ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацiю"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994р., N 36, ст. 340):

     1) у пунктi 6 статтi 8 слово "стандартiв" виключити;

     2) у статтi 62:

     у пунктi 5 частини першої слово "стандартiв" замiнити словом "правил";

     у пунктi 1 частини третьої слово "стандартiв" замiнити словом "норм".

     2. У Водному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995р., N 24, ст. 189):

     1) у пунктi 5 частини першої статтi 15 слова "участь у розробцi стандартiв" виключити;

     2) у назвi глави 8 слова "стандартизацiя i" виключити;

     3) статтю 33 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 33. Завдання нормування в галузi використання i охорони вод та вiдтворення водних ресурсiв

     Нормування в галузi використання i охорони вод та вiдтворення водних ресурсiв здiйснюється з метою забезпечення екологiчної i санiтарно-гiгiєнiчної безпеки вод шляхом встановлення вимог до об'єктiв, що пiдлягають нормуванню";

     4) статтю 34 виключити;

     5) у статтi 58:

     у частинi першiй слова "державним стандартам" виключити;

     у частинi третiй слово "стандартам" виключити;

     6) у частинi другiй статтi 59 слова "стандартiв i" виключити;

     7) у частинi четвертiй статтi 67 слова "що вiдповiдають мiжнародним стандартам" виключити.

     3. У частинi другiй статтi 3 Кодексу торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995р., NN 47 - 52, ст. 349) слова "нормативнi документи" замiнити словами "нормативно-правовi акти".

     4. У назвi та абзацi першому статтi 288, абзацi першому статтi 291 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001р., N 25 - 26, ст. 131) слова "правил, норм i стандартiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв, норм i правил".

     5. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002р., N 3 - 4, ст. 27):

     1) у статтi 39 слова "державних стандартiв i норм" виключити;

     2) у статтi 165:

     у назвi слова "Стандартизацiя i нормування" замiнити словом "Нормування";

     у частинi першiй слова "Стандартизацiя i нормування" замiнити словом "Нормування", а слова "i стандартiв" виключити;

     у частинi третiй слова "Нормативнi документи iз стандартизацiї" замiнити словом "Нормативи".

     6. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) частину п'яту статтi 259 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Складовою частиною нацiональної системи класифiкацiї є нацiональнi класифiкатори. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, затверджує, вносить змiни та скасовує нацiональнi класифiкатори.

     Порядок розроблення, затвердження, внесення змiн та скасування нацiональних класифiкаторiв установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку";

     2) у першому реченнi частини першої статтi 266 слова "стандартах, технiчних умовах" виключити;

     3) текст статтi 268 пiсля слiв "технiчнi умови" в усiх вiдмiнках доповнити словами "(у разi наявностi)";

     4) у статтi 269:

     у частинi другiй:

     перше речення пiсля слiв "Стандартами, технiчними умовами" доповнити словами "(у разi наявностi)";

     друге речення пiсля слiв "стандартами або технiчними умовами" доповнити словами "(у разi наявностi)";

     частину третю пiсля слiв "стандартами, технiчними умовами" доповнити словами "(у разi наявностi)";

     у частинi п'ятiй слова "стандартами (технiчними умовами)" замiнити словами "стандартами, технiчними умовами (у разi наявностi)";

     5) у статтi 270:

     перше речення частини першої пiсля слiв "стандартiв, технiчних умов" доповнити словами "(у разi наявностi)";

     частину другу пiсля слiв "стандартами, технiчними умовами" доповнити словами "(у разi наявностi)";

     6) в абзацi другому частини третьої статтi 272 слова "номер нацiонального стандарту або технiчних умов" виключити;

     7) у частинi третiй статтi 275 слова "у нацiональних стандартах або технiчних умовах" замiнити словами "нормативно-правовим актом";

     8) у частинi третiй статтi 276 слова "на пiдставi нацiональних стандартiв або технiчних умов" виключити;

     9) в абзацi сьомому частини першої статтi 280 слова "з урахуванням нацiональних стандартiв власнi стандарти i" виключити.

     7. В абзацi другому частини першої та першому реченнi частини третьої статтi 687 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., NN 40 - 44, ст. 356) слова "з питань стандартизацiї" виключити.

     8. У Кодексi цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., N 34 - 35, ст. 458):

     1) у пунктi 42 частини другої статтi 17 слова "розробляє та затверджує" замiнити словами "перевiряє, переглядає та скасовує";

     2) статтю 44 виключити;

     3) у частинi першiй статтi 52 слова "а також вимогам нацiональних стандартiв" виключити;

     4) у статтi 56:

     назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 56. Погодження норм i правил

     1. Норми i правила, якi встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологiчних процесiв та продукцiї, повиннi включати вимоги пожежної безпеки i погоджуватися з центральним органом виконавчої влади, що здiйснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки";

     у частинi другiй слова "нацiональним стандартам" виключити;

     5) у пунктi 4 частини першої статтi 67 слова "проектiв нацiональних i галузевих стандартiв" та "технiчних умов i регламентiв" виключити;

     6) у пiдпунктах "а" i "б" пункту 1 частини першої статтi 69 та пунктах 1 i 2 частини першої статтi 70 слово "стандартами" виключити;

     7) у пiдпунктi "в" пункту 1 частини першої статтi 69 та пунктi 3 частини першої статтi 70 слова "стандартiв чи технiчних умов" замiнити словами "вимог, визначених нормативно-правовими актами".

     9. У частинi п'ятiй статтi 4 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi осiб з iнвалiднiстю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991р., N 21, ст. 252 iз наступними змiнами) слова "правил усталеної практики та класифiкаторiв" замiнити словами "кодексiв усталеної практики".

     10. У Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991р., N 41, ст. 546 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi "а" статтi 3 слово "стандартiв" виключити;

     2) у пунктi "г" частини першої статтi 20 слова "участь у розробцi стандартiв" виключити;

     3) пункт "в" частини першої статтi 203 виключити;

     4) пункт "в" частини першої статтi 204 виключити;

     5) у назвi роздiлу VII слова "стандартизацiя i" виключити;

     6) у статтi 31:

     у назвi слова "стандартизацiї i" виключити;

     слова "Екологiчна стандартизацiя i нормування" замiнити словами "Екологiчне нормування";

     7) статтю 32 виключити;

     8) у частинi четвертiй статтi 52 слова "нормативними документами" замiнити словами "нормативно-правовими актами".

     11. У Законi України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991р., N 47, ст. 646 iз наступними змiнами):

     1) абзац другий частини другої статтi 8 та абзац п'ятий частини третьої статтi 12 виключити;

     2) частину другу статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Вартiсть будiвництва визначається на пiдставi затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури, кошторисних норм i нормативiв з цiноутворення у будiвництвi, якi є обов'язковими пiд час здiйснення будiвництва об'єктiв iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї".

     12. В абзацi четвертому статтi 3 Закону України "Про товарну бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992р., N 10, ст. 139) слова "з урахуванням державних стандартiв власнi стандарти i" виключити.

     13. У Законi України "Про основи мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992р., N 52, ст. 683 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi тринадцятому статтi 2 слово "державних" замiнити словом "нацiональних";

     2) в абзацi другому статтi 5, абзацi десятому частини першої статтi 9, абзацах другому та сьомому частини першої статтi 25 слова "державних стандартiв" виключити;

     3) у статтi 8:

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "розробцi i затвердженнi будiвельних норм, кошторисних норм, нормативiв i правил";

     в абзацi дев'ятому слова "державних стандартiв i" виключити;

     4) у назвi роздiлу 3 слова "державнi стандарти" виключити;

     5) у назвi та текстi статтi 16 слова "державнi стандарти" в усiх вiдмiнках виключити.

