ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про оцiнку впливу на довкiлля

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 18 червня 2020 року N 733-IX

     Цей Закон встановлює правовi та органiзацiйнi засади оцiнки впливу на довкiлля, спрямованої на запобiгання шкодi довкiллю, забезпечення екологiчної безпеки, охорони довкiлля, рацiонального використання i вiдтворення природних ресурсiв, у процесi прийняття рiшень про провадження господарської дiяльностi, яка може мати значний вплив на довкiлля, з урахуванням державних, громадських та приватних iнтересiв.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) вплив на довкiлля (далi - вплив) - будь-якi наслiдки планованої дiяльностi для довкiлля, в тому числi наслiдки для безпечностi життєдiяльностi людей та їхнього здоров'я, флори, фауни, бiорiзноманiття, ґрунту, повiтря, води, клiмату, ландшафту, природних територiй та об'єктiв, iсторичних пам'яток та iнших матерiальних об'єктiв чи для сукупностi цих факторiв, а також наслiдки для об'єктiв культурної спадщини чи соцiально-економiчних умов, якi є результатом змiни цих факторiв;

     2) громадськiсть - одна чи бiльше фiзичних або юридичних осiб, їх об'єднання, органiзацiї або групи;

     3) планована дiяльнiсть - планована господарська дiяльнiсть, що включає будiвництво, реконструкцiю, технiчне переоснащення, розширення, перепрофiлювання, лiквiдацiю (демонтаж) об'єктiв, iнше втручання в природне середовище; планована дiяльнiсть не включає реконструкцiю, технiчне переоснащення, капiтальний ремонт, розширення, перепрофiлювання об'єктiв, iншi втручання в природне середовище, якi не справляють значного впливу на довкiлля вiдповiдно до критерiїв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     4) уповноважений територiальний орган - обласнi, мiськi Київська та Севастопольська державнi адмiнiстрацiї (вiдповiдний пiдроздiл з питань екологiї та природних ресурсiв), орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань екологiї та природних ресурсiв;

     5) уповноважений центральний орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     Стаття 2. Змiст i суб'єкти оцiнки впливу на довкiлля

     1. Оцiнка впливу на довкiлля - це процедура, що передбачає:

     1) пiдготовку суб'єктом господарювання звiту з оцiнки впливу на довкiлля вiдповiдно до статей 5, 6 та 14 цього Закону;

     2) проведення громадського обговорення вiдповiдно до статей 7, 8 та 14 цього Закону;

     3) аналiз уповноваженим органом вiдповiдно до статтi 9 цього Закону iнформацiї, наданої у звiтi з оцiнки впливу на довкiлля, будь-якої додаткової iнформацiї, яку надає суб'єкт господарювання, а також iнформацiї, отриманої вiд громадськостi пiд час громадського обговорення, пiд час здiйснення процедури оцiнки транскордонного впливу, iншої iнформацiї;

     4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцiнки впливу на довкiлля, що враховує результати аналiзу, передбаченого пунктом 3 цiєї частини;

     5) врахування висновку з оцiнки впливу на довкiлля у рiшеннi про провадження планованої дiяльностi вiдповiдно до статтi 11 цього Закону.

     2. Оцiнка впливу на довкiлля здiйснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкiлля в мiсцi, де планується провадити плановану дiяльнiсть, екологiчних ризикiв i прогнозiв, перспектив соцiально-економiчного розвитку регiону, потужностi та видiв сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкiлля, у тому числi з урахуванням впливу наявних об'єктiв, планованої дiяльностi та об'єктiв, щодо яких отримано рiшення про провадження планованої дiяльностi або розглядається питання про прийняття таких рiшень.

     3. Суб'єктами оцiнки впливу на довкiлля є суб'єкти господарювання, органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, якi є замовниками планованої дiяльностi i для цiлей цього Закону прирiвнюються до суб'єктiв господарювання (далi - суб'єкт господарювання), уповноважений центральний орган, уповноваженi територiальнi органи, iншi органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республiки Крим, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, громадськiсть, а у випадках, визначених статтею 14 цього Закону, - держава походження та зачеплена держава.

     Стаття 3. Сфера застосування оцiнки впливу на довкiлля

     1. Здiйснення оцiнки впливу на довкiлля є обов'язковим у процесi прийняття рiшень про провадження планованої дiяльностi, визначеної частинами другою i третьою цiєї статтi. Така планована дiяльнiсть пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля до прийняття рiшення про провадження планованої дiяльностi.

     Оцiнцi впливу на довкiлля не пiдлягає планована дiяльнiсть, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, лiквiдацiю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, наслiдкiв антитерористичної операцiї на територiї проведення антитерористичної операцiї на перiод її проведення, вiдповiдно до критерiїв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Перша категорiя видiв планованої дiяльностi та об'єктiв, якi можуть мати значний вплив на довкiлля i пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля, включає:

     1) нафтопереробнi та газопереробнi заводи (крiм пiдприємств, що виготовляють iз сирої нафти виключно мастильнi матерiали), установки з газифiкацiї або зрiдження вугiлля чи бiтумiнозного сланцю;

     2) тепловi електростанцiї (ТЕС, ТЕЦ) та iншi потужностi для виробництва електроенергiї, пари i гарячої води тепловою потужнiстю 50 мегават i бiльше з використанням органiчного палива, атомнi електростанцiї та iншi ядернi реактори, включаючи будiвництво, виведення (зняття) з експлуатацiї таких електростанцiй або реакторiв (крiм дослiдницьких установок для виробництва i конверсiї ядерного палива та сировини для одержання вторинного ядерного палива, матерiалiв, що дiляться та вiдтворюються, потужнiсть яких не перевищує 1 кiловат постiйного теплового навантаження);

     3) установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для переробки вiдпрацьованого ядерного палива та високоактивних вiдходiв, установки для захоронення радiоактивних вiдходiв, зберiгання (понад 10 рокiв) чи переробки вiдпрацьованого ядерного палива або радiоактивних вiдходiв поза межами мiсця їх утворення;

     4) чорну та кольорову металургiю (з використанням руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, iз застосуванням металургiйних, хiмiчних або електролiтичних процесiв);

     5) споруди з видобування, виробництва i перероблення азбесту, азбестовмiсних продуктiв: азбестоцементної продукцiї потужнiстю понад 20 тисяч тонн на рiк, фрикцiйних матерiалiв - понад 50 тонн на рiк готової продукцiї, iнших виробiв - понад 200 тонн на рiк;

     6) хiмiчне виробництво, в тому числi виробництво основних хiмiчних речовин, хiмiчно-бiологiчне, бiотехнiчне, фармацевтичне виробництво з використанням хiмiчних або бiологiчних процесiв, виробництво засобiв захисту рослин, регуляторiв росту рослин, мiнеральних добрив, полiмерних i полiмервмiсних матерiалiв, лакiв, фарб, еластомерiв, пероксидiв та iнших хiмiчних речовин; виробництво та зберiгання наноматерiалiв потужнiстю понад 10 тонн на рiк;

     7) будiвництво:

     аеропортiв i аеродромiв з основною злiтно-посадковою смугою довжиною 2100 метрiв i бiльше;

     автомагiстралей;

     автомобiльних дорiг загального користування державного та мiсцевого значення, що мають чотири чи бiльше смуги руху, або реконструкцiя та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох i бiльше, за умови їхньої безперервної протяжностi 10 кiлометрiв i бiльше;

     автомобiльних дорiг першої категорiї;

     магiстральних залiзничних лiнiй загального користування;

     гiдротехнiчних споруд морських та рiчкових портiв, якi можуть приймати судна тоннажнiстю понад 1350 тонн;

     глибоководних суднових ходiв, у тому числi у природних руслах рiчок, спецiальних каналiв на суходолi та у мiлководних морських акваторiях, придатних для проходження суден тоннажнiстю понад 1350 тонн;

     8) поводження з вiдходами:

     операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (зберiгання, оброблення, перероблення, утилiзацiя, видалення, знешкодження i захоронення);

     операцiї у сферi поводження з побутовими та iншими вiдходами (оброблення, перероблення, утилiзацiя, видалення, знешкодження i захоронення) обсягом 100 тонн на добу або бiльше;

     9) забiр пiдземних вод або штучне поповнення пiдземних вод iз щорiчним забором води або щорiчним об'ємом води, що поповнюється, 10 мiльйонiв кубiчних метрiв або бiльше;

     10) мiжбасейновий перерозподiл стоку рiчок, крiм транспортування питної води трубопроводами;

     11) греблi, водосховища та iншi об'єкти, призначенi для утримання та постiйного зберiгання води, коли новi або додатковi об'єми затриманої води перевищують 10 мiльйонiв кубiчних метрiв;

     12) видобування нафти та природного газу на континентальному шельфi;

     13) трубопроводи для транспортування газу, нафти, хiмiчних речовин дiаметром понад 800 мiлiметрiв i довжиною понад 40 кiлометрiв;

     14) виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону з будь-якої сировини виробничою продуктивнiстю, що перевищує в сухому виглядi 200 тонн на добу;

     15) кар'єри та видобування корисних копалин вiдкритим способом, їх перероблення чи збагачення на мiсцi на площi понад 25 гектарiв або видобування торфу на площi понад 150 гектарiв;

     16) потужностi для зберiгання нафти, нафтохiмiчної або хiмiчної продукцiї мiсткiстю 200 тисяч тонн або бiльше;

     17) установки для уловлювання вуглекислого газу з джерел, зазначених у цiй частинi, або з рiчною потужнiстю 1,5 мегатонни та бiльше, геологiчнi сховища вуглекислого газу;

     18) установки для очищення стiчних вод продуктивнiстю, що перевищує еквiвалент чисельностi населення в розмiрi 150 тисяч осiб;

     19) потужностi для iнтенсивного вирощування птицi (60 тисяч мiсць i бiльше), у тому числi бройлерiв (85 тисяч мiсць i бiльше), свиней (3 тисячi мiсць для свиней понад 30 кiлограмiв або 900 мiсць для свиноматок);

     20) будiвництво повiтряних лiнiй електропередачi напругою 220 кiловольт або бiльше i довжиною понад 15 кiлометрiв;

     21) усi суцiльнi та поступовi рубки головного користування та суцiльнi санiтарнi рубки на площi понад 1 гектар; усi суцiльнi санiтарнi рубки на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду;

     22) розширення та змiни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої дiяльностi, встановлених (затверджених) рiшенням про провадження планованої дiяльностi або подовження строкiв її провадження, реконструкцiю, технiчне переоснащення, капiтальний ремонт, перепрофiлювання дiяльностi та об'єктiв, зазначених у пунктах 1 - 21 цiєї частини, крiм тих, якi не справляють значного впливу на довкiлля вiдповiдно до критерiїв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Друга категорiя видiв планованої дiяльностi та об'єктiв, якi можуть мати значний вплив на довкiлля та пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля, включає:

     1) глибоке бурiння, у тому числi геотермальне бурiння, бурiння з метою зберiгання радiоактивних вiдходiв, бурiння з метою водопостачання (крiм бурiння з метою вивчення стiйкостi ґрунтiв);

     2) сiльське господарство, лiсiвництво та водне господарство:

     сiльськогосподарське та лiсогосподарське освоєння, рекультивацiя та мелiорацiя земель (управлiння водними ресурсами для ведення сiльського господарства, у тому числi iз зрошуванням i мелiорацiєю) на територiях площею 20 гектарiв i бiльше або на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду чи в їх охоронних зонах на площi 5 гектарiв i бiльше, будiвництво мелiоративних систем та окремих об'єктiв iнженерної iнфраструктури мелiоративних систем;

     насадження лiсу (крiм лiсовiдновлювальних робiт) на площi понад 20 гектарiв або на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду чи в їх охоронних зонах на площi 5 гектарiв i бiльше;

