ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про обороннi закупiвлi

     Цей Закон визначає загальнi правовi засади планування, порядок формування обсягiв та особливостей здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки i оборони, а також iнших товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки i оборони, а також порядок здiйснення державного i демократичного цивiльного контролю у сферi оборонних закупiвель.

     Метою цього Закону є визначення правових засад для забезпечення матерiально-технiчних i наукових потреб сектору безпеки i оборони держави шляхом ефективного та прозорого здiйснення оборонних закупiвель iз дотриманням заходiв захисту нацiональних iнтересiв, створення конкурентного середовища, запобiгання корупцiї у сферi оборонних закупiвель, розвитку добросовiсної конкуренцiї, а також ефективного та прозорого планування, реалiзацiї i контролю за здiйсненням оборонних закупiвель.

     Цей Закон також передбачає гармонiзацiю законодавства України у сферi оборонних закупiвель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС вiдповiдно до Угоди про Асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) вартiсть життєвого циклу - вартiсть усiх витрат, пов'язаних з життєвим циклом товару, робiт i послуг оборонного призначення;

     2) виконавець державного контракту (договору) з оборонних закупiвель (далi - виконавець державного контракту (договору) - суб'єкт господарювання незалежно вiд органiзацiйно-правової форми та форми власностi або iноземний суб'єкт господарювання (iнша iноземна юридична особа) чи об'єднання юридичних осiб, з якими укладено державний контракт (договiр) за результатами проведення закупiвель, визначених цим Законом;

     3) вiдбiр учасникiв спрощених торгiв iз застосуванням електронної системи закупiвель - процес визначення учасникiв спрощених торгiв шляхом проведення електронного аукцiону;

     4) гарантоване забезпечення потреб безпеки i оборони - забезпечення суб'єктiв, визначених пунктом 10 частини першої цiєї статтi, товарами, роботами i послугами, необхiдними для виконання завдань з вiдсiчi збройнiй агресiї та вiдвернення загроз нацiональнiй безпецi, незалежностi України, її територiальнiй цiлiсностi i недоторканностi, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовили необхiднiсть введення надзвичайного стану;

     5) головний орган у сферi планування оборонних закупiвель - визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну вiйськово-промислову полiтику;

     6) головний орган у сферi здiйснення оборонних закупiвель - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику з питань нацiональної безпеки у воєннiй сферi, сферах оборони i вiйськового будiвництва у мирний час та в особливий перiод;

     7) державне гарантування якостi - встановлення уповноваженим органом з державного гарантування якостi вiдповiдностi процесiв забезпечення якостi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення вимогам державних контрактiв (договорiв);

     8) електронний реєстр учасникiв вiдбору та виконавцiв державних контрактiв (договорiв) (далi - Реєстр) - система накопичення, обробки, облiку, захисту та надання даних iнформацiї про учасникiв вiдбору та виконавцiв державних контрактiв (договорiв);

     9) єдиний виконавець державного контракту (договору) (далi - єдиний виконавець) - суб'єкт господарювання, який внесений до Реєстру та має винятковi можливостi для виробництва товарiв, виконання робiт i надання послуг оборонного призначення;

     10) державнi замовники у сферi оборони (далi - державнi замовники) - визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи, вiйськовi формування, утворенi вiдповiдно до законiв України;

     11) зведений трирiчний план закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями - затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiк (номенклатура) та обсяги товарiв, робiт i послуг оборонного призначення для кожного державного замовника, що постачаються (закуповуються) за закритими закупiвлями, а також обсяг коштiв, передбачений на зазначенi цiлi на плановий i наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;

     12) життєвий цикл - сукупнiсть взаємозв'язаних стадiй товару, робiт i послуг оборонного призначення вiд задуму щодо їх створення до вилучення з обiгу;

     13) забезпечення цiнової пропозицiї - надання забезпечення виконання зобов'язань учасником вiдбору перед державним замовником, що виникли у зв'язку з поданням цiнової пропозицiї, у виглядi такого забезпечення, як гарантiя;

     14) коефiцiєнт ефективностi - зведений обрахований показник технiчних та бойових спроможностей, надiйностi, стiйкостi, придатностi до визначених бойових умов, системи озброєння, вiйськової та iншої технiки;

     15) компенсацiя - вiдшкодування витрат державного замовника, пов'язаних iз закупiвлею товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом, що надається вiдповiдно до компенсацiйного (офсетного) договору державi Україна;

     16) компенсацiйний (офсетний) договiр (далi - офсетний договiр) - укладений мiж офсетним бенефiцiаром та iноземним виконавцем зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), що визначає предмет та вартiсть офсетного зобов'язання, яке iноземний виконавець повинен виконати на територiї України;

     17) державний контракт (договiр) (далi - державний контракт (договiр)) - угода, укладена у письмовiй формi державним замовником вiд iменi держави з виконавцем вiдповiдно до затверджених планiв закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення;

     18) локалiзацiя виробництва - питома вага вартостi сировини, матерiалiв, вузлiв, агрегатiв, деталей i комплектуючих виробiв вiтчизняного походження, а також виконання робiт та надання послуг вiтчизняними виробниками на митнiй територiї України у вартостi товарiв, робiт i послуг, що є предметом закупiвлi;

     19) мiжнароднi спецiалiзованi органiзацiї, їх представництва, що здiйснюють закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення - спецiалiзованi фонди, пiдприємства, установи та органiзацiї, програми мiжнародних вiйськових продажiв, перелiк яких визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України, якi надають послуги iз закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення на пiдставi вiдповiдних угод та вiдповiдно до внутрiшнiх правил i процедур таких органiзацiй;

     20) неконкурентна процедура закупiвлi - процедура, що має винятковий характер через специфiку та/або умови предмета закупiвлi, що не дають змоги провести будь-яку iншу конкурентну закупiвлю;

     21) обороннi закупiвлi - здiйснення державним замовником закупiвель товарiв, робiт i послуг, призначених для виконання державних програм у сферах нацiональної безпеки i оборони, а також iнших товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки i оборони;

     22) офсетний бенефiцiар - державний замовник, iнший суб'єкт незалежно вiд форми власностi, який отримує компенсацiю за компенсацiйним (офсетним) договором та вiдбiр якого здiйснюється офсетною комiсiєю за поданням державного замовника;

     23) план якостi - документ, що встановлює вимоги до дiяльностi (процесiв), розподiлу вiдповiдальностi та управлiння вiдповiдними ресурсами, що мають бути застосованi до конкретних товарiв, робiт i послуг з метою забезпечення їх якостi пiд час виконання державного контракту (договору);

     24) послуги оборонного призначення - послуги, пов'язанi iз забезпеченням життєвого циклу об'єктiв i споруд оборонного та спецiального призначення, товарiв оборонного призначення у тому числi:

     розробкою та впровадженням iнформацiйних, iнформацiйно-аналiтичних та iнших телекомунiкацiйних систем, систем кiбербезпеки та кiберзахисту;

     розробленням стандартiв та технiчних специфiкацiй, закупiвля стандартiв для задоволення потреб iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони;

     формуванням та веденням страхового фонду документацiї на озброєння, вiйськову та спецiальну технiку, iнше вiйськове майно, об'єкти i споруди оборонного та спецiального призначення;

     послуги, необхiднi для гарантованого забезпечення потреб безпеки i оборони;

     25) роботи оборонного призначення:

     фундаментальнi науковi, прикладнi дослiдження та експериментальнi розробки для гарантованого забезпечення потреб безпеки i оборони;

     науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи або їх окремi етапи iз розроблення, виробництва, використання, пiдтримки, вилучення товарiв оборонного призначення та спецiальної технiки, розроблення спецiальних технологiй, матерiалiв та стандартiв;