     14. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi п'ятому частини другої статтi 12 слова "технiчний стан яких не вiдповiдає вимогам державних стандартiв" замiнити словами "технiчний стан яких не вiдповiдає нормативам з безпеки дорожнього руху та вимогам";

     2) у частинi другiй статтi 22 та частинi третiй статтi 23 слова "та стандартiв" виключити;

     3) у другому реченнi частини другої статтi 261 слово "стандартiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     4) у частинi першiй статтi 27 слово "стандартiв" замiнити словом "нормативiв";

     5) у частинi першiй статтi 30 слова "а нормативно-технiчна документацiя має бути узгоджена з вiдповiдними уповноваженими державними органами" замiнити словами "та має бути вiдображена в нормативно-технiчнiй документацiї на транспортнi засоби";

     6) у частинi першiй статтi 31 слова "дiючим стандартам" замiнити словами "обов'язковим вимогам";

     7) у статтi 32:

     у частинi першiй слова "правилам, нормативам i стандартам України" замiнити словами "встановленим правилам i нормативам";

     у першому реченнi частини третьої слова "узгоджену з вiдповiдними уповноваженими державними органами" виключити;

     8) у статтi 34:

     у першому реченнi частини дванадцятої та частинi чотирнадцятiй слова "вимогам стандартiв" замiнити словами "встановленим вимогам";

     у частинi тринадцятiй слова "державними стандартами України" замiнити словами "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України";

     9) у статтi 37:

     у частинi першiй слова "вимогам стандартiв" замiнити словами "встановленим вимогам";

     в абзацi четвертому частини другої слова "та стандартiв" виключити;

     10) у назвi роздiлу VI слова "стандартизацiя та" виключити;

     11) у статтi 38:

     у назвi слова "стандартизацiї та" виключити;

     слова "Стандартизацiя та нормування" замiнити словом "Нормування";

     12) статтю 39 виключити;

     13) у частинi третiй статтi 46 слово "стандартiв" виключити;

     14) у частинi четвертiй статтi 49 слова "державних стандартiв" замiнити словами "обов'язкових вимог";

     15) у частинi першiй статтi 521:

     в абзацi другому слова "та стандартiв" виключити;

     в абзацi четвертому слово "проектiв" виключити;

     16) у текстi Закону слова "нормативнi акти" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нормативно-правовi акти" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "i стандарти" в усiх вiдмiнках виключити.

     15. У Законi України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994р., N 27, ст. 218 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi шiстнадцятому частини першої статтi 1 слова "проекти нормативних документiв" i "та чиннi нормативнi документи" виключити;

     2) статтю 14 виключити;

     3) у частинi четвертiй статтi 27 слово "державних" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     4) в абзацi четвертому частини третьої статтi 35 слова "проектiв нормативних документiв" виключити;

     5) у пунктi "є" частини першої статтi 40 слова "державнi стандарти, державнi будiвельнi норми, технiчнi регламенти та iншi нормативнi документи" замiнити словами "державнi будiвельнi норми";

     6) у пунктi "в" частини другої статтi 46 слово "стандартiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     16. У Законi України "Про енергозбереження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994р., N 30, ст. 283 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi "г" статтi 3 слова "стандартизацiї у сферi енергозбереження та" i "енергетичних стандартiв та" виключити;

     2) пункти "в" та "г" частини першої статтi 11 виключити;

     3) у частинi другiй статтi 14 слова "енергетичних стандартiв" виключити;

     4) у назвi роздiлу III слова "стандартизацiя та" виключити;

     5) статтi 18 i 19 виключити;

     6) у статтi 20:

     у частинi першiй слова "технiчнi умови та" виключити;

     частину другу виключити;

     7) у частинi першiй статтi 21 слова "та нормативно-технiчних документiв" виключити;

     8) у пунктi "в" статтi 22 слова "проекти iнструктивно-методичних та нормативно-технiчних актiв" виключити;

     9) у пунктi "б" частини першої статтi 23 слова "енергетичним стандартам i" виключити;

     10) у частинi першiй статтi 24 слова "нормативи галузевих стандартiв, приведених" замiнити словами "нормативи, приведенi".

     17. У Законi України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994р., N 51, ст. 446 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 10 слова "державним стандартам" виключити;

     2) в абзацi шостому статтi 162 слова "i стандартiв" виключити;

     3) у статтi 163:

     в абзацi сьомому слова "i стандартiв" виключити;

     в абзацi шiстнадцятому слово "стандартам" замiнити словом "нормам";

     в абзацi тридцять другому слово "стандартiв" виключити.

     18. У Законi України "Про наукову i науково-технiчну експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995р., N 9, ст. 56):

     1) в абзацi третьому статтi 3 слова "вимог стандартiв" виключити;

     2) у першому реченнi статтi 14 слова "стандартiв тощо" замiнити словами "iнших нормативно-правових актiв".

     19. У текстi Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995р., N 12, ст. 81 iз наступними змiнами) слова "норми, правила та стандарти", "норми, правила i стандарти" та "норми, правила, стандарти" у всiх вiдмiнках замiнити словами "норми та правила" у вiдповiдному вiдмiнку.

     20. У Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995р., N 14, ст. 91 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi шостому статтi 3 слова "державними стандартами, санiтарними нормами, регламентами та iншими нормативними документами" замiнити словами "санiтарними нормами та iншими нормативно-правовими актами";

     2) в абзацi четвертому частини першої статтi 4 слова "державним стандартам" виключити, а слова "нормативним документам" замiнити словами "нормативно-правовим актам";

     3) в абзацi п'ятому частини першої статтi 17 слова "вимогам стандартiв та iнших документiв з стандартизацiї" замiнити словами "санiтарним нормам та iншим нормативно-правовим актам";

     4) в абзацi третьому частини другої статтi 20 слово "стандартiв" виключити, а слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     21. У текстi Закону України "Про поводження з радiоактивними вiдходами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995р., N 27, ст. 198 iз наступними змiнами) слова "норми, правила i стандарти" та "норми, правила, стандарти" у всiх вiдмiнках замiнити словами "норми та правила" у вiдповiдному вiдмiнку.

     22. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та пального" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     в абзацi третьому слова "до визначеного стандартом вмiсту алкоголю" виключити;

     в абзацах двадцять сьомому та двадцять дев'ятому слово "стандартом" замiнити словами "нормативно-правовим актом";

     2) у статтi 9:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Дотримання норм";

     частину першу виключити;

     у частинi третiй слова "методик, визначених Мiжнародною органiзацiєю стандартизацiї (ISO)" замiнити словами "визначених методик";

     3) у статтi 11:

     в абзацi десятому частини першої слова "(якщо це регламентується нормативними документами)" виключити;

     абзац одинадцятий частини першої, абзац одинадцятий частини другої, абзаци десятий i двадцять другий частини третьої виключити;

     в абзацi чотирнадцятому частини першої, абзацах двадцятому, двадцять першому частини другої слова "виключно у передбачену дiючими стандартами" замiнити словами "у виготовлену iз матерiалiв, дозволених до контакту з алкогольними напоями";

     в абзацi двадцять другому частини другої слова "виключно у передбаченi дiючими стандартами" замiнити словами "у виготовлену iз матерiалiв, дозволених до контакту з алкогольними напоями", а слова "чинною нормативною документацiєю" - словами "нормативно-правовими актами".

     23. У Законi України "Про трубопровiдний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996р., N 29, ст. 139 iз наступними змiнами):

     1) у частинi другiй статтi 7 слова "технiчних вимог та стандартiв" замiнити словами "вимог нормативно-правових актiв";

     2) у частинi четвертiй статтi 20 слова "дiючих стандартiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     24. В абзацi другому частини другої статтi 151 Закону України "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996р., N 36, ст. 164; 2009р., N 15, ст. 204) слово "стандарти" виключити.

     25. У частинi другiй статтi 3 Закону України "Про залiзничний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996р., N 40, ст. 183) слова "Нормативнi документи" замiнити словами "Нормативно-правовi акти".

