ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про здiйснення державних закупiвель

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 8 липня 2010 року N 2462-VI,
вiд 10 липня 2010 року N 2487-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 11 сiчня 2011 року N 2899-VI,
вiд 11 сiчня 2011 року N 2900-VI,
вiд 3 лютого 2011 року N 2995-VI,
вiд 17 березня 2011 року N 3156-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3612-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3612-VI,
дiють до 31 грудня 2014 року),
вiд 8 липня 2011 року N 3681-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4220-VI,
вiд 23 лютого 2012 року N 4452-VI,
вiд 20 березня 2012 року N 4545-VI,
вiд 12 квiтня 2012 року N 4648-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4710-VI,
вiд 22 травня 2012 року N 4807-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4851-VI,
вiд 5 червня 2012 року N 4881-VI,
вiд 7 червня 2012 року N 4913-VI,
вiд 7 червня 2012 року N 4917-VI,
вiд 21 червня 2012 року N 4996-VI,
вiд 21 червня 2012 року N 4999-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5044-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5081-VI,
вiд 6 вересня 2012 року N 5203-VI,
вiд 6 вересня 2012 року N 5209-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 6 вересня 2012 року N 5209-VI,
дiють до 1 сiчня 2023 року),
вiд 2 жовтня 2012 року N 5406-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5497-VI,
вiд 4 квiтня 2013 року N 182-VII
(змiни, внесенi Законом України вiд 4 квiтня 2013 року N 182-VII,
дiють до 31 грудня 2015 року),
вiд 4 липня 2013 року N 399-VII,
вiд 24 жовтня 2013 року N 663-VII,
вiд 13 березня 2014 року N 879-VII

(У текстi Закону (крiм роздiлу XI "Прикiнцевi положення") слова "Державне казначейство України", "Головне контрольно-ревiзiйне управлiння України", "Державний комiтет статистики України" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Державна казначейська служба України", "Державна фiнансова iнспекцiя України", "Державна служба статистики України" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 8 липня 2011 року N 3681-VI)

(У текстi Закону: слова "орган державної влади" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "державнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку i числi; слова "Державна казначейська служба України" та "органи Державної казначейської служби України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

     Цей Закон встановлює правовi та економiчнi засади здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг за державнi кошти.

     Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сферi державних закупiвель, запобiгання проявам корупцiї у цiй сферi, розвиток добросовiсної конкуренцiї, забезпечення рацiонального та ефективного використання державних коштiв.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     1. У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї (пропозицiї за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника) - прийняття замовником пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї, яку визнано найбiльш економiчно вигiдною за результатами оцiнки (за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника), та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупiвлi або його частини (лота). Пропозицiя конкурсних торгiв або цiнова пропозицiя, пропозицiя за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове пiдтвердження про акцепт такої пропозицiї;

(пункт 1 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     11) абонент - будь-яка фiзична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику або веб-порталi Уповноваженого органу;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     2) генеральний замовник - державний орган, державна, комунальна установа чи органiзацiя, визначенi вiдповiдно Кабiнетом Мiнiстрiв України, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими державними адмiнiстрацiями або виконавчими органами мiсцевих рад вiдповiдальними за органiзацiю i проведення процедур закупiвель в iнтересах замовникiв за рамковими угодами вiдповiдно до цього Закону;

(пункт 2 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     3) державна закупiвля (далi - закупiвля) - придбання замовником товарiв, робiт i послуг за державнi кошти у порядку, встановленому цим Законом;

     4) державнi кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв, кошти Нацiонального банку України, державних цiльових фондiв, Пенсiйного фонду України, кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття, кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбаченi Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi", кошти установ чи органiзацiй, утворених у встановленому порядку державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим, мiсцевими державними адмiнiстрацiями чи органами мiсцевого самоврядування, кошти державних та мiсцевих фондiв, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення прiоритетних державних потреб, кошти державного матерiального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соцiального захисту iнвалiдiв, кошти, якi надаються замовникам пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування за кредитами, позиками, якi надаються iноземними державами, банками, мiжнародними фiнансовими органiзацiями або на умовах спiвфiнансування разом з iноземними державами, банками, мiжнародними фiнансовими органiзацiями;

(пункт 4 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     5) договiр про закупiвлю - договiр, який укладається мiж замовником i учасником за результатами процедури закупiвлi та передбачає надання послуг, виконання робiт або набуття права власностi на товари за державнi кошти;

     6) документацiя конкурсних торгiв - документацiя, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вiльного доступу та безоплатно подається замовником пiд час проведення торгiв (конкурсних торгiв) фiзичним/юридичним особам. Документацiя конкурсних торгiв не є об'єктом авторського права та/або сумiжних прав;

(пункт 6 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     61) документацiя електронного реверсивного аукцiону - електроннi документи, що мають обов'язковий реквiзит - електронний цифровий пiдпис та визначають вимоги замовника до предмета, договору, процедури та учасникiв закупiвлi. Вимоги щодо складу та змiсту документацiї електронного реверсивного аукцiону встановлюються цим Законом;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     62) електронна заявка (далi - заявка) - електронний документ, що пiдтверджує згоду учасника закупiвель укласти договiр про закупiвлю на визначених замовником умовах та мiстить документи i вiдомостi, що пiдтверджують виконання вимог замовника пiд час проведення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 62 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     63) електронна конкурентна заявка (далi - конкурентна заявка) - електронний документ, що мiстить iнформацiю про пропозицiю учасника щодо цiни договору про закупiвлю (лота), яка подається оператору електронного майданчика безпосередньо пiд час проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 63 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     64) електронний майданчик - сайт у мережi Iнтернет разом з сукупнiстю технiчного обладнання, програмного забезпечення та органiзацiйних заходiв, що використовуються оператором електронного майданчика для проведення державних закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 64 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     7) забезпечення виконання договору про закупiвлю - надання учасником замовнику гарантiй виконання своїх зобов'язань за договором про закупiвлю, включаючи такi види забезпечення як порука, гарантiя, застава, завдаток, неустойка, депозит;

     8) забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв - надання учасником замовнику гарантiй виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозицiї конкурсних торгiв, у тому числi такi види забезпечення: порука, гарантiя, застава, завдаток, депозит;

     81) забезпечення заявки - кошти, що надаються на вимогу замовника учасником закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону в якостi гарантiї виконання ним зобов'язань щодо укладення договору за результатами процедури;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     9) пункт 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     9) закупiвля в електроннiй формi - державна закупiвля, пiд час проведення якої використовується електронний документообiг вiдповiдно до Закону України "Про електроннi документи та електронний документообiг";

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     10) замовники - розпорядники державних коштiв, якi здiйснюють закупiвлю в порядку, визначеному цим Законом;

     11) змова - домовленiсть мiж двома чи кiлькома учасниками процедури закупiвлi, спрямована на встановлення цiни пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї на штучних або неконкурентних рiвнях з вiдома або без вiдома замовника;

     12) квалiфiкацiйна документацiя - документацiя, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вiльного доступу та безоплатно надається замовником пiд час проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв фiзичним/юридичним особам;

     13) квалiфiкацiйна пропозицiя - пропозицiя, яка подається учасником попередньої квалiфiкацiї замовнику вiдповiдно до вимог квалiфiкацiйної документацiї;

     14) комiтет з конкурсних торгiв - службовi (посадовi) особи замовника (генерального замовника), призначенi вiдповiдальними за органiзацiю та проведення процедур закупiвлi згiдно з цим Законом;

(пункт 14 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     15) монiторинг закупiвель - систематичне спостереження за проведенням замовниками процедур державних закупiвель з метою аналiзу їх ефективностi та належного дотримання законодавства у сферi державних закупiвель;

(пункт 15 частини першої статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     16) найбiльш економiчно вигiдна пропозицiя - пропозицiя, що вiдповiдає всiм критерiям та умовам, визначеним у документацiї конкурсних торгiв, та визнана найкращою за результатами оцiнки конкурсних пропозицiй вiдповiдно до статтi 28 цього Закону;

     17) оголошення про проведення процедури закупiвлi - оголошення про проведення вiдкритих торгiв, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгiв, оголошення про проведення попередньої квалiфiкацiї, запит цiнових пропозицiй, iнформацiя про застосування процедури закупiвлi в одного учасника;

     18) оголошення про результати процедури закупiвлi - оголошення про результати проведення торгiв, повiдомлення про результати проведення попередньої квалiфiкацiї, iнформацiя про результати процедури запиту цiнових пропозицiй, iнформацiя про результати проведення процедури закупiвлi в одного учасника, повiдомлення про вiдмiну торгiв або визнання їх такими, що не вiдбулися, повiдомлення про вiдмiну процедури закупiвлi в одного учасника;

     19) орган оскарження - Антимонопольний комiтет України;

     191) оператор електронного майданчика - юридична особа як державної, так i iнших форм власностi, державна реєстрацiя якої проведена на територiї України у встановленому законодавством порядку, яка володiє електронним майданчиком, необхiдними для його функцiонування програмно-апаратними засобами, досвiд та квалiфiкацiя персоналу якої дозволяють забезпечити проведення електронних реверсивних аукцiонiв вiдповiдно до цього Закону i яка включена до Реєстру операторiв електронних майданчикiв;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 191 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     20) переможець процедури закупiвлi - учасник, пропозицiю конкурсних торгiв або цiнову пропозицiю якого визнано найбiльш економiчно вигiдною та акцептовано у разi проведення торгiв (конкурсних торгiв), або учасник, пропозицiю якого прийнято за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника, або учасник процедури електронного реверсивного аукцiону, який пiд час проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону запропонував найнижчу цiну договору (лота) та заявка якого визнана такою, що вiдповiдає вимогам документацiї електронного реверсивного аукцiону;

(пункт 20 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     21) пiдприємства - пiдприємства, утворенi в установленому порядку державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим чи органами мiсцевого самоврядування та уповноваженi на отримання державних коштiв, взяття за ними зобов'язань i здiйснення платежiв, у тому числi державнi, казеннi, комунальнi пiдприємства, а також господарськi товариства, у статутному капiталi яких державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв, їх дочiрнi пiдприємства, а також пiдприємства, господарськi товариства, у статутному капiталi яких 50 i бiльше вiдсоткiв належить державним, у тому числi казенним, комунальним пiдприємствам та господарським товариствам, у статутному капiталi яких державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв, об'єднання таких пiдприємств (господарських товариств);

     22) пов'язана особа - особа, яка вiдповiдає будь-якiй з наведених нижче ознак:

     юридична особа, яка здiйснює контроль над учасником процедури закупiвлi, оператором електронного майданчика або контролюється таким учасником процедури закупiвлi, оператором електронного майданчика, або перебуває пiд спiльним контролем з таким учасником процедури закупiвлi, оператором електронного майданчика;

     фiзична особа або члени її сiм'ї, якi здiйснюють контроль над учасником процедури закупiвлi, оператором електронного майданчика;

     службова (посадова) особа учасника процедури закупiвлi, оператора електронного майданчика, уповноважена здiйснювати вiд iменi учасника процедури закупiвлi, оператора електронного майданчика юридичнi дiї, спрямованi на встановлення, змiну або зупинення цивiльно-правових вiдносин, та члени сiм'ї такої службової (посадової) особи;

     члени сiм'ї посадової (службової) особи замовника, якi здiйснюють контроль над учасниками процедури закупiвлi або уповноваженi здiйснювати вiд iменi учасника процедури закупiвлi юридичнi дiї, спрямованi на встановлення, змiну або зупинення цивiльно-правових вiдносин.

     Пiд здiйсненням контролю слiд розумiти володiння безпосередньо або через бiльшу кiлькiсть пов'язаних фiзичних чи юридичних осiб найбiльшою часткою (паєм, пакетом акцiй) статутного капiталу учасника процедури закупiвлi, оператора електронного майданчика або управлiння найбiльшою кiлькiстю голосiв у керiвному органi такого учасника процедури закупiвлi, оператора електронного майданчика, або володiння часткою (паєм, пакетом акцiй), яка становить не менш як 25 вiдсоткiв статутного капiталу учасника процедури закупiвлi, оператора електронного майданчика.

     Для фiзичної особи загальна сума володiння часткою статутного капiталу учасника процедури закупiвлi, оператора електронного майданчика (голосiв у органi управлiння) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належить такiй фiзичнiй особi, членам її сiм'ї та юридичним особам, якi контролюються такою фiзичною особою або членами її сiм'ї.

     Для цiлей цього Закону членами сiм'ї вважаються подружжя, дiти, батьки, рiднi брати i сестри, дiд, баба, онуки, усиновлювачi, усиновленi, а також iншi особи за умови їх постiйного проживання разом iз пов'язаною особою i ведення з нею спiльного господарства;

(пункт 22 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     23) послуги - будь-який предмет закупiвлi (крiм товарiв i робiт), включаючи транспортнi послуги, освоєння технологiй, науковi дослiдження, науково-дослiднi або дослiдно-конструкторськi розробки, медичне та побутове обслуговування, лiзинг, найм (оренду), а також фiнансовi та консультацiйнi послуги, поточний ремонт;

(пункт 23 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     24) предмет закупiвлi - товари, роботи чи послуги, якi закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупiвлi, на участь в якiй учасниками подаються пропозицiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйнi, цiновi пропозицiї) або пропозицiї на переговорах (у разi застосування процедури закупiвлi в одного учасника), або заявки (у разi застосування процедури електронного реверсивного аукцiону). Предмет закупiвлi визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Для проведення процедури закупiвлi має бути не менше двох пропозицiй/заявок, крiм випадкiв застосування замовником процедури закупiвлi в одного учасника;

(пункт 24 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     241) претендент - абонент, що зареєструвався на електронному майданчику для участi в закупiвлях за процедурою електронного реверсивного аукцiону, що проводяться на цьому електронному майданчику;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 241 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     25) пропозицiя конкурсних торгiв - пропозицiя щодо предмета закупiвлi або його частини (лота), яку учасник подає замовнику вiдповiдно до вимог документацiї конкурсних торгiв;

     26) роботи - проектування, будiвництво нових, розширення, реконструкцiя, капiтальний ремонт та реставрацiя iснуючих об'єктiв i споруд виробничого i невиробничого призначення, роботи iз нормування у будiвництвi, геологорозвiдувальнi роботи, технiчне переоснащення дiючих пiдприємств та супровiднi роботам послуги, у тому числi геодезичнi роботи, бурiння, сейсмiчнi дослiдження, аеро- i супутникова фотозйомка та iншi послуги, якi включаються до кошторисної вартостi робiт, якщо вартiсть таких послуг не перевищує вартостi самих робiт;

     261) рамкова угода - правочин, який укладається одним чи кiлькома замовниками (генеральним замовником) у письмовiй формi в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кiлькома учасниками процедури закупiвлi з метою визначення основних умов закупiвлi окремих товарiв i послуг для укладення вiдповiдних договорiв про закупiвлю протягом строку дiї рамкової угоди;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 261 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     262) регламент електронного майданчика - правила, якi регулюють порядок взаємодiї мiж оператором електронного майданчика i його абонентами пiд час здiйснення державних закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону та вiдносини (включаючи права, обов'язки та вiдповiдальнiсть), що складаються мiж ними у процесi виконання дiй на електронному майданчику;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 262 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     263) реєстр операторiв електронних майданчикiв - перелiк, що мiстить сукупнiсть вiдомостей про суб'єктiв господарювання, якi мають право здiйснювати дiяльнiсть з органiзацiї та проведення державних закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 263 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     27) розпорядник державних коштiв - державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, iншi органи, установи, органiзацiї, визначенi Конституцiєю та iншими актами законодавства України, а також установи чи органiзацiї, утворенi у встановленому порядку державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим чи органами мiсцевого самоврядування та уповноваженi на отримання державних коштiв, взяття за ними зобов'язань i здiйснення платежiв, а також пiдприємства та їх об'єднання;

     28) строк дiї пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї - встановлений замовником у документацiї конкурсних торгiв або запитi цiнових пропозицiй строк, протягом якого учасник не має права змiнювати свою пропозицiю конкурсних торгiв або цiнову пропозицiю;

     29) суб'єкт оскарження в органi оскарження (далi - суб'єкт оскарження) - фiзична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом iнтересiв з приводу рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника, що суперечать законодавству у сферi державних закупiвель та/або з приводу порушень законодавства оператором електронного майданчика i внаслiдок яких порушено право чи законнi iнтереси такої особи;

(пункт 29 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     30) товари - продукцiя, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числi сировина, вироби, устаткування, технологiї, предмети у твердому, рiдкому i газоподiбному станi, а також послуги, пов'язанi з поставкою товарiв, якщо вартiсть таких послуг не перевищує вартостi самих товарiв;

     31) торги (конкурснi торги) - здiйснення конкурентного вiдбору учасникiв з метою визначення переможця торгiв (конкурсних торгiв) згiдно з процедурами, встановленими цим Законом (крiм процедури закупiвлi в одного учасника);

     311) торговельна сесiя - частина часу роботи електронного майданчика, протягом якого учасниками електронного реверсивного аукцiону подаються конкурентнi заявки;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 311 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     32) учасник попередньої квалiфiкацiї - фiзична особа, в тому числi фiзична особа - пiдприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово пiдтвердила намiр взяти участь у попереднiй квалiфiкацiї та/або подала квалiфiкацiйну пропозицiю;

     33) учасник процедури закупiвлi (далi - учасник) - будь-яка фiзична або юридична особа, яка пiдтвердила намiр взяти участь у процедурi закупiвлi шляхом подачi пропозицiї конкурсних торгiв або заявки на участь в електронному реверсивному аукцiонi, або цiнової пропозицiї, або пропозицiї на переговорах у разi застосування процедури закупiвлi в одного учасника;

(пункт 33 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     34) цiнова пропозицiя - пропозицiя щодо предмета закупiвлi або його частини (лота), яку учасник подає замовнику вiдповiдно до запиту цiнових пропозицiй;

     35) частина предмета закупiвлi (лот) - визначена замовником частина товарiв, робiт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупiвлi учасникам дозволяється подавати пропозицiї конкурсних торгiв або заявки, або цiновi пропозицiї, або пропозицiї на переговорах у разi застосування процедури закупiвлi в одного учасника. Для проведення процедури закупiвлi на кожну окрему частину предмета закупiвлi (лот) має бути не менше двох пропозицiй або заявок (конкурентних заявок), крiм випадкiв застосування замовником процедури закупiвлi в одного учасника.

(пункт 35 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     2. Частину другу статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     2. Термiни "електронний документообiг", "електронний документ", "електронний цифровий пiдпис" вживаються у значеннях, визначених у законах України "Про електронний цифровий пiдпис", "Про електроннi документи та електронний документообiг в Українi". Термiни "допомiжнi послуги", "ринок допомiжних послуг", "послуги з вирiвнювання умов для конкуренцiї" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України".

(статтю 1 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI, частина друга статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 2. Сфера застосування Закону

     1. Цей Закон застосовується до всiх замовникiв та закупiвель товарiв, робiт та послуг, якi повнiстю або частково здiйснюються за рахунок державних коштiв, за умови, що вартiсть предмета закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будiвництвi - 300 тисяч гривень), а робiт - 1 мiльйон гривень, крiм закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону, умови застосування якої встановленi роздiлом VIII1 цього Закону, у тому числi на технiчне обслуговування, iншу оплатну пiдтримку на майбутнє об'єкта закупiвлi чи виплат, пов'язаних з використанням об'єктiв права iнтелектуальної власностi.

(абзац перший частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4220-VI, у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2012р. N 5203-VI)

     Дiя цього Закону поширюється на пiдприємства, визначенi у пунктi 21 частини першої статтi 1 цього Закону, лише у разi здiйснення ними закупiвель за рахунок державних коштiв, визначених у пунктi 4 частини першої статтi 1 цього Закону.

     Дiя цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових договорiв.

(абзаци другий - п'ятий частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, замiнено двома абзацами згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     2. Умови, порядок та процедури закупiвель товарiв, робiт i послуг за рахунок державних коштiв можуть встановлюватися або змiнюватися виключно цим Законом, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     Абзац другий частини другої статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Абзац третiй частини другої статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     3. Дiя цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупiвлi є:

     товари, роботи i послуги, пов'язанi з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет i державних нагород України, їх зберiганням, транспортуванням та облiком;

(абзац другий частини третьої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, вiд 20.11.2012р. N 5497-VI)

     послуги, закупiвля яких здiйснюється державними банками та банками, в капiталiзацiї яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банкiвських операцiй вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється замовниками, розташованими за межами України;

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких становить державну таємницю вiдповiдно до Закону України "Про державну таємницю";

     послуги, необхiднi для здiйснення державних запозичень, обслуговування i погашення державного боргу;

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється для пiдготовки i проведення виборiв та референдумiв в Українi;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 10.07.2010р. N 2487-VI)

     абзац восьмий частини третьої статтi 2 виключено

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 11.01.2011р. N 2900-VI, абзац восьмий частини третьої статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     абзац дев'ятий частини третьої статтi 2 виключено

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 11.01.2011р. N 2900-VI, абзац дев'ятий частини третьої статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     абзац десятий частини третьої статтi 2 виключено

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 11.01.2011р. N 2900-VI, абзац десятий частини третьої статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     абзац одинадцятий частини третьої статтi 2 виключено

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 11.01.2011р. N 2900-VI, абзац одинадцятий частини третьої статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     послуги з медичного обслуговування населення, що надаються за договором, укладеним вiдповiдно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вiнницькiй, Днiпропетровськiй, Донецькiй областях та мiстi Києвi";

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3612-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 07.07.2011р. N 3612-VI, дiють до 31.12.2014р.)

