнього природного середовища

     До компетенцiї обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у сферi охорони навколишнього природного середовища належить:

     а) забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi заповiдної справи, формування, збереження та використання екологiчної мережi, здiйснення управлiння та регулювання у сферi охорони i використання територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду України на вiдповiднiй територiї;

     б) участь у проведеннi монiторингу стану навколишнього природного середовища;

     в) участь у розробленнi стандартiв щодо регулювання використання природних ресурсiв i охорони навколишнього природного середовища вiд забруднення та iнших шкiдливих впливiв;

     г) проведення державної екологiчної експертизи;

     ґ) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, для пiдприємств, установ i органiзацiй лiмiтiв використання природних ресурсiв (крiм природних ресурсiв загальнодержавного значення), скидiв забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крiм скидiв, що призводять до забруднення природних ресурсiв загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами вiдповiдної територiї) та лiмiтiв на утворення i розмiщення вiдходiв;

     д) видача дозволiв на захоронення (складування) вiдходiв (крiм небезпечних), викиди шкiдливих речовин у навколишнє природне середовище, спецiальне використання природних ресурсiв вiдповiдно до законодавства;

     е) вирiшення iнших питань у сферi охорони навколишнього природного середовища вiдповiдно до закону";

     18) у частинi першiй статтi 21:

     в абзацi першому слово "об'єднання" замiнити словом "органiзацiї";

     у пунктi "в" слова "спецiально уповноваженими державними органами управлiння в галузi охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     у пунктi "е" слово "республiканського" замiнити словом "всеукраїнського";

     19) у статтi 22:

     а) у частинi першiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     б) у частинi четвертiй слова "Спецiально уповноваженi державнi органи" замiнити словами "Державнi органи", а слово "республiки" - словом "України";

     20) у частинi третiй статтi 24 слова "за єдиною для республiки системою" виключити;

     21) у частинi першiй статтi 251 слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв, його органи на мiсцях" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, а на територiї Автономної Республiки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     22) у пунктi "а" частини першої статтi 27 слова "народного господарства" замiнити словом "економiки";

     23) у статтi 28:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Державна екологiчна експертиза проводиться вiдповiдно до Закону України "Про екологiчну експертизу";

     б) у пунктi "в" частини другої слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     в) у частинi третiй слова "органи державного управлiння України" замiнити словами "органи виконавчої влади";

     24) у частинi першiй статтi 29 слова "пiсля затвердження спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" виключити;

     25) частину першу статтi 30 пiсля слiв "мiсцевих органiв" доповнити словом "виконавчої";

     26) у частинi шостiй статтi 33, частинi першiй статтi 36, частинi четвертiй статтi 64 та частинi третiй статтi 66 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     27) у статтi 35:

     а) назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 35. Державний контроль у сферi охорони навколишнього природного середовища

     Державний контроль у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв. Виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад здiйснюють державний контроль у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     б) у частинi другiй слово "республiки" замiнити словом "України";

     в) у частинi третiй слова "iншим законодавством" замiнити словами "iншими законами";

     28) в абзацi третьому статтi 44 слова "органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     29) у статтi 47:

     а) у частинi третiй слова "Радами за поданням органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "радами за поданням обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     б) у частинi сьомiй слова "вiдповiдними Радами" замiнити словами "вiдповiдно Верховною Радою Автономної Республiки Крим, мiсцевими радами";

     30) у частинi четвертiй статтi 52 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     31) у частинах другiй та четвертiй статтi 53 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     32) у частинi другiй статтi 59 слова "мiськi Ради" замiнити словами "мiськi ради", а слово "Радами" - словами "мiсцевими радами";

     33) у статтi 61:

     а) у частинi першiй слово "народногосподарську" замiнити словом "економiчну";

     б) у частинi третiй слова "та Автономної Республiки Крим" виключити;

     34) у частинi четвертiй статтi 62 слово "Урядом" замiнити словами "Радою мiнiстрiв";

     35) у частинi третiй статтi 63 слова "та Автономної Республiки Крим" виключити;

     36) у статтi 66:

     а) у частинi другiй слова "Державнi органи по нагляду за безпечним веденням робiт у промисловостi i атомнiй енергетицi разом iз спецiально уповноваженими державними органами управлiння в галузi охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з промислової безпеки, i центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпеки використання ядерної енергiї, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     б) у частинi четвертiй слова "мiсцевої ради, органам охорони здоров'я, спецiально уповноваженим державним органам управлiння в галузi охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв" замiнити словами "сiльської, селищної, мiської ради, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, вiдповiднiй обласнiй, Київськiй, Севастопольськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацiї, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     37) у частинi першiй статтi 67 слова "Радами народних депутатiв" замiнити словами "мiсцевими радами";

     38) у частинi сьомiй статтi 68 слова "державних органiв охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв", а слова "управлiнських органiв" - словами "органiв управлiння";

     39) у статтi 71:

     а) у частинi першiй слова "i громадському рiвнях" замiнити словом "рiвнi";

     б) у частинi другiй слова "укладеним Україною" замiнити словами "згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України";

     40) у назвi та текстi статтi 72 слова "iноземнi юридичнi особи i громадяни та особи без громадянства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "iноземцi та особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     41) у текстi Закону:

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "мiнiстерств, вiдомств" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади";

     слова "громадськi об'єднання" та "громадськi об'єднання i органiзацiї" в усiх вiдмiнках замiнити словами "громадськi органiзацiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "iнспектори охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнити словами "iнспектори з охорони довкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "мiсцевi Ради", "вiдповiднi Ради" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "мiсцевi ради", "вiдповiднi ради" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "i його органiв на мiсцях", "його органи на мiсцях", "та його органiв на мiсцях", "i розпорядчi", "республiканськi" у всiх вiдмiнках виключити.

