ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про видавничу справу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 7 лютого 2002 року N 3047-III,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 18 листопада 2003 року N 1268-IV,
вiд 3 лютого 2004 року N 1407-IV,
вiд 23 червня 2005 року N 2707-IV,
вiд 8 вересня 2005 року N 2855-IV,
вiд 2 листопада 2006 року N 317-V,
вiд 18 вересня 2008 року N 521-VI,
вiд 12 травня 2011 року N 3352-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5492-VI,
вiд 1 липня 2014 року N 1554-VII,
вiд 25 грудня 2015 року N 927-VIII,
вiд 28 сiчня 2016 року N 954-VIII,
вiд 8 грудня 2016 року N 1780-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1982-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 16 червня 2020 року N 692-IX

     Цей Закон визначає загальнi засади видавничої справи, регулює порядок органiзацiї та провадження видавничої дiяльностi, виготовлення та розповсюдження видавничої продукцiї, умови взаємовiдносин i функцiонування суб'єктiв видавничої справи.

(абзац перший преамбули iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Вiдповiдно до Конституцiї України цей Закон покликаний сприяти нацiонально-культурному розвитку українського народу, громадян України всiх нацiональностей, утвердженню їх духовностi та моралi, доступу членiв суспiльства до загальнолюдських цiнностей, захисту прав та iнтересiв авторiв, видавцiв, виготовлювачiв, розповсюджувачiв i споживачiв видавничої продукцiї.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     1) виготовлення видавничої продукцiї - виробничо-технологiчний процес вiдтворення визначеним тиражем видавничого оригiналу полiграфiчними чи iншими технiчними засобами;

     2) виготовлювач видавничої продукцiї - суб'єкт господарювання, що здiйснює виготовлення тиражу видання;

     3) видавець - суб'єкт господарювання, що здiйснює видавничу дiяльнiсть;

     4) видавництво - юридична особа, основним видом дiяльностi якої є видавнича дiяльнiсть;

     5) видавнича дiяльнiсть - органiзацiйно-творча, господарсько-виробнича дiяльнiсть видавцiв, спрямована на пiдготовку i випуск у свiт видавничої продукцiї;

     6) видавнича органiзацiя - юридична особа, що здiйснює видавничу дiяльнiсть разом з iншими видами дiяльностi;

     7) видавнича продукцiя - сукупнiсть видань, випущених видавцем (видавцями);

     8) видавнича справа - провадження або поєднання суб'єктами господарювання таких видiв дiяльностi: видавничої дiяльностi, виготовлення видавничої продукцiї, розповсюдження видавничої продукцiї;

     9) видання - твiр (документ), що пройшов редакцiйно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або iншим способом, мiстить iнформацiю, призначену для поширення, i вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв з питань видавничого оформлення, полiграфiчного i технiчного виконання;

(пункт 9 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     10) вихiднi вiдомостi видання - сукупнiсть даних, що характеризують видання та призначенi для його оформлення, бiблiографiчного опрацювання, статистичного облiку та iнформування споживача;

     11) замовник видавничої продукцiї - фiзична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцiю, беручи на себе фiнансовi зобов'язання;

     12) мiжнародний стандартний номер - номер, який на мiжнародному рiвнi iдентифiкує вiдповiдне видання певного видавця;

     13) розповсюдження видавничої продукцiї - доведення видавничої продукцiї до споживача через торговельну мережу або в iнший спосiб;

     14) розповсюджувач видавничої продукцiї - суб'єкт господарювання, що здiйснює розповсюдження видавничої продукцiї;

     15) суспiльно необхiднi видання - види видань, передбаченi до випуску за державним замовленням для задоволення прiоритетних державних потреб;

     16) тематична програма - програма випуску суспiльно необхiдних видань за бюджетнi кошти, розроблена в установленому порядку;

     17) тираж (наклад) - кiлькiсть виготовлених примiрникiв видання.

(стаття 1 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 2. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 3. Мета видавничої справи

     Видавнича справа спрямована на:

     задоволення потреб особи, суспiльства, держави у видавничiй продукцiї та отримання прибутку вiд цього виду дiяльностi;

     створення можливостей для самовиявлення громадян як авторiв незалежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, мовних або iнших ознак;

     забезпечення права на свободу думки i слова, на вiльне вираження своїх поглядiв i переконань;

     сприяння нацiонально-культурному розвитку українського народу шляхом збiльшення загальної кiлькостi тиражiв, обсягiв та розширення тематичного спрямування українського книговидання;

     забезпечення доступу українського суспiльства до загальнолюдських цiнностей шляхом перекладу державною мовою кращих здобуткiв свiтової лiтератури, науки тощо, налагодження спiвпрацi з iноземними видавництвами, українською дiаспорою, укладення вiдповiдних мiжнародних угод;

     випуск видань мовами нацiональних меншин України для задоволення їхнiх культурно-освiтнiх потреб;

(абзац сьомий статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     абзац восьмий статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     збiльшення кiлькостi видань iноземними мовами, якi поширювали б у свiтi знання про Україну;

     абзац десятий статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     сприяння закордонним українцям у забезпеченнi вiтчизняними виданнями.