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється вiдповiдно до програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi, що виконуються вiдповiдно до закону;

(частину третю статтi 2 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.06.2012р. N 4999-VI, у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять сьомий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - двадцять восьмим)

     товари, роботи i послуги, пов'язанi з операцiями Нацiонального банку України iз забезпечення управлiння золотовалютними резервами, їх розмiщення, купiвлi та продажу на вторинному ринку цiнних паперiв, здiйснення валютних iнтервенцiй шляхом купiвлi-продажу валютних цiнностей на валютних ринках;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, абзац чотирнадцятий частини третьої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5497-VI)

     абзац п'ятнадцятий частини третьої статтi 2 виключено

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, абзац п'ятнадцятий частини третьої статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     послуги з оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться у державнiй та комунальнiй власностi, для розмiщення бюджетних установ;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     юридичнi послуги, пов'язанi iз захистом прав та iнтересiв України пiд час врегулювання спорiв, розгляду у закордонних юрисдикцiйних органах справ за участю iноземного суб'єкта та України;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     об'єкти державного цiнового регулювання i послуги, закупiвля яких здiйснюється Аграрним фондом вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України";

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     товари, закупiвля яких здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного матерiального резерву, та його пiдприємствами шляхом укладення договорiв купiвлi-продажу, ф'ючерсних, форвардних контрактiв виключно на бiржовому ринку (товарних, фондових бiржах) в установленому законодавством порядку згiдно з номенклатурою, яка затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, абзац частини третьої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     товари, що реалiзуються вiдповiдно до Закону України "Про державний матерiальний резерв", закупiвля яких здiйснюється розпорядниками бюджетних коштiв. Умови такої реалiзацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     послуги з авiаперевезень осiб, щодо яких здiйснюється державна охорона вiдповiдно до статтi 5 та частини першої статтi 6 Закону України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб";

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     роботи iз знесення самочинно збудованих об'єктiв, вiдповiдно до статтi 38 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4220-VI)

     послуги з нормування та стандартизацiї у будiвництвi;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4220-VI)

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється вищими навчальними закладами та науково-дослiдними установами за рахунок власних надходжень;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.03.2012р. N 4545-VI)

     природний газ; послуги з його транспортування (у тому числi перемiщення, фрахтування, страхування, зливу/наливу, iнспекцiї кiлькостi та якостi), розподiлу, постачання, зберiгання; фiнансовi iнструменти, операцiї з деривативами та управлiння ризиками, фiнансовi послуги, послуги бiрж, аукцiонiв, систем електронних торгiв та iншi послуги, що застосовуються в мiжнароднiй торговельнiй та фiнансовiй практицi пiд час закупiвлi та реалiзацiї природного газу, закупiвля яких здiйснюється суб'єктом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України на формування ресурсу природного газу для споживачiв України, у тому числi для потреб населення;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 12.04.2012р. N 4648-VI)

     товари, вiдповiдно до комплектувальної вiдомостi на лiтаки або вертольоти та до специфiкацiї матерiалiв i агрегатiв на авiацiйнi двигуни, якi внесенi до конструкторської документацiї розробника виробу;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.05.2012р. N 4807-VI)

     послуги з пiдготовки фахiвцiв, наукових, науково-педагогiчних та робiтничих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв (пiслядипломна освiта) за державним замовленням;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.05.2012р. N 4851-VI)

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється в рамках реалiзацiї проектiв цiльових екологiчних (зелених) iнвестицiй та пропозицiй щодо здiйснення заходiв, пов'язаних з реалiзацiєю таких проектiв i виконанням зобов'язань сторiн Кiотського протоколу до Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату, за кошти, отриманi вiд продажу частин встановленої кiлькостi викидiв парникових газiв;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 05.06.2012р. N 4881-VI)

     придбання, оренда землi, будiвель, iншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будiвлi, iнше нерухоме майно;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     послуги третейських судiв, арбiтражiв для розгляду та вирiшення спорiв, в яких бере участь замовник;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     товари i послуги, якi закуповуються безпосередньо для проведення виїзних гастрольних заходiв творчих колективiв та виконавцiв, а також культурно-мистецьких i туристичних заходiв та фестивалiв, що мають суспiльно-полiтичне, культурне або iсторичне значення, термiновiсть i доцiльнiсть проведення яких визначаються актами i дорученнями Президента України чи актами Кабiнету Мiнiстрiв України;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     корми для циркових тварин;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     товари i послуги, необхiднi для створення нових постановок (концертiв), виготовлення (створення) вихiдних фiльмових матерiалiв, аудiовiзуальних творiв;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     послуги з авiаперевезень, автоперевезень, органiзацiї харчування, проживання, експлуатацiї спортивних споруд, спецiального обладнання та облаштування мiсць для проведення навчально-тренувальних зборiв, спортивних змагань i заходiв всеукраїнського та мiжнародного рiвня, лiкарськi i фармацевтичнi препарати для збiрних команд України;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     фiнансовi послуги, якi надаються у зв'язку з емiсiєю, купiвлею, продажем, передачею цiнних паперiв або iнших фiнансових iнструментiв;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     цiннi папери, акцiї (частки, паї) у статутному (складеному) капiталi господарського товариства;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     освiтнi послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспiрантам, науковим i науково-педагогiчним працiвникам за межами України;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     послуги з провадження наукової, науково-технiчної дiяльностi, якi фiнансуються на конкурснiй основi в порядку, визначеному статтею 34 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть";

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     товари, роботи i послуги, що закуповуються замовниками, якi беруть участь в укладеннi угод про розподiл продукцiї та/або є iнвесторами за угодами про розподiл продукцiї, укладеними вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї", з метою реалiзацiї прав i виконання обов'язкiв iнвесторiв за такими угодами;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється замовниками за рахунок кредитiв, залучених пiд державнi гарантiї для фiнансування проектiв у сферi сiльського господарства в рамках виконання вимог Меморандуму про взаєморозумiння щодо спiвпрацi в реалiзацiї прiоритетних проектiв у галузi сiльського господарства;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5497-VI)

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється державними комерцiйними пiдприємствами та господарськими товариствами суднобудiвної промисловостi (клас 30.11 група 30.1 роздiл 30, клас 33.15 група 33.1 роздiл 33 КВЕД ДК 009:2010), дослiдно-конструкторськими органiзацiями (клас 72.19 група 72.1 роздiл 72, клас 71.12 група 71.1 роздiл 71, клас 71.20 група 71.2 роздiл 71 КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги пiдприємствам суднобудiвної промисловостi (клас 30.11 група 30.1 роздiл 30, клас 33.15 група 33.1 роздiл 33 КВЕД ДК 009:2010), у разi якщо вони є виконавцями державних оборонних замовлень;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.09.2012р. N 5209-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 06.09.2012р. N 5209-VI, дiють до 01.01.2023р.)

     бланки цiнних паперiв, бланки для оформлення результатiв надання адмiнiстративних послуг, бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус, бланки iнших документiв, якi вiдповiдно до законодавства потребують використання спецiальних елементiв захисту, марки акцизного податку;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 399-VII)

     послуги з пiдтримки, обслуговування та модифiкацiї Єдиної iнформацiйно-аналiтичної системи "Вибори".

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 13.03.2014р. N 879-VII)

     4. Окремими законами визначаються особливостi здiйснення закупiвлi:

     1) юридичними особами, якi провадять дiяльнiсть у таких сферах:

     забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї;

     забезпечення виробництва, передачi, купiвлi-продажу, розподiлу та централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння об'єднаною енергетичною системою України та постачання електричної енергiї;

(абзац третiй пiдпункту 1 частини четвертої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;

     забезпечення функцiонування централiзованого водовiдведення;

     надання послуг з користування iнфраструктурою залiзничного транспорту загального користування;

     забезпечення функцiонування мiського електричного транспорту та експлуатацiя його об'єктiв для надання послуг з перевезення;

     надання послуг автостанцiй, портiв, аеропортiв;

     надання послуг з аеронавiгацiйного обслуговування польотiв повiтряних суден;

     надання послуг поштового зв'язку;

     геологiчне вивчення (у тому числi дослiдно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугiлля та iнших видiв твердого палива;

     забезпечення функцiонування та експлуатацiя телекомунiкацiйних мереж фiксованого зв'язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг;

     забезпечення транспортування, зберiгання, переробки нафти та нафтопродуктiв сирих;

(пункт 1 частини четвертої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 24.05.2012р. N 4851-VI)

     2) таких товарiв, робiт i послуг:

     неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв;

     нафта або нафтопродукти сирi;

     електрична енергiя, послуги з її постачання, передачi та розподiлу;

     централiзоване постачання теплової енергiї;

     природний i нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподiлу i постачання;

     послуги поштового зв'язку, поштовi марки та маркованi конверти;

     телекомунiкацiйнi послуги, у тому числi з ретрансляцiї радiо- та телесигналiв (за винятком послуг мобiльного зв'язку та послуг Iнтернет-провайдерiв);

     послуги мiжнародних фiнансових органiзацiй, пов'язанi iз залученням їх кредитiв (позик);

     послуги з пiдготовки фахiвцiв, наукових, науково-педагогiчних та робiтничих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв (пiслядипломна освiта) за державним замовленням;

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється за кошти, розпорядником яких є спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади iз забезпечення пiдготовки i реалiзацiї в Українi iнфраструктурних проектiв для виконання завдань та заходiв з пiдготовки i проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу та iнших мiжнародних спортивних подiй (у рамках виконання Державної цiльової програми пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу);

     освiтнi послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами: студентам, аспiрантам, науковим i науково-педагогiчним працiвникам за межами України;

     послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення;

     роботи з утримання об'єктiв благоустрою.

(пункт 2 частини четвертої статтi 2 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4710-VI)

     електричної енергiї на ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку вiдповiдно до положень Закону України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України";

(пункт 2 частини четвертої статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     допомiжних послуг на ринку допомiжних послуг вiдповiдно до положень Закону України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України";

(пункт 2 частини четвертої статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї вiдповiдно до положень Закону України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України".

(пункт 2 частини четвертої статтi 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)
(частина четверта статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2462-VI, вiд 11.01.2011р. N 2900-VI, вiд 03.02.2011р. N 2995-VI, у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     5. Забороняється укладання договорiв, якi передбачають витрачання державних коштiв, та/або оплата замовником товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

     6. Дiя цього Закону не поширюється на закупiвлi товарiв, робiт i послуг, якi здiйснюються пiдприємствами оборонно-промислового комплексу, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 2 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4913-VI)

     Стаття 3. Принципи здiйснення закупiвель

     1. Закупiвлi здiйснюються за такими принципами:

     добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;

     максимальна економiя та ефективнiсть;

     вiдкритiсть та прозорiсть на всiх стадiях закупiвель;

     недискримiнацiя учасникiв;

     об'єктивна та неупереджена оцiнка пропозицiй конкурсних торгiв;

     запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням.

     Стаття 4. Планування закупiвель та iншi передумови здiйснення процедур закупiвель

     1. Закупiвля здiйснюється вiдповiдно до рiчного плану. Рiчний план, змiни до нього надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, рiчний план, кошторис (тимчасовий кошторис), фiнансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштiв), змiни до них надсилаються Уповноваженому органу протягом 5 робочих днiв з дня їх затвердження.

     Рiчний план закупiвель та змiни до нього оприлюднюються замовником шляхом розмiщення на власному веб-сайтi або за його вiдсутностi на веб-сайтi головного розпорядника бюджетних коштiв протягом п'яти робочих днiв з дня їх затвердження.

(частину першу статтi 4 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.05.2012р. N 4851-VI)

     2. Замовник не має права дiлити предмет закупiвлi на частини з метою уникнення проведення процедури вiдкритих торгiв або застосування цього Закону.

     Стаття 5. Недискримiнацiя учасникiв

     1. Вiтчизнянi та iноземнi учасники беруть участь у процедурах закупiвель на рiвних умовах.

     2. Замовники забезпечують вiльний доступ усiх учасникiв до iнформацiї про закупiвлю, передбаченої цим Законом.

     3. Замовник не може встановлювати дискримiнацiйнi вимоги до учасникiв.

     Стаття 6. Мiжнароднi зобов'язання України у сферi закупiвель

     1. Якщо мiжнародним договором України, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України, передбачено iнший порядок закупiвлi, нiж порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення мiжнародного договору України.

     2. Закупiвля товарiв, робiт i послуг за кошти кредитiв, позик, що наданi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, Мiжнародною фiнансовою корпорацiєю, Багатостороннiм агентством з гарантування iнвестицiй, Мiжнародною асоцiацiєю розвитку, Європейським банком реконструкцiї та розвитку, Європейським iнвестицiйним банком, Пiвнiчним iнвестицiйним банком, а також iншими мiжнародними валютно-кредитними органiзацiями, здiйснюється згiдно з правилами i процедурами, встановленими цими органiзацiями, а у разi невстановлення таких правил i процедур - вiдповiдно до цього Закону.

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Закупiвля товарiв, робiт i послуг на умовах їх спiвфiнансування у рамках проектiв, якi реалiзуються за рахунок кредитiв, позик, зазначених в абзацi першому цiєї частини, здiйснюється згiдно з правилами i процедурами, встановленими вiдповiдними органiзацiями, а у разi невстановлення таких правил i процедур - вiдповiдно до цього Закону.

(частину другу статтi 6 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

Роздiл II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРI ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 7. Державне регулювання та контроль у сферi закупiвель

     1. Державне регулювання та контроль у сферi закупiвель здiйснюють Уповноважений орган та iншi органи вiдповiдно до їх компетенцiї.

     Органи, якi уповноваженi на здiйснення контролю у сферi закупiвель, не мають права втручатися у проведення процедур закупiвель.

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     2. Уповноваженим органом є центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державних закупiвель.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     3. Уповноважений орган здiйснює регулювання та координацiю у сферi закупiвель у межах повноважень, визначених цим Законом.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв:

     до здiйснення оплати за договорами про закупiвлю перевiряє наявнiсть та вiдповiднiсть укладеного договору про закупiвлю звiту про результати проведення процедури закупiвлi та рiчному плану закупiвель, правильнiсть їх оформлення вiдповiдно до законодавства, а також наявнiсть оголошення про проведення процедури закупiвлi, повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв (цiнової пропозицiї, пропозицiї за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника), вiдомостей про рамкову угоду, за якою укладено договiр про закупiвлю (у разi проведення закупiвлi за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупiвлi, що були опублiкованi в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель та вiдповiдних мiжнародних виданнях у випадках, передбачених цим Законом. Перевiркою правильностi оформлення документiв вважається перевiрка дотримання замовником встановлених законодавством вимог до форми документа та правильностi його заповнення вiдповiдно до затверджених iнструкцiй стосовно заповнення таких форм (за їх наявностi) або розмiщенi на веб-порталi Уповноваженого органу та на веб-сайтi оператора електронного майданчика (у разi застосування процедури електронного реверсивного аукцiону);

(абзац другий частини четвертої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, вiд 07.06.2012р. N 4917-VI, вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     вживає заходiв з недопущення здiйснення платежiв з рахунку замовника згiдно з узятим фiнансовим зобов'язанням за договором про закупiвлю у випадках:

     вiдсутностi необхiдних документiв, передбачених цим Законом, або їх невiдповiдностi встановленим законодавством вимогам щодо оформлення;

(абзац четвертий частини четвертої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     вiдмiни процедури закупiвлi;

     набрання законної сили рiшенням суду про визнання результатiв процедури закупiвлi недiйсними;

     на перiод призупинення процедури закупiвлi;

     наявностi вiдповiдного рiшення органу оскарження вiдповiдно до статтi 18 цього Закону;

     у разi виявлення порушень вимог законодавства у сферi закупiвель повiдомляє про такi випадки Уповноважений орган та орган оскарження.

     Банкам пiд час оплати за договорами про закупiвлю замовником разом iз платiжним дорученням надаються документи щодо державних закупiвель вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". У разi їх невiдповiдностi вимогам цього Закону платiжне доручення вважається оформленим неналежним чином.

     5. Рахункова палата, Антимонопольний комiтет України, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, здiйснюють контроль у сферi державних закупiвель у межах своїх повноважень, визначених Конституцiєю та законами України.

(частина п'ята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     6. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання та контролю у сферi закупiвель здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi державних закупiвель.

(статтю 7 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження

     1. Основними функцiями Уповноваженого органу є:

     1) розроблення нормативно-правових актiв, необхiдних для виконання цього Закону;

(пункт 1 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     2) розроблення Стратегiї розвитку системи державних закупiвель;

(пункт 2 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     3) монiторинг державних закупiвель;

     4) ведення облiку закупiвель шляхом збирання iнформацiї про запланованi закупiвлi та результати процедур закупiвель;

     5) подання в установленому порядку Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо визначення генерального замовника;

(пункт 5 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     6) пiдготовка та подання до Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахункової палати квартальних звiтiв про стан закупiвель;

     7) узагальнення практики здiйснення закупiвель, у тому числi мiжнародної;

     8) пункт 8 частини першої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     9) вивчення, узагальнення та поширення свiтового досвiду з питань закупiвель;

     10) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного державного офiцiйного друкованого видання з питань державних закупiвель;

     11) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного мiжнародного iнформацiйного видання з питань державних закупiвель;

     12) забезпечення функцiонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупiвель (далi - веб-портал Уповноваженого органу);

     13) взаємодiя з громадськiстю та проведення громадських слухань з питань удосконалення системи державних закупiвель;

     14) органiзацiя нарад, безоплатних семiнарiв та виставок з питань закупiвель;

     15) органiзацiя порядку проходження навчання спецiалiстiв у сферi здiйснення закупiвель та пiдвищення квалiфiкацiї;

(пункт 15 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     16) надання безоплатної методологiчної допомоги замовникам, у тому числi надання вiдповiдей на запити зацiкавлених осiб з питань державних закупiвель. Вiдповiдi на запити носять виключно рекомендацiйний характер;

     17) забезпечення видання безоплатних збiрникiв нормативно-правових актiв та методичних матерiалiв з питань державних закупiвель;

     18) мiжнародне спiвробiтництво у сферi закупiвель;

     19) розроблення:

(абзац перший пункту 19 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     стандартної документацiї конкурсних торгiв;

     типового положення про комiтет з конкурсних торгiв;

     абзац четвертий пункту 19 частини першої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     порядку визначення предмета закупiвлi, порядку включення (виключення) суб'єктiв господарювання до/з реєстру операторiв електронних майданчикiв та порядку його ведення, регламенту електронного майданчика;

(абзац п'ятий пункту 19 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     порядку здiйснення монiторингу закупiвель;

(абзац шостий пункту 19 частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     форм:

     рiчного плану закупiвель;

     оголошення про проведення процедури закупiвлi (оголошення про проведення вiдкритих торгiв, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгiв, оголошення про проведення попередньої квалiфiкацiї, запит цiнових пропозицiй, iнформацiя про застосування процедури закупiвлi в одного учасника), оголошення про проведення процедури електронного реверсивного аукцiону;

(абзац дев'ятий пункту 19 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     обґрунтування застосування процедури закупiвлi в одного учасника;

     реєстру отриманих пропозицiй конкурсних торгiв, квалiфiкацiйних пропозицiй, цiнових пропозицiй;

     протоколу розкриття пропозицiй конкурсних торгiв, квалiфiкацiйних пропозицiй, цiнових пропозицiй;

     протоколу оцiнки пропозицiй конкурсних торгiв, цiнових пропозицiй;

     повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї, рiшення замовника про укладення договору про закупiвлю або про вiдмову вiд укладення договору про закупiвлю;

(абзац чотирнадцятий пункту 19 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     повiдомлення учасникам про результати процедури закупiвлi;

     оголошення про результати процедури закупiвлi (оголошення про результати проведення торгiв, повiдомлення про результати проведення попередньої квалiфiкацiї, iнформацiя про результати процедури запиту цiнових пропозицiй, iнформацiя про результати проведення процедури закупiвлi в одного учасника, повiдомлення про вiдмiну торгiв чи визнання їх такими, що не вiдбулися, повiдомлення про вiдмiну процедури закупiвлi в одного учасника), повiдомлення про вiдмiну процедури електронного реверсивного аукцiону;

(абзац шiстнадцятий пункту 19 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     звiту про результати проведення процедури закупiвлi;

     20) надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сферi закупiвель;

     21) погодження навчальних програм з пiдготовки спецiалiстiв у сферi закупiвель та пiдвищення їх квалiфiкацiї;

     22) спiвробiтництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактiв порушення законодавства у сферi закупiвель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органiв матерiалiв про виявленi порушення;

     23) спiвробiтництво з органами Антимонопольного комiтету України щодо виявлення фактiв порушень законодавства про захист економiчної конкуренцiї у сферi закупiвель;

     24) спiвробiтництво з державними органами щодо запобiгання проявам корупцiї у сферi закупiвель;

     25) вжиття заходiв щодо забезпечення ефективного та рацiонального використання державних коштiв, максимальної їх економiї при здiйсненнi державних закупiвель;

     26) iнформування громадськостi про полiтику та правила державних закупiвель;

     27) здiйснює державний нагляд (контроль) за дiяльнiстю операторiв електронних майданчикiв з органiзацiї та проведення електронних реверсивних аукцiонiв.

(частину першу статтi 8 доповнено пунктом 27 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     2. Уповноважений орган має право:

     1) вимагати вiд замовникiв подання звiту про результати проведення процедури закупiвлi згiдно з цим Законом;

     2) встановлювати строки подання замовниками iнформацiї про запланованi закупiвлi та укладенi договори про закупiвлю;

     3) отримувати в установленому порядку вiд замовникiв, учасникiв, пiдприємств, установ, органiзацiй, а також органiв, якi здiйснюють державне регулювання i контроль у сферi закупiвель, правоохоронних органiв документи та iнформацiю, якi необхiднi для виконання функцiй, передбачених цим Законом, у тому числi для здiйснення монiторингу державних закупiвель. Особи та органи, зазначенi у цьому пунктi, впродовж п'яти днiв з дати отримання вiдповiдного запиту зобов'язанi надати Уповноваженому органу iнформацiю та завiренi належним чином копiї документiв;

(пункт 3 частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     31) проводити монiторинг закупiвель;

(частину другу статтi 8 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     4) здiйснювати iншi дiї та вживати iншi заходи, передбаченi законодавством для виконання покладених на Уповноважений орган функцiй;

     5) у разi виявлення порушень законодавства у сферi державних закупiвель пiд час здiйснення монiторингу закупiвель надавати в порядку, визначеному законодавством, висновки з рекомендацiями щодо усунення та недопущення таких порушень, про що одночасно повiдомляти орган оскарження;

(частину другу статтi 8 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, пункт 5 частини другої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     6) проводити плановi та позаплановi перевiрки дiяльностi операторiв електронних майданчикiв, у разi виявлення порушень законодавства застосовувати фiнансовi та адмiнiстративнi санкцiї, передбаченi цим Законом.

(частину другу статтi 8 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     3. Антимонопольний комiтет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних iнтересiв осiб, пов'язаних iз участю у процедурах державної закупiвлi, створює постiйно дiючу адмiнiстративну колегiю з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi державних закупiвель. Рiшення постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї приймаються вiд iменi Антимонопольного комiтету України.

     Постiйно дiюча адмiнiстративна колегiя Антимонопольного комiтету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi державних закупiвель дiє у складi трьох державних уповноважених Антимонопольного комiтету України. Голова постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України повинен мати вищу юридичну освiту.

     Член постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї, який є пов'язаною особою з суб'єктом оскарження або замовником, не може брати участь у розглядi та прийняттi рiшень щодо такої скарги i повинен бути замiнений на час розгляду i прийняття рiшення щодо такої скарги iншим державним уповноваженим Антимонопольного комiтету України, що визначається Головою Антимонопольного комiтету України.

     Порядок дiяльностi постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї встановлюється вiдповiдно до Закону України "Про Антимонопольний комiтет України", якщо iнше не встановлено цим Законом.

     Рiшення органу оскарження оформляються у письмовiй формi та надсилаються не пiзнiше наступного робочого дня пiсля їх прийняття Уповноваженому органу, суб'єкту оскарження, замовнику, центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, та редакцiї державного офiцiйного друкованого видання з питань державних закупiвель, а в разi здiйснення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону також оператору електронного майданчика.

(абзац п'ятий частини третьої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     Рiшення органу оскарження набирають чинностi з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками та особами, яких вони стосуються.

     Рiшення органу оскарження пiдлягають обов'язковiй публiкацiї в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель, а також не пiзнiше наступного робочого дня пiсля їх прийняття оприлюднюються на веб-порталi Антимонопольного комiтету України.

     Рiшення органу оскарження може бути оскаржено суб'єктом оскарження чи замовником до суду протягом мiсячного строку з дня, коли особа дiзналася про його прийняття.

(абзац восьмий частини третьої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 17.03.2011р. N 3156-VI)

     Стаття 9. Громадський контроль у сферi державних закупiвель

     1. Громадський контроль забезпечується через вiльний доступ до всiєї iнформацiї щодо державних закупiвель, яка пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до цього Закону.

     2. Замовники i учасники процедур закупiвель та Уповноважений орган повиннi сприяти залученню громадськостi до здiйснення контролю у сферi закупiвель вiдповiдно до законiв України "Про об'єднання громадян", "Про звернення громадян" i "Про iнформацiю".

     3. Громадяни i громадськi органiзацiї та їх спiлки не мають права втручатися у дiяльнiсть Уповноваженого органу та процедуру визначення замовником переможця торгiв.

     4. Пiд час проведення процедур розкриття пропозицiй конкурсних торгiв мають право бути присутнiми представники засобiв масової iнформацiї. Замовники зобов'язанi забезпечити безперешкодний доступ представникiв засобiв масової iнформацiї на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицiй конкурсних торгiв.