     6. У Законi України "Про екологiчну експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54):

     1) у статтi 1 слово "спецiально" виключити;

     2) у пунктi 1 статтi 9 слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв, його органи на мiсцях" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     3) у статтi 13:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Державна екологiчна експертиза органiзовується i проводиться еколого-експертними пiдроздiлами, спецiалiзованими установами, органiзацiями обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, iз залученням iнших органiв виконавчої влади. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, проводить державну екологiчну експертизу стосовно об'єктiв, рiшення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Експертиза проектiв будiвництва проводиться вiдповiдно до статтi 31 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     б) у частинi третiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     4) пункти 2 i 3 статтi 18 виключити;

     5) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Органи управлiння в галузi екологiчної експертизи

     Управлiння в галузi екологiчної експертизи здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi ради, мiсцевi органи виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, iншi органи виконавчої влади вiдповiдно до законодавства";

     6) у частинi другiй статтi 23 слова "мiсцевi Ради можуть делегувати" замiнити словами "сiльськi, селищнi, мiськi ради можуть надавати";

     7) у частинi першiй статтi 24:

     пункти 1, 3 - 6 та 8 виключити;

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) здiйснення iнших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України";

     8) доповнити статтями 241 i 242 такого змiсту:

     "Стаття 241. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в галузi екологiчної експертизи

     До вiдання центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, належить:

     1) здiйснення державної екологiчної експертизи, в тому числi додаткової;

     2) створення у встановленому порядку спецiалiзованих установ i органiзацiй, необхiдних для науково-технiчного забезпечення державної екологiчної експертизи;

     3) залучення спецiалiстiв i науковцiв до проведення державної екологiчної експертизи;

     4) здiйснення заходiв щодо забезпечення еколого-експертних пiдроздiлiв, установ i органiзацiй висококвалiфiкованими фахiвцями, вдосконалення експертної дiяльностi, форм i методiв еколого-експертного аналiзу та оцiнки об'єктiв екологiчної експертизи;

     5) узагальнення практики проведення екологiчної експертизи, застосування новiтнiх форм i методiв еколого-експертного аналiзу та оцiнки;

     6) здiйснення iнших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, здiйснює покладенi на нього повноваження самостiйно i через свої органи на мiсцях (у разi їх утворення), а на територiї Автономної Республiки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

     Стаття 242. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв

     Державний нагляд (контроль) за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територiальними органами, мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади, за додержанням пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi i господарювання, громадянами України, iноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог висновкiв державної екологiчної експертизи здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     9) у частинi першiй статтi 37:

     у пунктi 1 слова "органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, iз залученням iнших органiв виконавчої влади";

     пункт 3 виключити;

     10) у частинi першiй статтi 38:

     у пунктi 1 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, iз залученням iнших органiв виконавчої влади";

     у пунктi 2 слова "мiжгалузевими еколого-експертними комiсiями чи iншими" виключити;

     11) у частинi другiй статтi 39 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв чи його органами на мiсцях" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     12) у частинi третiй статтi 47 слова "бюджету Автономної Республiки Крим" виключити;

     13) у текстi Закону:

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "органи виконавчої влади на мiсцях" в усiх вiдмiнках замiнити словами "мiсцевi органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "органи державної виконавчої влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "уряд Автономної Республiки Крим", "Уряд Автономної Республiки Крим" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "народне господарство" в усiх вiдмiнках замiнити словом "економiка" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "Ради чи їх виконавчi комiтети" в усiх вiдмiнках замiнити словами "виконавчих комiтетiв сiльських, селищних, мiських рад" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "мiсцевi Ради" та "вiдповiднi Ради" в усiх вiдмiнках замiнити словами "мiсцевi ради" та "вiдповiднi ради" у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. У Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91 iз наступними змiнами):

     1) у преамбулi слова "органiв державної виконавчої влади" замiнити словами "органiв виконавчої влади";

     2) у частинi дев'ятiй статтi 7 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     3) у частинi другiй статтi 9 слова "спецiально уповноваженi центральнi" виключити;

     4) у частинi другiй статтi 13 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики";

     5) текст статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Державна полiтика у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, реалiзується Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, та iншими органами виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї";

     6) у статтi 161:

     а) у назвi i текстi слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     б) абзаци другий - четвертий та шостий - восьмий частини першої виключити;

     7) частину першу статтi 162 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "реєстрацiя технiчних засобiв застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв";

     8) у частинi першiй статтi 163:

     абзац другий виключити;

     в абзацi шостому слово "затвердження" замiнити словом "розроблення";

     9) доповнити статтями 164 - 167 такого змiсту:

     "Стаття 164. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

     органiзацiя державних випробувань пестицидiв i агрохiмiкатiв вiтчизняного та iноземного виробництва, формування i затвердження плану їх проведення;

     проведення державної екологiчної експертизи матерiалiв, поданих для реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     здiйснення в установленому порядку державної реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     затвердження перелiкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi;

     видача дозволiв на ввезення на митну територiю України незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових дослiджень, обробленого ними насiннєвого (садивного) матерiалу, на використання залишкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, термiн реєстрацiї яких закiнчився.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, можуть належати також iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону.

     Стаття 165. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

     встановлення санiтарно-гiгiєнiчних вимог до транспортування, зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв;

     затвердження гiгiєнiчних нормативiв i регламентiв безпечного застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, можуть належати також iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону.