     будiвництво, капiтальний ремонт, реконструкцiя об'єктiв i споруд оборонного та спецiального призначення;

     створення нових та модернiзацiя, ремонт, реконструкцiя, розширення та переобладнання iснуючих виробничих потужностей для виготовлення товарiв оборонного призначення;

     роботи, необхiднi для гарантованого забезпечення потреб безпеки i оборони;

     26) служба державного замовника - суб'єкт господарювання, що належить до сфери управлiння державного замовника, або структурний пiдроздiл державного замовника, що уповноважується ним на здiйснення закупiвель та укладення державних контрактiв (договорiв) на закупiвлю товарiв, робiт i послуг оборонного призначення та iнших товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки i оборони;

     27) спецiальна технiка - технiка, що має спецiальне призначення у визначенiй сферi застосування, зокрема розвiдки, контррозвiдки, зв'язку, захисту iнформацiї, кiбербезпеки та кiберзахисту, а також обладнання та апаратура для контролю i проведення випробувань таких засобiв;

     28) спiввиконавцi/субпiдрядники - суб'єкти господарювання незалежно вiд їх форми власностi, iноземнi суб'єкти господарювання, якi залучаються виконавцями державних контрактiв (договорiв) на пiдставi договорiв, у тому числi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), до виконання укладених iз державним замовником державних контрактiв (договорiв);

     29) товари оборонного призначення - озброєння, вiйськова та спецiальна технiка, зброя i боєприпаси, спецiальнi комплектувальнi вироби для їх виготовлення та експлуатацiї, матерiали та обладнання, спецiально призначенi для їх розроблення, виготовлення або використання, спецiальнi технiчнi засоби, технiчнi засоби розвiдки, засоби технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї, засоби спецiального зв'язку, космiчна технiка вiйськового та подвiйного призначення, засоби iндивiдуального захисту (бронежилети всiх класiв захисту, протиударнi, кулезахиснi шоломи, комплекти протиударного захисту тощо), спецiальнi засоби (кайданки, кийки, засоби, спорядженi речовинами сльозогiнної, свiтлошумової дiї тощо), спецiальнi (спецiалiзованi) транспортнi засоби; комп'ютерна, оптична, вимiрювальна та iнша технiка; спецiальний формений одяг, необхiдний для виконання завдань правоохоронними органами, структурними пiдроздiлами органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах забезпечення охорони прав i свобод людини, iнтересiв суспiльства i держави, протидiї злочинностi, пiдтримання публiчної безпеки i порядку, вiйськовими формуваннями з правоохоронними функцiями, товари подвiйного використання для гарантованого забезпечення потреб безпеки i оборони, розвитку обороноздатностi держави та системи нацiональної стiйкостi, а також будь-якi iншi товари, якi закуповуються державними замовниками, визначеними згiдно з пунктом 10 частини першої цiєї статтi, для гарантованого забезпечення потреб безпеки i оборони;

     30) технiчна специфiкацiя - документ, затверджений державним замовником, що встановлює вимоги до товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, якi закуповуються, зокрема щодо їх якостi, технiчних характеристик, безпеки використання, розмiрiв, позначень, термiнологiї, пакування та маркування, чи процесiв та способiв виробництва, а також вимоги щодо процедур оцiнки вiдповiдностi;

     31) трирiчний план закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення - план, що складається державними замовниками у формi вiдкритих даних, мiстить показники рiчного плану закупiвель та прогнознi показники закупiвель на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;

     32) уповноважений орган з державного гарантування якостi - орган, уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України на оцiнювання вiдповiдностi процесiв забезпечення якостi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення вимогам, встановленим державним замовникам при здiйсненнi оборонних закупiвель;

     33) учасник вiдбору - суб'єкт господарювання незалежно вiд органiзацiйно-правової форми та форми власностi, фiзична особа, якi в установленому порядку надали цiнову пропозицiю для участi у вiдборi, оголошеному державним замовником;

     34) цiнова пропозицiя - пропозицiя учасника щодо предмета закупiвлi, що подається для участi у закупiвлi на умовах, встановлених державним замовником.

     2. Термiни "рiчний план закупiвель" та "договiр про закупiвлю" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про публiчнi закупiвлi".

     3. Iншi термiни вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Цивiльному i Господарському кодексах України, у законах України "Про публiчнi закупiвлi", "Про нацiональну безпеку України", "Про оборону України", "Про державну таємницю", "Про Збройнi Сили України", "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", "Про правовий режим воєнного стану", "Про особливостi державної полiтики iз забезпечення державного суверенiтету України на тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях" та iнших законодавчих актах України.

     Стаття 2. Сфера застосування Закону

     1. Цей Закон застосовується за умови, що:

     вартiсть предмета закупiвлi для товарiв i послуг оборонного призначення, iнших товарiв i послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки i оборони дорiвнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робiт оборонного призначення та робiт для гарантованого забезпечення потреб безпеки i оборони - 1,5 мiльйона гривень, до визначених цим Законом державних замовникiв, якi здiйснюють обороннi закупiвлi;

     закупiвля товарiв, робiт i послуг оборонного призначення мiстить вiдомостi, що становлять державну таємницю, а також у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями незалежно вiд вартостi такої закупiвлi.

     2. Закупiвля товарiв, робiт i послуг здiйснюється державними замовниками вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     3. Дiя цього Закону не поширюється на:

     1) закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення через мiжнароднi спецiалiзованi органiзацiї, їх представництва, спецiалiзованi фонди, пiдприємства, установи та органiзацiї, а також через програми мiжнародних вiйськових продажiв, перелiк яких визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) закупiвлi в рамках програм спiвпрацi щодо дослiджень i розробок вiйськового призначення, що проводяться Україною спiльно з iншими державами згiдно з мiжнародними договорами;

     3) закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, що здiйснюються на територiї iншої держави з метою використання за межами територiї України.

     4. Забороняється придбання товарiв, робiт i послуг оборонного призначення до/без проведення видiв (процедур) закупiвель, визначених цим Законом або Законом України "Про публiчнi закупiвлi", та укладення державних контрактiв (договорiв), що передбачають оплату державним замовником у сферi оборони, товарiв, робiт i послуг оборонного призначення до/без проведення видiв (процедур) закупiвель, визначених цим Законом або Законом України "Про публiчнi закупiвлi". Державний замовник не має права дiлити предмет закупiвлi на частини з метою уникнення застосування норм цього Закону.

     Стаття 3. Принципи здiйснення оборонних закупiвель

     1. Обороннi закупiвлi здiйснюються на основi таких принципiв:

     своєчаснiсть та вiдповiднiсть прийнятим рiшенням щодо захисту нацiональних iнтересiв України, забезпечення потреб безпеки i оборони;

     послiдовнiсть прийняття та виконання рiшень щодо розроблення, закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, систематичнiсть їх виконання;

     конкурентнiсть;

     ефективнiсть використання коштiв, результативнiсть;

     вiдкритiсть та прозорiсть (крiм вiдомостей, що становлять державну таємницю i розголошення яких може завдати шкоди нацiональнiй безпецi);

     запобiгання корупцiї, зловживанням та дискримiнацiї;

     цiлiснiсть, узгодженiсть, системнiсть планування та фiнансування оборонних закупiвель, урахування прiоритетiв i обмежень, встановлених державними програмами у сферах нацiональної безпеки i оборони.

