ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про дитяче харчування

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 2 грудня 2010 року N 2746-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 8 грудня 2015 року N 867-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 16 сiчня 2020 року N 474-IX,
вiд 5 листопада 2020 року N 978-IX

(У текстi Закону слова "груднi дiти", "груднi дiти та дiти раннього вiку", "груднi дiти та дiти другого року життя" у всiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "дiти грудного вiку", "дiти грудного та раннього вiку", "дiти грудного вiку та другого року життя" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "продукти дитячого харчування" у всiх вiдмiнках замiнено словами "дитяче харчування" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 2 грудня 2010 року N 2746-VI)

(У текстi Закону слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" та "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнено словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

(У текстi Закону слова "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" замiнено словами "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" згiдно iз Законом України вiд 8 грудня 2015 року N 867-VIII)

     Цей Закон визначає стратегiчнi загальнодержавнi прiоритети у сферi забезпечення грудних дiтей та дiтей раннього вiку достатнiм, високоякiсним та безпечним дитячим харчуванням з метою реалiзацiї конституцiйних прав дитини на достатнiй життєвий рiвень, охорону здоров'я i життя, а також органiзацiйнi, соцiальнi та економiчнi засади державної полiтики у цiй сферi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Основнi термiни та їх визначення

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     виробник дитячого харчування - юридична особа, яка здiйснює господарську дiяльнiсть з виробництва дитячого харчування з метою введення його в обiг;

     виробництво дитячого харчування - господарська дiяльнiсть, пов'язана з виробленням дитячого харчування, включаючи всi стадiї технологiчного процесу, у тому числi виготовлення, пакування та етикетування;

     дiти грудного вiку - дiти вiком вiд народження до одного року;

     дiти раннього вiку - дiти вiком вiд одного до трьох рокiв;

     дитяче харчування - харчовий продукт, призначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, для спецiального дiєтичного споживання, спецiально перероблений або розроблений для забезпечення задоволення дiєтичних потреб дiтей грудного та раннього вiку (дитячi сумiшi початковi (стартовi), дитячi сумiшi для подальшого годування, продукти прикорму, напої, вода бутильована для приготування дитячого харчування та/або пиття);

     дитяча сумiш початкова (стартова) - дитяче харчування для годування дiтей грудного вiку протягом перших шести мiсяцiв життя, що повнiстю забезпечує всi фiзiологiчнi потреби дитини у поживних речовинах i енергiї;

     дитяча сумiш для подальшого годування - дитяче харчування для годування дiтей грудного та раннього вiку, що є основною рiдкою складовою їх рацiону пiд час введення вiдповiдних продуктiв прикорму в процесi поступового урiзноманiтнення рацiону дитини;

     iнгредiєнт - будь-яка речовина, включаючи харчовi добавки та ароматизатори, що використовується для виробництва дитячого харчування i залишається в ньому пiсля закiнчення його виробництва;

     обiг дитячого харчування - перемiщення (транспортування) або зберiгання, будь-якi iншi дiї, пов'язанi з переходом права власностi чи володiння, включаючи продаж, обмiн або дарування дитячого харчування;

     продукти прикорму - дитяче харчування, що є доповненням до грудного молока або дитячої сумiшi початкової, або дитячих сумiшей для подальшого годування з метою поступового розширення рацiону харчування та виготовлене, у тому числi: на молочнiй, молочно-зерновiй, зерновiй та зерно-молочнiй основi; на основi фруктiв, ягiд, овочiв та/або їх сумiшi; на м'яснiй, м'ясо-рослиннiй та рослинно-м'яснiй основi; рибнiй, рибно-рослиннiй та рослинно-рибнiй основi; на молочнiй основi з додаванням фруктiв, ягiд, овочiв та/або їх сумiшi; на основi фруктiв, ягiд, овочiв та/або їх сумiшi з додаванням молочних продуктiв;

