ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 23 вересня 2010 року N 2561-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 1 липня 2014 року N 1560-VII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 17 сiчня 2019 року N 2672-VIII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 17 липня 2020 року N 808-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX

(У текстi Закону слова "суб'єкт пiдприємницької дiяльностi" та "суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "суб'єкт господарювання" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 23 вересня 2010 року N 2561-VI)

(У текстi Закону слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

     Цей Закон регулює дiяльнiсть, пов'язану з державним контролем за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, з метою забезпечення захисту нацiональних iнтересiв України, дотримання нею мiжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобiв її доставки, обмеження передач звичайних видiв озброєння, а також здiйснення заходiв щодо недопущення використання зазначених товарiв у терористичних та iнших протиправних цiлях.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     мiжнароднi передачi товарiв - експорт, iмпорт, реекспорт товарiв, їх тимчасове вивезення за межi України або тимчасове ввезення на її територiю, транзит товарiв територiєю України, а також будь-якi iншi передачi товарiв, що здiйснюються за межами України;

(абзац другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     експорт - продаж або передача на iнших законних пiдставах товарiв iноземним суб'єктам господарської та iншої дiяльностi з вивезенням або без вивезення цих товарiв за межi митного кордону України, включаючи реекспорт товарiв, у тому числi:

     продаж або передача товарiв в Українi посольству чи представнику будь-якої юридичної особи iноземної держави, iноземцю чи особi без громадянства;

     продаж або передача в Українi чи за її межами права управлiння (контролю) товарами вiдповiдно юридичнiй особi iноземної держави чи її представнику, iноземцю чи особi без громадянства, у тому числi через засоби зв'язку;

     розкриття технологiї iноземцю чи особi без громадянства;

     фактичне вiдвантаження товарiв з метою подальшої їх передачi або перемiщення за межi України;

     ембарго (повне або часткове) - заборона чи обмеження експорту товарiв до держав, визначених мiжнародними органiзацiями, членом яких є Україна, або до держав, щодо яких проводиться вiдповiдна нацiональна полiтика;

     iмпорт - купiвля або отримання на iнших законних пiдставах вiд iноземних суб'єктiв господарської та iншої дiяльностi товарiв iз ввезенням або без ввезення цих товарiв в Україну, включаючи їх купiвлю для власного споживання фiлiями та представництвами установ i органiзацiй України, що знаходяться за її межами, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном;

     реекспорт - продаж або передача на iнших законних пiдставах iноземним суб'єктам господарської та iншої дiяльностi з вивезенням або без вивезення за межi України товарiв, ранiше iмпортованих в Україну;

     транзит - перевезення товарiв з однiєї до iншої iноземної держави територiєю України мiж двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України, за винятком випадкiв, коли право власностi чи право володiння та користування товаром у разi такого перевезення на територiї України в установленому порядку переходить вiд однiєї до iншої особи;

     тимчасове вивезення товарiв - вивезення товарiв з України до iноземної держави з наступним їх поверненням в Україну;

     тимчасове ввезення товарiв - ввезення товарiв в Україну з iноземної держави з наступним їх вивезенням за межi України;

     товари - товари вiйськового призначення та подвiйного використання;

     товари вiйськового призначення в сукупностi чи окремо - це:

     вироби вiйськового призначення - озброєння, боєприпаси, вiйськова та спецiальна технiка, спецiальнi комплектуючi вироби для їх виробництва, вибуховi речовини, а також матерiали та обладнання, спецiально призначенi для розроблення, виробництва або використання зазначених виробiв;

     послуги вiйськового призначення - надання iноземним юридичним чи фiзичним особам в Українi або за її межами послуг, у тому числi посередницьких (брокерських), у сферi розроблення, виробництва, будiвництва, складання, випробування, ремонту, технiчного обслуговування, модифiкацiї, модернiзацiї, експлуатацiї, управлiння, демiлiтаризацiї, знищення, збуту, зберiгання, виявлення, iдентифiкацiї, придбання або використання виробiв чи технологiй вiйськового призначення, а також надання зазначеним юридичним особам iноземної держави чи її представникам або iноземцям послуг з фiнансування таких робiт;

     технологiї вiйськового призначення - спецiальна iнформацiя в будь-якiй формi (за винятком загальнодоступної iнформацiї), необхiдна для розроблення, виробництва або використання виробiв вiйськового призначення та надання послуг вiйськового призначення. Ця iнформацiя може надаватися у формi технiчних даних або технiчної допомоги:

     технiчнi данi - проекти, плани, креслення, схеми, дiаграми, моделi, формули, специфiкацiї, програмне забезпечення, посiбники та iнструкцiї, розмiщенi на паперi або iнших, у тому числi й електронних, носiях iнформацiї;

     технiчна допомога - проведення iнструктажiв, надання консультацiй, здiйснення заходiв з метою пiдвищення квалiфiкацiї, навчання, практичного освоєння методiв роботи;

     базовi технологiї - технологiї, якi визначають принцип роботи i використання технiки, та елементи технологiй, без яких вiйськова технiка не може бути створена i використана;

     товари подвiйного використання - окремi види виробiв, обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, спецiально не призначенi для вiйськового використання, а також послуги (технiчна допомога), пов'язанi з ними, якi, крiм цивiльного призначення, можуть бути використанi у вiйськових або терористичних цiлях чи для розроблення, виробництва, використання товарiв вiйськового призначення, зброї масового знищення, засобiв доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числi окремi види ядерних матерiалiв, хiмiчних речовин, бактерiологiчних, бiологiчних та токсичних препаратiв, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(абзац двадцять другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     послуги (технiчна допомога) подвiйного використання - надання iноземним юридичним особам чи iноземцям в Українi або за її межами технiчної пiдтримки, пов'язаної з ремонтом, розробленням, виробництвом, використанням, складанням, випробуванням, модифiкацiєю, модернiзацiєю, пiдтримкою в робочому станi, включаючи авторський та гарантiйний нагляд, або будь-яке iнше технiчне обслуговування систем, обладнання та їх компонентiв, програмного забезпечення та технологiй, що пiдлягають державному експортному контролю. Послуга (технiчна допомога) може набувати форми iнструктажу, пiдвищення квалiфiкацiї, навчання, практичного освоєння методiв роботи, надання консультацiй i може включати передачу технiчних даних;

(статтю 1 доповнено новим абзацом двадцять третiм згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, у зв'язку з цим абзаци двадцять третiй - сороковий вважати вiдповiдно абзацами двадцять четвертим - сорок першим)

     кiнцевi споживачi - суб'єкти господарювання України, державнi органи України, Збройнi Сили України та iншi вiйськовi формування, правоохороннi органи, iноземнi суб'єкти господарської та iншої дiяльностi, якi безпосередньо є споживачами товарiв, вiдповiдно iмпортованих в Україну або експортованих з України;

     вiйськове кiнцеве використання - використання будь-яких товарiв з метою розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технiчного обслуговування, модифiкацiї, модернiзацiї, експлуатацiї, зберiгання, виявлення, iдентифiкацiї, придбання виробiв вiйськового призначення, у тому числi:

     використання виробничого, випробувального або технологiчного обладнання та його компонентiв;

     використання будь-яких складових частин зазначених товарiв, а також обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй чи надання будь-яких послуг;

     включення таких товарiв до складу виробiв вiйськового призначення;

     суб'єкт здiйснення мiжнародних передач товарiв - зареєстрований центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, державний замовник у сферi оборони та суб'єкт господарювання України, який має намiр здiйснювати або здiйснює мiжнароднi передачi товарiв, включаючи посередницьку (брокерську) дiяльнiсть;