     26. У Законi України "Про космiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997р., N 1, ст. 2 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     в абзацi дев'ятому слово "стандарти" виключити;

     в абзацi одинадцятому слова "нормативними документами, чинними в Українi" замiнити словами "нормативно-правовими актами";

     2) абзац сьомий частини першої статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечує суб'єктiв космiчної дiяльностi в Українi необхiдними правилами та iншими нормативно-правовими актами у сферi космiчної дiяльностi";

     3) у статтi 8:

     в абзацi першому частини першої слова "стандарти та нормативнi документи" замiнити словами "нормативно-правовi акти";

     у частинi другiй слово "нормативнi" замiнити словом "нормативно-правовi";

     4) у статтi 12:

     у частинi першiй слова "чинними в Українi нормативними документами" замiнити словами "нормативно-правовими актами";

     у частинi другiй слова "яка дiє у межах Державної системи сертифiкацiї (УкрСЕПРО)" виключити.

     27. У Законi України "Про державний матерiальний резерв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997р., N 13, ст. 112 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi п'ятому статтi 2 слово "стандартiв" замiнити словом "нормативiв";

     2) у статтi 14:

     в абзацi першому частини п'ятої слово "стандартам" замiнити словами "нормативно-правовим актам";

     у частинi дванадцятiй слова "стандартам i технiчним умовам" замiнити словами "нормативно-правовим актам".

     28. У Законi України "Про видавничу справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997р., N 32, ст. 206 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 9 статтi 1 слова "нацiональних стандартiв, iнших нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     2) друге речення частини шостої статтi 10 виключити;

     3) в абзацi четвертому частини третьої статтi 20 слова "нацiональних стандартiв, чинних в Українi мiждержавних стандартiв, iнших" виключити;

     4) у частинi четвертiй статтi 21 слова "нацiональних стандартiв, чинних в Українi мiждержавних стандартiв, технiчних умов та iнших нормативних документiв" виключити;

     5) частину четверту статтi 23, абзац шостий частини першої, частину другу статтi 27, частину четверту статтi 28 виключити.

     29. У Законi України "Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998р., N 9, ст. 34 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     у пунктi 13 слова "вiдповiдно до свiтових стандартiв" виключити;

     в абзацi першому пункту 21 слова "державний стандарт" замiнити словом "показник";

     у пунктi 27 слова "державних стандартiв, технiчних умов" виключити;

     2) у частинах другiй i третiй статтi 22 слова "державним стандартам" замiнити словами "чинному законодавству".

     30. У текстi Закону України "Про видобування i переробку уранових руд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998р., N 11 - 12, ст. 39 iз наступними змiнами) слова "норми, правила i стандарти" у всiх вiдмiнках замiнити словами "норми i правила" у вiдповiдному вiдмiнку.

     31. У статтi 12 та частинi першiй статтi 14 Закону України "Про кiнематографiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998р., N 22, ст. 114 iз наступними змiнами) слова "технiчних стандартiв" та "стандартiв" виключити.

     32. У текстi Закону України "Про захист людини вiд впливу iонiзуючого випромiнювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998р., N 22, ст. 115 iз наступними змiнами) слово "стандартiв" виключити.

     33. У Законi України "Про Нацiональну програму iнформатизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998р., N 27 - 28, ст. 181):

     1) у статтi 1:

     в абзацi дванадцятому слово "стандартами" виключити;

     в абзацi п'ятнадцятому слова "технiчним умовам i" виключити;

     2) в абзацi третьому статтi 6 слово "стандартiв" виключити;

     3) в абзацi третьому частини другої статтi 17 слова "державним стандартам" виключити.

     34. У Законi України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998р., N 36 - 37, ст. 242 iз наступними змiнами):

     1) статтю 6 виключити;

     2) пункт "й" частини першої статтi 23, пункт "в" частини першої статтi 231, пункт "е" частини першої статтi 232 та пункт "й" частини першої статтi 42 виключити;

     3) у пунктi "а" статтi 24 слова "стандартах" та "та iнших нормативних документах" виключити;

     4) у пунктi "г" статтi 25 слова "державних стандартiв" виключити;

     5) у частинi сьомiй статтi 33 слово "стандартiв" виключити;

     6) у частинi першiй статтi 351 слово "стандартiв" виключити.

     35. У Законi України "Про топографо-геодезичну i картографiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 5 - 6, ст. 46 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi шостому частини другої статтi 8 слова "системи стандартизацiї у сферi геодезiї i картографiї" виключити;

     2) в абзацi другому статтi 10 слова "стандартiв та" виключити;

     3) в абзацi дев'ятому статтi 11 слова "та системи стандартизацiї у сферi геодезiї i картографiї" виключити;

     4) статтю 17 виключити;

     5) в абзацi другому статтi 23, частинi сьомiй статтi 24 та в абзацi другому частини другої статтi 26 слово "стандартiв" виключити.

     36. У пiдпунктi 5 пункту 2 додатка 4 до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 12 - 13, ст. 80) слова "вiдповiдностi якостi та стандартам" виключити.

     37. В абзацi п'ятому статтi 3 та в абзацi четвертому частини першої статтi 25 Закону України "Про гiдрометеорологiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 16, ст. 95; 2006р., N 22, ст. 184) слово "стандартiв" виключити.

     38. У Законi України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 20 - 21, ст. 190 iз наступними змiнами):

     1) пункт 5 статтi 16 виключити;

     2) у пунктi 1 статтi 19 слова "вiдповiдно до нацiональних або мiжнародних стандартiв" виключити;

     3) у пунктi 1 статтi 20 слова "державних норм i стандартiв" замiнити словами "норм i правил".

     39. Абзац шостий статтi 6 та пункт 5 частини першої статтi 8 Закону України "Про обов'язковий примiрник документiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 22 - 23, ст. 199 iз наступними змiнами) виключити.

     40. У Законi України "Про металобрухт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 25, ст. 212 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     в абзацах сьомому та тринадцятому слова "встановленим стандартам, нормам i правилам" замiнити словами "вимогам нормативно-правових актiв";

     в абзацi одинадцятому слово "стандартiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     в абзацi чотирнадцятому слова "стандартам, мiжнародним стандартам" замiнити словами "вимогам нормативно-правових актiв";

     в абзацах сiмнадцятому та дев'ятнадцятому слово "стандартiв" замiнити словами "вимог нормативно-правових актiв";

     2) у частинi одинадцятiй статтi 4 слово "стандартiв" замiнити словами "вимог нормативно-правових актiв";

     3) у частинi першiй статтi 6 слова "встановленим стандартам, нормам i правилам" замiнити словами "вимогам нормативно-правових актiв";

     4) друге речення частини четвертої статтi 9 виключити.

     41. В абзацi третьому статтi 1 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами) слова "вiдповiдно до свiтових стандартiв" виключити.

     42. У Законi України "Про архiтектурну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 31, ст. 246 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     в абзацi шостому слова "вимогам державних стандартiв, будiвельних норм i правил" замiнити словами "будiвельним нормам i правилам";

     в абзацi десятому слово "стандартам" виключити;

     в абзацi чотирнадцятому слова "вимог державних стандартiв, будiвельних норм i правил" замiнити словами "будiвельних норм i правилам";

     2) у частинi тринадцятiй статтi 17 слово "стандартiв" виключити;

     3) в абзацi другому статтi 24 слово "стандартiв" виключити;

     4) в абзацi сьомому частини першої статтi 27 слова "державним нормам, стандартам" замiнити словом "нормам";

     5) у текстi Закону слова "державнi стандарти" у всiх вiдмiнках виключити.

     43. У частинi четвертiй статтi 8 Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 44, ст. 391 iз наступними змiнами) слово "стандартiв" виключити.

     44. В абзацi дев'ятому статтi 7 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 50, ст. 433) слова "державних стандартiв i правил" замiнити словами "норм i правил вiдповiдно до чинного законодавства".

     45. У частинi другiй статтi 6 Закону України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 51, ст. 456 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi одинадцятому слово "стандартiв" виключити;

     2) абзац п'ятнадцятий виключити.

