ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки сфери культури, креативних iндустрiй, туризму, малого та середнього бiзнесу у зв'язку з дiєю обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби COVID-19

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Пункт 14 роздiлу "Прикiнцевi та перехiднi положення" Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) викласти в такiй редакцiї:

     "14. Установити, що з моменту встановлення карантину, введеного Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" вiд 11 березня 2020 року N 211 (iз наступними змiнами i доповненнями), i до його вiдмiни (скасування) в установленому законом порядку, плата за користування нерухомим майном (його частиною) пiдлягає зменшенню за вимогою наймача, який здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з використанням цього майна, впродовж усього часу, коли майно не могло використовуватися в пiдприємницькiй дiяльностi наймача в повному обсязi через запровадженi обмеження та (або) заборони.

     У випадку, визначеному абзацом першим цього пункту, розмiр плати за користування майном не може перевищувати сукупний (пропорцiйно до орендованої площi) обсяг витрат, якi наймодавець здiйснив або повинен буде здiйснити за вiдповiдний перiод для внесення плати за землю, сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, i сплати вартостi комунальних послуг.

     Зазначенi витрати покладаються на наймача як плата за користуванням майном за вiдповiдний перiод пропорцiйно площi нерухомого майна, яку вiн наймає вiдповiдно до договору, якщо договором не передбачений обов'язок наймача самостiйно сплатити цi витрати повнiстю або частково.

     Ця норма не поширюється на суб'єктiв господарювання, якi впродовж дiї карантину фактично здiйснювали дiяльнiсть з використанням цього майна в своїй господарськiй дiяльностi в повному обсязi, а також на договори найму майна, яке належить територiальнiй громадi".

     2. У статтi 261 Закону України "Про видавничу справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206; 2011 р., N 45 ст. 486; 2016 р., N 6, ст. 61, N 10, ст. 102):

     частини другу - четверту виключити;

     у частинi сьомiй слова "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель" замiнити словами "Законом України "Про публiчнi закупiвлi".

     3. У Законi України "Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 162 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiном "грант" такого змiсту:

     "грант - грошовi кошти (фiнансовi ресурси), що надаються на безоплатнiй, безпроцентнiй i безповоротнiй основi суб'єктам господарювання та фiзичним особам за результатами конкурсного вiдбору, для реалiзацiї програм, проектiв, заходiв, а також для iнституцiйної пiдтримки суб'єктiв видавничої справи незалежно вiд форми власностi";

     2) у частинi третiй статтi 5 слова "державного замовлення на видання книжкової продукцiї" замiнити словами "пiдтримки проектiв у сферi книговидавничої справи";

     3) частину другу статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Український iнститут книги на пiдставi делегованих повноважень здiйснює такi функцiї:

     створення i реалiзацiя проектiв та програм популяризацiї української лiтератури в Українi та за кордоном;

     реалiзацiя програми надання щорiчної натуральної допомоги у виглядi сертифiката на придбання книг учням закладiв загальної середньої освiти;

     представлення України в мiжнародних органiзацiях (спiлках), якi займаються розвитком (пiдтримкою) книговидання, бiблiотечної справи, промоцiєю читання;

     реалiзацiя нацiонально-культурних державних цiльових програм, пов'язаних з популяризацiєю української книговидавничої продукцiї в Українi та за кордоном, пiдтримкою книговидавничої справи, бiблiотек i бiблiотечної справи, популяризацiєю читання, створенням перекладiв тощо;

     органiзацiя та проведення конкурсiв, у тому числi надання премiй, стипендiй їх переможцям;

     координацiя та органiзацiя всеукраїнських i мiжнародних заходiв, виставок, ярмаркiв, фестивалiв, конкурсiв, семiнарiв, конференцiй, акцiй, подiй тощо;

     реалiзацiя програм резиденцiй для авторiв, перекладачiв, iлюстраторiв, лiтературних критикiв;

     здiйснення монiторингу та експертизи, спрямованих на прогнозування напрямiв розвитку книговидавничої сфери, проведення дослiджень, спрямованих на вивчення стану книжкового ринку, читання, читацького попиту, потреби у книжкових виданнях у бiблiотеках тощо;

     iнформування українських та iноземних видавництв про наявнi програми фiнансування проектiв та iншої пiдтримки їхньої дiяльностi;

     виконання окремих заходiв програми дiяльностi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури (далi - Програма дiяльностi з розвитку культури), виконання яких доручено органом управлiння;

     координацiя дiяльностi суб'єктiв видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунiкацiйних зв'язкiв мiж видавцями вiтчизняної книги, книгорозповсюджувачами та читачами;

     розроблення заходiв з популяризацiї вiтчизняної книговидавничої продукцiї, спiвпраця iз засобами масової iнформацiї в питаннях популяризацiї читання, української книги, вiтчизняної видавничої продукцiї;

     здiйснення заходiв, спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вiтчизняної видавничої продукцiї та перетворення книгарень, бiблiотек на центри популяризацiї вiтчизняної видавничої продукцiї та читання;

     створення i пiдтримка електронних ресурсiв для популяризацiї української лiтератури;

     сприяння розвитку бiблiотечної справи;

     реалiзацiя програм для сприяння поповненню фондiв бiблiотек книжковою продукцiєю;