(абзац двадцять дев'ятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     дозвiл - документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, який надає право на експорт чи iмпорт товарiв. Дозвiл може бути разовим, генеральним або вiдкритим;

(абзац тридцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     висновок - документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, який надає право на тимчасове ввезення або вивезення товарiв чи їх транзит, проведення переговорiв, пов'язаних з укладанням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про мiжнароднi передачi товарiв вiйськового призначення або про експорт товарiв подвiйного використання та iнших товарiв до держав, стосовно яких установлено часткове ембарго на поставки таких товарiв. Висновок може бути разовим, генеральним або вiдкритим;

(абзац тридцять перший статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     разовий дозвiл чи висновок - дозвiл чи висновок, який надається суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв або суб'єктам, зазначеним у частинi третiй статтi 15 цього Закону, для проведення вiдповiдних переговорiв або здiйснення конкретної мiжнародної передачi товарiв визначеному кiнцевому споживачу iз зазначенням їх найменування, кiлькостi, вартостi, особливих умов поставки, назви iноземного суб'єкта господарської або iншої дiяльностi, держави призначення або походження товарiв та їх кiнцевого споживача;

(абзац тридцять другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     генеральний дозвiл чи висновок - дозвiл чи висновок, який надається суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв для неодноразового проведення вiдповiдних переговорiв чи здiйснення мiжнародних передач товарiв визначеному кiнцевому споживачу iз зазначенням їх найменування, особливих умов поставки, назви iноземного суб'єкта господарської або iншої дiяльностi, держави призначення або походження товарiв та їх кiнцевого споживача;

     вiдкритий дозвiл чи висновок - дозвiл чи висновок, який надається суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв для неодноразового проведення вiдповiдних переговорiв чи здiйснення мiжнародних передач товарiв iз зазначенням тiльки їх найменування, особливих умов поставки та назви держави призначення або походження товарiв;

     державний експортний контроль - комплекс заходiв з контролю за мiжнародними передачами товарiв, їх використанням юридичною чи фiзичною особою, що здiйснюється центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, та iншими державними органами з метою забезпечення захисту iнтересiв нацiональної безпеки та вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань України;

     система внутрiшньофiрмового експортного контролю - комплекс заходiв органiзацiйного, правового, iнформацiйного та iншого характеру, що виконується суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв з метою дотримання ним та пiдпорядкованими йому структурними пiдроздiлами вимог законодавства в галузi експортного контролю;

     посередницька (брокерська) дiяльнiсть - будь-якi дiї суб'єкта господарювання України, що сприяють здiйсненню мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, включаючи дiї з фiнансування, транспортування чи експедирування вантажiв, незалежно вiд походження таких товарiв i територiї, на якiй провадиться зазначена дiяльнiсть;

     документ про гарантiю - документ, який мiстить письмове зобов'язання (пiдтвердження) уповноваженого на це державного органу України або iноземної держави щодо використання в заявлених цiлях товарiв i видається у формi мiжнародного iмпортного сертифiката, сертифiката пiдтвердження доставки чи iншого документа, що мiстить таке зобов'язання (пiдтвердження), а також документ, який мiстить письмове зобов'язання кiнцевого споживача, що видається у формi сертифiката кiнцевого споживача;

     мiжнародний iмпортний сертифiкат - документ, виданий уповноваженим на це державним органом держави-iмпортера, який пiдтверджує зобов'язання iмпортера iмпортувати товари до своєї держави, а якщо товари не будуть до неї iмпортованi, то не вiдправляти їх в iнше мiсце без дозволу зазначеного державного органу;

     сертифiкат пiдтвердження доставки - документ, виданий уповноваженим на це державним органом держави-iмпортера, який пiдтверджує, що зазначенi в ньому товари доставлено до цiєї держави;

     сертифiкат кiнцевого споживача - документ, яким кiнцевий споживач визначає мiсце та мету кiнцевого використання (встановлення) товарiв i гарантує, що цi товари не будуть використанi в iнших цiлях, нiж зазначенi в сертифiкатi, не будуть переданi iншому споживачу на територiї держави призначення або реекспортованi без дозволу вiдповiдного державного органу, а також бере на себе iншi гарантiї (зобов'язання) щодо iмпортованих товарiв, передбаченi умовами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) чи вимогами держави - експортера товару.

(абзац сорок перший статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     Стаття 2. Сфера застосування Закону

     Дiя цього Закону поширюється на дiяльнiсть, пов'язану з мiжнародними передачами товарiв, включаючи надання посередницьких (брокерських) послуг, виробниче, науково-технiчне та iнше кооперування, демонстрування товарiв як експонатiв на мiжнародних виставках та ярмарках з метою рекламування, проведення випробувань, торгiвлю та операцiї з обмiну ними.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     Дiя цього Закону не поширюється на:

     перемiщення товарiв у зв'язку iз заходами, що проводяться вiйськовими формуваннями, правоохоронними органами, органами та пiдроздiлами цивiльного захисту України за її межами або пiдроздiлами збройних сил iнших держав на територiї України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, якщо ними передбаченi спецiальнi механiзми контролю за перемiщенням таких товарiв;

     мiжнароднi передачi газової, спортивної чи мисливської зброї, зброї, що споряджається гумовими або аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї, iншої зброї, на яку поширюється дiя дозвiльної системи щодо обiгу такої зброї, а також складовi частини, патрони та боєприпаси до неї;

     мiжнароднi передачi спецiальних засобiв, що застосовуються пiд час охорони громадського порядку, за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     вивезення, ввезення згiдно з мiжнародними договорами табельної та службово-штатної зброї пiд час виконання службових обов'язкiв полiцейськими, вiйськовослужбовцями, iншими особами, якi вiдповiдно до законодавства України мають право на носiння такої зброї;

(абзац п'ятий частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)
(частина друга статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     ввезення на перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства спецiальних засобiв iндивiдуального захисту (каски, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи їх еквiваленти та спецiально призначенi для них компоненти (тобто пiдшоломи, амортизатори), код товару згiдно з УКТ ЗЕД 6506 10 80 00; бронежилети, код товару згiдно з УКТ ЗЕД 6211 43 90 00, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або вiйськових умов для потреб правоохоронних органiв, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, iнших суб'єктiв, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону;

(частину другу статтi 2 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014р. N 1560-VII)

     мiжнароднi передачi технiчних засобiв розвiдки, озброєння, боєприпасiв, вiйськової та спецiальної технiки, якi прямо чи опосередковано використовуються розвiдувальними органами для здiйснення розвiдувальної дiяльностi або для органiзацiї чи забезпечення її здiйснення.

(частину другу статтi 2 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Стаття 3. Правова основа державного експортного контролю

     Правову основу державного експортного контролю становлять Конституцiя України, цей та iншi закони України, акти Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, iншi нормативно-правовi акти, а також мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 4. Принципи державної полiтики в галузi державного експортного контролю

     Державна полiтика в галузi державного експортного контролю формується вiдповiдно до таких основних принципiв:

     прiоритетнiсть нацiональних iнтересiв України - полiтичних, економiчних та вiйськових, захист яких є необхiдним для забезпечення нацiональної безпеки;

     обов'язковiсть виконання мiжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобiв її доставки та встановлення державного контролю за здiйсненням мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення i подвiйного використання, а також забезпечення здiйснення заходiв щодо недопущення використання зазначених товарiв у терористичних та iнших протиправних цiлях;

     законнiсть;

     здiйснення експортного контролю тiльки тiєю мiрою, що необхiдна для досягнення його цiлей;

     узгодження процедур i правил державного експортного контролю з мiжнародно-правовими нормами та практикою;

     забезпечення взаємодiї з мiжнародними органiзацiями та iноземними державами в галузi державного експортного контролю з метою змiцнення мiжнародної безпеки i стабiльностi, у тому числi з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення та засобiв її доставки.