(статтю 3 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.06.2005 р. N 2707-IV, абзац одинадцятий статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 4. Законодавство про видавничу справу

     Вiдносини у сферi видавничої справи регулюються Конституцiєю України, Господарським кодексом України, законами України "Про iнформацiю", "Про обов'язковий примiрник документiв", "Про авторське право i сумiжнi права", "Про державну таємницю", "Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi", "Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

(стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2008 р. N 521-VI, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 5. Державна полiтика у видавничiй справi

     Державна полiтика у видавничiй справi визначається Верховною Радою України i грунтується на принципах дотримання свободи у видавничiй справi, протидiї її монополiзацiї, змiцнення матерiально-технiчних, органiзацiйних, правових i наукових засад видавничої справи, гарантiї соцiального i правового захисту її працiвникiв.

     Державна полiтика у видавничiй справi спрямовується на пiдтримку розвитку нацiонального книговидання, наповнення україномовними виданнями ринку, фондiв бiблiотек, забезпечення потреб навчальних i наукових закладiв, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв, пiдприємств, установ i органiзацiй необхiдними виданнями державною мовою.

     Державна полiтика пiдтримки культур нацiональних меншин у видавничiй справi здiйснюється через вiдповiднi органи виконавчої влади iз залученням нацiонально-культурних товариств, а також Українського iнституту книги в межах повноважень, визначених законом та статутом.

(частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016 р. N 954-VIII)

     Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує проведення полiтики у видавничiй справi, спрямовує i координує роботу мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади у цiй сферi.

     Державне регулювання i контроль у видавничiй сферi здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi (далi - уповноважений орган).

(статтю 5 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI, у зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою, частина п'ята статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Державна полiтика у видавничiй справi може конкретизуватися i коригуватися в законах України на основi вивчення ринку видавничої продукцiї, аналiзу потреб, попиту i пропозицiй з урахуванням державної статистики друку.

     Держава надає прiоритети щодо випуску суспiльно необхiдних видань з метою забезпечення функцiонування органiв законодавчої, виконавчої та судової влади, охорони здоров'я, науки, освiти, культури, соцiального захисту населення за державними тематичними програмами i на засадах державного замовлення.

     Державна полiтика у видавничiй справi вiдповiдно до поставленої мети здiйснюється також шляхом податкового, митного, валютного та iнших видiв регулювання.

     Держава надає пiдтримку суб'єктам видавничої справи, створює сприятливi умови для розвитку книговидання вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi". Передача в оренду державного та комунального майна суб'єктам видавничої справи здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

(статтю 5 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 6. Державна пiдтримка i особливостi приватизацiї у видавничiй справi

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, разом з iншими органами державної влади вживає заходiв iз розвитку книговидання та книгорозповсюдження, популяризацiї вiтчизняної книговидавничої продукцiї.

(статтю 6 доповнено новою частиною першою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI, у зв'язку з цим частини першу - четверту вважати вiдповiдно частинами другою - п'ятою)

     Приватизацiя книжкових, газетно-журнальних видавництв, пiдприємств полiграфiї та книгорозповсюдження загальнодержавного значення, що мають на своєму балансi примiщення i/або високi технологiчнi лiнiї для випуску високоякiсної друкованої продукцiї та її поширення, може здiйснюватися шляхом акцiонування в такому порядку:

     51 вiдсоток акцiй залишається за державою;

     25 вiдсоткiв акцiй передається акцiонованим полiграфiчним та книготорговельним пiдприємствам;

     24 вiдсотки акцiй передається юридичним особам - видавцям, якi випускають продукцiю на даному полiграфiчному пiдприємствi або розповсюджують її через дане пiдприємство оптового книгорозповсюдження, що перетворенi в акцiонернi товариства вiдкритого типу або є такими. Пакети акцiй мiж ними розподiляються пропорцiйно до обсягiв продукцiї, що друкується i розповсюджується.

     Держава надає пiдтримку видавництвам, видавничим органiзацiям, полiграфiчним та книготорговельним пiдприємствам, що випускають або розповсюджують не менше 50 вiдсоткiв продукцiї державною мовою та малотиражнi (до 5 тисяч примiрникiв) видання мовами нечисленних нацiональних меншин, а також видання, аудiйованi у спецiальному цифровому форматi для слiпих, осiб з порушеннями зору та осiб з дислексiєю або надрукованi рельєфно-крапковим шрифтом для слiпих, шляхом надання пiльг щодо сплати податкiв та зборiв. Така пiдтримка надається i при вивезеннi видавничої продукцiї, випущеної в Українi, та при ввезеннi видавничої продукцiї вiтчизняних видавцiв, виданої українською мовою та мовами нечисленних нацiональних меншин, а також видання, аудiйованi у спецiальному цифровому форматi для слiпих, осiб з порушеннями зору та осiб з дислексiєю або надрукованi рельєфно-крапковим шрифтом для слiпих, що проживають в Українi.

(частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2015 р. N 927-VIII)

     Видавництва користуються послугами органiзацiй поштового, телеграфного i телефонного зв'язку за тарифами, передбаченими для бюджетних органiзацiй та установ.

     Видавництвам, що спецiалiзуються на випуску продукцiї рекламного та еротичного характеру, пiдтримка з боку держави не надається.

     Стаття 7. Фонди пiдтримки i розвитку видавничої справи

     Для фiнансування заходiв, спрямованих на пiдтримку i розвиток видавничої справи, її матерiально-технiчної i наукової бази, можуть утворюватися фонди з мiжнародним, всеукраїнським та мiсцевим статусом.

     Стаття 8. Мова у видавничiй справi

     У видавничiй справi мова застосовується вiдповiдно до статтi 10 Конституцiї України та визначається законом.

