ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 20 листопада 2003 року N 1300-IV

Дiю Закону зупинено на 2003 рiк
згiдно iз Законом України вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV

Дiю Закону зупинено на 2004 рiк,
крiм виготовлення учнiвських зошитiв, пiдручникiв та
навчальних посiбникiв вiтчизняного виробництва,
згiдно iз Законом України вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV

Дiю Закону вiдновлено
у зв'язку iз виключенням пункту 37 частини першої статтi 80
Закону України вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV
(згiдно iз Законом України
вiд 17 червня 2004 року N 1801-IV)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 18 вересня 2008 року N 521-VI,
вiд 1 червня 2010 року N 2289-VI,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законом України
вiд 12 травня 2011 року N 3352-VI,
Митним кодексом України
вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI,
Законами України
вiд 25 грудня 2015 року N 922-VIII,
вiд 28 сiчня 2016 року N 954-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 16 червня 2020 року N 692-IX

     Цей Закон визначає засади державної пiдтримки книговидавничої справи в Українi i спрямований на подолання кризи у вiтчизняному книговиданнi та створення сприятливих умов для його розвитку.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв i понять

     У цьому Законi наведенi нижче термiни i поняття вживаються у такому значеннi:

(абзац перший статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     грант - грошовi кошти (фiнансовi ресурси), що надаються на безоплатнiй, безпроцентнiй i безповоротнiй основi суб'єктам господарювання та фiзичним особам за результатами конкурсного вiдбору, для реалiзацiї програм, проектiв, заходiв, а також для iнституцiйної пiдтримки суб'єктiв видавничої справи незалежно вiд форми власностi;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     книжкове видання - видання, особливiстю матерiальної структури якого є скрiплення аркушiв у корiнцi з обкладинкою чи оправою. Книжкове видання може бути текстовим, образотворчим, нотним, картографiчним;

     книжкова продукцiя - сукупнiсть книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску.

     Iншi поняття i термiни вживаються в цьому Законi у значеннях, визначених законодавством України.

     Стаття 2. Книговидавнича справа

     Книговидавнича справа як складова частина видавничої справи - сфера суспiльних вiдносин, що поєднує в собi органiзацiйно-творчу та виробничо-господарську дiяльнiсть юридичних i фiзичних осiб, якi займаються створенням, виготовленням i розповсюдженням книжкової продукцiї.

     Складовими частинами книговидавничої справи є видавнича дiяльнiсть, виготовлення та розповсюдження видавничої продукцiї, визначенi Законом України "Про видавничу справу" в частинi, що стосується книжкових видань.

     Стаття 3. Мета державної пiдтримки книговидавничої справи

     Метою державної пiдтримки книговидавничої справи в Українi є:

     визнання духовної функцiї книги в суспiльствi;

     задоволення духовних, освiтнiх i культурних потреб Українського народу за допомогою книг;

     забезпечення державних iнтересiв щодо захисту нацiонального iнформацiйного простору;

     сприяння збiльшенню випуску книжкової продукцiї в Українi, зниженню її собiвартостi та пiдвищенню конкурентоспроможностi як на вiтчизняному книжковому ринку, так i за межами України;

     оновлення i переоснащення видавничо-полiграфiчної бази суб'єктiв видавничої справи та створення сприятливих умов їх розвитку.

     Стаття 4. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на суб'єктiв видавничої справи, якi провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про видавничу справу".

     Стаття 5. Державна полiтика у книговидавничiй справi

     Державна полiтика у книговидавничiй справi грунтується на визнаннi духовної, науково-освiтньої i культурно-творчої функцiї книги в суспiльствi та на принципах дотримання свободи у книговидавничiй справi, протидiї її монополiзацiї, змiцнення матерiально-технiчних, органiзацiйних, правових i наукових засад книговидавничої справи, гарантiї соцiального i правового захисту її працiвникiв.

     Державна полiтика у книговидавничiй справi спрямовується на пiдтримку розвитку нацiонального книговидання, задоволення духовних, освiтнiх i культурних потреб Українського народу за допомогою книг.