     поживна цiннiсть - усi основнi природнi компоненти харчового продукту, включаючи вуглеводи, бiлки, жири, вiтамiни, мiнерали та солi;

     сировина - сировина рослинного та/або тваринного походження, що використовується у виробництвi дитячого харчування;

     спецiальнi сировиннi зони - регiони або окремi господарства, що вiдповiдають умовам виробництва продукцiї рослинництва i тваринництва, придатної для виготовлення дитячого та дiєтичного харчування;

     функцiональне дитяче харчування - дитяче харчування, що мiстить як компонент лiкарськi засоби та/або пропонується для профiлактики або пом'якшення перебiгу хвороби дитини з особливими дiєтичними потребами, у тому числi у разi вроджених або набутих порушень засвоєння окремих харчових речовин, їх непереносностi та/або при певних захворюваннях;

     якiсть дитячого харчування - ступiнь досконалостi властивостей та характерних рис дитячого харчування, якi здатнi задовольнити фiзiологiчнi потреби органiзму дитини в продуктах харчування виходячи з їх хiмiчного складу та енергетичної цiнностi.

(стаття 1 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     2. Термiн "експлуатацiйний дозвiл" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв".

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Стаття 2. Законодавство України про дитяче харчування

     1. Законодавство у сферi забезпечення грудних дiтей та дiтей раннього вiку достатнiм, високоякiсним та безпечним дитячим харчуванням базується на Конституцiї України та включає цей Закон i закони України "Про охорону дитинства", "Про дошкiльну освiту", "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв", "Про молоко та молочнi продукти", iншi нормативно-правовi акти, що регулюють суспiльнi вiдносини у цiй сферi.

     2. Якщо чинним мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстить цей Закон, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 3. Державна полiтика щодо забезпечення дiтей грудного та раннього вiку дитячим харчуванням

     1. Державна полiтика у сферi забезпечення дiтей грудного та раннього вiку достатнiм, високоякiсним та безпечним дитячим харчуванням, спрямована на змiцнення та збереження здоров'я населення, здiйснення профiлактики захворювань, пов'язаних з порушенням харчування, полiпшення демографiчної ситуацiї в Українi.

     2. Держава гарантує дитинi право на охорону здоров'я та сприяє створенню безпечних умов для життя i здорового розвитку дитини, у тому числi рацiонального харчування.

     3. Держава забезпечує створення соцiально-економiчних умов, за яких можливо задовольнити потреби кожної дитини у високоякiсному та безпечному харчуваннi на достатньому рiвнi.

     Iз цiєю метою держава вживає заходiв щодо:

     1) забезпечення наявностi в достатнiй кiлькостi дитячого харчування, виготовлених на промисловiй основi з високоякiсної сировини, вирощеної у спецiальних сировинних зонах, їх доступностi та безпечностi;

     2) безкоштовного та пiльгового забезпечення дiтей грудного та раннього вiку дитячим харчуванням, включаючи дитячi сумiшi для дiтей грудного вiку та дитячi сумiшi для подальших етапiв годування, функцiональнi харчовi продукти, дитяче харчування на основi соєвого бiлка;

     3) забезпечення батькiв дiтей або їх iнших законних представникiв iнформацiєю щодо рацiонального харчування дiтей, якостi та безпечностi дитячого харчування, наборiв дитячого харчування та порядку безкоштовного i пiльгового забезпечення дiтей грудного та раннього вiку дитячим харчуванням;

     4) визначення сприятливих спецiальних сировинних зон для виробництва дитячого харчування;

     5) розвитку вiтчизняного виробництва широкого асортименту дитячого харчування, зокрема функцiонального дитячого харчування;

(пункт 5 частини третьої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     6) пункт 6 частини третьої статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     7) державного стимулювання вiтчизняного виробництва дитячого харчування та сировини для їх виробництва шляхом пiльгового кредитування, оподаткування, митного i тарифного регулювання;

     8) застосування iнших заходiв, спрямованих на здешевлення та пiдвищення якостi дитячого харчування.

