ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державне оборонне замовлення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 3 квiтня 2003 року N 670-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 16 грудня 2004 року N 2248-IV,
вiд 13 сiчня 2005 року N 2340-IV,
вiд 1 грудня 2006 року N 424-V,
вiд 1 червня 2010 року N 2289-VI,
вiд 23 вересня 2010 року N 2560-VI
(Законом України вiд 23 вересня 2010 року N 2560-VI
цей Закон викладено у новiй редакцiї)
вiд 12 травня 2016 року N 1356-VIII,
вiд 14 червня 2016 року N 1416-VIII,
вiд 17 сiчня 2019 року N 2672-VIII,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX

     Цей Закон визначає загальнi правовi засади планування i формування державного оборонного замовлення та регулює особливостi вiдносин, пов'язаних з визначенням та здiйсненням процедур закупiвлi продукцiї, виконанням робiт та наданням послуг оборонного призначення (продукцiя, роботи i послуги).

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) виконавцi оборонного замовлення (далi - виконавцi) - суб'єкти господарської дiяльностi України незалежно вiд форми власностi, що мають лiцензiї (дозволи) на провадження вiдповiдних видiв господарської дiяльностi у випадках, передбачених законом, отриманi згiдно iз законодавством, та iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на постачання (закупiвлю) продукцiї, виконання робiт та надання послуг за результатами конкурсного вiдбору (за винятком укладення державних контрактiв iз суб'єктами господарської дiяльностi, якi є єдиними в Українi виробниками);

     2) спiввиконавцi оборонного замовлення (далi - спiввиконавцi) - суб'єкти господарської дiяльностi України незалежно вiд їх форми власностi, що мають лiцензiї (дозволи) на провадження вiдповiдних видiв господарської дiяльностi, отриманi згiдно iз законодавством, якi беруть участь у виконаннi оборонного замовлення на пiдставi вiдповiдних договорiв (контрактiв), укладених з виконавцями;

     3) державне оборонне замовлення (далi - оборонне замовлення) - засiб державного регулювання економiки для задоволення наукових та матерiально-технiчних потреб iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони шляхом планування обсягу фiнансових ресурсiв, визначення видiв та обсягiв продукцiї, робiт i послуг, а також укладення з виконавцями державних контрактiв на постачання (закупiвлю) продукцiї, робiт i послуг;

     4) державний контракт з оборонного замовлення (далi - державний контракт) - договiр, укладений у письмовiй формi державним замовником вiд iменi держави з виконавцем вiдповiдно до затверджених основних показникiв оборонного замовлення, в якому визначаються економiчнi та правовi зобов'язання сторiн, порядок регулювання їхнiх господарських вiдносин;

     5) державнi замовники з оборонного замовлення (далi - державнi замовники) - визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи - головнi розпорядники бюджетних коштiв, вiйськовi формування, утворенi вiдповiдно до законiв України;

(пункт 5 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII)

     6) орiєнтовнi показники обсягiв оборонного замовлення - складова основних показникiв оборонного планування: орiєнтовнi обсяги фiнансових ресурсiв держави для постачання (закупiвлi) продукцiї, робiт i послуг за оборонним замовленням вiдповiдно до розрахункових потреб, визначених державними замовниками;

     7) основнi показники оборонного замовлення - затвердженi рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим iз комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання нацiональної безпеки i оборони, перелiк (номенклатура) та обсяги продукцiї, робiт i послуг, що постачаються (закуповуються), а також обсяг коштiв, передбачених на такi цiлi в межах установлених бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний бюджетний перiод для кожного державного замовника;

(пункт 7 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     8) послуги оборонного призначення - послуги, пов'язанi iз забезпеченням життєдiяльностi об'єктiв i споруд оборонного та спецiального призначення, експлуатацiєю та використанням продукцiї оборонного призначення;

     9) продукцiя оборонного призначення - озброєння, вiйськова та спецiальна технiка, вiйськова зброя i боєприпаси, спецiальнi комплектувальнi вироби для їх виготовлення та експлуатацiї, матерiали та обладнання, спецiально призначенi для їх розроблення, виготовлення або використання, спецiальнi технiчнi засоби, технiчнi засоби розвiдки, якi прямо чи опосередковано використовуються розвiдувальними органами України для здiйснення та забезпечення розвiдувальної дiяльностi або для органiзацiї чи забезпечення її здiйснення;

