ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про здiйснення державних закупiвель

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 15 квiтня 2014 року N 1206-VII,
вiд 6 травня 2014 року N 1234-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1586-VII,
вiд 2 вересня 2014 року N 1669-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII
(змiни, внесенi Законом України вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII,
вводяться в дiю з 26 квiтня 2015 року),
вiд 11 лютого 2015 року N 183-VIII,
вiд 19 березня 2015 року N 269-VIII
(змiни, внесенi Законом України вiд 19 березня 2015 року N 269-VIII,
дiють до 31 березня 2019 року),
вiд 9 квiтня 2015 року N 311-VIII
(змiни, внесенi Законом України вiд 9 квiтня 2015 року N 311-VIII,
дiють до 1 серпня 2015 року),
вiд 9 квiтня 2015 року N 319-VIII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 327-VIII,
вiд 14 липня 2015 року N 595-VIII,
вiд 15 вересня 2015 року N 679-VIII,
вiд 26 листопада 2015 року N 848-VIII,
вiд 25 грудня 2015 року N 924-VIII

     Цей Закон встановлює правовi та економiчнi засади здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для забезпечення потреб держави та територiальної громади.

     Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сферi державних закупiвель, запобiгання проявам корупцiї у цiй сферi, розвиток добросовiсної конкуренцiї.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     1. У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї (пропозицiї за результатами застосування переговорної процедури) - прийняття замовником пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї, яку визнано найбiльш економiчно вигiдною за результатами оцiнки (за результатами застосування переговорної процедури), та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупiвлi або його частини (лота). Пропозицiя конкурсних торгiв або цiнова пропозицiя, пропозицiя за результатами застосування переговорної процедури вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове пiдтвердження про акцепт такої пропозицiї;

     2) генеральний замовник - орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, державна, комунальна установа чи органiзацiя, визначенi вiдповiдно Кабiнетом Мiнiстрiв України, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими державними адмiнiстрацiями або виконавчими органами мiсцевих рад вiдповiдальними за органiзацiю i проведення процедур закупiвель в iнтересах замовникiв за рамковими угодами вiдповiдно до цього Закону;

(пункт 2 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     3) державна закупiвля (далi - закупiвля) - придбання замовником товарiв, робiт i послуг у порядку, встановленому цим Законом;

     4) договiр про закупiвлю - договiр, який укладається мiж замовником i учасником за результатами проведення процедури закупiвлi та передбачає надання послуг, виконання робiт або набуття права власностi на товари;

     5) документацiя конкурсних торгiв - документацiя, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вiльного доступу та безоплатно подається замовником пiд час проведення торгiв (конкурсних торгiв) фiзичним/юридичним особам. Документацiя конкурсних торгiв не є об'єктом авторського права та/або сумiжних прав;

     6) електроннi засоби - електронне обладнання та програмне забезпечення для створення, обробки, передачi та зберiгання даних i електронних документiв;

     7) забезпечення виконання договору про закупiвлю - надання учасником замовнику гарантiй виконання своїх зобов'язань за договором про закупiвлю у виглядi такого забезпечення, як гарантiя, застава, завдаток, депозит;

(пункт 7 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     8) забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв - надання учасником замовнику гарантiй виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозицiї конкурсних торгiв у виглядi такого забезпечення, як гарантiя, застава, завдаток, депозит;

(пункт 8 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     9) замовники - органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування та органи соцiального страхування, створенi вiдповiдно до закону, а також юридичнi особи (пiдприємства, установи, органiзацiї) та їх об'єднання, якi забезпечують потреби держави або територiальної громади, якщо така дiяльнiсть не здiйснюється на промисловiй чи комерцiйнiй основi за наявностi однiєї з таких ознак:

(абзац перший пункту 9 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштiв;

(абзац другий пункту 9 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     органи державної влади чи органи мiсцевого самоврядування або iншi замовники володiють бiльшiстю голосiв у вищому органi управлiння юридичної особи;

     у статутному капiталi юридичної особи державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв.

     До замовникiв також належать замовники, визначенi в пунктi 1 частини першої статтi 1 Закону України "Про особливостi здiйснення закупiвель в окремих сферах господарської дiяльностi";

     10) квалiфiкацiйна документацiя - документацiя, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вiльного доступу та безоплатно надається замовником пiд час проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв фiзичним/юридичним особам;

     11) квалiфiкацiйна пропозицiя - пропозицiя, яка подається учасником попередньої квалiфiкацiї замовнику вiдповiдно до вимог квалiфiкацiйної документацiї;

     12) комiтет з конкурсних торгiв - службовi (посадовi) особи замовника (генерального замовника), призначенi вiдповiдальними за органiзацiю та проведення процедур закупiвлi згiдно з цим Законом;

     13) монiторинг закупiвель - аналiз дотримання замовником законодавства у сферi державних закупiвель на всiх стадiях процедури закупiвлi шляхом систематичного спостереження (у тому числi iз застосуванням електронних засобiв) за iнформацiєю, розмiщеною на офiцiйному веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель, або отримання вiд замовника вiдповiдної iнформацiї;

(пункт 13 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     131) спецiалiзованi органiзацiї, якi здiйснюють закупiвлi, - спецiалiзованi фонди, органiзацiї та механiзми Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, Мiжнародна асоцiацiя забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королiвська Агенцiя Великобританiї (Crown Agents), Глобальний механiзм iз забезпечення лiкарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сферi постачання та управлiння поставками (Partnership for Supply Chain Management), якi надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з органiзацiї та проведення процедур закупiвель лiкарських засобiв, медичних виробiв та пов'язаних з цим послуг на пiдставi вiдповiдних угод та вiдповiдно до внутрiшнiх правил i процедур таких органiзацiй;

(статтю 1 доповнено пунктом 131 згiдно iз Законом України вiд 19.03.2015р. N 269-VIII, який дiє до 31.03.2019р.)

     14) найбiльш економiчно вигiдна пропозицiя - пропозицiя, що вiдповiдає всiм критерiям та умовам, визначеним у документацiї конкурсних торгiв, та визнана найкращою за результатами оцiнки конкурсних пропозицiй вiдповiдно до статтi 28 цього Закону;

     15) оголошення про проведення процедури закупiвлi - оголошення про проведення вiдкритих торгiв, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгiв, оголошення про проведення попередньої квалiфiкацiї, запит цiнових пропозицiй, iнформацiя про застосування переговорної процедури закупiвлi;

     16) оголошення про результати процедури закупiвлi - оголошення про результати проведення торгiв, повiдомлення про результати проведення попередньої квалiфiкацiї, iнформацiя про результати процедури запиту цiнових пропозицiй, iнформацiя про результати проведення переговорної процедури закупiвлi;

(пункт 16 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     17) орган оскарження - Антимонопольний комiтет України;

     18) переможець процедури закупiвлi - учасник, пропозицiю конкурсних торгiв або цiнову пропозицiю якого визнано найбiльш економiчно вигiдною та акцептовано в разi проведення торгiв (конкурсних торгiв), або учасник, пропозицiю якого акцептовано за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi;

     19) пов'язана особа - особа, яка вiдповiдає будь-якiй iз таких ознак:

     юридична особа, яка здiйснює контроль над учасником процедури закупiвлi, або контролюється таким учасником процедури закупiвлi, або перебуває пiд спiльним контролем з таким учасником процедури закупiвлi;

     фiзична особа або члени її сiм'ї, якi здiйснюють контроль над учасником процедури закупiвлi;

     службова (посадова) особа учасника процедури закупiвлi, уповноважена здiйснювати вiд iменi учасника процедури закупiвлi юридичнi дiї, спрямованi на встановлення, змiну або зупинення цивiльно-правових вiдносин, та члени сiм'ї такої службової (посадової) особи;

     фiзичнi особи - члени комiтету з конкурсних торгiв замовника та/або члени їх сiмей, якi здiйснюють контроль над учасниками процедури закупiвлi, або уповноваженi здiйснювати вiд iменi учасника процедури закупiвлi юридичнi дiї, спрямованi на встановлення, змiну або зупинення цивiльно-правових вiдносин.

     Пiд здiйсненням контролю потрiбно розумiти можливiсть здiйснення вирiшального впливу або вирiшальний вплив на господарську дiяльнiсть учасника процедури закупiвлi безпосередньо або через бiльшу кiлькiсть пов'язаних фiзичних чи юридичних осiб, що здiйснюється, зокрема, шляхом реалiзацiї права володiння або користування всiма активами чи їх значною часткою, права вирiшального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинiв, якi надають можливiсть визначати умови господарської дiяльностi, давати обов'язковi до виконання вказiвки або виконувати функцiї органу управлiння учасника процедури закупiвлi, або володiння часткою (паєм, пакетом акцiй), яка становить не менше нiж 25 вiдсоткiв статутного капiталу учасника процедури закупiвлi.

     Для фiзичної особи загальна сума володiння часткою у статутному капiталi учасника процедури закупiвлi визначається в залежностi вiд обсягу корпоративних прав, що належить такiй фiзичнiй особi, членам її сiм'ї та юридичним особам, якi контролюються такою фiзичною особою або членами її сiм'ї.

     Для цiлей цього Закону членами сiм'ї вважаються подружжя, дiти, батьки, рiднi брати i сестри, дiдусь, бабуся, онуки, усиновлювачi, усиновленi, а також iншi особи за умови їх постiйного проживання разом з пов'язаною особою i ведення з нею спiльного господарства;

     20) послуги - будь-який предмет закупiвлi (крiм товарiв i робiт), зокрема, транспортнi послуги, освоєння технологiй, науковi дослiдження, науково-технiчнi (експериментальнi) розробки, медичне та побутове обслуговування, лiзинг, найм (оренда), а також фiнансовi та консультацiйнi послуги, поточний ремонт;

(пункт 20 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 848-VIII)

     21) предмет закупiвлi - товари, роботи чи послуги, якi закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупiвлi, на якi учасникам дозволяється подавати пропозицiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйнi, цiновi пропозицiї) або пропозицiї на переговорах (у разi застосування переговорної процедури закупiвлi). Предмет закупiвлi визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Для проведення процедури закупiвлi має бути не менше двох пропозицiй, крiм випадкiв застосування замовником переговорної процедури закупiвлi;

     22) пропозицiя конкурсних торгiв - пропозицiя щодо предмета закупiвлi або його частини (лота), яку учасник подає замовнику вiдповiдно до вимог документацiї конкурсних торгiв;

     23) роботи - проектування, будiвництво нових, розширення, реконструкцiя, капiтальний ремонт та реставрацiя iснуючих об'єктiв i споруд виробничого i невиробничого призначення, роботи з нормування в будiвництвi, геологорозвiдувальнi роботи, технiчне переоснащення дiючих пiдприємств та супровiднi роботам послуги, у тому числi геодезичнi роботи, бурiння, сейсмiчнi дослiдження, аеро- i супутникова фотозйомка та iншi послуги, якi включаються до кошторисної вартостi робiт, якщо вартiсть таких послуг не перевищує вартостi самих робiт;

     24) рамкова угода - правочин, який укладається одним чи кiлькома замовниками (генеральним замовником) у письмовiй формi в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кiлькома учасниками процедури закупiвлi з метою визначення основних умов закупiвлi окремих товарiв i послуг для укладення вiдповiдних договорiв про закупiвлю протягом строку дiї рамкової угоди;

     25) строк дiї пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї - встановлений замовником у документацiї конкурсних торгiв або запитi цiнових пропозицiй строк, протягом якого учасник не має права змiнювати свою пропозицiю конкурсних торгiв або цiнову пропозицiю;

     26) суб'єкт оскарження в органi оскарження (далi - суб'єкт оскарження) - фiзична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом iнтересiв з приводу рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сферi державних закупiвель i внаслiдок яких порушено право чи законнi iнтереси такої особи;

     27) товари - продукцiя, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числi сировина, вироби, устаткування, технологiї, предмети у твердому, рiдкому i газоподiбному станi, а також послуги, пов'язанi з постачанням товарiв, якщо вартiсть таких послуг не перевищує вартостi самих товарiв;

     28) торги (конкурснi торги) - здiйснення конкурентного вiдбору учасникiв з метою визначення переможця торгiв (конкурсних торгiв) згiдно з процедурами, встановленими цим Законом (крiм переговорної процедури закупiвлi);

     29) Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державних закупiвель;

     30) учасник попередньої квалiфiкацiї - фiзична особа, у тому числi фiзична особа - пiдприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово пiдтвердила намiр взяти участь у попереднiй квалiфiкацiї та/або подала квалiфiкацiйну пропозицiю;

     31) учасник процедури закупiвлi (далi - учасник) - фiзична особа, у тому числi фiзична особа - пiдприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово пiдтвердила намiр взяти участь у процедурi закупiвлi та/або подала пропозицiю конкурсних торгiв, або цiнову пропозицiю, або взяла участь у переговорах у разi застосування переговорної процедури закупiвлi;

     32) цiнова пропозицiя - пропозицiя щодо предмета закупiвлi або його частини (лота), яку учасник подає замовнику вiдповiдно до запиту цiнових пропозицiй;

     33) частина предмета закупiвлi (лот) - визначена замовником частина товарiв, робiт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупiвлi учасникам дозволяється подавати пропозицiї конкурсних торгiв, або цiновi пропозицiї, або пропозицiї на переговорах у разi застосування переговорної процедури закупiвлi. Для проведення процедури закупiвлi на кожну окрему частину предмета закупiвлi (лот) має бути не менше двох пропозицiй, крiм випадкiв застосування замовником переговорної процедури закупiвлi.

     Стаття 2. Сфера застосування Закону

     1. Цей Закон застосовується до всiх замовникiв та закупiвель товарiв, робiт та послуг за умови, що вартiсть закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робiт - 1 мiльйон 500 тисяч гривень.

(абзац перший частини першої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Вартiсть предмета закупiвлi товарiв, робiт i послуг, встановлена в абзацi першому цiєї частини, переглядається кожнi 12 мiсяцiв з урахуванням iндексiв споживчих цiн, iндексiв цiн виробникiв промислової продукцiї. За результатами перегляду Кабiнет Мiнiстрiв України вносить, за необхiдностi, до Верховної Ради України проект закону про внесення змiн до цього Закону.

(абзац другий частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     2. Умови, порядок та процедури закупiвель товарiв, робiт i послуг можуть установлюватися або змiнюватися виключно цим Законом, крiм випадкiв, передбачених цим Законом. Змiна положень цього Закону може здiйснюватися виключно шляхом внесення змiн до цього Закону.

     3. Дiя цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупiвлi є:

     товари, роботи i послуги, пов'язанi з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет i державних нагород України, їх зберiганням, транспортуванням та облiком;

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється закордонними дипломатичними установами;

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких становить державну таємницю вiдповiдно до Закону України "Про державну таємницю";

     послуги, необхiднi для здiйснення державних запозичень, обслуговування i погашення державного боргу;

     товари i послуги, закупiвля яких здiйснюється для пiдготовки i проведення виборiв та референдумiв в Українi;

     товари, послуги, пов'язанi з операцiями Нацiонального банку України iз забезпечення управлiння золотовалютними резервами, їх розмiщення, купiвлi та продажу на вторинному ринку цiнних паперiв, здiйснення валютних iнтервенцiй шляхом купiвлi-продажу валютних цiнностей на валютних ринках;

     придбання, оренда землi, будiвель, iншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будiвлi, iнше нерухоме майно;

     послуги мiжнародних третейських судiв, мiжнародних комерцiйних арбiтражiв для розгляду та вирiшення спорiв, у яких бере участь замовник;

     послуги фiнансових установ, в тому числi мiжнародних фiнансових органiзацiй, пов'язанi iз залученням кредитних ресурсiв та коштiв до статутного капiталу замовником;

     фiнансовi послуги, що надаються у зв'язку з емiсiєю, купiвлею, продажем, передачею цiнних паперiв або iнших фiнансових iнструментiв;

     послуги, закупiвля яких здiйснюється банками для надання ними банкiвських послуг та проведення банкiвських операцiй вiдповiдно до законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та "Про Нацiональний банк України";

     послуги, якi надаються Нацiональним банком України вiдповiдно до закону;

     бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України - паспорти, бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус, бланки iнших документiв, якi вiдповiдно до законодавства України потребують використання спецiальних елементiв захисту, марки акцизного податку, якi виготовляються пiдприємствами, що входять до сфери управлiння Нацiонального банку України, а також товари, роботи i послуги, необхiднi для їх виготовлення;

     послуги з провадження наукової, науково-технiчної дiяльностi, якi фiнансуються на конкурснiй основi в порядку, визначеному статтями 49, 58 i 59 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть";

(абзац п'ятнадцятий частини третьої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 848-VIII)

     товари, роботи i послуги, необхiднi для виконання Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб покладених на нього функцiй та повноважень, визначених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", щодо виведення неплатоспроможних банкiв з ринку.

