ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо здiйснення закупiвель продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     статтю 377 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. До зовнiшньоекономiчної дiяльностi також вiдноситься дiяльнiсть державних замовникiв з державного оборонного замовлення у випадках, визначених законом України";

     частину першу статтi 378 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "державнi замовники з державного оборонного замовлення".

     2. У Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 3, ст. 78):

     абзац дванадцятий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть - дiяльнiсть суб'єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, а також дiяльнiсть державних замовникiв з оборонного замовлення у випадках, визначених законами України, побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї України, так i за її межами";

     частину першу статтi 3 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "державнi замовники з державного оборонного замовлення".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

     3. У Законi України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148; 2011 р., N 6, ст. 46):

     абзац двадцять дев'ятий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "суб'єкт здiйснення мiжнародних передач товарiв зареєстрований центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, державний замовник з державного оборонного замовлення та суб'єкт господарювання України, який має намiр здiйснювати або здiйснює мiжнароднi передачi товарiв, включаючи посередницьку (брокерську) дiяльнiсть";

     у статтi 11:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Експертиза в галузi державного експортного контролю проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, для вирiшення питання про можливiсть надання вiдповiдних дозволiв, висновкiв чи мiжнародних iмпортних сертифiкатiв, можливiсть проведення реєстрацiї суб'єктiв господарювання, державних замовникiв з державного оборонного замовлення у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, як суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв або надання таким суб'єктам, державним замовникам повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю";

     у частинi третiй:

     абзац десятий пiсля слiв "суб'єктiв господарювання" доповнити словами "державних замовникiв з державного оборонного замовлення";

     абзац одинадцятий пiсля слiв "суб'єктам господарювання" доповнити словами "та державним замовникам з державного оборонного замовлення";

     у статтi 12:

     перше речення частини першої пiсля слiв "Суб'єкти господарювання України" доповнити словами "державнi замовники з державного оборонного замовлення";

     абзац другий частини четвертої доповнити словами "державного замовника з державного оборонного замовлення";

     у частинi п'ятiй слова "суб'єкта господарювання та" замiнити словами "суб'єкта господарювання, державного замовника з державного оборонного замовлення та";

     частину шосту пiсля слiв "Суб'єкт господарювання" доповнити словами "державний замовник з державного оборонного замовлення";

     статтю 13 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Державнi замовники з державного оборонного замовлення отримують повноваження на право здiйснення iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України";

     в абзацi третьому частини сьомої статтi 16 слова "юридичної особи - суб'єкта" замiнити словом "суб'єкта";

     у статтi 17:

     частину першу пiсля слiв "суб'єктами господарювання" доповнити словами "державними замовниками з державного оборонного замовлення";

     частину третю пiсля слiв "Суб'єкт господарювання" доповнити словами "державний замовник з державного оборонного замовлення";

     у статтi 25:

     у частинi третiй слова "суб'єкту господарювання" замiнити словами "суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв";

     у частинi четвертiй слова "товарiв - юридичною особою, яка" замiнити словами "товарiв, який";

     частину п'яту пiсля слiв "суб'єкта господарювання" доповнити словами "державного замовника з державного оборонного замовлення";

     у частинi шостiй слова "товарiв - юридичною особою" замiнити словом "товарiв", а слова "якщо така особа вчинила порушення" - словами "якщо такий суб'єкт вчинив порушення";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Дiя цiєї статтi не поширюється на державних замовникiв з державного оборонного замовлення в частинi накладення штрафiв та скасування реєстрацiї як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв";

     у частинах четвертiй, п'ятiй та сьомiй статтi 26 слова "суб'єкт господарювання - юридична особа" в усiх вiдмiнках замiнити словами "суб'єкт здiйснення мiжнародних передач товарiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у другому реченнi частини першої статтi 30 слова "з центральних органiв виконавчої влади" замiнити словами "з державних замовникiв з державного оборонного замовлення".