     4. Державна полiтика у сферi забезпечення дiтей грудного та раннього вiку достатнiм, високоякiсним та безпечним харчуванням здiйснюється органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування.

     5. Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує здiйснення державної полiтики щодо полiпшення стану дитячого харчування, координує роботу мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади у цiй сферi.

     Стаття 4. Порядок забезпечення дiтей грудного та раннього вiку дитячим харчуванням

     1. Право дiтей на забезпечення достатнiм, високоякiсним та безпечним харчуванням є складовою частиною гарантованого Конституцiєю України права на достатнiй життєвий рiвень та охорону здоров'я.

     2. Дiти грудного вiку та другого року життя, якi входять до складу малозабезпечених сiмей, а також дiти грудного та раннього вiку, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, мають статус дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй i збройних конфлiктiв, або з числа внутрiшньо перемiщених осiб, дiти з числа осiб, визначених у статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2020р. N 474-IX, вiд 05.11.2020р. N 978-IX)

     3. Видатки на забезпечення дитячим харчуванням дiтей грудного вiку та другого року життя, якi входять до складу малозабезпечених сiмей, а також дiтей грудного та раннього вiку, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, мають статус дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй i збройних конфлiктiв, або з числа внутрiшньо перемiщених осiб, дiтей з числа осiб, визначених у статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", здiйснюються державою за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2020р. N 474-IX, вiд 05.11.2020р. N 978-IX)

     4. Набори дитячого харчування та порядок безкоштовного забезпечення дитячим харчуванням дiтей грудного вiку та другого року життя, якi входять до складу малозабезпечених сiмей, а також дiтей грудного та раннього вiку, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, мають статус дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй i збройних конфлiктiв, або з числа внутрiшньо перемiщених осiб, дiтей з числа осiб, визначених у статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я.

(частина четверта статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 16.01.2020р. N 474-IX, вiд 05.11.2020р. N 978-IX)

     5. Набори дитячого харчування (далi - норми) визначаються в натуральних показниках та формуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, з використанням нормативiв фiзiологiчної потреби органiзму дитини у продуктах харчування виходячи з їх хiмiчного складу та енергетичної цiнностi з урахуванням рекомендацiй Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я. Основним принципом формування набору дитячого харчування є забезпечення дитини повноцiнним харчуванням для розвитку здорового органiзму.

     6. Органи мiсцевого самоврядування мають право приймати рiшення про додаткове пiльгове або безкоштовне забезпечення дитячим харчуванням дiтей грудного вiку та другого року життя, якi входять до складу малозабезпечених сiмей, а також дiтей грудного та раннього вiку, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, мають статус дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй i збройних конфлiктiв, або з числа внутрiшньо перемiщених осiб, дiтей з числа осiб, визначених у статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", з урахуванням мiсцевих бюджетiв.

(частина шоста статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2020р. N 474-IX, вiд 05.11.2020р. N 978-IX)

     7. Органи мiсцевого самоврядування зобов'язанi iнформувати батькiв дiтей або їх iнших законних представникiв стосовно норм та порядку безкоштовного i пiльгового забезпечення дитячим харчуванням дiтей грудного вiку та другого року життя, якi входять до складу малозабезпечених сiмей, а також дiтей грудного та раннього вiку, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, мають статус дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй i збройних конфлiктiв, або з числа внутрiшньо перемiщених осiб, дiтей з числа осiб, визначених у статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", вiдповiдно до закону.