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     товари i послуги, якi пiдлягають закупiвлi вiдповiдно до угод щодо закупiвлi, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, iз спецiалiзованими органiзацiями, якi здiйснюють закупiвлi. Закупiвля таких товарiв, робiт i послуг здiйснюється згiдно з правилами i процедурами, встановленими вiдповiдними спецiалiзованими органiзацiями, якi здiйснюють закупiвлi, з урахуванням порядку, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 19.03.2015р. N 269-VIII, який дiє до 31.03.2019р.)

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється для пiдготовки i проведення виборiв та референдумiв в Українi;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2015р. N 595-VIII)

     послуги з пiдтримки, обслуговування та модифiкацiї Єдиної iнформацiйно-аналiтичної системи "Вибори".

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2015р. N 595-VIII)

     4. Особливостi здiйснення процедур закупiвлi, визначених цим Законом, встановлюються окремими законами для:

     1) юридичних осiб, якi провадять дiяльнiсть у таких сферах:

     забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї;

     забезпечення виробництва, передачi, купiвлi-продажу, розподiлу та централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння об'єднаною енергетичною системою України та постачання електричної енергiї;

     забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;

     забезпечення функцiонування централiзованого водовiдведення;

     надання послуг з користування iнфраструктурою залiзничного транспорту загального користування;

     забезпечення функцiонування мiського електричного транспорту та експлуатацiя його об'єктiв для надання послуг з перевезення;

     надання послуг автостанцiй, портiв, аеропортiв;

     надання послуг з аеронавiгацiйного обслуговування польотiв повiтряних суден;

     надання послуг поштового зв'язку;

     геологiчне вивчення (у тому числi дослiдно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугiлля та iнших видiв твердого палива;

     забезпечення функцiонування та експлуатацiя телекомунiкацiйних мереж фiксованого зв'язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг;

     забезпечення транспортування, зберiгання, переробки нафти та нафтопродуктiв сирих;

     2) таких товарiв, робiт i послуг:

     неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв;

     нафта або нафтопродукти сирi;

     електрична енергiя, послуги з її постачання, передачi та розподiлу;

     абзац п'ятий пункту 2 частини четвертої статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     природний i нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподiлу i постачання;

     послуги поштового зв'язку, поштовi марки та маркованi конверти;

     телекомунiкацiйнi послуги, у тому числi з ретрансляцiї радiо- та телесигналiв (за винятком послуг мобiльного зв'язку та послуг Iнтернет-провайдерiв);

     послуги з пiдготовки фахiвцiв, наукових, науково-педагогiчних та робiтничих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв (пiслядипломна освiта) за державним замовленням;

     абзац десятий пункту 2 частини четвертої статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     закупiвля яких здiйснюється вiдповiдно до програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi, що виконуються вiдповiдно до закону;

     енергосервiс.

(пункт 2 частини четвертої статтi 2 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 09.04.2015р. N 327-VIII)

     5. Забороняється укладання договорiв, якi передбачають оплату замовником товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права дiлити предмет закупiвлi на частини з метою уникнення проведення процедури вiдкритих торгiв або застосування цього Закону.

     Стаття 3. Принципи здiйснення закупiвель

     1. Закупiвлi здiйснюються за такими принципами:

     добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;

     максимальна економiя та ефективнiсть;

     вiдкритiсть та прозорiсть на всiх стадiях закупiвель;

     недискримiнацiя учасникiв;

     об'єктивна та неупереджена оцiнка пропозицiй конкурсних торгiв;

     запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням;

     вiльного перемiщення товарiв;

     свободи надання послуг.

     Стаття 4. Планування закупiвель та iншi передумови здiйснення процедур закупiвель

     1. Закупiвля здiйснюється вiдповiдно до рiчного плану. Рiчний план та змiни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель (далi - веб-портал Уповноваженого органу) протягом п'яти робочих днiв з дня затвердження рiчного плану або змiн до нього.

(частина перша статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2015р. N 183-VIII, у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Стаття 5. Недискримiнацiя учасникiв

     1. Вiтчизнянi та iноземнi учасники беруть участь у процедурах закупiвель на рiвних умовах.

     2. Замовники забезпечують вiльний доступ усiх учасникiв до iнформацiї про закупiвлю, передбаченої цим Законом.

     3. Замовник не може встановлювати дискримiнацiйнi вимоги до учасникiв.

     4. Вiдповiдно до затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку окремi товари, роботи та послуги закуповуються виключно у суб'єктiв господарювання, що зареєстрованi та здiйснюють господарську дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї для вiдновлення iнфраструктури мiст пiсля її завершення.

(статтю 5 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 02.09.2014р. N 1669-VII)

     Стаття 6. Мiжнароднi зобов'язання України у сферi закупiвель

     1. Якщо мiжнародним договором України, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України, передбачено iнший порядок закупiвлi, нiж порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення мiжнародного договору України.

     2. Закупiвля товарiв, робiт i послуг за кошти кредитiв, позик, що наданi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, Мiжнародною фiнансовою корпорацiєю, Багатостороннiм агентством з гарантування iнвестицiй, Мiжнародною асоцiацiєю розвитку, Європейським банком реконструкцiї та розвитку, Європейським iнвестицiйним банком, Пiвнiчним iнвестицiйним банком, а також iншими мiжнародними валютно-кредитними органiзацiями, здiйснюється згiдно з правилами i процедурами, встановленими цими органiзацiями, а в разi невстановлення таких правил i процедур - вiдповiдно до цього Закону.

     Закупiвля товарiв, робiт i послуг на умовах їх спiвфiнансування в рамках проектiв, що реалiзуються за рахунок кредитiв, позик, зазначених в абзацi першому цiєї частини, здiйснюється згiдно з правилами i процедурами, встановленими вiдповiдними органiзацiями, а в разi невстановлення таких правил i процедур - вiдповiдно до цього Закону.

Роздiл II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРI ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 7. Державне регулювання та контроль у сферi закупiвель

     1. Частину першу статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     2. Уповноважений орган здiйснює регулювання та координацiю у сферi закупiвель у межах повноважень, визначених цим Законом.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв:

     до здiйснення оплати за договором про закупiвлю перевiряє наявнiсть оригiналу договору про закупiвлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, рiчного плану закупiвель та звiту про результати проведення процедури закупiвлi, що пiдтверджують проведення процедури закупiвлi, за результатами якої укладено договiр про закупiвлю;

(абзац другий частини третьої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     вживає заходiв з недопущення здiйснення платежiв з рахунка замовника згiдно з узятим фiнансовим зобов'язанням за договором про закупiвлю у випадках:

     вiдсутностi або невiдповiдностi встановленим законодавством вимогам необхiдних документiв, передбачених цим Законом;

     вiдмiни процедури закупiвлi;

     набрання законної сили рiшенням суду про визнання результатiв процедури закупiвлi недiйсними;

     на перiод призупинення процедури закупiвлi;

     наявностi вiдповiдного рiшення органу оскарження вiдповiдно до статтi 18 цього Закону.

     Перевiрка наявностi документiв (крiм оригiналу договору про закупiвлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв), визначених в абзацi другому цiєї частини, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, шляхом перегляду документiв, розмiщених на веб-порталi Уповноваженого органу.

(частину третю статтi 7 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий i десятий вважати вiдповiдно абзацами десятим i одинадцятим)

     У разi виявлення порушень вимог законодавства у сферi закупiвель повiдомляє про такi випадки Уповноважений орган та орган оскарження.

     Банкам пiд час оплати за договорами про закупiвлю замовником разом iз платiжним дорученням надаються документи щодо державних закупiвель вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". У разi їх невiдповiдностi вимогам цього Закону платiжне доручення вважається оформленим неналежним чином.

     4. Рахункова палата, Антимонопольний комiтет України, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, здiйснюють контроль у сферi державних закупiвель у межах своїх повноважень, визначених Конституцiєю та законами України.

     Монiторинг закупiвель здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, та його органи на мiсцях.

(частину четверту статтi 7 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Порядок здiйснення монiторингу визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi державного фiнансового контролю.

(частину четверту статтi 7 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Органи, якi уповноваженi на здiйснення контролю у сферi закупiвель, не мають права втручатися у проведення процедур закупiвель.

(частину четверту статтi 7 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     5. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання та контролю у сферi закупiвель здiйснює Уповноважений орган.

     Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження

     1. Основними функцiями Уповноваженого органу є:

     1) розроблення i затвердження нормативно-правових актiв, необхiдних для виконання цього Закону;

     2) аналiз функцiонування системи державних закупiвель;

(пункт 2 частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     3) подання Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо визначення генерального замовника;

     4) пiдготовка та подання до Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахункової палати щорiчного звiту, що мiстить аналiз функцiонування системи державних закупiвель, у тому числi результати монiторингу;

(пункт 4 частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     5) узагальнення практики здiйснення закупiвель, у тому числi мiжнародної;

     6) вивчення, узагальнення та поширення свiтового досвiду з питань закупiвель;

     7) забезпечення функцiонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу;

     8) взаємодiя з громадськiстю з питань удосконалення системи державних закупiвель;

(пункт 8 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     9) органiзацiя нарад та семiнарiв з питань закупiвель;

     10) надання безоплатної методологiчної допомоги замовникам та надання вiдповiдей з питань державних закупiвель на запити зацiкавлених осiб. Вiдповiдi на запити носять виключно рекомендацiйний характер;

     11) мiжнародне спiвробiтництво у сферi закупiвель;

     12) розроблення та затвердження:

     стандартної документацiї конкурсних торгiв;

     типового положення про комiтет з конкурсних торгiв;

     порядку визначення предмета закупiвлi;

     абзац п'ятий пункту 12 частини першої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     порядку розмiщення iнформацiї;

     форм:

     рiчного плану закупiвель;

     оголошення про проведення процедури закупiвлi (оголошення про проведення вiдкритих торгiв, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгiв, оголошення про проведення попередньої квалiфiкацiї, запит цiнових пропозицiй, iнформацiя про застосування переговорної процедури закупiвлi);

     обґрунтування застосування переговорної процедури закупiвлi;

     реєстру отриманих пропозицiй конкурсних торгiв, квалiфiкацiйних пропозицiй, цiнових пропозицiй;

     протоколу розкриття пропозицiй конкурсних торгiв, квалiфiкацiйних пропозицiй, цiнових пропозицiй;

     протоколу оцiнки пропозицiй конкурсних торгiв, цiнових пропозицiй;

     повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї;

     абзац п'ятнадцятий пункту 12 частини першої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     оголошення про результати процедури закупiвлi (оголошення про результати проведення торгiв, повiдомлення про результати проведення попередньої квалiфiкацiї, iнформацiя про результати процедури запиту цiнових пропозицiй, iнформацiя про результати проведення переговорної процедури закупiвлi);

(абзац шiстнадцятий пункту 12 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     звiту про результати проведення процедури закупiвлi;

     повiдомлення про внесення змiн до договору;

     звiту про виконання договору про закупiвлю;

     13) надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сферi закупiвель;

     14) розроблення примiрних навчальних програм з питань органiзацiї та здiйснення закупiвель;

     15) спiвробiтництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактiв порушення законодавства у сферi закупiвель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органiв матерiалiв про виявленi порушення;

     16) спiвробiтництво з органами Антимонопольного комiтету України щодо виявлення фактiв порушень законодавства про захист економiчної конкуренцiї у сферi закупiвель;

     17) спiвробiтництво з державними органами щодо запобiгання проявам корупцiї у сферi закупiвель;

     18) пункт 18 частини першої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     19) iнформування громадськостi про полiтику та правила державних закупiвель.

     2. Уповноважений орган має право:

     1) вимагати вiд замовникiв подання звiту про результати проведення процедури закупiвлi та звiту про виконання договору про закупiвлю згiдно з цим Законом;

     2) встановлювати строки подання замовниками iнформацiї про запланованi закупiвлi та укладенi договори про закупiвлю;

     3) отримувати в установленому порядку вiд замовникiв, учасникiв, пiдприємств, установ, органiзацiй, а також органiв, якi здiйснюють державне регулювання i контроль у сферi закупiвель, правоохоронних органiв документи та iнформацiю, що необхiднi для виконання функцiй, передбачених цим Законом. Особи та органи, зазначенi у цьому пунктi, впродовж п'яти днiв з дати отримання вiдповiдного запиту зобов'язанi надати Уповноваженому органу iнформацiю та завiренi належним чином копiї документiв;

(пункт 3 частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     4) пункт 4 частини другої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     5) здiйснювати iншi дiї та вживати iншi заходи, передбаченi законодавством для виконання покладених на Уповноважений орган функцiй;

     6) пункт 6 частини другої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     3. Антимонопольний комiтет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних iнтересiв осiб, пов'язаних з участю у процедурах державної закупiвлi, створює постiйно дiючу адмiнiстративну колегiю з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi державних закупiвель. Рiшення постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї приймаються вiд iменi Антимонопольного комiтету України.

     Постiйно дiюча адмiнiстративна колегiя Антимонопольного комiтету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi державних закупiвель дiє у складi трьох державних уповноважених Антимонопольного комiтету України. Голова постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України повинен мати вищу юридичну освiту.

     Член постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї, який є пов'язаною особою з суб'єктом оскарження або замовником, не може брати участi у розглядi та прийняттi рiшень щодо такої скарги i повинен бути замiнений на час розгляду i прийняття рiшення щодо такої скарги iншим державним уповноваженим Антимонопольного комiтету України, що визначається Головою Антимонопольного комiтету України.

     Порядок дiяльностi постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї встановлюється вiдповiдно до Закону України "Про Антимонопольний комiтет України", якщо iнше не встановлено цим Законом.

     Стаття 9. Громадський контроль у сферi державних закупiвель

     1. Громадський контроль забезпечується через вiльний доступ до всiєї iнформацiї щодо державних закупiвель, яка пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до цього Закону.

     2. Замовники i учасники процедур закупiвель та Уповноважений орган повиннi сприяти залученню громадськостi до здiйснення контролю у сферi закупiвель вiдповiдно до законiв України "Про громадськi об'єднання", "Про звернення громадян" i "Про iнформацiю".

     3. Громадяни i громадськi органiзацiї та їх спiлки не мають права втручатися в дiяльнiсть Уповноваженого органу та процедуру визначення замовником переможця торгiв.

     4. Пiд час проведення процедур розкриття пропозицiй конкурсних торгiв мають право бути присутнiми представники засобiв масової iнформацiї та уповноваженi представники громадських об'єднань. Замовники зобов'язанi забезпечити безперешкодний доступ представникiв засобiв масової iнформацiї та громадських об'єднань на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицiй конкурсних торгiв та право на фiксацiю технiчними засобами.