(частина перша статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Уся друкована продукцiя, призначена для службового та ужиткового користування (бланки, форми, квитанцiї, квитки, посвiдчення, дипломи тощо), що розповсюджується через державнi пiдприємства, установи i органiзацiї, видається державною мовою.

     Держава заохочує здiйснення видавничої дiяльностi, виготовлення i розповсюдження видавничої продукцiї державною мовою та мовами нацiональних меншин, що проживають в Українi.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Завдання щодо забезпечення дотримання державної мовної полiтики у видавничiй сферi покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi.

(частина четверта статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)

Роздiл II
ОРГАНIЗАЦIЯ I ЗДIЙСНЕННЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

     Стаття 9. Органiзацiйно-правовi форми у видавничiй справi

(назва статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     У видавничiй справi на засадах рiзних форм власностi використовуються будь-якi органiзацiйно-правовi форми, передбаченi законодавством.

     Стаття 10. Суб'єкти та об'єкти видавничої справи

(назва статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     До суб'єктiв видавничої справи вiдносяться видавцi, виготовлювачi та розповсюджувачi видавничої продукцiї.

     Суб'єктами видавничої справи в Українi є фiзичнi особи - пiдприємцi, юридичнi особи України та iноземних держав.

(частина друга статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Суб'єкти видавничої справи вступають у правовi, майновi, виробничi вiдносини iз суб'єктами iнших сфер дiяльностi вiдповiдно до законодавства.

     Суб'єкт видавничої справи може бути одночасно видавцем та/чи виготовлювачем та/чи розповсюджувачем видавничої продукцiї.

(частина четверта статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2008 р. N 521-VI, частини четверту i п'яту замiнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII, у зв'язку з цим частину шосту вважати частиною п'ятою)

     Вiдносини мiж суб'єктами видавничої справи регулюються окремими угодами, укладеними згiдно з законодавством.

     Об'єктом видавничої справи є видавнича продукцiя.

(статтю 10 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII, частина шоста статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 11. Засновник (спiвзасновники) суб'єкта видавничої справи

     Засновником (спiвзасновниками) суб'єкта видавничої справи, що є юридичною особою, можуть бути громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають в Українi на законних пiдставах, юридичнi особи України та iноземних держав.

     Засновник (спiвзасновники) суб'єкта видавничої справи затверджує установчi документи суб'єкта видавничої справи, що є юридичною особою.

     Засновник (спiвзасновники) суб'єкта видавничої справи має право брати участь у формуваннi видавничої програми, доборi кадрiв, одержувати прибуток вiд видавничої дiяльностi, виготовлення та розповсюдження видавничої продукцiї.

(стаття 11 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 12. Державний реєстр видавцiв, виготовлювачiв i розповсюджувачiв видавничої продукцiї

     З метою облiку суб'єктiв видавничої справи в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, уповноваженим органом ведеться Державний реєстр видавцiв, виготовлювачiв i розповсюджувачiв видавничої продукцiї (далi - Державний реєстр).

     Суб'єкти господарювання провадять дiяльнiсть у видавничiй справi пiсля внесення їх до Державного реєстру на пiдставi свiдоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавцiв, виготовлювачiв i розповсюджувачiв видавничої продукцiї (далi - свiдоцтво).

     Видача свiдоцтва або прийняття рiшення про вiдмову в його видачi, переоформлення, видача дублiката та анулювання свiдоцтва здiйснюються уповноваженим органом.

     Дiяльнiсть у видавничiй справi без внесення до Державного реєстру провадять:

     органи законодавчої, виконавчої, судової влади - для випуску офiцiйних видань з матерiалами законодавчого та iншого нормативно-правового характеру, бюлетенiв судової практики;

     пiдприємства, установи, органiзацiї, навчальнi заклади, науковi установи, творчi спiлки, iншi юридичнi особи - для випуску i безоплатного поширення iнформацiйних (бiблiографiчних, реферативних, оглядових), рекламних видань про свою дiяльнiсть; видань, що мiстять нормативнi акти з виробничо-практичних питань таких пiдприємств, установ та органiзацiй; службових та методичних матерiалiв, документiв для потреб їхньої статутної дiяльностi, а також матерiалiв на правах рукопису, розмножених за допомогою технiчних засобiв.

(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.05.2003 р. N 762-IV, вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 13. Заява про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру

     Заява про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавцiв, виготовлювачiв i розповсюджувачiв видавничої продукцiї (далi - заява) подається до уповноваженого органу i має мiстити таку iнформацiю про суб'єкта господарювання:

     для фiзичної особи - пiдприємця:

     прiзвище, iм'я, по батьковi;

     вид (види) дiяльностi у видавничiй справi;

     паспортнi данi;

     мiсце проживання;

     номери засобiв зв'язку;

     для юридичної особи:

     повне та скорочене найменування;

     вiдомостi про засновника (спiвзасновникiв) суб'єкта господарювання (прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi (для фiзичної особи), повне найменування (для юридичної особи), мiсцезнаходження (мiсце проживання), номери засобiв зв'язку;

     вид (види) дiяльностi у видавничiй справi;

     мiсцезнаходження;

     номери засобiв зв'язку.

     До заяви додаються нотарiально засвiдченi копiї установчих документiв суб'єкта господарювання - юридичної особи.