     здiйснення iнших видiв пiдтримки, реалiзацiя програм, проектiв, заходiв, визначених цим Законом";

     4) доповнити статтею 81 такого змiсту:

     "Стаття 81. Дiяльнiсть Українського iнституту книги з пiдтримки проектiв у сферi книговидавничої справи

     Український iнститут книги провадить дiяльнiсть, пов'язану з пiдтримкою проектiв у сферi книговидавничої справи, щодо:

     перекладу творiв iноземної лiтератури державною мовою;

     перекладу творiв української лiтератури iноземними мовами;

     пiдготовки та видання книжкових видань творiв української лiтератури;

     написання авторами (створення) нових лiтературних творiв;

     органiзацiї та проведення програм i заходiв популяризацiї читання (книжкових виставок, ярмаркiв, лiтературних фестивалiв, конкурсiв, тематичних акцiй, промоцiйних i комунiкацiйних кампанiй);

     поповнення бiблiотечних фондiв бiблiотек об'єднаних територiальних громад книжковою продукцiєю.

     Український iнститут книги здiйснює вiдбiр проектiв вiдповiдно до порядку проведення конкурсного вiдбору проектiв, що реалiзуються за пiдтримки Українського iнституту книги, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, у якому визначаються вимоги до вiдповiдних проектiв та отримувачiв коштiв, мiнiмальна та максимальна сума гранту для пiдтримки вiдповiдних проектiв; критерiї конкурсного вiдбору проектiв, етапи його проведення, процедура визначення переможцiв, пiдстави для надання або вiдмови у наданнi фiнансування.

     Рiшення про надання гранту для пiдтримки проекту приймається наглядовою радою Українського iнституту книги.

     Фiнансування проектiв здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених у державному бюджетi на вiдповiдний рiк Українському iнституту книги, у повному обсязi або на умовах спiвфiнансування у частцi, визначенiй наглядовою радою Українського iнституту книги.

     У разi прийняття рiшення про надання гранту для пiдтримки проекту Український iнститут книги укладає з отримувачем коштiв договiр про надання гранту.

     Договiр про надання гранту для пiдтримки проекту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським iнститутом книги будь-яких товарiв, робiт, послуг, зокрема книжкових видань, майнових прав тощо.

     Iстотними умовами договору про надання гранту для пiдтримки проекту є визначення конкретного проекту, для реалiзацiї якого надаються кошти; сума гранту (обсяг коштiв) з вiдповiдним кошторисом iз зазначенням статей витрат, на якi вона витрачатиметься; графiк платежiв; зобов'язання особи, яка отримує кошти, у тому числi щодо звiтностi; технiчнi вимоги до проекту, якi мають бути забезпеченi; строк реалiзацiї проекту; порядок надання доказiв на пiдтвердження належного виконання договору про надання гранту; вiдповiдальнiсть за порушення умов договору.

     Типова форма договору про надання гранту для пiдтримки проекту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     В умовах дiї запроваджених вiдповiдно до законодавства обмежень господарської дiяльностi, зумовлених надзвичайною ситуацiєю, надзвичайним станом або карантином, Український iнститут книги здiйснює iнституцiйну пiдтримку суб'єктiв видавничої справи (видавцiв) незалежно вiд форми власностi для забезпечення їх стабiльної дiяльностi та розвитку. Надання такої пiдтримки здiйснюється у формi гранту iнституцiйної пiдтримки.

     Термiн "iнституцiйна пiдтримка" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про Український культурний фонд". Порядок надання такої пiдтримки у формi гранту Українським iнститутом книги встановлюється цим Законом.

     Рiшення про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту приймається наглядовою радою Українського iнституту книги.

     Порядок надання iнституцiйної пiдтримки у формi грантiв суб'єктам видавничої справи затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     У разi прийняття рiшення про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту Український iнститут книги укладає з отримувачем коштiв вiдповiдний договiр.

     Iстотними умовами договору про надання iнституцiйної пiдтримки у формi грантiв є сума гранту; зобов'язання грантоотримувача, у тому числi щодо звiтностi; порядок надання доказiв на пiдтвердження належного виконання договору про надання гранту iнституцiйної пiдтримки; вiдповiдальнiсть за порушення умов договору.

     Типова форма договору про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     Договiр про надання iнституцiйної пiдтримки у формi гранту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським iнститутом книги будь-яких товарiв, робiт, послуг";

     5) у статтi 10:

     у частинi шостiй слова "та вiдкликання окремих її членiв" замiнити словами "вiдкликання окремих її членiв, дострокове припинення повноважень члена наглядової ради";

     у частинi сьомiй:

     в абзацi третьому слова "фiнансового поквартального плану Українського iнституту книги та звiту про його виконання" замiнити словами "рiчного плану роботи Українського iнституту книги";

     в абзацi четвертому цифри "100" замiнити цифрами "500";

     абзац п'ятий пiсля слова "рiшень" доповнити словами "органу управлiння", а слова "посадових осiб" замiнити словом "директора";

     абзац сьомий виключити;

     в абзацi восьмому слова "рiчного фiнансового звiту" замiнити словами "звiту про виконання рiчного плану роботи";

     в абзацi дев'ятому слова "квартальних планiв роботи" замiнити словом "стратегiї";

     доповнити абзацом чотирнадцятим такого змiсту:

     "прийняття рiшення щодо надання Українським iнститутом книги грантiв для пiдтримки проектiв, iнституцiйної пiдтримки у формi грантiв";

     6) доповнити статтею 12 такого змiсту:

     "Стаття 12. Склад та порядок формування експертних рад Українського iнституту книги

     1. Для вiдбору поданих на конкурсний вiдбiр проектiв, книжкової продукцiї, реалiзацiї iнших програм Український iнститут книги створює експертнi ради.

