ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 20 листопада 2003 року N 1300-IV

Дiю Закону зупинено на 2003 рiк
згiдно iз Законом України вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV

Дiю Закону зупинено на 2004 рiк,
крiм виготовлення учнiвських зошитiв, пiдручникiв та
навчальних посiбникiв вiтчизняного виробництва,
згiдно iз Законом України вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV

Дiю Закону вiдновлено
у зв'язку iз виключенням пункту 37 частини першої статтi 80
Закону України вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV
(згiдно iз Законом України
вiд 17 червня 2004 року N 1801-IV)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 18 вересня 2008 року N 521-VI,
вiд 1 червня 2010 року N 2289-VI,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законом України
вiд 12 травня 2011 року N 3352-VI,
Митним кодексом України
вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI,
Законами України
вiд 25 грудня 2015 року N 922-VIII,
вiд 28 сiчня 2016 року N 954-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 16 червня 2020 року N 692-IX,
вiд 5 лютого 2021 року N 1217-IX,
вiд 19 червня 2022 року N 2313-IX

     Цей Закон визначає засади державної пiдтримки книговидавничої справи в Українi i спрямований на подолання кризи у вiтчизняному книговиданнi та створення сприятливих умов для його розвитку.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв i понять

     У цьому Законi наведенi нижче термiни i поняття вживаються у такому значеннi:

(абзац перший статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     грант - грошовi кошти (фiнансовi ресурси), що надаються на безоплатнiй, безпроцентнiй i безповоротнiй основi суб'єктам господарювання та фiзичним особам за результатами конкурсного вiдбору, для реалiзацiї програм, проектiв, заходiв, а також для iнституцiйної пiдтримки суб'єктiв видавничої справи незалежно вiд форми власностi;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     державна субсидiя - грошова допомога, що надається на безоплатнiй i безповоротнiй основi Українським iнститутом книги розповсюджувачу видавничої продукцiї (книжкової продукцiї) на вiдшкодування витрат, визначених цим Законом;

(частину першу статтi 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     європейський канон української лiтератури - вiдiбранi мiжнародною експертною радою твори української лiтератури, що вiдповiдають закономiрностям та динамiцi європейської лiтератури;

(частину першу статтi 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     книжкове видання - видання, особливiстю матерiальної структури якого є скрiплення аркушiв у корiнцi з обкладинкою чи оправою. Книжкове видання може бути текстовим, образотворчим, нотним, картографiчним;

     книжкова продукцiя - сукупнiсть книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску;

     спецiалiзований магазин для торгiвлi книгами - рiзновид магазину роздрiбної торгiвлi, що спецiалiзується на продажу виключно або переважно книжкових видань.

(частину першу статтi 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     Iншi поняття i термiни вживаються в цьому Законi у значеннях, визначених законодавством України.

     Стаття 2. Книговидавнича справа

     Книговидавнича справа як складова частина видавничої справи - сфера суспiльних вiдносин, що поєднує в собi органiзацiйно-творчу та виробничо-господарську дiяльнiсть юридичних i фiзичних осiб, якi займаються створенням, виготовленням i розповсюдженням книжкової продукцiї.

     Складовими частинами книговидавничої справи є видавнича дiяльнiсть, виготовлення та розповсюдження видавничої продукцiї, визначенi Законом України "Про видавничу справу" в частинi, що стосується книжкових видань.

     Стаття 3. Мета державної пiдтримки книговидавничої справи

     Метою державної пiдтримки книговидавничої справи в Українi є:

     визнання духовної функцiї книги в суспiльствi;

     задоволення духовних, освiтнiх i культурних потреб Українського народу за допомогою книг;

     забезпечення державних iнтересiв щодо захисту нацiонального iнформацiйного простору;

     сприяння збiльшенню випуску книжкової продукцiї в Українi, зниженню її собiвартостi та пiдвищенню конкурентоспроможностi як на вiтчизняному книжковому ринку, так i за межами України;

     оновлення i переоснащення видавничо-полiграфiчної бази суб'єктiв видавничої справи та створення сприятливих умов їх розвитку.

     Стаття 4. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на суб'єктiв видавничої справи, якi провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про видавничу справу".

     Стаття 5. Державна полiтика у книговидавничiй справi

     Державна полiтика у книговидавничiй справi грунтується на визнаннi духовної, науково-освiтньої i культурно-творчої функцiї книги в суспiльствi та на принципах дотримання свободи у книговидавничiй справi, протидiї її монополiзацiї, змiцнення матерiально-технiчних, органiзацiйних, правових i наукових засад книговидавничої справи, гарантiї соцiального i правового захисту її працiвникiв.

     Державна полiтика у книговидавничiй справi спрямовується на пiдтримку розвитку нацiонального книговидання, задоволення за допомогою книг духовних, освiтнiх i культурних потреб громадян України, у тому числi осiб з вадами зору.

(частина друга статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     Державна полiтика у книговидавничiй справi вiдповiдно до поставленої мети здiйснюється шляхом податкового, митного, валютного та iнших видiв регулювання, а також шляхом пiдтримки проектiв у сферi книговидавничої справи.

(частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     Частину четверту статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 20.11.2003р. N 1300-IV, частина четверта статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2289-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.12.2015р. N 922-VIII)

     Пiсля виконання державного замовлення виконавець має право на виготовлення за власнi кошти на умовах, визначених авторським договором, додаткового тиражу видання, випущеного за державним замовленням, для наповнення книжкового ринку та задоволення виробничих потреб.