     46. У текстi Закону України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000р., N 9, ст. 68 iз наступними змiнами) слова "норми, правила i стандарти" у всiх вiдмiнках замiнити словами "норми та правила" у вiдповiдному вiдмiнку.

     47. У частинi третiй статтi 22, абзацах другому та четвертому частини першої статтi 33 Закону України "Про мелiорацiю земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000р., N 11, ст. 90) слова "державних стандартiв" виключити.

     48. У Законi України "Про альтернативнi види палива" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000р., N 12, ст. 94 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi шiстнадцятому статтi 1 та частинi першiй статтi 7 слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     2) абзац третiй частини першої статтi 9 та статтю 11 виключити;

     3) в абзацi другому частини першої статтi 13 слова "стандартам, технiчним умовам" замiнити словами "вимогам нормативно-правових актiв".

     49. У Законi України "Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000р., N 12, ст. 95 iз наступними змiнами):

     1) в абзацах другому i третьому статтi 1, в абзацi десятому статтi 2, статтi 6, частинi третiй статтi 8 слова "i нормативних документiв" виключити;

     2) у статтi 13 слова "стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" виключити;

     3) в абзацi п'ятому статтi 14, абзацi четвертому статтi 16 слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     4) статтю 15 виключити;

     5) у частинi першiй статтi 19:

     в абзацi третьому слова "i нормативних документiв" виключити;

     в абзацi восьмому слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     50. У Законi України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000р., N 23, ст. 177 iз наступними змiнами):

     1) у частинi третiй статтi 9 слово "стандартiв" замiнити словом "правил";

     2) у частинi першiй статтi 18 слова "та встановлених стандартiв, технiчних умов, iнших нормативних документiв" виключити;

     3) в абзацi сьомому частини четвертої статтi 24 слова "стандартiв, iнструкцiй, положень, iнших нормативних документiв" замiнити словами "правил, iнструкцiй та положень".

     51. Статтi 6 i 19 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000р., N 28, ст. 222 iз наступними змiнами) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Сертифiкацiя у сферi перевезення небезпечних вантажiв

     Сертифiкацiя здiйснюється вiдповiдно до законодавства України";

     "Стаття 19. Вимоги до транспортних засобiв, якими перевозяться небезпечнi вантажi

     Транспортнi засоби, якими перевозяться небезпечнi вантажi, повиннi вiдповiдати вимогам безпеки, охорони працi та екологiї, а також у встановлених законодавством випадках мати вiдповiдне маркування i свiдоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажiв. У разi дорожнього перевезення небезпечних вантажiв вiдповiднiсть зазначеним вимогам транспортних засобiв, обладнання, пiдготовки водiїв перевiряється територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України з видачею вiдповiдних свiдоцтв про допуск до перевезення".

     52. В абзацi другому частини першої статтi 10 та абзацi сьомому статтi 13 Закону України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000р., N 30, ст. 238 iз наступними змiнами) слова "стандартiв i" виключити.

     53. В абзацi дванадцятому статтi 2 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000р., N 38, ст. 315 iз наступними змiнами) слова "державних" i "та стандартiв згiдно iз Законом України "Про пiдтвердження вiдповiдностi" виключити.

     54. У частинi першiй статтi 30 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000р., N 39, ст. 333) слова "державнi стандарти" виключити.

     55. Частину другу статтi 27 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000р., N 46, ст. 393) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Вимоги до матерiально-технiчної бази позашкiльного навчального закладу визначаються вiдповiдними будiвельними, протипожежними i санiтарно-гiгiєнiчними нормами, правилами облаштування та утримання позашкiльного навчального закладу, навчальними планами та програмами.

     До матерiально-технiчної бази закладу позашкiльної освiти належать примiщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортнi засоби, земельнi дiлянки, рухоме i нерухоме майно, що перебуває у його власностi або у повному господарському вiданнi, оперативному управлiннi, орендоване чи надане йому засновником (власником)".

     56. У Законi України "Про курорти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000р., N 50, ст. 435):

     1) у частинi четвертiй статтi 31 слова "стандартiв i" виключити;

     2) у пунктi 6 частини першої статтi 40 слово "стандартiв" замiнити словом "норм".

     57. В абзацi другому частини другої статтi 32 Закону України "Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) слово "стандартiв" виключити.

     58. У Законi України "Про страховий фонд документацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001р., N 20, ст. 101 iз наступними змiнами):

     1) абзац шостий частини другої статтi 6 виключити;

     2) у частинi другiй статтi 10 слова "та державними стандартами України" виключити;

     3) у частинi першiй статтi 16 та статтi 18 слова "державних стандартiв України, якi визначають i регламентують" замiнити словами "яке визначає i регламентує".

     59. У Законi України "Про охорону атмосферного повiтря" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001р., N 48, ст. 252 iз наступними змiнами):

     1) у назвi роздiлу II слова "стандартизацiя i" виключити;

     2) у статтi 4:

     у назвi слова "стандартизацiї i" виключити;

     у частинi першiй слова "Стандартизацiя i нормування" замiнити словом "Нормування", а слово "проводяться" - словом "проводиться";

     в абзацi першому частини другої слова "Стандартизацiя i нормування" замiнити словом "Нормування", а слово "спрямованi" - словом "спрямоване";

     частину третю виключити;

     3) в абзацi другому частини першої статтi 10 слова "стандартами та" виключити.

     60. У Законi України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001р., N 50, ст. 262 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 5:

     в абзацi восьмому слова "норм, правил i стандартiв" замiнити словами "норм i правил";

     в абзацi вiсiмнадцятому слова "стандартiв i" виключити;

     2) у статтi 20:

     в абзацi третьому частини першої слова "стандартiв i" виключити;

     в абзацi третьому частини другої слово "стандартiв" виключити;

     3) в абзацi восьмому статтi 37 слово "стандартiв" виключити.

     61. У Законi України "Про поштовий зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002р., N 6, ст. 39 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi восьмому статтi 3 слово "стандартiв" виключити;

     2) абзац сьомий статтi 7 виключити;

     3) у статтi 8:

     абзац п'ятий частини третьої виключити;

     у пунктi 3 частини восьмої слова "стандартiв та iнших нормативних актiв у сферi надання послуг поштового зв'язку" виключити;

     в абзацi другому частини дванадцятої слова "стандартiв та iнших нормативних документiв" виключити;

     4) статтю 10 та частину першу статтi 23 виключити.

     62. В абзацi п'ятому частини першої статтi 29 Закону України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002р., N 10, ст. 78) слова "державних стандартiв i норм" виключити.

     63. У частинi другiй статтi 22 Закону України "Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002р., N 11, ст. 81 iз наступними змiнами) слова "державними стандартами" виключити.

     64. У Законi України "Про питну воду, питне водопостачання та водовiдведення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002р., N 16, ст. 112 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi четвертому статтi 5 слово "стандартизацiї" виключити;

     2) у статтi 6:

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "наближення технологiй виробництва питної води, нормативiв щодо очищення стiчних вод, а також засобiв вимiрювання i методiв оцiнки до вiдповiдних нормативiв, технологiй, засобiв i методiв, прийнятих у Європейському Союзi";

     в абзацi шiстнадцятому слова "норм i стандартiв" замiнити словами "i норм";

     3) в абзацi п'ятому частини першої статтi 7 слова "та додержання державних стандартiв у сферi питної води та питного водопостачання" виключити;

     4) частину другу статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо якiсть питної води за окремими показниками не вiдповiдає вимогам державних санiтарних норм i правил, органи мiсцевого самоврядування iнформують споживачiв через засоби масової iнформацiї про невiдповiднiсть якiсним показникам питної води та вживають заходiв, пов'язаних з вiдверненням загрози здоров'ю людей";

     5) частину четверту статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "На джерела питного водопостачання повиннi бути складенi в установленому законодавством порядку паспорти. Перелiк показникiв якостi води у паспортi джерела питного водопостачання має вiдповiдати перелiку, визначеному державними санiтарними нормами i правилами";

     6) у частинi другiй статтi 20 слова "нормативнi документи" замiнити словами "нормативно-правовi акти";

     7) у назвi роздiлу V слова "стандартизацiя та" виключити;

     8) статтю 27 виключити;

     9) в абзацi третьому статтi 38 слова "державних стандартiв" виключити;

     10) абзац другий частини першої статтi 46 викласти в такiй редакцiї:

     "постачаннi споживачам питної води, яка не вiдповiдає вимогам державних санiтарних норм i правил на питну воду або яка внаслiдок порушення вимог державних санiтарних норм i правил є небезпечною для життя i здоров'я людей";

     11) у текстi Закону слова "державнi стандарти" i "стандарт" у всiх вiдмiнках замiнити словами "державнi санiтарнi норми i правила" у вiдповiдному вiдмiнку.