     Заява складається державною мовою, пiдписується керiвником суб'єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб'єктом господарювання, який є фiзичною особою - пiдприємцем.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1982-VIII)
(стаття 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012 р. N 5492-VI, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 14. Внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру

     Рiшення про видачу свiдоцтва та внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру або про надання письмового повiдомлення про вiдмову у видачi свiдоцтва ухвалюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днiв з дати надходження заяви.

     Свiдоцтво видається на безоплатнiй основi та дiє безстроково.

(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 15. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 16. Вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката та анулювання свiдоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру

     Уповноважений орган вiдмовляє суб'єктовi господарювання у видачi свiдоцтва у разi, якщо:

     суб'єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру;

     в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдсутня iнформацiя про суб'єкта господарювання;

     iнформацiя про суб'єкта господарювання, наведена у заявi, не вiдповiдає вiдомостям, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     заява та доданi до неї документи поданi з порушенням вимог, встановлених статтею 13 цього Закону.

     Свiдоцтво пiдлягає переоформленню у разi змiни найменування або прiзвища, iменi, по батьковi суб'єкта видавничої справи, його мiсцезнаходження (мiсця проживання), засновника (спiвзасновникiв) та виду (видiв) дiяльностi у видавничiй справi.

     Пiдставами для видачi дублiката свiдоцтва є його втрата або пошкодження.

     Анулювання свiдоцтва здiйснюється уповноваженим органом у разi:

     припинення дiяльностi суб'єкта видавничої справи з пiдстав, передбачених статтею 32 цього Закону;

     переоформлення свiдоцтва;

     винесення судом рiшення про анулювання свiдоцтва.

(стаття 16 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 17. Замовник видавничої продукцiї

(назва статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Замовниками будь-якої видавничої продукцiї можуть бути: громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, що перебувають в Українi на законних пiдставах, юридичнi особи України та iнших держав.

     Умови виконання замовлення на видавничу продукцiю, права та обов'язки сторiн визначаються вiдповiдними угодами, укладеними згiдно iз законодавством мiж замовником видавничої продукцiї та вiдповiдними суб'єктами видавничої справи.

(статтю 17 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII, у зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шостою)

     Частину третю статтi 17 виключено

(частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно з Законом України вiд 03.02.2004 р. N 1407-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     З метою видання творiв видавцi можуть використовувати, крiм власних коштiв, кошти меценатiв, спонсорiв, благодiйних та iнших фондiв.

(статтю 17 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII, у зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою)

     Замовник визначає мову, обсяг, тираж видання, самостiйно вирiшує питання про його використання чи розповсюдження.

     Видавець має право бути замовником перед виготовлювачем та розповсюджувачем видавничої продукцiї.

     Умови виконання замовлення на видавничу продукцiю, права та обов'язки сторiн визначаються договорами мiж автором (спiвавторами), їх спадкоємцями чи особами, яким автори чи їх спадкоємцi передали свої авторськi майновi права на об'єкт замовлення, замовником, видавцем, виготовлювачем та розповсюджувачем, укладеними вiдповiдно до законодавства.

(частина сьома статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2004 р. N 1407-IV)

     Стаття 18. Видавцi

(назва статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     До видавцiв належать видавництва, видавничi органiзацiї та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi здiйснюють видавничу дiяльнiсть.

(статтю 18 доповнено новою частиною першою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII, у зв'язку з цим частини першу - третю вважати вiдповiдно частинами другою - четвертою)

     Основною структурною ланкою у видавничiй справi є видавництва i видавничi органiзацiї рiзних форм власностi.

     Видавництва та видавничi органiзацiї дiють на пiдставi своїх установчих документiв, якi, окрiм вiдомостей, передбачених законодавством, мають мiстити вiдомостi про належнiсть цих видавцiв до видавництв або видавничих органiзацiй.

(частина третя статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Частину четверту статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 19. Гарантiї прав видавцiв

(назва статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Права видавцiв гарантуються Конституцiєю та законами України.

(частина перша статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Втручання державних органiв, їх посадових осiб, громадських органiзацiй, окремих громадян в органiзацiйно-творчу дiяльнiсть видавцiв, а також цензура як контроль за iдеологiчним змiстом видань забороняються. Вiдповiдними органами контролюється лише змiст iнформацiї, що охороняється законодавством.

     Стаття 20. Права та обов'язки видавця

     Права та обов'язки видавця у вiдносинах з автором (спiвавторами) твору в галузi науки, лiтератури i мистецтва, їх спадкоємцями чи з особою, якiй автори чи їх спадкоємцi передали авторськi майновi права, чи з особами, яким належать права на iншi об'єкти права iнтелектуальної власностi, визначаються законодавством України з питань iнтелектуальної власностi.

(частина перша статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2004 р. N 1407-IV)

     З урахуванням специфiки видавничої дiяльностi видавець має право:

     формувати власну видавничу програму, визначати масштаби i тематичну спрямованiсть своєї дiяльностi;

     використовувати випущену за власною видавничою програмою видавничу продукцiю для забезпечення статутної дiяльностi, розповсюджувати її самостiйно або користуватися послугами iншого розповсюджувача;

(абзац третiй частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     випускати у свiт як обнародуванi, так i необнародуванi твори науки, лiтератури i мистецтва незалежно вiд їх призначення, жанру, обсягу, а також способу вiдтворення, вираженi в письмовiй чи будь-якiй iншiй формi, набувати невиключних або виключних майнових прав на них;

(абзац четвертий частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     приймати вiд юридичних i фiзичних осiб замовлення на пiдготовку i випуск у свiт видань, надавати їм редакцiйно-видавничi та iншi послуги вiдповiдно до профiлю своєї дiяльностi;

     абзац шостий частини другої статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     висувати у встановленому порядку виданi видавцем твори науки, лiтератури i мистецтва на здобуття державних, громадських, мiжнародних премiй;

     установлювати творчi та виробничi вiдносини, культурнi зв'язки з видавцями iнших держав;

     брати участь у роботi мiжнародних органiзацiй видавцiв, представляти свою видавничу продукцiю на нацiональних i мiжнародних конкурсах, виставках, ярмарках.