     Персональний склад експертних рад Українського iнституту книги формується директором Українського iнституту книги за результатами конкурсного добору експертiв.

     Порядок проведення конкурсного добору експертiв визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв.

     Вимоги до кандидатiв до складу експертних рад Українського iнституту книги, критерiї та порядок проведення конкурсного добору експертiв визначаються у положеннi про експертнi ради Українського iнституту книги, затвердженому директором Українського iнституту книги.

     Український iнститут книги залучає експертiв, у тому числi iноземних, до роботи в експертних радах Українського iнституту книги з виплатою їм грошової винагороди та iнших компенсацiйних виплат (проживання, проїзд, добовi), за умови що такi виплати пов'язанi з дiяльнiстю експертiв. Експерти не можуть бути штатними працiвниками Українського iнституту книги.

     Виплати експертам здiйснюються вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, укладеного мiж ними та Українським iнститутом книги, за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених Українському iнституту книги.

     Порядок визначення розмiру (сум) виплат експертам Українського iнституту книги визначається за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. У Законi України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62 iз наступними змiнами):

     1) частину дванадцяту статтi 21 пiсля слiв "у сферi охорони здоров'я, i" доповнити словами "крiм реклами на радiо";

     2) абзац перший частини третьої статтi 24 пiсля слiв "Така реклама" доповнити словами "крiм реклами на радiо";

     3) частину п'яту статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Реклама цiнних паперiв повинна мiстити вiдомостi щодо реєстрацiї вiдповiдного випуску цiнних паперiв, зазначенi у свiдоцтвi про реєстрацiю цього випуску.

     Реклама iнститутiв спiльного iнвестування, крiм реклами на радiо, повинна мiстити вiдомостi щодо наявностi свiдоцтва про внесення таких iнститутiв до Єдиного державного реєстру iнститутiв спiльного iнвестування, що пiдтверджує право на провадження дiяльностi у сферi спiльного iнвестування, iз зазначенням номера свiдоцтва, дати його видачi, строку дiяльностi iнституту спiльного iнвестування.

     Реклама товарiв та/або послуг професiйних учасникiв фондового ринку, крiм реклами на радiо, повинна мiстити вiдомостi щодо наявностi лiцензiї, яка пiдтверджує право на провадження вiдповiдного виду дiяльностi на фондовому ринку, iз зазначенням серiї та номера лiцензiї, дати її видачi та строку дiї, найменування органу, який видав лiцензiю.

     Реклама товарiв та/або послуг саморегулiвних органiзацiй професiйних учасникiв фондового ринку, крiм реклами на радiо, повинна мiстити вiдомостi щодо наявностi свiдоцтва про реєстрацiю саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку iз зазначенням номера i дати видачi свiдоцтва.

     Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств, крiм реклами на радiо, повинна мiстити вiдомостi щодо наявностi свiдоцтва про внесення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств iз зазначенням номера i дати видачi свiдоцтва";

     4) абзац шостий частини першої статтi 251 пiсля слiв "Така реклама" доповнити словами "крiм реклами на радiо".

     5. У Законi України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155; 2020 р., N 18, ст. 123):

     1) частину четверту статтi 58 пiсля слiв "де оголошено надзвичайну ситуацiю" доповнити словами "надзвичайний стан або вжитi адмiнiстративнi та медико-санiтарнi заходи (карантин)";

     2) у роздiлi X "Прикiнцевi положення":

     пункт 32 пiсля слiв "порушення строкiв, встановлених" доповнити словами та цифрами "частиною дев'ятою статтi 40";

     доповнити пунктами 33 i 34 такого змiсту:

     "33. Тимчасово, на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби COVID-19, iнiцiювання, оголошення i проведення конкурсiв Нацiональною радою зупиняється.

     34. Тимчасово, на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби COVID-19, зупиняється перебiг строкiв, визначених статтями 31, 43, 72 цього Закону".

     6. У статтi 1 Закону України "Про культуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168; 2017 р., N 26, ст. 298; 2018 р., N 34, ст. 257):

     у частинi першiй:

     пункт 51 викласти в такiй редакцiї:

     "51) креативнi iндустрiї - види економiчної дiяльностi, метою яких є створення доданої вартостi i робочих мiсць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження";

     доповнити пунктом 52 такого змiсту:

     "52) креативний продукт - товари та послуги, що створенi/наданi за результатами культурного (мистецького) та/або креативного вираження i мають високу додану вартiсть";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Термiн "культурнi цiнностi" вживається у значеннi, наведеному у Законi України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей".

     7. Частину четверту статтi 25 Закону України "Про iнформацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 313) пiсля слiв "воєнних дiй" доповнити словами "та на територiях, де оголошено надзвичайний стан, надзвичайну ситуацiю або вжитi адмiнiстративнi та медико-санiтарнi заходи (карантин)".