     65. Абзац двадцять перший частини першої статтi 8 та абзац четвертий частини сьомої статтi 9 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002р., N 23, ст. 163 iз наступними змiнами) виключити.

     66. У Законi України "Про стимулювання розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002р., N 24, ст. 167 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 2 статтi 1 слова "вiдповiдають дiючим стандартам" виключити;

     2) пункт 3 статтi 3 виключити;

     3) у пунктi 3 частини другої статтi 7 слова "систем стандартизацiї та" виключити.

     67. У Законi України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002р., N 35, ст. 258 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 27 статтi 1 слова "державних стандартiв, технiчних умов" замiнити словами "нормативно-правових актiв", а слова "та iнших нормативних документiв" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 21 слова "державним стандартам та iншим нормативним документам" замiнити словами "нормативно-правовим актам";

     3) в абзацi другому частини першої статтi 22 слова "державних стандартiв, технiчних умов" замiнити словами "нормативно-правових актiв", а слова "та iнших нормативних документiв" виключити;

     4) у частинi четвертiй статтi 37 слова "державних стандартiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     68. У Законi України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., N 2, ст. 10; 2013р., N 48, ст. 682):

     1) у статтi 27 слово "стандарти" виключити;

     2) частину четверту статтi 28 виключити.

     69. У Законi України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., N 15, ст. 107):

     1) у статтi 6:

     в абзацi шостому частини першої слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     у частинi другiй слова "та нормативними документами" виключити;

     2) в абзацi четвертому частини першої статтi 13 слова "державних стандартiв" та "стандартами" виключити.

     70. У Законi України "Про альтернативнi джерела енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., N 24, ст. 155 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi третьому частини третьої статтi 4, абзацi третьому частини другої статтi 5 слова "i стандартiв" виключити;

     2) статтю 7 виключити;

     3) в абзацi п'ятому частини першої статтi 11 слова "i стандартiв" виключити;

     4) в абзацi другому статтi 12 слова "встановлених вiдповiдно до державних стандартiв" виключити.

     71. В абзацi першому статтi 1 Закону України "Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., N 24, ст. 162) слова "вiдповiдно до державних стандартiв" виключити.

     72. У Законi України "Про землеустрiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., N 36, ст. 282 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi "ґ" статтi 14, абзацi першому частини четвертої статтi 25 слова "нормативно-технiчних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     2) у частинi сьомiй статтi 611 слова "нормативно-технiчних документiв, стандартiв" виключити;

     3) у частинi шостiй статтi 63:

     в абзацi другому слова "i стандартiв" виключити;

     в абзацi третьому слова "нормативно-технiчних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     в абзацi одинадцятому слова "нормативно-технiчних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     4) в абзацi другому частини другої статтi 68 слова "нормативно-технiчних документiв, стандартiв" виключити;

     5) у текстi Закону слова "державнi стандарти, норми i правила" у всiх вiдмiнках замiнити словами "норми i правила" у вiдповiдному вiдмiнку.

     73. У Законi України "Про захист прав покупцiв сiльськогосподарських машин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., N 38, ст. 315; 2015р., N 14, ст. 96):

     1) в абзацi десятому статтi 1 слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв та";

     2) у статтi 18:

     у частинi першiй слова "стандартiв, технiчних умов та iнших документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     у частинах третiй i четвертiй слова "стандартами, технiчними умовами" замiнити словами "нормативно-правовими актами";

     3) у частинi першiй статтi 19 слова "стандартiв, технiчних умов, iншої документацiї" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     74. У Законi України "Про охорону земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., N 39, ст. 349 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi четвертому статтi 18 слово "стандартiв" виключити;

     2) в абзацi сьомому статтi 22 слова "стандартизацiю i" виключити;

     3) у назвi роздiлу V слова "ДЕРЖАВНI СТАНДАРТИ I НОРМАТИВИ" замiнити словом "НОРМУВАННЯ";

     4) у назвi та текстi статтi 28 слова "Стандартизацiя i нормування" замiнити словом "Нормування";

     5) статтю 29 виключити;

     6) в абзацi п'ятому статтi 35 слово "стандартiв" виключити.

     75. У Законi України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., N 39, ст. 350 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi п'ятому статтi 2 слова "стандартiв i" виключити;

     2) в абзацi сьомому статтi 8 слова "технiчних умов та" виключити.

     76. У Законi України "Про поховання та похоронну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 7, ст. 47 iз наступними змiнами):

     1) абзац третiй частини другої та частину третю статтi 5 виключити;

     2) у частинi четвертiй статтi 8 слова "державних стандартiв, iнших нормативних документiв" виключити;

     3) у частинi третiй статтi 10 слова "державних стандартiв, iнших" виключити;

     4) у статтi 12:

     у частинi четвертiй слова "державним стандартам" замiнити словами "вимогам нормативно-правових актiв";

     в абзацi шостому частини шостої слова "державним стандартам та нормативним документам" замiнити словами "вимогам нормативно-правових актiв";

     5) у текстi Закону слова "державнi стандарти, iншi нормативнi документи" у всiх вiдмiнках замiнити словами "нормативно-правовi акти" у вiдповiдному вiдмiнку.

     77. В абзацi третьому частини першої статтi 24 Закону України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 10, ст. 102; 2011р., N 34, ст. 343) слова "державних стандартiв" виключити.

     78. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 12, ст. 155 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 1 доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiном такого змiсту:

     "технiчнi вимоги - (технiчний) документ, що встановлює вимоги, якi повиннi бути виконанi пiд час побудови та функцiонування телекомунiкацiйних мереж, застосування технiчних засобiв та об'єктiв телекомунiкацiй чи отримання телекомунiкацiйних послуг";

     2) у пунктi 3 частини першої статтi 6 слово "стандартiв" виключити;

     3) у частинi першiй статтi 12 слова "та розроблення нормативної документацiї, гармонiзацiї державних i галузевих стандартiв з мiжнародними стандартами" виключити;

     4) у частинi першiй статтi 15:

     у пунктi 5 слово "стандартизацiї" виключити;

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) органiзовує та вiдповiдає за перевiрку, перегляд та скасування галузевих нормативних документiв у сферi телекомунiкацiй";

     5) у пунктi 1 частини першої статтi 18 слово "стандартiв" виключити;

     6) у пунктi 4 частини першої статтi 19 та абзацi другому частини третьої статтi 191 слова "стандартiв та iнших нормативних документiв" виключити;

     7) у статтi 24:

     у частинi першiй слова "стандартам i" замiнити словами "технiчним вимогам та/або", а слова "документ про пiдтвердження вiдповiдностi вимогам нормативних документiв" - словами "документ про вiдповiднiсть вимогам технiчних вимог та/або iнших нормативно-правових актiв";

     у пунктi 4 частини п'ятої слова "чинним нормативним документам у сферi телекомунiкацiй та технiчним регламентам з пiдтвердження вiдповiдностi" замiнити словами "технiчним вимогам та/або технiчним регламентам";

     8) статтю 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Стандартизацiя у сферi телекомунiкацiй

     1. Стандартизацiя у сферi телекомунiкацiй здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про стандартизацiю" з урахуванням вимог рекомендацiй Мiжнародного союзу електрозв'язку";

     9) частину другу статтi 26 виключити;

     10) у частинi третiй статтi 27 слово "стандартiв" виключити;

     11) у пунктi 8 частини першої статтi 38 слова "нормативних документiв" замiнити словами "технiчних вимог та/або iнших нормативно-правових актiв".