(статтю 5 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 12.05.2011р. N 3352-VI)

     Стаття 6. Законодавство у сферi книговидавничої справи

     Вiдносини у сферi книговидавничої справи регулюються Конституцiєю України, Господарським кодексом України, законами України "Про видавничу справу", "Про iнформацiю", "Про авторське право i сумiжнi права", "Про державну таємницю", цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2008р. N 521-VI)

     Стаття 7. Український iнститут книги

     Український iнститут книги є державною установою, що належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв (далi - орган управлiння), i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до статуту, який затверджується органом управлiння, та згiдно iз Стратегiєю розвитку читання, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     Статут Українського iнституту книги розробляється за участю громадських органiзацiй у сферi культури, книговидавцiв та книгорозповсюджувачiв.

     Метою дiяльностi Українського iнституту книги є:

     пiдтримка книговидавничої справи;

     популяризацiя читання;

     стимулювання перекладацької дiяльностi;

     популяризацiя української лiтератури у свiтi.

     Український iнститут книги здiйснює дiяльнiсть на засадах професiйностi, прозоростi, пiдзвiтностi.

     Виконавчим органом Українського iнституту книги є директор, який призначається органом управлiння за результатами конкурсного добору.

     В Українському iнститутi книги дiє наглядова рада - спецiальний орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю Українського iнституту книги, його посадових осiб та дiє в межах повноважень, передбачених законом i Статутом Українського iнституту книги.

     Український iнститут книги має вiдокремлене майно, що є об'єктом права державної власностi та перебуває в його оперативному управлiннi. Український iнститут книги може розмiщувати на поточних рахунках у банках державного сектору власнi кошти, отриманi як плата за послуги, що надаються ним згiдно з основною дiяльнiстю, а також благодiйнi внески та гранти.

     Український iнститут книги має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, веде облiк i звiтнiсть вiдповiдно до законодавства.

(Закон доповнено статтею 7 згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016р. N 954-VIII)

     Стаття 8. Участь Українського iнституту книги в реалiзацiї програм державної пiдтримки книговидавничої справи

     Предметом дiяльностi Українського iнституту книги є створення органiзацiйних, адмiнiстративних та культурологiчних умов для перетворення вiтчизняної видавничої справи на культурну iндустрiю європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країнi, забезпечення за допомогою вiтчизняної книги вiльного доступу громадян України до всiх сфер сучасних знань, вiдродження культури читання.

     Український iнститут книги на пiдставi делегованих повноважень здiйснює такi функцiї:

     створення i реалiзацiя проектiв та програм популяризацiї української лiтератури в Українi та за кордоном;

     реалiзацiя програми надання щорiчної натуральної допомоги у виглядi сертифiката на придбання книг;

(абзац третiй частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     представлення України в мiжнародних органiзацiях (спiлках), якi займаються розвитком (пiдтримкою) книговидання, бiблiотечної справи, промоцiєю читання;

     реалiзацiя нацiонально-культурних державних цiльових програм, пов'язаних з популяризацiєю української лiтератури в Українi та за кордоном, у тому числi iз створенням та пiдтримкою європейського канону української лiтератури, рекомендованої до перекладу, видання iншими мовами та популяризацiї у свiтi творiв української лiтератури, включених до європейського канону української лiтератури, популяризацiєю української книговидавничої продукцiї в Українi та за кордоном, зокрема через центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi зовнiшнiх зносин, а також iз пiдтримкою книговидавничої справи, бiблiотек i бiблiотечної справи, популяризацiєю читання, створенням перекладiв тощо;

(абзац п'ятий частини другої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     органiзацiя та проведення конкурсiв, у тому числi надання премiй, стипендiй їх переможцям;

     координацiя та органiзацiя всеукраїнських i мiжнародних заходiв, виставок, ярмаркiв, фестивалiв, конкурсiв, семiнарiв, конференцiй, акцiй, подiй тощо;

     реалiзацiя програм резиденцiй для авторiв, перекладачiв, iлюстраторiв, лiтературних критикiв;

     здiйснення монiторингу та експертизи, спрямованих на прогнозування напрямiв розвитку книговидавничої сфери, проведення дослiджень, спрямованих на вивчення стану книжкового ринку, читання, читацького попиту, потреби у книжкових виданнях у бiблiотеках тощо;

     iнформування українських та iноземних видавництв про наявнi програми фiнансування проектiв та iншої пiдтримки їхньої дiяльностi;

     виконання окремих заходiв програми дiяльностi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури (далi - Програма дiяльностi з розвитку культури), виконання яких доручено органом управлiння;

     координацiя дiяльностi суб'єктiв видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунiкацiйних зв'язкiв мiж видавцями вiтчизняної книги, книгорозповсюджувачами та читачами;

     розроблення заходiв з популяризацiї вiтчизняної книговидавничої продукцiї, спiвпраця iз засобами масової iнформацiї в питаннях популяризацiї читання, української книги, вiтчизняної видавничої продукцiї;

     здiйснення заходiв, спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вiтчизняної видавничої продукцiї та перетворення книгарень, бiблiотек на центри популяризацiї вiтчизняної видавничої продукцiї та читання;

     створення i пiдтримка електронних ресурсiв для популяризацiї української лiтератури;

     сприяння розвитку бiблiотечної справи;

     реалiзацiя програм для сприяння поповненню фондiв бiблiотек книжковою продукцiєю, вiдомостi про яку включенi до електронного каталогу "Книжки на ринку";

(абзац сiмнадцятий частини другої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     здiйснення iнших видiв пiдтримки, реалiзацiя програм, проектiв, заходiв, визначених цим Законом;

(частина друга статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)
(Закон доповнено статтею 8 згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016р. N 954-VIII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 06.10.2016р. N 1656-VIII)

     створення, пiдтримка, верифiкацiя електронного каталогу "Книжки на ринку";

(частину другу статтi 8 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     забезпечення органiзацiї та проведення мистецьких конкурсiв з метою реалiзацiї культурно-мистецьких проектiв, спрямованих на пiдтримку книговидавничої справи та промоцiї читання.