     Стаття 5. Методи здiйснення державного експортного контролю

     Методами здiйснення державного експортного контролю є:

     iдентифiкацiя товарiв, що передбачає встановлення вiдповiдностi конкретних товарiв, якi є об'єктами мiжнародних передач, найменуванню та опису товарiв, внесених до спискiв товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю;

     надання дозволiв чи висновкiв на здiйснення мiжнародних передач товарiв або проведення переговорiв щодо здiйснення таких передач;

     здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв вiдповiдно до законодавства;

     застосування санкцiй до суб'єктiв господарювання, якi порушили порядок здiйснення таких передач, установлений цим Законом та iншими актами законодавства в галузi експортного контролю.

     Стаття 6. Повноваження органiв державної влади в галузi державного експортного контролю

     Законодавчi основи державної полiтики в галузi державного експортного контролю визначає Верховна Рада України.

     Загальне керiвництво державною полiтикою в галузi державного експортного контролю вiдповiдно до Конституцiї України здiйснює Президент України.

     Рада нацiональної безпеки i оборони України координує дiяльнiсть та здiйснює контроль за дiями органiв виконавчої влади в галузi державного експортного контролю.

     Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує здiйснення державної полiтики в галузi державного експортного контролю.

     Реалiзацiю державної полiтики в галузi державного експортного контролю забезпечують центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, а також мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади, розвiдувальнi органи України, уповноваженi згiдно iз законодавством здiйснювати заходи в галузi державного експортного контролю. Зазначенi органи виконавчої влади можуть також залучати до участi в здiйсненнi заходiв державного експортного контролю iншi центральнi органи виконавчої влади, представництва України за кордоном та юридичних осiб, дiяльнiсть яких безпосередньо не пов'язана з державним експортним контролем, за згодою їх керiвникiв.

(частина п'ята статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, безпосередньо або спiльно з iншими центральними органами виконавчої влади та розвiдувальними органами України сприяє здiйсненню дiяльностi, пов'язаної з мiжнародною передачею товарiв, коли це вiдповiдає нацiональним iнтересам, передусiм завдяки створенню нових i збереженню iснуючих робочих мiсць у галузi високих технологiй, або обмежує чи забороняє провадження такої дiяльностi в разi, коли це суперечить нацiональним iнтересам України, її мiжнародним зобов'язанням, цiлям боротьби з тероризмом, а також у разi, коли є пiдстави вважати, що зазначенi товари належать до зброї масового знищення чи призначенi для створення такої зброї, засобiв її доставки, або за вiдсутностi належних гарантiй (зобов'язань) щодо кiнцевого використання товарiв.

(частина шоста статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Стаття 7. Обмiн iнформацiєю у процесi здiйснення державного експортного контролю

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, має право отримувати безоплатно вiд iнших органiв виконавчої влади, суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв iнформацiю, необхiдну для здiйснення повноважень у галузi державного експортного контролю, використовувати її та здiйснювати мiжнародний обмiн цiєю iнформацiєю.

     Iнформацiя про мiжнароднi передачi товарiв, отримана органами, що здiйснюють державний експортний контроль, вiд органiв виконавчої влади, суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв та в рамках мiжнародного обмiну такою iнформацiєю, використовується виключно в цiлях експортного контролю i захисту нацiональних iнтересiв.

     Обмiн iнформацiєю, пов'язаною з мiжнародними передачами товарiв, з вiдповiдними органами iнших держав та мiжнародними органiзацiями не повинен суперечити законодавству України, її нацiональним iнтересам.

Роздiл II
ОСНОВИ ОРГАНIЗАЦIЇ ТА ЗДIЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

     Стаття 8. Порядок здiйснення контролю за мiжнародними передачами товарiв

     Порядок здiйснення контролю за мiжнародними передачами товарiв установлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до цього та iнших законiв України, актiв Президента України залежно вiд конкретних груп товарiв та видiв їх мiжнародних передач.

(стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     Стаття 9. Списки товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю

     Найменування та опис товарiв, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю, вносяться до спискiв товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю (далi - списки).

     Списки складаються за вiдповiдними групами товарiв центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, iз залученням заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади. До складання спискiв можуть також залучатися представники пiдприємств, наукових установ, органiзацiй, а також їх об'єднань.

     Списки затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Застосування процедур державного експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення, засобiв її доставки та звичайних озброєнь

     При отриманнi центральними органами виконавчої влади, що здiйснюють державний експортний контроль, та розвiдувальними органами України, якi беруть участь у заходах експортного контролю, iнформацiї про намiри або можливiсть використання будь-яких товарiв, не внесених до спискiв, у державах, що є їх кiнцевими споживачами, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технiчного обслуговування, модифiкацiї, модернiзацiї, експлуатацiї, управлiння, зберiгання, виявлення, iдентифiкацiї або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобiв її доставки зазначенi органи зобов'язанi поiнформувати про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, який має право у зв'язку з цим застосовувати до таких товарiв процедури державного експортного контролю.

(частина перша статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Державний експортний контроль здiйснюється також i стосовно експорту, iмпорту або тимчасового вивезення товарiв, не внесених до спискiв, у разi, коли:

(абзац перший частини другої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     такi товари ввозяться на територiю України з наданням мiжнародного iмпортного сертифiката на вимогу держави-експортера;

     експорт або тимчасове вивезення таких товарiв за межi України здiйснюється до держав, стосовно яких резолюцiями Ради безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, iнших мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна, чи нацiональним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання таких товарiв.

     Якщо будь-якому суб'єкту господарювання повiдомлено центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, або йому стало вiдомо iншим шляхом про можливiсть повного чи часткового використання будь-яких товарiв, що передбачаються для експорту або тимчасового вивезення до iнших держав, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технiчного обслуговування, модифiкацiї, модернiзацiї, експлуатацiї, управлiння, зберiгання, виявлення, iдентифiкацiї або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобiв її доставки, або для вiйськового кiнцевого використання у державах, стосовно яких резолюцiями Ради безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, iнших мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна, чи нацiональним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарiв вiйськового призначення, цей суб'єкт зобов'язаний звернутися до спецiально уповноваженого органу з питань державного експортного контролю за отриманням дозволу на право здiйснення експорту цих товарiв незалежно вiд того, зазначенi вони у списках чи нi.

     Стаття 11. Експертиза в галузi державного експортного контролю

     Експертиза в галузi державного експортного контролю проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, для вирiшення питання про можливiсть надання вiдповiдних дозволiв, висновкiв чи мiжнародних iмпортних сертифiкатiв, можливiсть проведення реєстрацiї суб'єктiв господарювання, державних замовникiв у сферi оборони у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, як суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв або надання таким суб'єктам, державним замовникам повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, у редакцiї Закону України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, має право отримувати вiд центральних органiв виконавчої влади та iнших державних органiв, установ та органiзацiй iнформацiю з питань, вiднесених до їхньої компетенцiї, та залучати такi органи, установи та органiзацiї до проведення експертизи. У визначених законодавством випадках при проведеннi експертизи центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, може залучати розвiдувальнi органи України.