     Державна полiтика у книговидавничiй справi вiдповiдно до поставленої мети здiйснюється шляхом податкового, митного, валютного та iнших видiв регулювання, а також шляхом пiдтримки проектiв у сферi книговидавничої справи.

(частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     Частину четверту статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 20.11.2003р. N 1300-IV, частина четверта статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2289-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.12.2015р. N 922-VIII)

     Пiсля виконання державного замовлення виконавець має право на виготовлення за власнi кошти на умовах, визначених авторським договором, додаткового тиражу видання, випущеного за державним замовленням, для наповнення книжкового ринку та задоволення виробничих потреб.

(статтю 5 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 12.05.2011р. N 3352-VI)

     Стаття 6. Законодавство у сферi книговидавничої справи

     Вiдносини у сферi книговидавничої справи регулюються Конституцiєю України, Господарським кодексом України, законами України "Про видавничу справу", "Про iнформацiю", "Про авторське право i сумiжнi права", "Про державну таємницю", цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2008р. N 521-VI)

     Стаття 7. Український iнститут книги

     Український iнститут книги є державною установою, що належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв (далi - орган управлiння), i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до статуту, який затверджується органом управлiння.

     Статут Українського iнституту книги розробляється за участю громадських органiзацiй у сферi культури, книговидавцiв та книгорозповсюджувачiв.

     Метою дiяльностi Українського iнституту книги є:

     пiдтримка книговидавничої справи;

     популяризацiя читання;

     стимулювання перекладацької дiяльностi;

     популяризацiя української лiтератури у свiтi.

     Український iнститут книги здiйснює дiяльнiсть на засадах професiйностi, прозоростi, пiдзвiтностi.

     Виконавчим органом Українського iнституту книги є директор, який призначається органом управлiння за результатами конкурсного добору.

     В Українському iнститутi книги дiє наглядова рада - спецiальний орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю Українського iнституту книги, його посадових осiб та дiє в межах повноважень, передбачених законом i Статутом Українського iнституту книги.

     Український iнститут книги має вiдокремлене майно, що є об'єктом права державної власностi та перебуває в його оперативному управлiннi. Український iнститут книги може розмiщувати на поточних рахунках у банках державного сектору власнi кошти, отриманi як плата за послуги, що надаються ним згiдно з основною дiяльнiстю, а також благодiйнi внески та гранти.

     Український iнститут книги має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, веде облiк i звiтнiсть вiдповiдно до законодавства.

(Закон доповнено статтею 7 згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016р. N 954-VIII)

     Стаття 8. Участь Українського iнституту книги в реалiзацiї програм державної пiдтримки книговидавничої справи

     Предметом дiяльностi Українського iнституту книги є створення органiзацiйних, адмiнiстративних та культурологiчних умов для перетворення вiтчизняної видавничої справи на культурну iндустрiю європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країнi, забезпечення за допомогою вiтчизняної книги вiльного доступу громадян України до всiх сфер сучасних знань, вiдродження культури читання.

     Український iнститут книги на пiдставi делегованих повноважень здiйснює такi функцiї:

     створення i реалiзацiя проектiв та програм популяризацiї української лiтератури в Українi та за кордоном;

     реалiзацiя програми надання щорiчної натуральної допомоги у виглядi сертифiката на придбання книг учням закладiв загальної середньої освiти;

     представлення України в мiжнародних органiзацiях (спiлках), якi займаються розвитком (пiдтримкою) книговидання, бiблiотечної справи, промоцiєю читання;

     реалiзацiя нацiонально-культурних державних цiльових програм, пов'язаних з популяризацiєю української книговидавничої продукцiї в Українi та за кордоном, пiдтримкою книговидавничої справи, бiблiотек i бiблiотечної справи, популяризацiєю читання, створенням перекладiв тощо;

     органiзацiя та проведення конкурсiв, у тому числi надання премiй, стипендiй їх переможцям;