(частину другу статтi 8 доповнено абзацом двадцятим згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     Український iнститут книги забезпечує органiзацiю та проведення мистецького конкурсу вiдповiдно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, у якому визначаються порядок та умови органiзацiї i проведення мистецького конкурсу, критерiї конкурсного вiдбору, розгляду та оцiнювання проектiв, процедура визначення переможцiв, перелiк документiв, що подаються для участi в конкурсi.

(статтю 8 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     Стаття 81. Дiяльнiсть Українського iнституту книги з пiдтримки проектiв у сферi книговидавничої справи

     Український iнститут книги провадить дiяльнiсть, пов'язану з пiдтримкою проектiв у сферi книговидавничої справи, щодо:

     перекладу та видання творiв iноземної лiтератури державною мовою (книжковi видання, електроннi книги);

(абзац другий частини першої статтi 81 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     перекладу та видання творiв української лiтератури iноземними мовами (книжковi видання, електроннi книги), їх промоцiї за кордоном;

(абзац третiй частини першої статтi 81 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     пiдготовки та видання книжкових видань, у тому числi електронних, творiв державною мовою та мовами корiнних народiв України;

(абзац четвертий частини першої статтi 81 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     написання авторами (створення) нових лiтературних творiв;

     органiзацiї та проведення програм i заходiв популяризацiї читання (книжкових виставок, ярмаркiв, лiтературних фестивалiв, конкурсiв, тематичних акцiй, промоцiйних i комунiкацiйних кампанiй);

     сприяння забезпеченню спроможностi публiчних бiблiотек, у тому числi шляхом поповнення бiблiотечних фондiв книжковою продукцiєю, вiдомостi про яку включенi до електронного каталогу "Книжки на ринку", реалiзацiї проектiв з розвитку автоматизованих бiблiотечних iнформацiйних систем, придбання для цих цiлей комп'ютерної технiки, навчання персоналу тощо.

(абзац сьомий частини першої статтi 81 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     Український iнститут книги здiйснює вiдбiр проектiв вiдповiдно до порядку проведення конкурсного вiдбору проектiв, що реалiзуються за пiдтримки Українського iнституту книги, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, у якому визначаються вимоги до вiдповiдних проектiв та отримувачiв коштiв, мiнiмальна та максимальна сума гранту для пiдтримки вiдповiдних проектiв; критерiї конкурсного вiдбору проектiв, етапи його проведення, процедура визначення переможцiв, пiдстави для надання або вiдмови у наданнi фiнансування.

     Рiшення про надання гранту для пiдтримки проекту приймається наглядовою радою Українського iнституту книги.

     Фiнансування проектiв здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених у державному бюджетi на вiдповiдний рiк Українському iнституту книги, у повному обсязi або на умовах спiвфiнансування у частцi, визначенiй наглядовою радою Українського iнституту книги.

     У разi прийняття рiшення про надання гранту для пiдтримки проекту Український iнститут книги укладає з отримувачем коштiв договiр про надання гранту.

     Договiр про надання гранту для пiдтримки проекту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським iнститутом книги будь-яких товарiв, робiт, послуг, зокрема книжкових видань, майнових прав тощо.

     Iстотними умовами договору про надання гранту для пiдтримки проекту є визначення конкретного проекту, для реалiзацiї якого надаються кошти; сума гранту (обсяг коштiв) з вiдповiдним кошторисом iз зазначенням статей витрат, на якi вона витрачатиметься; графiк платежiв; зобов'язання особи, яка отримує кошти, у тому числi щодо звiтностi; технiчнi вимоги до проекту, якi мають бути забезпеченi; строк реалiзацiї проекту; порядок надання доказiв на пiдтвердження належного виконання договору про надання гранту; вiдповiдальнiсть за порушення умов договору.

     Типова форма договору про надання гранту для пiдтримки проекту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     В умовах дiї запроваджених вiдповiдно до законодавства обмежень господарської дiяльностi, зумовлених надзвичайною ситуацiєю, надзвичайним станом або карантином, Український iнститут книги здiйснює iнституцiйну пiдтримку суб'єктiв видавничої справи (видавцiв) незалежно вiд форми власностi для забезпечення їх стабiльної дiяльностi та розвитку. Надання такої пiдтримки здiйснюється у формi гранту iнституцiйної пiдтримки.

     Термiн "iнституцiйна пiдтримка" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про Український культурний фонд". Порядок надання такої пiдтримки у формi гранту Українським iнститутом книги встановлюється цим Законом.

     Рiшення про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту приймається наглядовою радою Українського iнституту книги.

     Порядок надання iнституцiйної пiдтримки у формi грантiв суб'єктам видавничої справи затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     У разi прийняття рiшення про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту Український iнститут книги укладає з отримувачем коштiв вiдповiдний договiр.

     Iстотними умовами договору про надання iнституцiйної пiдтримки у формi грантiв є сума гранту; зобов'язання грантоотримувача, у тому числi щодо звiтностi; порядок надання доказiв на пiдтвердження належного виконання договору про надання гранту iнституцiйної пiдтримки; вiдповiдальнiсть за порушення умов договору.

     Типова форма договору про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     Договiр про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським iнститутом книги будь-яких товарiв, робiт, послуг.

(Закон доповнено статтею 81 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     Стаття 82. Дiяльнiсть Українського iнституту книги з пiдтримки розповсюджувачiв видавничої продукцiї (книжкової продукцiї)

     Пiдтримка розповсюджувачiв видавничої продукцiї (книжкової продукцiї) (далi - розповсюджувач книговидавничої продукцiї) здiйснюється Українським iнститутом книги шляхом надання державної субсидiї на вiдшкодування витрат на найм або пiднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будiвель, споруд, примiщень, їх окремих частин) (далi - об'єкт оренди), що використовується як спецiалiзований магазин для торгiвлi книгами (далi - витрати), у порядку та на умовах, встановлених цим Законом.