(статтю 11 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, у зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою, частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Основними завданнями експертизи в галузi державного експортного контролю є:

     оцiнка стану забезпечення захисту iнтересiв нацiональної безпеки, дотримання мiжнародних зобов'язань України, пов'язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобiв її доставки та обмеженням передач звичайних озброєнь, а також заходiв щодо недопущення використання зазначених товарiв у терористичних та iнших протиправних цiлях;

     оцiнка значення експорту товарiв з точки зору можливостi створення в державi, яка є кiнцевим споживачем цих товарiв, зброї масового знищення або засобiв її доставки, звичайних видiв озброєння та вiйськової технiки або придбання будь-яких товарiв, що можуть бути використанi у створеннi зброї масового знищення чи засобiв її доставки;

     визначення належностi найменувань та описiв товарiв, поданих на експертизу, до найменувань та описiв товарiв, внесених до вiдповiдних спискiв товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю;

     визначення походження товарiв;

     перевiрка наявностi гарантiй щодо доставки товарiв заявленому кiнцевому споживачу та їх використання у заявлених цiлях;

     оцiнка стану додержання суб'єктами здiйснення мiжнародних передач товарiв законодавства в галузi державного експортного контролю, встановлення наявностi в них вiдповiдних систем внутрiшньофiрмового експортного контролю та органiзацiйних документiв, якi регламентують роботу цих систем;

     визначення можливостi видачi дозволiв на право експорту, iмпорту товарiв чи висновкiв на право транзиту товарiв або проведення переговорiв, пов'язаних з укладанням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на здiйснення мiжнародних передач товарiв, а також доцiльностi скасування або зупинення дiї цих дозволiв (висновкiв) у разi виявлення фактiв порушення законодавства в галузi державного експортного контролю;

(абзац восьмий частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     визначення можливостi надання суб'єктам здiйснення мiжнародних передач товарiв iмпортних сертифiкатiв, а також доцiльностi скасування або зупинення дiї цих документiв у разi виявлення фактiв порушення законодавства в галузi державного експортного контролю;

(абзац дев'ятий частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     визначення можливостi проведення реєстрацiї суб'єктiв господарювання, державних замовникiв у сферi оборони, якi мають намiр здiйснювати мiжнароднi передачi товарiв, у тому числi реєстрацiї юридичних чи фiзичних осiб України, що мають намiр провадити посередницьку (брокерську) дiяльнiсть, пов'язану з мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю;

(абзац десятий частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     визначення можливостi внесення до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо надання ним суб'єктам господарювання та державним замовникам у сферi оборони повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю;

(абзац одинадцятий частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     визначення належностi товарiв до матерiальних носiїв секретної iнформацiї та грифу секретностi цих носiїв;

(абзац дванадцятий частини третьої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     визначення iнших чинникiв, якi можуть сприяти обґрунтованому прийняттю рiшень у галузi державного експортного контролю.

     Експертами не можуть призначатися представники фiрм чи органiзацiй, заiнтересованих у висновках експертизи. Тривалiсть експертизи не повинна перевищувати 30 днiв з дня подачi усiх необхiдних документiв до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, а в разi, коли потрiбне додаткове мiжвiдомче узгодження, - пiсля завершення такого узгодження.

     Порядок проведення експертизи в галузi експортного контролю визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 12. Реєстрацiя суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв

     Суб'єкти господарювання України, державнi замовники у сферi оборони, якi мають намiр здiйснювати мiжнароднi передачi товарiв, у тому числi проводити посередницьку (брокерську) дiяльнiсть, пов'язану з мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, попередньо реєструються як суб'єкти здiйснення мiжнародних передач товарiв центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю. З цiєю метою зазначенi суб'єкти подають вiдомостi та документи, необхiднi для проведення попередньої експертизи товарiв, до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю. За пiдсумками експертизи центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, iдентифiкує товари, визначає умови здiйснення їх мiжнародних передач до конкретних держав, залежно вiд категорiї товарiв, видiв мiжнародних передач таких товарiв тощо, та видає зазначеним суб'єктам посвiдчення про їх реєстрацiю як суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв разом з вiдповiдними роз'ясненнями про особливостi здiйснення таких передач.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     Строк розгляду заяв та прийняття рiшення про видачу або вiдмову у видачi посвiдчення про реєстрацiю, якщо не потрiбне додаткове мiжвiдомче узгодження, становить 30 робочих днiв з дня надходження всiх необхiдних документiв.

(статтю 12 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     У разi виникнення потреби у проведеннi додаткового мiжвiдомчого узгодження загальний строк розгляду заяв та прийняття рiшення про видачу або вiдмову у видачi посвiдчення про реєстрацiю не може перевищувати 60 робочих днiв з дня надходження всiх необхiдних документiв.

(статтю 12 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     У видачi посвiдчення про реєстрацiю вiдмовляється, посвiдчення: про реєстрацiю скасовується або його дiя зупиняється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, у разi:

     припинення в установленому законодавством порядку дiяльностi суб'єкта господарювання, державного замовника у сферi оборони;

(абзац другий частини четвертої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     встановлення, що посвiдчення або вiдповiднi роз'яснення до нього наданi на пiдставi недостовiрних даних.

(статтю 12 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, у зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою)

     Попередня iдентифiкацiя товарiв, а також здiйснення необхiдних заходiв, пов'язаних з отриманням дозвiльних документiв на здiйснення мiжнародних передач таких товарiв є обов'язком суб'єкта господарювання, державного замовника у сферi оборони та суб'єктiв, зазначених у частинi третiй статтi 15 цього Закону.

(частина п'ята статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     Суб'єкт господарювання, державний замовник у сферi оборони та суб'єкти, зазначенi у частинi третiй статтi 15 цього Закону, мають право доручити проведення попередньої iдентифiкацiї товарiв юридичнiй особi, яка отримала в установленому порядку повноваження на здiйснення дiяльностi щодо попередньої iдентифiкацiї товарiв.

(частина шоста статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, надає юридичним особам повноваження на здiйснення дiяльностi щодо попередньої iдентифiкацiї товарiв у галузi державного експортного контролю та видає таким юридичним особам вiдповiднi свiдоцтва з додатками, у яких зазначаються перелiки штатних i позаштатних експертiв та вiдповiдних позицiй товарiв (або груп товарiв), щодо яких експертами здiйснюється попередня iдентифiкацiя товарiв.

(статтю 12 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, у зв'язку з цим частину сьому вважати вiдповiдно частиною восьмою)

     Порядок надання таких повноважень визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Строк розгляду заяв та прийняття рiшення про видачу або вiдмову у видачi свiдоцтва про отримання юридичною особою повноважень на здiйснення дiяльностi щодо попередньої iдентифiкацiї товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, якщо не потрiбне додаткове мiжвiдомче узгодження, становить 45 робочих днiв з дня надходження всiх необхiдних документiв.

(статтю 12 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     У разi необхiдностi проведення додаткового мiжвiдомчого узгодження мiнiстерства, iншi державнi органи повиннi надати вiдповiдний висновок протягом 15 днiв з дня отримання вiдповiдного запиту центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю.

(статтю 12 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     У видачi свiдоцтва про отримання повноважень на здiйснення дiяльностi щодо попередньої iдентифiкацiї товарiв у галузi державного експортного контролю або у продовженнi строку його дiї вiдмовляється у разi:

     наявностi в документах, наданих юридичною особою, недостовiрної iнформацiї;

     неподання юридичною особою всiх необхiдних документiв;

     порушення юридичною особою законодавства у галузi державного експортного контролю.