     координацiя та органiзацiя всеукраїнських i мiжнародних заходiв, виставок, ярмаркiв, фестивалiв, конкурсiв, семiнарiв, конференцiй, акцiй, подiй тощо;

     реалiзацiя програм резиденцiй для авторiв, перекладачiв, iлюстраторiв, лiтературних критикiв;

     здiйснення монiторингу та експертизи, спрямованих на прогнозування напрямiв розвитку книговидавничої сфери, проведення дослiджень, спрямованих на вивчення стану книжкового ринку, читання, читацького попиту, потреби у книжкових виданнях у бiблiотеках тощо;

     iнформування українських та iноземних видавництв про наявнi програми фiнансування проектiв та iншої пiдтримки їхньої дiяльностi;

     виконання окремих заходiв програми дiяльностi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури (далi - Програма дiяльностi з розвитку культури), виконання яких доручено органом управлiння;

     координацiя дiяльностi суб'єктiв видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунiкацiйних зв'язкiв мiж видавцями вiтчизняної книги, книгорозповсюджувачами та читачами;

     розроблення заходiв з популяризацiї вiтчизняної книговидавничої продукцiї, спiвпраця iз засобами масової iнформацiї в питаннях популяризацiї читання, української книги, вiтчизняної видавничої продукцiї;

     здiйснення заходiв, спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вiтчизняної видавничої продукцiї та перетворення книгарень, бiблiотек на центри популяризацiї вiтчизняної видавничої продукцiї та читання;

     створення i пiдтримка електронних ресурсiв для популяризацiї української лiтератури;

     сприяння розвитку бiблiотечної справи;

     реалiзацiя програм для сприяння поповненню фондiв бiблiотек книжковою продукцiєю;

     здiйснення iнших видiв пiдтримки, реалiзацiя програм, проектiв, заходiв, визначених цим Законом.

(частина друга статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)
(Закон доповнено статтею 8 згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016р. N 954-VIII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 06.10.2016р. N 1656-VIII)

     Стаття 81. Дiяльнiсть Українського iнституту книги з пiдтримки проектiв у сферi книговидавничої справи

     Український iнститут книги провадить дiяльнiсть, пов'язану з пiдтримкою проектiв у сферi книговидавничої справи, щодо:

     перекладу творiв iноземної лiтератури державною мовою;

     перекладу творiв української лiтератури iноземними мовами;

     пiдготовки та видання книжкових видань творiв української лiтератури;

     написання авторами (створення) нових лiтературних творiв;

     органiзацiї та проведення програм i заходiв популяризацiї читання (книжкових виставок, ярмаркiв, лiтературних фестивалiв, конкурсiв, тематичних акцiй, промоцiйних i комунiкацiйних кампанiй);

     поповнення бiблiотечних фондiв бiблiотек об'єднаних територiальних громад книжковою продукцiєю.

     Український iнститут книги здiйснює вiдбiр проектiв вiдповiдно до порядку проведення конкурсного вiдбору проектiв, що реалiзуються за пiдтримки Українського iнституту книги, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, у якому визначаються вимоги до вiдповiдних проектiв та отримувачiв коштiв, мiнiмальна та максимальна сума гранту для пiдтримки вiдповiдних проектiв; критерiї конкурсного вiдбору проектiв, етапи його проведення, процедура визначення переможцiв, пiдстави для надання або вiдмови у наданнi фiнансування.

     Рiшення про надання гранту для пiдтримки проекту приймається наглядовою радою Українського iнституту книги.

     Фiнансування проектiв здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених у державному бюджетi на вiдповiдний рiк Українському iнституту книги, у повному обсязi або на умовах спiвфiнансування у частцi, визначенiй наглядовою радою Українського iнституту книги.

     У разi прийняття рiшення про надання гранту для пiдтримки проекту Український iнститут книги укладає з отримувачем коштiв договiр про надання гранту.