     Для отримання державної субсидiї розповсюджувач книговидавничої продукцiї повинен вiдповiдати таким вимогам:

     1) основним видом дiяльностi розповсюджувача книговидавничої продукцiї є роздрiбна торгiвля книгами у спецiалiзованих магазинах для торгiвлi книгами;

     2) розповсюджувач книговидавничої продукцiї здiйснює роздрiбну торгiвлю (реалiзацiю) через спецiалiзований магазин для торгiвлi книгами, який розмiщений в об'єктi оренди, книжковими виданнями (у тому числi виданими шрифтом Брайля, збiльшеними шрифтами, спрощеною мовою для осiб з особливими потребами), виданими виключно державною мовою або державною мовою та мовами корiнних народiв України та/або офiцiйними мовами Європейського Союзу (крiм книжкових видань, що мають походження або виготовленi та/або ввезенi з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України), з використанням реєстраторiв розрахункових операцiй, при цьому доходи (грошовi надходження) вiд роздрiбної торгiвлi (реалiзацiї) такими книжковими виданнями становлять не менше 80 вiдсоткiв усiх доходiв (грошових надходжень) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг), що здiйснюється таким розповсюджувачем книговидавничої продукцiї через спецiалiзований магазин для торгiвлi книгами, без урахування продажу книговидавничої продукцiї через мережу Iнтернет;

     3) не менше 80 вiдсоткiв загальної площi спецiалiзованого магазину для торгiвлi книгами, що розмiщений в об'єктi оренди i через який розповсюджувач книговидавничої продукцiї здiйснює продаж книжкових видань, займає торговельний зал (зали), облаштований торговельним обладнанням, включаючи книжковi полицi, площу для обслуговування споживачiв, робочi мiсця продавцiв, вузли розрахунку, а книжкова продукцiя, що реалiзується в магазинi, вiдповiдає вимогам, передбаченим пунктом 2 цiєї частини;

     4) об'єкт оренди використовується розповсюджувачем книговидавничої продукцiї виключно як спецiалiзований магазин для торгiвлi книгами, що пiдтверджується свiдоцтвом, виданим у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi (далi - свiдоцтво про вiдповiднiсть).

     Для отримання свiдоцтва про вiдповiднiсть розповсюджувач книговидавничої продукцiї подає до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, заяву iз зобов'язанням дотримуватися у вiдповiдному спецiалiзованому магазинi для торгiвлi книгами протягом строку дiї свiдоцтва про вiдповiднiсть вимог частини другої цiєї статтi.

     До заяви, що подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, додаються такi документи:

     1) договiр найму (оренди) або пiднайму (суборенди) iз зазначенням цiльового користування примiщенням;

     2) правовстановчий документ на примiщення чи його нотарiально засвiдчена копiя або документ, що пiдтверджує право на передачу примiщення у найм (оренду) або пiднайм (суборенду);

     3) технiчний паспорт iз зазначенням меж спецiалiзованого магазину для торгiвлi книгами;

     4) реєстрацiйне посвiдчення реєстратора розрахункових операцiй, видане у встановленому законом порядку.

     Наведений перелiк документiв є вичерпним.

     Рiшення про видачу свiдоцтва про вiдповiднiсть приймає центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, протягом п'яти робочих днiв з дня отримання вiдповiдної заяви та документiв, визначених частиною четвертою цiєї статтi.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, залишає подану заяву без розгляду, якщо:

     1) заяву подано особою, яка не має на це повноважень;

     2) розповсюджувачем книговидавничої продукцiї не в повному обсязi подано документи, визначенi частиною четвертою цiєї статтi, або поданi документи не вiдповiдають вимогам законодавства.

     Про залишення заяви без розгляду центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, повiдомляє заявника протягом 10 робочих днiв з дня отримання заяви iз зазначенням конкретних недолiкiв. Пiсля усунення недолiкiв, що стали пiдставою для залишення заяви без розгляду, заявник має право повторно звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, для отримання свiдоцтва про вiдповiднiсть.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, вiдмовляє у видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть, якщо поданi документи не пiдтверджують можливiсть використання об'єкта оренди як спецiалiзованого магазину для торгiвлi книгами. Про вiдмову у видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, повiдомляє заявника протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення.

     Свiдоцтво про вiдповiднiсть видається на строк, зазначений заявником у заявi, що не може перевищувати строк дiї договору оренди. Свiдоцтво про вiдповiднiсть засвiдчує можливiсть отримання розповсюджувачем книговидавничої продукцiї державної субсидiї на вiдшкодування витрат на найм або пiднайм (оренду або суборенду) об'єкта оренди, щодо якого такий розповсюджувач книговидавничої продукцiї отримав свiдоцтво про вiдповiднiсть.

     Якщо протягом строку дiї свiдоцтва про вiдповiднiсть будь-який iз документiв, поданих для його отримання, зазнав змiн, у тому числi шляхом укладення додаткових угод до договору найму або пiднайму (оренди або суборенди), дiя свiдоцтва про вiдповiднiсть припиняється через 30 днiв вiд дати виникнення вiдповiдних змiн. У такому разi розповсюджувач книговидавничої продукцiї може звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, iз заявою про отримання нового свiдоцтва про вiдповiднiсть.

     Отримання свiдоцтва про вiдповiднiсть зобов'язує розповсюджувача книговидавничої продукцiї протягом усього строку його дiї дотримуватися вимог, передбачених частиною другою цiєї статтi. Недотримання зазначених вимог є пiдставою для анулювання свiдоцтва про вiдповiднiсть.