     8. У Законi України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 34, ст. 1173; 2018 р., N 36, ст. 274):

     1) частину другу статтi 3 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) проектiв, що реалiзуються Українським iнститутом книги у порядку, встановленому Законом України "Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi";

     2) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Допустима державна допомога

     1. Державна допомога є допустимою, якщо:

     1) допомога має соцiальний характер, кiнцевими вигодонабувачами якої є споживачi, за умови, що така допомога надається без дискримiнацiї, пов'язаної з походженням товарiв;

     2) надається з метою вiдшкодування збиткiв, завданих надзвичайними ситуацiями техногенного чи природного характеру";

     3) у статтi 6:

     у частинi першiй:

     пункт 3 пiсля слiв "господарської дiяльностi" доповнити словами "або окремих економiчних сфер";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) пiдтримки культури, креативних iндустрiй, туризму та збереження культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцiю є неiстотним";

     частину другу доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) допомога на подолання наслiдкiв, спричинених коронавiрусною хворобою COVID-19";

     4) роздiл 9 "Прикiнцевi та перехiднi положення" пiсля пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змiсту:

     "5. Установити, що тимчасово на перiод дiї карантину, запровадженого Кабiнетом Мiнiстрiв України в установленому законом порядку на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби COVID-19, та до 31 грудня 2020 року подання, розгляд повiдомлення про нову державну допомогу з пропозицiями щодо пiдготовки проектiв законiв, iнших нормативно-правових та розпорядчих актiв, спрямованих на пiдтримку суб'єктiв господарювання за рахунок ресурсiв держави чи мiсцевих ресурсiв, внесення змiн до умов чинної державної допомоги для цiлi, передбаченої пунктом 2 частини першої статтi 6 цього Закону, здiйснюються у порядку, визначеному роздiлом 4 цього Закону з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

     З метою належної пiдготовки повiдомлень про державну допомогу надавачi державної допомоги можуть звертатися до Уповноваженого органу з метою отримання консультацiй. Надавач державної допомоги обирає форму надання консультацiй Уповноваженим органом. Уповноважений орган зобов'язаний надати консультацiю надавачу державної допомоги не пiзнiше двох робочих днiв пiсля отримання запиту вiд надавача державної допомоги.

     Повiдомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду з моменту його надходження до Уповноваженого органу.

     Рiшення за результатами розгляду повiдомлення про нову державну допомогу, поданого з урахуванням вимог цього пункту, приймається Уповноваженим органом протягом 15 днiв з дня початку його розгляду.

     За результатами розгляду повiдомлення про нову державну допомогу Уповноважений орган приймає рiшення щодо:

     визнання пiдтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повiдомленнi про нову державну допомогу, такою, що не є державною допомогою вiдповiдно до цього Закону, у тому числi внаслiдок внесення надавачем державної допомоги змiн до умов її надання;

     допустимостi нової державної допомоги для конкуренцiї, у тому числi внаслiдок внесення надавачем державної допомоги змiн до умов її надання;

     допустимостi нової державної допомоги для конкуренцiї, за умови виконання надавачем та отримувачами державної допомоги встановлених Уповноваженим органом зобов'язань;

     визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренцiї.

     Якщо протягом строку розгляду повiдомлення про нову державну допомогу, встановленого цим пунктом, Уповноважений орган не прийняв рiшення, рiшення про допустимiсть нової державної допомоги для конкуренцiї вважається прийнятим.

     Прийняття рiшення про визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренцiї не позбавляє надавача державної допомоги права повторно звернутися до Уповноваженого органу з повiдомленням про нову державну допомогу".

     У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.

     9. У Законi України "Про Український культурний фонд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 19, ст. 238; 2018 р., N 36, ст. 274):

     1) у статтi 3:

     частину першу пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "надання iнституцiйної пiдтримки; пiдтримка та розвиток проектiв у сферах культури та мистецтв, креативних iндустрiй та культурно-пiзнавального (внутрiшнього) туризму".

     У зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - чотирнадцятим;

     частину другу пiсля абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "надає гранти iнституцiйної пiдтримки юридичним особам усiх форм власностi для забезпечення конкурентоспроможностi та створення робочих мiсць в умовах дiї запроваджених вiдповiдно до законодавства обмежень господарської дiяльностi, зумовлених надзвичайною ситуацiєю чи надзвичайним станом, або вжиття адмiнiстративних та (або) медико-санiтарних заходiв (карантин);

     надає гранти на пiдтримку та розвиток проектiв у сферах культури та мистецтв, креативних iндустрiй та культурно-пiзнавального (внутрiшнього) туризму".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - шiстнадцятим;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Пiд термiном "проект" у цьому Законi розумiється дiяльнiсть фiзичних i юридичних осiб, спрямована на створення певного культурного продукту, культурного блага чи культурної послуги (їх сукупностi); продукту чи послуги (їх сукупностi) з культурно-пiзнавального (внутрiшнього) туризму; продукту чи послуги (їх сукупностi) з основної економiчної дiяльностi за видами, що належать до креативних iндустрiй, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України, або iнституцiйна пiдтримка юридичних осiб, спрямована на забезпечення стабiльної дiяльностi юридичних осiб та їх розвитку в умовах дiї запроваджених вiдповiдно до законодавства обмежень господарської дiяльностi, зумовлених надзвичайною ситуацiєю чи надзвичайним станом, з метою досягнення чiтко визначених цiлей у межах визначеного кошторису (бюджету) та здiйснення якої вимагає вчинення в узгодженi строки дiй, передбачених укладеною з Українським культурним фондом угодою.