     Договiр про надання гранту для пiдтримки проекту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським iнститутом книги будь-яких товарiв, робiт, послуг, зокрема книжкових видань, майнових прав тощо.

     Iстотними умовами договору про надання гранту для пiдтримки проекту є визначення конкретного проекту, для реалiзацiї якого надаються кошти; сума гранту (обсяг коштiв) з вiдповiдним кошторисом iз зазначенням статей витрат, на якi вона витрачатиметься; графiк платежiв; зобов'язання особи, яка отримує кошти, у тому числi щодо звiтностi; технiчнi вимоги до проекту, якi мають бути забезпеченi; строк реалiзацiї проекту; порядок надання доказiв на пiдтвердження належного виконання договору про надання гранту; вiдповiдальнiсть за порушення умов договору.

     Типова форма договору про надання гранту для пiдтримки проекту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     В умовах дiї запроваджених вiдповiдно до законодавства обмежень господарської дiяльностi, зумовлених надзвичайною ситуацiєю, надзвичайним станом або карантином, Український iнститут книги здiйснює iнституцiйну пiдтримку суб'єктiв видавничої справи (видавцiв) незалежно вiд форми власностi для забезпечення їх стабiльної дiяльностi та розвитку. Надання такої пiдтримки здiйснюється у формi гранту iнституцiйної пiдтримки.

     Термiн "iнституцiйна пiдтримка" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про Український культурний фонд". Порядок надання такої пiдтримки у формi гранту Українським iнститутом книги встановлюється цим Законом.

     Рiшення про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту приймається наглядовою радою Українського iнституту книги.

     Порядок надання iнституцiйної пiдтримки у формi грантiв суб'єктам видавничої справи затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     У разi прийняття рiшення про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту Український iнститут книги укладає з отримувачем коштiв вiдповiдний договiр.

     Iстотними умовами договору про надання iнституцiйної пiдтримки у формi грантiв є сума гранту; зобов'язання грантоотримувача, у тому числi щодо звiтностi; порядок надання доказiв на пiдтвердження належного виконання договору про надання гранту iнституцiйної пiдтримки; вiдповiдальнiсть за порушення умов договору.

     Типова форма договору про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     Договiр про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським iнститутом книги будь-яких товарiв, робiт, послуг.

(Закон доповнено статтею 81 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     Стаття 9. Директор Українського iнституту книги

     Керiвництво Українським iнститутом книги здiйснює директор, який призначається на посаду та звiльняється з посади рiшенням органу управлiння за результатами публiчного та вiдкритого конкурсного добору.

     Директором Українського iнституту книги може бути особа, яка має вищу освiту та стаж роботи на керiвних посадах не менше трьох рокiв.

     Директор працює за трудовим контрактом, що укладається строком на п'ять рокiв.

     Директор призначається органом управлiння з кандидатiв, вiдiбраних за результатами проведеного конкурсу та запропонованих конкурсною комiсiєю.

     Проведення конкурсу на посаду директора Українського iнституту книги здiйснює конкурсна комiсiя, що складається з дев'яти осiб. До її складу входять три особи, призначенi органом управлiння, та шiсть осiб, запропонованих громадськими об'єднаннями, господарськими об'єднаннями, статутнi документи яких передбачають дiяльнiсть у сферi культури та книговидавничiй справi, членами яких є авторитетнi особистостi, а їхня дiяльнiсть є активною (упродовж останнiх трьох рокiв органiзовують перiодично, не рiдше декiлькох разiв на рiк, громадськi заходи щодо iснуючих проблем вiдповiдної сфери, iнiцiюють публiчнi обговорення актуальних питань, публiчнi дискусiї у професiйнiй сферi тощо). Органiзацiйне забезпечення дiяльностi конкурсної комiсiї здiйснює апарат органу управлiння.

     Член конкурсної комiсiї не може бути державним службовцем, крiм членiв, призначених органом управлiння.

     Про початок конкурсу на посаду директора Українського iнституту книги повiдомляється на офiцiйному веб-сайтi органу управлiння не пiзнiш як за 45 днiв до дати проведення конкурсу.