     Свiдоцтво про вiдповiднiсть може бути анульовано центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi:

     1) за заявою розповсюджувача книговидавничої продукцiї, якому видано свiдоцтво про вiдповiднiсть;

     2) у разi порушення розповсюджувачем книговидавничої продукцiї, у тому числi його штатними працiвниками або особами, якi працюють за цивiльно-правовим договором (угодою), вимог частини другої цiєї статтi щодо вiдповiдного об'єкта оренди;

     3) у разi припинення розповсюджувача книговидавничої продукцiї.

     Рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, про анулювання свiдоцтва про вiдповiднiсть оприлюднюється на його офiцiйному веб-сайтi.

     Держава гарантує надання розповсюджувачам книговидавничої продукцiї державної субсидiї у повному обсязi за рахунок коштiв державного бюджету.

     Державна субсидiя надається для вiдшкодування витрат, здiйснених розповсюджувачем книговидавничої продукцiї у кварталi, що передує мiсяцю звернення iз заявою про надання державної субсидiї.

     Для отримання державної субсидiї розповсюджувач книговидавничої продукцiї подає до Українського iнституту книги заяву про надання державної субсидiї за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, до якої додаються такi документи:

     1) копiя статуту розповсюджувача книговидавничої продукцiї (за наявностi);

     2) копiї документiв, що пiдтверджують сплату розповсюджувачем книговидавничої продукцiї орендної плати, а також вiдшкодування витрат на утримання об'єкта оренди, оплату комунальних послуг та iнших платежiв (за наявностi);

     3) копiї документiв, що засвiдчують факт отримання розповсюджувачем книговидавничої продукцiї у кварталi, що передує мiсяцю звернення iз заявою про надання державної субсидiї, доходу (грошових надходжень) вiд роздрiбної торгiвлi (реалiзацiї) книжковими виданнями, виданими мовою (мовами) вiдповiдно до пункту 2 частини другої цiєї статтi, через спецiалiзований магазин для торгiвлi книгами в обсязi не менше 80 вiдсоткiв усiх доходiв (грошових надходжень) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг), що здiйснюється таким розповсюджувачем книговидавничої продукцiї через спецiалiзований магазин для торгiвлi книгами, без урахування продажу книговидавничої продукцiї через мережу Iнтернет;

     4) копiя свiдоцтва про вiдповiднiсть.

     Наведений перелiк документiв є вичерпним.

     Український iнститут книги протягом 10 робочих днiв з дня отримання заяви про надання державної субсидiї та доданих до неї документiв приймає рiшення про надання субсидiї, про вiдмову у її наданнi або про залишення заяви без розгляду, про що протягом трьох робочих днiв повiдомляє заявника.

     Український iнститут книги залишає заяву про надання державної субсидiї без розгляду, якщо:

     1) заяву подано особою, яка не має на це повноважень;

     2) розповсюджувачем книговидавничої продукцiї не в повному обсязi подано документи, визначенi частиною сiмнадцятою цiєї статтi, або поданi документи не вiдповiдають вимогам законодавства.

     Про залишення заяви про надання державної субсидiї без розгляду Український iнститут книги повiдомляє заявника протягом 10 робочих днiв з дня отримання заяви iз зазначенням конкретних недолiкiв. Пiсля усунення умов, що стали пiдставою для залишення заяви про надання державної субсидiї без розгляду, заявник має право повторно звернутися до Українського iнституту книги для отримання державної субсидiї.

     Український iнститут книги вiдмовляє у наданнi державної субсидiї, якщо:

     1) розповсюджувач книговидавничої продукцiї не вiдповiдає вимогам, визначеним частиною другою цiєї статтi;

     2) поданi документи суперечать вимогам законодавства;

     3) наявнi обставини, передбаченi частиною тридцять третьою цiєї статтi.

     Про вiдмову у наданнi державної субсидiї Український iнститут книги повiдомляє заявника протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення.

     У разi вiдсутностi пiдстав, визначених частиною двадцятою цiєї статтi, для залишення заяви про надання державної субсидiї без розгляду та пiдстав, визначених частиною двадцять другою цiєї статтi, для вiдмови у наданнi державної субсидiї Український iнститут книги приймає рiшення про надання державної субсидiї та повiдомляє про це заявника протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття рiшення.

     Державна субсидiя надається у розмiрi орендної плати та платежiв за договором про вiдшкодування витрат на утримання об'єкта оренди та надання комунальних послуг, а також iнших платежiв, безпосередньо пов'язаних з обслуговуванням прибудинкової територiї об'єкта оренди, якщо таке вiдшкодування передбачено договором оренди, за квартал, що передує мiсяцю звернення iз заявою про надання державної субсидiї, але при цьому розмiр державної субсидiї не може перевищувати:

     20 вiдсоткiв загальної вартостi книговидавничої продукцiї, реалiзованої розповсюджувачем книговидавничої продукцiї через спецiалiзований магазин для торгiвлi книгами, що розмiщений в об'єктi оренди, протягом кварталу, що передує мiсяцю звернення iз заявою про отримання державної субсидiї, без урахування реалiзацiї такої продукцiї через мережу Iнтернет;

     граничний розмiр вiдшкодування витрат на кожний метр квадратний площi об'єкта оренди на календарний мiсяць у межах граничної площi об'єкта оренди, на яку надається вiдшкодування, визначенi частиною двадцять сьомою цiєї статтi.

     У разi якщо загальна площа об'єкта оренди перевищує граничну площу, на яку надається вiдшкодування, визначену частиною двадцять сьомою цiєї статтi, державна субсидiя надається на вiдшкодування витрат за ту частину площi об'єкта оренди, яка не перевищує граничну площу.