     змiна цiльового призначення земель сiльськогосподарського призначення (якщо нове призначення вiдноситься хоча б до одного виду дiяльностi, зазначеного у частинах другiй та третiй цiєї статтi) та змiна цiльового призначення особливо цiнних земель;

     потужностi для вирощування: птицi (40 тисяч мiсць i бiльше); свиней (1 тисяча мiсць i бiльше, для свиноматок - 500 мiсць i бiльше); великої та дрiбної рогатої худоби (1 тисяча мiсць i бiльше); кролiв та iнших хутрових тварин (2 тисячi голiв i бiльше);

     установки для промислової утилiзацiї, видалення туш тварин та/або вiдходiв тваринництва;

     iнтенсивна аквакультура з продуктивнiстю 10 тонн на рiк i бiльше або на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду чи в їх охоронних зонах;

     намив територiй на землях водного фонду;

     3) видобувну промисловiсть:

     видобування корисних копалин, крiм корисних копалин мiсцевого значення, якi видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних дiлянок з вiдповiдним цiльовим використанням;

     перероблення корисних копалин, у тому числi збагачення;

     4) енергетичну промисловiсть:

     зберiгання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафтi, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугiльних родовищ, конденсату, нафти, бiтуму нафтового, скрапленого газу);

     поверхневе та пiдземне зберiгання викопного палива чи продуктiв їх переробки на площi 500 квадратних метрiв i бiльше або об'ємом (для рiдких або газоподiбних) 15 кубiчних метрiв i бiльше;

     промислове брикетування кам'яного i бурого вугiлля;

     гiдроелектростанцiї на рiчках незалежно вiд потужностi;

     гiдроакумулюючi електростанцiї (ГАЕС);

     вiтровi парки, вiтровi електростанцiї, що мають двi i бiльше турбiни або висота яких становить 50 метрiв i бiльше;

     5) виробництво та обробку металу:

     установки для випалювання або агломерацiї металевих руд (у тому числi сульфiдної руди);

     установки для обробки чорних металiв:

     стани гарячої прокатки продуктивнiстю, що перевищує 20 тонн сирої сталi за годину;

     ковальськi молоти, енергетична потужнiсть яких перевищує 50 кiлоджоулiв на молот, а потужнiсть теплового споживання перевищує 20 мегават;

     нанесення захисних розпилених металевих покриттiв з подачею сирої сталi продуктивнiстю, що перевищує 2 тонни за годину;

     установки для виплавляння, включаючи легування сплавiв, кольорових металiв, у тому числi рекуперованих продуктiв (рафiнування, ливарне виробництво тощо), плавильною продуктивнiстю, що перевищує 4 тонни на добу для свинцю та кадмiю або 20 тонн на добу для iнших металiв;

     установки для поверхневої обробки металiв у чанах з пластичних матерiалiв з використанням електролiтичних або хiмiчних процесiв, якщо об'єм переробного технологiчного чана перевищує 30 кубiчних метрiв;

     виробництво i складання автомобiлiв, виробництво двигунiв;

     верфi;

     пiдприємства з виготовлення i ремонту лiтакiв;

     виробництво i ремонт залiзничного рухомого складу та устаткування для iнфраструктури залiзничного транспорту;

     штампування з використанням вибухових речовин;

     6) переробку мiнеральної сировини:

     коксовi печi, iншi установки для виробництва коксу або графiту;

     виробництво цементу або цементного клiнкеру;

     виробництво вапна в обсязi, що перевищує 50 тонн на добу;

     виробництво скла, у тому числi виготовлення скляного волокна, в обсязi, що перевищує 20 тонн на добу;

     виплавка мiнеральних речовин, у тому числi виробництво мiнеральних волокон;

     виробництво керамiчних продуктiв шляхом випалювання, зокрема покрiвельної черепицi, цегли, вогнестiйкої цегли, керамiчної плитки, кам'яної керамiки або фарфорових виробiв, виробничою продуктивнiстю понад 75 тонн за добу та/або випалювальних печей мiсткiстю бiльш як 4 кубiчнi метри i щiльнiстю затвердiння на пiч понад 300 кiлограмiв на 1 метр кубiчний;

     7) хiмiчну промисловiсть:

     установки для виробництва вибухових речовин;

     установки, в яких хiмiчнi i бiологiчнi процеси використовуються для виробництва бiлкових кормових добавок, ферментiв та iнших бiлкових речовин;

     зберiгання хiмiчних продуктiв (базиснi i витратнi склади, сховища, бази);

     8) харчову промисловiсть:

     виробництво продуктiв харчування шляхом обробки та переробки: сировини тваринного походження (крiм молока) продуктивнiстю виходу готової продукцiї понад 75 тонн на добу; сировини рослинного походження продуктивнiстю виходу готової продукцiї понад 300 тонн на добу (середнiй показник за квартал); молока, якщо обсяг одержаного молока перевищує 200 тонн на добу (на основi середньорiчного показника);

     пакування та консервування тваринних i рослинних продуктiв у обсязi понад 50 тонн на добу;

     виробництво молочних продуктiв в обсязi понад 20 тонн на добу;

     виробництво пива та солоду в обсязi понад 50 тонн на добу;

     виробництво кондитерських виробiв та патоки в обсязi понад 20 тонн на добу;

     виробництво крохмалю;

     пiдприємства з переробки риби i риб'ячого жиру;

     бiйнi продуктивнiстю понад 10 тонн на добу;

     цукровi заводи;

     9) пiдприємства текстильної, шкiряної, деревообробної i паперової промисловостi продуктивнiстю понад 1 тонну на добу:

     з первинної обробки (промивання, вiдбiлювання, мерсеризацiя) або фарбування волокон чи текстилю;

     з обробки шкiрсировини та хутра;

     з дублення шкiр;

     з оброблення деревини (хiмiчне перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням);

     з промислового виробництва i переробки паперу та картону з будь-якої сировини;

     10) iнфраструктурнi проекти:

     облаштування iндустрiальних паркiв;

     будiвництво житлових кварталiв (комплексiв багатоквартирних житлових будинкiв) та торговельних чи розважальних комплексiв поза межами населених пунктiв на площi 1,5 гектара i бiльше або в межах населених пунктiв, якщо не передбачено їх пiдключення до централiзованого водопостачання та/або водовiдведення; будiвництво кiнотеатрiв з бiльш як 6 екранами; будiвництво (облаштування) автостоянок на площi не менш як 1 гектар i бiльш як на 100 паркомiсць;

     будiвництво аеропортiв та аеродромiв з основною злiтно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрiв;

     будiвництво залiзничних вокзалiв, залiзничних колiй i споруд;

     будiвництво перевантажувальних термiналiв та обладнання для перевантаження рiзних видiв транспорту, а також термiналiв для рiзних видiв транспорту;

     будiвництво гребель та встановлення iншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалi промiжки часу;

     проведення робiт з розчищення i днопоглиблення русла та дна рiчок, берегоукрiплення, змiни i стабiлiзацiї стану русел рiчок;

     будiвництво трамвайних колiй, пiдвiсних канатних дорiг та фунiкулерiв або подiбних лiнiй, що використовуються для перевезення пасажирiв;

     будiвництво пiдземних, наземних лiнiй метрополiтену як єдиних комплексiв, у тому числi депо з комплексом споруд технiчного обслуговування;

     будiвництво акведукiв та трубопроводiв для транспортування води на далекi вiдстанi;

     будiвництво магiстральних продуктопроводiв (трубопроводiв для транспортування газу, амiаку, нафти або хiмiчних речовин);

     будiвництво лiнiй електропередачi (повiтряних та кабельних) напругою 110 кiловольт i бiльше та пiдстанцiй напругою 330 кiловольт i бiльше;

     будiвництво гiдротехнiчних споруд морських i рiчкових портiв;

     будiвництво глибоководних суднових ходiв, у тому числi у природних руслах рiчок, спецiальних каналiв на суходолi та у мiлководних морських акваторiях, придатних для проходження суден, а також каналiв у протипаводкових цiлях та гiдротехнiчних споруд;

     спецiалiзованi морськi або рiчковi термiнали;

     проведення прибережних робiт з метою усунення ерозiї та будiвельних робiт на морi, якi призводять до змiни морського узбережжя, зокрема будiвництво основних гiдротехнiчних споруд, пiдводнi звалища ґрунтiв, а також iншi роботи на морi, крiм експлуатацiйних днопоглиблювальних робiт;

     установки для очищення стiчних вод з водовiдведенням 10 тисяч кубiчних метрiв на добу i бiльше;

     11) iншi види дiяльностi:

     постiйно дiючi траси i треки для перегонiв, тестовi полiгони для моторизованих транспортних засобiв;

     майданчики для тестування (випробування) двигунiв, турбiн або реакторiв площею 0,5 гектара i бiльше;

     шламонакопичувачi, хвостосховища;

     складування осаду, муловi поля площею 0,5 гектара i бiльше або на вiдстанi не бiльш як 100 метрiв до прибережних захисних смуг;

     склади i перевалочнi бази металобрухту площею 0,5 гектара i бiльше або на вiдстанi не бiльш як 100 метрiв до прибережних захисних смуг;

     утилiзацiя, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових вiдходiв;

     установки для поверхневої обробки речовин, предметiв або продуктiв з використанням органiчних розчинникiв, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гiдроiзолювання, калiбрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кiлограмiв на годину або понад 200 тонн на рiк;

     виробництво i переробка виробiв на основi еластомерiв;

     споруди для виробництва штучних мiнеральних волокон, виробництво екструдованого пiнополiстиролу, утеплювачiв, асфальтобетону;

     видобування пiску i гравiю, прокладання кабелiв, трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду;

     генетично-iнженерна дiяльнiсть, введення в обiг та будь-яке використання генетично модифiкованих органiзмiв та продукцiї, виробленої з їх використанням (у вiдкритiй системi);

     iнтродукцiя чужорiдних видiв фауни та флори у довкiлля;

     виробництво мiкробiологiчної продукцiї;

     виробництво, утилiзацiя i знищення боєприпасiв, ракетного палива та iнших токсичних хiмiчних речовин;

     12) туризм та рекреацiю:

     лижнi траси, лижнi витяги i канатнi дороги та вiдповiднi комплекси споруд на площi 5 гектарiв i бiльше;

     яхт-клуби, яхтовi стоянки та мiсця базування катерiв мiсткiстю понад 50 суден або на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду чи в їх охоронних зонах;

     курортнi мiстечка та готельнi комплекси поза межами населених пунктiв мiсткiстю не менш як 100 номерiв або площею 5 гектарiв i бiльше; курортнi мiстечка та готельнi комплекси в межах населених пунктiв мiсткiстю не менш як 50 номерiв, якщо не передбачено їх пiдключення до централiзованого водопостачання та/або водовiдведення; курортнi мiстечка та готельнi комплекси на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду чи в їх охоронних зонах; оголошення природних територiй курортними;

     постiйнi мiсця для кемпiнгу та автотуризму площею 1 гектар i бiльше або на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду чи в їх охоронних зонах;

     гольфклуби площею 3 гектари i бiльше або на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду чи в їх охоронних зонах;

     тематичнi розважальнi парки площею 1 гектар i бiльше;

     13) господарську дiяльнiсть, що призводить до скидання забруднюючих речовин у воднi об'єкти, та забiр води з водних об'єктiв за умови, що водозабiр пiдземних вод перевищує 300 кубiчних метрiв на добу;

     14) розширення та змiни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої дiяльностi, встановлених (затверджених) рiшенням про провадження планованої дiяльностi або подовження строкiв її провадження, реконструкцiю, технiчне переоснащення, капiтальний ремонт, перепрофiлювання дiяльностi та об'єктiв, зазначених у пунктах 1 - 13 цiєї частини, крiм тих, якi не справляють значного впливу на довкiлля вiдповiдно до критерiїв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Забороняється розпочинати провадження планованої дiяльностi, визначеної частинами другою i третьою цiєї статтi, без оцiнки впливу на довкiлля та отримання рiшення про провадження планованої дiяльностi.