Роздiл III. ЗАГАЛЬНI УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ЗАКУПIВЛI

     Стаття 10. Оприлюднення iнформацiї про закупiвлю

     1. Замовник для оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу (що здiйснюється безоплатно) у порядку, встановленому цим Законом, надає таку iнформацiю про закупiвлю:

(абзац перший частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     оголошення про проведення процедури закупiвлi - пiсля публiкацiї в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель, але не пiзнiш як за 30 днiв до дня розкриття пропозицiй конкурсних торгiв або квалiфiкацiйних пропозицiй, якщо цим Законом для окремих процедур закупiвлi не встановлено iнший строк;

     обґрунтування застосування процедури закупiвлi в одного учасника - одночасно з оголошенням про проведення процедури закупiвлi;

     абзац четвертий частини першої статi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     документацiю конкурсних торгiв або квалiфiкацiйну документацiю - пiсля публiкацiї оголошення про проведення процедури закупiвлi в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань закупiвель, але не пiзнiш як за 30 днiв до дня розкриття пропозицiй конкурсних торгiв або квалiфiкацiйних пропозицiй, якщо цим Законом для окремих процедур закупiвлi не встановлено iнший строк;

     змiни до документацiї конкурсних торгiв або квалiфiкацiйної документацiї та роз'яснення до неї (у разi наявностi) - протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення про їх внесення, але не пiзнiш як за сiм днiв до дати розкриття пропозицiй конкурсних торгiв або квалiфiкацiйних пропозицiй;

     протокол розкриття пропозицiй конкурсних торгiв, цiнових пропозицiй, квалiфiкацiйних пропозицiй - протягом трьох робочих днiв з дня розкриття пропозицiй конкурсних торгiв, цiнових пропозицiй, квалiфiкацiйних пропозицiй;

     iнформацiю про вiдхилення пропозицiй конкурсних торгiв, цiнових пропозицiй, квалiфiкацiйних пропозицiй та пiдстави такого вiдхилення у виглядi протоколу - протягом трьох робочих днiв з дня прийняття такого рiшення;

     повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї (пропозицiї за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника) - протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення про визначення переможця процедури закупiвлi;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     абзац десятий частини першої статi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     абзац одинадцятий частини першої статi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     оголошення про результати процедури закупiвлi - пiсля публiкацiї в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель, але не пiзнiш як через сiм днiв з дня укладення договору про закупiвлю або прийняття рiшення про вiдмiну торгiв чи визнання їх такими, що не вiдбулися;

     повiдомлення про вiдмiну торгiв чи визнання їх такими, що не вiдбулися, повiдомлення про вiдмiну процедури закупiвлi в одного учасника (у разi наявностi) - протягом трьох робочих днiв з дати прийняття такого рiшення;

     звiт про результати проведення процедури закупiвлi - протягом трьох робочих днiв з дня його затвердження;

     абзац п'ятнадцятий частини першої статi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Iнформацiя про проведення процедури електронного реверсивного аукцiону та його результати пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до положень роздiлу VIII1 цього Закону.

(частину першу статтi 10 доповнено новим абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI, у зв'язку з цим абзац шiстнадцятий вважати абзацом сiмнадцятим)

     Веб-портал Уповноваженого органу повинен вiдповiдати встановленим законодавством вимогам щодо захисту iнформацiї, що є власнiстю держави, забезпечувати вiльний та безоплатний доступ до нього.

     2. Оголошення про проведення процедури закупiвлi (оголошення про проведення вiдкритих торгiв, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгiв, оголошення про проведення попередньої квалiфiкацiї, запит цiнових пропозицiй, iнформацiя про застосування процедури закупiвлi в одного учасника), повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї, пропозицiї за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника, вiдомостi про рамкову угоду, за якою укладено договiр про закупiвлю (у разi проведення закупiвлi за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупiвлi (оголошення про результати проведення торгiв, повiдомлення про результати проведення попередньої квалiфiкацiї, iнформацiя про результати процедури запиту цiнових пропозицiй, iнформацiя про результати проведення процедури закупiвлi в одного учасника, повiдомлення про вiдмiну торгiв або визнання їх такими, що не вiдбулися, повiдомлення про вiдмiну процедури закупiвлi в одного учасника) обов'язково безоплатно публiкуються в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель у термiни, встановленi цим Законом для оприлюднення вiдповiдної iнформацiї.

(абзац перший частини другої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Випуск державного офiцiйного друкованого видання з питань державних закупiвель здiйснюється з перiодичнiстю не рiдше одного разу на тиждень.

     Iнформацiя, розмiщена на веб-порталi Уповноваженого органу, повинна вiдповiдати iнформацiї, яку опублiковано в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель.

     У разi коли iнформацiя, розмiщена на веб-порталi Уповноваженого органу, мiстить вiдомостi, що вiдрiзняються вiд тих, якi опублiковано в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель, автентичною вважається iнформацiя, опублiкована в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель.

     У разi якщо дата оприлюднення та дата публiкацiї iнформацiї про державнi закупiвлi не спiвпадають, дата публiкацiї у такому випадку вважається визначальною.

     Вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть iнформацiї, що публiкується в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель та оприлюднюється на веб-порталi Уповноваженого органу, несуть голова та секретар комiтету з конкурсних торгiв замовника.

     Iнформацiя, зазначена в частинi першiй цiєї статтi, може додатково оприлюднюватися на вибiр замовника в iнших засобах масової iнформацiї, на веб-сайтах замовника (у разi наявностi) або веб-сайтах вiдповiдних органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування.

     Iнформацiя про закупiвлю, визначена цим Законом, публiкується в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель безоплатно.

     3. Процедура закупiвлi, крiм закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону, попередня квалiфiкацiя учасникiв не можуть проводитися до/без публiкацiї оголошення про проведення процедури закупiвлi в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель згiдно з абзацом першим частини другої цiєї статтi.

(частина третя статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     4. Оголошення про проведення процедури закупiвлi та про результати процедури закупiвлi обов'язково додатково розмiщуються у мiжнародному iнформацiйному виданнi з питань державних закупiвель Уповноваженого органу та на веб-порталi Уповноваженого органу англiйською мовою, якщо очiкувана вартiсть закупiвлi перевищує суму, еквiвалентну:

(абзац перший частини четвертої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     для товарiв - 200 тисячам євро;

     для послуг - 300 тисячам євро;

     для робiт - 500 тисячам євро.

     Курс євро фiксується згiдно з офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на день вiдправлення для публiкацiї у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель оголошення про проведення процедури закупiвлi.

     5. Доступ користувачiв до iнформацiї, розмiщеної на веб-порталi Уповноваженого органу, є безоплатним та вiльним. Iнформацiя про закупiвлю, визначена цим Законом, приймається для розмiщення на веб-порталi Уповноваженого органу безоплатно.

     Стаття 11. Комiтет з конкурсних торгiв

     1. Комiтет з конкурсних торгiв утворюється замовником (генеральним замовником) для органiзацiї та проведення процедур закупiвель.

     Комiтет з конкурсних торгiв дiє на засадах колегiальностi та неупередженостi членiв комiтету з конкурсних торгiв. Членство в комiтетi з конкурсних торгiв не має створювати протирiччя мiж iнтересами замовника та учасника чи мiж iнтересами учасникiв процедури закупiвлi, наявнiсть якого може вплинути на об'єктивнiсть та неупередженiсть прийняття рiшень щодо вибору переможця процедури закупiвлi.

     2. Склад комiтету з конкурсних торгiв та положення про комiтет з конкурсних торгiв затверджуються рiшенням замовника (генерального замовника). До складу комiтету з конкурсних торгiв не можуть входити посадовi особи та представники учасникiв, члени їх сiмей, а також народнi депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим та депутати мiської, районної у мiстi, районної, обласної ради.

(абзац перший частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     До складу комiтету з конкурсних торгiв входить не менше п'яти осiб. У разi якщо кiлькiсть службових (посадових) осiб у штатнiй чисельностi працiвникiв замовника є меншою, нiж п'ять осiб, до складу комiтету з конкурсних торгiв мають входити всi службовi (посадовi) особи замовника.

(абзац другий частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     Голова та секретар комiтету з конкурсних торгiв повиннi пройти навчання з питань органiзацiї та здiйснення закупiвель. Таке навчання можуть пройти також iншi члени комiтету з конкурсних торгiв. Порядок зазначеного навчання встановлюється Уповноваженим органом.

(абзац третiй частини другої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     3. Керiвництво роботою комiтету з конкурсних торгiв здiйснює його голова. Голова комiтету з конкурсних торгiв органiзовує роботу комiтету i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на комiтет функцiй.

     4. Комiтет з конкурсних торгiв:

     планує проведення процедур закупiвель;

(абзац другий частини четвертої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     складає та затверджує рiчний план державних закупiвель;

     здiйснює вибiр процедури закупiвлi;

     проводить процедури закупiвель, попередню квалiфiкацiю учасникiв;

     забезпечує рiвнi умови для всiх учасникiв, об'єктивний та чесний вибiр переможця;

     забезпечує складання, затвердження та зберiгання вiдповiдних документiв з питань державних закупiвель, визначених цим Законом;

     здiйснює iншi дiї, передбаченi цим Законом.

     5. Рiшення комiтету з конкурсних торгiв оформляється протоколом, який пiдписується усiма членами комiтету, присутнiми на засiданнi комiтету з конкурсних торгiв. У разi вiдмови члена комiтету з конкурсних торгiв пiдписати протокол про це зазначається у протоколi iз зазначенням причин вiдмови.

     Члени комiтету з конкурсних торгiв несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення вiдповiдно до законiв України.

     6. Типове положення про комiтет з конкурсних торгiв розробляється Уповноваженим органом.

(частина шоста статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 12. Процедури закупiвлi

     1. Закупiвля може здiйснюватися шляхом застосування однiєї з таких процедур:

     вiдкритi торги;

     двоступеневi торги;

     запит цiнових пропозицiй;

     попередня квалiфiкацiя учасникiв;

     закупiвля в одного учасника;

     електронний реверсивний аукцiон.

(частину першу статтi 12 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     2. У випадках, передбачених роздiлом VIII1 цього Закону, замовники не мають права при здiйсненнi закупiвлi вiдступати вiд обов'язкового застосування процедури електронного реверсивного аукцiону.

(статтю 12 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     3. Вiдповiдальнiсть за вибiр та застосування процедур закупiвлi несуть виключно службовi (посадовi) особи замовника - члени комiтету з конкурсних торгiв персонально.

     Стаття 13. Закупiвля за рамковими угодами

     1. Закупiвля за рамковими угодами здiйснюється у порядку, передбаченому для проведення процедури вiдкритих торгiв, двоступеневих торгiв, попередньої квалiфiкацiї, з урахуванням вимог цiєї статтi, а рамковi угоди укладаються вiдповiдно до вимог роздiлу IX цього Закону.

     2. Особливостi укладення рамкових угод, перелiк товарiв i послуг, якi можуть закуповуватися за рамковими угодами, визначаються Уповноваженим органом. Особливостi виконання рамкових угод, порядок визначення генеральних замовникiв та взаємодiї замовникiв з генеральним замовником за рамковими угодами визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. В оголошеннi про проведення закупiвлi за рамковою угодою обов'язково зазначаються:

     строк, на який укладається угода, що не може перевищувати чотирьох рокiв;

     кiлькiсть учасникiв, з якими буде укладено угоду;

     найменування i мiсцезнаходження замовника (замовникiв), що здiйснюватимуть закупiвлю за угодою.

     4. Рамкова угода укладається з кiлькома учасниками за умови, що участь у нiй бере не менше трьох учасникiв.

     У разi надходження пропозицiй у кiлькостi, меншiй нiж заявлена кiлькiсть учасникiв, або вiдхилення отриманих пропозицiй на пiдставах, встановлених цим Законом, замовник (генеральний замовник) має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозицiї яких не вiдхиленi.

     5. Замовник має право укласти договiр про закупiвлю вiдповiдних товарiв i послуг виключно з тими учасниками, пропозицiї яких акцептованi за результатами укладення рамкової угоди.

     6. Рамковi угоди виконуються з дотриманням таких вимог:

     1) у разi укладення рамкової угоди з одним учасником:

     якщо всi iстотнi умови договору про закупiвлю визначенi в рамковiй угодi, такий договiр вважається укладеним пiсля подання замовником учаснику пропозицiї виконати зазначенi умови та отримання письмової згоди учасника;

     якщо не всi iстотнi умови договору про закупiвлю визначенi в рамковiй угодi, такий договiр укладається за результатами органiзованих замовником переговорiв з учасником;

     2) у разi укладення рамкової угоди з кiлькома учасниками:

     якщо всi умови договору про закупiвлю визначенi в рамковiй угодi, замовник має право укласти такий договiр з дотриманням зазначених у рамковiй угодi умов вiдбору без проведення процедури конкурсних торгiв серед учасникiв, з якими укладено вiдповiдну рамкову угоду;

     якщо не всi iстотнi умови договору про закупiвлю визначенi в рамковiй угодi, такий договiр укладається замовником з переможцем процедури конкурентного вiдбору, який проводиться замовником серед учасникiв, з якими укладено вiдповiдну рамкову угоду.

     З метою визначення переможця конкурентного вiдбору замовник (генеральний замовник) надсилає письмове запрошення всiм учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозицiї конкурсних торгiв щодо укладення договору про закупiвлю. Замовник (генеральний замовник) повинен встановити строк, достатнiй для пiдготовки учасниками пропозицiй, та забезпечити протягом зазначеного строку конфiденцiйнiсть поданих пропозицiй.

     Оцiнка пропозицiй та визначення переможця проводяться за критерiями, встановленими в рамковiй угодi, з урахуванням специфiчних вимог до предмета закупiвлi, встановлення яких допускається згiдно з угодою. Такi специфiчнi вимоги зазначаються у запрошеннi учасникам подати пропозицiї. Запрошення учасникам та їх пропозицiї не можуть передбачати iстотну змiну умов договорiв закупiвлi та характеристик вiдповiдного предмета закупiвлi, визначених рамковою угодою.

     7. Генеральний замовник iнформує всiх заiнтересованих замовникiв про результати застосування процедури укладення рамкової угоди протягом п'яти днiв пiсля її завершення.

     Один замовник може бути стороною однiєї або кiлькох рамкових угод. Замовник має право вiдмовитися вiд укладення договору про закупiвлю за рамковою угодою, проiнформувавши про це генерального замовника та Уповноважений орган.

     8. Генеральний замовник протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання повiдомлення замовника про укладення договору про закупiвлю за рамковою угодою повiдомляє про це Уповноважений орган iз зазначенням предмета закупiвлi, вiдповiдних замовникiв та учасникiв, мiж якими укладено договори про закупiвлю.

(стаття 13 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Стаття 14. Подання iнформацiї пiд час проведення процедури закупiвлi

     1. Подання iнформацiї пiд час проведення процедури закупiвлi здiйснюється у письмовiй формi, а в разi застосування закупiвлi в електроннiй формi - у виглядi електронного документа.

     У разi якщо замовник та учасники пiд час проведення процедури закупiвлi надали iнформацiю в iншiй формi, нiж письмовiй, змiст такої iнформацiї має бути ними письмово пiдтверджений, крiм випадку застосування закупiвлi в електроннiй формi.

     Iнформацiя, що у визначених цим Законом випадках була подана у виглядi електронного документа, вважається оригiналом i має однакову юридичну силу з паперовою формою.

(частина перша статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     2. Замовник протягом усього процесу здiйснення процедури закупiвлi забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, наданої учасниками (учасниками попередньої квалiфiкацiї). Iнформацiя щодо розгляду та оцiнки пропозицiй конкурсних торгiв надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здiйснюють державне регулювання та контроль у сферi закупiвель, органу оскарження та суду.

     Стаття 15. Мова, що застосовується пiд час проведення процедур закупiвель

     1. Пiд час проведення процедур закупiвель усi документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рiшенням замовника одночасно усi документи можуть мати автентичний переклад на iншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

     2. Частину другу статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Стаття 16. Квалiфiкацiйнi критерiї

     1. Замовники у разi проведення процедур закупiвель, крiм випадкiв, установлених частиною третьою цiєї статтi, визначають квалiфiкацiйнi критерiї до учасникiв або учасникiв попередньої квалiфiкацiї з числа тих, що встановленi частиною другою цiєї статтi.

(частина перша статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 24.05.2012р. N 4851-VI)

     2. Замовник може встановлювати такi квалiфiкацiйнi критерiї:

(абзац перший частини другої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 24.05.2012р. N 4851-VI)

     наявнiсть обладнання та матерiально-технiчної бази, у тому числi власних виробничих потужностей та/або центрiв обслуговування на територiї України;

(абзац другий частини другої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 182-VII, змiни, внесенi Законом України вiд 04.04.2013р. N 182-VII, дiють до 31.12.2015р.)

     наявнiсть працiвникiв вiдповiдної квалiфiкацiї, якi мають необхiднi знання та досвiд;

     наявнiсть документально пiдтвердженого досвiду виконання аналогiчних договорiв;

     наявнiсть фiнансової спроможностi (баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, довiдка з обслуговуючого банку про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi за кредитами).

     3. Визначенi замовником згiдно з цiєю статтею квалiфiкацiйнi критерiї та перелiк документiв, що пiдтверджують iнформацiю учасникiв або учасникiв попередньої квалiфiкацiї про вiдповiднiсть їх таким критерiям, зазначаються в документацiї конкурсних торгiв або квалiфiкацiйнiй документацiї та вимагаються пiд час проведення переговорiв з учасником (у разi застосування процедури закупiвлi в одного учасника).

     Замовник не встановлює квалiфiкацiйнi критерiї та не визначає перелiк документiв, що пiдтверджують подану учасниками або учасниками попередньої квалiфiкацiї iнформацiю про вiдповiднiсть їх таким критерiям у разi:

(частину третю статтi 16 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.05.2012р. N 4851-VI)

     1) проведення процедури запиту цiнових пропозицiй;

(частину третю статтi 16 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.05.2012р. N 4851-VI)

     2) закупiвлi нафти, нафтопродуктiв сирих, електричної енергiї, послуг з її передачi та розподiлу, централiзованого постачання теплової енергiї, послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертiв, телекомунiкацiйних послуг, у тому числi з трансляцiї радiо- та телесигналiв, послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення, послуг з перевезення залiзничним транспортом загального користування.

(частину третю статтi 16 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.05.2012р. N 4851-VI)

     4. Документи, що не передбаченi законодавством для учасникiв або учасникiв попередньої квалiфiкацiї - фiзичних осiб, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, не подаються ними у складi пропозицiї конкурсних торгiв або квалiфiкацiйної пропозицiї та не вимагаються пiд час проведення переговорiв з учасником (у разi застосування процедури закупiвлi в одного учасника).

     5. Усi пропозицiї конкурсних торгiв або квалiфiкацiйнi пропозицiї, якi вiдповiдають квалiфiкацiйним критерiям, встановленим частиною другою цiєї статтi, та за вiдсутностi iнших, передбачених цим Законом, пiдстав для їх вiдхилення, допускаються до оцiнки.

     Стаття 17. Вiдмова в участi у процедурi закупiвлi

     1. Замовник приймає рiшення про вiдмову учаснику, учаснику попередньої квалiфiкацiї в участi у процедурi закупiвлi, попереднiй квалiфiкацiї учасникiв та зобов'язаний вiдхилити пропозицiю конкурсних торгiв (квалiфiкацiйну, цiнову пропозицiю) учасника (учасника попередньої квалiфiкацiї), у разi якщо:

     1) вiн має незаперечнi докази того, що учасник або учасник попередньої квалiфiкацiї пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якiй посадовiй особi замовника, iншого державного органу винагороду в будь-якiй формi (пропозицiя щодо найму па роботу, цiнна рiч, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рiшення щодо визначення переможця процедури закупiвлi або застосування замовником певної процедури закупiвлi;

     2) учасника або учасника попередньої квалiфiкацiї було притягнуто згiдно iз законом до вiдповiдальностi за вчинення у сферi державних закупiвель корупцiйного правопорушення;

     3) виявлено факт участi учасника або учасника попередньої квалiфiкацiї у змовi;

     4) фiзична особа, яка е учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупiвлi, чи iнший злочин, вчинений з корисливих мотивiв, судимiсть з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

     5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої квалiфiкацiї, яку уповноважено учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї представляти його iнтереси пiд час проведення процедури закупiвлi, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупiвлi, чи iнший злочин, вчинений з корисливих мотивiв, судимiсть з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

     6) пропозицiя конкурсних торгiв (квалiфiкацiйна, цiнова пропозицiя) подана учасником процедури закупiвлi, який є пов'язаною особою з iншими учасниками процедури закупiвлi;

     7) учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї не надано документiв, що пiдтверджують правомочнiсть на укладення договору про закупiвлю;

     8) учасник або учасник попередньої квалiфiкацiї визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та вiдносно нього вiдкрита лiквiдацiйна процедура.

     2. Замовник може прийняти рiшення про вiдмову учаснику, учаснику попередньої квалiфiкацiї в участi у процедурi закупiвлi, попереднiй квалiфiкацiї учасникiв та може вiдхилити пропозицiю конкурсних торгiв (квалiфiкацiйну, цiнову пропозицiю) учасника (учасника попередньої квалiфiкацiї), у разi якщо:

     1) учасник або учасник попередньої квалiфiкацiї має заборгованiсть iз сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     2) учасник або учасник попередньої квалiфiкацiї не провадить господарську дiяльнiсть вiдповiдно до положень його статуту.

     3. Iнформацiя про вiдхилення пропозицiї конкурсних торгiв, квалiфiкацiйної або цiнової пропозицiї iз зазначенням пiдстави надсилається учаснику або учаснику попередньої квалiфiкацiї, пропозицiя якого вiдхилена, протягом трьох робочих днiв з дня прийняття замовником такого рiшення та оприлюднюється вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупiвлi

     1. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження в письмовiй формi, повинна бути пiдписана особою, яка її подає, та мiстити таку iнформацiю:

     найменування органу оскарження;

     iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такi є;

     найменування, мiсцезнаходження, поштова адреса замовника, рiшення, дiї або бездiяльнiсть якого оскаржуються;

     пiдстави, через якi подається скарга, посилання на порушення процедури закупiвлi або прийнятi рiшення, дiї або бездiяльнiсть замовника, фактичнi обставини, що це можуть пiдтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало вiдомо про такi рiшення, дiї або бездiяльнiсть;

     вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

     До скарги додаються документи (у разi наявностi), що пiдтверджують порушення процедури закупiвлi або неправомiрнiсть рiшень, дiй або бездiяльностi замовника.

     2. Скарга може бути подана тiльки особою, право чи законний iнтерес якої порушено внаслiдок рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника або оператора електронного майданчика, якi суперечать законодавству у сферi державних закупiвель.

(абзац перший частини другої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього звернення до замовника з вимогою щодо усунення порушення пiд час проведення процедури закупiвлi.

     3. У разi отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення пiд час проведення процедури закупiвлi замовник має право на добровiльнiй основi вжити належних заходiв, в тому числi з призупиненням процедури закупiвлi, для врегулювання питань, зазначених у зверненнi. Направлення звернення замовнику не позбавляє особу права звернутися зi скаргою до органу оскарження. Замовник повинен повiдомити всiх зацiкавлених осiб про рiшення, прийнятi за розглядом звернення. У разi подання скарги щодо тiєї ж процедури закупiвлi, якої стосується звернення, замовник повiдомляє орган оскарження про вжитi за цим зверненням заходи.

     Рiшення замовника, прийняте за розглядом звернення, може бути оскаржене до органу оскарження або протягом 30 днiв з дня його прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.

     4. Скарги подаються до органу оскарження не пiзнiше 14 днiв з дня отримання суб'єктом оскарження повiдомлення про вiдповiдне рiшення чи дiю замовника, що порушує права чи законнi iнтереси суб'єкта скарження, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало вiдомо про порушення його прав чи законних iнтересiв прийнятим рiшенням, дiєю чи бездiяльнiстю замовника, але до моменту укладення договору про закупiвлю. Скарги, якi стосуються документацiї конкурсних торгiв, можуть подаватися у будь-який строк пiсля публiкацiї повiдомлення про їх проведення, але не пiзнiше закiнчення строку, встановленого для подання пропозицiй конкурсних торгiв. Скарги, що стосуються порушень, допущених пiд час проведення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону, можуть подаватися пiсля визначення переможця процедури електронного реверсивного аукцiону, але до моменту укладення договору про закупiвлю в порядку, передбаченому статтею 3910 цього Закону.