Роздiл III
ЗАГАЛЬНI УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ЗАКУПIВЛI

     Стаття 10. Оприлюднення iнформацiї про закупiвлю

     1. Замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, iнформацiю про закупiвлю, а саме:

     оголошення про проведення процедури закупiвлi - не пiзнiш як за 20 робочих днiв до дня розкриття пропозицiй конкурсних торгiв або квалiфiкацiйних пропозицiй, якщо цим Законом для окремих процедур закупiвлi не встановлено iнший строк;

     обґрунтування застосування переговорної процедури закупiвлi - одночасно з оголошенням про проведення процедури закупiвлi;

     документацiю конкурсних торгiв або квалiфiкацiйну документацiю - не пiзнiш як за 20 робочих днiв до дня розкриття пропозицiй конкурсних торгiв або квалiфiкацiйних пропозицiй, якщо цим Законом для окремих процедур закупiвлi не встановлено iнший строк;

     змiни до документацiї конкурсних торгiв, квалiфiкацiйної документацiї або запиту цiнових пропозицiй та роз'яснення до них (у разi наявностi) - протягом одного робочого дня з дня прийняття рiшення про їх внесення або надання роз'яснень;

(абзац п'ятий частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     оголошення з вiдомостями про укладену рамкову угоду (у разi проведення закупiвлi за рамковими угодами) - не пiзнiш як через сiм днiв з дня укладення рамкової угоди;

     протокол розкриття пропозицiй конкурсних торгiв, цiнових пропозицiй, квалiфiкацiйних пропозицiй - протягом трьох робочих днiв з дня розкриття пропозицiй конкурсних торгiв, цiнових пропозицiй, квалiфiкацiйних пропозицiй;

     iнформацiю про вiдхилення пропозицiй конкурсних торгiв, цiнових пропозицiй, квалiфiкацiйних пропозицiй та пiдстави такого вiдхилення у виглядi протоколу - протягом трьох робочих днiв з дня прийняття такого рiшення;

     повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї (пропозицiї за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi) та протокол оцiнки пропозицiй конкурсних торгiв (цiнових пропозицiй) - протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення про визначення переможця процедури закупiвлi;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     оголошення про результати процедури закупiвлi - не пiзнiш як через сiм днiв з дня укладення (неукладення) договору про закупiвлю або прийняття рiшення про вiдмiну торгiв (переговорної процедури закупiвлi) чи визнання їх такими, що не вiдбулися;

(абзац десятий частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     звiт про результати проведення процедури закупiвлi - не пiзнiш як через три днi з дня його затвердження;

     повiдомлення про внесення змiн до договору у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та 8 частини п'ятої статтi 40 цього Закону, - протягом трьох робочих днiв з дня внесення змiн;

     звiт про виконання договору - протягом трьох робочих днiв з дня закiнчення строку дiї договору, виконання договору або його розiрвання.

     Веб-портал Уповноваженого органу повинен вiдповiдати встановленим законодавством вимогам щодо захисту iнформацiї, що є власнiстю держави, забезпечувати вiльний та безоплатний доступ до нього.

     Вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть iнформацiї, що оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу, несуть голова та секретар комiтету з конкурсних торгiв замовника.

     Iнформацiя для оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу може подаватися у формi електронних документiв вiдповiдно до Закону України "Про електроннi документи та електронний документообiг".

(абзац десятий частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     2. Iнформацiя, зазначена в частинi першiй цiєї статтi, може додатково оприлюднюватися на вибiр замовника в iнших засобах масової iнформацiї, на веб-сайтах замовника (у разi наявностi) або веб-сайтах вiдповiдних органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування.

     3. Процедури закупiвлi, попередня квалiфiкацiя учасникiв не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупiвлi на веб-порталi Уповноваженого органу згiдно з частиною першою цiєї статтi.

     4. Оголошення про проведення процедури закупiвлi та про результати процедури закупiвлi у строки, встановленi в частинi першiй цiєї статтi, обов'язково додатково оприлюднюються на веб-порталi Уповноваженого органу англiйською мовою, якщо очiкувана вартiсть закупiвлi перевищує суму, еквiвалентну:

     для товарiв i послуг - 133 тисячам євро;

     для робiт - 5 мiльйонам 150 тисячам євро.

(абзаци другий - четвертий частини четвертої статтi 10 замiнено абзацами другим та третiм згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим)

     Курс євро визначається згiдно з офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на день надання для оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупiвлi.

     5. Доступ користувачiв до iнформацiї, оприлюдненої на веб-порталi Уповноваженого органу, є безоплатним та вiльним. Iнформацiя про закупiвлю, визначена цим Законом, приймається для оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу безоплатно.

     Уповноважений орган забезпечує оприлюднення iнформацiї про закупiвлi, зазначеної в частинi першiй цiєї статтi, вiдповiдно до вимог Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", у тому числi у формi вiдкритих даних.

(частину п'яту статтi 10 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 09.04.2015р. N 319-VIII)

     Стаття 11. Комiтет з конкурсних торгiв

     1. Комiтет з конкурсних торгiв утворюється замовником (генеральним замовником) для органiзацiї та проведення процедур закупiвель.

     Комiтет з конкурсних торгiв дiє на засадах колегiальностi та неупередженостi членiв комiтету з конкурсних торгiв. Членство в комiтетi з конкурсних торгiв не повинно створювати протирiччя мiж iнтересами замовника та учасника чи мiж iнтересами учасникiв процедури закупiвлi, наявнiсть якого може вплинути на об'єктивнiсть та неупередженiсть прийняття рiшень щодо вибору переможця процедури закупiвлi.

     2. Склад комiтету з конкурсних торгiв та положення про комiтет з конкурсних торгiв затверджуються рiшенням замовника (генерального замовника). До складу комiтету з конкурсних торгiв не можуть входити посадовi особи та представники учасникiв, члени їх сiмей, а також народнi депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим та депутати мiської, районної у мiстi, районної, обласної ради.

     До складу комiтету з конкурсних торгiв входить не менше п'яти осiб. У разi якщо кiлькiсть службових (посадових) осiб у штатнiй чисельностi працiвникiв замовника є меншою, нiж п'ять осiб, до складу комiтету з конкурсних торгiв мають входити всi службовi (посадовi) особи замовника.

     Голова, секретар та iншi члени комiтету з конкурсних торгiв можуть пройти навчання з питань органiзацiї та здiйснення закупiвель.

     3. Керiвництво роботою комiтету з конкурсних торгiв здiйснює його голова. Голова комiтету з конкурсних торгiв органiзовує роботу комiтету i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на комiтет функцiй.

     4. Комiтет з конкурсних торгiв:

     планує проведення процедур закупiвель;

     складає та затверджує рiчний план державних закупiвель;

     здiйснює вибiр процедури закупiвлi;

     проводить процедури закупiвель, попередню квалiфiкацiю учасникiв;

     забезпечує рiвнi умови для всiх учасникiв, об'єктивний та чесний вибiр переможця;

     забезпечує складання, затвердження та зберiгання вiдповiдних документiв з питань державних закупiвель, визначених цим Законом;

     здiйснює iншi дiї, передбаченi цим Законом.

     5. Рiшення комiтету з конкурсних торгiв оформляється протоколом, у якому вiдображаються результати поiменного голосування членiв комiтету, присутнiх на засiданнi, з кожного питання. Протокол пiдписується всiма членами комiтету, присутнiми на засiданнi комiтету з конкурсних торгiв. У разi вiдмови члена комiтету з конкурсних торгiв пiдписати протокол про це зазначається у протоколi з обґрунтуванням причин вiдмови.

(абзац перший частини п'ятої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Члени комiтету з конкурсних торгiв несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення вiдповiдно до законiв України.

     6. Типове положення про комiтет з конкурсних торгiв розробляється та затверджується Уповноваженим органом.

     Стаття 12. Процедури закупiвлi

     1. Закупiвля може здiйснюватися шляхом застосування однiєї з таких процедур:

     вiдкритi торги;

     двоступеневi торги;

     запит цiнових пропозицiй;

     попередня квалiфiкацiя учасникiв;

     переговорна процедура закупiвлi.

     2. Замовник має право здiйснювати процедури закупiвлi, передбаченi частиною першою цiєї статтi, iз використанням електронних засобiв.

     У разi використання електронних засобiв з метою подання пропозицiй конкурсних торгiв, квалiфiкацiйних та цiнових пропозицiй та здiйснення їх оцiнки документи та данi створюються i подаються з урахуванням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" i "Про електронний цифровий пiдпис".

     Електроннi засоби, якi використовуються замовником пiд час здiйснення процедур закупiвель, повиннi бути загальнодоступними i гарантувати недискримiнацiю та рiвний доступ до iнформацiї всiм учасникам процедур закупiвель.

     Особливостi застосування електронних засобiв пiд час здiйснення процедур закупiвлi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Вiдповiдальнiсть за вибiр та застосування процедур закупiвлi несуть виключно службовi (посадовi) особи замовника - члени комiтету з конкурсних торгiв персонально.

     Стаття 13. Закупiвля за рамковими угодами

     1. Закупiвля за рамковими угодами здiйснюється в порядку, передбаченому для проведення процедури вiдкритих торгiв, з урахуванням вимог цiєї статтi, а рамковi угоди укладаються вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     2. Особливостi укладення рамкових угод, перелiк товарiв i послуг, якi можуть закуповуватися за рамковими угодами, визначаються Уповноваженим органом. Особливостi виконання рамкових угод, порядок визначення генеральних замовникiв та взаємодiї замовникiв з генеральним замовником за рамковими угодами визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. В оголошеннi про проведення закупiвлi за рамковою угодою обов'язково зазначаються:

     строк, на який укладається угода, що не може перевищувати чотирьох рокiв;

     кiлькiсть учасникiв, з якими буде укладено угоду;

     найменування i мiсцезнаходження замовника (замовникiв), якi здiйснюватимуть закупiвлю за угодою.

     4. Рамкова угода укладається з кiлькома учасниками за умови, що участь у нiй бере не менше трьох учасникiв.

     У разi надходження пропозицiй у кiлькостi, меншiй нiж заявлена кiлькiсть учасникiв, або вiдхилення отриманих пропозицiй на пiдставах, установлених цим Законом, замовник (генеральний замовник) має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозицiї яких не вiдхиленi.

     5. Замовник має право укласти договiр про закупiвлю вiдповiдних товарiв i послуг виключно з тими учасниками, з якими укладено рамкову угоду.

     6. Рамковi угоди виконуються з дотриманням таких вимог:

     1) у разi укладення рамкової угоди з одним учасником усi iстотнi умови договору про закупiвлю визначаються в рамковiй угодi, а такий договiр вважається укладеним пiсля подання замовником учаснику пропозицiї виконати зазначенi умови та отримання письмової згоди учасника;

     2) у разi укладення рамкової угоди з кiлькома учасниками:

     якщо всi умови договору про закупiвлю визначенi в рамковiй угодi, замовник має право укласти такий договiр з дотриманням зазначених у рамковiй угодi умов вiдбору серед учасникiв, з якими укладено вiдповiдну рамкову угоду;

     якщо не всi iстотнi умови договору про закупiвлю визначенi в рамковiй угодi, такий договiр укладається замовником з переможцем процедури конкурентного вiдбору, який проводиться замовником серед учасникiв, з якими укладено вiдповiдну рамкову угоду.

     З метою визначення переможця конкурентного вiдбору замовник надсилає письмове запрошення всiм учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозицiї щодо укладення договору про закупiвлю. Замовник повинен встановити строк, достатнiй для пiдготовки учасниками пропозицiй, та забезпечити протягом зазначеного строку конфiденцiйнiсть поданих пропозицiй.

     Оцiнка пропозицiй та визначення переможця проводяться за критерiями, встановленими в рамковiй угодi, з урахуванням специфiчних вимог до предмета закупiвлi, встановлення яких допускається згiдно з угодою. Такi специфiчнi вимоги зазначаються у запрошеннi учасникам подати пропозицiї. Запрошення учасникам та їх пропозицiї не можуть передбачати iстотну змiну умов договорiв закупiвлi та характеристик вiдповiдного предмета закупiвлi, визначених рамковою угодою.

     Конкурентний вiдбiр може проводитися замовником шляхом проведення аукцiону iз застосуванням електронних засобiв. Порядок проведення конкурентного вiдбору iз застосуванням електронних засобiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. Генеральний замовник iнформує всiх заiнтересованих замовникiв про результати застосування процедури укладення рамкової угоди протягом п'яти днiв пiсля її завершення.

     Один замовник може бути стороною однiєї або кiлькох рамкових угод. Замовник має право вiдмовитися вiд укладення договору про закупiвлю за рамковою угодою, поiнформувавши про це генерального замовника та Уповноважений орган.

     Замовник (генеральний замовник) протягом семи робочих днiв з дня укладення рамкової угоди надає для оприлюднення вiдповiдно до статтi 10 цього Закону оголошення з вiдомостями про укладену рамкову угоду.

     8. Генеральний замовник протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання повiдомлення замовника про укладення договору про закупiвлю за рамковою угодою повiдомляє про це Уповноважений орган iз зазначенням предмета закупiвлi, вiдповiдних замовникiв та учасникiв, мiж якими укладено договори про закупiвлю.

     Стаття 14. Подання iнформацiї пiд час проведення процедури закупiвлi

     1. Подання iнформацiї пiд час проведення процедури закупiвлi здiйснюється у письмовiй формi, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини другої статтi 12 цього Закону, - у виглядi електронного документа.

     Абзац другий частини першої статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     2. Частину другу статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Стаття 15. Мова, що застосовується пiд час проведення процедур закупiвель

     1. Пiд час проведення процедур закупiвель усi документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рiшенням замовника одночасно всi документи можуть мати автентичний переклад на iншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

     Стаття 16. Квалiфiкацiйнi критерiї

     1. Замовник вимагає вiд учасникiв або учасникiв попередньої квалiфiкацiї подання ними документально пiдтвердженої iнформацiї про їх вiдповiднiсть квалiфiкацiйним критерiям.

     2. Замовник встановлює один або кiлька з таких квалiфiкацiйних критерiїв:

(абзац перший частини другої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     наявнiсть обладнання та матерiально-технiчної бази;

     наявнiсть працiвникiв вiдповiдної квалiфiкацiї, якi мають необхiднi знання та досвiд;

     наявнiсть документально пiдтвердженого досвiду виконання аналогiчних договорiв;

     наявнiсть фiнансової спроможностi (баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, довiдка з обслуговуючого банку про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi за кредитами).

     3. Визначенi замовником згiдно з цiєю статтею квалiфiкацiйнi критерiї та перелiк документiв, що пiдтверджують iнформацiю учасникiв або учасникiв попередньої квалiфiкацiї про вiдповiднiсть їх таким критерiям, зазначаються в документацiї конкурсних торгiв або квалiфiкацiйнiй документацiї та вимагаються пiд час проведення переговорiв з учасником (у разi застосування переговорної процедури закупiвлi).

     Замовник не встановлює квалiфiкацiйнi критерiї та не визначає перелiк документiв, що пiдтверджують подану учасниками або учасниками попередньої квалiфiкацiї iнформацiю про вiдповiднiсть їх таким критерiям, у разi:

     1) проведення процедури запиту цiнових пропозицiй;

     2) закупiвлi нафти, нафтопродуктiв сирих, природного i нафтового газу, електричної енергiї, послуг з її передачi та розподiлу, централiзованого постачання теплової енергiї, послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертiв, телекомунiкацiйних послуг, у тому числi з трансляцiї радiо- та телесигналiв, послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення, послуг з перевезення залiзничним транспортом загального користування.

     4. Документи, що не передбаченi законодавством для учасникiв або учасникiв попередньої квалiфiкацiї - юридичних, фiзичних осiб, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, не подаються ними у складi пропозицiї конкурсних торгiв або квалiфiкацiйної пропозицiї та не вимагаються пiд час проведення переговорiв з учасником (у разi застосування переговорної процедури закупiвлi).

     5. Усi пропозицiї конкурсних торгiв або квалiфiкацiйнi пропозицiї, якi вiдповiдають квалiфiкацiйним критерiям, встановленим частиною другою цiєї статтi, та за вiдсутностi iнших, передбачених цим Законом, пiдстав для їх вiдхилення, допускаються до оцiнки.