     5. Планована дiяльнiсть, що належить до першої категорiї та зазначена в частинi другiй цiєї статтi, пiдлягає обов'язковому розгляду щодо наявностi пiдстав для здiйснення оцiнки транскордонного впливу на довкiлля згiдно з мiжнародними зобов'язаннями України. Якщо будь-яка планована дiяльнiсть, зазначена у цiй статтi, може мати значний негативний транскордонний вплив на довкiлля, вона пiдлягає оцiнцi транскордонного впливу на довкiлля у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону.

     6. Забороняється провадження господарської дiяльностi, експлуатацiя об'єктiв, iншi втручання в природне середовище i ландшафти, у тому числi видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, якщо не забезпечено в повному обсязi додержання екологiчних умов, передбачених у висновку з оцiнки впливу на довкiлля, рiшеннi про провадження планованої дiяльностi та проектах будiвництва, розширення, перепрофiлювання, лiквiдацiї (демонтажу) об'єктiв, iнших втручань у природне середовище i ландшафти, у тому числi видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змiн у цiй дiяльностi або подовження строкiв її провадження.

     Стаття 4. Гласнiсть оцiнки впливу на довкiлля

     1. У процесi оцiнки впливу на довкiлля забезпечується своєчасне, адекватне та ефективне iнформування громадськостi.

     2. Повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, оголошення про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля, iнформацiя про висновок з оцiнки впливу на довкiлля та рiшення про провадження планованої дiяльностi (iз зазначенням органу, номера та дати їх прийняття) оприлюднюються шляхом розмiщення на офiцiйному веб-сайтi в мережi Iнтернет уповноваженого територiального органу, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого центрального органу iз зазначенням дати офiцiйного оприлюднення документа.

     3. Повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, оголошення про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля оприлюднюються суб'єктом господарювання не пiзнiше трьох робочих днiв з дня їх подання уповноваженому територiальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноваженому центральному органу шляхом опублiкування в друкованих засобах масової iнформацiї (не менше двох), визначених суб'єктом господарювання, територiя розповсюдження яких охоплює адмiнiстративно-територiальнi одиницi, якi можуть зазнати впливу планованої дiяльностi, а також розмiщуються на дошках оголошень органiв мiсцевого самоврядування або в iнших громадських мiсцях на територiї, де планується провадити плановану дiяльнiсть, або оприлюднюються в iнший спосiб, що гарантує доведення iнформацiї до вiдома мешканцiв вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi, на територiї якої планується розмiщення об'єкта, чи до вiдповiдної територiальної громади, яка може зазнати впливу планованої дiяльностi, та iнших зацiкавлених осiб.

     4. Iнформацiя про висновок з оцiнки впливу на довкiлля та рiшення про провадження планованої дiяльностi (iз зазначенням органу, номера та дати їх прийняття) оприлюднюється суб'єктом господарювання протягом трьох робочих днiв з дня їх отримання суб'єктом господарювання шляхом розмiщення в порядку, визначеному частиною третьою цiєї статтi.

     5. Звiт з оцiнки впливу на довкiлля та надана суб'єктом господарювання iнша документацiя, необхiдна для оцiнки впливу на довкiлля, є вiдкритими (з урахуванням вимог частини восьмої цiєї статтi) i надаються уповноваженим органом, органом мiсцевого самоврядування та суб'єктом господарювання для ознайомлення. Доступ до звiту з оцiнки впливу на довкiлля та iншої наданої суб'єктом господарювання документацiї щодо планованої дiяльностi забезпечується шляхом їх розмiщення у мiсцях, доступних для громадськостi у примiщеннях уповноваженого органу, органу мiсцевого самоврядування вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi, яка може зазнати впливу планованої дiяльностi, у примiщеннi суб'єкта господарювання та, додатково, може розмiщуватися в iнших загальнодоступних мiсцях, визначених суб'єктом господарювання. Громадськостi надається можливiсть робити копiї (фотокопiї) та виписки iз зазначеної документацiї, а також можливiсть ознайомлення з iнформацiєю за мiсцем розмiщення.

     6. Уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган, органи мiсцевого самоврядування вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi, яка може зазнати впливу планованої дiяльностi, забезпечують суб'єкту господарювання протягом трьох днiв з дня його звернення можливостi для оприлюднення документiв та iнформацiї, зазначених у частинах третiй та четвертiй цiєї статтi, та розмiщення i доступ до документацiї, зазначеної у частинi п'ятiй цiєї статтi, у мiсцях, доступних для громадськостi у примiщеннях уповноваженого органу або органу мiсцевого самоврядування.

     7. Уповноважений територiальний орган та уповноважений центральний орган забезпечують безоплатний доступ громадськостi до всiєї (з урахуванням вимог частини восьмої цiєї статтi) iнформацiї, що стосується процесу прийняття висновку, в мiру її надходження.

     8. У виняткових випадках, якщо документацiя щодо планованої дiяльностi чи звiт з оцiнки впливу на довкiлля мiстять конфiденцiйну iнформацiю суб'єкта господарювання, така iнформацiя за обґрунтованою заявою суб'єкта господарювання вiдокремлюється, а решта iнформацiї надається для ознайомлення громадськостi. При цьому iнформацiя, що стосується впливу на довкiлля, у тому числi про кiлькiснi та якiснi показники викидiв i скидiв, фiзичнi та бiологiчнi фактори впливу, використання природних ресурсiв та поводження з вiдходами, є вiдкритою i доступ до неї не може бути обмежений.

     9. Опублiкування iнформацiї в друкованих засобах масової iнформацiї, розмiщення на дошках оголошень та виготовлення копiй для їх фiзичного розмiщення з метою ознайомлення громадськостi забезпечує суб'єкт господарювання. Суб'єкт господарювання одночасно з поданням звiту з оцiнки впливу на довкiлля подає уповноваженому територiальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноваженому центральному органу вiдомостi, що пiдтверджують факт та дату опублiкування, розмiщення або оприлюднення в iнший спосiб повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, та оголошення про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля. Уповноважений орган перевiряє та вносить зазначену iнформацiю до звiту про громадське обговорення.

     10. Уповноважений центральний орган веде Єдиний реєстр з оцiнки впливу на довкiлля. Iнформацiя, внесена до Єдиного реєстру з оцiнки впливу на довкiлля, є вiдкритою, вiльний доступ до неї забезпечується через мережу Iнтернет. Порядок ведення Єдиного реєстру з оцiнки впливу на довкiлля визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 5. Повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, визначення обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї

     1. Суб'єкт господарювання iнформує уповноважений територiальний орган про намiр провадити плановану дiяльнiсть та оцiнку її впливу на довкiлля шляхом подання повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, у письмовiй формi (на паперових носiях) та в електронному виглядi за мiсцем провадження такої дiяльностi. Повiдомлення може бути подано особисто заявником (його представником), надiслано засобами поштового зв'язку або в електроннiй формi iз застосуванням засобiв електронних комунiкацiй.

     2. У повiдомленнi про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, наводиться iнформацiя про:

     1) суб'єкта господарювання - назва (прiзвище, iм'я, по батьковi), юридична адреса (адреса реєстрацiї), контактний номер телефону;

     2) плановану дiяльнiсть, її характеристику, технiчнi альтернативи;

     3) мiсце провадження планованої дiяльностi, територiальнi альтернативи;

     4) соцiально-економiчний вплив планованої дiяльностi;

     5) загальнi технiчнi характеристики, у тому числi параметри планованої дiяльностi (потужнiсть, довжина, площа, обсяг виробництва тощо);

     6) екологiчнi та iншi обмеження планованої дiяльностi за альтернативами;

     7) необхiдну еколого-iнженерну пiдготовку i захист територiї за альтернативами;

     8) сферу, джерела та види можливого впливу на довкiлля;

     9) належнiсть планованої дiяльностi до першої чи другої категорiї видiв дiяльностi та об'єктiв, якi можуть мати значний вплив на довкiлля та пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля;

     10) наявнiсть пiдстав для здiйснення оцiнки транскордонного впливу на довкiлля;

     11) планований обсяг дослiджень та рiвень деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля;

     12) передбачену процедуру оцiнки впливу на довкiлля та можливостi для участi в нiй громадськостi;

     13) проведення та процедуру громадського обговорення обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу планованої дiяльностi на довкiлля;

     14) вид рiшення про провадження планованої дiяльностi, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рiшення;

     15) найменування уповноваженого територiального органу, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою цiєї статтi, - уповноваженого центрального органу, до якого подається повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, та якому надсилаються зауваження та пропозицiї громадськостi до планованої дiяльностi, обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля.

     3. Уповноважений територiальний орган протягом трьох робочих днiв з дня отримання повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, надсилає таке повiдомлення до уповноваженого центрального органу та одночасно повiдомляє про це суб'єкта господарювання, якщо планована дiяльнiсть:

     1) визначена у частинi другiй статтi 3 цього Закону або може мати значний транскордонний вплив;

     2) може мати вплив на довкiлля двох i бiльше областей (Автономної Республiки Крим) або замовником якої є обласна, Київська або Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї;

     3) стосується зони вiдчуження або зони безумовного (обов'язкового) вiдселення територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та/або рiшення щодо затвердження (схвалення) якої приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     4) фiнансуватиметься iз залученням iноземних кредитiв пiд державнi гарантiї.

     4. Повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, щодо планованої дiяльностi, яка стосується зони вiдчуження або зони безумовного (обов'язкового) вiдселення територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи, подається суб'єктом господарювання до уповноваженого центрального органу, який протягом трьох робочих днiв з дня отримання такого повiдомлення надсилає копiю повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi управлiння зоною вiдчуження i зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення, з метою отримання його зауважень та пропозицiй з приводу планованої дiяльностi, обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля.

     Суб'єкт господарювання має право самостiйно (з дотриманням вимог частини другої цiєї статтi) подати повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, безпосередньо до уповноваженого центрального органу з метою отримання його висновку з оцiнки впливу на довкiлля. У такому разi уповноважений центральний орган протягом трьох робочих днiв з дня отримання такого повiдомлення надсилає копiю повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, до уповноваженого територiального органу за мiсцем провадження дiяльностi з метою отримання його зауважень та пропозицiй з приводу планованої дiяльностi, обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля.

     5. Повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, оприлюднюється уповноваженим територiальним органом, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою цiєї статтi, - уповноваженим центральним органом у порядку та спосiб, визначенi статтею 4 цього Закону, протягом трьох робочих днiв з дня надходження.

     6. Повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, вноситься уповноваженим територiальним органом, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою цiєї статтi, - уповноваженим центральним органом до Єдиного реєстру з оцiнки впливу на довкiлля протягом трьох робочих днiв з дня надходження.

     7. Протягом 20 робочих днiв з дня офiцiйного оприлюднення повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, громадськiсть може надати уповноваженому територiальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою цiєї статтi, - уповноваженому центральному органу зауваження i пропозицiї до планованої дiяльностi, обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля. У разi отримання зауважень i пропозицiй громадськостi вiдповiдний уповноважений орган повiдомляє про них суб'єкту господарювання та надає йому копiї зауважень i пропозицiй протягом трьох робочих днiв з дня їх отримання.

     8. У разi здiйснення оцiнки транскордонного впливу на довкiлля за процедурою держави походження або на вимогу суб'єкта господарювання уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою цiєї статтi, - уповноважений центральний орган надає умови щодо обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля. У такому разi умови щодо обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля, є обов'язковими для суб'єкта господарювання пiд час пiдготовки звiту з оцiнки впливу на довкiлля.

