ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Червону книгу України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 25 грудня 2008 року N 805-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5072-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI
(змiни, передбаченi пунктом 14 роздiлу I Закону України
вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI, в частинi положень,
якi стосуються передачi повноважень вiд територiальних
органiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони
навколишнього природного середовища, обласним, Київськiй,
Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям,
органам виконавчої влади Автономної Республiки Крим,
набирають чинностi з 19 травня 2013 року),
вiд 9 квiтня 2015 року N 323-VIII,
вiд 7 лютого 2017 року N 1829-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 15 липня 2021 року N 1684-IX

(У текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "державнi органи" в усiх вiдмiнках замiнено словами "органи державної влади" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 25 грудня 2008 року N 805-VI)

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Законодавство про Червону книгу України

     Вiдносини, пов'язанi з веденням Червоної книги України, охороною, використанням та вiдтворенням рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний свiт", "Про рослинний свiт", "Про природно-заповiдний фонд України", "Про захист тварин вiд жорстокого поводження", цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 805-VI)

     Стаття 2. Завдання законодавства про Червону книгу України

     Завданням законодавства про Червону книгу України є регулювання суспiльних вiдносин у сферi охорони, використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, з метою попередження зникнення таких видiв iз природи, забезпечення збереження їх генофонду.

     Стаття 3. Поняття Червоної книги України

     Червона книга України є офiцiйним державним документом, який мiстить перелiк рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту у межах територiї України, її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони, а також узагальненi вiдомостi про сучасний стан цих видiв тваринного i рослинного свiту та заходи щодо їх збереження i вiдтворення.

     Червона книга України є основою для розроблення та реалiзацiї програм (планiв дiй), спрямованих на охорону та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до неї.

     Стаття 4. Об'єкти Червоної книги України

     Об'єктами Червоної книги України є рiдкiснi i такi, що перебувають пiд загрозою зникнення, види тваринного i рослинного свiту, якi постiйно або тимчасово перебувають (зростають) у природних чи штучно створених умовах у межах територiї України, її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5072-VI)

     До Червоної книги України (рослинний свiт) включаються рослини, гриби, водоростi та непатогеннi мiкроорганiзми, що не належать до тваринного свiту.

(статтю 4 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5072-VI)

     Стаття 5. Об'єкти Червоної книги України як природнi ресурси загальнодержавного значення

     Об'єкти Червоної книги України належать до природних ресурсiв загальнодержавного значення i пiдлягають особливiй охоронi на всiй територiї України, у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони.

     У передбаченому законом порядку права власникiв об'єктiв Червоної книги України можуть бути обмеженi в iнтересах охорони цих об'єктiв, навколишнього природного середовища та захисту прав громадян.

     Стаття 6. Право державної i комунальної власностi на об'єкти Червоної книги України

     Об'єкти Червоної книги України, якi утримуються (зберiгаються) пiдприємствами, установами та органiзацiями державної або комунальної форми власностi, є об'єктами права вiдповiдно державної або комунальної власностi.

     Стаття 7. Право приватної власностi на об'єкти Червоної книги України

     Об'єкти Червоної книги України, наданi вiдповiдно до закону з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у приватну власнiсть, розведенi (отриманi) у штучних умовах вiд законно набутих у приватну власнiсть об'єктiв Червоної книги України, а також ввезенi в Україну з-за кордону або набутi в Українi в осiб, якi мають право приватної власностi на цi об'єкти, є приватною власнiстю юридичних або фiзичних осiб.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Законнiсть набуття у приватну власнiсть об'єктiв Червоної книги України повинна бути пiдтверджена вiдповiдними документами.

Роздiл II. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДIЙСНЮЮТЬ УПРАВЛIННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРI ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВIДТВОРЕННЯ РIДКIСНИХ I ТАКИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПIД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ, ВИДIВ ТВАРИННОГО I РОСЛИННОГО СВIТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

     Стаття 8. Державне управлiння, регулювання та контроль у сферi охорони, використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України

     Державне управлiння, регулювання та контроль у сферi охорони, використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, iншi уповноваженi на це органи виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.12.2008р. N 805-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Органам мiсцевого самоврядування законами України можуть бути наданi окремi повноваження органiв виконавчої влади у сферi охорони, використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України.