(пункт 9 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     10) роботи оборонного призначення:

     фундаментальнi науковi дослiдження для задоволення потреб iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони;

     науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи або їх окремi етапи iз створення, модернiзацiї, утилiзацiї продукцiї оборонного призначення, розроблення спецiальних технологiй, матерiалiв та стандартiв;

     будiвництво об'єктiв i споруд оборонного та спецiального призначення;

     створення нових та нарощення iснуючих виробничих потужностей для виготовлення продукцiї оборонного призначення;

     роботи з мобiлiзацiйної пiдготовки;

     ремонт, модифiкацiя, модернiзацiя, утилiзацiя та знищення продукцiї оборонного призначення;

     формування та ведення страхового фонду документацiї на озброєння, вiйськову та спецiальну технiку, iнше вiйськове майно, об'єкти i споруди оборонного та спецiального призначення.

     Термiн "вiйськове майно" вживається у значеннi, визначеному Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України".

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII)

     Стаття 2. Правова основа оборонного замовлення

     1. Правовою основою оборонного замовлення є Конституцiя України, Цивiльний кодекс України, Господарський кодекс України, закони України "Про органiзацiю оборонного планування", "Про публiчнi закупiвлi", "Про особливостi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" та iншi законодавчi акти України.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.05.2016р. N 1356-VIII, вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII)

     Стаття 3. Уповноважений орган з питань координацiї оборонного замовлення

     1. Координацiю дiяльностi з реалiзацiї оборонного замовлення здiйснює визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України уповноважений центральний орган виконавчої влади (далi - уповноважений орган).

     2. Уповноважений орган:

     готує з урахуванням пропозицiй державних замовникiв проект основних показникiв оборонного замовлення на вiдповiдний бюджетний перiод, про що iнформує комiтет Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання нацiональної безпеки i оборони, та подає його в установленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

(абзац другий частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     координує i контролює дiяльнiсть державних замовникiв пiд час розмiщення оборонного замовлення та виконання державних контрактiв;

     надає методичну та консультацiйну допомогу державним замовникам щодо органiзацiї здiйснення процедур закупiвлi;

     отримує вiд державних замовникiв звiт про результати здiйснення процедур закупiвлi, укладення та виконання державних контрактiв;

     iнформує в установленi строки Кабiнет Мiнiстрiв України про хiд виконання оборонного замовлення;

     установлює строки подання державними замовниками пропозицiй до проекту основних показникiв оборонного замовлення, iнформацiї про укладенi державнi контракти та хiд їх виконання;

     надає роз'яснення щодо застосування законодавства у сферi оборонного замовлення;

(частину другу статтi 3 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

     розробляє проекти нормативно-правових актiв з питань оборонного замовлення.

     Стаття 4. Державний замовник

     1. Державний замовник:

     здiйснює планування оборонного замовлення;

     готує i подає уповноваженому органу у визначений ним строк пропозицiї до проекту основних показникiв оборонного замовлення на вiдповiдний бюджетний перiод;

     укладає державнi контракти з виконавцями;

     органiзовує та здiйснює процедури закупiвлi;

     забезпечує фiнансування вiдповiдно до умов державних контрактiв;

     здiйснює контроль за цiльовим використанням бюджетних коштiв, видiлених на виконання оборонного замовлення вiдповiдно до умов державних контрактiв;

     здiйснює контроль за ходом виконання робiт (на окремих етапах та в цiлому) згiдно з оборонним замовленням;

     органiзовує та бере участь у проведеннi державних та iнших випробувань зразкiв продукцiї оборонного призначення;

     надає виконавцевi технiчне завдання та погоджує з ним програму (технiко-економiчнi показники) або тематику робiт;

     приймає поставлену (виготовлену) продукцiю, виконанi роботи (у тому числi конструкторську документацiю) i наданi послуги;

     звiтує перед уповноваженим органом та спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi статистики про укладення державних контрактiв, результати їх виконання i використання бюджетних коштiв;

     планує та контролює роботу з формування страхового фонду документацiї;

     визначає спiльно з виконавцями порядок залучення до виконання оборонного замовлення спiввиконавцiв;

     у разi одержання в установленому законодавством порядку повноважень на право здiйснення iмпорту товарiв вiйськового призначення i товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, може укладати договори (контракти) з оборонного замовлення на постачання (закупiвлю) продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом або уповноважувати на укладання таких договорiв (контрактiв) виключно для забезпечення потреб державного замовника суб'єкта господарювання, що належить до сфери його управлiння.