     79. У Законi України "Про туризм" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 13, ст. 180 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi сьомому частини другої статтi 6 слова "стандартизацiї туристичних послуг" виключити;

     2) статтю 18 виключити;

     3) в абзацi п'ятому частини четвертої статтi 28 слова "власних стандартiв" замiнити словом "нормативiв", а слова "схвалення кодексiв усталеної практики" виключити;

     4) у статтi 29 слово "стандартiв" виключити;

     5) у частинi другiй статтi 30:

     в абзацi шостому слова "вимог стандартiв" виключити;

     в абзацi одинадцятому слово "стандартiв" виключити.

     80. У Законi України "Про оцiнку земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 15, ст. 229 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi першому частини третьої статтi 7 слово "стандартiв" виключити;

     2) у частинi другiй статтi 12 слова "якi розробляються з урахуванням вимог положень нацiональних стандартiв" виключити;

     3) у частинi першiй статтi 16, частинi першiй статтi 17, частинi першiй статтi 18 та частинi третiй статтi 19 слова "державних стандартiв" виключити.

     81. У текстi Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 38, ст. 471 iз наступними змiнами) слова "стандарти, норми i правила" у всiх вiдмiнках замiнити словами "норми i правила" у вiдповiдному вiдмiнку.

     82. У Законi України "Про екологiчний аудит" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 45, ст. 500):

     1) у статтi 9 слова "державними стандартами України" виключити;

     2) в абзацi другому частини другої статтi 16 слово "стандартiв" виключити;

     3) в абзацах п'ятому та сьомому частини першої статтi 20 слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     83. У Законi України "Про молоко та молочнi продукти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 47, ст. 513 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     абзац шостий частини першої виключити;

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Термiн "маркування" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв";

     2) в абзацi другому частини другої статтi 13 слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     3) у частинi першiй статтi 14:

     в абзацi третьому слова "у процесi розроблення технiчних умов i регламентiв" виключити;

     в абзацi четвертому слова "нормативних документiв" виключити, а слова "технiчного регулювання" замiнити словами "безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, метрологiчного нагляду, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв i реклами в цiй сферi";

     4) в абзацах першому, третьому та п'ятому статтi 15 слово "стандартiв" виключити;

     5) в абзацi восьмому частини першої статтi 16 слова "державного стандарту України" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     84. У Законi України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 48, ст. 526 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Термiн "технiчнi вимоги" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про телекомунiкацiї";

     2) у пунктi 1 частини другої статтi 6 слово "стандартiв" виключити;

     3) пункт 3 статтi 11 та частину другу статтi 28 виключити;

     4) в абзацi другому частини сьомої статтi 18 слова "стандартiв та iнших нормативних документiв" виключити;

     5) у частинi першiй статтi 22 слова "стандартiв i" виключити;

     6) статтю 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 27. Стандартизацiя у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     1. Стандартизацiя у сферi користування радiочастотним ресурсом України здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про стандартизацiю" з урахуванням вимог рекомендацiй Мiжнародного союзу електрозв'язку";

     7) у пунктi 2 частини п'ятої статтi 43 слова "технiчним умовам" замiнити словом "вимогам";

     8) у статтi 56:

     у частинi третiй слово "стандартам" виключити;

     у частинi п'ятiй слова "вимогам нормативних документiв" замiнити словами "технiчним вимогам та правилам";

     9) у пунктi 6 частини другої статтi 59 слово "державних" замiнити словом "нацiональних".

     85. В абзацi третьому пiдпункту 3.3.2 пункту 3.3 статтi 3 Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 49, ст. 527 iз наступними змiнами) слова "визначений вiдповiдно до стандартiв i" виключити.

     86. У Законi України "Про мiський електричний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 51, ст. 548 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 9:

     абзац шостий частини першої виключити;

     в абзацi другому частини другої слова "i стандартiв" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 17 слова "та стандартам" виключити.

     87. У Законi України "Про теплопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005р., N 28, ст. 373 iз наступними змiнами):

     1) абзац одинадцятий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "норми i правила - певнi вимоги, у тому числi iнструкцiї, прийнятi та зареєстрованi в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технiчного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатацiї, проектування та будiвництва";

     2) у назвi статтi 4 слова "Норми, правила i стандарти" замiнити словами "Норми i правила";

     3) в абзацi одинадцятому статтi 6 слово "стандартiв" виключити;

     4) в абзацi шостому частини першої статтi 24 та абзацi третьому частини другої статтi 25 слова "та стандартiв" замiнити словами "а також норм i правил";

     5) у пунктi 6 частини першої статтi 31 слова "державним стандартам" виключити;

     6) у текстi Закону слова "нормативнi документи" у всiх вiдмiнках замiнити словами "норми i правила" у вiдповiдному вiдмiнку.

     88. У Законi України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005р., N 31, ст. 419 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     пункт 26 викласти в такiй редакцiї:

     "26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятною технологiєю, яке реалiзується з 1 сiчня року, наступного за врожаєм винограду. Допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматерiалiв окремих сортiв винограду або їх сумiшi i реалiзуються в рiк урожаю або не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля завершення процесу бродiння сусла";

     у пунктi 38 слова "нормативних документiв" замiнити словами "норм та правил виробництва виноробної продукцiї";

     пункт 40 виключити;

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Термiн "спирт етиловий" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв";

     2) у частинi першiй статтi 3 слова "державних стандартiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     3) у частинi четвертiй статтi 4 слова "i нормативнi документи" виключити;

     4) у статтi 5:

     у частинi першiй:

     у першому реченнi слова "вiдповiдними стандартами" замiнити словами "правилами виробництва виноробної продукцiї";

     у другому реченнi слова "нормативними документами" замiнити словами "нормативно-правовими актами";

     у частинi четвертiй слова "вiдповiдно до нормативних документiв" виключити;

     у частинi сьомiй слова "за стандартами України або" замiнити словами "згiдно з правилами виробництва виноробної продукцiї в Українi";

     у частинi восьмiй слова "нормативних документiв України" замiнити словами "правил виробництва виноробної продукцiї";

     у частинах чотирнадцятiй i п'ятнадцятiй слова "чинними стандартами та нормативною документацiєю" замiнити словами "технологiчною документацiєю або iншими нормативно-правовими актами";

     5) у частинi третiй статтi 10 слово "стандартами" замiнити словами "правилами з їх виробництва";

     6) у частинi першiй статтi 13 слова "нормативних документiв" замiнити словами "технологiчних iнструкцiй".

     89. У Законi України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005р., N 34, ст. 435 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi першому частини першої статтi 2 слова i цифри "та нацiональними стандартами (щонайменше за умови вiдповiдностi вимогам рiвня "B" ДСТУ UN/ECE R 49-02A, B:2002 або "B", "C", "D" ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, якi застосовують залежно вiд особливостей конструкцiї транспортних засобiв)" виключити;

     2) у статтi 3 слова "та нацiональних стандартiв" виключити.

     90. У Законi України "Про благоустрiй населених пунктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005р., N 49, ст. 517 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 4 частини першої статтi 3 слова "стандартизацiю i" виключити;

     2) у пунктi 4 частини першої статтi 7 слова "державних стандартiв" виключити;

     3) у статтi 21:

     у пунктi 1 частини першої слова "i стандартiв" виключити;

     в абзацi тринадцятому частини другої слова "державних стандартiв" виключити;

     4) у частинi другiй статтi 23 та частинi першiй статтi 29 слова "державних стандартiв" виключити;

     5) у назвi роздiлу V слова "СТАНДАРТИЗАЦIЯ I НОРМУВАННЯ" замiнити словом "НОРМУВАННЯ";

     6) у статтi 31:

     у назвi слова "стандартизацiї i" виключити;

     у частинi першiй слова "Стандартизацiя i нормування" замiнити словом "Нормування", а слова "нормативних документiв" - словами "норм i правил";

     7) статтю 32 виключити;

     8) у пунктi 1 частини першої статтi 42 слова "державних стандартiв" виключити.