(абзац перший частини четвертої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     Скарги щодо укладених договорiв про закупiвлю розглядаються у судовому порядку.

     Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її реєстрацiї органом оскарження.

     Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує трьох днiв пiсля отримання скарги, повiдомити суб'єкта оскарження та замовника про час i мiсце розгляду скарги. Зазначенi особи мають право взяти участь у розглядi скарги.

     За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України. Розмiр плати визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац п'ятий частини четвертої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     При поданнi скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження надсилає копiю скарги замовнику, рiшення, дiя чи бездiяльнiсть якого оскаржуються.

     У разi отримання органом оскарження скарги з порушенням строкiв, визначених в абзацi першому цiєї частини, орган оскарження зобов'язаний поiнформувати про це суб'єкта оскарження i повернути скаргу без розгляду не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття такого рiшення.

     Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли:

     суб'єкт оскарження висуває скаргу щодо того самого порушення, в тiй самiй процедурi закупiвлi i з тих самих пiдстав, якi вже були предметом розгляду органу оскарження i щодо яких органом оскарження було прийнято вiдповiдне рiшення;

     скарга не вiдповiдає вимогам частини першої цiєї статтi;

     суб'єктом оскарження не внесено плату, передбачену абзацом п'ятим цiєї частини;

     замовник вiдповiдно до цього Закону визнав та усунув порушення, зазначенi в скарзi, про що було надано документальне пiдтвердження. Повiдомлення про повернення скарги без розгляду надсилається особi, яка звернулася до органу оскарження, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття такого рiшення.

     Подання скарги не призупиняє процедуру закупiвлi, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рiшення про призупинення процедури закупiвлi.

     У будь-якому випадку укладення договору про закупiвлю пiд час процедури оскарження забороняється.

     Орган оскарження має право за власною iнiцiативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рiшення про призупинення процедури закупiвлi на строк до винесення рiшення за скаргою. Впродовж одного робочого дня орган оскарження повiдомляє про призупинення процедури закупiвлi центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, редакцiю державного офiцiйного друкованого видання з питань державних закупiвель, замовника та суб'єкта оскарження. У разi прийняття рiшення про призупинення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону орган оскарження повiдомляє про це оператора електронного майданчика, на якому вiдбувається процедура.

(абзац п'ятнадцятий частини четвертої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     Призупинення процедури закупiвлi передбачає зупинення замовником будь-яких дiй та прийняття будь-яких рiшень щодо закупiвлi, в тому числi укладення договору про закупiвлю, крiм дiй, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзi.

(абзац шiстнадцятий частини четвертої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Пiд час призупинення процедури електронного реверсивного аукцiону оператор електронного майданчика зобов'язаний вжити заходiв для автоматичного вiдхилення заявок за допомогою технiчного обладнання та програмного забезпечення, що використовуються для роботи електронного майданчика.

(частину першу статтi 18 доповнено новим абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI, у зв'язку з цим абзаци сiмнадцятий - тридцять дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами вiсiмнадцятим - сороковим)

     Пiд час призупинення процедури закупiвлi редакцiя державного офiцiйного друкованого видання з питань державних закупiвель зобов'язана не приймати до публiкацiї iнформацiю про закупiвлю за призупиненою процедурою закупiвлi, яка пiдлягає публiкацiї згiдно з цим Законом.

     Якщо замовник усуне порушення, зазначенi у скарзi, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повiдомити про це орган оскарження та надати документальне пiдтвердження. Пiсля усунення порушень та отримання органом оскарження документального пiдтвердження про це орган оскарження скасовує рiшення про призупинення процедури закупiвлi.

     За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:

     прийняти рiшення про встановлення або вiдсутнiсть порушення процедури закупiвлi (в тому числi порушення порядку публiкацiї, оприлюднення або неопублiкування, неоприлюднення iнформацiї про державнi закупiвлi, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повиннi вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повнiстю або частково скасувати свої рiшення, надати необхiднi документи, усунути будь-якi дискримiнацiйнi умови (у тому числi тi, що зазначенi у технiчнiй специфiкацiї, яка є складовою частиною документацiї з конкурсних торгiв) або, у разi неможливостi виправити допущенi порушення, вiдмiнити процедуру закупiвлi;

(абзац двадцятьперший частини четвертої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     у випадках, передбачених законами України, передавати рiшення, документи та матерiали щодо здiйснення закупiвель до правоохоронних, контролюючих та iнших органiв.

     Для розгляду скарг орган оскарження має право на всiх стадiях державних закупiвель запитувати i отримувати у замовникiв, учасникiв, контролюючих органiв, державного офiцiйного друкованого видання з питань державних закупiвель, iнших осiб вiдповiднi iнформацiю, документи та матерiали щодо проведення процедур державних закупiвель.

     Замовники, учасники, контролюючi органи, державне офiцiйне друковане видання з питань державних закупiвель, iншi особи протягом трьох робочих днiв з дня отримання вiдповiдного запиту повиннi надiслати органу оскарження вiдповiдну iнформацiю, завiренi належним чином копiї документiв та матерiали.

     У разi коли в установлений строк не надано iнформацiю, документи та матерiали щодо проведення процедур державних закупiвель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рiшення на її пiдставi та в межах отриманої за скаргою iнформацiї.

     Орган оскарження має право залучати для отримання консультацiй та експертних висновкiв представникiв державних органiв (за погодженням з керiвниками державних органiв), експертiв та спецiалiстiв, якi не можуть бути пов'язаними особами та володiють спецiальними знаннями, необхiдними для професiйного та неупередженого розгляду скарги. Висновки таких представникiв державних органiв, експертiв та спецiалiстiв оформлюються у письмовiй формi та долучаються до матерiалiв справи про розгляд скарги.

     У разi вiдкликання скарги орган оскарження може прийняти рiшення про припинення розгляду скарги.

     Рiшення про розгляд скарг приймаються органом оскарження виключно на його засiданнях.

     Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днiв з дня отримання скарги обґрунтоване рiшення, в якому зазначаються:

     висновок органу оскарження про наявнiсть або вiдсутнiсть порушення процедури закупiвлi;

     висновок органу оскарження про задоволення скарги або про вiдмову в її задоволеннi повнiстю чи частково;

     у разi коли скаргу не задоволене, - пiдстави та обґрунтування прийняття такого рiшення;

     у разi коли скаргу задоволене повнiстю або частково, - зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупiвлi та/або вiдновлення процедури закупiвлi з моменту попереднього законного рiшення чи правомiрної дiї замовника.

     Рiшення органу оскарження оформлюється у письмовiй формi i мiстить таку iнформацiю:

     найменування органу оскарження;

     короткий змiст скарги;

     мотивувальну частину рiшення;

     резолютивну частину рiшення;

     строк оскарження рiшення.

     Засвiдченi в установленому порядку копiї рiшення за результатами розгляду скарги орган оскарження протягом трьох днiв з дня його прийняття надсилає суб'єкту оскарження, замовнику, центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, та редакцiї державного офiцiйного друкованого видання з питань державних закупiвель.

(абзац частини четвертої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Стаття 19. Звiт про результати проведення процедури закупiвлi

     1. У звiтi про результати проведення процедури закупiвлi обов'язково зазначаються:

     найменування предмета закупiвлi;

     кiлькiсть учасникiв процедури закупiвлi та найменування i мiсцезнаходження учасника, з яким укладено договiр про закупiвлю;

     цiни пропозицiй конкурсних торгiв (цiновi пропозицiї або цiна пропозицiї на переговорах у разi застосування процедури закупiвлi в одного учасника) та сума, визначена у договорi про закупiвлю;

(абзац четвертий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     дата оприлюднення та номер оголошення з вiдомостями про рамкову угоду, за якою укладено договiр про закупiвлю (у разi проведення закупiвлi за рамковими угодами), опублiкованого у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель та розмiщеного на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

(абзац п'ятий частини першої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     дата оприлюднення i номер повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї (пропозицiї за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника), опублiкованого в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель та розмiщеного на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

(абзац шостий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     дата оприлюднення i номер оголошення про проведення процедури закупiвлi та дата оприлюднення i номер оголошення про результати процедури закупiвлi, опублiкованих у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель, у мiжнародному iнформацiйному виданнi з питань державних закупiвель Уповноваженого органу (у випадках, передбачених цим Законом) та розмiщених на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розмiщувалась iнформацiя про закупiвлю (у разi наявностi);

     у разi якщо в результатi проведення торгiв не було укладено договiр про закупiвлю, - пiдстави прийняття рiшення про неукладення договору про закупiвлю, якщо таке мало мiсце;

     дата укладення договору про закупiвлю;

     зведена iнформацiя замовника про наявнiсть та вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть учасникiв квалiфiкацiйним критерiям вiдповiдно до статтi 16 цього Закону, та наявнiсть / вiдсутнiсть обставин, встановлених статтею 17 цього Закону, iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

     2. Звiт про результати проведення процедури закупiвлi оприлюднюється замовником вiдповiдно до статтi 10 цього Закону, крiм випадкiв застосування процедури електронного реверсивного аукцiону, результати якої оприлюднюються в порядку, визначеному роздiлом VIII1 цього Закону.

(частина друга статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     3. Усi документи щодо державних закупiвель, передбаченi цим Законом, зберiгаються замовником протягом трьох рокiв.

Роздiл IV. ПРОЦЕДУРА ВIДКРИТИХ ТОРГIВ

     Стаття 20. Умови застосування процедури вiдкритих торгiв

     1. Вiдкритi торги є основною процедурою закупiвлi.

     2. Пiд час проведення процедури вiдкритих торгiв пропозицiї конкурсних торгiв мають право подавати всi зацiкавленi особи.

     Стаття 21. Iнформування про проведення процедури вiдкритих торгiв

     1. Оголошення про проведення процедури вiдкритих торгiв безоплатно публiкується в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель та безоплатно розмiщується на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     2. В оголошеннi про проведення процедури вiдкритих торгiв обов'язково зазначаються:

     найменування i мiсцезнаходження замовника;

     адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розмiщується iнформацiя про закупiвлю, вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розмiщується iнформацiя про закупiвлю (у разi наявностi);

     найменування предмета закупiвлi;

     кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або обсяг i мiсце виконання робiт чи надання послуг;

     строк поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг; мiсце отримання документацiї конкурсних торгiв; мiсце та строк подання пропозицiй конкурсних торгiв; мiсце, дата i час розкриття пропозицiй конкурсних торгiв;

     розмiр, вид та умови надання забезпечення пропозицiй конкурсних торгiв (якщо замовник вимагає його надати);

     прiзвище, iм'я та по батьковi, посада та адреса однiєї чи кiлькох посадових осiб замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками;

     реєстрацiйний рахунок замовника, вiдкритий в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв (у разi здiйснення закупiвлi за рахунок бюджетних коштiв).

     В оголошеннi може зазначатися додаткова iнформацiя, визначена замовником.

     3. Строк для подання пропозицiй конкурсних торгiв не може бути меншим, нiж 30 днiв з дня опублiкування оголошення про проведення процедури вiдкритих торгiв у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель.

     У разi обґрунтованої нагальної потреби у закупiвлi продукцiї харчової промисловостi, продуктiв харчування, послуг з органiзацiї харчування, лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення строк для подання пропозицiй конкурсних торгiв може бути скорочено до 15 днiв (далi - скорочена процедура). Причиною скорочення строку не може бути бездiяльнiсть замовника щодо проведення вiдповiдних процедур закупiвель. Обґрунтування нагальної потреби зазначаються у звiтi про результати проведення процедури закупiвлi та не повиннi свiдчити про намiри замовника послабити конкуренцiю мiж учасниками.

(абзац другий частини третьої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     Стаття 22. Документацiя конкурсних торгiв

     1. Пiсля оприлюднення оголошення про проведення процедури закупiвлi кожна фiзична/юридична особа має право безоплатно отримати документацiю конкурсних торгiв.

     Документацiя конкурсних торгiв безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днiв з дня отримання вiд фiзичної/юридичної особи вiдповiдного запиту.

     Документацiя конкурсних торгiв безоплатно розмiщується на веб-порталi Уповноваженого органу для загального доступу i може бути безоплатно отримана кожною фiзичною/юридичною особою.

(абзац третiй частини першої статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     2. Документацiя конкурсних торгiв повинна мiстити:

     1) iнструкцiю з пiдготовки пропозицiй конкурсних торгiв;

     2) квалiфiкацiйнi критерiї до учасникiв вiдповiдно до статтi 16, вимоги, встановленi статтею 17 цього Закону, та iнформацiю про спосiб документального пiдтвердження вiдповiдностi учасникiв встановленим критерiям та вимогам згiдно iз законодавством;

     3) iнформацiю про необхiднi технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi, в тому числi вiдповiдну технiчну специфiкацiю (у разi потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупiвлi). При цьому технiчна специфiкацiя повинна мiстити: детальний опис товарiв, робiт, послуг, що закуповуються, в тому числi їх технiчнi та якiснi характеристики; вимоги щодо технiчних i функцiональних характеристик предмета закупiвлi, у разi якщо опис скласти неможливо або якщо доцiльнiше зазначити такi показники; посилання на стандартнi характеристики, вимоги, умовнi позначення та термiнологiю, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбаченi iснуючими мiжнародними або нацiональними стандартами, нормами та правилами. Технiчна специфiкацiя не повинна мiстити посилання на конкретнi торговельну марку чи фiрму, патент, конструкцiю або тип предмета закупiвлi, джерело його походження або виробника. У разi якщо таке посилання є необхiдним, специфiкацiя повинна мiстити вираз "або еквiвалент". Технiчнi, якiснi характеристики предмета закупiвлi повиннi передбачати необхiднiсть застосування заходiв iз захисту довкiлля;

     4) кiлькiсть товару та мiсце його поставки;

     5) мiсце, де повиннi бути виконанi роботи чи наданi послуги, їх обсяги;

     6) строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     7) проект договору або основнi умови, якi обов'язково будуть включенi до договору про закупiвлю;

     8) опис окремої частини або частин предмета закупiвлi (лота), щодо яких можуть бути поданi пропозицiї конкурсних торгiв, у разi якщо учасникам дозволяється подати пропозицiї конкурсних торгiв стосовно частини предмета закупiвлi (лота);

     9) перелiк критерiїв та методику оцiнки пропозицiй конкурсних торгiв iз зазначенням питомої ваги критерiїв;

     10) строк, протягом якого пропозицiї конкурсних торгiв вважаються дiйсними, але не менше нiж 90 днiв з дати розкриття пропозицiй конкурсних торгiв;

     11) iнформацiю про валюту, в якiй повинна бути розрахована i зазначена цiна пропозицiї конкурсних торгiв;

     12) iнформацiю про мову (мови), якою (якими) повиннi бути складенi пропозицiї конкурсних торгiв;

     13) зазначення способу, мiсця та кiнцевого строку подання пропозицiй конкурсних торгiв;

     14) порядок надання роз'яснень щодо документацiї конкурсних торгiв;

     15) розмiр, вид та умови надання забезпечення пропозицiй конкурсних торгiв (якщо замовник вимагає його надати);

     16) розмiр, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупiвлю (якщо замовник вимагає його надати);

     17) мiсце, дату i час розкриття пропозицiй конкурсних торгiв;

     18) прiзвище, iм'я та по батьковi, посаду та адресу однiєї чи кiлькох посадових осiб замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками.

     Документацiя конкурсних торгiв може мiстити також iншу iнформацiю, вiдповiдно до законодавства, яку замовник вважає за необхiдне до неї включити.

     3. Документацiя конкурсних торгiв не повинна мiстити вимог, що обмежують конкуренцiю та призводять до дискримiнацiї учасникiв.

     Стаття 23. Надання роз'яснень щодо документацiї конкурсних торгiв та внесення змiн до неї

     1. Учасник, який отримав вiд замовника документацiю конкурсних торгiв, має право не пiзнiше нiж за 10 днiв до закiнчення строку подання пропозицiй конкурсних торгiв звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документацiї конкурсних торгiв. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днiв з дня його отримання всiм особам, яким було надано документацiю конкурсних торгiв.

     У разi проведення зборiв з метою роз'яснення будь-яких запитiв щодо документацiї конкурсних торгiв замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборiв з викладенням у ньому всiх роз'яснень щодо запитiв i надiслати його всiм особам, яким було подано документацiю конкурсних торгiв, незалежно вiд їх присутностi на зборах.

     Зазначенi у цiй частинi роз'яснення оприлюднюються замовником вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     2. Замовник має право з власної iнiцiативи чи за результатами запитiв внести змiни до документацiї конкурсних торгiв, продовживши строк подання та розкриття пропозицiй конкурсних торгiв не менше нiж на сiм днiв, та повiдомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рiшення про внесення зазначених змiн усiх осiб, яким було видано документацiю конкурсних торгiв.

     У разi здiйснення закупiвлi за скороченою процедурою замовник не має права з власної iнiцiативи чи за результатами запитiв вносити змiни до документацiї конкурсних торгiв, крiм випадкiв, коли внесення таких змiн необхiдне для приведення у вiдповiднiсть документацiї конкурсних торгiв iз вимогами чинного законодавства або такi змiни вимагає рiшення органу оскарження. У такому разi замовник зобов'язаний внести вiдповiднi змiни до документацiї конкурсних торгiв та продовжити строк подання пропозицiй конкурсних торгiв.

     У разi несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змiсту документацiї конкурсних торгiв або несвоєчасного внесення до неї змiн замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицiй конкурсних торгiв не менш як на сiм днiв та повiдомити про це всiх осiб, яким було видано документацiю конкурсних торгiв.

     Зазначена у цiй частинi iнформацiя оприлюднюється замовником вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Стаття 24. Забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв

     1. Замовник має право зазначити в оголошеннi про проведення процедури закупiвлi та в документацiї конкурсних торгiв вимоги щодо надання забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв.

     У разi якщо надання забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв вимагається замовником, у документацiї конкурсних торгiв повиннi бути зазначенi умови його надання, зокрема, вид, розмiр, строк дiї та застереження щодо випадкiв, коли забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв не повертається учаснику. У такому разi учасник пiд час подання пропозицiї конкурсних торгiв одночасно надає забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв.

     Розмiр забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв у грошовому виразi не може перевищувати 1 вiдсотка очiкуваної вартостi закупiвлi у разi проведення торгiв на закупiвлю робiт та 5 вiдсоткiв - у разi проведення торгiв на закупiвлю товарiв чи послуг на умовах, визначених документацiєю конкурсних торгiв.

     2. У разi якщо пропозицiї конкурсних торгiв подаються стосовно частини предмета закупiвлi (лота), розмiр забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв встановлюється замовником виходячи з очiкуваної вартостi предмета закупiвлi щодо кожної його частини (лота).

     3. Забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв не повертається замовником у разi:

     вiдкликання пропозицiї конкурсних торгiв учасником пiсля закiнчення строку її подання;

     непiдписання учасником, що став переможцем процедури торгiв, договору про закупiвлю;

     ненадання переможцем процедури торгiв забезпечення виконання договору про закупiвлю пiсля акцепту його пропозицiї конкурсних торгiв, якщо надання такого забезпечення передбачено документацiєю конкурсних торгiв.

     4. Замовник повинен повернути забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв учаснику протягом трьох банкiвських днiв з дня настання пiдстави для повернення забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв у разi:

     закiнчення строку дiї забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв, зазначеного у документацiї конкурсних торгiв;

     укладення договору про закупiвлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгiв;

     вiдкликання пропозицiї конкурсних торгiв до закiнчення строку її подання;

     закiнчення процедури закупiвлi у разi неукладення договору про закупiвлю з жодним з учасникiв, що подали пропозицiї конкурсних торгiв.

     5. Кошти, що надiйшли як забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв (у разi якщо вони не повертаються учаснику), пiдлягають перерахуванню до вiдповiдного бюджету, а в разi здiйснення закупiвлi пiдприємствами, об'єднаннями пiдприємств не за бюджетнi кошти - перераховуються на рахунок пiдприємства, об'єднання пiдприємств.

     Стаття 25. Порядок подання пропозицiй конкурсних торгiв

     1. Пропозицiя конкурсних торгiв подається у письмовiй формi за пiдписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скрiплена печаткою у запечатаному конвертi. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту пiдтверджує надходження пропозицiї конкурсних торгiв iз зазначенням дати та часу. Вiдмова або ухилення замовника вiд негайного отримання пропозицiй конкурсних торгiв, що подаються особисто, є пiдставою для оскарження. Якщо це передбачено документацiєю конкурсних торгiв, пропозицiя конкурсних торгiв може подаватися у виглядi електронного документа вiдповiдно до цього Закону та законодавства, що регулює питання електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

(абзац перший частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     Кожен учасник має право подати тiльки одну пропозицiю конкурсних торгiв (у тому числi до визначеної у документацiї конкурсних торгiв частини предмета закупiвлi (лота)). Отримана пропозицiя конкурсних торгiв вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

     2. Пропозицiя конкурсних торгiв повинна супроводжуватися документом, що пiдтверджує надання учасником забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупiвлi.

     3. Пропозицiї конкурсних торгiв, отриманi замовником пiсля закiнчення строку їх подання, не розкриваються i повертаються учасникам, що їх подали.

     4. Пропозицiї конкурсних торгiв залишаються дiйсними протягом зазначеного у документацiї конкурсних торгiв строку. До закiнчення цього строку замовник має право вимагати вiд учасникiв продовження строку дiї пропозицiй конкурсних торгiв.

     Учасник має право:

     вiдхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв;

     погодитися з вимогою та продовжити строк дiї поданої ним пропозицiї конкурсних торгiв та наданого забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв.

     5. Учасник має право внести змiни або вiдкликати свою пропозицiю конкурсних торгiв до закiнчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв. Такi змiни чи заява про вiдкликання пропозицiї конкурсних торгiв враховуються, у разi якщо вони отриманi замовником до закiнчення строку подання пропозицiй конкурсних торгiв.

     Стаття 26. Забезпечення виконання договору про закупiвлю

     1. Замовник має право вимагати вiд учасника-переможця внесення ним не пiзнiше дати укладення договору про закупiвлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачене документацiєю конкурсних торгiв. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупiвлю пiсля виконання учасником-переможцем договору, а також у разi визнання судом результатiв процедури закупiвлi або договору про закупiвлю недiйсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статтi 30, частиною третьою статтi 31 цього Закону, а також згiдно з умовами, зазначеними у договорi, але не пiзнiше нiж протягом трьох банкiвських днiв з дня настання зазначених обставин.

     2. Розмiр забезпечення виконання договору про закупiвлю не може перевищувати 5 вiдсоткiв вартостi договору.

     3. Кошти, що надiйшли як забезпечення виконання договору (у разi якщо вони не повертаються), пiдлягають перерахуванню до вiдповiдного бюджету, а в разi здiйснення закупiвлi пiдприємствами, об'єднаннями пiдприємств не за бюджетнi кошти перераховуються на рахунок пiдприємства, об'єднання пiдприємств.

     Стаття 27. Розкриття пропозицiй конкурсних торгiв

     1. Розкриття пропозицiй конкурсних торгiв здiйснюється в день закiнчення строку їх подання у час та в мiсцi, що зазначенi в оголошеннi про проведення процедури закупiвлi.

     2. До участi у процедурi розкриття пропозицiй конкурсних торгiв замовником допускаються всi учасники або їх уповноваженi представники. Вiдсутнiсть учасника або його уповноваженого представника пiд час процедури розкриття пропозицiй конкурсних торгiв не є пiдставою для вiдмови в розкриттi чи розглядi або для вiдхилення його пропозицiї конкурсних торгiв.

     3. Пiд час розкриття пропозицiй конкурсних торгiв перевiряється наявнiсть чи вiдсутнiсть усiх необхiдних документiв, передбачених документацiєю конкурсних торгiв, а також оголошуються найменування та мiсцезнаходження кожного учасника, цiна коленої пропозицiї конкурсних торгiв або частини предмета закупiвлi (лота). Зазначена iнформацiя вноситься до протоколу розкриття пропозицiй конкурсних торгiв.