     9. У випадку, визначеному частиною восьмою цiєї статтi, вимога суб'єкта господарювання про надання умов щодо обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля, подається та оприлюднюється одночасно з повiдомленням про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля. Уповноважений орган надає умови протягом 30 робочих днiв з дня офiцiйного оприлюднення повiдомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля.

     10. Суб'єкт господарювання при пiдготовцi звiту з оцiнки впливу на довкiлля враховує повнiстю, враховує частково або обґрунтовано вiдхиляє зауваження i пропозицiї громадськостi, наданi в процесi громадського обговорення обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля.

     Стаття 6. Звiт з оцiнки впливу на довкiлля

     1. Суб'єкт господарювання забезпечує пiдготовку звiту з оцiнки впливу на довкiлля i несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наведеної у звiтi iнформацiї згiдно з законодавством.

     2. Звiт з оцiнки впливу на довкiлля включає:

     1) опис планованої дiяльностi, зокрема:

     опис мiсця провадження планованої дiяльностi;

     цiлi планованої дiяльностi;

     опис характеристик дiяльностi протягом виконання пiдготовчих i будiвельних робiт та провадження планованої дiяльностi, у тому числi (за потреби) роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у використаннi земельних дiлянок пiд час виконання пiдготовчих i будiвельних робiт та провадження планованої дiяльностi;

     опис основних характеристик планованої дiяльностi (зокрема виробничих процесiв), наприклад, виду i кiлькостi матерiалiв та природних ресурсiв (води, земель, ґрунтiв, бiорiзноманiття), якi планується використовувати;

     оцiнку за видами та кiлькiстю очiкуваних вiдходiв, викидiв (скидiв), забруднення води, повiтря, ґрунту та надр, шумового, вiбрацiйного, свiтлового, теплового та радiацiйного забруднення, а також випромiнення, якi виникають у результатi виконання пiдготовчих i будiвельних робiт та провадження планованої дiяльностi;

     2) опис виправданих альтернатив (наприклад, географiчного та/або технологiчного характеру) планованої дiяльностi, основних причин обрання запропонованого варiанта з урахуванням екологiчних наслiдкiв;

     3) опис поточного стану довкiлля (базовий сценарiй) та опис його ймовiрної змiни без здiйснення планованої дiяльностi в межах того, наскiльки природнi змiни вiд базового сценарiю можуть бути оцiненi на основi доступної екологiчної iнформацiї та наукових знань;

     4) опис факторiв довкiлля, якi ймовiрно зазнають впливу з боку планованої дiяльностi та її альтернативних варiантiв, у тому числi здоров'я населення, стан фауни, флори, бiорiзноманiття, землi (у тому числi вилучення земельних дiлянок), ґрунтiв, води, повiтря, клiматичнi фактори (у тому числi змiна клiмату та викиди парникових газiв), матерiальнi об'єкти, включаючи архiтектурну, археологiчну та культурну спадщину, ландшафт, соцiально-економiчнi умови та взаємозв'язки мiж цими факторами;

     5) опис i оцiнку можливого впливу на довкiлля планованої дiяльностi, зокрема величини та масштабiв такого впливу (площа територiї та чисельнiсть населення, якi можуть зазнати впливу), характеру (за наявностi - транскордонного), iнтенсивностi i складностi, ймовiрностi, очiкуваного початку, тривалостi, частоти i невiдворотностi впливу (включаючи прямий i будь-який опосередкований, побiчний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постiйний i тимчасовий, позитивний i негативний вплив), зумовленого:

     виконанням пiдготовчих i будiвельних робiт та провадженням планованої дiяльностi, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу пiсля завершення такої дiяльностi;

     використанням у процесi провадження планованої дiяльностi природних ресурсiв, зокрема земель, ґрунтiв, води та бiорiзноманiття;

     викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вiбрацiйним, свiтловим, тепловим та радiацiйним забрудненням, випромiненням та iншими факторами впливу, а також здiйсненням операцiй у сферi поводження з вiдходами;

     ризиками для здоров'я людей, об'єктiв культурної спадщини та довкiлля, у тому числi через можливiсть виникнення надзвичайних ситуацiй;

     кумулятивним впливом iнших наявних об'єктiв, планованої дiяльностi та об'єктiв, щодо яких отримано рiшення про провадження планованої дiяльностi, з урахуванням усiх iснуючих екологiчних проблем, пов'язаних з територiями, якi мають особливе природоохоронне значення, на якi може поширитися вплив або на яких може здiйснюватися використання природних ресурсiв;

     впливом планованої дiяльностi на клiмат, у тому числi характер i масштаби викидiв парникових газiв, та чутливiстю дiяльностi до змiни клiмату;

     технологiєю i речовинами, що використовуються;

     6) опис методiв прогнозування, що використовувалися для оцiнки впливiв на довкiлля, зазначених у пунктi 5 цiєї частини, та припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також використовуванi данi про стан довкiлля;

     7) опис передбачених заходiв, спрямованих на запобiгання, вiдвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкiлля, у тому числi (за можливостi) компенсацiйних заходiв;

     8) опис очiкуваного значного негативного впливу дiяльностi на довкiлля, зумовленого вразливiстю проекту до ризикiв надзвичайних ситуацiй, заходiв запобiгання чи пом'якшення впливу надзвичайних ситуацiй на довкiлля та заходiв реагування на надзвичайнi ситуацiї;

     9) визначення усiх труднощiв (технiчних недолiкiв, вiдсутностi достатнiх технiчних засобiв або знань), виявлених у процесi пiдготовки звiту з оцiнки впливу на довкiлля;

     10) усi зауваження i пропозицiї, що надiйшли до уповноваженого територiального органу, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - до уповноваженого центрального органу пiсля оприлюднення ними повiдомлення про плановану дiяльнiсть, а також таблицю iз зазначенням iнформацiї про повне врахування, часткове врахування або обґрунтування вiдхилення отриманих пiд час громадського обговорення зауважень та пропозицiй, що надiйшли в порядку, передбаченому частиною сьомою статтi 5 цього Закону;

     11) стислий змiст програм монiторингу та контролю щодо впливу на довкiлля пiд час провадження планованої дiяльностi, а також (за потреби) планiв пiсляпроектного монiторингу;

     12) резюме нетехнiчного характеру iнформацiї, зазначеної у пунктах 1 - 11 цiєї частини, розраховане на широку аудиторiю;

     13) список посилань iз зазначенням джерел, що використовуються для описiв та оцiнок, що мiстяться у звiтi з оцiнки впливу на довкiлля.

     3. Суб'єкт господарювання подає звiт з оцiнки впливу на довкiлля та оголошення про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля в письмовiй формi на паперових носiях та в електронному виглядi, а також визначену суб'єктом господарювання iншу додаткову iнформацiю, необхiдну для розгляду звiту, за мiсцем провадження планованої дiяльностi уповноваженому територiальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноваженому центральному органу.

     4. Доступ громадськостi до звiту з оцiнки впливу на довкiлля забезпечується в порядку, передбаченому статтею 4 цього Закону.

     5. Протягом трьох робочих днiв з дня отримання уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган вносить звiт з оцiнки впливу на довкiлля до Єдиного реєстру з оцiнки впливу на довкiлля.

     6. Якщо на будь-якiй стадiї розгляду звiту з оцiнки впливу на довкiлля уповноважений територiальний орган виявить, що планована дiяльнiсть може мати вплив на довкiлля двох i бiльше областей (Автономної Республiки Крим), вiн невiдкладно, не пiзнiше трьох робочих днiв, передає документацiю уповноваженому центральному органу для проведення громадського обговорення в адмiнiстративно-територiальних одиницях, якi можуть зазнати впливу планованої дiяльностi (крiм адмiнiстративно-територiальних одиниць, в яких громадське обговорення вже проведено), та надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля у порядку, встановленому цим Законом, про що одночасно повiдомляє суб'єкта господарювання.

     7. Якщо на будь-якiй стадiї розгляду звiту з оцiнки впливу на довкiлля уповноважений територiальний орган чи уповноважений центральний орган виявить, що планована дiяльнiсть може мати значний транскордонний вплив, уповноважений територiальний орган невiдкладно, не пiзнiше трьох робочих днiв, передає документацiю уповноваженому центральному органу, а уповноважений центральний орган здiйснює оцiнку впливу на довкiлля в порядку, визначеному цим Законом для планованої дiяльностi, яка може мати значний транскордонний вплив, про що одночасно повiдомляє суб'єкта господарювання.

     8. Звiт з оцiнки впливу на довкiлля пiдписується всiма його авторами (виконавцями) iз зазначенням їхньої квалiфiкацiї та зберiгається в Єдиному реєстрi з оцiнки впливу на довкiлля протягом усього часу провадження планованої дiяльностi, але не менш як п'ять рокiв з дня отримання рiшення про провадження планованої дiяльностi.

     9. Нормативно-методичне забезпечення та стандартизацiю пiдготовки звiту з оцiнки впливу на довкiлля здiйснює уповноважений центральний орган.

     Стаття 7. Громадське обговорення

     1. Громадське обговорення у процесi оцiнки впливу на довкiлля проводиться з метою виявлення, збирання та врахування зауважень i пропозицiй громадськостi до планованої дiяльностi.

     2. Громадськiсть має право подавати будь-якi зауваження чи пропозицiї, якi, на її думку, стосуються планованої дiяльностi, без необхiдностi їх обґрунтування. Зауваження та пропозицiї можуть подаватися в письмовiй формi (у тому числi в електронному виглядi) та усно пiд час громадських слухань iз занесенням до протоколу громадських слухань. Письмовi зауваження i пропозицiї подаються пiд час громадського обговорення протягом строкiв, визначених частиною сьомою статтi 5 цього Закону та частиною шостою цiєї статтi.

     3. Уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган зобов'язаний забезпечити громадське обговорення у процесi здiйснення оцiнки впливу на довкiлля.

     4. Громадське обговорення обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля, проводиться згiдно iз статтею 5 цього Закону.

     5. Громадське обговорення планованої дiяльностi пiсля подання звiту з оцiнки впливу на довкiлля проводиться у формi громадських слухань та у формi надання письмових зауважень i пропозицiй (у тому числi в електронному виглядi).

     6. Громадське обговорення планованої дiяльностi пiсля подання звiту з оцiнки впливу на довкiлля починається з дня офiцiйного оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля та надання громадськостi доступу до звiту з оцiнки впливу на довкiлля для ознайомлення в порядку, визначеному статтею 4 цього Закону, i триває не менше 25 робочих днiв i не бiльше 35 робочих днiв. Усi пропозицiї та зауваження громадськостi, одержанi протягом встановленого строку, пiдлягають обов'язковому розгляду уповноваженим територiальним органом, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноваженим центральним органом. Пропозицiї, наданi пiсля встановленого строку, не розглядаються. У разi ненадання зауважень та пропозицiй протягом визначеного строку вважається, що зауваження та пропозицiї вiдсутнi.

     7. Уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган забезпечує пiдготовку звiту про громадське обговорення. Невiд'ємною частиною звiту про громадське обговорення є вiдомостi про оприлюднення iнформацiї в порядку, визначеному статтею 4 цього Закону, та пiдтвердження такого оприлюднення, перелiк матерiалiв, наданих на розгляд громадськостi, протоколи громадських слухань, усi отриманi письмовi зауваження i пропозицiї громадськостi, а також таблиця iз зазначенням iнформацiї про повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване вiдхилення отриманих пiд час громадського обговорення зауважень та пропозицiй. Звiт про громадське обговорення вноситься до Єдиного реєстру з оцiнки впливу на довкiлля не пiзнiше строку, визначеного частиною сьомою статтi 9 цього Закону. Вимоги до змiсту та форми звiту про громадське обговорення встановлюються уповноваженим центральним органом.