     Видавець зобов'язаний:

     здiйснювати свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України, поважати права всiх суб'єктiв видавничої справи та iнших сфер господарської дiяльностi;

(абзац другий частини третьої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     сприяти утвердженню загальнолюдських гуманiстичних цiнностей, розвитковi науки, культури, задоволенню духовних потреб українського народу, ставитися з повагою до нацiональної гiдностi, нацiональної своєрiдностi й культури всiх народiв;

     дотримуватися норм авторського та патентного права, положень нормативно-правових актiв, що регламентують видавничу справу, а також встановлюють вимоги щодо якостi видавничої продукцiї;

(абзац четвертий частини третьої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     забезпечувати своєчасне доставляння юридичним особам, визначеним Законом України "Про обов'язковий примiрник документiв", обов'язкових примiрникiв видань;

(абзац п'ятий частини третьої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     подавати в установленому порядку звiтнiсть про випуск видавничої продукцiї;

(абзац шостий частини третьої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     вiдшкодовувати збитки, заподiянi внаслiдок порушення законодавства.

     Стаття 21. Права та обов'язки виготовлювача видавничої продукцiї

     Виготовлювачем видавничої продукцiї може бути полiграфiчне пiдприємство, iнша юридична особа будь-якої форми власностi, громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, що перебувають в Українi на законних пiдставах, або юридичнi особи iншої держави, якi мають у своєму розпорядженнi засоби полiграфiчного виробництва чи копiювально-розмножувальну технiку.

     Виготовлювач приймає замовлення на виготовлення видавничої продукцiї за умови, що видавець внесений до Державного реєстру як суб'єкт видавничої справи, крiм випадкiв, передбачених частиною четвертою статтi 12 цього Закону.

(частина друга статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Умови та термiни виконання замовлення на виготовлення видавничої продукцiї визначаються договором мiж її замовником i виготовлювачем. Спори мiж замовником i виготовлювачем вирiшуються судом.

     Виготовлювач видавничої продукцiї несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством перед видавцем за точне вiдтворення видавничого оригiналу, дотримання вимог щодо якостi виконання кожного примiрника видання у замовленому тиражi.

(частина четверта статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Виготовлювач не має права без дозволу видавця передавати будь-кому, крiм випадкiв, передбачених законодавством, виготовлений тираж видання або його частину, видавничi оригiнали, макети, фото чи друкарськi форми, їх електроннi вiдповiдники.

(частина п'ята статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Виготовлення без дозволу видавця додаткового тиражу видання не допускається.

(частина шоста статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Частину сьому статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 22. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 23. Вихiднi вiдомостi видання

     Вихiднi вiдомостi видання - сукупнiсть даних, якi характеризують видання i призначенi для його оформлення, iнформування споживача, бiблiографiчного опрацювання i статистичного облiку.

     Кожний примiрник видання повинен мiстити вихiднi вiдомостi.

     Частину третю статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Частину четверту статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Вихiднi вiдомостi оформляє видавець.

     Всi книжковi видання в Українi, незалежно вiд мови основного тексту, повиннi мати обов'язкову анотацiю та вихiднi бiблiографiчнi вiдомостi державною мовою. Винятком можуть бути тiльки видання iноземними мовами, призначенi для розповсюдження за кордоном або серед iноземцiв.

     Вихiд у свiт видання без обов'язкових для нього вихiдних вiдомостей або з недостовiрними вiдомостями не допускається.

(частина сьома статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 24. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 25. Розповсюдження видавничої продукцiї

     Частину першу статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Розповсюдження видавничої продукцiї може здiйснюватися шляхом її реалiзацiї (продажу) в роздрiбнiй та оптовiй торгiвлi, безоплатного розповсюдження чи обмiну на договiрних засадах.

     Частину третю статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Частину четверту статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.11.2006 р. N 317-V)

     Вивезення за межi України i ввезення в Україну видавничої продукцiї здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 26. Права та обов'язки розповсюджувача видавничої продукцiї

     Розповсюджувач видавничої продукцiї має право:

     здiйснювати роздрiбну i оптову купiвлю-продаж видавничої продукцiї;

     самостiйно формувати свої виробничi плани, визначати масштаби своєї дiяльностi, добирати видавничу продукцiю за тематичною спрямованiстю;

     приймати вiд юридичних i фiзичних осiб замовлення на розповсюдження видавничої продукцiї;

(абзац четвертий частини першої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     встановлювати виробничi вiдносини з iноземними видавцями, розповсюджувачами видавничої продукцiї з метою її ввезення або вивезення.

(абзац п'ятий частини першої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Розповсюджувач зобов'язаний:

     здiйснювати свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України;

     подавати у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку державну статистичну звiтнiсть про вивезення за межi України i ввезення видавничої продукцiї в Україну.