     Стаття 166. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить:

     затвердження програми навчання працiвникiв, робота яких пов'язана з органiзацiєю та безпосередньо проведенням робiт iз транспортування, зберiгання, застосування, торгiвлi пестицидами i агрохiмiкатами;

     затвердження порядку застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв на територiї, що зазнала радiоактивного забруднення, а також у зонi надзвичайної екологiчної ситуацiї.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, можуть належати також iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, вiдповiдно до закону.

     Стаття 167. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, належить здiйснення державного нагляду (контролю) за поводженням з пестицидами i агрохiмiкатами.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, можуть належати також iншi види дiяльностi, пов'язаної з пестицидами i агрохiмiкатами, визначенi законами України та покладенi на нього Президентом України";

     10) у статтi 17:

     а) у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "органiв державної виконавчої влади" замiнити словами "органiв виконавчої влади", а слово "законодавством" - словом "законами";

     в абзацi сьомому слова "мiнiстерств, вiдомств" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади";

     б) у частинi третiй слова "спецiально уповноваженим органам виконавчої влади з охорони здоров'я та у сферi аграрної полiтики" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     11) у частинi другiй статтi 18 слова "органи державної санiтарно-епiдемiологiчної служби i державної ветеринарної медицини" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     12) у частинi другiй статтi 24 слова "укладеними Україною" замiнити словами "згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України";

     13) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" у вiдповiдному вiдмiнку.

     8. У Законi України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi шiстнадцятому статтi 1 та частинi другiй статтi 7 слово "спецiально" виключити;

     2) у статтi 12:

     а) частини четверту, дев'яту та дванадцяту виключити;

     б) в абзацi четвертому частини восьмої слова "територiальних органiв центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     в) у частинi десятiй слова "комiсiя зобов'язана" замiнити словами "Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, а також органи мiсцевого самоврядування зобов'язанi";

     3) у пунктi "в" частини першої статтi 15 слово "законодавством" замiнити словом "законами";

     4) у пунктах "в", "ї" та "о" частини першої статтi 17 слово "спецiально" виключити;

     5) у статтi 20:

     а) пункт "к" частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "к) затвердження за погодженням з органами виконавчої влади, визначеними цим Законом, лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв для пiдприємств, установ та органiзацiй - суб'єктiв господарської дiяльностi";

     б) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Крiм повноважень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, до повноважень обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у сферi поводження з вiдходами належить:

     а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологiчної експертизи науково-дослiдних i технологiчних розробок та проектно-кошторисної документацiї на будiвництво i реконструкцiю пiдприємств, установок, полiгонiв, комплексiв, споруд, iнших спецiально вiдведених мiсць чи об'єктiв щодо дотримання вимог законодавства та нормативiв пiд час утворення, оброблення, утилiзацiї та видалення вiдходiв, крiм об'єктiв, рiшення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     б) видача вiдповiдно до закону дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами (крiм небезпечних вiдходiв);

     в) погодження районним, районним у мiстах Києвi та Севастополi державним адмiнiстрацiям проектiв лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв (крiм небезпечних вiдходiв);

     г) погодження мiсць розмiщення об'єктiв поводження з вiдходами (крiм небезпечних вiдходiв)".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     6) доповнити статтею 201 такого змiсту:

     "Стаття 201. Повноваження органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сферi поводження з вiдходами

     До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сферi поводження з вiдходами належить:

     а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологiчної експертизи науково-дослiдних i технологiчних розробок та проектно-кошторисної документацiї на будiвництво i реконструкцiю пiдприємств, установок, полiгонiв, комплексiв, споруд, iнших спецiально вiдведених мiсць чи об'єктiв щодо дотримання вимог законодавства та нормативiв пiд час утворення, оброблення, утилiзацiї та видалення вiдходiв, крiм об'єктiв, рiшення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     б) видача вiдповiдно до закону дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами (крiм небезпечних вiдходiв);

     в) погодження районним державним адмiнiстрацiям в Автономнiй Республiцi Крим проектiв лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв (крiм небезпечних вiдходiв);

     г) погодження мiсць розмiщення об'єктiв поводження з вiдходами (крiм небезпечних вiдходiв)";

     7) статтю 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Уповноваженi органи виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами

     Уповноваженими органами виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, а на територiї Автономної Республiки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, iншi органи виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї";

     8) у статтi 23:

     а) у назвi i текстi слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     б) у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "та його органiв на мiсцях" виключити;

     пункти "а", "б", "д", "є", "ї" та "л" виключити;

     пункт "в" доповнити словами "стосовно об'єктiв, рiшення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункти "ж" та "i" пiсля слiв "поводження з" та "розмiщення" доповнити вiдповiдно словами "небезпечними" та "небезпечних";

     пункт "и" викласти в такiй редакцiї:

     "и) погодження проектiв лiмiтiв на утворення та розмiщення iнших вiдходiв обласним, Київськiй, Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям";

     в) у частинi другiй слова "його органи на мiсцях здiйснюють" замiнити словом "здiйснює";

     9) доповнити статтями 231 i 232 такого змiсту:

     "Стаття 231. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi поводження з вiдходами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi поводження з вiдходами належить:

     а) координацiя роботи iнших уповноважених органiв виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами та контролю за дотриманням вимог екологiчної безпеки;

     б) встановлення вiдповiдно до закону порядку здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами;

     в) участь у розробленнi та погодженнi нормативних документiв, що регулюють питання поводження з вiдходами;

     г) укладення в передбаченому законом порядку мiжвiдомчих мiжнародних договорiв України щодо спiвробiтництва у сферi поводження з вiдходами та контролю за транскордонним перевезенням вiдходiв;

     ґ) забезпечення обмiну iнформацiєю з вiдповiдними органами влади iнших держав та мiжнародними органiзацiями у сферi поводження з вiдходами;

     д) затвердження перелiку небезпечних властивостей вiдходiв за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, здiйснює також iншi функцiї, передбаченi законом.