     Стаття 81. Державний нагляд (контроль) у сферi використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України

     Державний нагляд (контроль) у сферi використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв.

(Закон доповнено статтею 81 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 9. Повноваження органiв державної влади, що здiйснюють управлiння, регулювання та контроль у сферi охорони, використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України

     Повноваження органiв державної влади, що здiйснюють управлiння, регулювання та контроль у сферi охорони, використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, визначаються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний свiт", "Про рослинний свiт", "Про природно-заповiдний фонд України", "Про захист тварин вiд жорстокого поводження", цим та iншими законами.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 805-VI)

Роздiл III. ОХОРОНА ТА ВIДТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТIВ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

     Стаття 10. Охорона та вiдтворення об'єктiв Червоної книги України

     Охорона та вiдтворення об'єктiв Червоної книги України - це комплекс органiзацiйних, правових, економiчних, наукових, iнших заходiв, спрямованих на забезпечення збереження, охорони та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту.

     Стаття 11. Забезпечення охорони та вiдтворення об'єктiв Червоної книги України

     Охорона та вiдтворення об'єктiв Червоної книги України забезпечуються органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, фiзичними та юридичними особами, що є суб'єктами використання тваринного i рослинного свiту, власниками об'єктiв Червоної книги України, власниками та користувачами земельних дiлянок, у межах яких перебувають рiдкiснi i такi, що знаходяться пiд загрозою зникнення, види тваринного i рослинного свiту, занесенi до Червоної книги України.

(частина перша статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2015р. N 323-VIII)

     Охорона об'єктiв Червоної книги України забезпечується шляхом:

     установлення особливого правового режиму охорони рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, заборони їх використання (добування та збирання) в господарських та вiйськових цiлях;

(абзац другий частини другої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 25.12.2008р. N 805-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2015р. N 323-VIII)

     урахування вимог щодо їх охорони пiд час розроблення нормативно-правових актiв;

     систематичної роботи з виявлення мiсць їх перебування (зростання), проведення постiйного спостереження (монiторингу) за станом їх популяцiй;

     прiоритетного створення заповiдникiв, iнших територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду, а також екологiчної мережi на територiях, де перебувають (зростають) об'єкти Червоної книги України, та на шляхах мiграцiї рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного свiту;

     створення центрiв та "банкiв" для збереження генофонду зазначених об'єктiв;

     розведення їх у спецiально створених умовах (зоологiчних парках, розплiдниках, ботанiчних садах, дендрологiчних парках тощо);

     урахування спецiальних вимог щодо охорони об'єктiв Червоної книги України пiд час розмiщення продуктивних сил, вирiшення питань вiдведення земельних дiлянок, розроблення проектної та проектно-планувальної документацiї, здiйснення оцiнки впливу на довкiлля.

(абзац восьмий частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     Вiдтворення об'єктiв Червоної книги України забезпечується шляхом:

     сприяння природному вiдновленню популяцiй рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, iнтродукцiї та реiнтродукцiї таких видiв у природнi умови, де вони перебували (зростали);

     утримання i розведення у штучно створених умовах.

     Охорона та вiдтворення об'єктiв Червоної книги України забезпечуються також шляхом:

     здiйснення необхiдних наукових дослiджень з метою розроблення наукових засад їх охорони та вiдтворення;

     установлення пiдвищеної адмiнiстративної, цивiльної та кримiнальної вiдповiдальностi за знищення чи пошкодження об'єктiв Червоної книги України, заподiяння шкоди середовищу їх перебування (зростання);

     проведення освiтньої та виховної роботи серед населення;

     здiйснення iнших заходiв вiдповiдно до законодавства.

     Перебування (зростання) на певнiй територiї рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, є пiдставою для оголошення її об'єктом природно-заповiдного фонду України загальнодержавного значення.

     Для забезпечення вирiшення транскордонних та iнших проблем охорони i вiдтворення об'єктiв Червоної книги України здiйснюється мiжнародне спiвробiтництво в цiй сферi шляхом укладання i виконання вiдповiдних двостороннiх та багатостороннiх мiжнародних договорiв, органiзацiї бiосферних заповiдникiв, створення на територiях, сумiжних з iншими державами, мiждержавних заповiдникiв, нацiональних паркiв, заказникiв та iнших територiй i об'єктiв природно-заповiдного фонду, проведення спiльних наукових дослiджень, обмiну їх результатами.