     Стаття 261. Державне замовлення на випуск видавничої продукцiї

     Державне замовлення на випуск видавничої продукцiї формується вiдповiдно до вимог Закону України "Про державне замовлення для задоволення прiоритетних державних потреб" з урахуванням особливостей, передбачених цiєю статтею.

     Частину другу статтi 261 виключено

(статтю 261 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016 р. N 954-VIII, частину другу статтi 261 виключено згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     Частину третю статтi 261 виключено

(статтю 261 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016 р. N 954-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     Частину четверту статтi 261 виключено

(статтю 261 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 28.01.2016 р. N 954-VIII, у зв'язку з цим частини другу - сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятою - десятою, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     Показниками державного замовлення на випуск видавничої продукцiї є загальний обсяг друкованого видання, його тираж та вартiсть. Загальнi обсяги випущеної за державним замовленням видавничої продукцiї повиннi вiдповiдати загальним обсягам її розповсюдження.

     Державнi замовники як головнi розпорядники коштiв державного бюджету в межах видiлених коштiв та виходячи iз затверджених показникiв державного замовлення вiдповiдно до перелiку книжкових видань, передбачених до випуску за державним замовленням, що складається на пiдставi експертних висновкiв, укладають державнi контракти, в яких визначаються економiчнi i правовi зобов'язання сторiн та регулюються взаємовiдносини замовника i виконавця.

     Вибiр виконавцiв державного замовлення здiйснюється у порядку, встановленому Законом України "Про публiчнi закупiвлi".

(частина сьома статтi 261 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 692-IX)

     До перелiку книжкових видань, передбачених до випуску за державним замовленням, включаються видання, що висвiтлюють актуальнi теми в контекстi сучасних проблем державотворення та iсторiї України, сприяють розвитку культури, освiти i науки, змiцненню науково-технiчного та iнвестицiйного потенцiалу держави, iнтеграцiї України до європейського та свiтового спiвтовариства, вихованню молодi, задовольняють читацький попит вiдповiдно до даних бiблiотек України, у тому числi видання, аудiйованi у спецiальному цифровому форматi для слiпих, осiб з порушеннями зору та осiб з дислексiєю або надрукованi рельєфно-крапковим шрифтом для слiпих, а також видання, присвяченi пам'ятним датам.

(частина восьма статтi 261 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2015 р. N 927-VIII)

     Тираж видавничої продукцiї, випущеної за державним замовленням, безоплатно передається вiдповiдно до розподiлу, що здiйснюється державним замовником з попереднiм вивченням потреби, для поповнення фондiв публiчних та спецiальних бiблiотек державної i комунальної форми власностi, для посольств та українських громад за кордоном, громадських органiзацiй, нацiональних культурних товариств, органам державної влади та використовується для задоволення загальнодержавних i суспiльних потреб.

     Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої продукцiї та порядок її розповсюдження затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 261 згiдно iз Законом України вiд 12.05.2011 р. N 3352-VI)

     Стаття 27. Книжкова палата України

     Книжкова палата України - державна наукова установа у сферi видавничої справи та iнформацiйної дiяльностi, що здiйснює:

(абзац перший частини першої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 08.09.2005 р. N 2855-IV)

     державну бiблiографiчну реєстрацiю та централiзовану каталогiзацiю всiх без винятку видiв видань, випущених в Українi;

     збирання та використання адмiнiстративних даних, якi характеризують динамiку та тенденцiї у видавничiй справi;

(абзац третiй частини першої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002 р. N 3047-III)

     аналiз тенденцiй розповсюдження видавничої продукцiї, вивчення книжкового ринку, його регiональних особливостей;

     комплектування i збереження повного i недоторканного фонду Державного архiву друку - головного сховища всiх видiв видань, випущених в Українi;

     абзац шостий частини першої статтi 27 виключено

(абзац шостий частини першої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     розробку та обгрунтування короткострокових i довгострокових прогнозiв розвитку видавничої та бiблiографiчної справи в Українi;

     науковi дослiдження в галузi бiблiографiї, книгознавства, соцiологiї книги та читання, консервацiї та реставрацiї документiв;

     наукознавчi дослiдження i розробку бiблiометричних методiв визначення прiоритетних напрямiв i рiвнiв розвитку наукових дослiджень;

     створення i видання поточних, кумулятивних i ретроспективних бiблiографiчних покажчикiв, науково-аналiтичних оглядiв, карток централiзованої каталогiзацiї;

(абзац десятий частини першої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     розробку та експлуатацiю бiблiографiчних баз даних i мереж бiблiографiчної iнформацiї.

     абзац дванадцятий частини першої статтi 27 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Частину другу статтi 27 виключено

(статтю 27 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII, у зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Книжкова палата України одержує безоплатно в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, обов'язковi примiрники всiх видань, випуск яких здiйснюється суб'єктами видавничої справи в Українi, узагальнює вiдомостi про зазначенi примiрники, оприлюднює в засобах масової iнформацiї та надсилає їх уповноваженому органовi.

(частина третя статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Книжкова палата України належить до сфери управлiння уповноваженого органу.

(частина четверта статтi 27 у редакцiї Законiв України вiд 08.09.2005 р. N 2855-IV, вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Фiнансування основної дiяльностi Книжкової палати України здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(статтю 27 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII, у зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою)

     Книжкова палата України пiдпорядковується центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi.