     Стаття 232. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi поводження з вiдходами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi поводження з вiдходами належить здiйснення державного нагляду (контролю) за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територiальними органами, мiсцевими органами виконавчої влади, iншими органами, органами мiсцевого самоврядування делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади, за додержанням пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi i господарювання, громадянами України, iноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про поводження з вiдходами щодо:

     а) дотримання вимог виданих дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами;

     б) дотримання вимог виданих лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв;

     в) складання i ведення реєстру об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв та реєстру мiсць видалення вiдходiв;

     г) перевезення небезпечних вiдходiв територiєю України та за транскордонним перевезенням вiдходiв;

     ґ) збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiї, знешкодження, видалення, захоронення вiдходiв;

     д) ведення первинного облiку кiлькостi, типу i складу вiдходiв, що утворюються, збираються, перевозяться, зберiгаються, обробляються, утилiзуються, знешкоджуються та видаляються, подання вiдповiдної статистичної звiтностi в установленому порядку та паспортизацiї таких вiдходiв;

     е) дотримання вимог нормативно-технiчної i технологiчної документацiї, погодженої в установленому порядку, при виробництвi продукцiї (крiм дослiдних зразкiв) з вiдходiв чи з їх використанням;

     є) недопущення змiшування та захоронення вiдходiв, для утилiзацiї яких в Українi iснує вiдповiдна технологiя;

     ж) дотримання правил i режиму експлуатацiї установок, виробництв з оброблення та утилiзацiї вiдходiв;

     з) дотримання правил зберiгання, транспортування, знешкодження, лiквiдацiї, захоронення пестицидiв i агрохiмiкатiв, токсичних хiмiчних речовин, небезпечних речовин;

     и) дотримання вимог екологiчної безпеки при транспортуваннi, зберiганнi, використаннi, знешкодженнi та захороненнi хiмiчних засобiв захисту рослин, мiнеральних добрив, токсичних речовин i вiдходiв;

     i) своєчасного та повного виконання заходiв iз захисту земель вiд засмiчення та забруднення вiдходами.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, здiйснює також iншi повноваження, передбаченi законом";

     10) у назвi та абзацi першому статтi 24 слова "державної санiтарно-епiдемiологiчної служби України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     11) у статтi 25:

     у назвi та абзацi першому слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства";

     пункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) формування державної полiтики у сферi поводження з побутовими вiдходами, забезпечення розроблення державних програм у сферi поводження з побутовими вiдходами, планiв та заходiв у сферi поводження з побутовими вiдходами";

     у пунктi "е" слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     12) доповнити статтею 251 такого змiсту:

     "Стаття 251. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, у сферi поводження з вiдходами

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, у сферi поводження з вiдходами належить:

     а) реалiзацiя державної полiтики у сферi поводження з побутовими вiдходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у сферi поводження з побутовими вiдходами, планiв та заходiв у сферi поводження з побутовими вiдходами;

     б) погодження республiканських Автономної Республiки Крим, обласних, мiст Києва та Севастополя програм у сферi поводження з побутовими вiдходами;

     в) iншi повноваження, передбаченi законами України";

     13) у частинi третiй статтi 26 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики";

     14) у частинi другiй статтi 27 та частинi другiй статтi 28 слово "спецiально" виключити;

     15) у частинi першiй статтi 29 слова "спецiально уповноваженi органи виконавчої влади в галузi охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, а на територiї Автономної Республiки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     16) у статтi 30 слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, державна санiтарно-епiдемiологiчна служба України, їх органи на мiсцях та iншi спецiально" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, та iншi";

     17) у пунктi "а" частини першої статтi 32 слово "спецiально" виключити;

     18) у частинi третiй статтi 33 та частинi другiй статтi 34 слова "державною санiтарно-епiдемiологiчною службою України" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     19) у частинi першiй статтi 341 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     20) у частинi шостiй статтi 351 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства";

     21) у статтi 352:

     а) у частинi сьомiй слова "їх органи на мiсцях" виключити;

     б) у частинi восьмiй слово "спецiально" виключити;

     в) у текстi слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "Державна служба ветеринарної медицини України" - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     22) у статтi 37:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Державний контроль у сферi поводження з вiдходами здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань контролю у сферi житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, iншi органи виконавчої влади";

     б) у частинi третiй слова "навколишнього природного середовища" замiнити словом "довкiлля";

     23) у пунктi "г" частини першої статтi 40 слова "республiканського бюджету Автономної Республiки Крим" виключити;

     24) у пунктi "є" частини першої статтi 42 слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади в галузi охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "уповноваженого органу";

     25) у статтi 43 слова "iноземнi юридичнi i фiзичнi особи та особи без громадянства" замiнити словами "iноземцi та особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи";

     26) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку.