     4. Протокол розкриття пропозицiй конкурсних торгiв складається у день розкриття пропозицiй конкурсних торгiв за формою, встановленою Уповноваженим органом.

     Протокол розкриття пропозицiй конкурсних торгiв пiдписується членами комiтету з конкурсних торгiв та учасниками, якi беруть участь у процедурi розкриття пропозицiй конкурсних торгiв.

     Завiрена пiдписом голови комiтету з конкурсних торгiв та печаткою замовника копiя протоколу розкриття пропозицiй конкурсних торгiв надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

     Протокол розкриття пропозицiй конкурсних торгiв оприлюднюється вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Стаття 28. Розгляд та оцiнка пропозицiй конкурсних торгiв

     1. Замовник має право звернутися до учасникiв за роз'ясненнями змiсту їх пропозицiй конкурсних торгiв з метою спрощення розгляду та оцiнки пропозицiй.

     2. Замовник та учасники не можуть iнiцiювати будь-якi переговори з питань внесення змiн до змiсту або цiни поданої пропозицiї конкурсних торгiв.

     3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результатi арифметичних дiй, виявлених у поданiй пропозицiї конкурсних торгiв пiд час проведення її оцiнки, у порядку, визначеному документацiєю конкурсних торгiв, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицiю конкурсних торгiв.

     4. Замовник проводить оцiнку пропозицiй конкурсних торгiв, якi не було вiдхилено згiдно з цим Законом.

     5. Замовник визначає переможця торгiв з числа учасникiв, пропозицiї конкурсних торгiв яких не було вiдхилено згiдно з цим Законом (у кiлькостi не менше двох), на основi критерiїв i методики оцiнки, зазначених у документацiї конкурсних торгiв.

     Критерiями оцiнки є:

     у разi здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфiкацiєю (технiчним проектом), для яких iснує постiйно дiючий ринок - цiна;

     у разi здiйснення закупiвлi, яка має складний або спецiалiзований характер (у тому числi консультацiйних послуг, наукових дослiджень, експериментiв або розробок, дослiдно-конструкторських робiт), - цiна разом з iншими критерiями оцiнки, зокрема такими, як:

     якiсть виконання робiт, послуг;

     умови оплати;

     строк виконання;

     гарантiйне обслуговування;

     експлуатацiйнi витрати;

     передача технологiї та пiдготовка управлiнських, наукових i виробничих кадрiв, включаючи використання мiсцевих ресурсiв, у тому числi засобiв виробництва, робочої сили i матерiалiв для виготовлення товарiв, виконання робiт, надання послуг, що пропонуються учасником.

     6. Якщо для визначення найбiльш економiчно вигiдної пропозицiї конкурсних торгiв крiм цiни застосовуються й iншi критерiї оцiнки, у документацiї конкурсних торгiв визначається їх вартiсний еквiвалент або питома вага цих критерiїв у загальнiй оцiнцi пропозицiй конкурсних торгiв. Питома вага цiнового критерiю не може бути нижчою 50 вiдсоткiв.

     7. Замовник має право звернутися за пiдтвердженням iнформацiї, наданої учасником, до державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй вiдповiдно до їх компетенцiї. У разi отримання достовiрної iнформацiї про його невiдповiднiсть вимогам квалiфiкацiйних критерiїв, наявнiсть пiдстав, зазначених у частинi першiй статтi 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозицiї конкурсних торгiв будь-якої недостовiрної iнформацiї, що є суттєвою при визначеннi результатiв процедури закупiвлi, замовник вiдхиляє пропозицiю конкурсних торгiв такого учасника.

     8. За результатом розгляду та оцiнки пропозицiй конкурсних торгiв складається протокол оцiнки пропозицiй конкурсних торгiв за формою, встановленою Уповноваженим органом.

     9. Загальний строк розгляду, оцiнки та визначення переможця процедури закупiвлi не повинен перевищувати 20 робочих днiв з дня розкриття пропозицiй конкурсних торгiв.

     Пiд час здiйснення закупiвель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцiнки та визначення переможця процедури закупiвлi не повинен перевищувати 10 робочих днiв з дня розкриття пропозицiй конкурсних торгiв.

     Стаття 29. Вiдхилення пропозицiй конкурсних торгiв

     1. Замовник вiдхиляє пропозицiю конкурсних торгiв, у разi якщо:

     1) учасник:

     не вiдповiдає квалiфiкацiйним критерiям, встановленим статтею 16 цього Закону;

     не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

     не надав забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

     2) наявнi пiдстави, зазначенi у статтi 17 та частинi сьомiй статтi 28 цього Закону;

     3) пропозицiя конкурсних торгiв не вiдповiдає умовам документацiї конкурсних торгiв.

     2. Учасник, пропозицiя конкурсних торгiв якого вiдхилена, повiдомляється про це iз зазначенням аргументованих пiдстав протягом трьох робочих днiв з дати прийняття такого рiшення. Iнформацiя про вiдхилення пропозицiї оприлюднюється вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

(частина друга статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Стаття 30. Вiдмiна замовником торгiв чи визнання їх такими, що не вiдбулися

     1. Замовник вiдмiняє торги у разi:

     вiдсутностi подальшої потреби у закупiвлi товарiв, робiт та послуг;

(абзац другий частини першої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     неможливостi усунення порушень, якi виникли через виявленi порушення законодавства з питань державних закупiвель;

     виявлення факту змови учасникiв;

     порушення порядку публiкацiї оголошення про проведення процедури закупiвлi, акцепту, оголошення про результати процедури закупiвлi, передбаченого цим Законом;

     подання для участi у них менше двох пропозицiй конкурсних торгiв, а у разi здiйснення закупiвлi за рамковими угодами з кiлькома учасниками - менше трьох пропозицiй;

(абзац шостий частини першої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     вiдхилення всiх пропозицiй конкурсних торгiв згiдно з цим Законом;

     якщо до оцiнки допущено пропозицiї менше нiж двох учасникiв.

     Про вiдмiну процедури закупiвлi за такими пiдставами має бути чiтко визначено у документацiї конкурсних торгiв.

     Торги можуть бути вiдмiненi частково (за лотом).

     2. Замовник має право визнати торги такими, що не вiдбулися, у разi якщо:

     цiна найбiльш вигiдної пропозицiї конкурсних торгiв перевищує суму, передбачену замовником на фiнансування закупiвлi;

     здiйснення закупiвлi стало неможливим внаслiдок непереборної сили;

     скорочення видаткiв на здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг.

(частину другу статтi 30 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     3. Повiдомлення про вiдмiну торгiв або визнання їх такими, що не вiдбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усiм учасникам протягом трьох робочих днiв з дня прийняття замовником вiдповiдного рiшення та оприлюднюється вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Стаття 31. Акцепт пропозицiї конкурсних торгiв та укладення договору про закупiвлю

     1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицiю конкурсних торгiв, що визнана найбiльш економiчно вигiдною за результатами оцiнки.

     2. Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рiшення про визначення переможця надiслати переможцю торгiв повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв, а всiм учасникам - письмове повiдомлення про результати торгiв iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження учасника -переможця, пропозицiю конкурсних торгiв якого визнано найбiльш економiчно вигiдною за результатами оцiнки.

     Повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї обов'язково безоплатно публiкується у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель.

     Замовник укладає договiр про закупiвлю з учасником, пропозицiю конкурсних торгiв якого було акцептовано, не пiзнiше нiж через 30 днiв з дня акцепту пропозицiї вiдповiдно до вимог документацiї конкурсних торгiв та акцептованої пропозицiї. З метою забезпечення права на оскарження рiшень замовника договiр про закупiвлю не може бути укладеним ранiше нiж через 14 днiв з дати публiкацiї у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв.

     Пiд час здiйснення закупiвель за скороченою процедурою з учасником, пропозицiю конкурсних торгiв якого було акцептовано, замовник укладає договiр про закупiвлю вiдповiдно до вимог документацiї конкурсних торгiв та акцептованої пропозицiї у строк не ранiше нiж через п'ять днiв з дня публiкацiї у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв, але не пiзнiше нiж через 14 днiв з дня акцепту.

     Абзац п'ятий частини другої статтi 31 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     3. У разi письмової вiдмови переможця торгiв пiдписати договiр про закупiвлю вiдповiдно до вимог документацiї конкурсних торгiв або неукладення договору про закупiвлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбiльш економiчно вигiдну пропозицiю конкурсних торгiв з тих, строк дiї яких ще не минув.

(частина третя статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     Стаття 32. Iнформування учасникiв про результати проведення процедури закупiвлi

     1. Замовник протягом семи днiв з дня укладення договору про закупiвлю або прийняття рiшення про вiдмiну торгiв чи визнання їх такими, що не вiдбулися, подає оголошення про результати проведення процедури закупiвлi для безоплатного опублiкування в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань закупiвель та безоплатного розмiщення на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

(частина перша статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     2. В оголошеннi про результати проведення торгiв обов'язково зазначаються:

     найменування та мiсцезнаходження замовника;

     адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розмiщувалася iнформацiя про закупiвлю вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     адреса веб-сайту, на якому додатково розмiщувалася iнформацiя замовника про закупiвлю (у разi такого розмiщення);

     найменування предмета закупiвлi;

     кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або вид i мiсце проведення робiт чи надання послуг;

     дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупiвлi, опублiкованого в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель, вiдповiдних мiжнародних виданнях (у випадках, передбачених цим Законом);

     дата оприлюднення та номер повiдомлення про акцепт пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї, пропозицiї за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника, опублiкованого в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель;

(абзац восьмий частини другої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     дата оприлюднення та номер оголошення з вiдомостями про рамкову угоду, за якою укладено договiр про закупiвлю (у разi проведення закупiвлi за рамковою угодою), опублiкованого у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель та розмiщених на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

(абзац дев'ятий частини другої статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     дата укладення договору про закупiвлю;

     дата прийняття рiшення про вiдмiну торгiв чи визнання їх такими, що не вiдбулися (якщо таке рiшення було прийнято замовником), та його причина;

     сума, визначена у договорi про закупiвлю;

(абзац дванадцятий частини другої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     повне найменування переможця процедури закупiвлi.

Роздiл V. ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГIВ

     Стаття 33. Умови застосування i проведення процедури двоступеневих торгiв

     1. Процедура двоступеневих торгiв може застосовуватися за таких умов:

     замовник не може визначити необхiднi технiчнi, якiснi характеристики (специфiкацiї) товарiв (робiт) або визначити вид послуг та якщо для прийняття оптимального рiшення про закупiвлю необхiдно провести попереднi переговори з учасниками;

     предметом закупiвлi е здiйснення наукових дослiджень, експериментiв або розробок, виконання дослiдно-конструкторських, будiвельних робiт.

     Стаття 34. Порядок проведення процедури двоступеневих торгiв

     1. Двоступеневi торги проводяться в порядку, передбаченому для процедури вiдкритих торгiв, з урахуванням особливостей, визначених цим роздiлом.

     2. Двоступеневi торги проводяться в два етапи.

     На першому етапi всiм учасникам пропонується подати попереднi пропозицiї конкурсних торгiв без зазначення цiни. Документацiя конкурсних торгiв при цьому може передбачати лише пропозицiї щодо технiчних, якiсних та iнших характеристик предмета закупiвлi, умови поставки, пiдтвердження професiйної i технiчної компетентностi учасникiв та їх вiдповiдностi квалiфiкацiйним критерiям. Строк подання учасниками попереднiх пропозицiй конкурсних торгiв становить не менше 30 днiв з дня опублiкування оголошення про проведення двоступеневих торгiв у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель.

     Пiд час здiйснення закупiвель за скороченою процедурою строк подання учасниками попереднiх пропозицiй конкурсних торгiв становить не менше 15 днiв з дня опублiкування оголошення про проведення двоступеневих торгiв у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель.

     Замовник пiд час розгляду попереднiх пропозицiй конкурсних торгiв має право проводити переговори з будь-ким з учасникiв для визначення переваг та недолiкiв у пропозицiях. Замовник в ходi переговорiв не має права застосовувати дискримiнацiйний режим до рiзних учасникiв. За результатами переговорiв складається протокол за пiдписом замовника та учасника, в якому зазначаються вiдомостi про учасника, пропозицiї, запропонованi учасником, висновки.

     Пiсля отримання попереднiх пропозицiй конкурсних торгiв замовник має право внести змiни до документацiї конкурсних торгiв щодо технiчних вимог та вимог до якостi предмета закупiвлi чи запропонувати новi характеристики та критерiї оцiнки згiдно з цим Законом. Про змiну умов документацiї конкурсних торгiв замовник iнформує всiх учасникiв пiд час надання їм запрошень до участi у другому етапi торгiв.

     На другому етапi замовник запрошує до участi учасникiв, попереднi пропозицiї конкурсних торгiв яких не було вiдхилено на першому етапi та пропозицiї яких виявилися прийнятними в цiлому, але не менше нiж двох. На другому етапi учасники повиннi подати остаточнi пропозицiї конкурсних торгiв iз зазначенням цiни. Строк подання пропозицiй конкурсних торгiв на другому етапi становить не менше 15 днiв з дня повiдомлення учасника про результати першого етапу.

     3. Учасники, попереднi пропозицiї конкурсних торгiв яких не було вiдхилено на першому етапi, для участi у другому етапi торгiв на вимогу замовника надають забезпечення пропозицiй конкурсних торгiв.

Роздiл VI. ПРОЦЕДУРА ЗАПИТУ ЦIНОВИХ ПРОПОЗИЦIЙ

     Стаття 35. Умови застосування i проведення процедури запиту цiнових пропозицiй

     1. Замовник здiйснює закупiвлю шляхом застосування процедури запиту цiнових пропозицiй щодо товарiв i послуг, для яких iснує постiйно дiючий ринок, за умови, що їх вартiсть не перевищує 200 тисяч гривень.

     Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту цiнових пропозицiй

     1. Для отримання цiнових пропозицiй замовник надсилає запит не менше нiж трьом учасникам та в день надсилання запиту передає його для публiкацiї в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель.

     Запит цiнових пропозицiй безоплатно публiкується в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель та безоплатно розмiщується на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Пiд час проведення процедури запиту цiнових пропозицiй цiновi пропозицiї мають право подавати всi зацiкавленi особи.

     2. У запитi обов'язково зазначаються:

     найменування та мiсцезнаходження замовника;

     опис предмета закупiвлi чи його частин (якщо замовник передбачає подання цiнових пропозицiй за частинами), у тому числi їх необхiднi технiчнi та iншi параметри;

     адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розмiщується iнформацiя про закупiвлю, вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     адреса веб-сайту, на якому додатково розмiщується iнформацiя замовника про закупiвлю (у разi наявностi);

     строк поставки товарiв або надання послуг;

     мiсце i строк подання цiнових пропозицiй;

     мiсце, дата i час розкриття цiнових пропозицiй;

     строк дiї цiнових пропозицiй, але не менше нiж 120 днiв;

     основнi умови договору про закупiвлю;

     прiзвище, iм'я та по батьковi, посада та адреса однiєї чи кiлькох посадових осiб замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками;

     реєстрацiйний рахунок замовника, вiдкритий в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв (у разi здiйснення закупiвлi за рахунок бюджетних коштiв).

     Строк подання учасниками цiнових пропозицiй встановлюється замовником, але не може бути меншим, нiж 10 робочих днiв з дня публiкацiї запиту цiнових пропозицiй у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     3. Кожен учасник має право подати тiльки одну цiнову пропозицiю, яка не може бути в подальшому змiнена. Цiнова пропозицiя подається у письмовiй формi за пiдписом учасника, прошита, пронумерована та скрiплена печаткою, у запечатаному конвертi.

     4. Цiновi пропозицiї розкриваються у встановлений замовником час. До участi у процедурi розкриття цiнових пропозицiй запрошуються всi учасники, що подали свої пропозицiї.

     Пiд час розкриття цiнових пропозицiй складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.

     Копiя протоколу розкриття цiнових пропозицiй надається будь-якому з учасникiв на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

     Загальний строк для розгляду цiнових пропозицiй та визначення переможця процедури закупiвлi не повинен перевищувати п'яти днiв з дня розкриття цiнових пропозицiй.

     5. Переможцем процедури запиту цiнових пропозицiй визнається учасник, який подав пропозицiю, що вiдповiдає вимогам замовника, зазначеним у запитi цiнових пропозицiй, та має найнижчу цiну.

     Замовник акцептує цiнову пропозицiю в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рiшення про визначення переможця замовник зобов'язаний надiслати переможцю процедури закупiвлi повiдомлення про акцепт цiнової пропозицiї, а всiм учасникам - повiдомлення про результати процедури запиту цiнових пропозицiй iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження учасника-переможця.

     Повiдомлення про акцепт цiнової пропозицiї обов'язково безоплатно публiкується в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель.

     Замовник укладає з переможцем договiр про закупiвлю вiдповiдно до основних умов договору, зазначених у запитi, у строк не ранiше нiж через п'ять робочих днiв з дня публiкацiї в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель повiдомлення про акцепт цiнової пропозицiї, але не пiзнiше нiж через 14 днiв з дня визначення переможця.

     Абзац п'ятий частини п'ятої статтi 36 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     6. Замовник вiдхиляє цiновi пропозицiї, у разi якщо вони не вiдповiдають вимогам замовника, зазначеним у запитi, або з пiдстав, зазначених у статтi 17 цього Закону.

     7. Замовник вiдмiняє процедуру запиту цiнових пропозицiй та має право визнати її такою, що не вiдбулася, у випадках, визначених статтею 30 цього Закону.

     8. Iнформацiя про результати процедури запиту цiнових пропозицiй оприлюднюється вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

Роздiл VII. ПРОЦЕДУРА ПОПЕРЕДНЬОЇ КВАЛIФIКАЦIЇ

     Стаття 37. Умови застосування процедури попередньої квалiфiкацiї

     1. Процедура попередньої квалiфiкацiї застосовується у разi необхiдностi попереднього визначення квалiфiкацiйної вiдповiдностi, фiнансово-економiчного стану та технiчних i органiзацiйних можливостей учасника.

     У разi проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв до подальшої участi у торгах (конкурсних торгах) допускаються всi учасники попередньої квалiфiкацiї, якi пройшли таку квалiфiкацiю, але не менше двох. Для проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв має бути не менше двох учасникiв.

     Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої квалiфiкацiї

     1. Iнформацiя про проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв публiкується в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань закупiвель та розмiщується на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     2. В оголошеннi про проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв обов'язково зазначаються:

     найменування та мiсцезнаходження замовника;

     адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розмiщується iнформацiя про закупiвлю, вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     адреса веб-сайту, на якому додатково розмiщується iнформацiя замовника про закупiвлю (у разi наявностi);

     найменування предмета закупiвлi;

     кiлькiсть товару i мiсце його поставки, вид робiт та мiсце їх виконання або вид послуг та мiсце їх надання;

     строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     способи та мiсце отримання квалiфiкацiйної документацiї;

     мiсце i строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй;

     мiсце, дата i час розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй;

     прiзвище, iм'я та по батьковi, посада та адреса однiєї чи кiлькох посадових осiб замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками;

     реєстрацiйний рахунок замовника, вiдкритий в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв (у разi здiйснення закупiвлi за рахунок бюджетних коштiв).

     3. Квалiфiкацiйна документацiя повинна мiстити:

     1) iнструкцiї з пiдготовки та подання квалiфiкацiйної пропозицiї;

     2) квалiфiкацiйнi критерiї до учасникiв та перелiк документiв, що пiдтверджують їх вiдповiднiсть таким критерiям;

     3) процедуру оцiнки вiдповiдностi квалiфiкацiйним критерiям (вiдповiдає/не вiдповiдає);

     4) iнформацiю про необхiднi технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi, в тому числi вiдповiдну технiчну специфiкацiю (у разi потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупiвлi). Технiчна специфiкацiя, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупiвлi, що вимагаються замовником, не повиннi мiстити посилань на конкретнi торговельну марку чи фiрму, патент, конструкцiю або тип предмета закупiвлi, джерело його походження чи виробника. У разi якщо таке посилання є необхiдним, специфiкацiя повинна мiстити вираз "або еквiвалент". Технiчнi, якiснi характеристики предмета закупiвлi повиннi передбачати необхiднiсть застосування заходiв iз захисту довкiлля;

     5) кiлькiсть та мiсце поставки товару;

     6) мiсце, в якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги;

     7) строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     8) iнформацiю про мову (мови), якою (якими) повиннi бути викладенi квалiфiкацiйнi пропозицiї;

     9) спосiб, мiсце та кiнцевий строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй;

     10) процедуру надання роз'яснень щодо квалiфiкацiйної документацiї;

     11) мiсце, дату i час розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй;

     12) прiзвище, iм'я та по батьковi, посаду та адресу однiєї чи кiлькох посадових осiб або iнших працiвникiв замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками.

     Квалiфiкацiйна документацiя може мiстити також iншу iнформацiю, яку замовник вважає за необхiдне включити до неї.

     4. Строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй не повинен бути меншим, нiж 30 днiв з дня опублiкування оголошення про попередню квалiфiкацiю в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Пiд час здiйснення закупiвель за скороченою процедурою строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй не повинен бути меншим, нiж 15 днiв з дня опублiкування оголошення про попередню квалiфiкацiю в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель.

     5. Розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй учасникiв вiдбувається в день закiнчення строку їх подання у час та мiсцi, що зазначенi в оголошеннi про проведення попередньої квалiфiкацiї.

     До участi у розкриттi квалiфiкацiйних пропозицiй замовником допускаються всi учасники, що подали квалiфiкацiйнi пропозицiї, або їх уповноваженi представники.

     Пiд час розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй замовником перевiряється наявнiсть усiх необхiдних документiв, передбачених квалiфiкацiйною документацiєю щодо їх пiдготовки, а також оголошуються найменування та адреса кожного учасника.

     Пiд час розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй складається протокол за визначеною Уповноваженим органом формою, копiя якого надається всiм учасникам на їх запит протягом одного робочого дня з дня отримання вiд учасника вiдповiдного запиту.

     6. Пiсля розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй замовник перевiряє вiдповiднiсть пропозицiй учасникiв попередньої квалiфiкацiї вимогам, встановленим у квалiфiкацiйнiй документацiї.

     Учасники попередньої квалiфiкацiї, квалiфiкацiйнi пропозицiї яких вiдповiдають вимогам, встановленим у квалiфiкацiйнiй документацiї, вважаються такими, що пройшли вiдбiр за результатами попередньої квалiфiкацiї. Пропозицiї iнших учасникiв попередньої квалiфiкацiї вiдхиляються.

     У разi якщо за результатами попередньої квалiфiкацiї вiдбiр пройшли пропозицiї менше нiж двох учасникiв, процедура попередньої квалiфiкацiї вiдмiняється.

     Замовник у строк, що не повинен перевищувати 10 днiв з дати розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй, повiдомляє кожного учасника про результати попередньої квалiфiкацiї.

     До подальшої участi у торгах (конкурсних торгах) запрошуються всi учасники, якi пройшли вiдбiр за результатами попередньої квалiфiкацiї учасникiв, але не менше двох. Строк подання пропозицiй конкурсних торгiв пiсля попередньої квалiфiкацiї учасникiв повинен становити не менше нiж 15 днiв з дня надсилання повiдомлення про її результати.

     Далi процедура попередньої квалiфiкацiї проводиться так само, як i процедура вiдкритих торгiв.

     Замовник може не вимагати вiд учасникiв попередньої квалiфiкацiї, якi пройшли квалiфiкацiйний вiдбiр, повторного подання ними документально пiдтвердженої iнформацiї про їх вiдповiднiсть квалiфiкацiйним критерiям пiд час подальшого проведення процедури.

