ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо державної пiдтримки книговидавничої справи в Українi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Абзац перший пункту "о" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2001 р., N 30, ст. 143; 2004 р., N 14, ст. 195; 2006 р., N 19 - 20, ст. 163) викласти в такiй редакцiї:

     "до 1 сiчня 2015 року товари, якi не виробляються в Українi i ввозяться на митну територiю України для використання у видавничiй дiяльностi та дiяльностi з виготовлення книжкової продукцiї, яка виробляється в Українi, та мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) такi коди:

Код товару
згiдно з УКТ ЗЕД
Опис товару
3211 00 00 Готовi сикативи
3212 90 31 00,
3212 90 38 00
Тiльки пiгменти (включаючи металевi порошки та пластiвцi диспергованих у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалi), крiм тих, що на основi алюмiнiєвого порошку
3215 11 00 00 Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00 Фарба друкарська, крiм чорної
3505 10 50 00,
3505 10 90 00
Модифiкованi крохмалi, якi використовуються в паперовiй промисловостi
3701 30 00 00 Тiльки пластини (алюмiнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром та пластини, фотополiмеризацiйно придатнi для виготовлення друкарських форм у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром для виготовлення штампiв для тиснення в полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплiвки плоскi (листовi) для виготовлення фотоформ у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00 Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м
3702 43 00 00 Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м
3702 44 00 90 Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м
3907 50 00 00 Смоли алкiднi
4008 21 90 00 Офсетнi гумовi пластини iз непористої гуми, крiм покриття для пiдлог i матiв
4703 21 00 00 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4703 29 00 00 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з листяних порiд
4704 21 00 00 Целюлоза деревинна сульфiтна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4707 90 10 00 Несортованi вiдходи паперу i картону та макулатура
4707 90 90 00 Вiдсортованi вiдходи паперу i картону та макулатура
5901 10 00 00 Тiльки текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок
8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00
Обладнання для виробництва паперової маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону
8440 10 00 00 Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальнi машини
8441 10 00 00 Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу
8443 11 00 00,
8443 19 10 00,
8443 19 31 00,
8443 19 35 00,
8443 19 39 00,
8443 19 90 00,
8443 60 00 00,
8443 90 10 00,
8443 90 80 00
Машини для офсетного друку та обладнання i частини до них, крiм товарної позицiї 8443 90 05 00

 "

     2. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2003 р., N 24, ст. 162; 2004 р., N 14, ст. 195; 2007 р., N 9, ст. 75, N 12, ст. 101):

     пункт 5.5 статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5.5. Звiльнення вiд оподаткування, передбаченi статтею 5 цього Закону, не поширюються на операцiї з:

     поставки товарiв у митному режимi iмпорту або реiмпорту (крiм випадкiв, зазначених у пiдпунктах 5.1.7 i 5.1.24 пункту 5.1 та у пунктi 5.3 цiєї статтi);

     поставки пiдакцизних товарiв (крiм легкових автомобiлiв для iнвалiдiв згiдно з пiдпунктом 5.1.4 пункту 5.1 та товарiв згiдно з пунктом 5.3 цiєї статтi)";

     в абзацi першому пункту 11.37, пунктах 11.38 та 11.40 статтi 11 цифри "2009" замiнити цифрами "2015".

     3. В абзацi першому пiдпункту 7.13.7 пункту 7.13 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 24, ст. 162; 2004 р., N 14, ст. 195; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43 - 44, ст. 493) цифри "2009" замiнити цифрами "2015".

     4. У Законi України "Про видавничу справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206):

     у статтi 4:

     пiсля слiв "Конституцiєю України" доповнити словами "Господарським кодексом України";

     слова "Про пiдприємництво" та "Про пiдприємства в Українi" виключити;

     у частинi четвертiй статтi 10 слова "Законом України "Про пiдприємництво" замiнити словами "Господарським кодексом України".

     5. У статтi 6 Закону України "Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 24, ст. 162; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 43 - 44, ст. 493):

     пiсля слiв "Конституцiєю України" доповнити словами "Господарським кодексом України";

     слова "Про пiдприємництво" та "Про пiдприємства в Українi" виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2009 року.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
18 вересня 2008 року
N 521-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.