     9. У Законi України "Про рослинний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 198; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3):

     1) у статтi 6 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     2) у частинi п'ятiй статтi 9 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища, iншими спецiально" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, iншими";

     3) у частинi третiй статтi 11 слова "спецiально уповноважених мiсцевих органiв виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     4) у частинi третiй статтi 23 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     5) частину третю статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Випалювання сухої природної рослинностi або її залишкiв без дозволу обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища забороняється";

     6) у статтi 33:

     а) у частинi першiй слова "спецiально уповноважених мiсцевих органiв виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "мiсцевих органiв виконавчої влади", а слова "державної служби з карантину рослин" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину та захисту рослин";

     б) у частинi третiй слова "Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину та захисту рослин";

     7) у статтi 34 слово "спецiально" виключити;

     8) у частинi другiй статтi 35 слова "Головною державною iнспекцiєю iз карантину рослин України, Державною митною службою України" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах карантину та захисту рослин, державної митної справи";

     9) у статтi 36 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища i його органами на мiсцях" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв", а слова "а на територiї Автономної Республiки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" та "спецiально" виключити;

     10) у частинi першiй статтi 37 слова "навколишнього природного середовища" замiнити словом "довкiлля";

     11) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку.

     10. У Законi України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456 iз наступними змiнами):

     1) текст статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "До складу державної геологiчної служби України належать центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, державнi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi входять до сфери його управлiння";

     2) у статтi 4:

     абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечення розвитку мiнерально-сировинної бази, органiзацiї геологiчного, геофiзичного, геохiмiчного, гiдрогеологiчного, iнженерно-геологiчного та еколого-геологiчного, сейсмiчного вивчення надр, пошуку i розвiдки корисних копалин на територiї України, у межах територiальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України;

     монiторинг мiнерально-сировинної бази, геологiчного середовища та пiдземних вод";

     3) текст статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Державну геологiчну службу України складають:

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр;

     державнi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi входять до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     4) у статтi 6:

     а) у частинi другiй:

     в абзацi третьому слова "єдиного" та "головного" виключити;

     доповнити абзацами тринадцятим - сiмнадцятим такого змiсту:

     "внесення керiвнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, пропозицiй щодо перелiку корисних копалин України загальнодержавного та мiсцевого значення, а також щодо встановлення квот на видобування окремих видiв корисних копалин загальнодержавного значення;

     ведення банку гiдрогеодеформацiйної та геофiзичної iнформацiї;

     виконання робiт iз стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї у сферi геологiчного вивчення, охорони та використання надр;

     затвердження в установленому законодавством порядку пооб'єктних планiв спецiалiзованих пiдприємств, установ та органiзацiй, якi виконують геологорозвiдувальнi роботи за кошти державного бюджету на територiї України, внесення за потреби змiн до зазначених планiв;

     погодження норм вiдбору, втрат корисних копалин на пiдприємствах, що видобувають твердi, рiдкi та газоподiбнi кориснi копалини i гiдромiнеральнi ресурси";

     б) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, здiйснює координацiю дiяльностi державної геологiчної служби України";

     5) у статтi 7:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Державнi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi входять до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     б) частини другу, п'яту - восьму, десяту та одинадцяту виключити;

     в) у частинi четвертiй слова "державної геологiчної служби України" замiнити словами "якi входять до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     г) частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує порядок розпорядження геологiчною iнформацiєю";

     6) роздiл II доповнити статтею 71 такого змiсту:

     "Стаття 71. Орган державного геологiчного контролю за веденням робiт з геологiчного вивчення та використання надр України

     Державний контроль за веденням робiт з геологiчного вивчення та рацiональним i ефективним використанням надр здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

     Порядок здiйснення державного геологiчного контролю за веденням робiт з геологiчного вивчення та рацiональним i ефективним використанням надр затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     7) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологiчного вивчення та використання надр" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" у вiдповiдному вiдмiнку.

     11. У Законi України "Про мораторiй на проведення суцiльних рубок на гiрських схилах в ялицево-букових лiсах Карпатського регiону" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 99):

     1) у частинi другiй статтi 7 слова "органами виконавчої влади з питань навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     2) у статтi 8 слова "Органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лiсового господарства" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства".

     12. У Законi України "Про охорону атмосферного повiтря" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252 iз наступними змiнами):

     1) абзаци третiй i четвертий статтi 3 замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим;

     2) у статтi 11:

     а) у частинi другiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв i спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, i центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     б) у частинах третiй i четвертiй слова "територiальних органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв i спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" та "територiальних органiв спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв та з питань охорони здоров'я" замiнити словами "обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     в) частину п'яту замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами можуть здiйснюватися пiсля отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

     Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами можуть здiйснюватися на пiдставi дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

     До першої групи належать об'єкти, якi взятi на державний облiк i мають виробництва або технологiчне устаткування, на яких повиннi впроваджуватися екологiчно безпечнi технологiї та методи керування. До другої групи належать об'єкти, якi взятi на державний облiк i не мають виробництв або технологiчного устаткування, на яких повиннi впроваджуватися екологiчно безпечнi технологiї та методи керування. До третьої групи належать об'єкти, якi не належать до першої i другої груп".

     У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами восьмою - одинадцятою;

     частину десяту викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повiтря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслiдок причин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативiв екологiчної безпеки, приймається рiшення про поетапне зниження викидiв забруднюючих речовин пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi. Тривалiсть кожного етапу та необхiдне зменшення обсягiв викидiв забруднюючих речовин на кожному етапi встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     3) текст статей 13 i 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, суб'єкти господарювання зобов'язанi вживати необхiдних заходiв для запобiгання та недопущення перевищення встановлених санiтарними нормами рiвнiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв на середовище життєдiяльностi людини";

     "Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено вiдповiдних нормативiв екологiчної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, а до другої або третьої групи, - обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     4) у частинi першiй статтi 16 слова "або його територiальними органами" виключити;

     5) у частинi другiй статтi 23 слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади з питань мiстобудування та архiтектури" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiтектури та мiстобудування", а слова "природоохоронних, санiтарних" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     6) у частинi першiй статтi 28 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв, його територiальними органами" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв", а слова "спецiально уповноваженими на це" виключити;

     7) у статтi 30 слова "громадськими iнспекторами охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "громадськими iнспекторами з охорони довкiлля";

     8) у текстi Закону:

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" у вiдповiдному вiдмiнку.