     Пiд термiном "грант iнституцiйної пiдтримки" у цьому Законi розумiється надання на безоплатнiй i безповоротнiй основi фiнансових ресурсiв юридичним особам усiх форм власностi сфери культури, культурно-пiзнавального (внутрiшнього) туризму та тим особам, основний вид дiяльностi яких вiдноситься до видiв економiчної дiяльностi, якi належать до креативних iндустрiй, з метою забезпечення їх стабiльної дiяльностi та розвитку в умовах дiї обмежувальних заходiв, запроваджених упродовж дiї режиму надзвичайного стану, надзвичайної ситуацiї або карантину, внаслiдок яких скасовуються або обмежуються масовi заходи або iншим чином прямо або опосередковано обмежується дiяльнiсть у сферi креативних iндустрiй";

     2) абзаци третiй i четвертий частини першої статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечення поточної дiяльностi Українського культурного фонду, виконання покладених на Український культурний фонд функцiй та повноважень у межах кошторису Українського культурного фонду. При цьому фiнансування поточної дiяльностi та матерiально-технiчне забезпечення Українського культурного фонду, дiяльностi експертних рад Фонду здiйснюються в обсязi, що не перевищує 16 вiдсоткiв рiчних надходжень Українського культурного фонду з усiх джерел;

     виплату винагороди та iнших передбачених законодавством виплат експертам експертних рад Фонду за умови, що такi виплати пов'язанi з дiяльнiстю експертiв, що визначена Положенням про експертнi ради Фонду. Експерти експертних рад Фонду не є штатними працiвниками Українського культурного фонду. Зазначенi виплати здiйснюються вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, укладеного з експертом експертних рад Фонду, з видаткiв, передбачених кошторисом Українського культурного фонду. Порядок визначення розмiру сум виплат експертам експертних рад Фонду визначається за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України. Загальна сума виплат експерту експертних рад Фонду за розгляд одного проекту та доданих матерiалiв не може перевищувати розмiру однiєї мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня вiдповiдного року".

     10. Роздiл III "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про державну пiдтримку кiнематографiї в України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 20, ст. 240) доповнити пунктами 8 i 9 такого змiсту:

     "8. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, державна пiдтримка кiнематографiї може здiйснюватися у формi надання державної субсидiї на розвиток кiнопроекту: для нацiональних iгрових фiльмiв, анiмацiйних фiльмiв, документальних фiльмiв, фiльмiв для дитячої аудиторiї (з урахуванням художньої та культурної значущостi), фiльмiв художньої та культурної значущостi (авторських), телевiзiйних фiльмiв, телевiзiйних серiалiв та фiльмiв-дебютiв в обсязi до 100 вiдсоткiв включно загальної кошторисної вартостi розвитку вiдповiдного кiнопроекту.

     Суб'єкт кiнематографiї, який отримав державну пiдтримку кiнематографiї у формi надання державної субсидiї на розвиток кiнопроекту та виконав усi свої зобов'язання, визначенi договором про надання державної пiдтримки, має право отримати державну пiдтримку на виробництво (створення) цього фiльму (серiалу) в однiй iз форм, передбачених пунктами 1 - 4 частини першої статтi 7 цього Закону.

     Порядок та умови надання державної пiдтримки кiнематографiї у формi надання державної субсидiї на розвиток кiнопроекту затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     9. До 31 грудня 2020 року призупинити дiю абзацу другого частини третьої статтi 7 цього Закону".

     11. У Законi України "Про ефективне управлiння майновими правами правовласникiв у сферi авторського права i (або) сумiжних прав" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 32, ст. 242):

     1) абзац дев'ятий частини другої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Засiдання комiсiї з акредитацiї можуть проводитися у режимi реального часу (он-лайн) з використанням вiдповiдних технiчних засобiв, зокрема через мережу Iнтернет";

     2) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Вiдносини з користувачами, збирання винагороди i вiдрахувань з користувачiв

     1. Органiзацiї колективного управлiння повиннi будувати вiдносини з користувачами на засадах неупередженостi, справедливостi, обґрунтованостi тарифiв, вiльного доступу до iнформацiї. Умови надання дозволiв на використання об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав повиннi базуватися на об'єктивних i недискримiнацiйних критерiях.

     Збирання органiзацiями колективного управлiння винагороди з користувачiв здiйснюється згiдно iз сферою, за якою органiзацiя зареєстрована i (або) акредитована та внесена до Реєстру органiзацiй колективного управлiння.

     Збирання винагороди (вiдрахувань) здiйснюється органiзацiями колективного управлiння на пiдставi та в межах повноважень, отриманих вiд правовласникiв i (або) органiзацiй колективного управлiння, i (або) аналогiчних iноземних органiзацiй на пiдставi договорiв, укладених у письмовiй (електроннiй) формi, або встановлених цим Законом.