(частина сьома статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2020р. N 474-IX, вiд 05.11.2020р. N 978-IX)

Роздiл II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ I ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

     Стаття 5. Мета державного регулювання

     1. Державне регулювання виробництва та обiгу дитячого харчування здiйснюється з метою забезпечення гарантiй щодо:

     забезпечення наявностi в достатнiй кiлькостi якiсного та безпечного дитячого харчування;

     належного захисту життя i здоров'я дiтей;

     виробництва дитячого харчування в умовах, що вiдповiдають установленим вiдповiдно до закону санiтарним заходам безпечностi харчових продуктiв та технiчним регламентам, безпеки та збереження довкiлля;

(абзац четвертий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     виробництва дитячого харчування на потужностях, що мають експлуатацiйний дозвiл, отриманий у порядку, встановленому Законом України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв";

(абзац п'ятий статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     виробництва дитячого харчування з високоякiсної сировини, вирощеної у спецiальних сировинних зонах, та iз застосуванням iнгредiєнтiв та допомiжних засобiв i матерiалiв для виробництва та обiгу, що за висновком державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи визнанi придатними для цих цiлей;

(абзац п'ятий статтi 5 замiнено двома абзацами згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI, у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим)

     вiдповiдностi дитячого харчування, у тому числi тих, що iмпортуються на територiю України, обов'язковим параметрам безпечностi та мiнiмальним специфiкацiям якостi, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я;

(абзац сьомий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     повноти, достовiрностi та доступностi iнформацiї стосовно дитячого харчування, у тому числi тiєї, що наводиться на етикетцi;

     здiйснення обiгу дитячого харчування з дотриманням умов транспортування, зберiгання та iнших умов обiгу, визначених у декларацiї виробника.

     Стаття 6. Державне регулювання виробництва та обiгу дитячого харчування

     1. Державне регулювання виробництва та обiгу дитячого харчування здiйснюється шляхом:

     затвердження норм та порядку безкоштовного i пiльгового забезпечення дитячим харчуванням дiтей грудного вiку та другого року життя, якi входять до складу малозабезпечених сiмей, а також дiтей грудного та раннього вiку, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, мають статус дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй i збройних конфлiктiв, або з числа внутрiшньо перемiщених осiб, дiтей з числа осiб, визначених у статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту";

(абзац другий частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2020р. N 474-IX, вiд 05.11.2020р. N 978-IX)

     здiйснення державного контролю за дотриманням затверджених норм та порядку безкоштовного i пiльгового забезпечення дитячим харчуванням дiтей грудного вiку та другого року життя, якi входять до складу малозабезпечених сiмей, а також дiтей грудного та раннього вiку, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, мають статус дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй i збройних конфлiктiв, або з числа внутрiшньо перемiщених осiб, дiтей з числа осiб, визначених у статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту";

(абзац третiй частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2020р. N 474-IX, вiд 05.11.2020р. N 978-IX)

     установлення обов'язкових параметрiв безпечностi та мiнiмальних специфiкацiй якостi дитячого харчування сировини, допомiжних засобiв i матерiалiв для виробництва та обiгу, що використовуються у їх виробництвi;

     абзац п'ятий частини першої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     державної реєстрацiї дитячого харчування;

     здiйснення державного нагляду i контролю за безпечнiстю та якiстю дитячого харчування вiдповiдно до закону.

     2. Зазначенi процедури державного регулювання здiйснюються вiдповiдними центральними органами виконавчої влади у межах їх повноважень та в порядку, визначеному законом.

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 7. Державне стимулювання виробництва дитячого харчування

     1. Державне стимулювання виробництва дитячого харчування здiйснюється, зокрема, шляхом:

     розмiщення державного замовлення серед вiтчизняних виробникiв дитячого харчування;

     розмiщення державного замовлення на виробництво сировини для виготовлення дитячого харчування;

     впровадження механiзмiв здешевлення короткострокових i довгострокових кредитiв та пiльгового оподаткування для виробникiв дитячого харчування;

     дотацiї вiтчизняного виробництва сировини, що застосовується для виробництва дитячого харчування;

     встановлення ставок ввiзного мита на дитяче харчування, що ввозяться на територiю України, подiбнi (аналогiчнi) яким виробляються вiтчизняними пiдприємствами;

     застосування iнших заходiв, спрямованих на здешевлення виробництва дитячого харчування.