     13. У Законi України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2010 р., N 10, ст. 108; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3):

     1) у частинi третiй статтi 8 слова "органiв контролю в галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     2) у частинi першiй статтi 11 слова "спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, до яких належать спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територiальнi органи, iншi спецiально уповноваженi на це органи" замiнити словами "уповноваженi центральнi органи виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, до яких належать центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, iншi уповноваженi органи";

     3) в абзацi восьмому статтi 12 слово "спецiально" виключити;

     4) у статтi 13:

     а) у назвi та текстi слово "спецiально" виключити;

     б) у частинi першiй:

     в абзацi одинадцятому слова "центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику";

     абзац сiмнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на них актами Президента України";

     5) у частинi третiй статтi 23 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання i його територiальними органами та" та "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, а на територiї Автономної Республiки Крим" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства";

     6) у частинi четвертiй статтi 28 слово "спецiально" виключити;

     7) у частинi четвертiй статтi 31 слова "спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання i рибного господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     8) у частинi третiй статтi 32:

     слова "територiальними органами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" та "територiальними органами iнших спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади" замiнити вiдповiдно словами "обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями" та "iншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади";

     доповнити другим реченням такого змiсту: "Iнформацiя щодо видiв диких тварин, чисельнiсть яких пiдлягає регулюванню, порядок проведення вiдповiдних заходiв щодо регулювання їх чисельностi надається уповноваженими органами центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     9) у статтi 39:

     а) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Випалювання сухої рослинностi або її залишкiв допускається лише в разi господарської необхiдностi за вiдповiдним дозволом обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     б) у частинi дев'ятiй слова "спецiально уповноважених органiв" замiнити словами "уповноважених органiв", а слова "спецiально уповноваженими органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання i рибного господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     10) у статтi 42 слова "територiальними органами спецiально уповноважених центральних органiв" замiнити словами "уповноваженими центральними органами";

     11) у частинi другiй статтi 45, частинi першiй статтi 46 та частинi першiй статтi 47 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     12) у статтi 47:

     а) у частинi другiй слова "спецiально уповноважених органiв виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     б) у частинi п'ятiй слова "центральними органами виконавчої влади з питань ветеринарної i санiтарної медицини" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини", а слово "спецiально" виключити;

     13) у частинi третiй статтi 48 слова "спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     14) текст статтi 49 викласти в такiй редакцiї:

     "З метою запобiгання загибелi тварин i погiршенню середовища їх iснування обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, а на територiї Автономної Республiки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, можуть визначати окремi територiї, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв";

     15) у частинi першiй статтi 50 слова "спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання i рибного господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     16) у статтi 56:

     а) у частинi другiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики";

     б) у частинi третiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" та "спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, рибного господарства" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики" та "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     17) частину першу статтi 57 викласти в такiй редакцiї:

     "Державний контроль у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, сiльськими, селищними, мiськими радами та їх виконавчими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i мисливського господарства та полювання, iншими державними органами вiдповiдно до закону";

     18) у статтi 58:

     а) у частинi першiй слова "громадськими iнспекторами охорони навколишнього природного середовища" та "спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання i рибного господарства" замiнити вiдповiдно словами "громадськими iнспекторами з охорони довкiлля" та "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     б) у частинi другiй слова "вiдповiдними спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики";

     19) у статтi 59:

     а) у назвi слово "спецiально" виключити;

     б) у частинах першiй та другiй слова "Спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв, мисливського господарства та полювання та їх територiальнi органи (у разi їх утворення), а на територiї Автономної Республiки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань екологiї та природних ресурсiв i мисливського господарства та полювання, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та його територiальнi органи (у разi їх утворення)" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, а на територiї Автономної Республiки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i мисливського господарства та полювання";

     20) у статтi 60:

     а) у назвi, частинах першiй i третiй слово "спецiально" виключити;

     б) у частинi третiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     21) у назвi i текстi статтi 62 слово "спецiально" виключити;

     22) у частинi шостiй статтi 63 слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної та санiтарної медицини" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     23) у текстi Закону:

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань екологiї та природних ресурсiв", "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового i мисливського господарства та полювання", "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань екологiї та природних ресурсiв i мисливського господарства та полювання" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового та мисливського господарства", "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища i лiсового та мисливського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     слова "територiальними органами", "та їх територiальнi органи", "та їх територiальних органах", "i його територiальними органами" виключити.

     14. У Законi України "Про Червону книгу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 30, ст. 201; 2009 р., N 19, ст. 259; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 5 липня 2012 року N 5072-VI):

     1) у частинi першiй статтi 7 слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     2) у частинi першiй статтi 8 слова "центральнi органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства та їх територiальнi органи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв", а слово "спецiально" виключити;

     3) доповнити статтею 81 такого змiсту:

     "Стаття 81. Державний нагляд (контроль) у сферi використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України

     Державний нагляд (контроль) у сферi використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     4) у статтi 12:

     а) у частинi першiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     б) у частинi сьомiй слова "Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     5) частину п'яту статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про занесення видiв тваринного i рослинного свiту до Червоної книги України приймається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, за поданням Нацiональної комiсiї з питань Червоної книги України";

     6) у статтi 15:

     а) у частинi першiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     б) у частинi третiй слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Нацiональною академiєю наук України";

     в) у частинi четвертiй слова "центральних органiв виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань лiсового i мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     г) у частинi п'ятiй слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "Нацiональною академiєю наук України";

     ґ) у частинi шостiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "Нацiональною академiєю наук України";

     7) у статтi 19:

     а) у частинi першiй слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     б) у частинi третiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища".