     Стаття 4. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi оборонних закупiвель

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України:

     1) затверджує:

     зведений трирiчний план закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями та внесення змiн до нього;

     порядок розроблення, освоєння та випуску нових видiв продукцiї оборонного призначення, а також припинення випуску iснуючих видiв такої продукцiї;

     схваленi рiшенням Ради нацiональної безпеки i оборони України основнi показники закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями, змiни до них, на плановий бюджетний перiод та орiєнтовнi показники обсягiв закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;

     типовi форми державного контракту (договору) за закритими закупiвлями з урахуванням норм цього Закону;

     порядок проведення випробування зразкiв озброєнь та вiйськової технiки;

     2) визначає:

     державних замовникiв у сферi оборони;

     критерiї та методики оцiнювання найбiльш економiчно вигiдної пропозицiї учасника закупiвлi;

     заходи з економiчної пiдтримки та стимулювання пiдприємств - виконавцiв державних контрактiв (договорiв);

     порядок формування очiкуваної вартостi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, закупiвля яких здiйснюється за неконкурентною процедурою;

     порядок проведення переговорiв та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем;

     порядок створення та функцiонування Реєстру, порядок внесення суб'єктiв господарювання до Реєстру;

     порядок планування, формування, особливостi розмiщення, коригування оборонних закупiвель, здiйснення контролю та звiтування про їх виконання, а також оприлюднення iнформацiї про обороннi закупiвлi;

     порядок укладення компенсацiйних (офсетних) договорiв та види компенсацiй;

     змiни розрахункової цiни в єдиного виконавця у разi закупiвлi фундаментальних наукових, прикладних дослiджень, експериментальних розробок, а також науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт, що здiйснюється за неконкурентною процедурою;

     порядок ведення типового реєстру конструкторської документацiї на озброєння, вiйськову та спецiальну технiку;

     3) вирiшує iншi питання у сферi оборонних закупiвель у межах повноважень, визначених Конституцiєю України, цим Законом та iншими законами України.

     Стаття 5. Головний орган у сферi планування оборонних закупiвель

     1. Головний орган у сферi планування оборонних закупiвель:

     1) складає з урахуванням пропозицiй, наданих державними замовниками, зведений трирiчний план закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями, вносить змiни до нього та подає його пiсля погодження комiтетом Верховної Ради України, до повноважень якого належать питання нацiональної безпеки, оборони та розвiдки, в установленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     2) подає на затвердження Ради нацiональної безпеки i оборони України основнi показники закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями, змiни до них на плановий бюджетний перiод та орiєнтовнi показники обсягiв закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;

     3) координує дiяльнiсть державних замовникiв iз планування та здiйснення оборонних закупiвель, внесення змiн до зведеного трирiчного плану закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями;

     4) отримує вiд державних замовникiв пропозицiї щодо зведеного трирiчного плану закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями;

     5) органiзовує роботу щодо створення Реєстру та забезпечує його функцiонування;

     6) надає методичну та консультацiйну допомогу державним замовникам щодо органiзацiї здiйснення закритих закупiвель;

     7) отримує вiд державних замовникiв звiти про результати здiйснення оборонних закупiвель, укладення та виконання державних контрактiв (договорiв) за закритими закупiвлями;

     8) розробляє порядок проведення переговорiв та порядок укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем;

     9) iнформує Кабiнет Мiнiстрiв України про хiд виконання оборонних закупiвель та використання бюджетних коштiв за закритими закупiвлями;

     10) iнформує громадськiсть про полiтику та правила здiйснення оборонних закупiвель з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю;

     11) складає та подає не пiзнiше 1 квiтня року, наступного за звiтним бюджетним перiодом, до Кабiнету Мiнiстрiв України щорiчний звiт про результати здiйснення оборонних закритих закупiвель в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.

     Стаття 6. Головний орган у сферi здiйснення оборонних закупiвель

     1. Головний орган у сферi здiйснення оборонних закупiвель:

     1) веде облiк товарiв, робiт i послуг оборонного призначення;

     2) визначає орган кодифiкацiї, здiйснює нормативно-правове регулювання у сферi кодифiкацiї та кодифiкацiю товарiв оборонного призначення;

     3) визначає методику розрахунку вартостi життєвого циклу товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, визначає категорiї товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, до яких вони застосовуються;

     4) розробляє та подає на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України порядок проведення випробувань зразкiв озброєнь та вiйськової технiки;

     5) розробляє методологiю формування потреб на товари, роботи i послуги оборонного призначення;

     6) погоджує пропозицiї державних замовникiв щодо виконання робiт з розроблення нових видiв озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, їх складових частин, а також модернiзацiї зазначених товарiв з метою уникнення дублювання таких робiт;

     7) взаємодiє з органами державної влади та громадськими органiзацiями щодо запобiгання проявам корупцiї у сферi оборонних закупiвель;

     8) встановлює з урахуванням вiдповiдних ризикiв вимоги до якостi, життєвого циклу, унiфiкацiї товарiв оборонного призначення;

     9) погоджує за середньострокового бюджетного планування оборонних закупiвель пропозицiї державних замовникiв до державних програм у сферах нацiональної безпеки i оборони.

     Стаття 7. Державний замовник у сферi оборони

     1. Державний замовник:

     здiйснює планування оборонних закупiвель, на пiдставi чого:

     1) формує пропозицiї до зведеного трирiчного плану закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями вiдповiдно до державних програм та надсилає їх до головного органу у сферi планування оборонних закупiвель у встановлений зазначеним органом строк;

     2) складає та затверджує трирiчний та рiчний плани закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, вносить змiни до них. Цi плани та змiни до них попередньо погоджуються з комiтетом Верховної Ради України, до повноважень якого належать питання нацiональної безпеки, оборони та розвiдки;

     3) органiзовує та здiйснює закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення;

     4) подає звiти про результати здiйснення закупiвель, укладання та виконання державних контрактiв (договорiв) головному органу у сферi планування оборонних закупiвель, у визначений ним строк;

     5) укладає договори про закупiвлю та державнi контракти (договори), у тому числi за iмпортом;

     6) забезпечує оплату вiдповiдно до умов державних контрактiв (договорiв), у тому числi попередню оплату (авансування);

     7) надає виконавцям державних контрактiв (договорiв) технiчну специфiкацiю;

     8) органiзовує випробування (державнi, мiжвiдомчi, визначальнi вiдомчi та iншi випробування державного замовника, а у разi необхiдностi - сертифiкацiю) зразкiв озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, приймає їх на озброєння (використання), постачання, допускає до експлуатацiї;

     9) бере участь у випробуваннях макетних, дослiдних та серiйних зразкiв (комплексiв, систем) озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, матерiалiв i комплектуючих виробiв;

     10) здiйснює оцiнювання наданої учасником вiдбору iнформацiї щодо вартостi життєвого циклу товарiв оборонного призначення;

     11) проводить оцiнювання вiдповiдностi та визначає способи гарантування вiдповiдностi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення встановленим вимогам державного замовника;

     12) проводить iдентифiкацiю та аналiз ризикiв щодо товарiв, робiт i послуг оборонного призначення та учасникiв вiдбору, а також безпосередньо або через закупiвельну органiзацiю подає запити на здiйснення державного гарантування якостi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення у визначеному ним порядку;

     13) здiйснює контроль якостi товарiв, робiт i послуг у разi встановлення їх вiдповiдностi вимогам законодавства та умовам державних контрактiв (договорiв) - забезпечує їх приймання;

     14) затверджує технiчну документацiю на виробництво товарiв оборонного призначення, замовником яких вiн є;

     15) здiйснює облiк результатiв науково-технiчної дiяльностi, отриманих пiд час здiйснення оборонних закупiвель за рахунок або iз залученням коштiв державного бюджету;

     16) здiйснює iдентифiкацiю предметiв закупiвлi та готує вихiднi данi для їх кодифiкацiї;

     17) звiтує перед спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi статистики про укладення державних контрактiв (договорiв), результати їх виконання, використання бюджетних коштiв;

     18) здiйснює перегляд цiни державного контракту (договору) за обґрунтованими пропозицiями виконавцiв у разi iстотних змiн фiнансово-економiчних та технiчних умов виконання такого контракту (договору);

     19) має право уповноважувати та в установленому законодавством порядку надавати вiдповiднi довiреностi суб'єкту господарювання, який належить до сфери його управлiння i якому надане право здiйснювати закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом, укладати державнi контракти (договори) за iмпортом виключно для забезпечення власних потреб;

     20) веде реєстр конструкторської документацiї на озброєння, вiйськову та спецiальну технiку, державним замовником яких вiн є;

     21) здiйснює мiжнародне спiвробiтництво у сферi оборонних закупiвель;

     22) взаємодiє з органами державної влади та громадськими органiзацiями щодо запобiгання проявам корупцiї у сферi оборонних закупiвель;

     23) здiйснює контроль витрат виконавця державного контракту (договору) у разi закупiвлi у єдиного виконавця.