     2. Тарифи, що пропонуються для застосування у договорах з користувачами, мають бути об'єктивними та обґрунтованими, зокрема, з урахуванням економiчної вигоди використання об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав у господарськiй дiяльностi, характеру та обсягiв використання об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав, виду дiяльностi користувача, фiнансово-економiчних показникiв ринку, на якому здiйснюється використання зазначених об'єктiв.

     Проекти попереднiх тарифiв розглядаються на загальних зборах органiзацiї колективного управлiння та визначаються у фiксованiй сумi або у виглядi вiдсоткiв вiд надходжень користувачiв, отриманих безпосередньо вiд використання об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав за вирахуванням витрат, пов'язаних з придбанням (набуттям) прав на такi об'єкти авторського права i (або) сумiжних прав, чи вiдсоткiв вiд вартостi обладнання i матерiальних носiїв, за допомогою яких можна здiйснити вiдтворення об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав, окремо для кожної категорiї користувачiв не менше, нiж на три роки. Попереднi тарифи мають вiдповiдати вимогам до тарифiв, встановленим абзацом першим цiєї частини.

     Протягом 10 робочих днiв з моменту затвердження проекту попереднiх тарифiв органiзацiя колективного управлiння зобов'язана оприлюднити проект попереднiх тарифiв шляхом:

     опублiкування на своєму веб-сайтi;

     надсилання до Установи;

     надсилання разом з пропозицiєю брати участь у переговорах про встановлення тарифiв профiльним асоцiацiям i об'єднанням користувачiв за вiдповiдною категорiєю, а також окремо користувачам, якi за даними органiзацiї колективного управлiння у попередньому звiтному перiодi сплатили не менше одного вiдсотка загального обсягу доходiв вiд прав, зiбраних органiзацiєю колективного управлiння за цiєю категорiєю користувачiв.

     Установа протягом 10 робочих днiв з дня отримання вiд органiзацiї колективного управлiння проектiв попереднiх тарифiв розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про початок процесу переговорiв про встановлення тарифiв.

     Протягом 30 календарних днiв з дня оприлюднення проектiв попереднiх тарифiв Установа здiйснює реєстрацiю учасникiв переговорiв про встановлення тарифiв зi сторони користувачiв, а саме профiльних асоцiацiй i об'єднань користувачiв за вiдповiдною категорiєю, а також користувачiв, якi виявили бажання брати участь у переговорах з органiзацiєю колективного управлiння.

     Протягом 10 робочих днiв з дня завершення реєстрацiї учасникiв переговорiв органiзацiя колективного управлiння подає до Установи, а Установа оприлюднює iнформацiю про дату i мiсце проведення переговорiв або про проведення переговорiв у режимi вiдеоконференцiї. Установа здiйснює посередництво у переговорах.

     Переговори про встановлення тарифiв мають бути завершенi не пiзнiш як за 60 календарних днiв.

     Рiшення учасникiв переговорiв зi сторони користувачiв приймаються двома третинами голосiв вiд загального складу зареєстрованих учасникiв переговорiв.

     У разi якщо сторони переговорiв про встановлення тарифiв не узгодили тарифи протягом 60 календарних днiв, такi тарифи визначаються судом. Кожен з учасникiв переговорiв або органiзацiя колективного управлiння, або особа, яка провадить дiяльнiсть у вiдповiднiй сферi, має право на звернення з позовом до суду iз обов'язковим залученням усiх учасникiв переговорiв до судового процесу.

     Тарифи, узгодженi на переговорах про встановлення тарифiв чи визначенi судом, є обов'язковими для всiх користувачiв за вiдповiдною категорiєю та застосовуються з дати завершення переговорiв про встановлення тарифiв на пiдставi вiдповiдного договору.

     3. Користувачi зобов'язанi до початку використання у своїй дiяльностi об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав, крiм випадкiв, передбачених цим Законом та Законом України "Про авторське право i сумiжнi права", укласти з органiзацiєю колективного управлiння, яка здiйснює управлiння майновими правами у вiдповiднiй сферi, договiр про використання об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав.

     У разi укладення користувачем договору з акредитованою органiзацiєю колективного управлiння та виконання ним передбачених таким договором зобов'язань користувач звiльняється вiд будь-яких iнших претензiй щодо даної категорiї прав, виду об'єкта авторського права i (або) сумiжних прав i способу його використання згiдно зi сферою акредитацiї органiзацiї колективного управлiння, з якою вiн уклав договiр, крiм тих об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав, щодо яких на загальнодоступному веб-сайтi даної органiзацiї колективного управлiння зазначено, що вони не охоплюються договором. У разi надходження таких претензiй вони вирiшуються органiзацiями колективного управлiння.

     4. Користувачi зобов'язанi виплачувати органiзацiям колективного управлiння, з якими вони уклали договiр, винагороду в розмiрi та строки, передбаченi цим договором. На вимогу органiзацiї колективного управлiння та у разi, якщо це передбачено умовами договору, користувачi зобов'язанi подавати до органiзацiї перелiк використаних об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав. Перелiк вiдомостей та порядок подання звiтiв користувачами визначаються договором про використання об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав, який може мiстити обов'язок користувачiв надавати документально пiдтвердженi вiдомостi, у тому числi статистичну звiтнiсть, про одержанi прибутки з того виду дiяльностi, у процесi якої здiйснювалося пряме чи опосередковане використання об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав.