(частину першу статтi 4 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     Стаття 5. Виконавець оборонного замовлення

     1. Виконавець оборонного замовлення:

     постачає продукцiю, виконує роботи та надає послуги вiдповiдно до умов державного контракту;

     забезпечує вiдповiднiсть виготовлених зразкiв продукцiї оборонного призначення вимогам державного замовника;

     забезпечує державному замовниковi належнi умови для здiйснення контролю за виконанням оборонного замовлення;

     звiтує про виконання оборонного замовлення перед органами державної статистики;

     забезпечує надання документацiї для виготовлення документiв страхового фонду документацiї;

     залучає, у разi необхiдностi, до виконання оборонного замовлення спiввиконавцiв та забезпечує авансування i оплату виконання замовлення згiдно з умовами укладеного договору (контракту) вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

     Стаття 6. Планування та формування оборонного замовлення

     1. Планування оборонного замовлення є складовою системи планування розвитку Воєнної органiзацiї держави, що здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про органiзацiю оборонного планування".

     2. Державнi замовники за довгострокового та середньострокового оборонного планування розробляють орiєнтовнi показники обсягiв оборонного замовлення з урахуванням орiєнтовних обсягiв фiнансових ресурсiв, необхiдних для здiйснення заходiв, виконання завдань та досягнення показникiв, визначених державними цiльовими програмами, iншими основоположними документами оборонного планування.

     3. За короткострокового оборонного планування державнi замовники готують i подають пропозицiї до проекту основних показникiв оборонного замовлення на:

     плановий бюджетний перiод з урахуванням видаткiв, передбачених для потреб забезпечення нацiональної безпеки i оборони у проектi закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний перiод;

(абзац другий частини третьої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII)

     наступнi за плановим два бюджетнi перiоди з урахуванням iндикативних показникiв прогнозу Державного бюджету України;

(абзац третiй частини третьої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII)

     Пiд час планування оборонного замовлення державнi замовники виходять з того, що закупiвля озброєння та вiйськової технiки, вiйськової зброї та боєприпасiв до неї, а також їх модернiзацiя з проведенням ремонту за технiчним станом здiйснюються виключно за оборонним замовленням.

(частину третю статтi 6 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII)

     4. Державнi замовники погоджують з Мiнiстерством оборони України пропозицiї щодо виконання робiт з розроблення нових видiв озброєння, вiйськової технiки та вiйськової зброї, їх складових частин, а також модернiзацiї зазначеної продукцiї оборонного призначення з метою уникнення дублювання таких робiт.

     Державнi замовники погоджують з центральними органами виконавчої влади, до сфери управлiння яких належать пiдприємства оборонно-промислового комплексу, пропозицiї щодо виконання робiт оборонного призначення з метою максимального використання науково-виробничого потенцiалу пiдприємств оборонно-промислового комплексу України.

     5. Проект основних показникiв оборонного замовлення на плановий, а також наступнi за плановим два бюджетнi перiоди готує уповноважений орган з урахуванням пропозицiй державних замовникiв у встановленому законодавством порядку.

(абзац перший частини п'ятої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII)

     У проектi основних показникiв оборонного замовлення враховуються пропозицiї щодо постачання (закупiвлi) продукцiї, робiт i послуг:

     необхiдних для здiйснення заходiв, виконання завдань та досягнення показникiв, визначених державними цiльовими програмами, iншими документами планування розвитку Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв та оборонно-промислового комплексу у вiдповiдному бюджетному перiодi;

     необхiдних для виконання покладених на державних замовникiв завдань;

     визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України як такi, що мають особливо важливе значення для забезпечення нацiональної безпеки i оборони вiдповiдно до Основних напрямiв урядової полiтики в економiчнiй та соцiальнiй сферi на вiдповiдний рiк.

     В умовах особливого перiоду, у разi введення надзвичайного стану та в перiод проведення антитерористичної операцiї до основних показникiв оборонного замовлення може включатися iнше вiйськове майно, що забезпечує життєдiяльнiсть i функцiонування Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, та правоохоронних органiв спецiального призначення, якщо його закупiвля становить державну таємницю.