     Стаття 8. Виконавець державного контракту (договору) з оборонних закупiвель

     1. Виконавець державного контракту (договору):

     1) поставляє товари, виконує роботи та надає послуги оборонного призначення вiдповiдно до умов державного контракту (договору);

     2) залучає до виконання державного контракту (договору) спiввиконавцiв/субпiдрядникiв оборонних закупiвель;

     3) органiзовує i проводить передбаченi технiчною документацiєю випробування дослiдних i серiйних зразкiв (комплексiв, систем) озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, матерiалiв i комплектуючих виробiв, крiм випробувань державного замовника;

     4) забезпечує вiдповiднiсть товарiв, робiт i послуг оборонного призначення обов'язковим вимогам, встановленим державним замовником вiдповiдно до законодавства про технiчне регулювання та/або державного контракту (договору);

     5) несе вiдповiдальнiсть за якiсть товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, передбачених умовами державного контракту (договору);

     6) сприяє здiйсненню державним замовником контролю за виконанням державного контракту (договору), у тому числi на окремих етапах його виконання, що не передбачає втручання у виробничу та господарську дiяльнiсть виконавця державного контракту (договору);

     7) забезпечує можливiсть здiйснення державним замовником контролю якостi товарiв, робiт i послуг - встановлення їх вiдповiдностi вимогам законодавства та умовам державного контракту (договору);

     8) подає державному замовнику iнформацiю про виконання державного контракту (договору) в обсягах та у строки, визначенi умовами контракту (договору);

     9) у разi потреби подає державному замовнику обґрунтування, необхiднi для змiни цiни державного контракту (договору), у тому числi в разi змiни фiнансово-економiчних умов виконання державного контракту (договору).

     2. Забороняються дiї (бездiяльнiсть) виконавця державних контрактiв (договорiв), що призводять до необґрунтованого завищення цiни на товари, роботи i послуги оборонного призначення, невиконання або неналежного виконання державного контракту (договору).

     У разi припинення замовлень товарiв, робiт i послуг оборонного призначення на плановий рiк виконавець державних контрактiв (договорiв), який є суб'єктом господарювання державної форми власностi, не має права лiквiдувати або перепрофiлювати виробничi потужностi, що забезпечують поставки таких товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, без узгодження iз державним замовником та головним органом у сферi здiйснення оборонних закупiвель. Порядок узгодження державним замовником, який є суб'єктом господарювання державної форми власностi, можливостi лiквiдацiї або перепрофiлювання виробничих потужностей i вiдшкодування збиткiв, завданих виконавцям державних контрактiв (договорiв) внаслiдок невикористання за рiшенням державного замовника зазначених виробничих потужностей, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 9. Планування закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення та iншi передумови здiйснення закупiвель

     1. Планування закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення є складовою оборонного планування та здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про нацiональну безпеку України" та цього Закону з урахуванням обсягiв видаткiв, необхiдних для фiнансування сектору безпеки i оборони.

     2. Основою для планування закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення є потреби, прiоритети сектору безпеки i оборони, обсяги фiнансових ресурсiв, необхiдних для їх задоволення, передбаченi стратегiями, iншими стратегiчними документами та державними програмами у сферах нацiональної безпеки i оборони, розвиток складових сектору безпеки i оборони, зокрема оснащення їх сучасним озброєнням i вiйськовою технiкою, створення необхiдних запасiв матерiально-технiчних засобiв та необхiдних для цього потужностей оборонно-промислового комплексу, реалiзацiя iнших заходiв з посилення обороноздатностi держави.

     3. Державнi замовники за середньострокового бюджетного планування оборонних закупiвель подають до головного органу у сферi здiйснення оборонних закупiвель пропозицiї до державних програм у сферах нацiональної безпеки i оборони.

     4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупiвель державнi замовники складають трирiчний та рiчний плани закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, вносять змiни до них. Цi плани та змiни до них попередньо погоджуються з комiтетом Верховної Ради України, до повноважень якого належать питання нацiональної безпеки, оборони та розвiдки.

     5. Закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення здiйснюються державними замовниками вiдповiдно до рiчного плану закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення iз застосуванням Єдиного закупiвельного словника, кодiв та назв iнших вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi (за наявностi). Рiчний план закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення та змiни до нього публiкуються на офiцiйному веб-сайтi головного органу у сферi планування оборонних закупiвель.

     6. Обороннi закупiвлi за закритими закупiвлями на поточний рiк здiйснюються державними замовниками вiдповiдно до затвердженого зведеного трирiчного плану закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями.

     7. Для планування закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення та пiдготовки до проведення закупiвель державнi замовники можуть проводити маркетинговi дослiдження ринку товарiв, робiт i послуг, попереднi ринковi консультацiї з метою аналiзу ринку, у тому числi запитувати та отримувати вiд суб'єктiв господарювання рекомендацiї та iнформацiю. Такi рекомендацiї та iнформацiя можуть використовуватися державним замовником пiд час пiдготовки до проведення закупiвлi.

     8. Трирiчний план закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення складається у формi вiдкритих даних i мiстить iнформацiю про перелiк (номенклатуру), обсяги товарiв, робiт i послуг оборонного призначення та обсяги коштiв, передбачених на зазначенi цiлi, доступ до якої не обмежений.

     9. Порядок планування, формування, особливостi розмiщення, коригування оборонних закупiвель, здiйснення контролю та звiтування про виконання, оприлюднення iнформацiї про обороннi закупiвлi визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Формування зведеного трирiчного плану закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями

     1. Державнi замовники погоджують з головним органом у сферi здiйснення оборонних закупiвель пропозицiї щодо виконання робiт з розроблення нових видiв озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, їх складових частин та модернiзацiї зазначених товарiв оборонного призначення з метою їх унiфiкацiї та уникнення дублювання таких робiт.

     2. Головний орган у сферi планування оборонних закупiвель на пiдставi поданих державними замовниками пропозицiй до зведеного трирiчного плану закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями розробляє у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, проект зведеного трирiчного плану закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями вiдповiдно до:

     завдань i заходiв, визначених державними програмами у сферах нацiональної безпеки i оборони, iншими документами оборонного планування розвитку складових сектору безпеки i оборони та оборонно-промислового комплексу;

     завдань, визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабiнетом Мiнiстрiв України, Радою нацiональної безпеки i оборони України як такi, що мають особливо важливе значення для забезпечення нацiональної безпеки i оборони;

     нагальних потреб державних замовникiв.