(частину шосту статтi 38 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.05.2012р. N 4851-VI)

Роздiл VIII. ПРОЦЕДУРА ЗАКУПIВЛI В ОДНОГО УЧАСНИКА

     Стаття 39. Умови застосування процедури закупiвлi в одного учасника

     1. Закупiвля в одного учасника - це процедура, вiдповiдно до якої замовник укладає договiр про закупiвлю з учасником пiсля проведення переговорiв з одним або кiлькома учасниками та акцепту пропозицiї переможця процедури закупiвлi в одного учасника.

(абзац перший частини першої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Замовник пiд час проведення переговорiв вимагає вiд учасника подання ним пiдтвердженої документально iнформацiї про вiдповiднiсть учасника квалiфiкацiйним вимогам вiдповiдно до статтi 16 цього Закону.

     Замовник протягом трьох робочих днiв з моменту прийняття рiшення про застосування процедури закупiвлi в одного учасника забезпечує публiкацiю у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель та розмiщення на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до статтi 10 цього Закону iнформацiю про застосування процедури закупiвлi в одного учасника, яка повинна мiстити:

     найменування та мiсцезнаходження замовника;

     адресу веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розмiщується iнформацiя про закупiвлю, вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     адресу веб-сайту, на якому додатково розмiщується iнформацiя замовника про закупiвлю (у разi наявностi);

     найменування, кiлькiсть товару i мiсце його поставки, вид робiт та мiсце їх виконання або вид послуг та мiсце їх надання;

     строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     найменування, мiсцезнаходження та контактнi телефони учасника (учасникiв), з яким проведено переговори;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     цiну пропозицiї;

     реєстрацiйний рахунок замовника, вiдкритий в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв (у разi здiйснення закупiвлi за рахунок бюджетних коштiв).

     Обґрунтування застосування учасника повинно мiстити:

     процедури закупiвлi в одного умови застосування процедури закупiвлi;

     посилання на експертнi, нормативнi, технiчнi та iншi документи, що пiдтверджують наявнiсть умов застосування процедури закупiвлi.

     Оприлюднення iнформацiї про застосування процедури закупiвлi в одного учасника не вважається запрошенням до участi у процедурi закупiвлi для невизначеного кола осiб.

     Абзац шiстнадцятий частини першої статтi 39 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Абзац сiмнадцятий частини першої статтi 39 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Абзац вiсiмнадцятий частини першої статтi 39 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Абзац дев'ятнадцятий частини першої статтi 39 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     Абзац двадцятий частини першої статтi 39 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     2. Процедура закупiвлi в одного учасника застосовується замовником як виняток у разi:

     1) закупiвлi творiв мистецтва або закупiвлi, пов'язаної iз захистом прав iнтелектуальної власностi, або укладення договору про закупiвлю з переможцем архiтектурного чи мистецького конкурсу, або закупiвлi послуг з виконання науково-дослiдних, науково-технiчних та дослiдно-конструкторських робiт, що пройшли конкурсний вiдбiр у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

(пункт 1 частини другої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.06.2012р. N 4996-VI)

     2) вiдсутностi конкуренцiї (у тому числi з технiчних причин) на товари, роботи чи послуги, якi можуть бути поставленi, виконанi чи наданi тiльки певним постачальником (виконавцем), за вiдсутностi при цьому альтернативи;

     3) нагальної потреби у здiйсненнi закупiвлi у зв'язку з виникненням особливих економiчних чи соцiальних обставин, якi унеможливлюють дотримання замовниками строкiв для проведення процедур конкурсних торгiв, зокрема пов'язаних iз забезпеченням продуктами нафтопереробки рiдкими спецiалiзованого санiтарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною лiквiдацiєю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманiтарної допомоги iншим державам;

(пункт 3 частини другої статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5081-VI)

     4) якщо замовником було двiчi вiдмiнено процедуру закупiвлi через вiдсутнiсть достатньої кiлькостi учасникiв;

     5) потреби здiйснити додаткову закупiвлю у того самого постачальника з метою унiфiкацiї, стандартизацiї або забезпечення сумiсностi з наявними товарами, технологiями, роботами або послугами, якщо замiна попереднього постачальника (виконавця робiт, надавача послуг) може призвести до несумiсностi або виникнення проблем технiчного характеру, пов'язаних з експлуатацiєю та обслуговуванням;

(частину другу статтi 39 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     6) закупiвлi товарiв на товарних бiржах;

(частину другу статтi 39 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     7) закупiвлi товарiв у разi припинення господарської дiяльностi, зокрема внаслiдок банкрутства, за домовленiстю з кредиторами;

(частину другу статтi 39 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     8) необхiдностi проведення додаткових будiвельних робiт, не включених у початковий проект, але якi стали через непередбачуванi обставини необхiдними для виконання проекту за умови, що договiр буде укладено з попереднiм виконавцем цих робiт, якщо такi роботи технiчно чи економiчно пов'язанi з головним договором;

(частину другу статтi 39 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4220-VI)

     9) урахування вимог, визначених частиною чотирнадцятою статтi 3910.

(частину другу статтi 39 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     3. Загальний строк для визначення переможця процедури закупiвлi в одного учасника не повинен перевищувати п'яти днiв з дня опублiкування у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель iнформацiї про застосування процедури закупiвлi в одного учасника. Замовник акцептує пропозицiю за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника в день визначення переможця. Повiдомлення про акцепт пропозицiї обов'язково безоплатно публiкується в державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель.

(частину третю статтi 39 доповнено новим абзацом першим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, у зв'язку з цим абзаци перший i другий вважати вiдповiдно абзацами другим i третiм)

     Замовник має право укласти договiр про закупiвлю за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника у строк не ранiше нiж через 14 днiв (п'ять робочих днiв у разi застосування процедури закупiвлi з пiдстав, визначених пунктом 3 частини другої цiєї статтi, а також у разi закупiвлi нафти, нафтопродуктiв сирих, електричної енергiї, послуг з її передачi та розподiлу, централiзованого постачання теплової енергiї, послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертiв, телекомунiкацiйних послуг, у тому числi з трансляцiї радiо- та телесигналiв, послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення та послуг з перевезення залiзничним транспортом загального користування) з дня опублiкування у державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель повiдомлення про акцепт пропозицiї за результатами застосування процедури закупiвлi в одного учасника.

(абзац другий частини третьої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, вiд 24.05.2012р. N 4851-VI)

     Абзац третiй частини третьої статтi 39 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     4. Iнформацiя про результати процедури закупiвлi в одного учасника публiкується в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону.

     5. Процедура закупiвлi в одного учасника вiдмiняється замовником у разi:

     якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення iнформацiї про застосування процедури закупiвлi в одного учасника, визначеного цим Законом, та/або порушення, якi вплинули на об'єктивнiсть визначення переможця процедури закупiвлi;

     вiдмови переможця процедури закупiвлi в одного учасника вiд пiдписання договору про закупiвлю та/або у разi недосягнення мiж замовником та учасником (учасниками) процедури закупiвлi згоди щодо iстотних умов договору;

     вiдсутностi подальшої потреби в закупiвлi товарiв, робiт i послуг;

     скорочення видаткiв на здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг.

(частина п'ята статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

Роздiл VIII1. ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННОГО РЕВЕРСИВНОГО АУКЦIОНУ

     Стаття 391. Загальнi положення та умови застосування процедури електронного реверсивного аукцiону

     1. Процедура електронного реверсивного аукцiону - процедура закупiвлi у електроннiй формi, яка передбачає проведення вiдкритих торгiв у формi аукцiону за методом зниження цiни договору (лота), проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика на сайтi в мережi Iнтернет у режимi "он-лайн", з використанням електронного цифрового пiдпису.

     2. Пiсля опублiкування замовником на веб-порталi Уповноваженого органу оголошення про проведення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону та документацiї електронного реверсивного аукцiону претенденти, якi зареєстрованi на електронному майданчику, визначеному замовником в оголошеннi про проведення закупiвлi, ознайомилися з документацiєю електронного реверсивного аукцiону та мають намiр взяти участь у закупiвлi, протягом встановленого строку надсилають оператору електронного майданчика заявки на участь у процедурi електронного реверсивного аукцiону.

     У ходi торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону учасники електронного реверсивного аукцiону подають оператору електронного майданчика конкурентнi заявки, якi мiстять пропозицiї щодо цiни закупiвлi. За результатами проведення процедури електронного реверсивного аукцiону замовник укладає договiр про закупiвлю з учасником, який запропонував найнижчу цiну, або з iншим учасником вiдповiдно до статтi 3910 цього Закону.

     3. Процедура електронного реверсивного аукцiону пiдлягає обов'язковому застосуванню замовником, що здiйснює закупiвлi за державнi кошти, щодо товарiв, робiт та послуг, включених до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Уповноваженого органу, якщо очiкувана вартiсть предмета закупiвлi такого товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будiвництвi - 300 тисяч гривень), а робiт - 1 мiльйон гривень.

     Щодо товарiв, робiт та послуг, закупiвля яких не вимагає застосування процедури електронного реверсивного аукцiону вiдповiдно до цiєї частини, замовник може самостiйно приймати рiшення про закупiвлю iз застосуванням процедури електронного реверсивного аукцiону, якщо iнше не визначено цим Законом.

     Стаття 392. Гарантiї проведення процедури електронного реверсивного аукцiону

     1. Засоби телекомунiкацiї, що використовуються пiд час проведення процедури електронного реверсивного аукцiону, мають бути загальнодоступними, не обмежувати участь осiб у процедурi електронного реверсивного аукцiону та не обмежувати можливiсть замовникiв одержувати необхiднi товари i послуги за найбiльш низькими цiнами.

     2. Пiд час проведення процедури електронного реверсивного аукцiону процеси комунiкацiї, обмiну та збереження iнформацiї повиннi здiйснюватися таким чином, щоб гарантувати:

     1) непорушнiсть та конфiденцiйнiсть вiдомостей про учасникiв та змiст їх заявок, крiм вiдомостей, що згiдно з цим Законом i прийнятими на його виконання нормативними актами пiдлягають оприлюдненню для проведення процедури електронного реверсивного аукцiону;

     2) анонiмнiсть учасникiв закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону.

     3. Оператору електронного майданчика та пов'язаним з ним особам забороняється:

     1) одержувати винагороду вiд замовника та/або Уповноваженого органу за використання електронного майданчика для забезпечення проведення процедур електронних реверсивних аукцiонiв;

     2) одержувати винагороду вiд учасникiв за реєстрацiю на електронному майданчику чи за одержання iнформацiї про закупiвлю, на одержання якої учасник має право вiдповiдно до законодавства з питань державних закупiвель;

     3) перешкоджати будь-яким особам реалiзовувати свої права на участь у процедурi електронного реверсивного аукцiону;

     4) бути учасником закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону на майданчику, який належить цьому оператору.

     4. З учасникiв процедури електронного реверсивного аукцiону оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 10 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     З учасника, з яким укладено договiр про закупiвлю за результатами застосування процедури електронного реверсивного аукцiону, оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 50 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     5. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити його належне функцiонування, зокрема безперебiйнiсть роботи пiд час проведення електронних реверсивних аукцiонiв, рiвний доступ учасникiв до участi в ньому, а також виконання дiй, передбачених статтею 3910 цього Закону.

     Стаття 393. Електронний документообiг у процедурi електронного реверсивного аукцiону

     1. Уся iнформацiя, документацiя та оголошення, пов'язанi з проведенням процедур електронних реверсивних аукцiонiв, направляються замовниками, претендентами, Уповноваженим органом, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, Антимонопольним комiтетом України, iншими державними органами, на якi покладено здiйснення функцiй контролю у сферi державних закупiвель, операторами електронних майданчикiв у виглядi електронних документiв.

     2. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься в електронних документах, покладається на пiдприємства, установи, органiзацiї та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, вiд iменi яких дiє пiдписувач електронних документiв - фiзична особа чи представник.

     3. Пiд час реєстрацiї на електронному майданчику та/або веб-порталi Уповноваженого органу повноваження представникiв осiб, визначених у частинi першiй цiєї статтi, для засвiдчення власним електронним цифровим пiдписом, повиннi бути пiдтвердженi у спосiб, встановлений регламентом електронного майданчика та з урахуванням вимог законодавства, що регулює питання застосування електронного цифрового пiдпису.

     4. Усi документи, вiдомостi, iнформацiя, пов'язанi з проведенням державних закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону, пiдлягають зберiганню операторами електронних майданчикiв вiдповiдно до регламенту електронного майданчика та законодавства.

     5. У разi якщо положеннями цього роздiлу передбачено спрямування документiв та вiдомостей одним абонентом iншому, такий документообiг здiйснюється виключно через електронний майданчик.

     Стаття 394. Вимоги до електронних майданчикiв та операторiв електронних майданчикiв

     1. Для забезпечення можливостi проведення процедур електронних реверсивних аукцiонiв Уповноважений орган проводить на конкурснiй основi вiдбiр електронних майданчикiв та операторiв електронних майданчикiв строком на три роки.

     Вимоги до електронних майданчикiв, у тому числi умов їх функцiонування, та операторiв електронних майданчикiв, виконання яких забезпечує можливiсть проведення процедур електронних реверсивних аукцiонiв вiдповiдно до цього Закону, порядок пiдтвердження вiдповiдностi електронних майданчикiв та операторiв електронних майданчикiв цим вимогам, порядок конкурсного вiдбору, необхiдна кiлькiсть електронних майданчикiв (але не менше нiж три) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Уповноваженого органу.

     2. Електроннi майданчики та оператори електронних майданчикiв, якi на конкурснiй основi отримали право здiйснювати електроннi реверсивнi аукцiони, передбаченi цим Законом, вносяться Уповноваженим органом до реєстру електронних майданчикiв та операторiв електронних майданчикiв.

     Вiдомостi про електроннi майданчики та операторiв електронних майданчикiв, внесених до реєстру, розмiщуються на веб-порталi Уповноваженого органу.

     Уповноважений орган повинен укласти з операторами електронних майданчикiв договори про функцiонування електронних майданчикiв для здiйснення дiяльностi з органiзацiї та проведення державних закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону не пiзнiше 30 днiв з дня внесення їх до реєстру електронних майданчикiв.

     3. Виключення операторiв електронних майданчикiв з реєстру операторiв електронних майданчикiв здiйснюється в разi:

     1) заяви оператора електронного майданчика;

     2) припинення юридичної особи - оператора електронного майданчика;

     3) застосування Уповноваженим органом вiдповiдних санкцiй, передбачених частиною четвертою статтi 3911 цього Закону.

     У разi якщо виключення операторiв електронних майданчикiв з реєстру операторiв електронних майданчикiв здiйснюється за заявою оператора електронного майданчика, попередньо повиннi бути завершенi всi закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону, розпочатi на цьому майданчику. Пiсля отримання Уповноваженим органом такої заяви посилання на вiдповiдний електронний майданчик у нових оголошеннях про проведення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону, що розмiщуються замовниками на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдно до частини першої статтi 396 цього Закону, не дозволяється.

     Стаття 395. Реєстрацiя замовникiв, претендентiв та iнших суб'єктiв закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону

     1. Замовники, якi потребують доступу до процедури електронного реверсивного аукцiону, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, Антимонопольний комiтет України, iншi державнi органи, на якi покладено здiйснення функцiй контролю у сферi державних закупiвель, для забезпечення доступу до iнформацiї про процедуру електронного реверсивного аукцiону повиннi зареєструватися на веб-порталi Уповноваженого органу. Реєстрацiйнi данi надаються виключно у виглядi електронних документiв. Порядок реєстрацiї та вимоги до обсягу реєстрацiйних даних розробляються та затверджуються Уповноваженим органом.

     2. Реєстрацiйнi данi, наданi вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, що необхiднi оператору електронного майданчика для забезпечення доступу осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, до виконання на електронному майданчику своїх функцiй згiдно з цим Законом, передаються йому Уповноваженим органом. Порядок та обсяг такої передачi визначаються Уповноваженим органом у регламентi електронного майданчика.

     3. Для забезпечення доступу осiб, якi бажають брати участь у закупiвлях за процедурою електронного реверсивного аукцiону, що проводяться на цьому електронному майданчику, оператор електронного майданчика здiйснює їх безоплатну реєстрацiю на електронному майданчику.

     4. Для реєстрацiї на електронному майданчику особа, яка бажає взяти участь у закупiвлях за процедурою електронного реверсивного аукцiону, що проводяться на цьому електронному майданчику, повинна надати оператору електронного майданчика у виглядi електронних документiв документи та вiдомостi, вимоги до складу i змiсту яких визначаються Уповноваженим органом в регламентi електронного майданчика.

     5. Документи та вiдомостi, що надаються для реєстрацiї на веб-порталi Уповноваженого органу або на електронному майданчику, повиннi бути чинними на день подання.

     6. Протягом строку, що не перевищує п'ять робочих днiв iз дня надходження документiв, необхiдних для реєстрацiї на електронному майданчику, оператор електронного майданчика зобов'язаний зареєструвати особу, яка надала документи, забезпечити вiдкриття такiй особi рахунка для проведення операцiй, пов'язаних з наданням забезпечення заявок за процедурою електронного реверсивного аукцiону та виплатою винагороди оператору електронного майданчика, або вiдмовити такiй особi в реєстрацiї з пiдстав, передбачених частиною шостою цiєї статтi, а також направити повiдомлення про прийняте рiшення особi, яка подала документи на реєстрацiю.

     Особа, зареєстрована на електронному майданчику для участi в закупiвлях за процедурою електронного реверсивного аукцiону, що проводяться на цьому електронному майданчику, автоматично одержує статус претендента. Претендент має право брати участь у всiх закупiвлях за процедурою електронного реверсивного аукцiону, що вiдбуваються на цьому електронному майданчику, з урахуванням вимог частини десятої цiєї статтi.

     7. Оператор електронного майданчика зобов'язаний вiдмовити в реєстрацiї особi в разi ненадання або неповного надання реєстрацiйних даних, передбачених регламентом електронного майданчика, або в разi надання документiв, що не вiдповiдають вимогам, встановленим цим регламентом.

     8. При прийняттi оператором електронного майданчика рiшення про вiдмову в реєстрацiї особи на електронному майданчику, передбаченого частиною сьомою цiєї статтi, повiдомлення має мiстити посилання на пiдставу прийняття такого рiшення, у тому числi посилання на вiдсутнiсть документiв i вiдомостей чи на документи i вiдомостi, що не вiдповiдають вимогам законодавства України. У разi усунення зазначених пiдстав особа має право повторно надати документи та вiдомостi для реєстрацiї на електронному майданчику.

     9. Вiдмова вiд реєстрацiї осiб на електронному майданчику з iнших пiдстав, крiм передбачених частиною сьомою цiєї статтi, забороняється.

     10. Реєстрацiя осiб на електронному майданчику здiйснюється строком на три роки з дня направлення оператором електронного майданчика особi, що реєструється, електронного документа, що мiстить повiдомлення про прийняте рiшення про її реєстрацiю на електронному майданчику. Претендент не має права подавати заявку на участь в закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону на цьому майданчику, якщо до закiнчення строку його реєстрацiї залишилося менше нiж три мiсяцi.

     За три мiсяцi до закiнчення строку реєстрацiї особи оператор електронного майданчика повинен направити такiй особi вiдповiдне повiдомлення. Особа має право повторно пройти реєстрацiю на новий строк вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

     11. У разi внесення змiн до документiв та вiдомостей, що надавалися абонентами пiд час реєстрацiї на електронному майданчику, їх замiни або припинення строку дiї такi абоненти протягом двох робочих днiв мають надати оператору електронного майданчика новi документи та вiдомостi, повiдомлення про припинення строку дiї зазначених документiв.

     12. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься в документах i вiдомостях, що надаються для реєстрацiї на електронному майданчику вiдповiдно до частини десятої цiєї статтi, за дiї, вчиненi на пiдставi таких документiв i вiдомостей, за невчасне повiдомлення оператора електронного майданчика про внесення змiн до документiв та вiдомостей, що надаються для реєстрацiї на електронному майданчику, а також за замiну або припинення дiї зазначених документiв, несуть особи, якi надали такi документи та вiдомостi.

     13. Протягом п'яти робочих днiв з дня надходження передбачених частиною десятою та одинадцятою цiєї статтi документiв та вiдомостей оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити розмiщення на електронному майданчику нових документiв та вiдомостей або внесення змiн до наданих для проведення реєстрацiї документiв i вiдомостей з позначенням дати i часу надходження зазначених документiв та вiдомостей. При цьому оператор електронного майданчика не перевiряє на достовiрнiсть iнформацiю, що мiститься в нових документах та вiдомостях, а також внесенi змiни до документiв та вiдомостей на вiдповiднiсть вимогам, встановленим законодавством.

     14. Порядок ведення реєстру абонентiв операторами електронних майданчикiв, а також особливостi обмiну iнформацiєю, пов'язаною з проведенням процедур електронних реверсивних аукцiонiв, мiж особами, визначеними в частинах першiй та третiй статтi 393 цього Закону, визначаються Уповноваженим органом в регламентi електронного майданчика.

     Стаття 396. Iнформування про проведення процедури електронного реверсивного аукцiону

     1. Оголошення про проведення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону та документацiя електронного реверсивного аукцiону розмiщуються замовником на веб-порталi Уповноваженого органу.

     Замовник має право зазначити в оголошеннi про проведення процедури електронного реверсивного аукцiону та документацiї електронного реверсивного аукцiону вимогу щодо надання учасником забезпечення заявки.

     В оголошеннi про проведення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону обов'язково зазначаються:

     1) форма торгiв (процедура електронного реверсивного аукцiону);

     2) адреса електронного майданчика, вибраного для проведення аукцiону, у мережi Iнтернет;

     3) найменування, мiсцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти замовника;

     4) найменування предмета закупiвлi;

     5) кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або обсяг i мiсце виконання робiт чи надання послуг;

     6) строк поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     7) розмiр забезпечення заявки на участь у закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону;

     8) день закiнчення строку подання заявок на участь у закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону.

     В оголошеннi може зазначатися додаткова iнформацiя, визначена замовником.

     Документацiя електронного реверсивного аукцiону повинна мiстити такi вiдомостi:

     1) вимоги до змiсту i складу заявки на участь у процедурi електронного реверсивного аукцiону та iнструкцiю щодо її складення;

     2) розмiр забезпечення заявки на участь у закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону;

     3) день закiнчення строку подання заявок на участь у закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону;

     4) квалiфiкацiйнi критерiї до учасникiв вiдповiдно до статтi 16 цього Закону, вимоги, встановленi статтею 17 цього Закону, та iнформацiю про спосiб документального пiдтвердження вiдповiдностi учасникiв встановленим критерiям та вимогам згiдно iз законодавством;

     5) порядок формування цiни договору (лота) з урахуванням або без урахування витрат на перевезення, страхування, сплату митних зборiв, податкiв та iнших обов'язкових платежiв;

     6) початкову (максимальну) цiну договору (лота); початкову (максимальну) цiну одиницi послуги та/або роботи, якщо замовник пiд час проведення закупiвлi не може визначити необхiдний об'єм послуг та/або робiт;

     7) iнформацiю про валюту, що використовується для формування цiни договору;

     8) iнформацiю про мову (мови), якою (якими) повиннi бути складенi заявки учасникiв;

     9) розмiр, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупiвлю;

     10) iнформацiю про необхiднi технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi, у тому числi вiдповiдну технiчну специфiкацiю (у разi потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупiвлi). При цьому технiчна специфiкацiя повинна мiстити: детальний опис товарiв, робiт та послуг, що купуються, у тому числi їх технiчнi та якiснi характеристики; вимоги щодо технiчних i функцiональних характеристик предмета закупiвлi, у разi якщо опис скласти неможливо або якщо доцiльно зазначити такi показники; посилання на стандартнi характеристики, вимоги, умовнi позначення i термiнологiю, пов'язану з товарами, роботами та послугами, що купуються, передбаченi iснуючими мiжнародними або нацiональними стандартами, нормами та правилами.