(частину п'яту статтi 6 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII)

     6. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує основнi показники оборонного замовлення протягом мiсяця пiсля набрання чинностi законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

(абзац перший частини шостої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII)

     У разi потреби Кабiнет Мiнiстрiв України здiйснює коригування основних показникiв оборонного замовлення за погодженням iз комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання нацiональної безпеки i оборони, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, в межах видаткiв, затверджених Державним бюджетом України.

(абзац другий частини шостої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     Не дозволяється державному замовнику перерозподiляти на iншi потреби видатки державного бюджету, передбаченi на виконання оборонного замовлення.

     7. Порядок планування, формування, особливостi розмiщення, коригування оборонного замовлення, а також порядок здiйснення контролю за його виконанням визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 7. Укладення державних контрактiв з оборонного замовлення

     1. Укладення державних контрактiв з оборонного замовлення здiйснюється державними замовниками з урахуванням затверджених основних показникiв оборонного замовлення шляхом визначення на конкурентних засадах виконавцiв серед суб'єктiв господарської дiяльностi, якщо iнше не передбачено законами України "Про публiчнi закупiвлi" та "Про особливостi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", та цим Законом.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2016р. N 1356-VIII)

     2. Державнi замовники здiйснюють вiдбiр виконавцiв з постачання (закупiвлi) продукцiї, робiт i послуг:

     якщо їх закупiвля за оборонним замовленням становить державну таємницю, - у порядку, передбаченому цим Законом;

     в iнших випадках - у порядку, визначеному законами України "Про публiчнi закупiвлi" та "Про особливостi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".

(абзац третiй частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2016р. N 1356-VIII)

     Державнi замовники можуть розпочинати процедуру вiдбору виконавцiв пiсля оприлюднення закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, виходячи з того, що державний контракт з ними буде укладено пiсля затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України основних показникiв оборонного замовлення. У разi вiдсутностi вiдповiдного закону на початок року державнi замовники можуть розпочинати процедуру з 1 сiчня поточного року, якщо їх закупiвля становить державну таємницю.

(частину другу статтi 7 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII)

     3. У разi якщо закупiвля продукцiї, робiт i послуг за оборонним замовленням становить державну таємницю, такi продукцiя, роботи i послуги закуповуються у суб'єктiв господарювання, що зареєстрованi як виробники продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення, закупiвлi яких становлять державну таємницю, без застосування конкурентних процедур.

     Порядок формування та ведення реєстру виробникiв продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення, закупiвлi яких становлять державну таємницю, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi якщо закупiвля продукцiї, робiт i послуг за оборонним замовленням становить державну таємницю, такi продукцiя, роботи i послуги можуть також закуповуватися у iноземних суб'єктiв господарювання. Вiдбiр таких виконавцiв здiйснюється державним замовником без застосування конкурентних, процедур на пiдставi обґрунтованих та документально пiдтверджених результатiв маркетингових дослiджень ринку продукцiї, робiт, послуг оборонного призначення.

(частину третю статтi 7 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     Порядок проведення маркетингових дослiджень ринку продукцiї, робiт, послуг оборонного призначення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частину третю статтi 7 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     4. Державний контракт з оборонного замовлення укладається сторонами на основi типового державного контракту, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Порядок формування цiни на продукцiю, роботи, послуги оборонного призначення у разi, якщо вiдбiр виконавцiв з постачання (закупiвлi) такої продукцiї, робiт, послуг здiйснюється без застосування конкурентних процедур, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 7 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII)

     Стаття 8. Особливостi здiйснення закупiвель продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом

     1.Закупiвля продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом здiйснюється вiдповiдно до статтi 7 цього Закону та законiв України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання".

     2. Закупiвля продукцiї, робiт, послуг оборонного призначення за iмпортом для забезпечення потреб Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань може здiйснюватися в iноземних юридичних осiб шляхом:

     укладення державним замовником (або уповноваженим ним суб'єктом господарювання, що належить до сфери управлiння державного замовника) державного контракту з iноземною юридичною особою - виробником або постачальником продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення, за умови надання в установленому законодавством порядку такому державному замовнику повноважень на право здiйснення iмпорту товарiв вiйськового призначення i товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю;

     укладення державним замовником державного контракту з вiтчизняним суб'єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку наданi повноваження на право здiйснення експорту та iмпорту товарiв вiйськового призначення i товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю.