     Стаття 17. Вiдмова в участi у процедурi закупiвлi

     1. Замовник приймає рiшення про вiдмову учаснику, учаснику попередньої квалiфiкацiї в участi у процедурi закупiвлi, попереднiй квалiфiкацiї учасникiв та зобов'язаний вiдхилити пропозицiю конкурсних торгiв (квалiфiкацiйну, цiнову пропозицiю) учасника (учасника попередньої квалiфiкацiї) у разi, якщо:

     1) вiн має незаперечнi докази того, що учасник або учасник попередньої квалiфiкацiї пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якiй посадовiй особi замовника, iншого державного органу винагороду в будь-якiй формi (пропозицiя щодо найму на роботу, цiнна рiч, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рiшення щодо визначення переможця процедури закупiвлi або застосування замовником певної процедури закупiвлi;

     11) вiдомостi про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї, внесено до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупцiйної програми чи уповноваженого з антикорупцiйної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими вiдповiдно до закону;

(пункт 1 частини першої статтi 17 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1700-VII, який вводиться в дiю з 26.04.2015р., враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої квалiфiкацiї, яку уповноважено учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї представляти його iнтереси пiд час проведення процедури закупiвлi, фiзичну особу, яка є учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї, було притягнуто згiдно iз законом до вiдповiдальностi за вчинення у сферi державних закупiвель корупцiйного правопорушення;

     3) суб'єкт господарювання (учасник або учасник попередньої квалiфiкацiї) протягом останнiх трьох рокiв притягувався до вiдповiдальностi за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статтi 6, пунктом 1 статтi 50 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", у виглядi вчинення антиконкурентних узгоджених дiй, якi стосуються спотворення результатiв торгiв (тендерiв);

     4) фiзична особа, яка є учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивiв, судимiсть з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

     5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої квалiфiкацiї, яку уповноважено учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї представляти його iнтереси пiд час проведення процедури закупiвлi, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивiв, судимiсть з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

     6) пропозицiя конкурсних торгiв (квалiфiкацiйна, цiнова пропозицiя) подана учасником процедури закупiвлi, який є пов'язаною особою з iншими учасниками процедури закупiвлi та/або з членом (членами) комiтету з конкурсних торгiв замовника;

     7) учасник або учасник попередньої квалiфiкацiї визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та вiдносно нього вiдкрита лiквiдацiйна процедура;

     8) у Єдиному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдсутня iнформацiя, передбачена частиною другою статтi 17 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої квалiфiкацiї);

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї, не має антикорупцiйної програми чи уповноваженого з реалiзацiї антикорупцiйної програми, якщо вартiсть закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) або робiт дорiвнює або перевищує 20 мiльйонiв гривень.

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     2. Замовник може прийняти рiшення про вiдмову учаснику, учаснику попередньої квалiфiкацiї в участi у процедурi закупiвлi, попереднiй квалiфiкацiї учасникiв та може вiдхилити пропозицiю конкурсних торгiв (квалiфiкацiйну, цiнову пропозицiю) учасника (учасника попередньої квалiфiкацiї) у разi, якщо:

     1) учасник або учасник попередньої квалiфiкацiї має заборгованiсть iз сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     2) учасник або учасник попередньої квалiфiкацiї не провадить господарську дiяльнiсть вiдповiдно до положень його статуту;

     3) учасник або учасник попередньої квалiфiкацiї зареєстрований в офшорних зонах. Перелiк офшорних зон встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Замовник у документацiї конкурсних торгiв, запитi цiнових пропозицiй зазначає, що iнформацiя про вiдсутнiсть пiдстав, визначених у частинах першiй i другiй цiєї статтi, надається в довiльнiй формi. Спосiб документального пiдтвердження згiдно iз законодавством вiдсутностi пiдстав, передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 i 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цiєї статтi, визначається замовником для надання таких документiв лише переможцем процедури закупiвлi.

     Переможець торгiв у строк, що не перевищує 10 днiв (5 днiв - пiд час здiйснення закупiвель за скороченою процедурою або за запитом цiнових пропозицiй) з дати оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв, повинен подати замовнику документи, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, визначених частинами першою i другою цiєї статтi.

     Замовник не вимагає вiд учасника документи та iнформацiю, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, визначених пунктами 1 i 6 частини першої цiєї статтi, а також iнформацiю, що мiститься у вiдкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вiльним.

     Уповноважений орган щорiчно до 20 сiчня оприлюднює iнформацiю про перелiк вiдкритих єдиних державних реєстрiв, доступ до яких є вiльним, на веб-порталi Уповноваженого органу.

     Порядок видачi єдиного документа, що пiдтверджує вiдповiднiсть учасника вимогам, визначеним частинами першою i другою цiєї статтi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 17 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

     4. Iнформацiя про вiдхилення пропозицiї конкурсних торгiв, квалiфiкацiйної або цiнової пропозицiї iз зазначенням пiдстави надсилається учаснику або учаснику попередньої квалiфiкацiї, пропозицiя якого вiдхилена, протягом трьох робочих днiв з дня прийняття замовником такого рiшення та оприлюднюється вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупiвлi

     1. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження в письмовiй формi та повинна бути пiдписана особою, яка її подає, i мiстити таку iнформацiю:

     найменування органу оскарження;

     iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти (у разi наявностi);

     найменування, мiсцезнаходження, поштова адреса замовника, генерального замовника, рiшення, дiї або бездiяльнiсть яких оскаржуються;

     номер оголошення про проведення процедури, яке оприлюднене на веб-порталi Уповноваженого органу;

     пiдстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупiвлi або прийнятi рiшення, дiї або бездiяльнiсть замовника, генерального замовника, фактичнi обставини, що це можуть пiдтверджувати, дату, коли суб'єкту оскарження стало вiдомо про такi рiшення, дiї або бездiяльнiсть;

     вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування;

     обґрунтування наявностi порушених прав та охоронюваних законом iнтересiв з приводу рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сферi державних закупiвель i внаслiдок яких порушено право чи законнi iнтереси такої особи.

(частину першу статтi 18 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

     До скарги додаються документи (у разi наявностi), що пiдтверджують порушення процедури закупiвлi або неправомiрнiсть рiшень, дiй або бездiяльностi замовника, генерального замовника.

     2. Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього звернення до замовника, генерального замовника з вимогою щодо усунення порушення пiд час проведення процедури закупiвлi.

     3. У разi отримання замовником, генеральним замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення пiд час проведення процедури закупiвлi замовник, генеральний замовник має право на добровiльнiй основi вжити належних заходiв, у тому числi з призупиненням процедури закупiвлi, для врегулювання питань, зазначених у зверненнi. Надiслання звернення замовнику, генеральному замовнику не позбавляє особу права звернутися зi скаргою до органу оскарження. Замовник, генеральний замовник повиннi повiдомити заявнику про рiшення, прийнятi за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рiшення подати його разом iз зверненням для оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу. У разi подання скарги щодо тiєї самої процедури закупiвлi, якої стосується звернення, замовник, генеральний замовник повiдомляють орган оскарження про вжитi за цим зверненням заходи.

(частина третя статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     4. Скарги подаються до органу оскарження не пiзнiше 10 днiв з дня, коли суб'єкт оскарження дiзнався або повинен був дiзнатися про порушення його прав чи законних iнтересiв прийнятим рiшенням, дiєю чи бездiяльнiстю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупiвлю.

     Скарги, що стосуються документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної документацiї, запиту цiнових пропозицiй), можуть подаватися у будь-який строк пiсля оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пiзнiше нiж за чотири днi до дати, встановленої для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй), та не пiзнiше нiж за три днi до дати, встановленої для подання цiнових пропозицiй.

     Скарги, що стосуються прийнятих рiшень, дiї чи бездiяльностi замовника, генерального замовника, що вiдбулися до закiнчення строку, встановленого для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй), подаються не пiзнiше нiж за чотири днi до дати, встановленої для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй), та не пiзнiше нiж за три днi до дати, встановленої для подання цiнових пропозицiй.

     Якщо до документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної документацiї, запиту цiнових пропозицiй) замовником вносилися змiни пiсля закiнчення строку, встановленого для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй, цiнових пропозицiй) в оголошеннi про їх проведення, не пiдлягають оскарженню положення документацiї, до яких змiни не вносилися.

     Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної документацiї, запиту цiнових пропозицiй), за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кiлька рiшень по сутi, пiсля закiнчення строку, встановленого для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй, цiнових пропозицiй) в оголошеннi про їх проведення, не пiдлягають оскарженню тi положення документацiї, щодо яких скаргу (скарги) до закiнчення цього строку суб'єктами не було подано.

     Пiсля закiнчення строку, встановленого для подання пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй, цiнових пропозицiй) в оголошеннi про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змiн до документацiї, внесених замовником.

     Скарги щодо укладених договорiв про закупiвлю розглядаються в судовому порядку.

(частина четверта статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     5. Датою подання суб'єктом оскарження скарги до органу оскарження вважається дата її реєстрацiї органом оскарження.

     Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня реєстрацiї скарги в органi оскарження, повiдомити суб'єкта оскарження, замовника, генерального замовника про час i мiсце розгляду скарги та в той самий строк подати для оприлюднення таке повiдомлення на веб-портал Уповноваженого органу. Суб'єкт оскарження, замовник, генеральний замовник мають право взяти участь у розглядi скарги. Розгляд скарги є вiдкритим, усi бажаючi можуть бути присутнiми на розглядi. Особи, присутнi на розглядi, можуть використовувати засоби фото-, кiнозйомки, вiдео- та звукозапису. Рiшення, прийняте органом оскарження, проголошується прилюдно.

     За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України. Розмiр плати визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При поданнi скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження надсилає копiю скарги замовнику, генеральному замовнику, рiшення, дiя чи бездiяльнiсть якого оскаржуються.

     6. Орган оскарження залишає скаргу без розгляду у разi, якщо:

     суб'єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тiй самiй процедурi закупiвлi i з тих самих пiдстав, якi вже були предметом розгляду органу оскарження i щодо яких органом оскарження було прийнято вiдповiдне рiшення;

     скарга не вiдповiдає вимогам частини першої або четвертої цiєї статтi;

     суб'єктом оскарження не внесено плату, передбачену абзацом третiм частини п'ятої цiєї статтi;

     замовником, генеральним замовником вiдповiдно до цього Закону усунено порушення, зазначенi в скарзi, про що було надано документальне пiдтвердження.

     Орган оскарження зобов'язаний поiнформувати суб'єкта оскарження, замовника, генерального замовника про залишення скарги без розгляду не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття такого рiшення та в той самий строк подати для оприлюднення таке рiшення на веб-портал Уповноваженого органу.

     7. Орган оскарження приймає рiшення про припинення розгляду скарги у разi, якщо:

     обставини, зазначенi в абзацах другому - п'ятому частини шостої цiєї статтi, встановленi органом оскарження пiсля прийняття скарги до розгляду;

     замовником, генеральним замовником прийнято рiшення про вiдмiну торгiв чи визнання їх такими, що не вiдбулися, вiдмiну переговорної процедури, крiм випадку оскарження будь-якого з цих рiшень;

     скаргу вiдкликано суб'єктом оскарження.

(частину сьому статтi 18 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     Абзац п'ятий частини сьомої статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     8. Подання скарги не призупиняє процедуру закупiвлi, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рiшення про призупинення процедури закупiвлi.

     Орган оскарження має право за власною iнiцiативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рiшення про призупинення процедури закупiвлi на строк до винесення рiшення за скаргою, рiшення про припинення розгляду скарги або рiшення про залишення скарги без розгляду. Протягом одного робочого дня орган оскарження повiдомляє про призупинення процедури закупiвлi центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, Уповноважений орган, замовника, генерального замовника та суб'єкта оскарження та в той самий строк подає на оприлюднення таке рiшення на веб-портал Уповноваженого органу.

     Призупинення процедури закупiвлi передбачає зупинення замовником, генеральним замовником будь-яких дiй та прийняття будь-яких рiшень щодо закупiвлi, у тому числi укладення договору про закупiвлю, крiм дiй, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзi.

     У разi усунення замовником, генеральним замовником порушень, зазначених у скарзi, замовник, генеральний замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повiдомити про це орган оскарження та надати документальне пiдтвердження.

     9. Розгляд скарги зупиняє перебiг строкiв, встановлених абзацами третiм i четвертим частини другої статтi 31, абзацом четвертим частини п'ятої статтi 36, абзацом другим частини третьої статтi 39 цього Закону.

     Перебiг цих строкiв продовжується з дня, наступного за днем прийняття рiшення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рiшення про припинення розгляду скарги або рiшення про залишення скарги без розгляду.

     У будь-якому разi укладення договору про закупiвлю пiд час процедури оскарження забороняється.

     Пiд час розгляду скарги органом оскарження Уповноважений орган повинен забезпечити неприйняття для оприлюднення iнформацiї про закупiвлю за призупиненою процедурою закупiвлi, яка пiдлягає оприлюдненню згiдно з цим Законом, крiм випадкiв усунення замовником, генеральним замовником порушень, зазначених у скарзi.

     10. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:

     прийняти рiшення про встановлення або вiдсутнiсть порушень процедури закупiвлi (у тому числi порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення iнформацiї про державнi закупiвлi, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повиннi вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника, генерального замовника повнiстю або частково скасувати свої рiшення, надати необхiднi документи, роз'яснення, усунути будь-якi дискримiнацiйнi умови (у тому числi тi, що зазначенi в технiчнiй специфiкацiї, яка є складовою частиною документацiї з конкурсних торгiв, квалiфiкацiйної документацiї), привести документацiю конкурсних торгiв (квалiфiкацiйну документацiю, запит цiнових пропозицiй) у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства, або за неможливостi виправити допущенi порушення вiдмiнити процедуру закупiвлi;

     у випадках, передбачених законами України, передавати рiшення, документи та матерiали щодо здiйснення закупiвель до правоохоронних, контролюючих та iнших органiв.

     11. Для розгляду скарг орган оскарження має право запитувати й отримувати у замовникiв, генеральних замовникiв, учасникiв, контролюючих органiв, Уповноваженого органу, iнших осiб вiдповiднi iнформацiю, документи та матерiали щодо проведення процедур закупiвель.

     Замовники, генеральнi замовники, контролюючi органи, Уповноважений орган, iншi особи протягом трьох робочих днiв з дня отримання запиту повиннi надiслати органу оскарження вiдповiдну iнформацiю, завiренi належним чином копiї документiв та матерiали.

     У разi якщо у встановлений строк не надано iнформацiю, документи та матерiали щодо проведення процедур державних закупiвель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рiшення на її пiдставi та в межах одержаної за скаргою iнформацiї.

     Орган оскарження має право залучати для отримання консультацiй та експертних висновкiв представникiв державних органiв (за погодженням з керiвниками державних органiв), експертiв та спецiалiстiв, якi не можуть бути пов'язаними особами та володiють спецiальними знаннями, необхiдними для професiйного та неупередженого розгляду скарги. Суб'єкт оскарження та замовник (генеральний замовник) можуть надавати висновки експертiв та спецiалiстiв, якi володiють спецiальними знаннями. Висновки таких представникiв державних органiв, експертiв та спецiалiстiв оформлюються у письмовiй формi та долучаються до матерiалiв справи про розгляд скарги.

     12. Рiшення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження виключно на його засiданнях.

     13. Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днiв з дня реєстрацiї скарги в органi оскарження обґрунтоване рiшення, у якому зазначаються:

     висновок органу оскарження про наявнiсть або вiдсутнiсть порушення процедури закупiвлi;

     висновок органу оскарження про задоволення скарги або про вiдмову в її задоволеннi повнiстю чи частково;

     пiдстави та обґрунтування прийняття рiшення;

     у разi, якщо скаргу задоволено повнiстю або частково, - зобов'язання усунення замовником, генеральним замовником порушення процедури закупiвлi та/або вiдновлення процедури закупiвлi з моменту попереднього законного рiшення чи правомiрної дiї замовника, генерального замовника.

     14. Рiшення органу оскарження оформляється у письмовiй формi i мiстить таку iнформацiю:

     найменування органу оскарження;

     короткий змiст скарги;

     мотивувальну частину рiшення;

     резолютивну частину рiшення;

     строк оскарження рiшення.

     15. Засвiдченi в установленому порядку копiї рiшення за результатами розгляду скарги орган оскарження протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття надсилає суб'єкту оскарження, замовнику, генеральному замовнику, центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, та Уповноваженому органу.

     16. Рiшення органу оскарження набирають чинностi з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками, генеральними замовниками, особами, яких вони стосуються.

     Рiшення органу оскарження пiдлягають обов'язковому оприлюдненню пiсля їх прийняття на веб-порталi Уповноваженого органу та не пiзнiше наступного робочого дня також оприлюднюються на веб-порталi Антимонопольного комiтету України.

     17. Рiшення органу оскарження може бути оскаржене суб'єктом оскарження, замовником до суду протягом 30 днiв з дня, коли особа дiзналася про його прийняття.