     Технiчна специфiкацiя не повинна мiстити посилання на конкретнi торговельну марку чи фiрму, патент, конструкцiю або тип предмета закупiвлi, джерело його походження або виробника. У разi якщо таке посилання є необхiдним, специфiкацiя повинна мiстити словосполучення "або еквiвалент". Технiчнi, якiснi характеристики предмета закупiвлi повиннi передбачати необхiднiсть застосування заходiв iз захисту довкiлля;

     11) кiлькiсть товару та мiсце його поставки;

     12) мiсце, де повиннi бути виконанi роботи чи наданi послуги, їх обсяги;

     13) строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     14) проект договору про закупiвлю;

     15) опис окремої частини або частин предмета закупiвлi (лота), щодо яких можуть бути поданi заявки учасникiв, у разi визначення лота.

     Початкова (максимальна) цiна договору, що мiститься в документацiї електронного реверсивного аукцiону, не повинна перевищувати очiкуваної вартостi предмета закупiвлi.

     Розмiр забезпечення заявки не може перевищувати 1 вiдсотка початкової (максимальної) цiни договору в разi закупiвлi робiт та 5 вiдсоткiв - у разi закупiвлi товарiв чи послуг за процедурою електронного реверсивного аукцiону.

     2. Оголошення про проведення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону та документацiя електронного реверсивного аукцiону повиннi бути доступними для ознайомлення будь-якiй особi на безоплатнiй основi протягом усiєї процедури електронного реверсивного аукцiону. Пiсля завершення процедури електронного реверсивного аукцiону документацiя електронного реверсивного аукцiону та iнформацiя про його результати повиннi бути доступними для ознайомлення будь-якiй особi на безоплатнiй основi на веб-порталi Уповноваженого органу протягом трьох рокiв з дня завершення процедури.

     3. Строк для подання заявок на участь у закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону має становити не менш як 10 робочих днiв, а в разi якщо початкова (максимальна) цiна договору (лота), визначена документацiєю електронного реверсивного аукцiону, перевищує 20 мiльйонiв гривень, то не менш як 15 робочих днiв з дня розмiщення оголошення та документацiї електронного реверсивного аукцiону на веб-порталi Уповноваженого органу.

     4. Повiдомлення про внесення змiн до документацiї електронного реверсивного аукцiону вiдповiдно до частини другої статтi 397 розмiщується замовником на веб-порталi Уповноваженого органу в день прийняття рiшення про внесення таких змiн.

     5. Повiдомлення про продовження строку подання заявок вiдповiдно до частини шостої статтi 398 розмiщується замовником на веб-порталi Уповноваженого органу в день прийняття рiшення про продовження такого строку.

     6. Замовник зобов'язаний скасувати процедуру електронного реверсивного аукцiону в разi:

     1) вiдсутностi подальшої потреби в закупiвлi, щодо якої було розмiщено оголошення;

     2) неможливостi усунення наслiдкiв, що виникли через виявленi порушення законодавства з питань державних закупiвель пiд час проведення закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону i унеможливлюють подальше проведення процедури;

     3) виявлення факту змови учасникiв, якi подали заявки на участь у аукцiонi;

     4) якщо здiйснення закупiвлi стало неможливим внаслiдок непереборної сили;

     5) якщо пiсля закiнчення строку подання заявок на участь у закупiвлях за процедурою електронного реверсивного аукцiону подана тiльки одна заявка або не подано жодної заявки.

     Процедура електронного реверсивного аукцiону пiдлягає також обов'язковому скасуванню, якщо оператора електронного майданчика виключено з реєстру операторiв електронного майданчика з пiдстав, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статтi 394 цього Закону.

     Повiдомлення про скасування процедури електронного реверсивного аукцiону iз зазначенням причини скасування розмiщується замовником на веб-порталi Уповноваженого органу в день прийняття рiшення про таке скасування.

     У разi скасування процедури електронного реверсивного аукцiону оператор електронного майданчика припиняє здiйснене вiдповiдно до частини третьої статтi 398 блокування коштiв на рахунках учасникiв, крiм випадку, зазначеного в частинi третiй цiєї статтi, протягом робочого дня, наступного за днем розмiщення замовником повiдомлення про скасування процедури електронного реверсивного аукцiону.

     Стаття 397. Надання запитiв та роз'яснень щодо документацiї електронного реверсивного аукцiону та внесення змiн до неї

     1. Будь-який претендент має право не пiзнiш як за три робочi днi до закiнчення строку подання заявок надiслати на адресу електронного майданчика, на якому планується проведення процедури електронного реверсивного аукцiону, запит у формi електронного документа про надання роз'яснень щодо документацiї електронного реверсивного аукцiону (загальне число запитiв вiд одного претендента щодо однiєї закупiвлi не повинно перевищувати трьох). Оператор електронного майданчика протягом однiєї години пiсля отримання запиту вiд претендента направляє замовнику електронний документ з копiєю запиту у формi, що виключає можливiсть iдентифiкацiї претендента. Замовник протягом строку, що не повинен перевищувати двох робочих днiв з часу отримання запиту вiд оператора електронного майданчика, зобов'язаний розмiстити на веб-порталi Уповноваженого органу вiдповiдне роз'яснення положень документацiї. Роз'яснення положень документацiї не повинно змiнювати суть цих положень.

     2. Протягом строку, встановленого в оголошеннi про проведення процедури закупiвлi для подання заявок, замовник має право з власної iнiцiативи чи за результатами запитiв внести змiни до документацiї електронного реверсивного аукцiону, продовживши строк подання заявок таким чином, щоб з дня внесення таких змiн до дня закiнчення строку подання заявок на участь у закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону залишилося не менш як п'ять робочих днiв, а в разi якщо початкова (максимальна) цiна договору (лота), визначена документацiєю електронного реверсивного аукцiону, перевищує 20 мiльйонiв гривень, то не менш як 10 робочих днiв.

     3. Рiшення замовника про внесення змiн до документацiї електронного реверсивного аукцiону оприлюднюється вiдповiдно до статтi 396 цього Закону.

     Стаття 398. Порядок подання заявок

     1. Для участi в закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону претендент, зареєстрований на електронному майданчику, на якому заплановано проведення процедури, надсилає заявку оператору цього електронного майданчика. На рахунку такого претендента, вiдкритому вiдповiдно до частини шостої статтi 395 цього Закону, повинно бути достатньо коштiв, щодо яких не було ранiше здiйснено блокування коштiв вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi, для забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником, вiдповiдно до частини першої статтi 396 цього Закону, та виплати винагороди оператору електронного майданчика, розмiр якої визначений вiдповiдно до частини четвертої статтi 392 цього Закону.

     В однiй процедурi електронного реверсивного аукцiону кожен учасник має право подати тiльки одну заявку щодо кожного предмета аукцiону (лота).

     Надання заявки означає згоду претендента на списання коштiв з його рахунка, вiдкритого вiдповiдно до частини шостої статтi 395 цього Закону, у випадках, передбачених цим роздiлом.

     2. Заявка на участь у закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону повинна мiстити такi вiдомостi:

     1) найменування, вiдомостi про органiзацiйно-правову форму, мiсцезнаходження, поштову адресу, адресу електронної пошти претендента;

     2) документи, що пiдтверджують виконання вимог, що мiстяться в документацiї електронного реверсивного аукцiону, вiдповiдно до частини першої статтi 396 цього Закону, до учасникiв;

     3) документи, що пiдтверджують вiдповiднiсть товарiв, робiт та послуг вимогам, встановленим законодавством України, якщо вимоги щодо надання таких документiв мiстяться в документацiї електронного реверсивного аукцiону;

     4) у разi якщо предметом закупiвлi є постачання товару:

     а) згоду учасника закупiвель замовлення на поставку товару в разi, якщо учасник закупiвель пропонує для поставки товар, зазначення товарного знака якого мiститься в документацiї електронного реверсивного аукцiону, або зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що пропонується для постачання, i конкретнi показники цього товару, що вiдповiдають значенням еквiвалентностi, встановленим документацiєю електронного реверсивного аукцiону, якщо учасник закупiвель пропонує для поставки товар, що є еквiвалентним товару, зазначеному в документацiї електронного реверсивного аукцiону, за умови, якщо посилання на товарний знак мiститься в документацiї електронного реверсивного аукцiону, а також вимоги про необхiднiсть посилання на товарний знак у заявцi на участь у процедурi електронного реверсивного аукцiону;

     б) конкретнi показники, що вiдповiдають значенням, встановленим документацiєю електронного реверсивного аукцiону, i зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що пропонується до постачання, за умови вiдсутностi в документацiї електронного реверсивного аукцiону посилання на товарний знак;

     5) згоду учасника закупiвель на виконання робiт, надання послуг на умовах, передбачених документацiєю електронного реверсивного аукцiону, за умови, якщо предметом закупiвлi є виконання робiт, надання послуг;

     6) у разi якщо предметом закупiвлi є виконання робiт, надання послуг, для виконання та надання яких використовується товар:

     а) згоду, передбачену пунктом 5 цiєї частини, яка в тому числi означає згоду на використання товару, зазначення товарного знака якого мiститься в документацiї електронного реверсивного аукцiону, або згоду, передбачену пунктом 5 цiєї частини, зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що пропонується для використання, i конкретнi показники цього товару, що вiдповiдають значенням еквiвалентностi, встановленим документацiєю електронного реверсивного аукцiону, якщо учасник закупiвель пропонує для використання товар, що є еквiвалентним товару, зазначеному в документацiї електронного реверсивного аукцiону, за умови, якщо посилання на товарний знак мiститься в документацiї електронного реверсивного аукцiону, а також вимоги про необхiднiсть посилання на товарний знак у заявцi на участь у процедурi електронного реверсивного аукцiону.

     Заявка може мiстити ескiз, малюнок, креслення, фотографiю, iнше зображення товару, постачання якого є предметом закупiвлi.

     3. Не пiзнiш як через одну годину з моменту отримання заявки на участь у закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону оператор електронного майданчика повинен здiйснити блокування коштiв на рахунку претендента, який надiслав заявку, вiдкритому вiдповiдно до частини шостої статтi 395 цього Закону, у розмiрi, що складається iз розмiру забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником вiдповiдно до частини першої статтi 396 цього Закону, та розмiру винагороди оператору електронного майданчика, розмiр якої визначений вiдповiдно до частини четвертої статтi 392 цього Закону, присвоїти заявцi порядковий номер та надiслати претенденту пiдтвердження надходження заявки iз зазначенням дня, часу надходження заявки та її порядкового номера.

     Не пiзнiш як через одну годину з моменту отримання заявки на участь у закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону оператор електронного майданчика повертає її претенденту в разi:

     1) подання заявки з порушенням вимог частини першої статтi 393 цього Закону;

     2) якщо на рахунку претендента недостатньо коштiв для блокування вiдповiдно до абзацу першого цiєї частини;

     3) подання претендентом двох чи бiльше заявок на участь у процедурi електронного реверсивного аукцiону щодо одного i того самого лота за умови, якщо ранiше надiсланi заявки цим претендентом не вiдкликанi. У такому разi цьому претенденту повертаються всi заявки на участь у процедурi електронного реверсивного аукцiону, надiсланi щодо цього лота;

     4) отримання заявки пiсля закiнчення строку подання заявок;

     5) отримання заявки з порушенням вимог частини десятої статтi 395 цього Закону.

     Одночасно з поверненням заявки оператор електронного майданчика надсилає претенденту повiдомлення у формi електронного документа про пiдстави повернення заявки.

     Протягом одного робочого дня з дня повернення заявки претенденту оператор електронного майданчика припиняє здiйснене пiд час отримання цiєї заявки блокування коштiв на рахунку претендента.

     У разi якщо заявка не повернена претенденту з пiдстав, викладених у цiй частинi, вiн автоматично набуває статусу учасника.

     4. Оператор електронного майданчика веде реєстр отриманих, повернених та вiдкликаних заявок та протягом робочого дня, наступного за днем, визначеним замовником як кiнцевий строк подання заявок, оприлюднює на електронному майданчику та веб-порталi Уповноваженого органу iнформацiю про кiлькiсть отриманих, повернених та вiдкликаних заявок.

     5. У разi якщо пiсля внесення замовником змiн до проекту договору про закупiвлю, що мiститься в документацiї електронного реверсивного аукцiону, до закiнчення строку подання заявок учасник не вiдкликав свою заявку, вважається, що такий учасник погоджується укласти договiр про закупiвлю на умовах, викладених у новiй редакцiї проекту договору про закупiвлю.

     6. У межах строку, встановленого в оголошеннi про проведення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону для подання заявок, замовник може прийняти рiшення про продовження такого строку.

     Рiшення про продовження строку подання заявок оприлюднюється вiдповiдно до статтi 396 цього Закону.

     7. Учасник у будь-який момент до закiнчення строку подання заявок має право направити оператору електронного майданчика електронний документ з iнформацiєю про внесення змiн до заявки або про її вiдкликання без втрати забезпечення заявки. Такi змiни чи вiдкликання заявки враховуються оператором електронного майданчика у разi, якщо вони отриманi до закiнчення строку подання заявок.

     У разi отримання вiд учасника повiдомлення про вiдкликання заявки до закiнчення строку подання заявок оператор електронного майданчика протягом одного робочого дня з дня отримання такого повiдомлення повинен припинити здiйснене пiд час отримання цiєї заявки блокування коштiв на рахунку претендента. Вiдповiдний претендент автоматично втрачає статус учасника.

     Стаття 399. Торговельна сесiя та результати електронного реверсивного аукцiону

     1. Проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону вiдбувається в робочий день, наступний за днем, визначеним замовником як кiнцевий строк подання заявок. Точний час початку проведення аукцiону встановлюється оператором електронного майданчика вiдповiдно до регламенту електронного майданчика. В аукцiонi беруть участь претенденти, якi вiдповiдно до частини третьої статтi 398 цього Закону набули статусу учасникiв.

     2. "Крок аукцiону" становить вiд 0,5 до 3 вiдсоткiв початкової (максимальної) цiни договору або цiни окремого лота (у разi визначення лота).

     3. Пiд час проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону учасники аукцiону можуть подавати конкурентнi заявки, якi передбачають зниження поточної мiнiмальної цiни договору у межах "кроку аукцiону". Перша конкурентна заявка, подана пiд час проведення аукцiону, може дорiвнювати початковiй цiнi договору чи початковiй цiнi окремого лота (у разi визначення лота) або може бути зменшена у межах "кроку аукцiону". Учасник аукцiону пiд час проведення аукцiону також може подавати конкурентну заявку незалежно вiд "кроку аукцiону" за умови виконання вимог, передбачених частиною четвертою цiєї статтi.

     4. Пiд час проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону учасники аукцiону подають конкурентнi заявки з урахуванням таких вимог:

     1) цiна договору (лота), запропонована конкурентною заявкою, не може дорiвнювати або бути бiльшою за цiну, запропоновану поданою ранiше конкурентною заявкою того самого учасника, дорiвнювати нулю або бути вiд'ємною;

     2) цiна договору (лота), запропонована конкурентною заявкою, не може бути меншою за поточну мiнiмальну цiну договору, знижену в межах "кроку аукцiону";

     3) учасник аукцiону не може подавати конкурентну заявку, якщо поточна мiнiмальна цiна договору (лота) встановлена за конкурентною заявкою, поданою тим самим учасником.

     5. Вiд початку проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону до закiнчення строку подання конкурентних заявок на електронний майданчик обов'язково мають бути вказанi усi конкурентнi заявки i час їх надходження, а також час, що залишився до закiнчення строку подання конкурентних заявок, вiдповiдно до частини шостої цiєї статтi.

     6. Пiд час проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону встановлюються строки для подання конкурентних заявок, що становлять 10 хвилин вiд початку проведення сесiї до завершення строку подання конкурентних заявок, а також 10 хвилин пiсля надходження останньої конкурентної заявки, за якою встановлено поточну мiнiмальну цiну договору на аукцiонi. Час, що залишився до закiнчення поточного строку подання конкурентних заявок, оновлюється автоматично за допомогою програмних i технiчних засобiв, що забезпечують проведення електронного реверсивного аукцiону. Якщо протягом зазначеного строку жодної конкурентної заявки з бiльш низькою цiною договору не надiйшло, торговельна сесiя електронного реверсивного аукцiону автоматично за допомогою програмних i технiчних засобiв, що забезпечують її проведення, завершується.

     7. Протягом 10 хвилин з моменту завершення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону вiдповiдно до частини шостої цiєї статтi будь-який учасник аукцiону, крiм учасника, за конкурентною заявкою якого встановлена остаточна мiнiмальна цiна договору (лота) на аукцiонi, має право подати не бiльше однiєї конкурентної заявки за цiною, не нижчою за поточну мiнiмальну цiну договору, незалежно вiд "кроку аукцiону" з урахуванням умов, передбачених пунктами 1 та 3 частини четвертої цiєї статтi.

     8. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечувати пiд час проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону конфiденцiйнiсть даних про учасникiв.

     9. Пiд час проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону оператор електронного майданчика зобов'язаний автоматично вiдхилити конкурентну заявку в момент її надходження, якщо вона не вiдповiдає вимогам, передбаченим цiєю статтею.

     10. Вiдхилення оператором електронного майданчика конкурентних заявок з iнших пiдстав, нiж передбаченi частиною дев'ятою цiєї статтi, забороняється.

     11. Якщо значення конкурентних заявок двох або бiльше учасникiв рiвнi, кращою визнається конкурентна заявка, що надiйшла ранiше.

     12. Не пiзнiше нiж через 30 хвилин пiсля завершення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону оператор електронного майданчика складає та розмiщує на електронному майданчику протокол про результати проведення електронного реверсивного аукцiону, в якому зазначає адресу електронного майданчика, дату, час початку та закiнчення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону, початкову (максимальну) цiну договору (лота), перелiк усiх мiнiмальних пропозицiй щодо цiни договору (лота), поданих учасниками i впорядкованих за зростанням цiни з урахуванням правила, визначеного частиною одинадцятою цiєї статтi, iз зазначенням порядкових номерiв, присвоєних заявкам для участi в електронному реверсивному аукцiонi, що поданi учасниками, якi надiслали вiдповiднi конкурентнi заявки, та часу надходження таких конкурентних заявок.

     13. Якщо протягом 10 хвилин вiд початку торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону учасники не подали жодної конкурентної заявки, що вiдповiдає вимогам частини третьої цiєї статтi, аукцiон вважається таким, що не вiдбувся. Протягом 30 хвилин пiсля закiнчення зазначеного часу оператор електронного майданчика складає протокол про визнання аукцiону таким, що не вiдбувся, розмiщує його на електронному майданчику та надсилає замовнику.

     14. Оператор електронного майданчика протягом одного робочого дня, наступного за днем розмiщення протоколу з результатами аукцiону на електронному майданчику, припиняє здiйснене вiдповiдно до частини третьої статтi 398 цього Закону блокування коштiв на рахунку кожного учасника, який не подав жодної конкурентної заявки, та одночасно списує з такого рахунка кошти вiдповiдно до частини четвертої статтi 392 цього Закону.

     15. Пiсля закiнчення процедури електронного реверсивного аукцiону будь-який учасник має право надiслати оператору електронного майданчика електронний документ, який мiстить запит щодо вiдповiдностi проведеної процедури вимогам цього Закону та регламенту електронного майданчика. Оператор електронного майданчика протягом двох робочих днiв з дня надходження такого запиту зобов'язаний надiслати учаснику електронний документ з текстом вiдповiдного роз'яснення.

     Будь-який учасник може оскаржити проведення та результати електронного реверсивного аукцiону у порядку, визначеному статтею 18 цього Закону.

     16. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити безперервнiсть проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону, надiйнiсть функцiонування програмних i технiчних засобiв, що використовуються для проведення аукцiону, рiвний доступ учасникiв до участi в аукцiонi, а також виконання дiй, передбачених цiєю статтею, незалежно вiд часу закiнчення торговельної сесiї.

     Стаття 3910. Укладення договору про закупiвлю

     1. Протягом однiєї години пiсля розмiщення на електронному майданчику протоколу про результати проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону, вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 399 цього Закону, оператор електронного майданчика зобов'язаний надiслати замовнику зазначений протокол та заявку на участь в аукцiонi, що подана учасником, за конкурентною заявкою якого встановлена остаточна мiнiмальна цiна договору (лота) на аукцiонi, а також реєстрацiйнi данi цього учасника, що були наданi ним вiдповiдно до вимог статтi 395 цього Закону. У той самий строк оператор електронного майданчика зобов'язаний надiслати вiдповiдне повiдомлення такому учаснику.

     2. Пiсля отримання заявки i реєстрацiйних даних, вiдповiдно до частини першої, четвертої або тринадцятої цiєї статтi, комiтет з конкурсних торгiв має розглянути їх на вiдповiднiсть умовам, викладеним в оголошеннi про проведення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону та в документацiї електронного реверсивного аукцiону. Загальний строк розгляду повинен становити не бiльше п'яти робочих днiв.

     У разi необхiдностi проведення перевiрки достовiрностi даних, наданих учасником, замовник має право звернутися з вiдповiдним запитом до державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй вiдповiдно до їх компетенцiї.

     3. Заявка на участь в електронному реверсивному аукцiонi визнається такою, що не вiдповiдає вимогам документацiї електронного реверсивного аукцiону, у разi ненадання даних, визначених документацiєю електронного реверсивного аукцiону, вiдсутностi реєстрацiйних даних, визначених вимогами статтi 395 цього Закону, їх невiдповiдностi вимогам документацiї електронного реверсивного аукцiону, а також у разi надання недостовiрних даних про учасника. Визнання заявки такою, що не вiдповiдає вимогам документацiї електронного реверсивного аукцiону, з причин, не передбачених цiєю частиною, неприйнятне.

     4. Якщо за результатами розгляду, передбаченого частиною другою цiєї статтi, прийнято рiшення про визнання заявки такою, що не вiдповiдає вимогам документацiї електронного реверсивного аукцiону, замовник надсилає оператору електронного майданчика вiдповiдне повiдомлення у виглядi електронного документа з обґрунтуванням такого рiшення, iз зазначенням положень документацiї електронного реверсивного аукцiону, яким не вiдповiдає заявка учасника, та положень заявки учасника, якi не вiдповiдають вимогам документацiї електронного реверсивного аукцiону.

     Протягом одного робочого дня, наступного за днем отримання вiд замовника повiдомлення щодо рiшення про визнання заявки такою, що не вiдповiдає вимогам документацiї електронного реверсивного аукцiону, оператор електронного майданчика:

     надсилає повiдомлення, отримане вiд замовника, учаснику, якому вiдмовлено в укладеннi договору внаслiдок визнання його заявки такою, що не вiдповiдає вимогам документацiї електронного реверсивного аукцiону;

     припиняє здiйснене вiдповiдно до частини третьої статтi 399 цього Закону блокування коштiв на рахунку цього учасника та одночасно списує з цього рахунка кошти вiдповiдно до частини четвертої статтi 392 цього Закону;

     у разi якщо в перелiку мiнiмальних пропозицiй щодо цiни договору (лота), наведених у протоколi про результати проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону, розмiщеному на електронному майданчику вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 399 цього Закону, залишилися пропозицiї учасникiв, заявки яких ще не розглядалися вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, надсилає замовнику заявку на участь в електронному реверсивному аукцiонi та реєстрацiйнi данi учасника, пропозицiя якого в перелiку мiнiмальних пропозицiй щодо цiни договору (лота) є наступною за пропозицiєю учасника, якому вiдмовлено в укладеннi договору, та надсилає такому учаснику вiдповiдне повiдомлення.

     5. Якщо за результатами розгляду, передбаченого частиною другою цiєї статтi, прийнято рiшення про визнання заявки такою, що вiдповiдає вимогам документацiї електронного реверсивного аукцiону, замовник у день прийняття такого рiшення надсилає оператору електронного майданчика вiдповiдне повiдомлення.

     Оператор електронного майданчика протягом однiєї години пiсля отримання рiшення про визнання заявки такою, що вiдповiдає вимогам документацiї електронного реверсивного аукцiону, надсилає його учаснику, який подавав цю заявку.