     4. У Законi України "Про державне оборонне замовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 6, ст. 45; 2016 р., N 29, ст. 537):

     у пунктi 7 частини першої статтi 1 слова "затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "затвердженi рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим iз комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання нацiональної безпеки i оборони";

     абзац другий частини другої статтi 3 пiсля слiв "бюджетний перiод" доповнити словами "про що iнформує комiтет Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання нацiональної безпеки i оборони";

     частину першу статтi 4 доповнити абзацом п'ятнадцятим такого змiсту:

     "у разi одержання в установленому законодавством порядку повноважень на право здiйснення iмпорту товарiв вiйськового призначення i товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, може укладати договори (контракти) з оборонного замовлення на постачання (закупiвлю) продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом або уповноважувати на укладання таких договорiв (контрактiв) виключно для забезпечення потреб державного замовника суб'єкта господарювання, що належить до сфери його управлiння";

     абзац другий частини шостої статтi 6 пiсля слiв "коригування основних показникiв оборонного замовлення" доповнити словами "за погодженням iз комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання нацiональної безпеки i оборони, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частину третю статтi 7 доповнити абзацами третiм та четвертим такого змiсту:

     "У разi якщо закупiвля продукцiї, робiт i послуг за оборонним замовленням становить державну таємницю, такi продукцiя, роботи i послуги можуть також закуповуватися у iноземних суб'єктiв господарювання. Вiдбiр таких виконавцiв здiйснюється державним замовником без застосування конкурентних, процедур на пiдставi обґрунтованих та документально пiдтверджених результатiв маркетингових дослiджень ринку продукцiї, робiт, послуг оборонного призначення.

     Порядок проведення маркетингових дослiджень ринку продукцiї, робiт, послуг оборонного призначення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     статтю 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Особливостi здiйснення закупiвель продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом

     1. Закупiвля продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом здiйснюється вiдповiдно до статтi 7 цього Закону та законiв України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання".

     2. Закупiвля продукцiї, робiт, послуг оборонного призначення за iмпортом для забезпечення потреб Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань може здiйснюватися в iноземних юридичних осiб шляхом:

     укладення державним замовником (або уповноваженим ним суб'єктом господарювання, що належить до сфери управлiння державного замовника) державного контракту з iноземною юридичною особою - виробником або постачальником продукцiї, робiт i послуг оборонного призначення, за умови надання в установленому законодавством порядку такому державному замовнику повноважень на право здiйснення iмпорту товарiв вiйськового призначення i товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю;

     укладення державним замовником державного контракту з вiтчизняним суб'єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку наданi повноваження на право здiйснення експорту та iмпорту товарiв вiйськового призначення i товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю.

     3. У разi здiйснення закупiвлi продукцiї оборонного призначення в iноземної юридичної особи - виробника або постачальника такої продукцiї, робiт i послуг на суму, що перевищує п'ять мiльйонiв євро, обов'язковою умовою такої закупiвлi є одержання Україною в особi офсетного бенефiцiара вiдповiдних компенсацiй.

     Одержання Україною компенсацiй здiйснюється шляхом укладення та виконання компенсацiйного (офсетного) договору, який є зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), що укладається в письмовiй формi мiж офсетним бенефiцiаром та iноземною юридичною особою.

     Офсетним бенефiцiаром, що отримує компенсацiї, може бути державний замовник або iнший суб'єкт вiдносин державної форми власностi, вiдбiр якого здiйснюється офсетною комiсiєю за поданням державного замовника.

     Порядок укладення компенсацiйних (офсетних) договорiв та види компенсацiй визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для вирiшення питань з органiзацiї та координацiї дiяльностi щодо проведення переговорiв з iноземною юридичною особою про одержання Україною компенсацiй, укладення та виконання компенсацiйних (офсетних) договорiв Кабiнет Мiнiстрiв України утворює постiйно дiючу офсетну комiсiю у складi представникiв державних замовникiв, iнших державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй.

     Положення про офсетну комiсiю затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Iнформацiйне, органiзацiйне, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi офсетної комiсiї здiйснює центральний орган виконавчої влади, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. В умовах особливого перiоду, введення надзвичайного стану, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях компенсацiйнi (офсетнi) договори можуть не укладатися. Рiшення про неукладення компенсацiйного (офсетного) договору приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням державного замовника".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 сiчня 2019 року
N 2672-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.