     8. Витрати, пов'язанi з проведенням громадського обговорення, несе суб'єкт господарювання.

     9. Порядок проведення громадських слухань у процесi оцiнки впливу на довкiлля встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 8. Оголошення про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля

     1. Уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган оприлюднює оголошення про початок громадського обговорення протягом трьох робочих днiв з дня надходження до нього звiту з оцiнки впливу на довкiлля. Оголошення про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля оприлюднюється у спосiб та в порядку, визначенi статтею 4 цього Закону.

     2. Оголошення про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля має мiстити iнформацiю про:

     1) плановану дiяльнiсть (стисла характеристика);

     2) суб'єкта господарювання;

     3) уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган, який забезпечує проведення громадського обговорення;

     4) процедуру прийняття рiшення про провадження планованої дiяльностi та орган, який розглядатиме результати оцiнки впливу на довкiлля;

     5) строки, тривалiсть та порядок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля, включаючи iнформацiю про час i мiсце усiх запланованих громадських слухань;

     6) державний орган, що забезпечує доступ до звiту з оцiнки впливу на довкiлля та iншої доступної iнформацiї щодо планованої дiяльностi;

     7) орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозицiї, та строки подання запитань, зауважень i пропозицiй, у тому числi його поштову та електронну адреси, на якi надсилаються пропозицiї та зауваження;

     8) наявну екологiчну iнформацiю щодо планованої дiяльностi;

     9) мiсце (мiсця) розмiщення звiту з оцiнки впливу на довкiлля та iншої додаткової iнформацiї, яку визначає суб'єкт господарювання, а також час, з якого громадськiсть може ознайомитися з ними.

     3. На офiцiйному веб-сайтi уповноваженого територiального органу, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноваженого центрального органу в мережi Iнтернет та на дошках оголошень органiв мiсцевого самоврядування або в iнших громадських мiсцях на територiї, де планується провадити плановану дiяльнiсть, оголошення про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля розмiщується протягом усього часу з дня офiцiйного оприлюднення до завершення строку обговорення.

     Стаття 9. Висновок з оцiнки впливу на довкiлля

     1. Уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган видає висновок з оцiнки впливу на довкiлля, яким виходячи з оцiнки впливу на довкiлля планованої дiяльностi, зокрема величини та масштабiв такого впливу (площа територiї та чисельнiсть населення, якi можуть зазнати впливу), характеру (у тому числi - транскордонного), iнтенсивностi i складностi, ймовiрностi, очiкуваного початку, тривалостi, частоти i невiдворотностi впливу (включаючи прямий i будь-який опосередкований, побiчний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постiйний i тимчасовий, позитивний i негативний впливи), передбачених заходiв, спрямованих на запобiгання, вiдвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкiлля, визначає допустимiсть чи обґрунтовує недопустимiсть провадження планованої дiяльностi та визначає екологiчнi умови її провадження.

     2. Висновок з оцiнки впливу на довкiлля є обов'язковим для виконання. Екологiчнi умови провадження планованої дiяльностi, зазначенi у частинi п'ятiй цiєї статтi, є обов'язковими. Висновок з оцiнки впливу на довкiлля враховується при прийняттi рiшення про провадження планованої дiяльностi та може бути пiдставою для вiдмови у видачi рiшення про провадження планованої дiяльностi.

     3. При пiдготовцi висновку з оцiнки впливу на довкiлля уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган розглядає та бере до уваги звiт з оцiнки впливу на довкiлля та звiт про громадське обговорення.

     4. В описовiй частинi висновку з оцiнки впливу на довкiлля наводиться iнформацiя про:

     1) здiйснену процедуру оцiнки впливу на довкiлля;

     2) врахування звiту з оцiнки впливу на довкiлля;

     3) врахованi та вiдхиленi зауваження та пропозицiї, що надiйшли пiд час громадського обговорення.

     5. У висновку з оцiнки впливу на довкiлля уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган:

     1) зазначає тип, основнi характеристики та мiсце провадження планованої дiяльностi;

     2) визначає допустимiсть чи обґрунтовує недопустимiсть провадження планованої дiяльностi;

     3) встановлює умови використання територiї та природних ресурсiв пiд час виконання пiдготовчих i будiвельних робiт та провадження планованої дiяльностi;

     4) встановлює умови щодо охорони довкiлля та забезпечення екологiчної безпеки пiд час виконання пiдготовчих i будiвельних робiт та провадження планованої дiяльностi;

     5) встановлює умови щодо запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй та усунення їх наслiдкiв;

     6) встановлює умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої дiяльностi, щодо якої здiйснювалася процедура оцiнки транскордонного впливу;

     7) якщо з оцiнки впливу на довкiлля випливає необхiднiсть:

     здiйснення компенсацiйних заходiв - покладає обов'язок iз здiйснення таких заходiв;

     запобiгання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження, а також монiторингу впливу планованої дiяльностi на довкiлля - покладає обов'язок iз здiйснення вiдповiдних дiй;

     здiйснення додаткової оцiнки впливу на довкiлля на iншiй стадiї проектування - визначає строки та обґрунтовує вимоги щодо її здiйснення; додаткова оцiнка впливу на довкiлля здiйснюється за процедурою, передбаченою цим Законом;

     здiйснення пiсляпроектного монiторингу - визначає порядок, строки та вимоги до його здiйснення.

     Якщо з оцiнки впливу на довкiлля з розглянутих виправданих альтернативних варiантiв виявляється екологiчно обґрунтованим варiант, вiдмiнний вiд запропонованого суб'єктом господарювання, за письмовою згодою iз суб'єктом господарювання у висновку з оцiнки впливу на довкiлля зазначається погоджений варiант здiйснення планованої дiяльностi.

     6. Висновок з оцiнки впливу на довкiлля надається суб'єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днiв з дня завершення громадського обговорення, а в разi здiйснення процедури оцiнки транскордонного впливу - з дня завершення цiєї процедури та затвердження рiшення про врахування результатiв оцiнки транскордонного впливу на довкiлля. До висновку з оцiнки впливу на довкiлля додається звiт про громадське обговорення.

     7. Уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган оприлюднює висновок з оцiнки впливу на довкiлля протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття у спосiб та в порядку, визначенi статтею 4 цього Закону, та протягом цього ж строку вносить його до Єдиного реєстру з оцiнки впливу на довкiлля.

     8. Висновок з оцiнки впливу на довкiлля втрачає силу через п'ять рокiв у разi, якщо не було прийнято рiшення про провадження планованої дiяльностi. Якщо до отримання рiшення про провадження планованої дiяльностi внесено змiни до проектної документацiї чи змiни до законодавства, якi вимагають змiни екологiчних умов, визначених у висновку з оцiнки впливу на довкiлля, оцiнка впливу на довкiлля здiйснюється повторно.

     9. Висновок з оцiнки впливу на довкiлля та iншi результати оцiнки впливу на довкiлля протягом п'яти рокiв з дня прийняття рiшення про провадження планованої дiяльностi можуть бути використанi для отримання iнших документiв дозвiльного характеру, передбачених законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змiн у дiяльностi, затвердженiй (схваленiй) рiшенням про провадження планованої дiяльностi або подовження строкiв її провадження.

     10. Порядок передачi документацiї для надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля та порядок фiнансування оцiнки впливу на довкiлля затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Експертнi комiсiї з оцiнки впливу на довкiлля

     1. З метою здiйснення своїх повноважень, визначених статтями 5, 9 та 14 цього Закону, уповноважений центральний орган та уповноважений територiальний орган можуть утворювати експертнi комiсiї з оцiнки впливу на довкiлля, члени яких призначаються строком на три роки. Уповноважений центральний орган веде реєстр експертiв, з числа яких можуть призначатися члени експертної комiсiї з оцiнки впливу на довкiлля.

     2. Положення про експертну комiсiю з оцiнки впливу на довкiлля, квалiфiкацiйнi вимоги до експертiв та порядок ведення реєстру експертiв з оцiнки впливу на довкiлля затверджуються уповноваженим центральним органом. На членiв експертних комiсiй з оцiнки впливу на довкiлля поширюються вимоги Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Стаття 11. Врахування результатiв оцiнки впливу на довкiлля у рiшеннi про провадження планованої дiяльностi

     1. Звiт з оцiнки впливу на довкiлля, звiт про громадське обговорення та висновок з оцiнки впливу на довкiлля подаються суб'єктом господарювання для отримання рiшення органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування про провадження планованої дiяльностi, яке є пiдставою для початку провадження цiєї дiяльностi, встановлює (затверджує) параметри та умови провадження планованої дiяльностi i приймається у формi документа дозвiльного характеру або iншого акта органу державної влади чи органу мiсцевого самоврядування у порядку, встановленому законодавством для вiдповiдних рiшень.

     2. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, приймаючи рiшення про провадження планованої дiяльностi, зобов'язанi врахувати висновок з оцiнки впливу на довкiлля. У рiшеннi про провадження планованої дiяльностi зазначається, що екологiчнi умови провадження планованої дiяльностi визначенi у висновку з оцiнки впливу на довкiлля. За рiшенням органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування рiшення про провадження планованої дiяльностi може включати екологiчнi умови провадження планованої дiяльностi, зазначенi у частинi п'ятiй статтi 9 цього Закону.

     3. Якщо пiсля ухвалення висновку з оцiнки впливу на довкiлля законодавством не передбачається прийняття рiшення про провадження планованої дiяльностi для початку її провадження, висновок з оцiнки впливу на довкiлля, у якому визначено допустимiсть провадження планованої дiяльностi, вважається рiшенням про провадження планованої дiяльностi.

     4. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування оприлюднюють iнформацiю про рiшення про провадження планованої дiяльностi протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття та забезпечують громадськостi можливiсть ознайомлення з ним.

     5. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення про провадження планованої дiяльностi надають iнформацiю про нього уповноваженим органам, якi ухвалювали висновок з оцiнки впливу на довкiлля. Iнформацiя про рiшення про провадження планованої дiяльностi вноситься уповноваженими органами до Єдиного реєстру з оцiнки впливу на довкiлля протягом трьох робочих днiв з дня її отримання.

     Стаття 12. Оскарження в судовому порядку рiшень, дiй чи бездiяльностi у процесi здiйснення оцiнки впливу на довкiлля

     1. Висновок з оцiнки впливу на довкiлля, iншi рiшення, дiї чи бездiяльнiсть органiв державної влади або органiв мiсцевого самоврядування у процесi здiйснення оцiнки впливу на довкiлля можуть бути оскарженi будь-якою фiзичною чи юридичною особою в судовому порядку.

     2. Порушення процедури здiйснення оцiнки впливу на довкiлля, безпiдставне та необґрунтоване неврахування чи неналежне врахування результатiв участi громадськостi, iншi порушення законодавства у сферi оцiнки впливу на довкiлля є пiдставами для скасування висновку з оцiнки впливу на довкiлля та рiшення про провадження планованої дiяльностi в судовому порядку.

     Стаття 13. Пiсляпроектний монiторинг

     1. Якщо це передбачено висновком з оцiнки впливу на довкiлля, суб'єкт господарювання забезпечує здiйснення пiсляпроектного монiторингу з метою виявлення будь-яких розбiжностей i вiдхилень у прогнозованих рiвнях впливу та ефективностi заходiв iз запобiгання забрудненню довкiлля та його зменшення. Порядок, строки i вимоги до здiйснення пiсляпроектного монiторингу визначаються у висновку з оцiнки впливу на довкiлля. За результатами пiсляпроектного монiторингу, за потреби, суб'єкт господарювання та уповноважений територiальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою i четвертою статтi 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган узгоджують вжиття додаткових заходiв i дiй iз запобiгання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу господарської дiяльностi на довкiлля.