     Види тваринного i рослинного свiту, занесенi до Червоного списку Мiжнародного союзу охорони природи та природних ресурсiв i Європейського Червоного списку, якi перебувають (зростають) у природних умовах у межах територiї України, її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони, можуть заноситися до Червоної книги України або їм може надаватися iнший особливий статус вiдповiдно до законодавства.

     Створення охоронних зон для збереження об'єктiв Червоної книги України - зон визначеної конфiгурацiї (форми) та розмiру, у межах яких встановлюється певний режим охорони, що забезпечує довгострокове збереження об'єктiв Червоної книги України. Охороннi зони для збереження об'єктiв Червоної книги України створюються на всiх землях, крiм земель лiсогосподарського призначення. Охорона об'єктiв Червоної книги України на землях лiсогосподарського призначення здiйснюється, у тому числi, шляхом створення охоронних зон для збереження бiорiзноманiття у лiсах. Порядок створення охоронних зон для збереження об'єктiв Червоної книги України визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 11 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1684-IX)

Роздiл IV. ВЕДЕННЯ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

     Стаття 12. Державний облiк рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, та вiдомостi про них

     Рiдкiснi i такi, що перебувають пiд загрозою зникнення, види тваринного i рослинного свiту, занесенi до Червоної книги України, пiдлягають державному облiку в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Про кожний рiдкiсний i такий, що перебуває пiд загрозою зникнення, вид тваринного i рослинного свiту, занесений до Червоної книги України, зазначаються такi вiдомостi: назва (українською та латинською мовами), мiсце у системi класифiкацiї тваринного i рослинного свiту, категорiя, наукове значення, поширення та чисельнiсть (у тому числi за межами України) i причини їх змiни, мiсця перебування (зростання), загальна характеристика, заходи з охорони, вимоги щодо режиму збереження популяцiй, вiдомостi про розмноження або розведення в спецiально створених умовах, джерела вiдповiдної iнформацiї тощо. Щодо кожного виду тваринного i рослинного свiту, занесеного до Червоної книги України, складається картосхема поширення, а також виготовляються його фотографiї (малюнки).

     Форма подання вiдомостей в офiцiйному виданнi Червоної книги України визначається Нацiональною комiсiєю з питань Червоної книги України.

     Вiдповiднi вiдомостi про змiст Червоної книги України, стан занесених до неї видiв тваринного i рослинного свiту пiдлягають широкому оприлюдненню, в тому числi через засоби масової iнформацiї, доведенню до вiдома пiдприємств, навчальних закладiв, наукових, виховних та iнших установ i органiзацiй.

     Не допускається оприлюднення вiдомостей про точне мiсце перебування (зростання) об'єктiв Червоної книги України та iнших вiдомостей про них, якщо це може призвести до погiршення умов охорони та вiдтворення цих об'єктiв.

     Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує офiцiйне видання та розповсюдження Червоної книги України не рiдше одного разу на 10 рокiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, забезпечує оперативне доведення до вiдома заiнтересованих органiв державної влади, громадських органiзацiй та громадян вiдомостей про змiни у перелiку рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, вжиття вiдповiдних заходiв щодо збирання та узагальнення отриманої науковими та iншими установами, пiдприємствами, органiзацiями i громадянами iнформацiї про поширення, чисельнiсть, стан об'єктiв Червоної книги України, а також про факти їх знищення, пошкодження, загибелi чи захворювання тощо.