     Стаття 19. Звiт про результати проведення процедури закупiвлi

     1. У звiтi про результати проведення процедури закупiвлi обов'язково зазначаються:

     найменування предмета закупiвлi;

     кiлькiсть учасникiв процедури закупiвлi та найменування i мiсцезнаходження учасника, з яким укладено договiр про закупiвлю;

     цiни пропозицiй конкурсних торгiв (цiновi пропозицiї або цiна пропозицiї на переговорах в разi застосування переговорної процедури закупiвлi) та сума, визначена у договорi про закупiвлю;

     дата оприлюднення оголошення з вiдомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договiр про закупiвлю (у разi проведення закупiвлi за рамковими угодами), розмiщеного на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     дата оприлюднення повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї (пропозицiї за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi), розмiщеного на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупiвлi та про результати процедури закупiвлi, розмiщених на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розмiщувалася iнформацiя про закупiвлю (у разi наявностi);

     у разi, якщо в результатi проведення торгiв не було укладено договiр про закупiвлю, - пiдстави прийняття рiшення про неукладення договору про закупiвлю, якщо таке мало мiсце;

     дата укладення договору про закупiвлю;

     зведена iнформацiя замовника про наявнiсть та вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть учасникiв квалiфiкацiйним критерiям вiдповiдно до статтi 16 цього Закону, та наявнiсть/вiдсутнiсть обставин, встановлених статтею 17 цього Закону, iз зазначенням вiдповiдних пiдстав;

     у разi закупiвлi робiт або послуг - повне найменування та мiсцезнаходження кожного юридичного суб'єкта господарювання, якого учасник, з яким укладено договiр про закупiвлю, буде залучати до виконання робiт як субпiдрядника в обсязi не менше нiж 20 вiдсоткiв вартостi договору про закупiвлю, якщо про це зазначено в договорi про закупiвлю.

     2. Звiт про результати проведення процедури закупiвлi оприлюднюється замовником вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     3. Усi документи щодо державних закупiвель, передбаченi цим Законом, зберiгаються замовником протягом трьох рокiв.

Роздiл IV
ПРОЦЕДУРА ВIДКРИТИХ ТОРГIВ

     Стаття 20. Умови застосування процедури вiдкритих торгiв

     1. Вiдкритi торги є основною процедурою закупiвлi.

     2. Пiд час проведення процедури вiдкритих торгiв пропозицiї конкурсних торгiв мають право подавати всi зацiкавленi особи.

     Стаття 21. Iнформування про проведення процедури вiдкритих торгiв

     1. Оголошення про проведення процедури вiдкритих торгiв безоплатно оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     2. В оголошеннi про проведення процедури вiдкритих торгiв обов'язково зазначаються:

     найменування i мiсцезнаходження замовника;

     адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розмiщується iнформацiя про закупiвлю (у разi наявностi);

     найменування предмета закупiвлi;

     кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або обсяг i мiсце виконання робiт чи надання послуг;

     строк поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     мiсце отримання документацiї конкурсних торгiв;

     мiсце та строк подання пропозицiй конкурсних торгiв;

     мiсце, дата i час розкриття пропозицiй конкурсних торгiв;

     розмiр, вид та умови надання забезпечення пропозицiй конкурсних торгiв (якщо замовник вимагає його надати);

     прiзвище, iм'я та по батьковi, посада та адреса однiєї чи кiлькох посадових осiб замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками;

     реєстрацiйний рахунок замовника, вiдкритий в органах центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв (у разi здiйснення закупiвлi за рахунок бюджетних коштiв).

     В оголошеннi може зазначатися додаткова iнформацiя, визначена замовником.

     3. Строк для подання пропозицiй конкурсних торгiв не може бути меншим, нiж 20 робочих днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури вiдкритих торгiв на веб-порталi Уповноваженого органу.

     У разi якщо оголошення про проведення процедури закупiвлi оприлюднюється вiдповiдно до положень частини четвертої статтi 10 цього Закону, строк для подання пропозицiй конкурсних торгiв не може бути меншим, нiж 40 днiв з дня його оприлюднення.

(абзац перший частини третьої статтi 21 замiнено абзацами першим та другим згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     У разi обґрунтованої нагальної потреби у закупiвлi продукцiї харчової промисловостi, лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення строк для подання пропозицiй конкурсних торгiв може бути скорочено до 10 робочих днiв (далi - скорочена процедура). Причиною скорочення строку не може бути бездiяльнiсть замовника щодо проведення вiдповiдних процедур закупiвель. Обґрунтування нагальної потреби зазначаються в оголошеннi про проведення процедури вiдкритих торгiв та у звiтi про результати проведення процедури закупiвлi та не повиннi свiдчити про намiри замовника послабити конкуренцiю мiж учасниками.

     Стаття 22. Документацiя конкурсних торгiв

     1. Пiсля оприлюднення оголошення про проведення процедури закупiвлi кожна фiзична/юридична особа має право безоплатно отримати документацiю конкурсних торгiв.

     Документацiя конкурсних торгiв безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днiв з дня отримання вiд фiзичної/юридичної особи вiдповiдного запиту.

     Документацiя конкурсних торгiв безоплатно оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу для загального доступу i може бути безоплатно отримана кожною фiзичною/юридичною особою.

     2. Документацiя конкурсних торгiв повинна мiстити:

     1) iнструкцiю з пiдготовки пропозицiй конкурсних торгiв;

     2) квалiфiкацiйнi критерiї до учасникiв вiдповiдно до статтi 16, вимоги, встановленi статтею 17 (за винятком пунктiв 1 i 6 частини першої статтi 17) цього Закону, та iнформацiю про спосiб документального пiдтвердження вiдповiдностi учасникiв встановленим критерiям та вимогам згiдно iз законодавством. Замовник не вимагає документального пiдтвердження iнформацiї про вiдповiднiсть вимогам статтi 17 у разi, якщо така iнформацiя мiститься у вiдкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вiльним;

(пункт 2 частини другої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     3) iнформацiю про необхiднi технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi, у тому числi вiдповiдну технiчну специфiкацiю (у разi потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупiвлi). При цьому технiчна специфiкацiя повинна мiстити: детальний опис товарiв, робiт, послуг, що закуповуються, у тому числi їх технiчнi та якiснi характеристики; вимоги щодо технiчних i функцiональних характеристик предмета закупiвлi у разi, якщо опис скласти неможливо або якщо доцiльнiше зазначити такi показники; посилання на стандартнi характеристики, вимоги, умовнi позначення та термiнологiю, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбаченi iснуючими мiжнародними або нацiональними стандартами, нормами та правилами. Технiчна специфiкацiя не повинна мiстити посилання на конкретнi торговельну марку чи фiрму, патент, конструкцiю або тип предмета закупiвлi, джерело його походження або виробника. У разi якщо таке посилання є необхiдним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфiкацiя повинна мiстити вираз "або еквiвалент". Технiчнi, якiснi характеристики предмета закупiвлi повиннi передбачати необхiднiсть застосування заходiв iз захисту довкiлля;

     4) кiлькiсть товару та мiсце його поставки;

     5) мiсце, де повиннi бути виконанi роботи чи наданi послуги, їх обсяги;

     6) строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     7) проект договору або основнi умови, якi обов'язково будуть включенi до договору про закупiвлю;

     8) опис окремої частини або частин предмета закупiвлi (лота), щодо яких можуть бути поданi пропозицiї конкурсних торгiв, у разi, якщо учасникам дозволяється подати пропозицiї конкурсних торгiв стосовно частини предмета закупiвлi (лота);

     9) перелiк критерiїв та методику оцiнки пропозицiй конкурсних торгiв iз зазначенням питомої ваги критерiїв;

     10) строк, протягом якого пропозицiї конкурсних торгiв вважаються дiйсними, але не менше нiж 90 днiв з дати розкриття пропозицiй конкурсних торгiв;

     11) iнформацiю про валюту, в якiй повинна бути розрахована i зазначена цiна пропозицiї конкурсних торгiв;

     12) iнформацiю про мову (мови), якою (якими) повиннi бути складенi пропозицiї конкурсних торгiв;

     13) зазначення способу, мiсця та кiнцевого строку подання пропозицiй конкурсних торгiв;

     14) порядок надання роз'яснень щодо документацiї конкурсних торгiв;

     15) розмiр, вид та умови надання забезпечення пропозицiй конкурсних торгiв (якщо замовник вимагає його надати);

     16) розмiр, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупiвлю (якщо замовник вимагає його надати);

     17) мiсце, дату i час розкриття пропозицiй конкурсних торгiв;

     18) прiзвище, iм'я та по батьковi, посаду та адресу однiєї чи кiлькох посадових осiб замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками;

     19) у разi закупiвлi робiт або послуг - вимогу про зазначення учасником у пропозицiї конкурсних торгiв iнформацiї (повне найменування та мiсцезнаходження) про кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робiт як субпiдрядника в обсязi не менше нiж 20 вiдсоткiв вiд вартостi договору про закупiвлю.

     3. Документацiя конкурсних торгiв може мiстити також iншу iнформацiю вiдповiдно до законодавства, яку замовник вважає за необхiдне до неї включити.

     Документацiя конкурсних торгiв має мiстити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до вiдхилення їх пропозицiй.

     Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язанi з оформленням пропозицiї конкурсних торгiв та не впливають на змiст пропозицiї, а саме - вiдсутнiсть нумерацiї сторiнок, пiдписiв, печаток на окремих документах, технiчнi помилки та описки.

(абзац двадцять перший частини другої статтi 22 замiнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

     4. Документацiя конкурсних торгiв не повинна мiстити вимог, що обмежують конкуренцiю та призводять до дискримiнацiї учасникiв.

     Стаття 23. Надання роз'яснень щодо документацiї конкурсних торгiв та внесення змiн до неї

     1. Фiзична/юридична особа має право не пiзнiше нiж за 10 днiв (за 5 днiв - у разi скороченої процедури) до закiнчення строку подання пропозицiй конкурсних торгiв звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документацiї конкурсних торгiв. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днiв з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     У разi проведення зборiв з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документацiї конкурсних торгiв замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборiв з викладенням у ньому всiх роз'яснень щодо звернень i оприлюднити його на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     2. Замовник має право з власної iнiцiативи чи за результатами звернень внести змiни до документацiї конкурсних торгiв, продовживши строк подання та розкриття пропозицiй конкурсних торгiв не менше нiж на сiм робочих днiв з дня оприлюднення таких змiн на веб-порталi Уповноваженого органу, та повiдомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рiшення про внесення зазначених змiн усiх осiб, яким було видано документацiю конкурсних торгiв.

(абзац перший частини другої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     У разi здiйснення закупiвлi за скороченою процедурою замовник не має права з власної iнiцiативи чи за результатами запитiв вносити змiни до документацiї конкурсних торгiв, крiм випадкiв, коли внесення таких змiн необхiдне для приведення у вiдповiднiсть документацiї конкурсних торгiв iз вимогами чинного законодавства або такi змiни вимагає рiшення органу оскарження. У такому разi замовник зобов'язаний внести вiдповiднi змiни до документацiї конкурсних торгiв та продовжити строк подання пропозицiй конкурсних торгiв.

     У разi несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змiсту документацiї конкурсних торгiв або несвоєчасного внесення до неї змiн замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицiй конкурсних торгiв не менше як на сiм днiв та повiдомити про це всiх осiб, яким було видано документацiю конкурсних торгiв.

     Зазначена у цiй частинi iнформацiя оприлюднюється замовником вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Стаття 24. Забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв

     1. Замовник має право зазначити в оголошеннi про проведення процедури закупiвлi та в документацiї конкурсних торгiв вимоги щодо надання забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв.

     У разi якщо надання забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв вимагається замовником, в документацiї конкурсних торгiв повиннi бути зазначенi умови його надання, зокрема вид, розмiр, строк дiї та застереження щодо випадкiв, коли забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв не повертається учаснику. У такому разi учасник пiд час подання пропозицiї конкурсних торгiв одночасно надає забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв.

     Розмiр забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв у грошовому виразi не може перевищувати 0,5 вiдсотка очiкуваної вартостi закупiвлi у разi проведення торгiв на закупiвлю робiт та 3 вiдсотки - у разi проведення торгiв на закупiвлю товарiв чи послуг на умовах, визначених документацiєю конкурсних торгiв.

     2. У разi якщо пропозицiї конкурсних торгiв подаються стосовно частини предмета закупiвлi (лота), розмiр забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв встановлюється замовником виходячи з очiкуваної вартостi предмета закупiвлi щодо кожної його частини (лота).

     3. Забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв не повертається замовником у разi:

     вiдкликання пропозицiї конкурсних торгiв учасником пiсля закiнчення строку її подання;

     непiдписання учасником, що став переможцем процедури торгiв, договору про закупiвлю;

     ненадання переможцем процедури торгiв забезпечення виконання договору про закупiвлю пiсля акцепту його пропозицiї конкурсних торгiв, якщо надання такого забезпечення передбачено документацiєю конкурсних торгiв.

     4. Замовник повинен повернути забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв учаснику протягом трьох банкiвських днiв з дня настання пiдстави для повернення забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв у разi:

     закiнчення строку дiї забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв, зазначеного в документацiї конкурсних торгiв;

     укладення договору про закупiвлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгiв;

     вiдкликання пропозицiї конкурсних торгiв до закiнчення строку її подання;

     закiнчення процедури закупiвлi у разi неукладення договору про закупiвлю з жодним з учасникiв, що подали пропозицiї конкурсних торгiв.

     5. Кошти, що надiйшли як забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв (у разi, якщо вони не повертаються учаснику), пiдлягають перерахуванню до вiдповiдного бюджету, а у разi здiйснення закупiвлi юридичними особами (їх об'єднаннями) не за бюджетнi кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осiб (їх об'єднань).

     Стаття 25. Порядок подання пропозицiй конкурсних торгiв

     1. Пропозицiя конкурсних торгiв подається у письмовiй формi за пiдписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному конвертi. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту пiдтверджує надходження пропозицiї конкурсних торгiв iз зазначенням дати та часу. Вiдмова або ухилення замовника вiд негайного отримання пропозицiй конкурсних торгiв, що подаються особисто, є пiдставою для оскарження.

(абзац перший частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1206-VII)

     Кожен учасник має право подати тiльки одну пропозицiю конкурсних торгiв (у тому числi до визначеної в документацiї конкурсних торгiв частини предмета закупiвлi (лота). Отримана пропозицiя конкурсних торгiв вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

     2. Пропозицiя конкурсних торгiв повинна супроводжуватися документом, що пiдтверджує надання учасником забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупiвлi.

     3. Пропозицiї конкурсних торгiв, отриманi замовником пiсля закiнчення строку їх подання, не розкриваються i повертаються учасникам, якi їх подали.

     4. Пропозицiї конкурсних торгiв залишаються дiйсними протягом зазначеного в документацiї конкурсних торгiв строку. До закiнчення цього строку замовник має право вимагати вiд учасникiв продовження строку дiї пропозицiй конкурсних торгiв.

     Учасник має право:

     вiдхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв;

     погодитися з вимогою та продовжити строк дiї поданої ним пропозицiї конкурсних торгiв та наданого забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв.

     5. Учасник має право внести змiни або вiдкликати свою пропозицiю конкурсних торгiв до закiнчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв. Такi змiни чи заява про вiдкликання пропозицiї конкурсних торгiв враховуються у разi, якщо вони отриманi замовником до закiнчення строку подання пропозицiй конкурсних торгiв.

     Стаття 26. Забезпечення виконання договору про закупiвлю

     1. Замовник має право вимагати вiд учасника-переможця внесення ним не пiзнiше дати укладення договору про закупiвлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено документацiєю конкурсних торгiв. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупiвлю пiсля виконання учасником-переможцем договору, а також у разi визнання судом результатiв процедури закупiвлi або договору про закупiвлю недiйсними та у випадках, передбачених частинами першою i другою статтi 30, частиною третьою статтi 31 цього Закону, а також згiдно з умовами, зазначеними в договорi, але не пiзнiше нiж протягом трьох банкiвських днiв з дня настання зазначених обставин.

     2. Розмiр забезпечення виконання договору про закупiвлю не може перевищувати 5 вiдсоткiв вартостi договору.

     3. Кошти, що надiйшли як забезпечення виконання договору (у разi якщо вони не повертаються), пiдлягають перерахуванню до вiдповiдного бюджету, а у разi здiйснення закупiвлi юридичними особами (їх об'єднаннями) не за бюджетнi кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осiб (їх об'єднань).