(статтю 12 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     Свiдоцтво про надання повноважень пiдлягає скасуванню у разi:

     порушення уповноваженою юридичною особою законодавства у галузi державного експортного контролю;

     надання уповноваженою юридичною особою завiдомо неправдивого висновку щодо попередньої iдентифiкацiї товарiв;

     встановлення, що свiдоцтво про отримання юридичною особою повноважень на здiйснення дiяльностi щодо попередньої iдентифiкацiї товарiв у галузi державного експортного контролю надано юридичнiй особi на пiдставi наданих такою особою недостовiрних даних;

     надання уповноваженою юридичною особою висновку щодо попередньої iдентифiкацiї, пiдготовленого з порушенням встановленої у додатках до свiдоцтва вiдповiдностi експертiв та товарiв (груп товарiв), щодо яких вони здiйснюють експертизу;

     припинення юридичної особи або за заявою цiєї особи.

(статтю 12 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     Стаття 13. Повноваження на право здiйснення мiжнародних передач товарiв

     Для здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, суб'єкти господарювання повиннi отримати вiд Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiднi повноваження.

     Порядок отримання та скасування повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державнi замовники у сферi оборони отримують повноваження на право здiйснення iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

(статтю 13 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     Стаття 14. Система внутрiшньофiрмового експортного контролю

     З метою забезпечення виконання вимог законодавства в галузi державного експортного контролю на всiх етапах здiйснення мiжнародних передач товарiв суб'єкт здiйснення мiжнародних передач товарiв створює систему внутрiшньофiрмового експортного контролю згiдно з рекомендацiями центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, який сприяє створенню такої системи i надає цьому суб'єкту iнформацiйно-методичну допомогу.

     Створення системи внутрiшньофiрмового експортного контролю є обов'язковим для суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв, який має намiр отримати вiд Кабiнету Мiнiстрiв України повноваження на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, або в разi, коли цей суб'єкт має намiр отримати генеральний чи вiдкритий дозвiл або висновок.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, здiйснює атестацiю систем внутрiшньофiрмового експортного контролю, створених суб'єктами здiйснення мiжнародних передач товарiв, та видає таким суб'єктам вiдповiднi свiдоцтва про таку атестацiю.

     Порядок здiйснення атестацiї визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 15. Дозвiл та висновок

     Дозвiл чи висновок оформляється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, як разовий, генеральний чи вiдкритий.

     Разовий дозвiл чи висновок надається суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв для проведення переговорiв, пов'язаних з укладанням конкретних зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на здiйснення мiжнародних передач товарiв, або для здiйснення конкретних передач товарiв згiдно iз зазначеними договорами (контрактами) i є дiйсним протягом установленого строку, але не бiльш як протягом одного року. Цей строк може бути продовжено центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, на пiдставi обґрунтованого звернення суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв, але не бiльш як на строк дiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Разовий дозвiл чи висновок може надаватися iноземному суб'єкту господарської або iншої дiяльностi, який здiйснює мiжнароднi передачi товарiв подвiйного використання вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених вiд iменi України чи Уряду України, або транзит товарiв територiєю України, тимчасове ввезення товарiв на територiю України для їх демонстрування як експонатiв на мiжнародних виставках та ярмарках, проведення випробувань; вiйськовим формуванням, правоохоронним органам, органам та пiдроздiлам цивiльного захисту України, якi здiйснюють тимчасове вивезення або ввезення товарiв для проведення навчань чи забезпечення дiяльностi таких формувань за межами України або iмпорт чи тимчасове ввезення товарiв на територiю України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, укладених вiд iменi України чи Уряду України, крiм зазначених у частинi другiй статтi 2 цього Закону.

(статтю 15 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, у зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - десятою)

     Генеральний дозвiл чи висновок може надаватися суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв у разi, коли передбачається неодноразове проведення переговорiв, пов'язаних з укладанням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), або неодноразове здiйснення таких передач конкретним кiнцевим споживачам за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), що укладаються протягом дiї дозволу чи висновку i є дiйсними протягом установленого строку, але не бiльш як три роки.

     Вiдкритий дозвiл чи висновок може надаватися суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв вiдповiдно в разi, коли передбачається неодноразове проведення переговорiв, пов'язаних з укладанням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), або неодноразове здiйснення таких передач рiзним кiнцевим споживачам конкретної держави призначення за такими договорами (контрактами), що укладаються протягом строку дiї такого дозволу чи висновку в рамках вiдповiдних мiжнародних договорiв, або в разi здiйснення таких передач з державами, якi є учасниками мiжнародних режимiв експортного контролю чи стосовно яких здiйснюється вiдповiдна державна полiтика, i є дiйсним протягом установленого строку, але не бiльш як три роки.

     Обов'язковими умовами надання суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв генерального та вiдкритого дозволу чи висновку є створення в цього суб'єкта системи внутрiшньофiрмового експортного контролю, яка забезпечує виконання вимог державного експортного контролю у процесi здiйснення конкретних мiжнародних передач товарiв, забезпечення належного зберiгання документiв, пов'язаних з такими передачами, та подання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, звiтностi про фактичне використання зазначеного дозволу чи висновку.

     Строк розгляду заяв та прийняття рiшення про видачу або вiдмову у видачi дозволiв або висновкiв у разi, якщо не потрiбне додаткове мiжвiдомче узгодження, встановлюється залежно вiд категорiї товарiв, але не може перевищувати з дня надходження всiх необхiдних документiв.

(абзац перший частини сьомої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     45 днiв - щодо експорту (реекспорту) товарiв вiйськового призначення;

     30 днiв - щодо експорту (реекспорту) товарiв подвiйного використання та тимчасового вивезення (ввезення) будь-яких товарiв;

     15 днiв - щодо iмпорту та транзиту товарiв, а також тимчасового вивезення або ввезення товарiв для демонстрування на виставках, ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з iншою подiбною метою, якщо це не передбачає передачу права власностi на товар.

     У разi виникнення потреби у проведеннi мiжвiдомчого узгодження загальний строк розгляду заяв та прийняття рiшення про видачу або вiдмову у видачi дозволiв або висновкiв не може перевищувати 90 днiв з дня надходження всiх необхiдних документiв.

     До строку розгляду заяв та прийняття вiдповiдних рiшень не зараховується час, необхiдний для надходження вiд суб'єктiв, зазначених у цiй статтi, всiх необхiдних документiв.

     У разi якщо всi необхiднi документи не надiйшли протягом двох мiсяцiв, заява вважається вiдхиленою i розгляду не пiдлягає.

(частину восьму i дев'яту статтi 15 замiнено частинами згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, у зв'язку з цим частину десяту вважати вiдповiдно частиною одинадцятою)

     У разi необхiдностi продовження термiну розгляду заяви порядок його продовження встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 16. Отримання дозволу, висновку чи мiжнародного iмпортного сертифiката

     Рiшення про надання дозволу, висновку чи мiжнародного iмпортного сертифiката приймається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, за результатами експертизи в галузi експортного контролю.

     Для отримання дозволу, висновку чи мiжнародного iмпортного сертифiката суб'єкт здiйснення мiжнародних передач товарiв або суб'єкти, зазначенi у частинi третiй статтi 15 цього Закону, мають звернутися з письмовою заявою до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю. У заявi зазначаються данi, необхiднi для проведення експертизи та прийняття рiшення по сутi заяви, зокрема достовiрнi вiдомостi про суб'єктiв, що беруть участь у здiйсненнi мiжнародних передач товарiв, про товари та порядок їх мiжнародної передачi. У випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, разом iз заявою подаються оригiнали документiв про гарантiї та iншi необхiднi для проведення експертизи документи.