     Особа, яка бажає стати директором Українського iнституту книги, подає до апарату органу управлiння вiдповiдну заяву. До заяви додаються автобiографiя, мотивацiйний лист, в якому викладаються мотиви до зайняття посади директора Українського iнституту книги, програма дiяльностi кандидата на посадi директора, копiя документа, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України, копiя трудової книжки, копiя диплома про вищу освiту (з додатками), здобуту в Українi, та/або копiї документiв про вищу юридичну освiту, здобуту за кордоном, разом з копiями документiв, що пiдтверджують їх визнання в Українi, а також копiї документiв про науковий ступiнь, вчене звання (за наявностi); письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копiй документiв, визначених цiєю статтею. Заявник може подати будь-якi iншi документи, що, на його думку, дозволять конкурснiй комiсiї бiльш повно розглянути питання обрання його кандидатури до складу наглядової ради.

     Копiї заяв кандидатiв, їхнi автобiографiї та змiст мотивацiйних листiв розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi органу управлiння.

     Порядок органiзацiї i проведення конкурсу з визначення кандидатiв на посаду директора Українського iнституту книги затверджується органом управлiння.

     За результатами розгляду кандидатур конкурсна комiсiя приймає рiшення про оголошення декiлькох кандидатур, якi за результатами конкурсного добору можуть бути призначенi на посаду директора Українського iнституту книги. Рiшення конкурсної комiсiї має бути вмотивованим, iз зазначенням причин, з яких були обранi певнi кандидати.

     Орган управлiння зобов'язаний опублiкувати рiшення конкурсної комiсiї на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше наступного дня пiсля його прийняття.

     З визначених конкурсною комiсiєю кандидатiв орган управлiння обирає одного, який призначається на посаду директора Українського iнституту книги, про що приймається вiдповiдне рiшення.

     Особа вважається призначеною на посаду директора Українського iнституту книги з дня укладення з нею контракту.

     Директор може бути звiльнений з посади достроково з пiдстав, передбачених трудовим законодавством, за наявностi рiшення наглядової ради про погодження такого звiльнення.

(Закон доповнено статтею 9 згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016р. N 954-VIII)

     Стаття 10. Наглядова рада Українського iнституту книги

     Наглядова рада є спецiальним наглядовим органом, що дiє при Українському iнститутi книги на постiйнiй основi з метою забезпечення в його дiяльностi балансу iнтересiв держави, суспiльства та суб'єктiв дiяльностi у сферi культури, дотримання принципiв законностi, незалежностi, об'єктивностi, вiдкритостi, прозоростi, доступностi для громадськостi.

     Повноваження наглядової ради визначаються цим Законом та Статутом Українського iнституту книги.

     Наглядова рада складається iз семи членiв, якi обираються органом управлiння в порядку, визначеному цим Законом та Статутом Українського iнституту книги. Член наглядової ради призначається строком на п'ять рокiв. Одна i та сама особа не може бути призначеною членом наглядової ради на два строки поспiль. Член наглядової ради не зараховується до штату Українського iнституту книги та провадить свою дiяльнiсть на безоплатнiй основi.

     До складу наглядової ради обирають i призначають авторитетних спецiалiстiв гуманiтарної сфери - авторiв популярних лiтературних творiв, лiтературних критикiв, iнших дiячiв культури, якi мають високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет.

     Членами наглядової ради не можуть бути державнi службовцi.

     Порядок формування складу наглядової ради, вiдкликання окремих її членiв, дострокове припинення повноважень члена наглядової ради визначається Статутом Українського iнституту книги.