     Стаття 27. Розкриття пропозицiй конкурсних торгiв

     1. Розкриття пропозицiй конкурсних торгiв здiйснюється в день закiнчення строку їх подання у час та в мiсцi, що зазначенi в оголошеннi про проведення процедури закупiвлi.

     2. До участi у процедурi розкриття пропозицiй конкурсних торгiв замовником допускаються всi учасники або їх уповноваженi представники, а також представники засобiв масової iнформацiї та уповноваженi представники громадських об'єднань. Вiдсутнiсть учасника або його уповноваженого представника пiд час процедури розкриття пропозицiй конкурсних торгiв не є пiдставою для вiдмови в розкриттi чи розглядi або для вiдхилення його пропозицiї конкурсних торгiв.

     3. Пiд час розкриття пропозицiй конкурсних торгiв перевiряється, оголошується наявнiсть чи вiдсутнiсть усiх необхiдних документiв, передбачених документацiєю конкурсних торгiв, а також оголошуються найменування та мiсцезнаходження кожного учасника, цiна кожної пропозицiї конкурсних торгiв або частини предмета закупiвлi (лота). На вимогу суб'єктiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, замовник зобов'язаний продемонструвати змiст документа, що мiстить iнформацiю про цiну, наявнiсть чи вiдсутнiсть усiх необхiдних документiв, передбачених документацiєю конкурсних торгiв.

     Зазначена iнформацiя вноситься до протоколу розкриття пропозицiй конкурсних торгiв.

(частина третя статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     4. Протокол розкриття пропозицiй конкурсних торгiв складається в день розкриття пропозицiй конкурсних торгiв за формою, встановленою Уповноваженим органом.

     Протокол розкриття пропозицiй конкурсних торгiв пiдписується членами комiтету з конкурсних торгiв та учасниками, якi беруть участь у процедурi розкриття пропозицiй конкурсних торгiв.

     Завiрена пiдписом голови комiтету з конкурсних торгiв та печаткою замовника копiя протоколу розкриття пропозицiй конкурсних торгiв надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

     Протокол розкриття пропозицiй конкурсних торгiв оприлюднюється вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Стаття 28. Розгляд та оцiнка пропозицiй конкурсних торгiв

     1. Замовник має право звернутися до учасникiв за роз'ясненнями змiсту їх пропозицiй конкурсних торгiв з метою спрощення розгляду та оцiнки пропозицiй.

     2. Замовник та учасники не можуть iнiцiювати будь-якi переговори з питань внесення змiн до змiсту або цiни поданої пропозицiї конкурсних торгiв.

     3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результатi арифметичних дiй, виявлених у поданiй пропозицiї конкурсних торгiв (цiновiй пропозицiї) пiд час проведення її оцiнки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицiю конкурсних торгiв (цiнову пропозицiю).

(частина третя статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     4. Замовник проводить оцiнку пропозицiй конкурсних торгiв, якi не було вiдхилено згiдно з цим Законом.

     5. Замовник визначає переможця торгiв з числа учасникiв, пропозицiї конкурсних торгiв яких не було вiдхилено згiдно з цим Законом (у кiлькостi не менше двох), на основi критерiїв i методики оцiнки, зазначених у документацiї конкурсних торгiв.

     Критерiями оцiнки є:

     у разi здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфiкацiєю (технiчним проектом), для яких iснує постiйно дiючий ринок, - цiна;

     у разi здiйснення закупiвлi, яка має складний або спецiалiзований характер (у тому числi консультацiйних послуг, наукових дослiджень, науково-технiчних (експериментальних) розробок), - цiна разом з iншими критерiями оцiнки, зокрема такими, як:

(абзац четвертий частини п'ятої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 848-VIII)

     якiсть виконання робiт, послуг;

     умови оплати;

     строк виконання;

     гарантiйне обслуговування;

     експлуатацiйнi витрати;

     передача технологiї та пiдготовка управлiнських, наукових i виробничих кадрiв, включаючи використання мiсцевих ресурсiв, у тому числi засобiв виробництва, робочої сили i матерiалiв для виготовлення товарiв, виконання робiт, надання послуг, що пропонуються учасником.

     6. Якщо для визначення найбiльш економiчно вигiдної пропозицiї конкурсних торгiв крiм цiни застосовуються й iншi критерiї оцiнки, у документацiї конкурсних торгiв визначається їх вартiсний еквiвалент або питома вага цих критерiїв у загальнiй оцiнцi пропозицiй конкурсних торгiв. Питома вага цiнового критерiю не може бути нижчою нiж 50 вiдсоткiв.

     7. Замовник має право звернутися за пiдтвердженням iнформацiї, наданої учасником, до органiв державної влади, пiдприємств, установ, органiзацiй вiдповiдно до їх компетенцiї. У разi отримання достовiрної iнформацiї про його невiдповiднiсть вимогам квалiфiкацiйних критерiїв, наявнiсть пiдстав, зазначених у частинi першiй статтi 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозицiї конкурсних торгiв (цiновiй пропозицiї) будь-якої недостовiрної iнформацiї, що є суттєвою при визначеннi результатiв процедури закупiвлi, замовник вiдхиляє пропозицiю конкурсних торгiв такого учасника.

(частина сьома статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     8. За результатом розгляду та оцiнки пропозицiй конкурсних торгiв складається протокол оцiнки пропозицiй конкурсних торгiв за формою, встановленою Уповноваженим органом та оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

(частина восьма статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     9. Загальний строк розгляду, оцiнки та визначення переможця процедури закупiвлi не повинен перевищувати 20 робочих днiв з дня розкриття пропозицiй конкурсних торгiв.

     Пiд час здiйснення закупiвель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцiнки та визначення переможця процедури закупiвлi не повинен перевищувати 10 робочих днiв з дня розкриття пропозицiй конкурсних торгiв.

     Стаття 29. Вiдхилення пропозицiй конкурсних торгiв

     1. Замовник вiдхиляє пропозицiю конкурсних торгiв у разi, якщо:

     1) учасник:

     не вiдповiдає квалiфiкацiйним критерiям, встановленим статтею 16 цього Закону;

     не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

     не надав забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

     2) наявнi пiдстави, зазначенi у статтi 17 та частинi сьомiй статтi 28 цього Закону;

     3) пропозицiя конкурсних торгiв не вiдповiдає умовам документацiї конкурсних торгiв.

     2. Учасник, пропозицiя конкурсних торгiв якого вiдхилена, повiдомляється про це iз зазначенням аргументованих пiдстав протягом трьох робочих днiв з дати прийняття такого рiшення. Iнформацiя про вiдхилення пропозицiї оприлюднюється вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     3. У разi якщо учасник, пропозицiя конкурсних торгiв якого вiдхилена, вважає недостатньою аргументацiю, зазначену в повiдомленнi, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову iнформацiю про причини невiдповiдностi його пропозицiї умовам документацiї конкурсних торгiв, зокрема технiчнiй специфiкацiї та/або його невiдповiдностi квалiфiкацiйним критерiям, а замовник зобов'язаний надати йому вiдповiдь з такою iнформацiєю не пiзнiше нiж через п'ять днiв з дня надходження такого звернення.

(статтю 29 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Стаття 30. Вiдмiна замовником торгiв чи визнання їх такими, що не вiдбулися

     1. Замовник вiдмiняє торги в разi:

     вiдсутностi подальшої потреби в закупiвлi товарiв, робiт i послуг;

     неможливостi усунення порушень, якi виникли через виявленi порушення законодавства з питань державних закупiвель;

     абзац четвертий частини першої статтi 30 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупiвлi, акцепту, оголошення про результати процедури закупiвлi, передбаченого цим Законом;

     подання для участi в них менше двох пропозицiй конкурсних торгiв, а в разi здiйснення закупiвлi за рамковими угодами з кiлькома учасниками - менше трьох пропозицiй;

     вiдхилення всiх пропозицiй конкурсних торгiв згiдно з цим Законом;

     якщо до оцiнки допущено пропозицiї менше нiж двох учасникiв.

     Про вiдмiну процедури закупiвлi за такими пiдставами має бути чiтко визначено в документацiї конкурсних торгiв.

     Торги може бути вiдмiнено частково (за лотом).

     2. Замовник має право визнати торги такими, що не вiдбулися, у разi якщо:

     цiна найбiльш вигiдної пропозицiї конкурсних торгiв перевищує суму, передбачену замовником на фiнансування закупiвлi;

     здiйснення закупiвлi стало неможливим унаслiдок непереборної сили;

     скорочення видаткiв на здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг.

     Замовник має право визнати торги такими, що не вiдбулися частково (за лотом).

     3. Повiдомлення про вiдмiну торгiв або визнання їх такими, що не вiдбулися, надсилається замовником усiм учасникам протягом трьох робочих днiв з дня прийняття замовником вiдповiдного рiшення.

     Стаття 31. Акцепт пропозицiї конкурсних торгiв та укладення договору про закупiвлю

     1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицiю конкурсних торгiв, що визнана найбiльш економiчно вигiдною за результатами оцiнки.

     2. Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рiшення про визначення переможця надiслати переможцю торгiв повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв, а всiм iншим учасникам - письмове повiдомлення про результати торгiв iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження учасника-переможця, пропозицiю конкурсних торгiв якого визнано найбiльш економiчно вигiдною за результатами оцiнки.

(абзац перший частини другої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Учасник, пропозицiя конкурсних торгiв якого не була акцептована та не визнана найбiльш економiчно вигiдною за результатами оцiнки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання iнформацiї про пропозицiю, визнану найбiльш економiчно вигiдною за результатами оцiнки, у тому числi щодо зазначення її переваг порiвняно з пропозицiєю учасника, який надiслав звернення, а замовник зобов'язаний надати йому письмову вiдповiдь не пiзнiше нiж через п'ять днiв iз дня надходження такого звернення.

(частину другу статтi 31 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим)

     Повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї обов'язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу.

     Замовник укладає договiр про закупiвлю з учасником, пропозицiю конкурсних торгiв якого було акцептовано, не пiзнiше нiж через 30 днiв з дня акцепту пропозицiї вiдповiдно до вимог документацiї конкурсних торгiв та акцептованої пропозицiї. З метою забезпечення права на оскарження рiшень замовника договiр про закупiвлю не може бути укладено ранiше нiж через 10 днiв з дати оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв.

     Пiд час здiйснення закупiвель за скороченою процедурою з учасником, пропозицiю конкурсних торгiв якого було акцептовано, замовник укладає договiр про закупiвлю вiдповiдно до вимог документацiї конкурсних торгiв та акцептованої пропозицiї у строк не ранiше нiж через п'ять днiв з дня оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв, але не пiзнiше нiж через 14 днiв з дня акцепту.

     3. У разi письмової вiдмови переможця торгiв вiд пiдписання договору про закупiвлю вiдповiдно до вимог документацiї конкурсних торгiв або неукладення договору про закупiвлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом або неподання переможцем документiв, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбiльш економiчно вигiдну пропозицiю конкурсних торгiв з тих, строк дiї яких ще не минув.

(частина третя статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Стаття 32. Iнформування учасникiв про результати проведення процедури закупiвлi

     1. Оголошення про результати проведення процедури закупiвлi безоплатно оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону протягом семи днiв з дня укладення договору про закупiвлю або прийняття рiшення про вiдмiну торгiв або переговорної процедури закупiвлi чи визнання торгiв такими, що не вiдбулися. Оголошення про результати проведення процедури закупiвлi може бути оприлюднено за кожним лотом окремо.

(частина перша статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     2. В оголошеннi про результати проведення торгiв обов'язково зазначаються:

     найменування та мiсцезнаходження замовника;

     адреса веб-сайту, на якому додатково розмiщувалася iнформацiя замовника про закупiвлю (у разi такого розмiщення);

     найменування предмета закупiвлi;

     кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або вид i мiсце проведення робiт чи надання послуг;

     дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупiвлi;

     дата оприлюднення повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї, пропозицiї за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi;

     дата оприлюднення оголошення з вiдомостями про рамкову угоду, за якою укладено договiр про закупiвлю (у разi проведення закупiвлi за рамковою угодою), розмiщеного на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     дата укладення договору про закупiвлю;

     дата прийняття рiшення про вiдмiну торгiв чи визнання їх такими, що не вiдбулися (якщо таке рiшення було прийнято замовником), та його причина;

     сума, визначена в договорi про закупiвлю;

     повне найменування переможця процедури закупiвлi.

Роздiл V
ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГIВ

     Стаття 33. Умови застосування i проведення процедури двоступеневих торгiв

     1. Процедуру двоступеневих торгiв може бути застосовано за таких умов:

     замовник не може визначити необхiднi технiчнi, якiснi характеристики (специфiкацiї) товарiв (робiт) або визначити вид послуг i для прийняття оптимального рiшення про закупiвлю необхiдно провести попереднi переговори з учасниками;

     предметом закупiвлi є здiйснення наукових дослiджень, науково-технiчних (експериментальних) розробок, будiвельних робiт.

(абзац третiй частини першої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 848-VIII)

     Стаття 34. Порядок проведення процедури двоступеневих торгiв

     1. Двоступеневi торги проводяться в порядку, передбаченому для процедури вiдкритих торгiв, з урахуванням особливостей, визначених цим роздiлом.

     2. Двоступеневi торги проводяться в два етапи.

     На першому етапi всiм учасникам пропонується подати попереднi пропозицiї конкурсних торгiв без зазначення цiни. У цьому разi документацiя конкурсних торгiв може мiстити лише пропозицiї щодо технiчних, якiсних та iнших характеристик предмета закупiвлi, умови поставки, пiдтвердження професiйної i технiчної компетентностi учасникiв та їх вiдповiдностi квалiфiкацiйним критерiям. Строк подання учасниками попереднiх пропозицiй конкурсних торгiв становить не менше нiж 30 днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгiв на веб-порталi Уповноваженого органу. У разi якщо оголошення про проведення процедури закупiвлi оприлюднюється вiдповiдно до положень частини четвертої статтi 10 цього Закону, строк подання учасниками попереднiх пропозицiй конкурсних торгiв становить не менше нiж 40 днiв з дня його оприлюднення.

(абзац другий частини другої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Абзац третiй частини другої статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Замовник пiд час розгляду попереднiх пропозицiй конкурсних торгiв має право проводити переговори з будь-ким iз учасникiв для визначення переваг та недолiкiв у пропозицiях. Замовник пiд час переговорiв не має права застосовувати дискримiнацiйний режим до рiзних учасникiв. За результатами переговорiв складається протокол за пiдписом замовника та учасника, у якому зазначаються вiдомостi про учасника, пропозицiї, запропонованi учасником, висновки.

     Пiсля отримання попереднiх пропозицiй конкурсних торгiв замовник має право внести змiни до документацiї конкурсних торгiв щодо технiчних вимог та вимог до якостi предмета закупiвлi чи запропонувати новi характеристики та критерiї оцiнки згiдно з цим Законом. Про змiну умов документацiї конкурсних торгiв замовник iнформує всiх учасникiв пiд час надання їм запрошень до участi у другому етапi торгiв.

     На другому етапi замовник запрошує до участi учасникiв, попереднi пропозицiї конкурсних торгiв яких не було вiдхилено на першому етапi та пропозицiї яких виявилися прийнятними в цiлому, але не менше нiж двох. На другому етапi учасники повиннi подати остаточнi пропозицiї конкурсних торгiв iз зазначенням цiни. Строк подання пропозицiй конкурсних торгiв на другому етапi становить не менше 15 днiв з дня повiдомлення учасника про результати першого етапу.

     3. Учасники, попереднi пропозицiї конкурсних торгiв яких не було вiдхилено на першому етапi, для участi у другому етапi торгiв на вимогу замовника надають забезпечення пропозицiй конкурсних торгiв.

Роздiл VI
ПРОЦЕДУРА ЗАПИТУ ЦIНОВИХ ПРОПОЗИЦIЙ

     Стаття 35. Умови застосування i проведення процедури запиту цiнових пропозицiй

     1. Замовник здiйснює закупiвлю шляхом застосування процедури запиту цiнових пропозицiй щодо товарiв i послуг, для яких iснує постiйно дiючий ринок, за умови, що їх вартiсть не перевищує 500 тисяч гривень.