     3. У разi здiйснення закупiвлi продукцiї оборонного призначення в iноземної юридичної особи - виробника або постачальника такої продукцiї, робiт i послуг на суму, що перевищує п'ять мiльйонiв євро, обов'язковою умовою такої закупiвлi є одержання Україною в особi офсетного бенефiцiара вiдповiдних компенсацiй.

     Одержання Україною компенсацiй здiйснюється шляхом укладення та виконання компенсацiйного (офсетного) договору, який є зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), що укладається в письмовiй формi мiж офсетним бенефiцiаром та iноземною юридичною особою.

     Офсетним бенефiцiаром, що отримує компенсацiї, може бути державний замовник або iнший суб'єкт вiдносин державної форми власностi, вiдбiр якого здiйснюється офсетною комiсiєю за поданням державного замовника.

     Порядок укладення компенсацiйних (офсетних) договорiв та види компенсацiй визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для вирiшення питань з органiзацiї та координацiї дiяльностi щодо проведення переговорiв з iноземною юридичною особою про одержання Україною компенсацiй, укладення та виконання компенсацiйних (офсетних) договорiв Кабiнет Мiнiстрiв України утворює постiйно дiючу офсетну комiсiю у складi представникiв державних замовникiв, iнших державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй.

     Положення про офсетну комiсiю затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Iнформацiйне, органiзацiйне, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi офсетної комiсiї здiйснює центральний орган виконавчої влади, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. В умовах особливого перiоду, введення надзвичайного стану, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях компенсацiйнi (офсетнi) договори можуть не укладатися. Рiшення про неукладення компенсацiйного (офсетного) договору приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням державного замовника.

(стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1416-VIII, у редакцiї Закону України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     Стаття 9. Виконання оборонного замовлення

     1. Виконання оборонного замовлення здiйснюється вiдповiдно до державного контракту.

     2. Власником виробничих потужностей, створених за державнi кошти в результатi виконання оборонного замовлення, є держава в особi державних замовникiв. Володiння, розпорядження та використання, у тому числi на умовах оренди, об'єктiв, продукцiї та потужностей, створених в результатi виконання оборонного замовлення, здiйснюється в порядку, визначеному законодавством України, з додержанням зобов'язань щодо охорони прав на створенi об'єкти права iнтелектуальної власностi.

     3. Державнi замовники мають право розмiщувати на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, визначених виконавцями, свої представництва або залучати до такої роботи на договiрнiй основi iнших державних замовникiв. Дiяльнiсть зазначених представництв провадиться вiдповiдно до положення, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видiв продукцiї оборонного призначення, а також припинення випуску iснуючих визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Додержання законодавства про державну таємницю

     1. Заходи щодо планування, формування, розмiщення та виконання оборонного замовлення, що становлять державну таємницю, здiйснюються з додержанням законодавства про державну таємницю.

     Стаття 11. Контроль за виконанням оборонного замовлення

     1. Контроль за якiстю продукцiї, робiт i послуг на всiх етапах розроблення, виробництва, модернiзацiї, утилiзацiї та ремонту, за цiльовим використанням коштiв, перевiрка i узгодження документiв щодо формування договiрних цiн здiйснюються державними замовниками.

     Стаття 12. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про оборонне замовлення

     1. У разi нецiльового використання бюджетних коштiв вiдповiдальнiсть несуть державнi замовники згiдно iз законом.

     2. У разi невиконання або неналежного виконання оборонного замовлення винна сторона вiдшкодовує iншiй сторонi завданi нею збитки в порядку, передбаченому законом.

     3. У разi ухилення виконавця, визначеного в порядку, передбаченому частиною другою статтi 7 цього Закону, вiд укладення державного контракту такий виконавець несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     4. Спори, що виникають мiж державними замовниками i виконавцями щодо здiйснення процедури закупiвлi, пiд час укладення, виконання, внесення змiн чи розiрвання державних контрактiв, а також спори, пов'язанi з вiдшкодуванням завданих збиткiв, розв'язуються у судовому порядку.

     Стаття 13. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
3 березня 1999 року
N 464-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.