Роздiл III
ОСНОВНI ВИМОГИ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

     Стаття 8. Вимоги до сировини, призначеної для виробництва дитячого харчування

     1. У виробництвi дитячого харчування застосовується сировина, яка виробляється переважно у спецiальних сировинних зонах.

     2. Порядок надання статусу спецiальної сировинної зони та загальнi вимоги до них визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. У спецiальнiй сировиннiй зонi забороняються будiвництво промислових та хiмiчних об'єктiв, а також будь-яка iнша дiяльнiсть, яка за результатами оцiнки впливу на довкiлля може призвести до погiршення стану довкiлля.

(частина третя статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     4. Застосування пестицидiв та агрохiмiкатiв у спецiальнiй сировиннiй зонi провадиться за спецiальними технологiями, що забезпечують отримання продукцiї, яка вiдповiдає обов'язковим параметрам безпечностi, затвердженим вiдповiдно до закону.

(частина четверта статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     5. Сировина, призначена для виробництва дитячого харчування, повинна вiдповiдати обов'язковим параметрам безпечностi та мiнiмальним специфiкацiям якостi, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я.

     6. Сировина, що використовується у виробництвi дитячого харчування, не може бути вироблена з генетично модифiкованих органiзмiв та/або мiстити генетично модифiкованi органiзми.

(частина шоста статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     7. Виробники сировини незалежно вiд форм власностi, якi здiйснюють виробництво сировини у спецiальних сировинних зонах, у першочерговому порядку залучаються до виконання державного замовлення на виробництво сировини для вироблення дитячого харчування.

     8. У виробництвi дитячого харчування забороняється використання сировини, що мiстить гормональнi препарати, антибiотики, залишки важких металiв, пестицидiв, радiонуклiдiв та iнших небезпечних речовин, наявнiсть яких не допускається державними санiтарними нормами або вмiст яких перевищує максимально допустимi рiвнi залишкiв у дитячому харчуваннi.

(статтю 8 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     Стаття 9. Основнi вимоги до виробництва дитячого харчування

     1. Дитяче харчування, що виробляється в Українi, пiдлягає державнiй санiтарно-епiдемiологiчнiй експертизi та державнiй реєстрацiї в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, має вiдповiдати обов'язковим параметрам безпечностi та мiнiмальним специфiкацiям якостi, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, та бути етикетованим вiдповiдно до вимог Закону України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" та цього Закону.

     2. Частину другу статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     3. Частину третю статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4. У виробництвi дитячого харчування забороняється використання сировини, що не вiдповiдає встановленим законодавством санiтарним заходам.

     5. Харчовi добавки та ароматизатори дозволяються для використання у виробництвi дитячого харчування пiсля їх реєстрацiї центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я.

(частина п'ята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     6. У виробництвi дитячого харчування забороняється використання таких харчових добавок:

     1) штучних ароматизаторiв (крiм ванiлiну, етилванiлiну та ванiльного екстракту);

     2) барвникiв;

     3) пiдсолоджувачiв (крiм функцiонального дитячого харчування);

     4) консервантiв, стабiлiзаторiв, пiдсилювачiв смаку та аромату.

     7. У виробництвi дитячого харчування забороняється використання пальмового стеарину, продуктiв гiдрогенiзацiї олiй (маргарину, спреду), бавовняної олiї та олiї з кунжуту, сумiшей спецiй та прянощiв, до складу яких входять не зареєстрованi або забороненi до використання у виробництвi дитячого харчування харчовi добавки.

     8. У виробництвi дитячого харчування з iнгредiєнтами тваринного походження забороняється використання:

     1) м'яса механiчного обвалювання, шкури свинячої, субпродуктiв (крiм серця, печiнки, язика), гiдратованого бiлка сої та її похiдних, а також м'яса забiйних тварин та птицi, пiдданого повторному заморожуванню;

     2) риби ставкової та придонної, гiдратованого бiлка сої та її похiдних, а також м'яса риби, пiдданого повторному заморожуванню.