(стаття 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту цiнових пропозицiй

     1. Для отримання цiнових пропозицiй замовник надсилає запит цiнових пропозицiй не менше нiж трьом учасникам та в день надсилання запиту цiнових пропозицiй оприлюднює його на веб-порталi Уповноваженого органу.

(абзац перший частини першої статтi 36 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Запит цiнових пропозицiй безоплатно оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Пiд час проведення процедури запиту цiнових пропозицiй цiновi пропозицiї мають право подавати всi зацiкавленi особи.

     2. У запитi цiнових пропозицiй обов'язково зазначаються:

(абзац перший частини другої статтi 36 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     найменування та мiсцезнаходження замовника;

     опис предмета закупiвлi чи його частин (якщо замовник передбачає подання цiнових пропозицiй за частинами), у тому числi їх необхiднi технiчнi та iншi параметри;

     адреса веб-сайту, на якому додатково розмiщується iнформацiя замовника про закупiвлю (у разi наявностi);

     строк поставки товарiв або надання послуг;

     мiсце i строк подання цiнових пропозицiй;

     мiсце, дата i час розкриття цiнових пропозицiй;

     строк дiї цiнових пропозицiй, але не менше нiж 120 днiв;

     основнi умови договору про закупiвлю;

     прiзвище, iм'я та по батьковi, посада та адреса однiєї чи кiлькох посадових осiб замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками;

     реєстрацiйний рахунок замовника, вiдкритий в органах центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв (у разi здiйснення закупiвлi за рахунок бюджетних коштiв).

     Строк подання учасниками цiнових пропозицiй установлюється замовником, але не може бути меншим, нiж сiм робочих днiв з дня оприлюднення запиту цiнових пропозицiй на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Замовник має право з власної iнiцiативи чи за результатами звернень внести змiни до запиту цiнових пропозицiй, продовживши строк подання та розкриття цiнових пропозицiй не менше нiж на п'ять робочих днiв з дати оприлюднення таких змiн, та повiдомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рiшення про внесення зазначених змiн усiм особам, яким було надiслано запит цiнових пропозицiй. Зазначена у цiй частинi iнформацiя оприлюднюється вiдповiдно до вимог статтi 10 цього Закону.

(частину другу статтi 36 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     3. Кожен учасник має право подати тiльки одну цiнову пропозицiю, яку не може бути в подальшому змiнено. Цiнова пропозицiя подається в письмовiй формi за пiдписом учасника, прошита, пронумерована та у запечатаному конвертi.

(частина третя статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1206-VII)

     4. Цiновi пропозицiї розкриваються у встановлений замовником час. До участi у процедурi розкриття цiнових пропозицiй запрошуються всi учасники, що подали свої пропозицiї.

     Пiд час розкриття цiнових пропозицiй складається протокол за формою, установленою Уповноваженим органом.

     Копiя протоколу розкриття цiнових пропозицiй надається будь-якому з учасникiв на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

     Загальний строк для розгляду цiнових пропозицiй та визначення переможця процедури закупiвлi не повинен перевищувати п'яти днiв з дня розкриття цiнових пропозицiй.

     5. Переможцем процедури запиту цiнових пропозицiй визнається учасник, який подав пропозицiю, що вiдповiдає вимогам замовника, зазначеним у запитi цiнових пропозицiй, та має найнижчу цiну.

     Замовник акцептує цiнову пропозицiю в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рiшення про визначення переможця замовник зобов'язаний надiслати переможцю процедури закупiвлi повiдомлення про акцепт цiнової пропозицiї, а всiм учасникам - повiдомлення про результати процедури запиту цiнових пропозицiй iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження учасника-переможця.

     Повiдомлення про акцепт цiнової пропозицiї обов'язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу.

     Замовник укладає з переможцем договiр про закупiвлю вiдповiдно до основних умов договору, зазначених у запитi цiнових пропозицiй, у строк не ранiше нiж через три робочих днi з дня оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу повiдомлення про акцепт цiнової пропозицiї, але не пiзнiше нiж через 14 днiв з дня визначення переможця.

(абзац четвертий частини п'ятої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     У разi письмової вiдмови переможця вiд пiдписання договору про закупiвлю вiдповiдно до вимог, зазначених у запитi цiнових пропозицiй, або неукладення договору про закупiвлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник акцептує найнижчу цiнову пропозицiю з числа iнших цiнових пропозицiй, строк дiї яких ще не минув.

     6. Замовник вiдхиляє цiновi пропозицiї, у разi якщо вони не вiдповiдають вимогам замовника, зазначеним у запитi, або з пiдстав, зазначених у статтi 17 цього Закону.

     7. Замовник вiдмiняє процедуру запиту цiнових пропозицiй та має право визнати її такою, що не вiдбулася, у випадках, визначених статтею 30 цього Закону.

     8. Iнформацiя про результати процедури запиту цiнових пропозицiй оприлюднюється вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

Роздiл VII
ПРОЦЕДУРА ПОПЕРЕДНЬОЇ КВАЛIФIКАЦIЇ

     Стаття 37. Умови застосування процедури попередньої квалiфiкацiї

     1. Процедура попередньої квалiфiкацiї застосовується в разi необхiдностi попереднього визначення квалiфiкацiйної вiдповiдностi, фiнансово-економiчного стану та технiчних i органiзацiйних можливостей учасника, що пов'язано iз складнiстю чи комплекснiстю предмета закупiвлi.

     У разi проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв до подальшої участi в торгах (конкурсних торгах) допускаються всi учасники попередньої квалiфiкацiї, якi пройшли таку квалiфiкацiю, але не менше двох. Для проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв має бути не менше двох учасникiв.

     Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої квалiфiкацiї

     1. Iнформацiя про проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     2. В оголошеннi про проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв обов'язково зазначаються:

     найменування та мiсцезнаходження замовника;

     адреса веб-сайту, на якому додатково розмiщується iнформацiя замовника про закупiвлю (у разi наявностi);

     найменування предмета закупiвлi;

     кiлькiсть товару та мiсце його поставки, вид робiт i мiсце їх виконання чи вид послуг та мiсце їх надання;

     строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     способи та мiсце отримання квалiфiкацiйної документацiї;

     мiсце i строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй;

     мiсце, дата i час розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй;

     прiзвище, iм'я та по батьковi, посада та адреса однiєї чи кiлькох посадових осiб замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками;

     реєстрацiйний рахунок замовника, вiдкритий в органах центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв (у разi здiйснення закупiвлi за рахунок бюджетних коштiв).

     3. Квалiфiкацiйна документацiя повинна мiстити:

     1) iнструкцiї з пiдготовки та подання квалiфiкацiйної пропозицiї;

     2) квалiфiкацiйнi критерiї до учасникiв та перелiк документiв, що пiдтверджують їх вiдповiднiсть таким критерiям;

     3) процедуру оцiнки вiдповiдностi квалiфiкацiйним критерiям (вiдповiдає/не вiдповiдає);

     4) iнформацiю про необхiднi технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi, у тому числi вiдповiдну технiчну специфiкацiю (у разi потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупiвлi). Технiчна специфiкацiя, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупiвлi, що вимагаються замовником, не повиннi мiстити посилань на конкретнi торговельну марку чи фiрму, патент, конструкцiю або тип предмета закупiвлi, джерело його походження чи виробника. У разi якщо таке посилання є необхiдним, специфiкацiя повинна мiстити вираз "або еквiвалент". Технiчнi, якiснi характеристики предмета закупiвлi повиннi передбачати необхiднiсть застосування заходiв iз захисту довкiлля;

     5) кiлькiсть та мiсце поставки товару;

     6) мiсце, у якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги;

     7) строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     8) iнформацiю про мову (мови), якою (якими) повинно бути викладено квалiфiкацiйнi пропозицiї;

     9) спосiб, мiсце та кiнцевий строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй;

     10) процедуру надання роз'яснень щодо квалiфiкацiйної документацiї;

     11) мiсце, дату i час розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй;

     12) прiзвище, iм'я та по батьковi, посаду та адресу однiєї чи кiлькох посадових осiб або iнших працiвникiв замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками.

     Квалiфiкацiйна документацiя може мiстити також iншу iнформацiю, яку замовник вважає за необхiдне включити до неї.

     Квалiфiкацiйна документацiя може мiстити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до вiдхилення їх пропозицiй.

(частину третю статтi 38 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язанi з оформленням квалiфiкацiйної пропозицiї та не впливають на змiст пропозицiї, а саме - вiдсутнiсть нумерацiї сторiнок, пiдписiв, печаток на окремих документах, технiчнi помилки та описки.

(частину третю статтi 38 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     4. Строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй не повинен бути меншим нiж 30 днiв з дня оприлюднення оголошення про попередню квалiфiкацiю на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     У разi якщо оголошення про проведення процедури закупiвлi оприлюднюється вiдповiдно до положень частини четвертої статтi 10 цього Закону, строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй не повинен бути меншим нiж 40 днiв з дня його оприлюднення.

(частина четверта статтi 38 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     5. Розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй учасникiв вiдбувається в день закiнчення строку їх подання в час та мiсцi, що зазначенi в оголошеннi про проведення попередньої квалiфiкацiї.

     До участi в розкриттi квалiфiкацiйних пропозицiй замовником допускаються всi учасники, що подали квалiфiкацiйнi пропозицiї, або їх уповноваженi представники.

     Пiд час розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй замовником перевiряється наявнiсть усiх необхiдних документiв, передбачених квалiфiкацiйною документацiєю щодо їх пiдготовки, а також оголошуються найменування та адреса кожного учасника.

     Пiд час розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй складається протокол за визначеною Уповноваженим органом формою, копiя якого надається всiм учасникам на їх запит протягом одного робочого дня з дня отримання вiд учасника вiдповiдного запиту.

     6. Пiсля розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй замовник перевiряє вiдповiднiсть пропозицiй учасникiв попередньої квалiфiкацiї вимогам, установленим у квалiфiкацiйнiй документацiї.

     Учасники попередньої квалiфiкацiї, квалiфiкацiйнi пропозицiї яких вiдповiдають вимогам, установленим у квалiфiкацiйнiй документацiї, вважаються такими, що пройшли вiдбiр за результатами попередньої квалiфiкацiї. Пропозицiї iнших учасникiв попередньої квалiфiкацiї вiдхиляються.

     У разi якщо за результатами попередньої квалiфiкацiї вiдбiр пройшли пропозицiї менше нiж двох учасникiв, процедура попередньої квалiфiкацiї вiдмiняється.

     Замовник у строк, що не повинен перевищувати 10 днiв з дати розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй, повiдомляє кожного учасника про результати попередньої квалiфiкацiї.

     Для подальшої участi у торгах (конкурсних торгах) запрошуються всi учасники, якi пройшли вiдбiр за результатами попередньої квалiфiкацiї учасникiв, але не менше двох. Строк подання пропозицiй конкурсних торгiв пiсля попередньої квалiфiкацiї учасникiв повинен становити не менше нiж 15 днiв з дня надсилання повiдомлення про її результати.

     Далi процедура попередньої квалiфiкацiї проводиться так само, як i процедура вiдкритих торгiв.

     Замовник не вимагає вiд учасникiв попередньої квалiфiкацiї, якi пройшли квалiфiкацiйний вiдбiр, повторного подання ними документально пiдтвердженої iнформацiї про їх вiдповiднiсть квалiфiкацiйним критерiям пiд час подальшого проведення процедури.

(частину шосту статтi 38 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

Роздiл VIII
ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПIВЛI

     Стаття 39. Умови застосування переговорної процедури закупiвлi

     1. Переговорна процедура закупiвлi - це процедура, яка використовується замовником як виняток i вiдповiдно до якої замовник укладає договiр про закупiвлю з учасником пiсля проведення переговорiв з одним або кiлькома учасниками.

     Замовник пiд час проведення переговорiв вимагає вiд учасника подання ним пiдтвердженої документально iнформацiї про вiдповiднiсть учасника квалiфiкацiйним вимогам вiдповiдно до статтi 16 цього Закону.

     Замовник протягом трьох робочих днiв з моменту прийняття рiшення про застосування переговорної процедури закупiвлi подає для оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону iнформацiю про застосування переговорної процедури закупiвлi, яка повинна мiстити:

(абзац третiй частини першої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     найменування та мiсцезнаходження замовника;

     адресу веб-сайту, на якому додатково розмiщується iнформацiя замовника про закупiвлю (у разi наявностi);

     найменування, кiлькiсть товару i мiсце його поставки, вид робiт та мiсце їх виконання або вид послуг та мiсце їх надання;

     строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     найменування, мiсцезнаходження та контактнi телефони учасника (учасникiв), з яким проведено переговори;

     цiну пропозицiї;

     реєстрацiйний рахунок замовника, вiдкритий в органах центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв (у разi здiйснення закупiвлi за рахунок бюджетних коштiв).

     Обґрунтування застосування переговорної процедури закупiвлi повинно мiстити:

     умови застосування процедури закупiвлi;

     посилання на експертнi, нормативнi, технiчнi та iншi документи, що пiдтверджують наявнiсть умов застосування процедури закупiвлi.

     Оприлюднення iнформацiї про застосування переговорної процедури закупiвлi не вважається запрошенням до участi у процедурi закупiвлi для невизначеного кола осiб.

     2. Переговорна процедура закупiвлi застосовується замовником як виняток у разi:

     1) закупiвлi творiв мистецтва або закупiвлi, пов'язаної iз захистом прав iнтелектуальної власностi, або укладення договору про закупiвлю з переможцем архiтектурного чи мистецького конкурсу;

     2) вiдсутностi конкуренцiї (у тому числi з технiчних причин) на вiдповiдному ринку, внаслiдок чого договiр про закупiвлю може бути укладено лише з одним постачальником, за вiдсутностi при цьому альтернативи;

     3) нагальної потреби у здiйсненнi закупiвлi у зв'язку з виникненням особливих економiчних чи соцiальних обставин, якi унеможливлюють дотримання замовниками строкiв для проведення процедур конкурсних торгiв, а саме пов'язаних з негайною лiквiдацiєю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, а також у зв'язку з особливим перiодом, якщо замовником виступає Мiнiстерство оборони України та його розвiдувальний орган, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, Служба безпеки України, Нацiональна гвардiя України, Нацiональна полiцiя України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнiшньої розвiдки України, Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Державна служба України з надзвичайних ситуацiй та iншi вiйськовi формування та/або частини, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманiтарної допомоги iншим державам. Застосування переговорної процедури закупiвлi у таких випадках здiйснюється за рiшенням замовника щодо кожної процедури;

(пункт 3 частини другої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.05.2014р. N 1234-VII, вiд 15.09.2015р. N 679-VIII, вiд 25.12.2015р. N 924-VIII)

     31) нагальної потреби у здiйсненнi закупiвлi у зв'язку з виникненням особливих обставин, якi унеможливлюють дотримання замовниками - вiдповiдними мiсцевими державними адмiнiстрацiями, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України, - строкiв для проведення процедур конкурсних торгiв для закупiвлi робiт (товарiв, послуг) для будiвництва iнженерних споруд з метою змiцнення обороноздатностi держави в особливий перiод;

(частину другу статтi 39 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 09.04.2015р. N 311-VIII, який дiє до 01.08.2015р.)

     4) якщо замовником було двiчi вiдмiнено процедуру закупiвлi через вiдсутнiсть достатньої кiлькостi учасникiв;

     5) потреби здiйснити додаткову закупiвлю в того самого постачальника з метою унiфiкацiї, стандартизацiї або забезпечення сумiсностi з наявними товарами, технологiями, роботами чи послугами, якщо замiна попереднього постачальника (виконавця робiт, надавача послуг) може призвести до несумiсностi або виникнення проблем технiчного характеру, пов'язаних з експлуатацiєю та обслуговуванням;

     6) необхiдностi проведення додаткових будiвельних робiт, не зазначених у початковому проектi, але якi стали через непередбачуванi обставини необхiдними для виконання проекту за сукупностi таких умов: договiр буде укладено з попереднiм виконавцем цих робiт, такi роботи технiчно чи економiчно пов'язанi з головним (первинним) договором; загальна вартiсть додаткових робiт не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi головного (первинного) договору;

     7) закупiвлi юридичних послуг, пов'язаних iз захистом прав та iнтересiв України, в тому числi з метою захисту нацiональної безпеки i оборони, пiд час врегулювання спорiв, розгляду у закордонних юрисдикцiйних органах справ за участю iноземного суб'єкта та України на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України або Ради нацiональної безпеки i оборони України.