     91. У Законi України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005р., N 51, ст. 556 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 2 статтi 19 слова "державними стандартами" замiнити словом "правилами";

     2) у пунктi 7 статтi 20 слова "державними стандартами" замiнити словами "нормативно-правовими актами";

     3) у пунктi 2 частини другої статтi 32 слова "та стандартiв" виключити;

     4) у назвi та частинi першiй статтi 33 слова "державними стандартами та" виключити;

     5) назву роздiлу IX викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл IX
НОРМИ З БУДIВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦIЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ";

     6) у статтi 43:

     у назвi слова "Стандарти та норми" замiнити словом "Норми";

     в абзацi першому частини першої слова "та стандартизацiя" виключити;

     7) статтю 44 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 44. Розробка та затвердження норм

     Розроблення та затвердження (прийняття) будiвельних норм у сферi будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг загального користування здiйснюються згiдно iз Законом України "Про будiвельнi норми".

     92. У Законi України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005р., N 52, ст. 565; 2009р., N 49, ст. 730):

     1) в абзацi сьомому статтi 5 слово "стандартiв" виключити;

     2) у першому реченнi частини першої статтi 18 слово "державних" замiнити словом "нацiональних".

     93. У Законi України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006р., N 7, ст. 84 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     у пунктi 13 слова "i нормативних документах" виключити;

     у пунктi 15 слова "i нормативних документiв" виключити;

     пункт 16 виключити;

     у пунктi 24 слова "нормативними документами" та "нормативних документiв" виключити;

     2) у статтi 6:

     в абзацi першому частини п'ятої слова "нормативним документом" замiнити словами "нормативно-правовим актом";

     частину шосту виключити;

     3) у статтi 7:

     у частинi першiй слова "нормативними документами" виключити;

     в абзацi третьому частини третьої слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     4) в абзацi третьому частини четвертої статтi 10 слова "нормативними документами" виключити;

     5) у пунктi 6 частини першої статтi 25 слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     94. У пунктi "ґ" частини першої статтi 59 Закону України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006р., N 18, ст. 155) слова "вимог державних стандартiв" замiнити словами "обов'язкових вимог".

     95. У Законi України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006р., N 32, ст. 273 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 5:

     в абзацi четвертому частини другої слово "нормативної" замiнити словом "нормативно-правової";

     у частинi третiй слово "стандартизацiї" виключити;

     2) у статтi 6:

     в абзацi третьому частини шостої слова "стандартизацiї та" виключити;

     в абзацi другому частини сьомої слова "та стандартiв" виключити;

     3) у статтi 8:

     у назвi слова "Стандартизацiя i оцiнка" замiнити словом "Оцiнка";

     частину першу виключити;

     4) у частинi другiй статтi 20 слово "нормативної" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     96. У Законi України "Про хiмiчнi джерела струму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006р., N 33, ст. 279 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi четвертому статтi 6 слова "державних норм, правил, стандартiв" замiнити словами "норм i правил";

     2) у статтi 7:

     в абзацi третьому слова "державних норм, правил i стандартiв" замiнити словами "норм i правил";

     в абзацi шостому слова "дiючих в Українi державних, галузевих стандартiв та технiчних умов" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     3) статтю 9 виключити;

     4) в абзацi третьому частини першої статтi 12 слово "державних" замiнити словом "нацiональних";

     5) у частинi четвертiй статтi 14, частинi першiй статтi 16 та частинi четвертiй статтi 20 слова "державних, галузевих стандартiв, технiчних умов" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     6) в абзацi четвертому частини першої статтi 22 слова "державних стандартiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     97. Абзац п'ятий частини першої статтi 6 та частину третю статтi 9 Закону України "Про дитяче харчування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006р., N 44, ст. 433 iз наступними змiнами) виключити.

     98. У Законi України "Про систему iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006р., N 47, ст. 464 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 5 частини першої статтi 9 слова "i технiчних умов, а також державних та галузевих стандартiв" та "участь у розробленнi вiдповiдних стандартiв" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 19 слова "стандартам, технiчним умовам" виключити;

     3) у частинi другiй статтi 20 слова "нормативно-технiчною документацiєю, та правил технiчної експлуатацiї" замiнити словами "нормативно-правовими актами";

     4) в абзацi третьому частини другої статтi 21 слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     99. У Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007р., N 5 - 6, ст. 53 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1 термiн "стандарт" виключити;

     2) у статтi 75 слова "державних стандартiв або технiчних регламентiв i стандарту ISO/IEC" замiнити словами "нормативно-правових актiв та/або мiжнародних стандартiв".

     100. У Законi України "Про комплексну реконструкцiю кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007р., N 10, ст. 88 iз наступними змiнами):

     1) у частинi другiй статтi 4 слова "державними стандартами" виключити;

     2) в абзацi четвертому статтi 5 слова "державнi стандарти" виключити;

     3) у назвi та текстi статтi 10 слово "стандартiв" виключити.

     101. У Законi України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007р., N 35, ст. 484 iз наступними змiнами):

     1) у частинi другiй статтi 13 слова "розроблених за мiжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в Українi" виключити;

     2) в абзацi третьому частини другої статтi 18 слово "стандартiв" виключити.

     102. У текстi Закону України "Про концесiї на будiвництво та експлуатацiю автомобiльних дорiг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009р., N 25, ст. 312 iз наступними змiнами) слова "стандарти i" у всiх вiдмiнках виключити.

     103. У Законi України "Про газ (метан) вугiльних родовищ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009р., N 40, ст. 578):

     1) у назвi статтi 4 слова "Норми, правила i стандарти" замiнити словами "Норми i правила";

     2) в абзацi четвертому статтi 11 слова "нормативiв, правил та стандартiв" замiнити словами "нормативiв i правил";

     3) у другому реченнi статтi 15 слова "державних стандартiв" замiнити словами "встановлених норм";

     4) в абзацi третьому частини першої статтi 16 слова "i стандартiв" виключити.

     104. У частинi тринадцятiй статтi 48 Закону України "Про фiзичну культуру i спорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010р., N 7, ст. 50) слова "стандартiв (правил, норм), затверджених вiдповiдно до закону" замiнити словами "вимог (правил, норм) мiжнародних спортивних федерацiй".

     105. В абзацi шостому частини першої статтi 8 Закону України "Про особливостi передачi в оренду чи концесiю об'єктiв у сферах теплопостачання, водопостачання та водовiдведення, що перебувають у комунальнiй власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011р., N 11, ст. 71; 2014р., N 22, ст. 771) слова "державних стандартiв" виключити.

     106. У Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011р., N 34, ст. 343 iз наступними змiнами):

     1) пункт 5 частини першої статтi 7 викласти у такiй редакцiї:

     "5) розроблення i затвердження будiвельних норм, кошторисних норм, нормативiв i правил, запровадження одночасної дiї застосування будiвельних норм, розроблених на основi нацiональних технологiчних традицiй, та будiвельних норм, приведених у вiдповiднiсть до вимог Європейського Союзу";

     2) у частинi першiй статтi 9 слова "нацiональних (державних) стандартiв, кодексiв усталеної практики" виключити;

     3) у частинi першiй статтi 10 слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативних актiв";

     4) у частинi другiй статтi 32 слова "стандартiв, нормативних документiв" виключити;

     5) у текстi Закону слова "державнi стандарти" та "стандарти" у всiх вiдмiнках виключити.