     Користувачi подають до органiзацiї колективного управлiння звiти за формою, погодженою у вiдповiдному договорi.

     Звiльнення користувача вiд обов'язку подання до органiзацiї колективного управлiння звiтiв про використання об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав допускається у разi, якщо користувач не має змоги подати вiдповiдний звiт та досяг вiдповiдних домовленостей з цiєю органiзацiєю, за умови що органiзацiя вiзьме на себе вiдповiдальнiсть за здiйснення справедливого розподiлу зiбраної винагороди без звiту користувача та за умови вiдшкодування користувачем обґрунтованих витрат, здiйснених органiзацiєю на отримання такої iнформацiї.

     5. Органiзацiя колективного управлiння не має права безпiдставно вiдмовляти користувачу в укладеннi договору. Органiзацiя колективного управлiння зобов'язана надавати iнформацiю на запит користувача, повiдомляти його про документи, необхiднi для укладення договору, або про обставини, що унеможливлюють укладення договору. Пiсля отримання органiзацiєю таких документiв або усунення обставин, що унеможливлювали укладення договору, такий договiр пiдлягає укладенню органiзацiєю з користувачем у найкоротший строк";

     3) у роздiлi VI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     в абзацi другому пункту 2 слово та цифри "статтi 18" замiнити словом та цифрами "статтi 19";

     в абзацах другому та третьому пункту 3 слово та цифри "статтi 11" замiнити словом та цифрами "статтi 12";

     доповнити пунктами 31 i 32 такого змiсту:

     "31. Тимчасово, до узгодження остаточних розмiрiв тарифiв у процесi переговорiв або визначення їх судом, але не пiзнiше нiж до 31 грудня 2021 року, користувачi, що вiдповiдно до вимог цього Закону зобов'язанi сплачувати винагороду за вiдтворення в домашнiх умовах i в особистих цiлях творiв, виконань, зафiксованих у фонограмах, вiдеограмах, їх примiрниках, а також аудiовiзуальних творiв та їх примiрникiв, сплачують вiдповiднiй акредитованiй органiзацiї винагороду згiдно iз ставками вiдрахувань, що дiяли протягом останнiх трьох рокiв до набрання чинностi цим Законом.

     32. Тимчасово, до моменту затвердження Установою рiшення комiсiї з акредитацiї про акредитацiю органiзацiй колективного управлiння у вiдповiдних сферах вiдповiдно до частини дев'ятої статтi 16 цього Закону, але не пiзнiше нiж до 31 грудня 2020 року, органiзацiї колективного управлiння, внесенi до Реєстру органiзацiй колективного управлiння, мають право здiйснювати добровiльне колективне управлiння майновими правами правовласникiв у сферах, передбачених абзацами четвертим i п'ятим частини п'ятої статтi 12 цього Закону, згiдно iз тарифами, що визначаються в договорах мiж вiдповiдними органiзацiями колективного управлiння та користувачами, без застосування порядку встановлення тарифiв, передбаченого статтею 20 цього Закону.

     Визнаються такими, що не вiдбулися, оголошенi конкурси на визначення акредитованої органiзацiї колективного управлiння, за якими на момент набрання чинностi цим Законом Установою не затверджено рiшення про акредитацiю вiдповiдно до частини дев'ятої статтi 16 цього Закону.

     Протягом 60 днiв з моменту набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки сфери культури, креативних iндустрiй, туризму, малого та середнього бiзнесу у зв'язку з дiєю обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби COVID-19" Установа оголошує конкурси на визначення акредитованих органiзацiй колективного управлiння у сферах, передбачених абзацами четвертим i п'ятим частини п'ятої статтi 12 цього Закону, та розпочинає прийом вiдповiдних заяв вiд органiзацiй колективного управлiння, про що розмiщує оголошення на офiцiйному веб-сайтi";

     пункти 4 i 5 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Установа протягом 14 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом зобов'язана вжити заходiв для приведення колективного управлiння майновими авторськими правами, що здiйснюється Державною органiзацiєю "Українське агентство з авторських та сумiжних прав" (далi - ДО УААСП), у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону. Для цього Установа:

     1) протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом органiзовує скликання зборiв делегатiв з числа правовласникiв - фiзичних осiб, якi передали в управлiння ДО УААСП належнi їм майновi авторськi права. У зазначених зборах делегатiв мають право взяти участь:

     а) особи, делегованi всеукраїнськими творчими спiлками, яким Кабiнетом Мiнiстрiв України надано статус нацiональних (разом не бiльше нiж 33 делегати);

     б) особи, якi вiдповiдно до статуту ДО УААСП у редакцiї, чиннiй станом на 1 сiчня 2018 року, мають статус члена Ради Авторiв (разом не бiльше нiж 5 делегатiв);

     в) особи, обранi за результатами рейтингового голосування, проведеного Установою, якi є авторами та мають чиннi договори з ДО УААСП щодо управлiння належними їм авторськими майновими правами станом на дату набрання чинностi цим Законом, у кiлькостi, яка не перевищує 11 осiб.