(частина шоста статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)

     Стаття 28. Обмеження права у видавничiй справi

     Частину першу статтi 28 виключено

(частина перша статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2003 р. N 1268-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.12.2016 р. N 1780-VIII)

     У видавничiй справi забороняється:

     випускати у свiт, виготовляти та/або розповсюджувати продукцiю, що мiстить матерiали (висловлювання, заклики тощо), змiст яких спрямований на лiквiдацiю незалежностi України, змiну конституцiйного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенiтету i територiальної цiлiсностi держави, пiдрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду вiйни, насильства, комунiстичного та/або нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв та їхньої символiки, розпалювання мiжетнiчної, расової, релiгiйної ворожнечi, вчинення терористичних актiв, посягання на права i свободи людини, здоров'я населення;

(частину другу статтi 28 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 08.12.2016 р. N 1780-VIII)

     випускати у свiт, виготовляти та/або розповсюджувати продукцiю, що мiстить популяризацiю або пропаганду органiв держави-агресора та їх окремих дiй, що створюють позитивний образ працiвникiв держави-агресора, працiвникiв радянських органiв державної безпеки, виправдовують чи визнають правомiрною окупацiю територiї України;

(частину другу статтi 28 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 08.12.2016 р. N 1780-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим)

     випускати у свiт, виготовляти чи розповсюджувати продукцiю, яка мiстить iнформацiю, вiднесену до недобросовiсної реклами, рекламу з використанням шаржування державних символiв України (Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гiмну) у будь-якому виглядi;

(абзац четвертий частини другої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     випускати у свiт, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцiю, що мiстить iнформацiю, данi, вiдомостi, поширення та/або розповсюдження яких заборонено законодавством;

(абзац п'ятий частини другої статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     випускати у свiт, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцiю, обiг якої заборонено законодавством;

(абзац шостий частини другої статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     абзац сьомий частини другої статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     розповсюджувати видавничу продукцiю без дозволу її власника (спiввласникiв), а також з порушенням законодавства України з питань iнтелектуальної власностi.

(абзац восьмий частини другої статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2004 р. N 1407-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Суб'єкти видавничої справи не мають права розголошувати данi, що становлять державну або iншу таємницю, яка охороняється законодавством.

(частина третя статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Частину четверту статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Розповсюджувач не має права на розповсюдження вiтчизняної видавничої продукцiї, виданої з порушенням законодавства України та ввезеної з-за кордону, яка пiдпадає пiд обмеження, визначенi цим Законом.

(частина п'ята статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2016 р. N 1780-VIII)

     Стаття 281. Ввезення з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України видавничої продукцiї, що може бути розповсюджена на територiї України

     Видавнича продукцiя, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України, може бути ввезена на митну територiю України та розповсюджена на її територiї за умови наявностi вiдповiдного дозволу, крiм видавничої продукцiї, що ввозиться громадянами в ручнiй поклажi або супроводжуваному багажi загальною кiлькiстю не бiльше 10 примiрникiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, забезпечує реалiзацiю цього Закону шляхом видачi (вiдмови у видачi, переоформлення, видачi дублiката, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України, на митну територiю України (далi - дозвiл).

     Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу здiйснюється вiдповiдно до законiв України "Про адмiнiстративнi послуги", "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.

     Аналiз та оцiнку видавничої продукцiї щодо вiднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на територiї України, здiйснює експертна рада центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, яка формується з представникiв органiв державної влади, галузевих асоцiацiй, спiлок, громадського експертного середовища, видавцiв, провiдних дiячiв культури, мистецтва, науки i освiти, соцiальних психологiв, медiаекспертiв та iнших фахiвцiв iнформацiйної сфери (далi - експертна рада).

     Критерiї оцiнки видавничої продукцiї, що дозволена до розповсюдження на територiї України, розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, вiдповiдно до вимог цього Закону.

     Для отримання дозволу суб'єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, такi документи:

     заяву про надання дозволу, в якiй зазначаються повна назва видання мовою оригiналу та українською мовою, країна-виробник, рiк виходу у свiт, кiлькiсть примiрникiв, що ввозяться на митну територiю України;

     один примiрник оригiналу видання, що ввозиться на митну територiю України;

     оригiнал або нотарiально засвiдчену в установленому порядку копiю угоди, укладеної з власником прав на видання, що пiдтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукцiї на територiї України, разом з перекладом на українську мову, засвiдченим нотарiально;

     рецензiю, складену державною мовою фахiвцем (експертом) щодо оцiнки та характеристики змiсту видання, засвiдчену пiдписом власника прав на видання.

     Зазначений перелiк документiв, що подаються суб'єктом господарювання, є вичерпним.

     Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дублiката, анулювання) дозволу, а також видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) йому дозволу здiйснюються у паперовiй або електроннiй формi через центр надання адмiнiстративних послуг.

     Видача або надання вiдмови у видачi дозволу здiйснюється безоплатно протягом 10 календарних днiв з дня надходження заяви та документiв, необхiдних для видачi дозволу.

     Пiдставою для вiдмови у видачi дозволу є:

     подання суб'єктом господарювання не в повному обсязi пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу згiдно iз встановленим цим Законом перелiком;

     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовiрних вiдомостей;

     негативний висновок експертної ради.

     Пiдставою для переоформлення дозволу є змiна найменування або мiсцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або змiна прiзвища, iменi, по батьковi чи мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця.

     Переоформлення дозволу здiйснюється безоплатно за заявою, до якої додається дозвiл, що пiдлягає переоформленню.