     Граничний розмiр вiдшкодування витрат на кожний метр квадратний площi об'єкта оренди на календарний мiсяць, гранична площа об'єкта оренди, на яку надається вiдшкодування, не можуть перевищувати:

     1) у столицi України - мiстi Києвi, а також на територiї мiжнародних аеропортiв - 0,35 розмiру прожиткового мiнiмуму, 150 метрiв квадратних;

     2) у територiальних громадах з кiлькiстю постiйного населення бiльше 500 тисяч осiб - 0,25 розмiру прожиткового мiнiмуму, 150 метрiв квадратних;

     3) у територiальних громадах з кiлькiстю постiйного населення вiд 100 тисяч до 500 тисяч осiб - 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму, 100 метрiв квадратних;

     4) у територiальних громадах з кiлькiстю постiйного населення вiд 30 тисяч до 100 тисяч осiб - 0,12 розмiру прожиткового мiнiмуму, 70 метрiв квадратних;

     5) у територiальних громадах з кiлькiстю постiйного населення до 30 тисяч осiб - 0,08 розмiру прожиткового мiнiмуму, 50 метрiв квадратних.

     Кiлькiсть постiйного населення визначається на пiдставi оцiнки центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi статистики, станом на 1 сiчня календарного року, за квартал якого здiйснюється вiдшкодування витрат.

     Пiд прожитковим мiнiмумом для цiлей цiєї статтi розумiється прожитковий мiнiмум для працездатних осiб, встановлений законом на 1 сiчня календарного року, за квартал якого здiйснюється вiдшкодування витрат.

     Надання державної субсидiї здiйснюється впродовж 10 робочих днiв з дня прийняття Українським iнститутом книги вiдповiдного рiшення.

     Державна субсидiя надається розповсюджувачу книговидавничої продукцiї протягом строку дiї свiдоцтва про вiдповiднiсть.

     Порядок надання державної субсидiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi якщо буде виявлено, що розповсюджувач книговидавничої продукцiї отримав державну субсидiю на вiдшкодування витрат на найм або пiднайм (оренду або суборенду) об'єкта оренди, в якому розмiщено вiдповiдний спецiалiзований магазин для торгiвлi книгами, на пiдставi документiв, що мiстять недостовiрну iнформацiю, наданi на вiдповiдний спецiалiзований магазин для торгiвлi книгами кошти державної субсидiї за вiдповiдний квартал стягуються в дохiд державного бюджету.

     Розповсюджувачу книговидавничої продукцiї, зазначеному у частинi тридцять третiй цiєї статтi, державна субсидiя на вiдшкодування витрат на найм або пiднайм (оренду або суборенду) цього об'єкта оренди не надається протягом двох рокiв з дати, коли було встановлено факт надання документiв, що мiстять недостовiрну iнформацiю.

     Порушення розповсюджувачем книговидавничої продукцiї, який отримав свiдоцтво про вiдповiднiсть, умов, визначених частиною другою цiєї статтi, допущенi у спецiалiзованому магазинi для торгiвлi книгами, є пiдставою для вiдмови у наданнi державної субсидiї на вiдшкодування витрат на найм або пiднайм (оренду або суборенду) цього об'єкта оренди, а в разi якщо така державна субсидiя була надана, отриманi кошти за вiдповiдний квартал пiдлягають поверненню на пiдставi повiдомлення Українського iнституту книги протягом 30 днiв з дати одержання такого повiдомлення.

     Контроль за дотриманням у вiдповiдному спецiалiзованому магазинi для торгiвлi книгами розповсюджувачем книговидавничої продукцiї, який отримав свiдоцтво про вiдповiднiсть, умов, визначених частиною другою цiєї статтi, здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 82 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)
(стаття 82 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX в частинi щодо торгiвлi (реалiзацiї) книжковою продукцiєю, виданою шрифтом Брайля, збiльшеними шрифтами, спрощеною мовою для осiб з особливими потребами, набирає чинностi з 01.01.2024р.)

     Стаття 83. Дiяльнiсть Українського iнституту книги з реалiзацiї програми надання громадянам України щорiчної натуральної допомоги у виглядi сертифiката на придбання книг

     Дiяльнiсть з реалiзацiї програми надання громадянам України щорiчної натуральної допомоги у виглядi сертифiката на придбання книг здiйснюється Українським iнститутом книги шляхом:

     надання громадянам України натуральної допомоги у виглядi сертифiката на придбання книг (далi - сертифiкат) у порядку та на умовах, встановлених цим Законом;

     в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Сертифiкат видається:

     при видачi свiдоцтва про народження;

     при отриманнi громадянином України, який досяг 14-рiчного вiку, паспорта громадянина України.

     Сертифiкат видається у паперовiй або електроннiй формi та може бути використаний протягом одного року з дня видачi.

     Сертифiкат видається громадянам України на безоплатнiй основi.

     Сертифiкат видається на суму, що становить 0,3 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня календарного року, в якому видається сертифiкат, та може бути використаний виключно для придбання книжкових видань державною мовою у паперовiй та/або електроннiй формi, у тому числi в аудiофайлах, видань для осiб з вадами зору (крiм книжкових видань, що мають походження або виготовленi та/або ввезенi з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України), у розповсюджувача видавничої продукцiї, який у встановленому порядку внесений до Державного реєстру видавцiв, виготовлювачiв i розповсюджувачiв видавничої продукцiї та до перелiку розповсюджувачiв видавничої продукцiї, що забезпечують придбання громадянами книжкових видань з використанням сертифiката.

     Внесення розповсюджувачiв видавничої продукцiї до перелiку розповсюджувачiв видавничої продукцiї, що забезпечують придбання громадянами книжкових видань з використанням сертифiката, здiйснює Український iнститут книги на пiдставi заяви такого розповсюджувача.