     3. Загальний строк для визначення переможця переговорної процедури закупiвлi не повинен перевищувати п'яти днiв з дня оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу iнформацiї про застосування переговорної процедури закупiвлi. Замовник акцептує пропозицiю за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi в день визначення переможця. Повiдомлення про акцепт пропозицiї обов'язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу.

     Замовник має право укласти договiр про закупiвлю за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi у строк не ранiше нiж через 10 днiв (п'ять днiв - у разi застосування переговорної процедури закупiвлi з пiдстав, визначених пунктом 3 частини другої цiєї статтi, а також у разi закупiвлi нафти, нафтопродуктiв сирих, електричної енергiї, послуг з її передання та розподiлу, централiзованого постачання теплової енергiї, послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертiв, телекомунiкацiйних послуг, у тому числi з трансляцiї радiо- та телесигналiв, послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення та послуг з перевезення залiзничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу повiдомлення про акцепт пропозицiї за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi.

     4. Iнформацiя про результати переговорної процедури закупiвлi оприлюднюється в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону.

     5. Переговорна процедура закупiвлi вiдмiняється замовником у разi:

     1) якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення iнформацiї про застосування переговорної процедури закупiвлi, визначеного цим Законом, та/або порушення, якi вплинули на об'єктивнiсть визначення переможця процедури закупiвлi;

     2) неможливостi усунення порушень, що виникли через виявленi порушення законодавства з питань державних закупiвель;

     3) вiдсутностi подальшої потреби в закупiвлi товарiв, робiт i послуг;

     4) скорочення видаткiв на здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг;

     5) непiдписання учасником договору про закупiвлю у строк, установлений замовником пiд час проведення переговорiв з учасником (учасниками) переговорної процедури закупiвлi.

     Переговорна процедура закупiвлi може бути вiдмiнена замовником частково (за лотом).

(частина п'ята статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

Роздiл IX
ДОГОВIР ПРО ЗАКУПIВЛЮ

     Стаття 40. Основнi вимоги до договору про закупiвлю

     1. Договiр про закупiвлю укладається в письмовiй формi вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     2. У разi здiйснення закупiвлi за рахунок коштiв Державного бюджету України i мiсцевих бюджетiв замовник має право передбачати в договорах про закупiвлю здiйснення попередньої оплати вiдповiдно до вимог бюджетного законодавства.

     3. Учасник - переможець процедури закупiвлi пiд час укладення договору повинен надати дозвiл або лiцензiю на провадження певного виду господарської дiяльностi, якщо отримання такого дозволу або лiцензiї на провадження такого виду дiяльностi передбачено законодавством.

     4. Забороняється укладання договорiв, якi передбачають оплату замовником товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур закупiвель, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     5. Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї (у тому числi цiни за одиницю товару) переможця процедури закупiвлi. Iстотнi умови договору про закупiвлю не можуть змiнюватися пiсля його пiдписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязi, крiм випадкiв:

     1) зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видаткiв замовника;

     2) змiни цiни за одиницю товару не бiльше нiж на 10 вiдсоткiв у разi коливання цiни такого товару на ринку за умови, що зазначена змiна не призведе до збiльшення суми, визначеної в договорi;

     3) покращення якостi предмета закупiвлi за умови, що таке покращення не призведе до збiльшення суми, визначеної в договорi;

     4) продовження строку дiї договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робiт, надання послуг у разi виникнення документально пiдтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi непереборної сили, затримки фiнансування витрат замовника за умови, що такi змiни не призведуть до збiльшення суми, визначеної в договорi;

     5) узгодженої змiни цiни в бiк зменшення (без змiни кiлькостi (обсягу) та якостi товарiв, робiт i послуг);

     6) змiни цiни у зв'язку iз змiною ставок податкiв i зборiв пропорцiйно до змiн таких ставок;

     7) змiни встановленого згiдно iз законодавством органами державної статистики iндексу iнфляцiї, змiни курсу iноземної валюти або показникiв Platts у разi встановлення в договорi про закупiвлю порядку змiни цiни залежно вiд змiни такого курсу або таких показникiв, змiни бiржових котирувань, регульованих цiн (тарифiв) i нормативiв, якi застосовуються в договорi про закупiвлю;

(пункт 7 частини п'ятої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 679-VIII)

     8) змiни умов у зв'язку iз застосуванням положень частини шостої цiєї статтi.

     6. Дiя договору про закупiвлю може продовжуватися на строк, достатнiй для проведення процедури закупiвлi на початку наступного року, в обсязi, що не перевищує 20 вiдсоткiв суми, визначеної в договорi, укладеному в попередньому роцi, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

     Стаття 41. Недiйснiсть договору про закупiвлю

     1. Договiр про закупiвлю є нiкчемним у разi його укладення в перiод оскарження процедури закупiвлi вiдповiдно до статтi 18 цього Закону, а також у разi його укладення з порушенням строкiв, передбачених абзацами третiм, четвертим частини другої статтi 31, абзацом четвертим частини п'ятої статтi 36 та абзацом другим частини третьої статтi 39 цього Закону, крiм випадкiв зупинення перебiгу строкiв у зв'язку з розглядом скарги органом оскарження вiдповiдно до статтi 18 цього Закону.

Роздiл X
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У СФЕРI ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 42. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими вiдповiдно до цього Закону, члени комiтету з конкурсних торгiв замовника (генерального замовника), члени органу оскарження, службовi (посадовi) особи Уповноваженого органу, службовi (посадовi) особи органiв, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв (обслуговуючого банку), несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

Роздiл XI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     Абзац шостий частини третьої статтi 2 цього Закону дiє до 31 грудня 2014 року.

     2. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Процедури закупiвель товарiв, робiт i послуг, розпочатi до набрання чинностi цим Законом, завершуються вiдповiдно до порядку, що дiяв до набрання чинностi цим Законом, але не пiзнiше нiж у тримiсячний термiн.

     4. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) в абзацi першому частини першої статтi 16414 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "непроходження навчання чи пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель вiдповiдно до вимог закону" виключити;

     2) у Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     частину першу статтi 75 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Державне пiдприємство, його дочiрнi пiдприємства, а також пiдприємства, господарськi товариства, у статутному капiталi яких 50 i бiльше вiдсоткiв належить державному пiдприємству, об'єднання таких пiдприємств, у разi здiйснення ними закупiвель за умови, що вартiсть предмета закупiвлi дорiвнює або перевищує межi, визначенi частиною першою статтi 2 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель", оприлюднюють на веб-порталi Уповноваженого органу, визначеного Законом України "Про здiйснення державних закупiвель", звiт про укладення договору про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за кошти пiдприємств та iнформацiю про змiну його iстотних умов не пiзнiше нiж через сiм днiв з дня укладення договору про закупiвлю або внесення змiн до нього. У звiтi обов'язково зазначаються: найменування, кiлькiсть товару та мiсце його поставки, вид робiт i мiсце їх виконання або вид послуг i мiсце їх надання, iнформацiя про технiчнi та якiснi характеристики товарiв, робiт i послуг, найменування i мiсцезнаходження постачальника, виконавця робiт i надавача послуг, з яким укладено договiр, цiна за одиницю товару, робiт i послуг та сума, визначена в договорi, дата укладення договору, строк поставки товарiв, виконання робiт i надання послуг тощо";

     частину другу статтi 77 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Казенне комерцiйне пiдприємство, його дочiрнi пiдприємства, а також пiдприємства, господарськi товариства, у статутному капiталi яких 50 i бiльше вiдсоткiв належить казенному комерцiйному пiдприємству, у разi здiйснення ними закупiвель та за умови, що вартiсть предмета закупiвлi дорiвнює або перевищує межi, визначенi частиною першою статтi 2 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель", оприлюднюють на веб-порталi Уповноваженого органу, визначеного Законом України "Про здiйснення державних закупiвель", звiт про укладення договору про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за кошти пiдприємств та iнформацiю про змiну його iстотних умов не пiзнiше нiж через сiм днiв з дня укладення договору про закупiвлю або внесення змiн до нього. У звiтi обов'язково зазначаються: найменування, кiлькiсть товару та мiсце його поставки, вид робiт i мiсце їх виконання або вид послуг i мiсце їх надання, iнформацiя про технiчнi та якiснi характеристики товарiв, робiт i послуг, найменування i мiсцезнаходження постачальника, виконавця робiт i надавача послуг, з яким укладено договiр, цiна за одиницю товару, робiт i послуг та сума, визначена в договорi, дата укладення договору, строк поставки товарiв, виконання робiт i надання послуг тощо";

     частину дев'яту статтi 78 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Комунальне унiтарне пiдприємство, його дочiрнi пiдприємства, а також пiдприємства, господарськi товариства, у статутному капiталi яких 50 i бiльше вiдсоткiв належить комунальному пiдприємству, у разi здiйснення ними закупiвель та за умови, що вартiсть предмета закупiвлi дорiвнює або перевищує межi, визначенi частиною першою статтi 2 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель", оприлюднюють на веб-порталi Уповноваженого органу, визначеного Законом України "Про здiйснення державних закупiвель", звiт про укладення договору про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за кошти пiдприємств та iнформацiю про змiну його iстотних умов не пiзнiше нiж через сiм днiв з дня укладення договору про закупiвлю або внесення змiн до нього. У звiтi обов'язково зазначаються: найменування, кiлькiсть товару та мiсце його поставки, вид робiт i мiсце їх виконання або вид послуг i мiсце їх надання, iнформацiя про технiчнi та якiснi характеристики товарiв, робiт i послуг, найменування i мiсцезнаходження постачальника, виконавця робiт i надавача послуг, з яким укладено договiр, цiна за одиницю товару, робiт i послуг та сума, визначена в договорi, дата укладення договору, строк поставки товарiв, виконання робiт i надання послуг тощо";

     частину п'яту статтi 79 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Господарське товариство, державна частка у статутному капiталi якого перевищує 50 вiдсоткiв, його дочiрнi пiдприємства, а також пiдприємства, господарськi товариства, у статутному капiталi яких 50 i бiльше вiдсоткiв належить господарському товариству, державна частка у статутному капiталi якого перевищує 50 вiдсоткiв, у разi здiйснення ними закупiвель та за умови, що вартiсть предмета закупiвлi дорiвнює або перевищує межi, визначенi частиною першою статтi 2 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель", оприлюднюють на веб-порталi Уповноваженого органу, визначеного Законом України "Про здiйснення державних закупiвель", звiт про укладення договору про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за кошти пiдприємств та iнформацiю про змiну його iстотних умов не пiзнiше нiж через сiм днiв з дня укладення договору про закупiвлю або внесення змiн до нього. У звiтi обов'язково зазначаються: найменування, кiлькiсть товару та мiсце його поставки, вид робiт i мiсце їх виконання або вид послуг i мiсце їх надання, iнформацiя про технiчнi та якiснi характеристики товарiв, робiт i послуг, найменування i мiсцезнаходження постачальника, виконавця робiт i надавача послуг, з яким укладено договiр, цiна за одиницю товару, робiт i послуг та сума, визначена в договорi, дата укладення договору, строк поставки товарiв, виконання робiт i надання послуг тощо";

     3) у Законi України "Про особливостi здiйснення закупiвель в окремих сферах господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 17, ст. 148, N 41, ст. 551; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 24 жовтня 2013 року N 663-VII):

     1) частину першу статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) замовники:

     юридичнi особи, якi провадять дiяльнiсть у будь-якiй iз сфер, визначених статтею 2 цього Закону;

     суб'єкти господарювання, якi провадять дiяльнiсть у будь-якiй iз сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та вiдповiдають хоча б однiй з таких ознак:

     органам державної влади, органам влади Автономної Республiки Крим, органам мiсцевого самоврядування належить частка у статутному капiталi суб'єкта господарювання у розмiрi бiльш нiж 50 вiдсоткiв або такi органи володiють бiльшiстю голосiв у вищому органi суб'єкта господарювання чи правом призначати бiльше половини складу виконавчого органу чи наглядової ради суб'єкта господарювання;

     наявнiсть спецiальних або ексклюзивних прав;

     2) спецiальнi або ексклюзивнi права - права, наданi в межах повноважень органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування на пiдставi будь-якого нормативно-правового акта та/або акта iндивiдуальної дiї, якi обмежують провадження дiяльностi у сферах, визначених цим Законом, однiєю чи кiлькома особами, що iстотно впливає на здатнiсть iнших осiб провадити дiяльнiсть у зазначених сферах. Особливостi вiднесення зазначених актiв до таких, що передбачають наявнiсть спецiальних або ексклюзивних прав, установлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у статтi 2:

     в абзацi першому частини першої слова i цифру "у сферах, визначених статтею 5 Закону України "Про природнi монополiї", та/або" виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Дiя цього Закону поширюється на закупiвлi замовниками товарiв, робiт i послуг для здiйснення ними дiяльностi у сферах, визначених статтею 2 цього Закону, якi:

     повнiстю або частково здiйснюються за рахунок бюджетних коштiв за умови, що вартiсть закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робiт - дорiвнює або перевищує 1 мiльйон гривень;

     здiйснюються за рахунок власних коштiв за умови, що вартiсть закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 1 мiльйон гривень, а робiт - 5 мiльйонiв гривень";

     3) частину другу статтi 3 доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Замовник зобов'язаний за результатами здiйснення закупiвель, передбачених частиною першою статтi 4 цього Закону, оприлюднити на веб-порталi Уповноваженого органу (безоплатно) звiт про результати здiйснення закупiвель протягом трьох робочих днiв з дня його затвердження.

     Звiт за результатами здiйснення закупiвель, передбачених частиною першою статтi 4, затверджується замовником раз на квартал не пiзнiше 15 числа мiсяця, наступного за звiтним перiодом.

     Форма рiчного плану закупiвель та форма звiту про результати здiйснення закупiвель, передбачених частиною першою статтi 4 цього Закону, затверджуються Уповноваженим органом з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом";

     4) у статтi 4:

     пункти 5 i 6 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "5) товарiв, робiт та послуг повнiстю або частково за рахунок бюджетних коштiв за умови, що вартiсть предмета закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) не перевищує 100 тисяч гривень, а робiт - не перевищує 1 мiльйон гривень;

     6) товарiв, робiт та послуг за рахунок власних коштiв за умови, що вартiсть предмета закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) не перевищує 1 мiльйон гривень, а робiт - не перевищує 5 мiльйонiв гривень";

     частини другу i третю виключити;

     5) у текстi Закону слова "державних коштiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "бюджетних коштiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     1) Закон України "Про здiйснення державних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 35-36, ст. 491, N 46, ст. 548; 2011 р., N 29, ст. 272, N 30, ст. 282, ст. 283, N 33, ст. 336, N 39, ст. 396; 2012 р., N 12-13, ст. 81, N 18, ст. 156, N 29, ст. 345, N 41, ст. 492, N 50, ст. 564; 2013 р., N 7, ст. 63, N 8, ст. 75, N 15, ст. 107, N 17, ст. 148, ст. 155, N 18, ст. 165, ст. 168, N 19-20, ст. 184, ст. 187, N 25, ст. 249, N 30, ст. 340, N 32, ст. 409, N 36, ст. 469, N 41, ст. 551; 2014 р., N 1, ст. 5, N 4, ст. 61, N 10, ст. 113; iз змiнами, внесеними законами України вiд 4 липня 2013 року N 399-VII, вiд 24 жовтня 2013 року N 663-VII, вiд 13 березня 2014 року N 879-VII та вiд 25 березня 2014 року N 1156-VII);

     2) Закон України "Про державне замовлення для задоволення прiоритетних державних потреб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст. 9; 2000 р., N 4, ст. 28; 2003 р., N 30, ст. 247; 2006 р., N 14, ст. 118; 2010 р., N 33, ст. 471; 2011 р., N 45, ст. 486; 2013 р., N 17, ст. 148, N 22, ст. 216; 2014 р., N 4, ст. 61);

     3) Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дiю Закону України "Про поставки продукцiї для державних потреб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст. 10).

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у десятиденний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону;

     у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону щодо електронних закупiвель.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
10 квiтня 2014 року
N 1197-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.