     15. У Законi України "Про екологiчний аудит" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 500):

     1) в абзацi третьому частини другої статтi 16 слова "вiдповiднi органи з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     2) у частинi першiй статтi 22 та частинi першiй статтi 23 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у статтi 25 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища".

     16. У Законi України "Про екологiчну мережу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 502):

     1) пункт "е" статтi 10 виключити;

     2) статтю 12 виключити;

     3) у частинi першiй статтi 15 слова "територiальними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологiчної безпеки, заповiдної справи, а також гiдрометеорологiчної дiяльностi" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     4) у частинi першiй статтi 22 слова "територiальнi органи спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологiчної безпеки, заповiдної справи, а також гiдрометеорологiчної дiяльностi" замiнити словами "обласнi, Київська, Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї";

     5) частину першу статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державний нагляд (контроль) за формуванням, збереженням та використанням екомережi, розробленням та виконанням регiональних i мiсцевих схем екомережi здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     6) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологiчної безпеки, заповiдної справи, а також гiдрометеорологiчної дiяльностi", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологiчної безпеки, заповiдної справи, а також гiдрометеорологiчної дiяльностi та його територiальнi органи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку.

     17. У Законi України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230; 2010 р., N 9, ст. 76):

     1) у частинi другiй статтi 3 слова "центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи";

     2) у частинi третiй статтi 8, назвi та абзацi першому статтi 29 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку, а у частинi четвертiй статтi 23 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     3) в абзацi третьому частини сьомої статтi 9 слова "органами державної санiтарно-епiдемiологiчної служби та ветеринарної медицини" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     4) у частинi п'ятiй статтi 15 слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi ветеринарної медицини";

     5) у частинi першiй статтi 21 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi ветеринарної медицини";

     6) у частинi другiй статтi 24 слова "органiв санiтарно-епiдемiологiчної служби та ветеринарної медицини" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     7) у статтi 25:

     а) у частинi першiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     б) частину третю виключити;

     8) у статтi 26:

     а) у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань науки та освiти" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки";

     б) у частинi третiй слова "Комiтетом з питань етики (бiоетики) центрального органу виконавчої влади з питань науки та освiти" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової дiяльностi";

     в) частину четверту виключити;

     9) частину другу статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Управлiння у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження в межах своєї компетенцiї здiйснюють:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв;

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi ветеринарної медицини;

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти i науки;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини;

     iншi центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування";

     10) абзац четвертий статтi 29 виключити;

     11) доповнити статтями 291 i 292 такого змiсту:

     "Стаття 291. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження належить затвердження порядку утримання та розведення диких тварин, якi перебувають у станi неволi або в напiввiльних умовах.

     Стаття 292. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження належить:

     контроль за утриманням та розведенням диких тварин, якi перебувають у станi неволi або в напiввiльних умовах;

     контроль за наявнiстю у юридичних чи фiзичних осiб документiв, що пiдтверджують законнiсть набуття диких тварин, у тому числi занесених до Червоної книги України;

     контроль за наявнiстю дозвiльних документiв на утримання, розведення та використання диких тварин у видовищних заходах, у спортi, пiд час органiзацiї дозвiлля;

     здiйснення iнших повноважень у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження вiдповiдно до своєї компетенцiї";

     12) у статтi 30:

     у назвi та абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики та ветеринарної медицини" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi ветеринарної медицини";

     в абзацi другому слово "реалiзацiя" замiнити словами "забезпечення формування";

     абзаци третiй i четвертий виключити;

     13) доповнити статтею 301 такого змiсту:

     "Стаття 301. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження належить:

     забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi захисту сiльськогосподарських тварин вiд жорстокого поводження;

     здiйснення контролю за розведенням та утриманням сiльськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;

     надання дозволу на використання тварин у видовищних заходах, у спортi, пiд час органiзацiї дозвiлля;

     здiйснення iнших повноважень у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження вiдповiдно до своєї компетенцiї";

     14) у статтi 31:

     а) у назвi та абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань науки та освiти" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти i науки";

     б) абзаци п'ятий i шостий виключити;

     15) доповнити статтею 311 такого змiсту:

     "Стаття 311. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки, у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки, у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження належить:

     установлення порядку проведення наукових дослiдiв, експериментiв на тваринах;

     затвердження альтернативних методiв та об'єктiв для отримання наукових даних;

     здiйснення iнших повноважень у сферi захисту тварин вiд жорстокого поводження вiдповiдно до своєї компетенцiї";

     16) у статтi 33:

     а) у частинах першiй - третiй слова "громадськi iнспектори з охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнити словами "громадськi iнспектори з охорони довкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     б) у частинi другiй слова "вiдповiдними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв".

     18. У Законi України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 23 лютого 2012 року N 4441-VI):

     1) у статтi 8:

     у назвi та абзацi першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань освiти i науки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     абзаци третiй, шостий i сьомий виключити;

     2) доповнити статтями 81 i 82 такого змiсту:

     "Стаття 81. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти i науки

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти i науки:

     здiйснює лiцензування генетично-iнженерної дiяльностi у замкнених системах;

     з урахуванням результатiв державної екологiчної та державної санiтарно-епiдемiологiчної експертиз щодо бiологiчної i генетичної безпеки ГМО, якi здiйснюються вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, надає дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО, якщо вони використовуються виключно для науково-дослiдних цiлей у замкнених та вiдкритих системах, а також з метою їх державних випробувань.