     Порядок такого рейтингового голосування пропонується ДО УААСП та затверджується Установою одночасно iз затвердженням Установою мiнiмальної кiлькостi творiв та максимальної кiлькостi авторiв вiдповiдних видiв творiв для цiлей рейтингового голосування, як передбачено цим пунктом.

     Установа затверджує та оприлюднює на офiцiйному веб-сайтi Установи список учасникiв зборiв делегатiв;

     2) пiсля ухвалення зборами делегатiв рiшення про реєстрацiю громадської органiзацiї, метою якої є колективне управлiння правами, - надає методичну та органiзацiйну пiдтримку у здiйсненнi реєстрацiї громадської органiзацiї, реєстрацiї органiзацiї колективного управлiння.

     5. Установа здiйснює лiквiдацiю ДО УААСП у встановленому законодавством порядку".

     12. Статтю 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2020 р., N 4, ст. 25) доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Цей Закон не поширюється на правовiдносини, що виникають при наданнi державним або комунальним закладом культури у користування державного та комунального майна, пов'язаного з наданням платних послуг, якi можуть надаватися державними i комунальними закладами культури, що не є орендою, перелiк яких затверджено Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi культури".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити та затвердити Порядок та умови надання державної пiдтримки кiнематографiї у формi надання державної субсидiї на розвиток кiнопроекту;

     розробити та подати до Верховної Ради України проекти законiв щодо внесення змiн до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк" для впровадження грантової системи державної пiдтримки;

     розробити та затвердити програму фiнансової пiдтримки малого та середнього пiдприємництва, а також суб'єктiв господарювання, дiяльнiсть яких знаходиться пiд впливом запроваджених обмежень та/або заборон, при впровадженнi заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби COVID-19;

     затвердити перелiк платних послуг, якi можуть надаватися державними i комунальними закладами культури, що не є орендою, поданий центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi культури;

     включити iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України за 2020 рiк.

     3. Установити, що на перiод дiї карантину або обмежувальних (протиепiдемiчних) заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби COVID-19:

     1) Нацiональна рада з питань телебачення i радiомовлення (далi - Нацiональна рада) може проводити засiдання у режимi реального часу (он-лайн) з використанням вiдповiдних технiчних засобiв, зокрема через мережу Iнтернет. Питання, якi розглядаються у зазначений перiод на засiданнi Нацiональної ради, повиннi бути визначенi нею як нагальнi та/або невiдкладнi.

     Листи та лiцензiйна документацiя приймаються Нацiональною радою в електроннiй та паперовiй формi. Розгляд заяв щодо лiцензування та iншi питання, що вiдповiдно до чинного законодавства розглядаються виключно на засiданнi Нацiональної ради, розглядаються Нацiональною радою пiсля завершення карантинних та iнших обмежувальних заходiв або без участi лiцензiата, якщо такий лiцензiат повiдомить Нацiональну раду, що такi питання можуть розглядатися без присутностi його представника.

     При проведеннi засiдання у режимi реального часу (он-лайн), у випадках, передбачених частиною п'ятою статтi 24 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення", Нацiональна рада, за погодженням з лiцензiатом, забезпечує йому можливiсть бути присутнiм на такому засiданнi в режимi вiдеоконференцiї з використанням власних технiчних засобiв. Пiдтвердження особи лiцензiата (його представника) здiйснюється з використанням електронного пiдпису, а якщо особа не має такого пiдпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус", або на пiдставi письмового звернення лiцензiата, до якого додається довiренiсть представника;

     2) у разi неможливостi виконання лiцензiатом визначеної лiцензiєю програмної концепцiї або iнших умов лiцензiї, такий лiцензiат повинен негайно звернутися до Нацiональної ради з листом про тимчасовий вiдступ вiд умов програмної концепцiї або iнших умов лiцензiї iз обґрунтуванням причин та обсягу вимог, що не можуть бути ним дотриманi.

     Нацiональна рада впродовж 10 робочих днiв з моменту отримання такого листа опрацьовує запропонованi змiни та розглядає їх допустимiсть, враховуючи обґрунтування лiцензiата. За результатами опрацювання зазначеного листа Нацiональна рада впродовж 10 робочих днiв приймає рiшення щодо допустимостi або недопустимостi запропонованих лiцензiатом змiн. Мотиви, з яких Нацiональна рада вiдхиляє надане лiцензiатом обґрунтування, мають бути наведенi у вiдповiдному рiшеннi.

     У разi якщо з метою здiйснення мовлення зi змiненою програмною концепцiєю лiцензiат звернувся до Нацiональної ради iз заявою про вiдступ вiд програмної концепцiї або iз заявою про переоформлення лiцензiї на мовлення у зв'язку зi змiною програмної концепцiї, але Нацiональна рада не прийняла вiдповiдного рiшення у встановлений строк, лiцензiат вправi здiйснювати мовлення зi змiненою програмною концепцiєю до моменту прийняття Нацiональною радою вiдповiдного рiшення. Такi дiї лiцензiата не вважатимуться порушенням умов лiцензiї.

     Зазначена iнформацiя береться Нацiональною радою до уваги пiд час здiйснення у подальшому своїх повноважень. Пiсля завершення карантинних та iнших обмежувальних заходiв в Українi лiцензiати мають дотримуватися програмної концепцiї, визначеної умовами лiцензiї, та всiх вимог, встановлених законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 червня 2020 року
N 692-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.