     107. У Законi України "Про Державний земельний кадастр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012р., N 8, ст. 61 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi дев'ятому частини другої статтi 7 слова "стандартiв i" виключити;

     2) у частинi другiй статтi 8 та статтi 11 слова "державнi стандарти" у всiх вiдмiнках виключити.

     108. У статтi 44 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012р., N 17, ст. 155) слово "стандартiв" виключити.

     109. В абзацi п'ятому пункту 1 частини першої статтi 9 Закону України "Про особливостi оренди чи концесiї об'єктiв паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державнiй власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012р., N 18, ст. 157) слова "державних стандартiв" виключити.

     110. В абзацi першому роздiлу "Шляхи i способи розв'язання проблеми" Загальнодержавної цiльової програми "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну цiльову програму "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012р., N 24, ст. 247) слова "державних стандартiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     111. У пунктi 5 частини третьої статтi 5 Закону України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012р., N 49, ст. 560) слова "стандартiв та iнших нормативних" замiнити словом "нормативно-правових".

     112. У пунктi 11 частини першої статтi 1 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., N 30, ст. 340) слова "вiдповiдно до нацiональних стандартiв щодо такого виду транспорту" виключити.

     113. Частину другу статтi 7 Закону України "Про цiни i цiноутворення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., N 19 - 20, ст. 190; 2014р., N 1, ст. 4) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативiв з цiноутворення у будiвництвi, визначення порядку їх застосування, перевiрка дотримання цих норм та нормативiв при обчисленнi вартостi будiвництва об'єктiв, що будуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї, здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, мiстобудування та архiтектури".

     114. У статтi 16 Закону України "Про насiння i садивний матерiал" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., N 42, ст. 585; 2016р., N 4, ст. 39) слова "єдина термiнологiя i нормативна документацiя" замiнити словами "i єдина термiнологiя".

     115. У Законi України "Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., N 47, ст. 644):

     1) у статтi 14:

     в абзацi другому частини другої слова "вiдповiдно до державних стандартiв" замiнити словами "в установленому законодавством порядку";

     у пунктi 5 частини третьої слова "мiжнародним i нацiональним стандартам" виключити;

     2) у частинi другiй статтi 18 слова "вiдповiдно до затверджених державних стандартiв та методик" замiнити словами "в установленому законодавством порядку".

     116. У частинi п'ятiй статтi 4 Закону України "Про аграрнi розписки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., N 50, ст. 695) слова "державних стандартiв України, технiчних умов, технiчних регламентiв, класифiкаторiв, чинних в Українi" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     117. У Законi України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., N 51, ст. 716 iз наступними змiнами):

     1) абзац п'ятий частини першої статтi 10 виключити;

     2) у статтi 15:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "державних (нацiональних) та мiжнародних стандартiв i" виключити;

     в абзацi другому слова "державних (нацiональних) та мiжнародних стандартiв" замiнити словами "чинного законодавства";

     у частинi шостiй слова "державних (нацiональних) та мiжнародних стандартiв" замiнити словами "чинного законодавства";

     3) у частинi третiй статтi 19 слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     118. У Законi України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014р., N 25, ст. 890 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     в абзацi сьомому слова "нормативних документiв та/або" виключити;

     в абзацi шiстнадцятому слово "документiв" замiнити словом "актiв";

     в абзацi сiмнадцятому слова "нормативних документiв та/або" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 14:

     у пунктi 17 слова "технiчних умов та iнших" виключити;

     у пунктi 24 слова "стандартiв" та "i технiчних умов" виключити;

     у пунктi 50:

     в абзацi другому слово "стандартiв" виключити, а слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     в абзацi третьому слово "стандартизацiєю" замiнити словами "перевiркою, переглядом, скасуванням галузевих нормативних документiв";

     абзац сьомий виключити.

     119. У Законi України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014р., N 41 - 42, ст. 2024 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     пункт 41 викласти в такiй редакцiї:

     "41) мiжнароднi стандарти, iнструкцiї та рекомендацiї - стандарти, iнструкцiї, рекомендацiї та документи iншого типу у сферi санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, що розробленi та затвердженi вiдповiдними мiжнародними органiзацiями";

     пункти 83 та 85 виключити;

     2) у частинi третiй статтi 2 слова "Стандарти для харчових продуктiв, методики" замiнити словом "Методики";

     3) у пунктi 1 частини п'ятої статтi 31 слова "а у разi вiдсутностi таких актiв - аналогiчним вимогам, що викладенi у нормативних документах" виключити;

     4) частину третю статтi 32 виключити.

     120. У Законi України "Про ринок природного газу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015р., N 27, ст. 234; 2016р., N 44, ст. 749):

     1) у пунктi 8 частини другої статтi 4 слова "високих стандартiв" замiнити словами "високого рiвня";

     2) у другому реченнi абзацу першого частини першої статтi 12 слова "стандартами та" виключити;

     3) в абзацi третьому частини третьої статтi 18 слова "i стандартами" виключити;

     4) у статтi 19:

     в абзацi другому частини першої слово "стандартiв" замiнити словом "вимог", а слово "стандартам" - словами "нормативно-правовим актам";

     у першому реченнi абзацу шiстнадцятого частини дев'ятої слова "чинним стандартам" виключити;

     5) у пунктi 13 частини другої статтi 59 слова "i стандартiв" виключити;

     6) у текстi Закону:

     слова "стандарти безпеки" у всiх вiдмiнках замiнити словами "норми безпеки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слово "стандарти" у всiх вiдмiнках замiнити словом "вимоги" у вiдповiдному вiдмiнку.

     121. У частинi четвертiй статтi 12 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016р., N 1, ст. 9) слова "розробленого вiдповiдно до державних стандартiв" виключити.

     122. У частинi другiй статтi 7 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016р., N 2, ст. 17) слова "розробленого вiдповiдно до державних стандартiв" виключити.

     123. У Законi України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016р., N 3, ст. 25):

     1) у пунктi 18 статтi 1 слова "що вiдповiдають вимогам нацiональних стандартiв, iнших нормативних документiв з питань видавничого оформлення, полiграфiчного i технiчного виконання" виключити;

     2) у назвi та текстi статтi 65 слова "Стандартизацiя, метрологiчне забезпечення" замiнити словами "Метрологiчне забезпечення".

     124. У Державнiй програмi авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї, затвердженiй Законом України "Про Державну програму авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017р., N 16, ст. 199):

     1) у пунктi 2:

     у пiдпунктi 19 слово "стандартам" замiнити словом "нормам";

     у пiдпунктi 23 слово "стандартами" виключити;

     2) в абзацi другому пункту 133 слова "розробляє державнi та галузевi стандарти i технiчнi умови на спецiальнi технiчнi засоби контролю на безпеку" виключити;

     3) у першому реченнi абзацу третього пункту 177 слова "та встановлення вiдповiдностi системи авiацiйної безпеки чинним стандартам" виключити.

     125. У Законi України "Про ринок електричної енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017р., N 27 - 28, ст. 312):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     у пунктi 22 слово "стандартiв" замiнити словом "вимог";

     у пунктi 50 слова "iнструкцiї та стандарти" замiнити словами "та iнструкцiї";

     2) в абзацi шостому пункту 2 частини четвертої статтi 9 слова "нормативними документами" замiнити словами "нормативно-правовими актами";

     3) у частинi дев'ятнадцятiй статтi 21 слово "стандартам" виключити;

     4) у частинi третiй статтi 44 слова "нормативних документiв" замiнити словами "нормативно-правових актiв";

     5) у другому реченнi частини другої статтi 50 слова "стандарти i" виключити;

     6) у пунктi 3 частини першої статтi 58 слово "стандартами" замiнити словами "вимогами до";

     7) у текстi Закону слова "та нормативних документiв", "i нормативних документiв" та "нормативнi документи" у всiх вiдмiнках виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через один рiк з дня його опублiкування, крiм пунктiв 19, 21, 30, 32, 46, 57, 67 та 116 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через три роки з дня опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом одного року з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
20 вересня 2019 року
N 124-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.