     Зразок та опис бланка сертифiката, що видається у паперовiй формi, порядок формування сертифiката в електроннiй формi, його електронної копiї, порядок оформлення та видачi сертифiката, а також порядок придбання громадянами книжкових видань з використанням сертифiката та вiдшкодування вартостi придбаних з використанням сертифiката книжкових видань розповсюджувачам видавничої продукцiї затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 83 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)
(стаття 83 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX в частинi щодо торгiвлi (реалiзацiї) книжковою продукцiєю, виданою шрифтом Брайля, збiльшеними шрифтами, спрощеною мовою для осiб з особливими потребами, набирає чинностi з 01.01.2024р.)

     Стаття 9. Директор Українського iнституту книги

     Керiвництво Українським iнститутом книги здiйснює директор, який призначається на посаду та звiльняється з посади рiшенням органу управлiння за результатами публiчного та вiдкритого конкурсного добору.

     Директором Українського iнституту книги може бути особа, яка має вищу освiту та стаж роботи на керiвних посадах не менше трьох рокiв.

     Директор працює за трудовим контрактом, що укладається строком на п'ять рокiв.

     Директор призначається органом управлiння з кандидатiв, вiдiбраних за результатами проведеного конкурсу та запропонованих конкурсною комiсiєю.

     Проведення конкурсу на посаду директора Українського iнституту книги здiйснює конкурсна комiсiя, що складається з дев'яти осiб. До її складу входять три особи, призначенi органом управлiння, та шiсть осiб, запропонованих громадськими об'єднаннями, господарськими об'єднаннями, статутнi документи яких передбачають дiяльнiсть у сферi культури та книговидавничiй справi, членами яких є авторитетнi особистостi, а їхня дiяльнiсть є активною (упродовж останнiх трьох рокiв органiзовують перiодично, не рiдше декiлькох разiв на рiк, громадськi заходи щодо iснуючих проблем вiдповiдної сфери, iнiцiюють публiчнi обговорення актуальних питань, публiчнi дискусiї у професiйнiй сферi тощо). Органiзацiйне забезпечення дiяльностi конкурсної комiсiї здiйснює апарат органу управлiння.

     Член конкурсної комiсiї не може бути державним службовцем, крiм членiв, призначених органом управлiння.

     Про початок конкурсу на посаду директора Українського iнституту книги повiдомляється на офiцiйному веб-сайтi органу управлiння не пiзнiш як за 45 днiв до дати проведення конкурсу.

     Особа, яка бажає стати директором Українського iнституту книги, подає до апарату органу управлiння вiдповiдну заяву. До заяви додаються автобiографiя, мотивацiйний лист, в якому викладаються мотиви до зайняття посади директора Українського iнституту книги, програма дiяльностi кандидата на посадi директора, копiя документа, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України, копiя трудової книжки (за наявностi) або вiдомостi про трудову дiяльнiсть з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, копiя диплома про вищу освiту (з додатками), здобуту в Українi, та/або копiї документiв про вищу юридичну освiту, здобуту за кордоном, разом з копiями документiв, що пiдтверджують їх визнання в Українi, а також копiї документiв про науковий ступiнь, вчене звання (за наявностi); письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копiй документiв, визначених цiєю статтею. Заявник може подати будь-якi iншi документи, що, на його думку, дозволять конкурснiй комiсiї бiльш повно розглянути питання обрання його кандидатури до складу наглядової ради.

(частина восьма статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX)

     Копiї заяв кандидатiв, їхнi автобiографiї та змiст мотивацiйних листiв розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi органу управлiння.

     Порядок органiзацiї i проведення конкурсу з визначення кандидатiв на посаду директора Українського iнституту книги затверджується органом управлiння.

     За результатами розгляду кандидатур конкурсна комiсiя приймає рiшення про оголошення декiлькох кандидатур, якi за результатами конкурсного добору можуть бути призначенi на посаду директора Українського iнституту книги. Рiшення конкурсної комiсiї має бути вмотивованим, iз зазначенням причин, з яких були обранi певнi кандидати.

     Орган управлiння зобов'язаний опублiкувати рiшення конкурсної комiсiї на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше наступного дня пiсля його прийняття.

     З визначених конкурсною комiсiєю кандидатiв орган управлiння обирає одного, який призначається на посаду директора Українського iнституту книги, про що приймається вiдповiдне рiшення.

     Особа вважається призначеною на посаду директора Українського iнституту книги з дня укладення з нею контракту.

     Директор може бути звiльнений з посади достроково з пiдстав, передбачених трудовим законодавством, за наявностi рiшення наглядової ради про погодження такого звiльнення.

(Закон доповнено статтею 9 згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016р. N 954-VIII)

     Стаття 10. Наглядова рада Українського iнституту книги

     Наглядова рада є спецiальним наглядовим органом, що дiє при Українському iнститутi книги на постiйнiй основi з метою забезпечення в його дiяльностi балансу iнтересiв держави, суспiльства та суб'єктiв дiяльностi у сферi культури, дотримання принципiв законностi, незалежностi, об'єктивностi, вiдкритостi, прозоростi, доступностi для громадськостi.

     Повноваження наглядової ради визначаються цим Законом та Статутом Українського iнституту книги.

     Наглядова рада складається iз семи членiв, якi обираються органом управлiння в порядку, визначеному цим Законом та Статутом Українського iнституту книги. Член наглядової ради призначається строком на п'ять рокiв. Одна i та сама особа не може бути призначеною членом наглядової ради на два строки поспiль. Член наглядової ради не зараховується до штату Українського iнституту книги та провадить свою дiяльнiсть на безоплатнiй основi.