     Стаття 82. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, забезпечує захист мiжнародних i нацiональних патентiв та iнших видiв iнтелектуальної власностi в галузi поводження з ГМО, генетичної iнженерiї та генетично-iнженерної дiяльностi";

     3) у статтi 9:

     у назвi слова "центрального органу державного управлiння виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     абзаци третiй та п'ятий виключити;

     4) доповнити статтями 91 та 92 такого змiсту:

     "Стаття 91. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, на основi наукових принципiв та мiжнародного досвiду розробляє критерiї оцiнки ризику потенцiйного впливу ГМО на навколишнє природне середовище.

     Стаття 92. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, здiйснює державний нагляд i контроль за дотриманням заходiв бiологiчної i генетичної безпеки щодо бiологiчних об'єктiв природного середовища пiд час створення, дослiдження та практичного використання ГМО у вiдкритiй системi";

     5) у статтi 10:

     у назвi та абзацi першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку;

     абзаци третiй - шостий i восьмий виключити;

     6) доповнити статтями 101 i 102 такого змiсту:

     "Стаття 101. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я:

     здiйснює державну реєстрацiю косметичних засобiв, лiкарських засобiв, якi мiстять ГМО або отриманi з їх використанням;

     здiйснює монiторинг харчових продуктiв, отриманих iз застосуванням ГМО, за критерiєм наявностi в них тiльки зареєстрованих ГМО джерел.

     Стаття 102. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення:

     здiйснює державний нагляд i контроль за дотриманням заходiв бiологiчної i генетичної безпеки стосовно людини пiд час створення, дослiдження та практичного використання ГМО у вiдкритiй системi;

     здiйснює державну санiтарно-епiдемiологiчну експертизу ГМО, якi використовуються у вiдкритих системах, для обґрунтування висновку щодо їх бiологiчної i генетичної безпеки стосовно людини з метою їх державної реєстрацiї;

     здiйснює державну санiтарно-епiдемiологiчну експертизу продукцiї, отриманої з використанням ГМО, для обґрунтування висновку щодо її безпечностi для здоров'я i життя людини";

     7) статтi 11 i 111 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, безпечностi харчових продуктiв

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, безпечностi харчових продуктiв:

     здiйснює нормативно-правове забезпечення у сферi нагляду (контролю) за:

     дотриманням вимог стандартiв, технiчних умов, iнших нормативних документiв, пов'язаних з наявнiстю ГМО, пiд час заготiвлi, зберiгання, переробки, перемiщення територiєю України сiльськогосподарської продукцiї та здiйснення експортно-iмпортних операцiй пiдприємствами всiх форм власностi;

     дотриманням заходiв бiологiчної i генетичної безпеки щодо сiльськогосподарських рослин пiд час створення, дослiдження та практичного використання ГМО у вiдкритих системах на пiдприємствах, в установах та органiзацiях агропромислового комплексу незалежно вiд їх пiдпорядкування i форми власностi;

     затверджує перелiк кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, у яких здiйснюється контроль вмiсту ГМО;

     забезпечує державну апробацiю (випробування) та державну реєстрацiю створених на основi ГМО сортiв сiльськогосподарських рослин, порiд тварин, мiкробiологiчних сiльськогосподарських препаратiв.

     Стаття 111. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi харчових продуктiв

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi харчових продуктiв:

     здiйснює державну реєстрацiю ГМО джерел харчових продуктiв, кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, якi мiстять ГМО або отриманi з їх використанням;

     затверджує перелiк вiдповiдних методик детекцiї та iдентифiкацiї ГМО;

     готує пропозицiї щодо затвердження перелiку кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, у яких здiйснюється контроль вмiсту ГМО;

     проводить монiторинг кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, отриманих з використанням ГМО, за критерiєм наявностi в них зареєстрованих ГМО джерел;

     уповноважує акредитованi лабораторiї на проведення монiторингу кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, отриманих iз використанням ГМО, за критерiєм наявностi в них зареєстрованих ГМО джерел";

     8) роздiл II доповнити статтею 112 такого змiсту:

     "Стаття 112. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, органiзовує та здiйснює державний нагляд (контроль) за додержанням заходiв бiологiчної i генетичної безпеки щодо сiльськогосподарських рослин пiд час створення, дослiдження та практичного використання ГМО у вiдкритих системах на пiдприємствах, в установах та органiзацiях агропромислового комплексу незалежно вiд їх пiдпорядкування i форми власностi";

     9) у частинах третiй та п'ятiй статтi 12 та частинi другiй статтi 17 слова "центральний орган виконавчої влади з питань освiти i науки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки", а у частинi шостiй статтi 12 та частинi другiй статтi 16 - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти i науки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     10) у частинi четвертiй статтi 13 слова "центральним органом виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     11) у частинi п'ятiй статтi 13, частинi восьмiй статтi 14 та частинi другiй статтi 17 слова "центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     12) у частинi першiй статтi 14, частинi третiй статтi 16 та частинi першiй статтi 19 цифри "111" замiнити цифрами "112".

     19. У Законi України "Про мораторiй на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 18, ст. 121):

     1) у частинi другiй статтi 3 слова "органiв виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй" та "виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити вiдповiдно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту" та "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     2) у статтi 4 слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його органи на мiсцях здiйснюють" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, здiйснює".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм положень, якi стосуються передачi повноважень вiд територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київськiй, Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям, органам виконавчої влади Автономної Республiки Крим, якi набирають чинностi через шiсть мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5456-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.