     Стаття 11. Закупiвля товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом

     1. Закупiвля товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом здiйснюється вiдповiдно до цього Закону з урахуванням вимог законiв України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання", "Про санкцiї", iнших законодавчих актiв, що регулюють зазначенi питання.

     2. Закупiвля товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом для забезпечення потреб державного замовника може здiйснюватися шляхом:

     1) закупiвлi державним замовником (або уповноваженим ним суб'єктом господарювання) через мiжнароднi спецiалiзованi органiзацiї, їх представництва, що здiйснюють закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення;

     2) укладення державного контракту (договору) або договору про закупiвлю вiдповiдно до видiв закупiвель, передбачених статтею 16 цього Закону;

     3) укладення державним замовником державного контракту (договору) з iноземним або вiтчизняним суб'єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку наданi повноваження на право здiйснення iмпорту товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, у тому числi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, вiдповiдно до статтi 16 цього Закону.

     3. До початку проведення закупiвель через мiжнароднi спецiалiзованi органiзацiї, їх представництва державний замовник зобов'язаний надiслати учасникам вiдбору, зареєстрованим у Реєстрi, цiновi запити щодо вартостi предмета закупiвлi.

     4. Закупiвлi через мiжнароднi спецiалiзованi органiзацiї, їх представництва, здiйснюються у випадках, коли учасники вiдбору, якi є вiтчизняними суб'єктами господарювання, не мають можливостi здiйснити постачання товару, та/або виконати роботи, та/або надати послуги оборонного призначення.

     Закупiвлi за iмпортом або через мiжнароднi спецiалiзованi органiзацiї, їх представництва, можуть здiйснюватися також у випадках, коли цiнова пропозицiя iноземного суб'єкта господарювання (iншої iноземної юридичної особи) або об'єднання юридичних осiб, мiжнародних спецiалiзованих органiзацiй, їх представництв, є нижчою не менше нiж на 10 вiдсоткiв вiд цiнових пропозицiй вiтчизняних суб'єктiв господарювання.

     5. У разi закупiвлi за iмпортом та за наявностi аналогу вiтчизняного виробництва, що прийнято на озброєння та вiдповiдає вимогам державного замовника, проводяться випробування запропонованого зразка у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 12. Офсетнi договори

     1. При здiйсненнi закупiвель, в яких беруть участь iноземнi суб'єкти господарювання (iншi iноземнi юридичнi особи), умови укладення державних контрактiв (договорiв) можуть передбачати одержання Україною в особi офсетного бенефiцiара вiдповiдної компенсацiї.

     2. У разi здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом в iноземної юридичної особи на суму, що перевищує 5 мiльйонiв євро, обов'язковою умовою такої закупiвлi є одержання Україною в особi офсетного бенефiцiара вiдповiдної компенсацiї.

     3. Одержання Україною компенсацiй здiйснюється шляхом укладення та виконання компенсацiйного (офсетного) договору.

     4. Види компенсацiй за офсетними договорами визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Одним iз видiв компенсацiй за офсетними договорами може бути визначена локалiзацiя виробництва.

     5. Координацiю дiяльностi державних замовникiв щодо укладення, виконання та здiйснення контролю за виконанням офсетних договорiв здiйснює офсетна комiсiя. Склад офсетної комiсiї та положення про неї затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. В умовах особливого перiоду, у разi введення надзвичайного стану, проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях компенсацiйнi (офсетнi) договори можуть не укладатися. Рiшення про неукладення компенсацiйного (офсетного) договору приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням державного замовника.

     Стаття 13. Недискримiнацiя учасникiв i конфiденцiйнiсть iнформацiї

     1. Вiтчизнянi та iноземнi учасники закупiвель усiх форм власностi та органiзацiйно-правових форм беруть участь у закупiвлях на рiвних умовах, крiм випадкiв, визначених частиною четвертою статтi 11 цього Закону, та якщо до них не застосовано санкцiю у виглядi заборони на здiйснення у них оборонних закупiвель товарiв, робiт i послуг згiдно iз Законом України "Про санкцiї".

     2. Державний замовник не має права розголошувати iнформацiю, передану йому учасниками, виконавцями державних контрактiв (договорiв), яку вони обґрунтовано визначили як конфiденцiйну.

     Не може бути визначена конфiденцiйною iнформацiя про запропоновану цiну, iншi критерiї оцiнки, технiчнi умови, технiчнi специфiкацiї та документи, що пiдтверджують вiдповiднiсть квалiфiкацiйним критерiям, визначеним законодавством.

     3. Державнi замовники не мають права встановлювати жодних дискримiнацiйних вимог до учасникiв закупiвель.

     Стаття 14. Контроль у сферi оборонних закупiвель

     1. Парламентський контроль у сферi оборонних закупiвель здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

     Контроль у сферi оборонних закупiвель здiйснюється вiдповiдно до положень роздiлу III Закону України "Про нацiональну безпеку України".

     2. Державнi замовники, учасники закупiвель i головнi органи у сферi планування та здiйснення оборонних закупiвель повиннi сприяти залученню громадськостi до здiйснення контролю у сферi оборонних закупiвель вiдповiдно до законiв України "Про громадськi об'єднання", "Про звернення громадян", "Про доступ до публiчної iнформацiї" i "Про iнформацiю" з дотриманням вимог, встановлених законодавством про державну таємницю.

     3. Щоквартальний звiт про виконання оборонних закупiвель оприлюднює головний орган у сферi планування оборонних закупiвель на своєму офiцiйному веб-сайтi протягом 30 календарних днiв пiсля отримання такого звiту вiд державних замовникiв, крiм iнформацiї про закритi закупiвлi.

     Стаття 15. Особливостi контролю у сферi оборонних закупiвель, що здiйснюються за закритими закупiвлями

     1. Порядок здiйснення контролю за якiстю товарiв, робiт i послуг оборонного призначення на всiх етапах їх розроблення, виробництва, модернiзацiї, ремонту та утилiзацiї, а також за цiльовим використанням коштiв та порядок перевiрки та узгодження документiв щодо формування очiкуваної вартостi закупiвлi у єдиного виконавця державного контракту (договору) визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Державнi замовники щокварталу подають до головного органу у сферi планування оборонних закупiвель iнформацiю про результати проведення закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, укладення та виконання державних контрактiв (договорiв), що здiйснюються за закритими закупiвлями.

     3. Протягом 10 днiв пiсля отримання затвердженого зведеного трирiчного плану закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями державнi замовники публiкують iнформацiю про загальний обсяг коштiв державного бюджету, передбачених вiдповiдному державному замовнику на закупiвлю товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями.

     Державнi замовники у плановому бюджетному перiодi щокварталу, не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за звiтним перiодом, оприлюднюють iнформацiю про обсяг використаних коштiв державного бюджету, передбачених на такi цiлi.

     За результатами закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями державнi замовники оприлюднюють на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про загальний обсяг коштiв державного бюджету, використаних на закупiвлю товарiв, робiт i послуг за закритими закупiвлями.

Роздiл II
ОСОБЛИВОСТI ЗДIЙСНЕННЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 16. Види закупiвель

     1. Придбання державними замовниками товарiв, робiт i послуг може здiйснюватися шляхом застосування однiєї з таких закупiвель:

     1) закрита закупiвля:

     переговори;

     поетапнi переговори;

     2) торги з обмеженою участю;

     3) спрощенi торги iз застосуванням електронної системи закупiвель;

     4) спрощений вiдбiр без застосування електронної системи закупiвель.

     2. Закритi закупiвлi здiйснюються державним замовником у порядку та на умовах, визначених статтею 18 цього Закону.