(частина шоста статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     До повноважень наглядової ради належить:

     погодження:

     складеного в установленому порядку рiчного плану роботи Українського iнституту книги;

(абзац третiй частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     рiшення директора щодо укладення договорiв (контрактiв) на суму, що перевищує 500 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати;

(абзац четвертий частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     рiшень органу управлiння про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi директора Українського iнституту книги;

(абзац п'ятий частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     затвердження:

     абзац сьомий частини сьомої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     звiту про виконання рiчного плану роботи Українського iнституту книги;

(абзац восьмий частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     стратегiї Українського iнституту книги;

(абзац дев'ятий частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     здiйснення контролю за:

     виконанням директором Українського iнституту книги функцiональних обов'язкiв, визначених Статутом Українського iнституту книги та укладеним в установленому порядку контрактом;

     провадженням фiнансово-господарської дiяльностi Українського iнституту книги;

     розгляд iнших питань щодо дiяльностi Українського iнституту книги та виконання iнших функцiй вiдповiдно до законодавства;

     прийняття рiшення щодо надання Українським iнститутом книги грантiв для пiдтримки проектiв, iнституцiйної пiдтримки у формi грантiв.

(частину сьому статтi 10 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     Копiї заяв про обрання членами наглядової ради, автобiографiї та змiст мотивацiйних листiв, у яких кандидати викладають мотиви до обрання членами наглядової ради, розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi органу управлiння.

     Склад наглядової ради Українського iнституту книги, обраної в передбаченому цим Законом порядку, затверджується рiшенням органу управлiння.

(Закон доповнено статтею 10 згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016р. N 954-VIII)

     Стаття 11. Фiнансування Українського iнституту книги

     Український iнститут книги фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України, у тому числi коштiв спецiальних фондiв Державного бюджету України, розпорядником яких є орган управлiння, а також коштiв, отриманих вiд управлiння майном, переданим Українському iнституту книги на правi оперативного управлiння, надходжень вiд управлiння правами iнтелектуальної власностi, надходжень вiд спiвробiтництва з мiжнародними органiзацiями i установами, грантiв, пожертв, дарункiв та з iнших джерел, передбачених законом, а також доходiв, отриманих вiд управлiння вiльними коштами Українського iнституту книги.

     Кошти, отриманi Українським iнститутом книги з передбачених частиною першої цiєї статтi джерел, використовуються виключно для фiнансування реалiзацiї завдань та функцiй, передбачених цим Законом та Статутом Українського iнституту книги.

     Український iнститут книги розпоряджається коштами, отриманими з джерел, передбачених цiєю статтею, вiдповiдно до законодавства.

(Закон доповнено статтею 11 згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016р. N 954-VIII)

     Стаття 12. Склад та порядок формування експертних рад Українського iнституту книги

     1. Для вiдбору поданих на конкурсний вiдбiр проектiв, книжкової продукцiї, реалiзацiї iнших програм Український iнститут книги створює експертнi ради.

     Персональний склад експертних рад Українського iнституту книги формується директором Українського iнституту книги за результатами конкурсного добору експертiв.

     Порядок проведення конкурсного добору експертiв визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     Вимоги до кандидатiв до складу експертних рад Українського iнституту книги, критерiї та порядок проведення конкурсного добору експертiв визначаються у положеннi про експертнi ради Українського iнституту книги, затвердженому директором Українського iнституту книги.

     Український iнститут книги залучає експертiв, у тому числi iноземних, до роботи в експертних радах Українського iнституту книги з виплатою їм грошової винагороди та iнших компенсацiйних виплат (проживання, проїзд, добовi), за умови що такi виплати пов'язанi з дiяльнiстю експертiв. Експерти не можуть бути штатними працiвниками Українського iнституту книги.

     Виплати експертам здiйснюються вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, укладеного мiж ними та Українським iнститутом книги, за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених Українському iнституту книги.

     Порядок визначення розмiру (сум) виплат експертам Українського iнституту книги визначається за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 12 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

Роздiл II. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пункту 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення", який набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

     2. До приведення законiв України та iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Внести змiни до таких законiв України:

(пункт 3 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI, втратив чиннiсть згiдно з Митним кодексом України вiд 13.03.2012р. N 4495-VI)

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити i привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
6 березня 2003 року
N 601-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.