     2. Якщо пiд час провадження господарської дiяльностi, щодо якої здiйснювалася оцiнка впливу на довкiлля, виявлено значний негативний вплив цiєї дiяльностi на життя i здоров'я населення чи довкiлля та якщо такий вплив не був оцiнений пiд час здiйснення оцiнки впливу на довкiлля та/або iстотно змiнює результати оцiнки впливу цiєї дiяльностi на довкiлля, рiшення про провадження такої планованої дiяльностi за рiшенням суду пiдлягає скасуванню, а дiяльнiсть - припиненню.

     3. У випадку, визначеному частиною другою цiєї статтi, у разi звернення за новим рiшенням про провадження планованої дiяльностi процедура оцiнки впливу на довкiлля здiйснюється повторно, з урахуванням виявленої iнформацiї, у порядку, визначеному статтями 1 - 10, 14 цього Закону.

     Стаття 14. Оцiнка транскордонного впливу на довкiлля

     1. Планована дiяльнiсть, яка може мати значний негативний транскордонний вплив на довкiлля, пiдлягає оцiнцi транскордонного впливу на довкiлля вiдповiдно до мiжнародних договорiв України до прийняття рiшення про провадження такої планованої дiяльностi.

     2. Оцiнка транскордонного впливу на довкiлля здiйснюється за рiшенням уповноваженого центрального органу. При розглядi та визначеннi можливого значного негативного транскордонного впливу на довкiлля беруться до уваги масштаби планованої дiяльностi, мiсце її провадження, а також можливi наслiдки. Рiшення про здiйснення транскордонної оцiнки впливу на довкiлля приймається уповноваженим центральним органом вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України, на пiдставi наявної iнформацiї щодо планованої дiяльностi або звернення iноземної держави.

     3. Залежно вiд мiсця провадження планованої дiяльностi оцiнка транскордонного впливу на довкiлля здiйснюється:

     1) за процедурою держави походження - щодо планованої дiяльностi, яка здiйснюватиметься на територiї України;

     2) за процедурою зачепленої держави - щодо планованої дiяльностi, яка здiйснюватиметься на територiї iноземної держави.

     4. У разi здiйснення оцiнки транскордонного впливу на довкiлля за процедурою держави походження уповноважений центральний орган протягом трьох робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення офiцiйно оповiщає держави, довкiлля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу.

     5. Оповiщення мiстить iнформацiю про плановану дiяльнiсть, у тому числi наявну iнформацiю про її можливий транскордонний вплив, можливе рiшення та процедуру оцiнки транскордонного впливу на довкiлля планованої дiяльностi. В оповiщеннi зазначається строк, що надається зачепленiй державi для надання вiдповiдi щодо участi в оцiнцi транскордонного впливу на довкiлля, який не може становити менше 30 днiв. Цей строк починає обраховуватися з дня отримання оповiщення зачепленою державою.

     6. Уповноважений центральний орган припиняє процедуру оцiнки транскордонного впливу на довкiлля у разi вiдмови всiх зачеплених держав брати участь у цiй оцiнцi чи у разi вiдсутностi вiдповiдi зачеплених держав у встановлений строк.

     7. У разi здiйснення оцiнки транскордонного впливу на довкiлля за процедурою держави походження умови щодо обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiї iнформацiї, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля, надаються уповноваженим центральним органом. У такому разi звiт з оцiнки впливу на довкiлля має включати оцiнку транскордонного впливу (роздiл щодо оцiнки транскордонного впливу), а звiт про громадське обговорення - роздiл щодо громадського обговорення громадськiстю iнших держав. До звiту з оцiнки впливу на довкiлля додаються протоколи (листи) як результат консультацiй iз зачепленою державою (державами).

     8. Суб'єкт господарювання забезпечує пiдготовку та переклад проекту оповiщення зачеплених держав, звiту з оцiнки впливу на довкiлля iноземною мовою (мовами) та iншої необхiдної документацiї, що визначаються у кожному конкретному випадку уповноваженим центральним органом.

     9. Уповноважений центральний орган проводить консультацiї iз зачепленою державою (державами), а також спiльно iз зачепленими державами забезпечує громадське обговорення громадськiстю цих держав планованої дiяльностi та звiту з оцiнки впливу на довкiлля.

     10. Рiшення про врахування результатiв оцiнки транскордонного впливу на довкiлля схвалюється Мiжвiдомчою координацiйною радою з питань реалiзацiї в Українi Конвенцiї про оцiнку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контекстi, склад та порядок дiяльностi якої визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, та є обов'язковим для виконання на територiї України. Рiшення про врахування результатiв оцiнки транскордонного впливу на довкiлля пiсля схвалення Мiжвiдомчою координацiйною радою з питань реалiзацiї в Українi Конвенцiї про оцiнку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контекстi затверджується уповноваженим центральним органом та є невiд'ємною частиною висновку з оцiнки впливу на довкiлля.

     11. Рiшення про врахування результатiв оцiнки транскордонного впливу на довкiлля оприлюднюється та вноситься уповноваженим центральним органом до Єдиного реєстру з оцiнки впливу на довкiлля в порядку, визначеному частиною сьомою статтi 9 цього Закону.

     12. Уповноважений центральний орган повiдомляє всi зачепленi держави про рiшення про провадження планованої дiяльностi, що пiдлягала оцiнцi транскордонного впливу на довкiлля, та оприлюднює iнформацiю про нього на своєму офiцiйному веб-сайтi в мережi Iнтернет.

     13. Участь України в оцiнцi транскордонного впливу на довкiлля за процедурою зачепленої держави забезпечується уповноваженим центральним органом та передбачає:

     1) направлення звернення iноземнiй державi стосовно необхiдностi здiйснення оцiнки транскордонного впливу на довкiлля;

     2) надання вiдповiдi на оповiщення iз зазначенням зацiкавленостi (незацiкавленостi) брати участь в оцiнцi транскордонного впливу на довкiлля;

     3) участь у консультацiях мiж державою походження та iншими зачепленими державами щодо наданих матерiалiв оцiнки транскордонного впливу на довкiлля;

     4) органiзацiю спiльно з iншими заiнтересованими державами участi громадськостi;

     5) iншi дiї та заходи вiдповiдно до закону та мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     14. Уповноважений центральний орган оприлюднює своє рiшення про здiйснення оцiнки транскордонного впливу на довкiлля за процедурою зачепленої держави, сприяє громадському обговоренню матерiалiв оцiнки транскордонного впливу на довкiлля та їх врахуванню, а також повiдомляє громадськiсть про рiшення про провадження планованої дiяльностi, прийняте державою походження в порядку, передбаченому статтею 4 цього Закону.

     15. З метою полiпшення управлiння процедурою оцiнки транскордонного впливу на довкiлля можуть утворюватися тимчасовi або постiйно дiючi спiльнi органи з iншими державами. Статус i порядок функцiонування таких органiв визначаються вiдповiдними двостороннiми чи багатостороннiми угодами.

     Стаття 15. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про оцiнку впливу на довкiлля

     1. Правопорушеннями у сферi оцiнки впливу на довкiлля є:

     1) надання завiдомо неправдивих чи неповних вiдомостей про вплив на довкiлля планованої дiяльностi;

     2) порушення встановленої законодавством процедури здiйснення оцiнки впливу на довкiлля, у тому числi порядку iнформування громадськостi та порядку проведення громадського обговорення i врахування його результатiв;

     3) неврахування у встановленому порядку результатiв оцiнки впливу на довкiлля при прийняттi рiшення про провадження планованої дiяльностi;

     4) пiдготовка завiдомо неправдивого звiту з оцiнки впливу на довкiлля чи завiдомо неправдивого висновку з оцiнки впливу на довкiлля;

     5) незаконне втручання у пiдготовку та надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля;

     6) провадження планованої дiяльностi, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, без здiйснення такої оцiнки та отримання рiшення про провадження планованої дiяльностi;

     7) недотримання пiд час провадження господарської дiяльностi, експлуатацiї об'єктiв, iнших втручань у природне середовище i ландшафти, у тому числi з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, екологiчних умов, визначених у висновку з оцiнки впливу на довкiлля, рiшеннi про провадження планованої дiяльностi та проектах будiвництва, розширення, перепрофiлювання, лiквiдацiї (демонтажу) об'єктiв, iнших втручань у природне середовище i ландшафти, у тому числi з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, а також змiн у цiй дiяльностi або подовження строкiв її провадження.

     Законами України може бути встановлена вiдповiдальнiсть i за iншi правопорушення у сферi оцiнки впливу на довкiлля.

     2. Особи, виннi в порушеннi законодавства про оцiнку впливу на довкiлля, притягаються до дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльної чи кримiнальної вiдповiдальностi.

     Стаття 16. Тимчасова заборона (зупинення) та припинення дiяльностi пiдприємств у разi порушення ними законодавства про оцiнку впливу на довкiлля

     1. Дiяльнiсть суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi, що провадиться з порушенням законодавства про оцiнку впливу на довкiлля, може бути:

     1) тимчасово заборонена (зупинена) - до виконання встановлених у висновку з оцiнки впливу на довкiлля екологiчних умов зупиняється експлуатацiя пiдприємства чи окремих його цехiв (дiльниць) i одиниць обладнання;

     2) припинена - повнiстю припиняється експлуатацiя пiдприємства чи окремих його цехiв (дiльниць) i одиниць обладнання.

     У разi тимчасової заборони (зупинення) чи припинення дiяльностi пiдприємств забороняються всi викиди i скиди забруднюючих речовин та розмiщення вiдходiв пiдприємства в цiлому чи окремих його цехiв (дiльниць) i одиниць обладнання.

     2. Дiяльнiсть пiдприємств тимчасово забороняється (зупиняється) у разi порушення законодавства у сферi оцiнки впливу на довкiлля, зокрема у разi недотримання пiд час провадження господарської дiяльностi, експлуатацiї об'єктiв, iнших втручань у природне середовище i ландшафти, у тому числi з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, екологiчних умов, передбачених у висновку з оцiнки впливу на довкiлля, рiшеннi про провадження планованої дiяльностi та проектах будiвництва, розширення, перепрофiлювання, лiквiдацiї (демонтажу) об'єктiв, iнших втручань у природне середовище i ландшафти, у тому числi з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, а також змiн у цiй дiяльностi або подовження строкiв її провадження, - до моменту забезпечення виконання таких екологiчних умов.

     3. Пiдставою для припинення дiяльностi пiдприємства чи окремих його цехiв (дiльниць) i одиниць обладнання є провадження планованої дiяльностi, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля, без здiйснення такої оцiнки та отримання рiшення про провадження планованої дiяльностi або систематичнi порушення у сферi оцiнки впливу на довкiлля, що не можуть бути усуненi з технiчних, економiчних або iнших причин.

     4. Рiшення про тимчасову заборону (зупинення) або припинення дiяльностi пiдприємств у разi порушення ними законодавства про оцiнку впливу на довкiлля приймається виключно судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, його територiальних органiв або за позовом iнших осiб, права та iнтереси яких порушено.

     Стаття 17. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через шiсть мiсяцiв з дня набрання ним чинностi.

     2. Дiя цього Закону не поширюється на суб'єктiв господарювання, якi отримали рiшення про провадження планованої дiяльностi до набрання чинностi цим Законом, крiм випадкiв, передбачених пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статтi 3 цього Закону.

     21. Тимчасово, на перiод дiї та в межах територiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днiв з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої дiяльностi проводиться у формi надання письмових зауважень i пропозицiй (у тому числi в електронному виглядi), про що зазначається в оголошеннi про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля та у звiтi про громадське обговорення. У цей перiод громадськi слухання, передбаченi статтею 7 цього Закону, не проводяться i на дати, що припадають на цей перiод, не призначаються. Запланованi громадськi слухання, дата проведення яких припадає на цей перiод, вважаються такими, що не вiдбулися, i повторно не проводяться.