     3. Торги з обмеженою участю здiйснюються державним замовником у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про публiчнi закупiвлi", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     4. Спрощенi торги iз застосуванням електронної системи закупiвель здiйснюються державним замовником у порядку та на умовах, визначених роздiлом I, статтею 23 роздiлу II i роздiлом III цього Закону.

     5. Спрощений вiдбiр без застосування електронної системи закупiвель здiйснюється державним замовником у порядку та на умовах, визначених роздiлом IV цього Закону.

     6. Торги з обмеженою участю, спрощенi торги iз застосуванням електронної системи закупiвель здiйснюються державним замовником шляхом використання електронної системи закупiвель.

     Стаття 17. Критерiї оцiнки пропозицiй учасникiв закупiвель

     1. Державний замовник обирає один або декiлька серед таких критерiїв оцiнки пропозицiй учасникiв процедур закупiвель:

     1) цiна;

     2) цiна разом з iншими критерiями оцiнки (питома вага цiни у складi критерiю не може бути нижчою 60 вiдсоткiв), зокрема:

     умови оплати;

     строк виконання;

     рiвень забезпечення життєвого циклу (гарантiйне та сервiсне обслуговування, утилiзацiя тощо);

     локалiзацiя виробництва (питома вага цього критерiю не може бути нижчою 25 вiдсоткiв);

     3) вартiсть життєвого циклу.

     2. Державний замовник може додатково застосовувати такi критерiї:

     1) рiвень експлуатацiйних витрат;

     2) проходження державних та iнших випробувань державним замовником або факт прийняття державним замовником на озброєння;

     3) наявнiсть сертифiкованої системи менеджменту якостi (якщо це не є вимогою тендерної документацiї та якщо не встановлено вiдповiдних квалiфiкацiйних критерiїв);

     4) наявнiсть сертифiкатiв вiдповiдностi вимогам стандартiв НАТО (AQAP) за ранiше виконаними учасником вiдбору протягом попереднього календарного року державними контрактами (договорами);

     5) якiсть виконання ранiше укладених аналогiчних контрактiв та договорiв;

     6) план якостi;

     7) коефiцiєнт ефективностi;

     8) графiк поставки (iз зазначенням ризикiв).

     Стаття 18. Здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями

     1. Закупiвля товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, що становить державну таємницю, здiйснюється за закритими закупiвлями вiдповiдно до цього Закону з урахуванням положень закону, що регулює питання захисту державної таємницi.

     2. До закритих закупiвель належать:

     1) переговори;

     2) поетапнi переговори.

     3. Державний замовник iнiцiює проведення переговорiв шляхом запрошення учасникiв, що включенi до Реєстру за номенклатурою, яку планує закупити замовник. Оголошення про початок переговорiв має мiстити iнформацiю про:

     1) загальну назву предмета закупiвлi;

     2) загальнi вимоги до предмета закупiвлi;

     3) мiсце та кiнцевий строк подання заявки на участь у переговорах, що не може бути меншим трьох робочих днiв з дня направлення оголошення про початок переговорiв через Реєстр;

     4) очiкувану вартiсть предмета закупiвлi;

     5) вимоги до графiка поставки.

     4. Учасниками переговорiв або поетапних переговорiв є суб'єкти господарювання, внесенi до Реєстру за номенклатурою, що планує закупити державний замовник, якi подали заявку на участь у переговорах та взяли на себе зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства у сферi захисту державної таємницi.

     Державний замовник приймає рiшення про вiдмову учаснику в участi у процедурi закупiвлi в разi, якщо учасник процедури закупiвлi є особою, до якої застосовано санкцiю у виглядi заборони на здiйснення оборонних закупiвель товарiв, робiт i послуг згiдно iз Законом України "Про санкцiї".

     5. Поетапнi переговори переходять на другий етап у разi подання заявки на участь у переговорах не менше нiж двома учасниками. На другому етапi переговорiв усi учасники отримують вiд державного замовника документи щодо переговорної процедури закупiвлi (далi - переговорна документацiя).

     6. Переговорна документацiя має мiстити таку iнформацiю:

     1) вимоги до предмета закупiвлi;

     2) критерiї оцiнки та їхню вагу (згiдно iз статтею 17 цього Закону);

     3) кiлькiсть товарiв, робiт i послуг;

     4) умови поставки, у тому числi вимоги до графiка поставки, та умови оплати;

     5) мiсце та кiнцевий строк подання пропозицiй;

     6) iншу iнформацiю, що може суттєво вплинути на змiст пропозицiї.

     7. У разi внесення змiн до переговорної документацiї державний замовник має повiдомити всiх учасникiв переговорiв про такi змiни протягом п'яти робочих днiв до завершення строку подання пропозицiй.

     У разi внесення змiн до переговорної документацiї у строк менше нiж за п'ять робочих днiв до завершення строку подання пропозицiй державний замовник має продовжити строк подання пропозицiй, але не бiльше нiж на п'ять робочих днiв.

     8. Розгляд пропозицiй проводиться колегiальним органом, що утворюється державним замовником та складається не менше нiж iз п'яти службових або посадових осiб такого замовника. Рiшення колегiального органу фiксуються протоколами iз зазначенням поiменного голосування всiх його членiв.

     Порядок формування i органiзацiйно-правовий статус колегiального органу визначаються державним замовником.

     9. За результатами поетапних переговорiв укладається державний контракт (договiр) з тим учасником, пропозицiя якого визнана найбiльш економiчно вигiдною та вiдповiдає вимогам до предмета закупiвлi. Державний замовник має право провести додатковий етап переговорiв з учасником, який надав найбiльш економiчно вигiдну пропозицiю, щодо зниження вартостi цiни договору.

     10. Переможцем поетапних переговорiв вважається той учасник, пропозицiя якого визнана державним замовником найбiльш економiчно вигiдною на основi визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України критерiїв i методики оцiнки, що зазначаються у повiдомленнi суб'єктам господарювання про проведення поетапних переговорiв. З переможцем поетапних переговорiв державний замовник укладає державний контракт (договiр) згiдно з вимогами цього Закону.

     11. У разi якщо за результатами вiдбору встановлено, що визначеним критерiям вiдповiдає лише один суб'єкт господарювання, внесений до Реєстру, або для участi у переговорах надiйшла лише одна пропозицiя, укладення державним замовником державного контракту (договору) здiйснюється за результатами переговорiв.

     12. У разi якщо вартiсть закупiвлi у єдиного виконавця дорiвнює або перевищує 200 мiльйонiв гривень, державний замовник скликає мiжвiдомчу комiсiю у складi вiдповiдальних осiб державного замовника, представникiв iнших державних замовникiв i центральних органiв виконавчої влади.

     Мiжвiдомча комiсiя розглядає доцiльнiсть застосування визначеної замовником процедури закупiвлi та надає висновок щодо пiдтвердження доцiльностi закупiвлi у єдиного постачальника (застосування неконкурентної процедури). Висновок не є обов'язковим, носить рекомендацiйний характер та пiдлягає обов'язковому розгляду.

     13. Порядок проведення переговорiв, порядок укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем та положення про мiжвiдомчу комiсiю та її склад розробляються головним органом у сферi здiйснення оборонних закупiвель i затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     14. Державнi замовники можуть розпочинати закупiвлю за закритими закупiвлями пiсля набрання чинностi законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк згiдно iз затвердженим зведеним трирiчним планом закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями.

     У разi вiдсутностi зазначеного закону або затвердженого зведеного трирiчного плану закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями на початок року державнi замовники можуть розпочинати процедуру вiдбору виконавцiв державних контрактiв (договорiв) з 1 сiчня поточного року.