(частина сьома статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 13. Категорiї видiв тваринного i рослинного свiту, що заносяться до Червоної книги України

     Залежно вiд стану та ступеня загрози зникнення видiв тваринного i рослинного свiту, що заносяться до Червоної книги України, вони подiляються на такi категорiї:

     зниклi - види, про якi пiсля неодноразових пошукiв, проведених у типових мiсцевостях або в iнших вiдомих та можливих мiсцях поширення, вiдсутня будь-яка iнформацiя про наявнiсть їх у природi чи спецiально створених умовах;

     зниклi в природi - види, якi зникли в природi, але збереглися у спецiально створених умовах;

     зникаючi - види, якi перебувають пiд загрозою зникнення у природних умовах i збереження яких є малоймовiрним, якщо триватиме дiя факторiв, що негативно впливають на стан їх популяцiй;

     вразливi - види, якi у найближчому майбутньому можуть бути вiднесенi до категорiї зникаючих, якщо триватиме дiя факторiв, що негативно впливають на стан їх популяцiй;

     рiдкiснi - види, популяцiї яких невеликi i на даний час не належать до категорiї зникаючих чи вразливих, хоча їм i загрожує небезпека;

     неоцiненi - види, про якi вiдомо, що вони можуть належати до категорiї зникаючих, вразливих чи рiдкiсних, але ще не вiднесенi до неї;

     недостатньо вiдомi - види, якi не можна вiднести до жодної iз зазначених категорiй через вiдсутнiсть необхiдної повної i достовiрної iнформацiї.

     Нацiональною комiсiєю з питань Червоної книги України можуть бути внесенi пропозицiї про встановлення й iнших категорiй видiв тваринного i рослинного свiту, що заносяться до Червоної книги України.

     Стаття 14. Визначення видiв тваринного i рослинного свiту для занесення до Червоної книги України

     Пiдставою для занесення видiв тваринного i рослинного свiту до Червоної книги України є наявнiсть достовiрних даних про чисельнiсть популяцiй та їх динамiку, поширення i змiни умов iснування, що пiдтверджують необхiднiсть вжиття особливих термiнових заходiв для їх збереження та охорони.

     До Червоної книги України в першу чергу заносяться релiктовi та ендемiчнi види, види, що знаходяться на межi ареалу, види, що мають особливу наукову цiннiсть, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслiдок господарської дiяльностi людини.

     Пропозицiї про занесення до Червоної книги України видiв тваринного або рослинного свiту можуть вносити вiдповiднi науково-дослiднi установи, державнi i громадськi органiзацiї, окремi фахiвцi, вченi. Цi пропозицiї мають мiстити наукове обгрунтування необхiдностi занесення виду тваринного чи рослинного свiту до Червоної книги України, вiдомостi про його поширення, заходи, необхiднi для збереження та вiдтворення у природних чи штучно створених умовах.

     Аналiз та узагальнення пропозицiй щодо занесення видiв тваринного i рослинного свiту до Червоної книги України здiйснюються Нацiональною комiсiєю з питань Червоної книги України.

     Рiшення про занесення видiв тваринного i рослинного свiту до Червоної книги України приймається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, за поданням Нацiональної комiсiї з питань Червоної книги України.

(частина п'ята статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 15. Органiзацiя ведення Червоної книги України

     Ведення Червоної книги України здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Методичне забезпечення ведення Червоної книги України здiйснюється на основi використання вiдомостей, якi мiстяться в кадастрах тваринного i рослинного свiту, природно-заповiдного фонду, лiтописах природи заповiдникiв та нацiональних природних паркiв, а також в iнших науково-технiчних iнформацiйних матерiалах.

     Наукове забезпечення ведення Червоної книги України, пiдготовку пропозицiй про занесення до Червоної книги України та про виключення з неї рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, органiзацiю наукових дослiджень, розроблення заходiв щодо збереження i охорони таких видiв та контроль за їх виконанням, координацiю вiдповiдної дiяльностi органiв державної влади та громадських органiзацiй здiйснює Нацiональна комiсiя з питань Червоної книги України, яка створюється Нацiональною академiєю наук України.

(частина третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     До складу Нацiональної комiсiї з питань Червоної книги України включаються провiднi вченi Нацiональної академiї наук України, iнших наукових установ, фахiвцi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, iнших органiв виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень i громадських органiзацiй, статутами яких передбачена дiяльнiсть в охоронi видiв тваринного та/або рослинного свiту.

(частина четверта статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 25.12.2008р. N 805-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Персональний склад Нацiональної комiсiї з питань Червоної книги України та Положення про неї затверджуються Нацiональною академiєю наук України.

(частина п'ята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Нацiональної комiсiї з питань Червоної книги України здiйснюється Нацiональною академiєю наук України.