     9. Дитяче харчування фасується в асептичну та/або герметичну упаковку, що має забезпечувати безпечнiсть та збереження поживної цiнностi продукту протягом визначеного виробником строку придатностi до споживання.

     10. Упаковка для дитячого харчування виготовляється з матерiалiв, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, для цих цiлей.

(частина десята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     11. Використання технологiчного обладнання, допомiжних засобiв та матерiалiв для виробництва та обiгу дитячого харчування здiйснюється за наявностi вiдповiдного висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи.

     12. Декларування виробником вiдповiдностi якостi та безпечностi дитячого харчування здiйснюється в порядку, визначеному законом.

(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     Стаття 10. Основнi вимоги до обiгу дитячого харчування

     1. Обiг продуктiв дитячого харчування у не призначених для цього мiсцях або у мiсцях, що не вiдповiдають встановленим санiтарним нормам щодо обiгу харчових продуктiв, забороняється. Заклади торговельної мережi зобов'язанi забезпечувати умови зберiгання дитячого харчування, зазначенi виробником на етикетцi.

(частина перша статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     2. Дитяче харчування, у тому числi те, що iмпортується, пiдлягає державнiй реєстрацiї в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Вiдомостi про державну реєстрацiю вносяться до Державного реєстру харчових продуктiв спецiального дiєтичного споживання, функцiональних харчових продуктiв та дiєтичних добавок не пiзнiш як через три робочих днi з дня її здiйснення та розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я.

(частина друга статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     3. Забороняється обiг дитячого харчування, якщо воно:

     1) не зареєстровано вiдповiдно до закону;

     2) не вiдповiдає встановленим вимогам безпечностi та якостi;

     3) вироблене з сировини, що була одержана з генетично модифiкованих органiзмiв та/або мiстила генетично модифiкованi органiзми;

     4) неправильно марковане;

     5) перемiщене через митну територiю України як контрабанда;

     6) має термiн придатностi до споживання, який минув;

     7) має пошкоджену, розгерметизовану упаковку;

     8) мiстить харчовi добавки та ароматизатори, не зареєстрованi та/або забороненi у виробництвi дитячого харчування.

(частина третя статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     4. Продукти, що не вiдповiдають встановленим законом вимогам щодо якостi i безпечностi, а також вимогам цього Закону, пiдлягають вилученню з обiгу вiдповiдно до закону.

     5. Продукти, вилученi з обiгу у зв'язку з порушенням вимог, визначених у пунктах 1 i 4 частини третьої цiєї статтi, можуть бути повернутi в обiг за умови забезпечення виправлення маркування та проведення державної реєстрацiї вiдповiдно до закону.

(статтю 10 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

     Стаття 11. Вимоги до етикетування дитячого харчування

     1. Етикетування дитячого харчування здiйснюється державною мовою вiдповiдно до Закону України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" та цього Закону.

     2. На етикетцi поруч iз назвою продукту зазначається вiк дитини, з якого дозволяється споживання цього продукту.

     3. В iнформацiї про склад дитячого харчування наводиться вичерпний перелiк усiх iнгредiєнтiв у порядку переваги їх масової частки у складi продукту, у тому числi харчових добавок та ароматизаторiв, що використовуються у його виробництвi, за винятком доданих вiтамiнiв i мiнеральних речовин, якi мають бути видiленi в окремi групи з вiдповiдними назвами та можуть бути наведенi без урахування черговостi залежно вiд вмiсту.

     4. На етикетку дитячого харчування наноситься iнформацiя про калорiйнiсть у кiлокалорiях або кiлоджоулях та поживну цiннiсть з наведенням кiлькiсного вмiсту бiлкiв, жирiв, вуглеводiв, вiтамiнiв та мiнеральних речовин у встановлених одиницях вимiру з розрахунку на 100 грамiв або 100 мiлiлiтрiв готового до вживання продукту.