     Стаття 19. Державне регулювання очiкуваної вартостi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за оборонними закупiвлями пiд час застосування неконкурентної процедури закупiвлi

     1. Державне регулювання очiкуваної вартостi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за оборонними закупiвлями пiд час застосування неконкурентної процедури закупiвлi ґрунтується на таких засадах:

     1) єдине нормативно-правове забезпечення для всiх учасникiв оборонних закупiвель;

     2) єдина для всiх державних замовникiв вартiсть закупiвлi iдентичних товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, якщо всi параметри та умови закупiвлi збiгаються;

     3) застосування заходiв антимонопольного регулювання;

     4) склад та облiк витрат виконавця встановлюються вiдповiдно до Податкового кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та iнших нормативно-правових актiв;

     5) рiвень прибутку у складi очiкуваної вартостi встановлюється рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України i не може бути зменшений державним замовником;

     6) дотримання балансу iнтересiв державного замовника i виконавця.

     2. Пiд час застосування неконкурентної процедури закупiвлi в єдиного виконавця при укладеннi державних контрактiв (договорiв) застосовується розрахункова очiкувана вартiсть у єдиного виконавця.

     3. Порядок формування та коригування очiкуваної вартостi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, закупiвля яких здiйснюється за неконкурентною процедурою, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Розрахункова цiна у єдиного виконавця не змiнюється у разi:

     1) неналежного виконання державного контракту (договору) з вини виконавця;

     2) прострочення термiнiв поставки з вини виконавця;

     3) змiни розрахункової цiни у єдиного виконавця у разi закупiвлi фундаментальних наукових, прикладних дослiджень, експериментальних розробок, а також науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт, що виконуються згiдно з умовами контракту (договору) вiдповiдно до порядку формування та коригування очiкуваної вартостi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, закупiвля яких здiйснюється за неконкурентною процедурою, визначеною Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. При формуваннi розрахункової очiкуваної вартостi в єдиного виконавця державного контракту (договору) з оборонних закупiвель пiд час застосування неконкурентної процедури рiвень прибутку у складi очiкуваної вартостi державного контракту (договору) для виконавця встановлюється на рiвнi, не нижчому, нiж рiвень прибутку у складi очiкуваної вартостi виконання контракту (договору), встановлений Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Рiвень прибутку у складi очiкуваної вартостi при укладеннi контракту (договору) з оборонних закупiвель пiд час застосування неконкурентної процедури може бути збiльшений державним замовником, але не бiльше, нiж визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України, у разi надання вiтчизняним виробником плану розвитку виробництва iз зобов'язанням такого виробника знизити цiну товарiв, робiт i послуг оборонного призначення для подальших закупiвель.

     Вiдповiдний план за погодженням iз головним органом у сферi планування оборонних закупiвель затверджується державним замовником та є невiд'ємною частиною державного контракту (договору).

     Порушення зобов'язань виконавця згiдно з планом розвитку виробництва є порушенням умов контракту (договору) i тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену контрактом (договором) та законодавством.

     6. Умови та порядок формування очiкуваної вартостi товарiв, робiт i послуг встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 20. Рамковi угоди

     1. Укладення рамкових угод та їх виконання здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

     Стаття 21. Укладення державних контрактiв (договорiв) за закритими закупiвлями

     1. Укладення державних контрактiв (договорiв) здiйснюється державними замовниками за результатами переговорiв та поетапних переговорiв вiдповiдно до затвердженого зведеного трирiчного плану закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями у порядку, визначеному цим Законом.

     2. Державний контракт (договiр) укладається на основi типових державних контрактiв (договорiв), затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Державний контракт (договiр) укладається на перiод, упродовж якого iснують господарськi зобов'язання сторiн, що виникли на основi такого контракту (договору).

     4. Державний контракт (договiр) може бути укладений не бiльш як на три бюджетнi перiоди на пiдставi обґрунтованих пропозицiй виконавця щодо розроблення новiтнiх (складних) зразкiв озброєння та вiйськової технiки, їх закупiвлi з урахуванням виробничого циклу за рiшенням державного замовника.

     Стаття 22. Квалiфiкацiйнi критерiї

     1. Державний замовник вимагає вiд учасникiв закупiвель, визначених пунктами 2, 3 i 4 частини першої статтi 16 цього Закону, подання ними документально пiдтвердженої iнформацiї про їх вiдповiднiсть одному або декiльком квалiфiкацiйним критерiям, визначеним статтею 16 Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

     2. Державний замовник може встановити такi додатковi квалiфiкацiйнi критерiї:

     1) наявнiсть учасника вiдбору в Реєстрi;

     2) вiдповiднiсть вимогам державного замовника щодо захисту iнформацiї, визначеним статтею 34 цього Закону;

     3) пiдтвердження учасником вiдбору можливостi виконати вимоги до державного гарантування якостi та безпечностi поставок товарiв, робiт i послуг оборонного призначення вiдповiдно до статей 36 та 39 цього Закону;

     4) вимоги щодо систем менеджменту у вiдповiдних сферах дiяльностi (менеджмент якостi, екологiчний менеджмент, менеджмент харчової безпеки, менеджмент iнформацiйної безпеки тощо) з обов'язковим посиланням на вiдповiднi мiжнароднi та/або європейськi стандарти та/або їх нацiональнi еквiваленти.

     3. При встановленнi державним замовником вимог щодо державного гарантування якостi на основi вимог вiдповiдних мiжнародних та/або європейських стандартiв та/або їх нацiональних еквiвалентiв пiдтвердження вiдповiдностi учасникiв вiдбору такому критерiю здiйснюється шляхом надання учасником вiдбору сертифiката вiдповiдностi вiд уповноваженого органу з державного гарантування якостi.

     4. Вiдповiднiсть квалiфiкацiйним критерiям (договiрним вимогам) щодо систем менеджменту пiдтверджується учасниками вiдбору шляхом надання чинних сертифiкатiв вiдповiдностi, виданих незалежними вiтчизняними або iноземними органами чи органiзацiями з оцiнки вiдповiдностi, якi акредитованi нацiональним органом України з акредитацiї або iноземним органом з акредитацiї, який є стороною багатосторонньої угоди про визнання Мiжнародного форуму з акредитацiї та/або Європейської кооперацiї з акредитацiї, вiдповiдно до стандарту ISO/IEC 17021 або ДСТУ ISO/IEC 17021, або, у разi встановлення вимог до державного гарантування якостi, - спецiально уповноваженими органами з державного гарантування якостi (у тому числi iноземними).

     Стаття 23. Особливостi подання скарг та строки їх розгляду

     1. Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi державного замовника пiд час застосування закритих закупiвель, передбачених пунктом 1 частини першої статтi 16 цього Закону, здiйснюється у судовому порядку вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства України.