     До складу наглядової ради обирають i призначають авторитетних спецiалiстiв гуманiтарної сфери - авторiв популярних лiтературних творiв, лiтературних критикiв, iнших дiячiв культури, якi мають високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет.

     Членами наглядової ради не можуть бути державнi службовцi.

     Порядок формування складу наглядової ради, вiдкликання окремих її членiв, дострокове припинення повноважень члена наглядової ради визначається Статутом Українського iнституту книги.

(частина шоста статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     До повноважень наглядової ради належить:

     погодження:

     складеного в установленому порядку рiчного плану роботи Українського iнституту книги;

(абзац третiй частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     рiшення директора щодо укладення договорiв (контрактiв) на суму, що перевищує 500 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати;

(абзац четвертий частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     рiшень органу управлiння про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi директора Українського iнституту книги;

(абзац п'ятий частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     результатiв мистецьких конкурсiв;

(частину сьому статтi 10 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX, у зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - п'ятнадцятим)

     затвердження:

     абзац восьмий частини сьомої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     звiту про виконання рiчного плану роботи Українського iнституту книги;

(абзац дев'ятий частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     стратегiї Українського iнституту книги;

(абзац десятий частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     здiйснення контролю за:

     виконанням директором Українського iнституту книги функцiональних обов'язкiв, визначених Статутом Українського iнституту книги та укладеним в установленому порядку контрактом;

     провадженням фiнансово-господарської дiяльностi Українського iнституту книги;

     розгляд iнших питань щодо дiяльностi Українського iнституту книги та виконання iнших функцiй вiдповiдно до законодавства;

     прийняття рiшення щодо надання Українським iнститутом книги грантiв для пiдтримки проектiв, iнституцiйної пiдтримки у формi грантiв.

(частину сьому статтi 10 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     Копiї заяв про обрання членами наглядової ради, автобiографiї та змiст мотивацiйних листiв, у яких кандидати викладають мотиви до обрання членами наглядової ради, розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi органу управлiння.

     Склад наглядової ради Українського iнституту книги, обраної в передбаченому цим Законом порядку, затверджується рiшенням органу управлiння.

(Закон доповнено статтею 10 згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016р. N 954-VIII)

     Стаття 11. Фiнансування Українського iнституту книги

     Український iнститут книги фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України, у тому числi коштiв спецiальних фондiв Державного бюджету України, розпорядником яких є орган управлiння, а також коштiв, отриманих вiд управлiння майном, переданим Українському iнституту книги на правi оперативного управлiння, надходжень вiд управлiння правами iнтелектуальної власностi, надходжень вiд спiвробiтництва з мiжнародними органiзацiями i установами, грантiв, пожертв, дарункiв та з iнших джерел, передбачених законом, а також доходiв, отриманих вiд управлiння вiльними коштами Українського iнституту книги.

     Кошти, отриманi Українським iнститутом книги з передбачених частиною першою цiєї статтi джерел, використовуються виключно на:

     фiнансування реалiзацiї завдань та функцiй, передбачених цим Законом та Статутом Українського iнституту книги;

     пiдтримку проектiв, визначених у встановленому цим Законом порядку, у тому числi на умовах спiвфiнансування, що здiйснюється на договiрних засадах;

     забезпечення поточної дiяльностi Українського iнституту книги.

(частина друга статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     Український iнститут книги розпоряджається коштами, отриманими з джерел, передбачених цiєю статтею, вiдповiдно до законодавства.

(Закон доповнено статтею 11 згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016р. N 954-VIII)

     Стаття 12. Склад та порядок формування експертних рад Українського iнституту книги

     1. Для вiдбору поданих на мистецький конкурс та/або конкурсний вiдбiр проектiв, книжкової продукцiї, реалiзацiї iнших програм Український iнститут книги створює експертнi ради.

(абзац перший частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     Персональний склад експертних рад Українського iнституту книги формується директором Українського iнституту книги за результатами конкурсного добору експертiв.

     Порядок проведення конкурсного добору експертiв визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     Вимоги до кандидатiв до складу експертних рад Українського iнституту книги, критерiї та порядок проведення конкурсного добору експертiв визначаються у положеннi про експертнi ради Українського iнституту книги, затвердженому директором Українського iнституту книги.

     Український iнститут книги залучає експертiв, у тому числi iноземних, до роботи в експертних радах Українського iнституту книги з виплатою їм грошової винагороди та iнших компенсацiйних виплат (проживання, проїзд, добовi), за умови що такi виплати пов'язанi з дiяльнiстю експертiв. Експерти не можуть бути штатними працiвниками Українського iнституту книги.

     Виплати експертам здiйснюються вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, укладеного мiж ними та Українським iнститутом книги, за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених Українському iнституту книги.

     Порядок визначення розмiру (сум) виплат експертам Українського iнституту книги визначається за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 12 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     2. З метою створення, пiдтримки та промоцiї європейського канону української лiтератури, перекладу та популяризацiї творiв, включених до європейського канону української лiтератури, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, у встановленому ним порядку утворює постiйно дiючу мiжнародну експертну раду (далi - мiжнародна експертна рада).

     За виконання своїх функцiй члени мiжнародної експертної ради отримують винагороду. Розмiр та порядок виплати винагороди членам мiжнародної експертної ради встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 12 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

     3. Порядок формування мiжнародної експертної ради, повноваження, права та обов'язки її членiв визначаються положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

(статтю 12 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2022р. N 2313-IX)

Роздiл II. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пункту 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення", який набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

     2. До приведення законiв України та iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Внести змiни до таких законiв України:

(пункт 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI, втратив чиннiсть згiдно з Митним кодексом України вiд 13.03.2012р. N 4495-VI)

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити i привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
6 березня 2003 року
N 601-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.