(частина друга статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     Розгляд заяв про надання дозволiв, висновкiв чи мiжнародних iмпортних сертифiкатiв проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, iз залученням у визначених законодавством випадках iнших державних органiв, а також пiдприємств, установ та органiзацiй будь-якої форми власностi за згодою їх керiвникiв пiд час розгляду питань, що належать до їх компетенцiї.

(частина третя статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Заява про надання дозволу, висновку чи мiжнародного iмпортного сертифiката залишається без розгляду в разi, коли:

     вона подана (пiдписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням вимог цiєї статтi;

(абзац другий частини четвертої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     документи подано не в повному обсязi або оформлено з порушенням вимог цiєї статтi.

     Про залишення заяви щодо надання дозволу, висновку, мiжнародного iмпортного сертифiката без розгляду центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, повiдомляє заявника протягом трьох днiв з дня прийняття такого рiшення з його обґрунтуванням.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в наданнi дозволу, висновку, мiжнародного iмпортного сертифiката центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, повiдомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управлiння, протягом трьох днiв з дня прийняття такого рiшення з його обґрунтуванням.

(частину п'яту статтi 16 замiнено частинами згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, у зв'язку з цим частини шосту, сьому вважати вiдповiдно частинами сьомою, восьмою)

     У наданнi дозволу, висновку чи мiжнародного iмпортного сертифiката вiдмовляється, дозвiл, висновок чи мiжнародний iмпортний сертифiкат скасовується або його дiя зупиняється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, у разi:

(абзац перший частини сьомої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     виникнення потреби в забезпеченнi нацiональних iнтересiв чи додержаннi мiжнародних зобов'язань України;

     припинення в установленому законодавством порядку дiяльностi суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв;

(абзац третiй частини сьомої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв;

     необхiдностi проведення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, додаткової експертизи документiв, наданих для отримання дозволу, висновку чи мiжнародного iмпортного сертифiката;

(абзац п'ятий частини сьомої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     порушення суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв законодавства, у тому числi допущення порушень, передбачених статтею 24 цього Закону;

     скасування реєстрацiї суб'єкта господарювання як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв.

(частину сьому статтi 16 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, забезпечує зберiгання заяв суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв чи суб'єктiв, зазначених у частинi третiй статтi 15 цього Закону та пов'язаних з ними документiв протягом п'яти рокiв з дня надання дозволу, висновку чи мiжнародного iмпортного сертифiката або з дня прийняття рiшення про вiдмову в наданнi такого документа.

(частина восьма статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi дозвiльнi документи на здiйснення мiжнародних передач товарiв (крiм документiв, що мiстять таємну iнформацiю), а також iнформацiю про їх скасування або зупинення дiї в день видачi таких документiв чи прийняття рiшень про їх скасування або зупинення дiї.

(статтю 16 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Замiсть документiв, що мiстять таємну iнформацiю, до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, в день видачi таких документiв передаються вiдкритi вiдомостi про такi документи: назва (тип) документа, ким виданий (орган, установа, органiзацiя), ступiнь секретностi, дата видачi, реєстрацiйний номер.

(статтю 16 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Стаття 17. Зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) про здiйснення мiжнародних передач товарiв

     Зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) стосовно мiжнародних передач товарiв укладаються суб'єктами господарювання, державними замовниками у сферi оборони вiдповiдно до законодавства з урахуванням вимог щодо здiйснення таких передач, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     Суб'єкту господарювання України забороняється укладати зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) стосовно мiжнародних передач будь-яких товарiв або брати участь у їх виконаннi в будь-який iнший спосiб, нiж це передбачено цим Законом, якщо їм стало вiдомо, що такi товари можуть бути використанi iноземною державою або iноземним суб'єктом господарської дiяльностi з метою створення зброї масового знищення чи засобiв її доставки.

     Суб'єкт господарювання, державний замовник у сферi оборони зобов'язаний вiдмовитися вiд виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту) стосовно здiйснення мiжнародної передачi будь-якого товару, якщо йому стало вiдомо, що товар буде використано в iнших цiлях або iншим кiнцевим споживачем, нiж це було визначено в такому договорi (контрактi) чи пов'язаних з ним документах, на пiдставi яких отримано дозвiл, висновок або мiжнародний iмпортний сертифiкат.

(частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

Роздiл III
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З МIЖНАРОДНИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ТОВАРIВ

     Стаття 18. Державний експортний контроль за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладанням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

     Суб'єкт господарювання може проводити з iноземним суб'єктом господарської або iншої дiяльностi переговори, пов'язанi з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) щодо здiйснення експорту товарiв, на поставки яких до вiдповiдної iноземної держави встановлено, виходячи з мiжнародних зобов'язань України, часткове ембарго, тiльки за умови отримання ним позитивного висновку центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, про можливiсть їх проведення.

(частина перша статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 19. Державний експортний контроль за кiнцевим використанням товарiв

     Суб'єкт здiйснення мiжнародних передач товарiв зобов'язаний надати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, повну та достовiрну iнформацiю про вiдоме йому кiнцеве використання товарiв, мiжнародну передачу яких планується здiйснити, а також оригiнали документiв про гарантiї, якi пiдтверджують використання товарiв виключно в заявлених ним або iншим кiнцевим споживачем цiлях.

     Суб'єкт здiйснення мiжнародних передач товарiв повинен вживати заходiв для проведення перевiрки доставки та кiнцевого використання товарiв у разi їх експорту i надавати про це iнформацiю центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, а також сприяти уповноваженим на це державним органам України в проведеннi ними таких перевiрок.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, та уповноваженi на це iншi державнi органи України мають право проводити в порядку, передбаченому частинами четвертою - шостою цiєї статтi, перевiрку доставки чи кiнцевого використання товарiв на будь-якому етапi їх мiжнародної передачi та пiсля фактичної доставки товарiв кiнцевому споживачевi. До проведення такої перевiрки центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, може залучати розвiдувальнi органи України.

(частина третя статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Державний експортний контроль за виконанням кiнцевими споживачами в Українi зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях iмпортованих товарiв здiйснюється на пiдставi результатiв аналiзу звiтiв суб'єктiв господарювання - кiнцевих споживачiв про фактичне застосування товарiв, а також шляхом проведення планових вибiркових перевiрок фактичного використання товарiв за призначенням їх кiнцевими споживачами. Такi перевiрки можуть проводитися уповноваженими посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, або утвореними ним з цiєю метою мiжвiдомчими контрольними комiсiями.

     Перевiрка за участю представникiв iноземних експортерiв та/або компетентних державних органiв держави-експортера фактичного використання кiнцевими споживачами в Українi товарiв, якi були iмпортованi з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях, може проводитися тiльки у випадках, передбачених зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), або коли це обумовлено мiжнародними договорами, учасниками яких є держава експортера та Україна.

     Перевiрка державними органами України використання iноземними кiнцевими споживачами товарiв, iмпортованих з України з наданням письмових державних гарантiй уповноваженими на це державними органами iноземної держави щодо їх використання у заявлених цiлях, може проводитися в разi, коли це передбачено зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), згiдно з якими товари iмпортовано з України, або якщо це обумовлено мiжнародними договорами, учасниками яких є вiдповiдна держава та Україна.

     Порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю, у тому числi видачi мiжнародних iмпортних сертифiкатiв i сертифiкатiв пiдтвердження доставки, установлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 20. Процедура державного експортного контролю при здiйсненнi мiжнародних передач товарiв у рамках мiжнародних договорiв України

     Якщо мiжнародна передача товарiв (у тому числi надання послуг з розробки або створення технологiй) виконується в рамках мiждержавних або мiжурядових договорiв України, якi передбачають таку передачу, то центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, застосовує спрощену процедуру розгляду документiв про надання вiдповiдного дозволу або висновку.

     Пiдставою для застосування такої процедури є визначення в мiждержавному або мiжурядовому договорi конкретних найменувань товарiв, а також їх експортерiв та кiнцевих споживачiв.

     Рiшення про надання дозволу або висновку на здiйснення мiжнародної передачi приймається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, у термiн до 15 днiв з дня отримання вiдповiдних документiв вiд суб'єкта здiйснення мiжнародних передач.

     Стаття 21. Митнi формальностi

     Митнi органи здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для пропуску через митний кордон України, випуску у вiдповiдний митний режим товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання на пiдставi вiдповiдного дозвiльного документа на здiйснення мiжнародних передач товарiв, отриманого вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(частина перша статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi якщо з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, отримано лише нетаємнi вiдомостi про документи, що мiстять таємну iнформацiю, паперовi примiрники документiв, що мiстять таємну iнформацiю, надаються на вимогу митного органу для здiйснення митних формальностей у випадках та порядку, встановлених Митним кодексом України та iншими законами України.

(частина друга статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     На запит iмпортера товарiв, що може подаватися у тому числi з використанням механiзму "єдиного вiкна", митнi органи видають сертифiкат пiдтвердження доставки, яким засвiдчують факт надходження в Україну товарiв, визначених у зазначеному сертифiкатi. Сертифiкат пiдтвердження доставки на вибiр заявника видається у паперовiй формi або у формi електронної (сканованої) копiї паперового документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, з використанням механiзму "єдиного вiкна".

(частина третя статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(частина друга статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Стаття 22. Державний контроль за використанням дозволiв, висновкiв чи мiжнародних iмпортних сертифiкатiв

     Суб'єкт здiйснення мiжнародних передач товарiв, якому надано дозвiл, висновок чи мiжнародний iмпортний сертифiкат, подає до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, письмовi звiти про пiдсумки проведення переговорiв, зазначених у статтi 18 цього Закону, а також про фактично здiйсненi експорт та iмпорт товарiв, визначених у цих документах, та про використання зазначених товарiв у заявлених цiлях. Форма звiту та строки його подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi державного експортного контролю.

(частина перша статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Суб'єкт здiйснення мiжнародних передач товарiв зобов'язаний надати на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, документи та iнформацiю, необхiднi для здiйснення ним заходiв у галузi експортного контролю, у тому числi документи про гарантiї, технiчнi довiдки та iншi документи, пов'язанi з укладанням i виконанням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв, а також забезпечити зберiгання документiв, пов'язаних з укладанням та виконанням зазначених договорiв (контрактiв), на пiдставi яких були отриманi дозволи, висновки чи мiжнароднi iмпортнi сертифiкати, протягом п'яти рокiв з дня закiнчення процесу здiйснення мiжнародної передачi товарiв.

Роздiл IV
ЗАПОБIГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У ГАЛУЗI ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

     Стаття 23. Запобiгання правопорушенням у галузi державного експортного контролю

     З метою запобiгання правопорушенням у галузi державного експортного контролю центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, а також центральнi органи виконавчої влади в межах своїх повноважень мають право проводити розслiдування, пов'язанi з порушеннями законодавства в галузi державного експортного контролю, у тому числi перевiрки доставки до кiнцевих споживачiв товарiв, вiдповiдностi їх фактичного використання заявленим цiлям та вiдповiдностi законодавству документацiї, на пiдставi якої здiйснено мiжнародну передачу товарiв.

     У разi виявлення порушень законодавства в галузi державного експортного контролю, передбачених статтею 24 цього Закону, зазначенi центральнi органи виконавчої влади iнформують про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю.

     За наявностi достатньої iнформацiї про намiр вчинення або про вчинення встановленими чи невстановленими особами кримiнальних правопорушень, предметом яких є товари, що пiдлягають державному експортному контролю, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, iнформує про це вiдповiднi органи досудового розслiдування.

(частина третя статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Стаття 24. Порушення вимог законодавства в галузi державного експортного контролю

     Порушеннями вимог законодавства в галузi державного експортного контролю є:

     здiйснення мiжнародних передач товарiв без отримання в установленому порядку дозволiв, висновкiв чи документiв про гарантiї або здiйснення таких передач на пiдставi дозволiв, висновкiв чи документiв про гарантiї, отриманих шляхом подання пiдроблених документiв чи документiв, що мiстять недостовiрнi вiдомостi;

(абзаци другий i третiй статтi 24 замiнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, у зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - одинадцятим)

     укладання зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) стосовно мiжнародних передач будь-яких товарiв або участь у їх виконаннi в будь-який iнший спосiб, нiж передбачений цим Законом, якщо суб'єкту господарювання стало вiдомо, що такi товари можуть бути використанi iноземною державою або iноземним суб'єктом господарської дiяльностi з метою створення зброї масового знищення чи засобiв її доставки;

     здiйснення мiжнародної передачi товару, незважаючи на те, що суб'єкту господарювання стало вiдомо, що товар буде використано в iнших цiлях або iншим кiнцевим споживачем, нiж це було визначено в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) чи пов'язаних з ним документах, на пiдставi яких було отримано дозвiл, висновок або мiжнародний iмпортний сертифiкат;

     навмисне приховання вiдомостей, якi мають значення для вирiшення питання про надання дозволу, висновку чи мiжнародного iмпортного сертифiката;

     здiйснення мiжнародних передач товарiв з порушеннями умов, визначених у дозволах, висновках чи мiжнародних iмпортних сертифiкатах, у тому числi пiсля внесення без погодження iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, змiн до зовнiшньоекономiчного договору (контракту), що стосуються найменувань та реквiзитiв експортерiв, iмпортерiв, посередникiв та кiнцевих споживачiв, а також найменувань товарiв, зобов'язань про їх кiнцеве використання та надання вiдповiдних документiв про гарантiї;

     проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) стосовно здiйснення експорту товарiв, на поставки яких до вiдповiдної iноземної держави встановлено часткове ембарго, виходячи з мiжнародних зобов'язань України, без отримання вiдповiдного позитивного висновку центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю;

(абзац сьомий статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     неподання або несвоєчасне подання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, звiтiв та вiдповiдних документiв про пiдсумки проведення переговорiв, зазначених у абзацi восьмому цiєї статтi, а також про фактично здiйсненi експорт та iмпорт товарiв на пiдставi отриманих дозволiв, висновкiв чи мiжнародних iмпортних сертифiкатiв, а також про використання цих товарiв у заявлених цiлях;

(абзац восьмий статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     створення перешкод для виконання службових обов'язкiв посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, та iнших державних органiв, що здiйснюють державний експортний контроль, пiд час виконання ними своїх службових зобов'язань або невиконання законних вимог цих осiб;

     безпiдставна вiдмова в наданнi iнформацiї та документiв, якi вимагаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, або iншим державним органом, що здiйснює державний експортний контроль у межах своїх повноважень, їх навмисне викривлення або приховування;

     навмисне знищення документiв, пов'язаних з укладанням та виконанням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) стосовно здiйснення мiжнародних передач товарiв, на пiдставi яких були отриманi дозволи, висновки чи мiжнароднi iмпортнi сертифiкати, до закiнчення строку їх зберiгання, передбаченого статтею 22 цього Закону.