     6. Протягом п'яти робочих днiв з дня отримання рiшення про визнання заявки учасника такою, що вiдповiдає вимогам документацiї електронного реверсивного аукцiону, учасник зобов'язаний надiслати оператору електронного майданчика проект договору, пiдписаний електронним цифровим пiдписом особи, яка має право пiдпису договору вiд iменi цього учасника, що складається шляхом додавання мiнiмальної цiни договору (лота), запропонованої цим учасником пiд час аукцiону, та вiдомостей про товар (товарний знак та/або конкретнi показники товару), що зазначенi в заявцi цього учасника, в проект договору, що мiститься в документацiї електронного реверсивного аукцiону. Разом з проектом договору учасник надсилає пiдписаний електронним цифровим пiдписом тiєї самої особи документ про забезпечення виконання договору, якщо замовником була встановлена вимога щодо забезпечення виконання договору.

     Оператор електронного майданчика протягом однiєї години пiсля отримання вiд учасника проекту договору та документа про забезпечення виконання договору повинен надiслати їх замовнику.

     7. Замовник протягом трьох робочих днiв з дня отримання проекту договору, пiдписаного учасником, надсилає оператору електронного майданчика проект договору, пiдписаний електронним цифровим пiдписом особи, яка має право пiдпису договору вiд iменi замовника, або за наявностi розбiжностей щодо отриманого проекту договору - виправлений проект договору без пiдпису особи, яка має право пiдпису договору вiд iменi замовника, та протокол розбiжностей. Протокол має мiстити положення проекту договору, складеного учасником, що не вiдповiдають, з точки зору замовника, оголошенню про проведення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону, документацiї електронного реверсивного аукцiону та/або заявцi на участь у процедурi електронного реверсивного аукцiону, поданої таким учасником.

     Оператор електронного майданчика у разi отримання виправленого проекту договору та протоколу розбiжностей протягом однiєї години надсилає їх учаснику, з яким укладається договiр.

     8. Протягом трьох робочих днiв з дня отримання вiд оператора електронного майданчика виправленого проекту договору та протоколу розбiжностей, у випадку, передбаченому частиною сьомою цiєї статтi, учасник повинен надiслати оператору електронного майданчика цей проект договору, пiдписаний електронним цифровим пiдписом особи, яка має право пiдпису договору вiд iменi цього учасника. Разом з проектом договору учасник надсилає пiдписаний електронним цифровим пiдписом тiєї самої особи документ про забезпечення виконання договору, якщо замовником була встановлена вимога щодо забезпечення виконання договору.

     Оператор електронного майданчика протягом однiєї години пiсля отримання вiд учасника проекту договору та документа про забезпечення виконання договору повинен надiслати їх замовнику.

     9. Замовник протягом одного робочого дня з дня отримання проекту договору, вiдповiдно до частини восьмої цiєї статтi, надсилає оператору електронного майданчика проект договору, пiдписаний електронним цифровим пiдписом особи, яка має право пiдпису договору вiд iменi замовника.

     10. Протягом одного робочого дня з дня отримання вiд замовника пiдписаного договору вiдповiдно до частини сьомої або дев'ятої цiєї статтi, але не ранiше дня, наступного за днем закiнчення строку оскарження, визначеного частиною четвертою статтi 18 цього Закону, протоколу про результати електронного реверсивного аукцiону або рiшень комiтету з конкурсних торгiв щодо заявок учасникiв оператор електронного майданчика надсилає пiдписаний замовником договiр учаснику, з яким укладено договiр.

     11. Договiр вважається укладеним з моменту його надiслання оператором електронного майданчика учаснику, з яким укладається договiр, вiдповiдно до частини десятої цiєї статтi. Протягом дня, наступного за днем укладення договору, оператор електронного майданчика:

     припиняє здiйснене вiдповiдно до частини третьої статтi 398 цього Закону блокування коштiв на рахунках учасникiв, якi залишалися заблокованими на момент укладення договору, та одночасно списує з цих рахункiв кошти вiдповiдно до частини четвертої статтi 392 цього Закону;

     оприлюднює на електронному майданчику та веб-порталi Уповноваженого органу звiт про результати закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону.

     12. Учасник, з яким укладається договiр, визнається таким, що ухилився вiд укладення договору, у разi, якщо такий учасник у строк та при дотриманнi умов, визначених частинами шостою та восьмою цiєї статтi, не надiслав оператору електронного майданчика пiдписаний електронним цифровим пiдписом особи, яка має право пiдпису договору вiд iменi цього учасника, проект договору та/або документ про забезпечення виконання договору, якщо замовником була встановлена вимога щодо забезпечення виконання договору.

     13. У разi якщо учасник, з яким укладається договiр, вiдповiдно до частини дванадцятої цiєї статтi визнаний таким, що ухилився вiд укладення договору, оператор протягом однiєї доби пiсля такого визнання списує з рахунка цього учасника кошти, щодо яких було здiйснене блокування вiдповiдно до частини третьої статтi 398 цього Закону, та перераховує замовнику кошти в розмiрi забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником вiдповiдно до частини першої статтi 396 цього Закону.

     Оператор електронного майданчика протягом дня, наступного за днем визнання учасника таким, що ухилився вiд укладення договору, та у разi, якщо в перелiку мiнiмальних пропозицiй щодо цiни договору (лота), наведених у протоколi про результати проведення торговельної сесiї електронного реверсивного аукцiону, розмiщеному на електронному майданчику вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 399 цього Закону, залишилися пропозицiї учасникiв, заявки яких ще не розглядалися вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, повинен надiслати замовнику заявку на участь в електронному реверсивному аукцiонi та реєстрацiйнi данi учасника, пропозицiя якого в перелiку мiнiмальних пропозицiй щодо цiни договору (лота) є наступною за пропозицiєю учасника, якого визнано таким, що ухилився вiд укладення договору, а також надiслати такому учаснику вiдповiдне повiдомлення. Подальшi дiї такого учасника, замовника i оператора електронного майданчика визначаються частинами другою - тринадцятою цiєї статтi.

     14. У разi якщо електронний реверсивний аукцiон визнаний таким, що не вiдбувся з пiдстави, визначеної частиною тринадцятою статтi 399 цього Закону, або процедура електронного реверсивного аукцiону вiдмiнена замовником з пiдстави, визначеної пунктом 5 частини шостої статтi 396 цього Закону, замовник має право повторно оголосити про проведення закупiвлi за процедурою електронного реверсивного аукцiону в порядку, визначеному частиною першою статтi 396 цього Закону.

     Якщо випадок, визначений абзацом першим цiєї частини, має мiсце повторно стосовно одного i того самого предмета закупiвлi, замовник має право застосувати процедуру закупiвлi в одного учасника. При цьому договiр має бути укладений на умовах, визначених документацiєю електронного реверсивного аукцiону, а цiна не може перевищувати початкову (максимальну) цiну договору, визначену документацiєю електронного реверсивного аукцiону.

     Стаття 3911. Державний нагляд (контроль) за дiяльнiстю операторiв електронних майданчикiв

     1. Дiяльнiсть операторiв електронних майданчикiв з органiзацiї та проведення електронних реверсивних аукцiонiв пiдлягає державному нагляду (контролю).

     2. Уповноважений орган здiйснює державний нагляд (контроль) за дiяльнiстю операторiв електронних майданчикiв з метою виявлення та запобiгання порушенням вимог законодавства у сферi державних закупiвель та забезпечення iнтересiв замовникiв i учасникiв закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону.

     Державний нагляд (контроль) здiйснюється щодо:

     додержання операторами електронних майданчикiв вимог регламенту електронного майданчика;

     дотримання операторами електронних майданчикiв вимог, встановлених рiшеннями Уповноваженого органу, з питань складання та подання обов'язкової звiтностi за результатами дiяльностi з органiзацiї та проведення електронних реверсивних аукцiонiв.

     3. Для цiлей цього Закону заходами державного нагляду (контролю) є перевiрки, що проводяться за письмовим рiшенням керiвника Уповноваженого органу чи його заступника.

     Пiдготовка до перевiрки, її проведення та оформлення результатiв мають вiдповiдати законодавству, що регулює питання здiйснення державного нагляду (контролю).

     Пiдставами для здiйснення Уповноваженим органом заходiв державного нагляду (контролю) є:

     звернення фiзичних та юридичних осiб щодо необґрунтованої вiдмови операторiв електронних майданчикiв вiд органiзацiї та проведення електронного реверсивного аукцiону;

     виявлення та пiдтвердження недостовiрностi даних, наведених у документах обов'язкової звiтностi, поданих операторами електронних майданчикiв;

     неподання в установлений строк операторами електронних майданчикiв обов'язкової звiтностi без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документiв;

     перевiрка виконання операторами електронних майданчикiв приписiв, розпоряджень або iнших розпорядчих документiв щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих Уповноваженим органом за результатами попереднiх перевiрок.

     4. Уповноважений орган за рiшенням керiвника або його заступника застосовує до операторiв електронних майданчикiв фiнансовi та адмiнiстративнi санкцiї, а саме:

     у разi одноразової необґрунтованої вiдмови вiд проведення реєстрацiї осiб, якi бажають стати замовниками або учасниками процедури електронного реверсивного аукцiону, оператори електронних майданчикiв сплачують штраф у розмiрi 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     у разi порушення регламенту електронного майданчика оператори електронних майданчикiв сплачують штраф у розмiрi 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Санкцiя, передбачена в цьому пунктi, застосовується окремо щодо кожного випадку порушення;

     у разi одноразової необґрунтованої вiдмови вiд органiзацiї та проведення електронного реверсивного аукцiону оператори електронних майданчикiв сплачують штраф у розмiрi 200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     у разi повторної необґрунтованої вiдмови вiд органiзацiї та проведення електронного реверсивного аукцiону оператори електронних майданчикiв сплачують штраф у розмiрi 1000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та пiдлягають виключенню з реєстру операторiв електронних майданчикiв.

     5. Санкцiї, передбаченi частиною четвертою цiєї статтi, застосовуються у безспiрному порядку.

     6. Рiшення Уповноваженого органу щодо застосування санкцiй, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, може бути оскаржене до суду.

     7. У разi виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторiв електронних майданчикiв вiн зобов'язаний протягом трьох робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення Уповноваженого органу повернути учасникам кошти, отриманi як забезпечення заявки.

     Проведення електронних аукцiонiв на електронному майданчику оператора, якого виключено з реєстру, результати яких на дату прийняття рiшення Уповноваженого органу не встановленi, пiдлягають вiдмiнi замовниками.

     У разi виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторiв електронних майданчикiв усi документи, вiдомостi, iнформацiя, пов'язанi з проведенням державних закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону, пiдлягають передачi Уповноваженому органу в порядку, передбаченому регламентом електронного майданчика.

(Закон доповнено роздiлом VIII1 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

Роздiл IX. ДОГОВIР ПРО ЗАКУПIВЛЮ

     Стаття 40. Основнi вимоги до договору про закупiвлю

     1. Договiр про закупiвлю укладається в письмовiй формi, а у разi здiйснення закупiвель за процедурою електронного реверсивного аукцiону - у формi електронного документа, вiдповiдно до положень Цивiльного та Господарського кодексiв України, законiв України "Про електронний цифровий пiдпис", "Про електроннi документи та електронний документообiг" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

(абзац перший частини першої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     Абзац другий частини першої статтi 40 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     2. У разi здiйснення закупiвлi за рахунок коштiв Державного бюджету України, бюджету Автономної Республiки Крим i мiсцевих бюджетiв замовник має право передбачати у договорах про закупiвлю здiйснення попередньої оплати вiдповiдно до вимог бюджетного законодавства.

     3. Учасник - переможець процедури закупiвлi при укладеннi договору повинен надати дозвiл або лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi, якщо отримання такого дозволу або лiцензiї на провадження такого виду дiяльностi передбачено законодавством.

     4. Забороняється укладання договорiв, якi передбачають витрачання державних коштiв до/без проведення процедур закупiвель, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     5. Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту пропозицiї конкурсних торгiв або цiнової пропозицiї (у тому числi цiни за одиницю товару) переможця процедури закупiвлi. Iстотнi умови договору про закупiвлю не можуть змiнюватися пiсля його пiдписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязi, крiм випадкiв:

     1) зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видаткiв замовника;

     2) змiни цiни за одиницю товару не бiльш як на 10 вiдсоткiв у разi коливання цiни такого товару на ринку за умови, що зазначена змiна не призведе до збiльшення суми, визначеної в договорi;

(пункт 2 частини п'ятої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     3) покращення якостi предмета закупiвлi за умови, що таке покращення не призведе до збiльшення суми, визначеної у договорi;

     4) продовження строку дiї договору та виконання зобов'язань щодо передачi товару, виконання робiт, надання послуг у разi виникнення документально пiдтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi форс-мажорних обставин, затримки фiнансування витрат замовника за умови, що такi змiни не призведуть до збiльшення суми, визначеної у договорi;

     5) змiни умов у зв'язку iз застосуванням положень частини шостої цiєї статтi;

     6) узгодженої змiни цiни в бiк зменшення (без змiни кiлькостi (обсягу) та якостi товарiв, робiт i послуг);

(частину п'яту статтi 40 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     7) змiни цiни у зв'язку iз змiною ставок податкiв i зборiв пропорцiйно до змiн таких ставок;

(частину п'яту статтi 40 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     8) змiни встановленого згiдно iз законодавством органами державної статистики iндексу iнфляцiї, змiни курсу iноземної валюти у разi встановлення в договорi про закупiвлю порядку змiни цiни залежно вiд змiни такого курсу, змiни бiржових котирувань, регульованих цiн (тарифiв) i нормативiв, якi застосовуються в договорi про закупiвлю.

(частину п'яту статтi 40 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     6. Дiя договору про закупiвлю може продовжуватися на строк, достатнiй для проведення процедури закупiвлi на початку наступного року, в обсязi, що не перевищує 20 вiдсоткiв суми, визначеної у договорi, укладеному в попередньому роцi, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

(частину п'яту статтi 40 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI)

     7. Бюджетнi зобов'язання, що випливають з договору про закупiвлю, укладеного у формi електронного документа, пiдлягають реєстрацiї та облiку центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, на загальних пiдставах.

     Для реєстрацiї таких договорiв про закупiвлю службовi (посадовi) особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, використовують власний електронний цифровий пiдпис.

(статтю 40 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

     Стаття 41. Виключена

(стаття 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3681-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

     Стаття 42. Недiйснiсть договору про закупiвлю

     1. Договiр про закупiвлю є нiкчемним у разi його укладення в перiод оскарження процедури закупiвлi вiдповiдно до статтi 18 цього Закону, а також у разi його укладення з порушенням строкiв, передбачених абзацами третiм, четвертим частини другої статтi 31, абзацом четвертим частини п'ятої статтi 36, абзацом першим частини третьої статтi 39 та статтею 3910 цього Закону, крiм випадку порушення зазначених строкiв у зв'язку з оскарженням процедури закупiвлi.

(частина перша статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI, вiд 04.07.2012р. N 5044-VI)

Роздiл X. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У СФЕРI ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 43. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими вiдповiдно до цього Закону, члени комiтету з конкурсних торгiв замовника (генерального замовника), члени органу оскарження, службовi (посадовi) особи Уповноваженого органу, службовi (посадовi) особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв (обслуговуючого банку), несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     2. За порушення законодавства про електронний документообiг та про електронний цифровий пiдпис, у разi застосування процедур закупiвель, передбачених роздiлом VIII1 цього Закону, особи, виннi у такому порушеннi, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(статтю 43 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4917-VI)

Роздiл XI. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування та вводиться в дiю через 30 днiв з дня його опублiкування.

     2. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у статтi 16414 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     у частинi першiй:

     в абзацi першому:

     слова "тендерної документацiї" i "тендернiй документацiї" замiнити вiдповiдно словами "документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної документацiї)" i "документацiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйнiй документацiї)";

     слова "тендерних пропозицiй" i "тендерної пропозицiї" замiнити вiдповiдно словами "пропозицiй конкурсних торгiв (квалiфiкацiйних пропозицiй)" i "пропозицiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйної пропозицiї)";

     пiсля слова "неоприлюднення" доповнити словами "або порушення порядку оприлюднення";

     слова "недотримання умов захисту вiтчизняного ринку" виключити;

     в абзацi другому слова "вiд ста п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти" замiнити словами "вiд трьохсот до семисот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот" замiнити словами "вiд семисот до тисячi";

     2) у частинi п'ятiй статтi 4 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     3) у Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     частину третю статтi 13 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Придбання продукцiї для прiоритетних державних потреб за рахунок державних коштiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про здiйснення державних закупiвель";

     в абзацi другому частини першої статтi 75, абзацi другому частини другої статтi 77, абзацi другому частини дев'ятої статтi 78 та абзацi другому частини п'ятої статтi 79 слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     4) у частинi першiй статтi 209 та частинi четвертiй статтi 639 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) слова "Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Закону України "Про здiйснення державних закупiвель";

     5) у частинi сьомiй статтi 8 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     6) в абзацi другому частини другої статтi 5 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     7) в абзацi тринадцятому статтi 12 Закону України "Про державну статистику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 362; 2006 р., N 14, ст. 118) слова "функцiї, передбаченi Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "облiк державних закупiвель шляхом збирання iнформацiї про запланованi закупiвлi та результати процедур закупiвель, у тому числi торги (конкурснi торги), що не вiдбулися, та затверджує форми статистичної звiтностi у сферi закупiвель";

     8) у Законi України "Про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117; 2007 р., N 9, ст. 67):

     у частинi восьмiй статтi 2 слова "вiдповiдно до Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Головним контрольно-ревiзiйним управлiнням України";

     у пунктi 8 частини першої статтi 8 слова "iншi функцiї вiдповiдно до Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "спiвробiтництво з державними органами щодо запобiгання проявам корупцiї у сферi закупiвель";

     9) у Законi України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181; 2006 р., N 14, ст. 118; 2007 р., N 9, ст. 67):

     у пунктi 171 частини першої статтi 7 слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     у пунктi 18 частини першої i пунктi 19 частини третьої статтi 7, пунктi 20 частини першої статтi 16, пунктi 20 частини першої статтi 17 слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     10) у Законi України "Про державне замовлення для задоволення прiоритетних державних потреб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст. 9; 2000 р., N 4, ст. 28; 2003 р., N 30, ст. 247; 2006 р., N 14, ст. 118):

     в абзацi другому частини третьої статтi 2 та статтi 6 слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     статтю 3 виключити;

     11) абзац другий частини другої статтi 15 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2007 р., N 9, ст. 67) виключити;

     12) у пунктi 13 статтi 6 Закону України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212; 1998 р., N 24, ст. 137; 2006 р., N 14, ст. 118) слова "функцiї, передбаченi Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "контроль у сферi державних закупiвель";

     13) у частинi першiй статтi 8 та частинi другiй статтi 9 Закону України "Про державний матерiальний резерв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     14) у статтi 221 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121; 2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     15) у частинах другiй та третiй статтi 15 Закону України "Про Нацiональну програму iнформатизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 181; 2002 р., N 1, ст. 3) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     16) у частинi першiй статтi 3 та абзацi другому частини другої статтi 6 Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     17) у статтi 461 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     18) у частинi шостiй статтi 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     19) у частинi третiй статтi 10 Закону України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     20) частину четверту статтi 2 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 1, ст. 1, N 20, ст. 134; 2004 р. N 12, ст. 155; 2005 р., N 42, ст. 465; 2006 р., N 18, ст. 155; 2007 р., N 9, ст. 67, N 10, ст. 89, N 34, ст. 444) виключити;

     21) У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2005 р., N 26, ст. 358; 2006 р., N 14, ст. 118, N 35, ст. 296):

     у частинi сьомiй статтi 51:

     слова "державними, казенними, комунальними пiдприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцiй перевищує 50 вiдсоткiв" замiнити словами "пiдприємствами, утвореними у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим чи органами мiсцевого самоврядування та уповноваженi на отримання державних коштiв, взяття за ними зобов'язань i здiйснення платежiв, у тому числi державними, казенними, комунальними пiдприємствами, а також господарськими товариствами, у статутному капiталi яких державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв, їх дочiрнiми пiдприємствами, а також пiдприємствами, господарськими товариствами, у статутному капiталi яких 50 i бiльше вiдсоткiв належить державним, у тому числi казенним, комунальним пiдприємствам та господарським товариствам, у статутному капiталi яких державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв, об'єднаннями таких пiдприємств (господарських товариств)";

     слова "Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Закону України "Про здiйснення державних закупiвель";

     22) у частинi другiй статтi 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     23) у першому реченнi частини четвертої статтi 5 Закону України "Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 162; 2004 р., N 14, ст. 195) слова "iз застосуванням процедури закупiвлi в одного учасника такої процедури" виключити, а слова "законiв України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "законiв України "Про здiйснення державних закупiвель";

     24) пункт 30 частини першої статтi 16 Закону України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; 2009 р., N 32-33, ст. 485) виключити;

     25) абзац другий частини першої статтi 11 Закону України "Про хiмiчнi джерела струму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279) виключити;

     26) в абзацi першому частини першої статтi 12 Закону України "Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 45, ст. 434) слова "Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" замiнити словами "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель";

     27) у частинi шостiй статтi 18 Закону України "Про стандартизацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 31, ст. 145) слова "без проведення торгiв (конкурсiв, тендерiв)" замiнити словами "вiдповiдно до Закону України "Про здiйснення державних закупiвель";

     28) в абзацi дев'ятому частини другої статтi 45 Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 449) слова "без проведення торгiв (конкурсiв, тендерiв)" замiнити словами "вiдповiдно до Закону України "Про здiйснення державних закупiвель";

     29) у частинi п'ятнадцятiй статтi 2 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50) слова "вiдкритого тендеру з оприлюдненням у засобах масової iнформацiї його умов i результатiв" замiнити словами "вiдкритих торгiв вiдповiдно до Закону України "Про здiйснення державних закупiвель";

     30) в абзацi другому частини другої статтi 25 Закону України "Про оздоровлення та вiдпочинок дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313) слова "у встановленому порядку" замiнити словами "на конкурентних засадах вiдповiдно до Закону України "Про здiйснення державних закупiвель";

     31) статтю 11 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2-3, ст. 35, N 32, ст. 271) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Закупiвля товарiв, робiт i послуг за кошти Фонду соцiального захисту iнвалiдiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про здiйснення державних закупiвель".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

     4. Дозволити у 2011 роцi:

     1) замовникам для безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, а також учнiв (студентiв) навчальних закладiв та дiтей, харчування яких здiйснюється за рахунок державних коштiв, укладати договори про закупiвлю послуг з харчування iз суб'єктами господарювання - переможцями процедури закупiвлi у 2009 - 2010 роках в межах вiдповiдних бюджетних призначень, iз строком їх дiї до 31 березня 2011 року;

     2) Мiнiстерству оборони України передавати зазначеним суб'єктам господарювання на безоплатнiй основi та на умовах повернення у станi не гiршому, нiж на момент передачi, закрiплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхiдне для органiзацiї харчування в стацiонарних та польових умовах, згiдно з визначеним Мiнiстерством оборони України перелiком;

     3) Мiнiстерству оборони України з метою погашення заборгованостi за наданi у 2010 роцi послуги з харчування особового складу Збройних Сил України проводити розрахунки за фактично наданi послуги згiдно з укладеними договорами в межах вiдповiдних бюджетних призначень.

(роздiл ХI доповнено новим пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 11.01.2011р. N 2899-VI, у зв'язку з цим пункти 4 i 5 вважати вiдповiдно пунктами 5 i 6)

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у десятиденний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законiв, якi визначають особливостi здiйснення закупiвель за державнi кошти товарiв, робiт i послуг, зазначених в абзацi другому частини другої та частинi четвертiй статтi 2 цього Закону.

     До прийняття Верховною Радою України вiдповiдних законiв закупiвля зазначених товарiв, робiт i послуг здiйснюється вiдповiдно до цього Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
1 червня 2010 року
N 2289-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.