ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких законiв України щодо ввезення засобiв iндивiдуального захисту та лiкарських засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41. На перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом:

     спецiальнi засоби iндивiдуального захисту (каски, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи їх еквiваленти та спецiально призначенi для них компоненти (тобто пiдшоломи, амортизатори), що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 6506 10 80 00 згiдно з УКТ ЗЕД; бронежилети, що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 6211 43 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД), виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або вiйськових умов для потреб правоохоронних органiв, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, iнших суб'єктiв, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону; нитки для виготовлення бронежилетiв, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД; тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД. До таких товарiв не застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнiшньої економiчної дiяльностi, встановленi цим Кодексом та законами України;

     лiкарськi засоби та медичнi вироби вiдповiдно до пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 Податкового кодексу України, що призначенi для використання закладами охорони здоров'я та учасниками антитерористичної операцiї для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства зазнали поранення, контузiї чи iншого ушкодження здоров'я. При цьому до таких товарiв iз заходiв нетарифного регулювання зовнiшньої економiчної дiяльностi, встановлених цим Кодексом та законами України, застосовується спрощений порядок надання разових дозволiв на ввезення лiкарських засобiв та медичних виробiв, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Обсяги ввезення зазначених товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     лiкарськi засоби та медичнi вироби без їх державної реєстрацiї та дозвiльних документiв щодо можливостi їх ввезення, що призначенi для використання закладами охорони здоров'я та учасниками антитерористичної операцiї для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства зазнали поранення, контузiї чи iншого ушкодження здоров'я, за перелiком та в обсягах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Частину другу статтi 2 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148; 2014 р., N 6, ст. 46) доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "ввезення на перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства спецiальних засобiв iндивiдуального захисту (каски, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи їх еквiваленти та спецiально призначенi для них компоненти (тобто пiдшоломи, амортизатори), код товару згiдно з УКТ ЗЕД 6506 10 80 00; бронежилети, код товару згiдно з УКТ ЗЕД 6211 43 90 00, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або вiйськових умов для потреб правоохоронних органiв, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, iнших суб'єктiв, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
1 липня 2014 року
N 1560-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.