     Строк видачi переоформленого дозволу становить п'ять робочих днiв з дня одержання заяви про його переоформлення.

     Пiдставою для видачi дублiката дозволу є його втрата або пошкодження.

     Видача дублiката дозволу здiйснюється на безоплатнiй основi протягом п'яти робочих днiв з дня одержання заяви про його видачу.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, анулює дозвiл з таких пiдстав:

     звернення суб'єкта господарювання iз заявою про анулювання дозволу;

     припинення юридичної особи (злиття, приєднання, подiл, перетворення, лiквiдацiя);

     припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     негативний висновок експертної ради.

     Рiшення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, про анулювання дозволу повинно мiстити перелiк та опис пiдстав (обґрунтування) анулювання дозволу. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, надсилає копiю рiшення про анулювання дозволу не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня його прийняття. Рiшення про анулювання дозволу може бути оскаржено до суду.

     Дозвiл видається на строк дiї угоди, укладеної власником прав на видання, що пiдтверджує право на розповсюдження видавничої продукцiї на територiї України, але не бiльше п'яти рокiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi дозволи, а також iнформацiю про їх анулювання в день видачi таких дозволiв чи прийняття рiшення про їх анулювання.

(статтю 281 доповнено новою частиною дев'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, у зв'язку з цим частини дев'ятнадцяту - двадцять третю вважати вiдповiдно частинами двадцятою - двадцять четвертою)

     Випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України для розповсюдження на територiї України, здiйснюється митним органом на пiдставi вiдповiдного дозволу, отриманого вiд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(частина двадцята статтi 281 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, веде реєстр видавничої продукцiї держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на територiї України, забезпечує його розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi та єдиному державному веб-порталi вiдкритих даних.

     Розповсюдження на територiї України видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України, без наявностi вiдповiдного дозволу, передбаченого цiєю статтею, тягне за собою застосування до розповсюджувачiв такої продукцiї адмiнiстративно-господарських санкцiй у формi накладення адмiнiстративно-господарського штрафу в розмiрi десяти мiнiмальних заробiтних плат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у розмiрi п'ятдесяти мiнiмальних заробiтних плат за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

     Рiшення про накладення штрафу, передбаченого частиною двадцять першою цiєї статтi, приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, на пiдставi звернень правоохоронних органiв, юридичних та фiзичних осiб. Мотиви та обґрунтування щодо визначення розмiру адмiнiстративно-господарського штрафу мають мiститися в рiшеннi про накладення штрафу.

     Видавнича продукцiя, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України та розповсюджується на територiї України без вiдповiдного дозволу, передбаченого цiєю статтею, вилучається з обiгу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 281 згiдно iз Законом України вiд 08.12.2016 р. N 1780-VIII)

     Стаття 29. Права споживача

     Споживач має право на: замiну видавничої продукцiї, в якiй виявлено полiграфiчний та iнший технологiчний брак; гарантiю виконання вiдповiдно оформлених передплатних зобов'язань.

Роздiл III
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У ВИДАВНИЧIЙ СПРАВI

     Стаття 30. Мiжнародне спiвробiтництво

     Мiжнародне спiвробiтництво у видавничiй справi здiйснюється на основi мiжнародних договорiв, ратифiкованих Україною, та законодавства України.

     Мiжнародне спiвробiтництво у видавничiй справi спрямовується на:

     змiцнення матерiально-технiчної бази видавничо-полiграфiчного комплексу шляхом впровадження нових технологiй, залучення для цього iноземних iнвестицiй;

     iнтенсифiкацiю культурного i наукового обмiну з iншими державами, розширення участi у мiжнародних виставках, ярмарках тощо;

     створення мережi розповсюдження вiтчизняної видавничої продукцiї за кордоном та вiдповiдно - iноземної в Українi;

     забезпечення культурних, наукових i освiтнiх потреб українцiв, якi проживають за кордоном.

     Стаття 31. Участь у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi

     Суб'єкти видавничої справи можуть у встановленому законодавством порядку брати участь у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

Роздiл IV
ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI СУБ'ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВИДАВНИЧУ СПРАВУ"

(назва роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Стаття 32. Припинення дiяльностi у видавничiй справi

     Дiяльнiсть суб'єкта видавничої справи припиняється:

     з iнiцiативи засновника (спiвзасновникiв) суб'єкта видавничої справи або самим суб'єктом видавничої справи, який є фiзичною особою - пiдприємцем;

     на пiдставi рiшення суду;

     у разi припинення юридичної особи (припинення дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця).

(частина перша статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2014 р. N 1554-VII)

     Суб'єкт видавничої справи вважається таким, що припинив свою дiяльнiсть, з моменту виключення його з Державного реєстру.

     Стаття 33. Вiдповiдальнiсть суб'єкта видавничої справи

     Особи, виннi у порушеннi цього Закону, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.

Роздiл V
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Закон України "Про видавничу справу" набирає чинностi з дня опублiкування.

     До приведення iнших законiв у вiдповiднiсть з нормами цього Закону вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     2. Особи, якi згiдно з цим Законом пiдлягають внесенню до Державного реєстру, зобов'язанi протягом року з дня опублiкування цього Закону подати заяву про внесення до Державного реєстру та одержати право на видання, виготовлення чи розповсюдження видавничої продукцiї.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв пiсля опублiкування Закону України "Про видавничу справу":

     подати Верховнiй Радi України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;

     розробити i привести у вiдповiднiсть з цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
5 червня 1997 року
N 318/97-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.