(статтю 17 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 18.06.2020р. N 733-IX)

     3. Висновки державної екологiчної експертизи, одержанi до введення в дiю цього Закону, зберiгають чиннiсть та мають статус висновку з оцiнки впливу на довкiлля.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про екологiчну експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54; 2000 р., N 27, ст. 213; 2003 р., N 4, ст. 31; 2007 р., N 34, ст. 444; 2009 р., N 30, ст. 428; 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3; 2013 р., N 46, ст. 640);

     Постанову Верховної Ради України "Про введення в дiю Закону України "Про екологiчну експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 55).

     5. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     доповнити статтею 915 такого змiсту:

     "Стаття 915. Порушення вимог законодавства у сферi оцiнки впливу на довкiлля

     Надання завiдомо неправдивих чи неповних вiдомостей про вплив на довкiлля планованої дiяльностi, порушення встановлених законодавством вимог щодо здiйснення оцiнки впливу на довкiлля, у тому числi порядку iнформування громадськостi та порядку проведення громадського обговорення i врахування його результатiв, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Недотримання пiд час провадження господарської дiяльностi, експлуатацiї об'єктiв, iнших втручань у природне середовище i ландшафти, у тому числi з видобуванням ресурсiв корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, екологiчних умов, передбачених у висновку з оцiнки впливу на довкiлля, рiшеннi про провадження планованої дiяльностi та проектах будiвництва, розширення, перепрофiлювання, лiквiдацiї (демонтажу) об'єктiв, iнших втручань у природне середовище i ландшафти, у тому числi з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, а також змiн у цiй дiяльностi або подовження строкiв її провадження - до моменту забезпечення виконання таких екологiчних умов -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     главу 13-А доповнити статтею 1729-2 такого змiсту:

     "Стаття 1729-2. Порушення законодавства у сферi оцiнки впливу на довкiлля

     Порушення встановленої законодавством процедури та строкiв здiйснення оцiнки впливу на довкiлля, втручання у пiдготовку та надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля чи рiшення про врахування результатiв оцiнки транскордонного впливу на довкiлля, вiдмова уповноваженим законом територiальним органом, уповноваженим законом центральним органом виконавчої влади у видачi висновку з оцiнки впливу на довкiлля з пiдстав, не встановлених законом, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк.

     Примiтка. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     у статтi 2123:

     абзац перший частини першої пiсля слiв "Про доступ до публiчної iнформацiї" доповнити словами "Про оцiнку впливу на довкiлля";

     пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Несвоєчасне внесення документiв до Єдиного реєстру з оцiнки впливу на довкiлля згiдно iз Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля", обмеження доступу до iнформацiї, внесеної до Єдиного реєстру з оцiнки впливу на довкiлля, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою;

     в абзацi першому частини дев'ятої слова "першою - сьомою" замiнити словами "першою - восьмою";

     у статтi 221 слова та цифри "статтями 851, 88 - 882, 90, 91, 921, статтями 98, 101 - 103" замiнити словами та цифрами "статтями 851, 88 - 882, 90, 91, 915, 921, 98, 101 - 103";

     частину другу статтi 250 пiсля цифр "1724 - 1729" доповнити цифрами "1729-2";

     у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     абзац другий пiсля цифр "1724 - 1729" доповнити цифрами "1729-2";

     абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв (частини друга, четверта та п'ята статтi 85, статтi 851, 88, 881, 882, 90, 91, 164 - в частинi порушення порядку провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з рацiональним використанням, вiдтворенням та охороною природних ресурсiв (земля, надра, поверхневi води, атмосферне повiтря, тваринний та рослинний свiт, природнi ресурси територiальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України, добування i використання риби та iнших водних живих ресурсiв), поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами), небезпечними хiмiчними речовинами, пестицидами та агрохiмiкатами" викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв (частини друга, четверта та п'ята статтi 85, статтi 851, 88, 881, 882, 90, 91, 915, 164 - в частинi порушення порядку провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з рацiональним використанням, вiдтворенням та охороною природних ресурсiв (земля, надра, поверхневi води, атмосферне повiтря, тваринний та рослинний свiт, природнi ресурси територiальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України, добування i використання риби та iнших водних живих ресурсiв), поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами), небезпечними хiмiчними речовинами, пестицидами та агрохiмiкатами, порушення вимог законодавства у сферi оцiнки впливу на довкiлля";

     абзац "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї (статтi 1724 - 1729, 18846, 21215, 21221)" викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї (статтi 1724 - 1729, 1729-2, 18846, 21215, 21221);

     2) у Кодексi України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

     доповнити статтею 151 такого змiсту:

     "Стаття 151. Оцiнка впливу на довкiлля

     Якщо користування надрами пов'язане з провадженням дiяльностi, визначеної Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля", надання їх у користування здiйснюється з урахуванням результатiв оцiнки впливу на довкiлля";

     у частинi третiй статтi 48 слово "екологiчнiй" замiнити словами "оцiнцi впливу на довкiлля";

     3) у Водному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

     пункт 4 статтi 11 виключити;

     пункт 4 частини першої статтi 151 викласти в такiй редакцiї:

     "4) реалiзацiя повноважень у сферi оцiнки впливу на довкiлля вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля";

     у статтi 22:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Оцiнка впливу на довкiлля";

     слова "державна, громадська та iнша екологiчна експертиза" замiнити словами "оцiнка впливу на довкiлля";

     4) в абзацi першому частини першої статтi 236 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) слова "проведення екологiчної експертизи" замiнити словами "здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     5) пункт "в" частини першої статтi 141 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) викласти в такiй редакцiї:

     "в) координацiя i забезпечення здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     6) у Лiсовому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170):

     у пунктi 9 частини першої статтi 29 слова "проведення екологiчної експертизи" замiнити словами "здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     у пунктi 3 статтi 291 слова "проведення екологiчної експертизи" замiнити словами "здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     частину восьму статтi 69 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "результати оцiнки впливу на довкiлля";

     7) у частинi третiй статтi 76 Повiтряного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 48 - 49, ст. 536) слова "технiчного, економiчного та екологiчного висновкiв" замiнити словами "технiчного i екологiчного висновкiв та оцiнки впливу на довкiлля";

     8) у Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546 iз наступними змiнами):

     пункт "є" статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "є) обов'язковiсть оцiнки впливу на довкiлля";

     пункт "є" частини першої статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "є) участь у громадських обговореннях з питань впливу планованої дiяльностi на довкiлля";

     пункт "ж" частини першої статтi 15 виключити;

     у частинi першiй статтi 16 слова "екологiчної експертизи" замiнити словами "оцiнки впливу на довкiлля";

     у пунктi "з" частини першої статтi 18 слова "проведення державної екологiчної експертизи" замiнити словами "здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     у статтi 20:

     у частинi першiй:

     пункт "л" виключити;

     доповнити пунктом "п" такого змiсту:

     "п) координацiя i забезпечення здiйснення оцiнки впливу на довкiлля та прийняття висновку з оцiнки впливу на довкiлля";

     у частинi другiй слова "та покладенi на нього актами Президента України" виключити;

     пункт "б" частини першої статтi 201 викласти в такiй редакцiї:

     "б) реалiзацiя повноважень у сферi оцiнки впливу на довкiлля вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля";

     у частинi першiй статтi 202:

     абзац другий пункту "а" доповнити словами "про оцiнку впливу на довкiлля";

     пункт "в" пiсля слiв "законодавства про охорону навколишнього природного середовища" доповнити словами "законодавства про оцiнку впливу на довкiлля";

     пункт "г" частини першої статтi 203 викласти в такiй редакцiї:

     "г) реалiзацiя повноважень у сферi оцiнки впливу на довкiлля вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля";

     пункт "г" частини першої статтi 204 викласти в такiй редакцiї:

     "г) реалiзацiя повноважень у сферi оцiнки впливу на довкiлля вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля";

     пункт "г" частини першої статтi 21 виключити;

     роздiл VI виключити;

     у частинi четвертiй статтi 52 слова "висновку державної екологiчної експертизи" замiнити словами "висновку з оцiнки впливу на довкiлля";

     у частинi другiй статтi 68:

     пункти "в" i "г" викласти в такiй редакцiї:

     "в) порушеннi вимог законодавства про оцiнку впливу на довкiлля, у тому числi поданнi завiдомо неправдивого звiту з оцiнки впливу на довкiлля чи висновку з оцiнки впливу на довкiлля;

     г) неврахуваннi у встановленому порядку результатiв оцiнки впливу на довкiлля та невиконаннi екологiчних умов, визначених у висновку з оцiнки впливу на довкiлля";

     пункт "д" виключити;

     9) частину першу статтi 8 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646 iз наступними змiнами) пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "одержати висновок з оцiнки впливу на довкiлля у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим;

     10) у Законi України "Про природно-заповiдний фонд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 2000 р., N 4, ст. 26; 2010 р., N 11, ст. 112):

     в абзацi п'ятому статтi 8 слова "проведення екологiчних експертиз" замiнити словами "здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     в абзацi четвертому статтi 13 слова "проведеннi екологiчної експертизи" замiнити словами "здiйсненнi оцiнки впливу на довкiлля";

     у статтi 40:

     у частинi першiй слова "навколишнє природне середовище" замiнити словом "довкiлля";

     у частинi другiй слова "на основi екологiчної експертизи, що проводиться" виключити;

     у пунктi "в" частини другої статтi 64 слова "проведення екологiчної експертизи" замiнити словами "здiйснення оцiнки впливу на довкiлля", а слова "її висновкiв" - словами "екологiчних умов";

     11) у частинi другiй статтi 22 Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338) слова "екологiчнiй експертизi" замiнити словами "оцiнцi впливу на довкiлля";

     12) у Законi України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2000 р., N 30, ст. 236; 2005 р., N 27, ст. 362; 2006 р., N 49, ст. 486; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

     в абзацi третьому частини першої статтi 20 слова "екологiчнiй експертизi" замiнити словами "оцiнцi впливу на довкiлля";

     у статтi 37:

     абзац третiй частини четвертої пiсля слiв "оцiнка впливу" доповнити словами "на довкiлля", а слова "на людину та навколишнє природне середовище" виключити;

     друге речення частини п'ятої пiсля слiв "приймається на пiдставi" доповнити словами "оцiнки впливу на довкiлля";

     у статтi 40:

     частину другу пiсля слiв "з урахуванням" доповнити словами "оцiнки впливу на довкiлля";

     у частинi сьомiй пiсля слiв "Висновки державних експертиз" доповнити словами "та висновок з оцiнки впливу на довкiлля", а слова "висновки державної екологiчної експертизи" замiнити словами "висновки з оцiнки впливу на довкiлля";

     у статтi 83 пiсля слiв "якi здiйснюють" доповнити словами "оцiнку впливу на довкiлля", а слова "включаючи екологiчну" виключити;

     13) у Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2013 р., N 46, ст. 640):

     частину третю статтi 7 пiсля слiв "санiтарно-епiдемiологiчної експертизи" доповнити словами "та позитивну еколого-експертну оцiнку матерiалiв, поданих для реєстрацiї пестицидiв та агрохiмiкатiв";

     в абзацi третьому частини першої статтi 164 слова "державної екологiчної експертизи" замiнити словами "еколого-експертної оцiнки в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     14) у Законi України "Про поводження з радiоактивними вiдходами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2000 р., N 30, ст. 236; 2005 р., N 27, ст. 362):

     в абзацi третьому частини першої статтi 8 слова "екологiчнiй експертизi" замiнити словами "оцiнцi впливу на довкiлля";

     у статтi 22:

     абзац третiй частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "результатiв оцiнки впливу на довкiлля";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Результати оцiнки впливу на довкiлля та висновки експертиз мають бути доступними для громадськостi";

     друге речення частини третьої статтi 24 пiсля слiв "У разi позитивного" доповнити словами "висновку з оцiнки впливу на довкiлля та";

     абзац шостий частини першої статтi 29 пiсля слiв "вимог законодавства щодо" доповнити словами "оцiнки впливу на довкiлля та";

     15) у назвi i текстi статтi 15 Закону України "Про трубопровiдний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139) слова "Екологiчна експертиза" та "обов'язкова державна екологiчна експертиза" замiнити словами "оцiнка впливу на довкiлля";

     16) у Законi України "Про видобування i переробку уранових руд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 11 - 12, ст. 39):

     у частинi шостiй статтi 7 слова "позитивних висновкiв державної екологiчної експертизи" замiнити словами "позитивного висновку з оцiнки впливу на довкiлля", а слова "Про екологiчну експертизу" та" - словами "Про оцiнку впливу на довкiлля" та позитивних висновкiв";

     у частинi третiй статтi 12 слова "державну екологiчну експертизу" замiнити словами "оцiнку впливу на довкiлля";

     17) у Законi України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242 iз наступними змiнами):

     роздiл I доповнити статтею 71 такого змiсту:

     "Стаття 71. Оцiнка впливу на довкiлля

     Надання дозволiв, передбачених цим Законом, на види дiяльностi та об'єкти, що пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля, здiйснюється з урахуванням результатiв оцiнки впливу на довкiлля такої дiяльностi згiдно iз Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля";

     пункт "а" частини другої статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "а) забезпечення здiйснення оцiнки впливу на довкiлля та надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля щодо науково-дослiдних i технологiчних розробок та проектно-кошторисної документацiї на будiвництво i реконструкцiю пiдприємств, установок, полiгонiв, комплексiв, споруд, iнших спецiально вiдведених мiсць чи об'єктiв вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля";

     пункт "а" статтi 201 викласти в такiй редакцiї:

     "а) забезпечення здiйснення оцiнки впливу на довкiлля та надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля щодо науково-дослiдних i технологiчних розробок та проектно-кошторисної документацiї на будiвництво i реконструкцiю пiдприємств, установок, полiгонiв, комплексiв, споруд, iнших спецiально вiдведених мiсць чи об'єктiв вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля";

     пункт "в" частини першої статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "в) забезпечення здiйснення оцiнки впливу на довкiлля та надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля щодо науково-дослiдних i технологiчних розробок та проектно-кошторисної документацiї на будiвництво i реконструкцiю пiдприємств, установок, полiгонiв, комплексiв, споруд, iнших спецiально вiдведених мiсць чи об'єктiв вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля";

     18) у Законi України "Про рослинний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 198):

     у пунктi 3 частини першої статтi 26 слова "проведенням екологiчної експертизи" замiнити словами "здiйсненням оцiнки впливу на довкiлля";

     у статтi 28:

     у назвi слова "екологiчної експертизи" замiнити словами "експертизи та здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     слово "екологiчної" виключити, а слово "розрахункiв" замiнити словами "пiд час здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     19) у частинi п'ятiй статтi 7 Закону України "Про архiтектурну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2011 р., N 34, ст. 343) слова "проводиться їх" замiнити словами "здiйснюється оцiнка їх впливу на довкiлля та проводиться";

     20) у статтi 11 Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2011 р., N 6, ст. 47):

     частину другу пiсля слова "пiдлягають" доповнити словами "оцiнцi впливу на довкiлля та", а слово "природоохоронних" виключити;

     у частинi третiй:

     абзац перший пiсля слова "проведених" доповнити словами "оцiнки впливу на довкiлля та";

     в абзацi третьому слова "може бути проведена додаткова чи повторна експертиза" замiнити словами "можуть бути проведенi додатковi чи повторнi оцiнка впливу на довкiлля або експертиза";

     21) у Гiрничому законi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 32, ст. 172; 2005 р., N 6, ст. 138; 2013 р., N 48, ст. 682):

     у частинi третiй статтi 13 слово "екологiчнiй" замiнити словами "оцiнцi впливу на довкiлля";

     у статтi 16 слово "екологiчну" замiнити словами "оцiнку впливу на довкiлля";

     у статтi 22:

     у частинi першiй слова "Державна технiчна (будiвельно-технiчна), екологiчна" замiнити словами "Оцiнка впливу на довкiлля, державна технiчна (будiвельно-технiчна)";

     частину другу пiсля слова "статтi" доповнити словами "оцiнка впливу на довкiлля та";

     у частинi першiй статтi 45 слово "екологiчну" замiнити словами "оцiнку впливу на довкiлля";

     22) в абзацi третьому статтi 16 Закону України "Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 95) слова "проведення державної екологiчної експертизи" замiнити словами "координацiя i забезпечення здiйснення оцiнки впливу на довкiлля та надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля щодо";

     23) у Законi України "Про курорти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 50, ст. 435; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

     у статтi 10 слова "державнiй екологiчнiй та", "експертизам" та "Про державну екологiчну експертизу" замiнити вiдповiдно словами "оцiнцi впливу на довкiлля та державнiй", "експертизi" та "Про оцiнку впливу на довкiлля";

     у частинi першiй статтi 11 слова "позитивного висновку державної екологiчної та санiтарно-гiгiєнiчної експертиз" замiнити словами "позитивного висновку з оцiнки впливу на довкiлля та позитивного висновку державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи";

     у частинi третiй статтi 31 слова "та екологiчної експертиз" замiнити словами "експертизи та оцiнки впливу на довкiлля";

     24) статтю 25 Закону України "Про охорону атмосферного повiтря" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Оцiнка впливу на довкiлля та державна санiтарно-гiгiєнiчна експертиза

     Для визначення безпеки для здоров'я людини та екологiчної безпеки пiд час проектування, розмiщення, будiвництва нових i реконструкцiї дiючих пiдприємств та iнших об'єктiв проводяться оцiнка впливу на довкiлля та державна санiтарно-гiгiєнiчна експертиза в порядку, визначеному законодавством";

     25) у Законi України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 23, ст. 324; 2011 р., N 29, ст. 272; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

     частину першу статтi 12 доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "врахування результатiв оцiнки впливу на довкiлля";

     статтю 14 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами здiйснюється з урахуванням результатiв оцiнки впливу на довкiлля";

     частину другу статтi 41 пiсля слiв "у встановленому порядку" доповнити словами "оцiнцi впливу на довкiлля та";

     у частинi другiй статтi 45 слова "екологiчнiй експертизi" замiнити словами "оцiнцi впливу на довкiлля";

     26) у Законi України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97):

     в абзацi дев'ятому статтi 9 слова "висновкiв екологiчної експертизи щодо" замiнити словами "результатiв оцiнки впливу на довкiлля";

     у назвi i текстi статтi 41 слова "проведення екологiчної експертизи впливу об'єктiв експертизи" замiнити словами "здiйснення оцiнки впливу на довкiлля", а слова "проведення екологiчної експертизи дiючих об'єктiв" - словами "здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     у статтi 51 слова "позитивних висновкiв державної екологiчної експертизи" замiнити словами "позитивного висновку з оцiнки впливу на довкiлля";

     абзац шостий частини другої статтi 63 викласти в такiй редакцiї:

     "невиконаннi екологiчних умов, визначених у висновку з оцiнки впливу на довкiлля";

     27) у Законi України "Про питну воду та питне водопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112):

     в абзацi одинадцятому статтi 6 слова "державної екологiчної i" замiнити словами "оцiнки впливу на довкiлля i державної";

     в абзацi восьмому частини першої статтi 7 слова "екологiчної i" замiнити словами "оцiнки впливу на довкiлля i державної";

     в абзацi п'ятому статтi 13 слова "екологiчної та" виключити;

     абзац третiй частини третьої статтi 45 виключити;

     28) в абзацi восьмому частини другої статтi 11 Закону України "Про Червону книгу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 30, ст. 201; 2009 р., N 19, ст. 259; 2015 р., N 25, ст. 195) слова "проведення екологiчної експертизи" замiнити словами "здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     29) у частинi другiй статтi 49 Закону України "Про охорону земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 349) слова "проведення державної екологiчної експертизи" замiнити словами "здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     30) частину першу статтi 31 Закону України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155; 2011 р., N 34, ст. 343) пiсля слова "пiдлягають" доповнити словами "оцiнцi впливу на довкiлля та";

     31) у частинi другiй статтi 10 Закону України "Про поводження з вибуховими матерiалами промислового призначення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 138) слова "державна екологiчна експертиза документацiї з упровадження i використання вибухових речовин" замiнити словами "еколого-експертна оцiнка документацiї iз впровадження i використання вибухових речовин, яка здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     32) абзац третiй частини першої статтi 5 Закону України "Про порядок прийняття рiшень про розмiщення, проектування, будiвництво ядерних установок i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, якi мають загальнодержавне значення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 555; 2009 р., N 51, ст. 759) викласти в такiй редакцiї:

     "результати оцiнки впливу на довкiлля";

     33) у Законi України "Про хiмiчнi джерела струму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279):

     частину другу статтi 14 пiсля слова "пiдлягає" доповнити словами "оцiнцi впливу на довкiлля";

     частину другу статтi 20 пiсля слова "пiдлягає" доповнити словами "оцiнцi впливу на довкiлля";

     34) у частинi третiй статтi 8 Закону України "Про дитяче харчування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 433; 2011 р., N 22, ст. 149) слова "висновком державної екологiчної експертизи" замiнити словами "результатами оцiнки впливу на довкiлля";

     35) у Законi України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2013 р., N 46, ст. 640):

     в абзацi другому частини першої статтi 9 слова "здiйснює державну екологiчну експертизу" замiнити словами "забезпечує оцiнку впливу на довкiлля";

     частину третю статтi 13 пiсля слiв "в навколишнє природне середовище ГМО" доповнити словами "без оцiнки впливу на довкiлля та";

     36) у Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 29, ст. 345; 2015 р., N 28, ст. 236):

     у статтi 31:

     абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "До проектної документацiї на будiвництво об'єктiв, що пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля згiдно iз Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля", додаються результати оцiнки впливу на довкiлля";

     частину четверту пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "4) пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля згiдно iз Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     пункт 3 частини першої статтi 34 доповнити словами "або пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля згiдно iз Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля";

     у статтi 37:

     частину третю пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "7) результати оцiнки впливу на довкiлля у випадках, визначених Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

     частину четверту пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "4) результати оцiнки впливу на довкiлля у випадках, визначених Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     37) пункт 4 Перелiку документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi, затвердженого Законом України "Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 iз наступними змiнами), викласти в такiй редакцiї:

     "4. Висновок з оцiнки впливу на довкiлля Закон України "Про оцiнку впливу на довкiлля";

     38) в абзацi четвертому частини першої статтi 4 Закону України "Про аквакультуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 43, ст. 616) слова "проведення екологiчної експертизи" замiнити словами "здiйснення оцiнки впливу на довкiлля";

     39) статтю 3 Закону України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 22, ст. 781) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Дiяльнiсть суб'єктiв ринку пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля у встановлених законодавством випадках";

     40) у пунктi 7 Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення мiстобудiвної дiяльностi" вiд 17 сiчня 2017 року N 1817-VIII:

     пiдпункт 4 пiсля абзацу "житловi будинки понад чотири поверхи" доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "об'єкти, якi пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля вiдповiдно до Закону України "Про оцiнку впливу на довкiлля";

     абзац другий пiдпункту 8 пiсля слiв i цифр "що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'єктiв з середнiми (СС2) та значними (СС3) наслiдками" доповнити словами "або пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля згiдно iз Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля".

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 травня 2017 року
N 2059-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.