     Стаття 25. Вiдповiдальнiсть суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв - юридичних осiб за порушення вимог законодавства в галузi експортного контролю

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, накладає на суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв - юридичних осiб штрафи:

     за порушення, передбаченi абзацами другим та третiм статтi 24 цього Закону:

     у разi якщо за висновками центральних органiв виконавчої влади та iнших державних органiв завдано шкоду нацiональним iнтересам України (полiтичним, економiчним, вiйськовим) чи порушено мiжнароднi зобов'язання України, - у розмiрi 150 вiдсоткiв вартостi товарiв, якi були об'єктом вiдповiдної мiжнародної передачi;

     у разi якщо за висновками центральних органiв виконавчої влади та iнших державних органiв не завдано шкоду нацiональним iнтересам України (полiтичним, економiчним, вiйськовим) та не порушено мiжнароднi зобов'язання України, - у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi товарiв, якi були об'єктом вiдповiдної мiжнародної передачi;

(абзац другий частини першої статтi 25 замiнено абзацами згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, у зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим)

     за порушення, передбаченi абзацами четвертим, п'ятим та шостим статтi 24 цього Закону, - в розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi товарiв, якi були об'єктом вiдповiдної мiжнародної передачi;

(абзац п'ятий частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     за порушення, передбаченi абзацами сьомим та одинадцятим статтi 24 цього Закону, - в розмiрi 1000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

(абзац шостий частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     за порушення, передбаченi абзацом восьмим статтi 24 цього Закону, - в розмiрi 500 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

(абзац сьомий частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     за порушення, передбаченi абзацами дев'ятим та десятим статтi 24 цього Закону, - в розмiрi 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(абзац восьмий частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

     Для накладення штрафiв за порушення, зазначенi в абзацах другому та третьому статтi 24 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, повинен отримати письмовий висновок Служби безпеки України, який складається з урахуванням пропозицiй Мiнiстерства закордонних справ України, Мiнiстерства оборони України, Служби зовнiшньої розвiдки України, iнших центральних органiв виконавчої влади i державних органiв.

(статтю 25 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, у зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шостою)

     Крiм накладання штрафiв, зазначених у цiй статтi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, може скасовувати або зупиняти дiю вiдповiдно дозволу, висновку чи мiжнародного iмпортного сертифiката, який вiн надав такому суб'єкту здiйснення мiжнародних передач товарiв, або скасовувати його реєстрацiю в цьому органi як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв наслiдком чого є припинення дiї всiх дозвiльних документiв та документiв про гарантiї, наданих такому суб'єкту та чинних на день скасування реєстрацiї.

(частина третя статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     У разi вчинення суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв, який має повноваження на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення або товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, правопорушень, передбачених абзацами другим - сьомим статтi 24 цього Закону, або у разi, коли внаслiдок таких правопорушень завдано значної шкоди полiтичним або економiчним iнтересам держави, нацiональнiй безпецi або оборонi держави, Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, може скасувати ранiше наданi такiй особi зазначенi повноваження.

(частина четверта статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     Рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, про накладання штрафiв, скасування або зупинення дiї дозволу, висновку чи мiжнародного iмпортного сертифiката або скасування реєстрацiї суб'єкта господарювання, державного замовника у сферi оборони в цьому органi як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв може бути оскаржено в судi.

(частина п'ята статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     Держава не несе перед суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв вiдповiдальностi за збитки, яких вона може зазнати внаслiдок скасування або зупинення дiї дозволу, висновку чи мiжнародного iмпортного сертифiката, а також скасування повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення або товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, якщо такий суб'єкт вчинив порушення законодавства, визначенi статтею 24 цього Закону, або у разi, коли такi дiї випливають iз необхiдностi забезпечення захисту нацiональних iнтересiв чи дотримання мiжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобiв її доставки та обмеження передач звичайних видiв озброєння.

(частина шоста статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI, вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     Дiя цiєї статтi не поширюється на державних замовникiв у сферi оборони в частинi накладення штрафiв та скасування реєстрацiї як суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв.

(статтю 25 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, частина сьома статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     Стаття 26. Накладання штрафiв за порушення вимог законодавства в галузi державного експортного контролю

     Штрафи, передбаченi статтею 25 цього Закону, вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, накладаються керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, чи його заступником.

     Про вчинення правопорушення, зазначеного у статтi 24 цього Закону, уповноваженою посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, що його виявила, складається протокол, який разом з поясненнями керiвника, iншої вiдповiдальної посадової особи та документами, що стосуються справи, протягом трьох днiв надається посадовим особам, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi.

     Керiвник чи заступник керiвника центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, приймає рiшення про накладення штрафу протягом десяти днiв пiсля отримання документiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi.

     Рiшення керiвника чи заступника керiвника центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, про накладення штрафу оформляється постановою про накладення на суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв штрафу за порушення у сферi державного експортного контролю вiдповiдно до цього Закону.

(частина четверта статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     Постанова про накладення штрафу складається у трьох примiрниках. Перший примiрник постанови в триденний термiн пiсля її прийняття вручається пiд розписку керiвнику або уповноваженому представнику суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв чи надсилається поштою, про що робиться запис у справi. Другий i третiй примiрники залишаються в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, який наклав штраф.

(частина п'ята статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     Форми протоколу та постанови затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi державного експортного контролю.

(частина шоста статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Штраф пiдлягає сплатi суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв в п'ятнадцятиденний термiн з дня його накладення. У разi несплати штрафу в зазначений термiн вiн стягується державним виконавцем у порядку, визначеному законодавством.

(частина сьома статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII)

     Рiшення про накладення штрафу в справах про порушення, передбаченi цим Законом, може бути оскаржено в судi. При цьому виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до прийняття вiдповiдного рiшення суду.

     Стаття 27. Вiдповiдальнiсть суб'єктiв господарювання - фiзичних осiб за порушення вимог законодавства в галузi державного експортного контролю

     Суб'єкти господарювання - фiзичнi особи, якi порушують законодавство в галузi державного експортного контролю, несуть адмiнiстративну, кримiнальну та цивiльно-правову вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     Стаття 28. Вiдповiдальнiсть посадових осiб органiв виконавчої влади за порушення вимог законодавства в галузi державного експортного контролю

     Посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, та iнших органiв виконавчої влади, залучених до прийняття рiшень у сферi експортного контролю, у разi порушення законодавства в цiй сферi несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, кримiнальну та цивiльно-правову вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

Роздiл V
ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

     Стаття 29. Фiнансування заходiв, пов'язаних iз здiйсненням державного експортного контролю

     Фiнансування заходiв, пов'язаних iз здiйсненням державного експортного контролю, провадиться за рахунок i в межах коштiв, передбачених Державним бюджетом України на утримання вiдповiдних державних органiв.

     Стаття 30. Справляння плати за оформлення та видачу документiв у галузi державного експортного контролю

     За видачу документiв про реєстрацiю суб'єктiв здiйснення мiжнародних передач товарiв, видачу дозволiв, висновкiв, мiжнародних iмпортних сертифiкатiв чи сертифiкатiв пiдтвердження доставки справляється плата, кошти вiд якої зараховуються до Державного бюджету України. За видачу зазначених документiв не справляється плата з державних замовникiв у сферi оборони.

(частина перша статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.01.2019р. N 2672-VIII, вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     Розмiр плати, зазначеної в частинi першiй цiєї статтi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України залежно вiд типу документа або вартостi контракту.

(частина друга статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2561-VI)

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Закони, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
20 лютого 2003 року
N 549-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.