(частина шоста статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 16. Виключення видiв тваринного i рослинного свiту з Червоної книги України

     Види тваринного i рослинного свiту, занесенi до Червоної книги України, якi внаслiдок вжитих природоохоронних заходiв на пiдставi результатiв наукових дослiджень визнанi такими, що знаходяться поза загрозою зникнення, пiдлягають виключенню з Червоної книги України. Пропозицiї про їх виключення з Червоної книги України розглядаються в тому ж порядку, що i при занесеннi видiв тваринного i рослинного свiту до Червоної книги України.

     Стаття 17. Фiнансування ведення Червоної книги України та заходiв щодо збереження, охорони та вiдтворення видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до неї

     Ведення Червоної книги України фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Заходи щодо збереження, охорони та вiдтворення видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, фiнансуються за рахунок коштiв Державного бюджету України, мiсцевих бюджетiв та iнших коштiв вiдповiдно до статтi 42 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Роздiл V. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТIВ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

     Стаття 18. Основнi вимоги щодо використання об'єктiв Червоної книги України

     Основнi вимоги щодо використання об'єктiв Червоної книги України встановлюються цим Законом, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний свiт", "Про рослинний свiт", "Про природно-заповiдний фонд України", "Про захист тварин вiд жорстокого поводження", iншими нормативно-правовими актами.

(стаття 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 805-VI)

     Стаття 19. Умови спецiального використання об'єктiв Червоної книги України

     Спецiальне використання (добування, збирання) об'єктiв Червоної книги України здiйснюється у виняткових випадках лише у наукових i селекцiйних цiлях, у тому числi для розмноження, розселення i розведення у штучно створених умовах, а також для вiдтворення популяцiй за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, на пiдставi рiшень Нацiональної комiсiї з питань Червоної книги України, прийнятих вiдповiдно до її повноважень.

(частина перша статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Спецiальне використання (добування, збирання) об'єктiв Червоної книги України з метою отримання прибутку забороняється.

(статтю 19 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 805-VI, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     Порядок видачi та форма дозволiв на спецiальне використання (добування, збирання) об'єктiв Червоної книги України визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина третя статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

Роздiл VI. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВIДТВОРЕННЯ РIДКIСНИХ I ТАКИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПIД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ, ВИДIВ ТВАРИННОГО I РОСЛИННОГО СВIТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

     Стаття 20. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi охорони, використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України

     Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi охорони, використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, несуть особи, виннi у:

     погiршеннi, знищеннi середовища перебування (зростання) видiв тваринного та рослинного свiту, занесених до Червоної книги України;

(абзац другий частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2017р. N 1829-VIII)

     незаконному, в тому числi з порушенням вимог виданих дозволiв, використаннi об'єктiв Червоної книги України або їх знищеннi;

     порушеннi умов утримання видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, в ботанiчних садах, дендрологiчних та зоологiчних парках, iнших штучно створених умовах, що призвело до їх загибелi, калiцтва (пошкодження);

     невиконаннi законних вимог посадових осiб органiв державної влади, що здiйснюють управлiння, регулювання та контроль у сферi охорони, використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України;

     вчиненнi iнших дiй, що завдали шкоди тваринам i рослинам, види яких занесенi до Червоної книги України.

     За порушення законодавства у сферi охорони, використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, особи притягаються до вiдповiдальностi згiдно з законом.

     Шкода, завдана незаконним добуванням, знищенням або пошкодженням видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, погiршенням середовища їх перебування (зростання), вiдшкодовується вiдповiдно до закону.

     Розмiр компенсацiї за незаконне добування, знищення або пошкодження видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погiршення середовища їх перебування (зростання) та методика її розрахунку встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл VII. МIЖНАРОДНI ВIДНОСИНИ УКРАЇНИ У СФЕРI ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВIДТВОРЕННЯ РIДКIСНИХ I ТАКИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПIД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ, ВИДIВ ТВАРИННОГО I РОСЛИННОГО СВIТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

     Стаття 21. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що мiстяться у цьому Законi, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань охорони, використання та вiдтворення рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту.

Роздiл VIII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, Постанову Верховної Ради України вiд 29 жовтня 1992 року N 2750-XII "Про Червону книгу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 686).

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
7 лютого 2002 року
N 3055-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.