     5. Кiнцева дата споживання дитячого харчування повинна мiстити день, мiсяць та рiк у незакодованому цифровому значеннi. Для продуктiв, термiн придатностi яких перевищує три мiсяцi, достатньо зазначити мiсяць i рiк, до якого можна спожити продукт.

     6. На етикетцi дитячого харчування зазначаються умови зберiгання, необхiднi для забезпечення його безпечностi та якостi, у тому числi пiсля вiдкриття упаковки (тари).

     7. На етикетцi дитячого харчування, що потребує додаткової пiдготовки до споживання, зазначається iнформацiя щодо способу приготування та/або використання продукту та рекомендована кiлькiсть продукту на одне годування з урахуванням вiку дитини.

     8. На етикетцi дитячих сумiшей початкових та дитячих сумiшей для подальшого годування обов'язково мiститься попередження про безумовну перевагу грудного вигодовування.

     9. На етикетцi функцiонального дитячого харчування зазначаються особливi дiєтичнi потреби, функцiональнi стани та/або захворювання, за наявностi яких рекомендовано вживати такi продукти.

     10. На етикетцi дитячого харчування, призначеного для дiтей грудного вiку, зазначається iнформацiя про необхiднiсть попередньої (перед початком споживання) консультацiї лiкаря.

     11. Текст для етикетування дитячого харчування пiдлягає затвердженню центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, в установленому порядку.

(стаття 11 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2746-VI)

Роздiл IV
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ

     Стаття 12. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про дитяче харчування

     1. Особи, виннi у порушеннi вимог законодавства про дитяче харчування, несуть цивiльно-правову, адмiнiстративну, дисциплiнарну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     2. Шкода, завдана здоров'ю дiтей через порушення встановлених вимог цього Закону, вiдшкодовується у повному обсязi вiдповiдно до закону.

Роздiл V
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТI ТА БЕЗПЕЧНОСТI ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

     Стаття 13. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi забезпечення належної якостi та безпечностi дитячого харчування

     1. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi забезпечення належної якостi та безпечностi дитячого харчування здiйснюється шляхом:

     участi в роботi мiжнародних органiзацiй;

     укладання мiжнародних договорiв з розробки нових видiв дитячого харчування та перспективних технологiй їх виробництва;

     гармонiзацiї вимог щодо якостi та безпеки дитячого харчування з вiдповiдними мiжнародними вимогами;

     обмiну iнформацiєю про заходи, що застосовуються для забезпечення якостi та безпечностi дитячого харчування, у тому числi з питань упровадження на пiдприємствах системи аналiзу ризикiв та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР).

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2007 року.

     Стаття 9 цього Закону у частинi впровадження виробниками дитячого харчування системи аналiзу ризикiв та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) та/або iнших систем забезпечення безпечностi та якостi набирає чинностi з 1 сiчня 2008 року.

     2. Закони та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Частину третю статтi 33 Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001р., N 49, ст. 259) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Дiтям грудного вiку та другого року життя, якi входять до складу малозабезпечених сiмей, а також дiтям грудного та раннього вiку, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України врахувати у проектi Державного бюджету України на 2007 рiк видатки на безкоштовне забезпечення дiтей грудного вiку та другого року життя, якi входять до складу малозабезпечених сiмей, а також дiтей грудного та раннього вiку, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, дитячим харчуванням.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     затвердити набори дитячого харчування (норми) та порядок безкоштовного забезпечення дитячим харчуванням дiтей грудного вiку та другого року життя, якi входять до складу малозабезпечених сiмей, а також дiтей грудного та раннього вiку, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

     визначити порядок iнформування батькiв дiтей або їх iнших законних представникiв щодо норм та порядку безкоштовного i пiльгового забезпечення дитячим харчуванням дiтей грудного вiку та другого року життя, якi входять до складу малозабезпечених сiмей, а також дiтей грудного та раннього вiку, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, якi випливають iз цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
14 вересня 2006 року
N 142-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.