     2. Оскарження закупiвлi, передбаченої пунктом 2 частини першої статтi 16 цього Закону, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

     3. Оскарження закупiвлi, передбаченої пунктом 3 частини першої статтi 16 цього Закону, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi" з такими особливостями:

     1) скарги щодо технiчних, кiлькiсних та якiсних характеристик предмета закупiвлi та/або проекту договору, та/або квалiфiкацiйних критерiїв до учасникiв вiдбору, прийнятих рiшень, а також дiй та/або бездiяльностi державного замовника, що вiдбулися до закiнчення перiоду, встановленого для подання цiнових пропозицiй, можуть подаватися до органу оскарження з дня оприлюднення оголошення про проведення вiдбору, але не пiзнiш як за два робочi днi до закiнчення встановленого державним замовником перiоду подання цiнових пропозицiй;

     2) скарги щодо результатiв визначення переможця спрощених торгiв закупiвлi, прийнятих рiшень, а також дiй та/або бездiяльностi державного замовника, що вiдбулися пiсля закiнчення перiоду, встановленого для подання цiнових пропозицiй, можуть подаватися до органу оскарження протягом чотирьох робочих днiв з дня оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу з питань закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю, але до дня укладення такого договору про закупiвлю;

     3) якщо до технiчних, якiсних та кiлькiсних характеристик предмета закупiвлi та/або квалiфiкацiйних критерiїв до учасникiв вiдбору державним замовником вносилися змiни пiсля закiнчення строку, встановленого для подання скарг частиною першою цiєї статтi, не пiдлягають оскарженню положення, до яких змiни не вносилися;

     4) якщо до органу оскарження подано скаргу (скарги) щодо оскарження технiчних, кiлькiсних та якiсних характеристик предмета закупiвлi та/або квалiфiкацiйних критерiїв до учасникiв вiдбору, за результатами якої (яких) органом оскарження прийнято одне або кiлька рiшень по сутi, пiсля закiнчення перiоду, встановленого для подання цiнових пропозицiй в оголошеннi про проведення вiдбору, не пiдлягають оскарженню положення, щодо яких до закiнчення такого перiоду суб'єктами не подано скаргу (скарги);

     5) пiсля закiнчення перiоду, встановленого для подання цiнових пропозицiй в оголошеннi про проведення вiдбору, скарги можуть подаватися лише щодо змiн до технiчних, якiсних та кiлькiсних характеристик предмета закупiвлi та/або квалiфiкацiйних критерiїв до учасникiв вiдбору.

     Строк розгляду скарги органом оскарження становить три робочi днi з дати надання державним замовником витребуваних органом оскарження документiв, необхiдних для розгляду скарги, але не бiльше нiж 10 робочих днiв з дати початку розгляду скарги.

     Розгляд скарги зупиняє перебiг строкiв, установлених частиною першою статтi 28 цього Закону.

     4. Оскарження прийнятих рiшень, дiй та/або бездiяльностi державного замовника пiд час закупiвлi, передбаченої пунктом 4 частини першої статтi 16 цього Закону, здiйснюється у судовому порядку вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства України.

Роздiл III
СПРОЩЕНI ТОРГИ IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 24. Умови застосування спрощених торгiв iз застосуванням електронної системи закупiвель

     1. Спрощенi торги iз застосуванням електронної системи закупiвель - це процедура, що застосовується державним замовником пiд час дiї особливого перiоду в Українi або у перiод введення надзвичайного стану, або у перiод проведення антитерористичної операцiї, або у перiод здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, у разi якщо вiдомостi про закупiвлю товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки i оборони не становлять державної таємницi.

     2. Спрощенi торги iз застосуванням електронної системи закупiвель здiйснюються у порядку, передбаченому для проведення вiдкритих торгiв Законом України "Про публiчнi закупiвлi", з урахуванням особливостей, встановлених статтею 23 та роздiлами I, III цього Закону.

     Стаття 25. Особливостi проведення спрощених торгiв iз застосуванням електронної системи закупiвлi

     1. У разi прийняття державним замовником рiшення про проведення спрощених торгiв iз застосуванням електронної системи закупiвель вiдбiр учасникiв здiйснюється у порядку, визначеному цим Законом.

     2. Оголошення про проведення вiдбору розмiщується державним замовником в електроннiй системi закупiвель протягом одного робочого дня пiсля прийняття рiшення про закупiвлю.

     Перiод для подання цiнових пропозицiй визначається державним замовником та не може становити менше шести робочих днiв з дати розмiщення оголошення про проведення вiдбору на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу з питань закупiвель.

     3. В оголошеннi про проведення вiдбору обов'язково зазначаються:

     1) найменування державного замовника, його код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса, електронна адреса;

     2) найменування предмета закупiвлi, код вiдповiдно до державного класифiкатора, що дiє на день проведення закупiвлi;

     3) технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики i вимоги до предмета закупiвлi з урахуванням вимог пункту 3 частини другої статтi 22 Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     4) очiкувана вартiсть предмета закупiвлi iз зазначенням iнформацiї про включення до очiкуваної вартостi податку на додану вартiсть;

     5) кiлькiсть товару та мiсце його поставки, мiсце, в якому мають бути виконанi роботи чи наданi послуги, їх обсяг, строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     6) дата i час закiнчення перiоду подання цiнових пропозицiй;

     7) розмiр мiнiмального кроку пониження цiни пiд час електронного аукцiону у вiдсотках або грошових одиницях (не менше 1 вiдсотка очiкуваної вартостi товару, роботи, послуги) та формула, що буде застосовуватися при проведеннi електронного аукцiону для визначення показникiв iнших критерiїв оцiнки (у разi їх обрання державним замовником);

     8) перелiк критерiїв та методика оцiнки цiнової пропозицiї iз зазначенням питомої ваги критерiїв;

     9) розмiр, строк, вид та умови повернення чи неповернення забезпечення цiнової пропозицiї (у разi якщо державний замовник вимагає його надання);

     10) розмiр, строк, вид та умови надання, умови повернення чи неповернення забезпечення виконання договору про закупiвлю (у разi якщо державний замовник вимагає його надання);

     11) прiзвище, iм'я та по батьковi, посада однiєї чи кiлькох посадових осiб державного замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками вiдбору;

     12) один або декiлька квалiфiкацiйних критерiїв до учасникiв вiдбору вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про публiчнi закупiвлi" та до частини другої статтi 22 цього Закону (за наявностi), вимоги, встановленi статтею 17 Закону України "Про публiчнi закупiвлi", та iнформацiя про спосiб пiдтвердження вiдповiдностi учасникiв вiдбору визначеним критерiям i вимогам згiдно iз законодавством;

     13) у разi закупiвлi робiт - iнформацiя вiдповiдно до вимог пункту 17 частини другої статтi 22 Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     14) необхiднiсть надання одиницi товару (на вимогу державного замовника);

     15) iнша необхiдна iнформацiя залежно вiд предмета закупiвлi.

     4. Одночасно з розмiщенням оголошення про проведення вiдбору державний замовник також оприлюднює проект договору про закупiвлю.

     5. Технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi i квалiфiкацiйнi критерiї до учасникiв вiдбору не можуть мiстити дискримiнацiйних умов та зменшувати рiвень конкуренцiї.

     6. Оголошення про проведення вiдбору обов'язково додатково оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель англiйською мовою, якщо очiкувана вартiсть закупiвлi перевищує суму:

     для товарiв i послуг - 500 тисяч гривень;

     для робiт - 5 мiльйонiв гривень.

     Обов'язковому опублiкуванню пiдлягають вiдомостi, передбаченi пунктами 2, 4, 5 i 6 частини третьої цiєї статтi.

     Державний замовник має право оприлюднити додатково англiйською мовою iншi вiдомостi, передбаченi частиною третьою цiєї статтi.

     7. Державний замовник може обрати один або декiлька критерiїв оцiнки, визначених статтею 17 цього Закону.

     8. У разi обрання державним замовником критерiїв оцiнки, передбачених частиною сьомою цiєї статтi, цiна розраховується електронною системою закупiвель з урахуванням показникiв таких критерiїв оцiнки за математичною формулою, наведеною в оголошеннi про проведення вiдбору.

     9. Учасник вiдбору має право не пiзнiше нiж за три робочi днi до закiнчення строку подання цiнових пропозицiй звернутися через електронну систему закупiвель до державного замовника за роз'ясненнями щодо технiчних, якiсних та кiлькiсних характеристик предмета закупiвлi та/або щодо квалiфiкацiйних критерiїв до учасникiв вiдбору, та/або з вимогою про усунення порушення пiд час проведення закупiвлi.

     Державний замовник повинен протягом двох робочих днiв з дня надходження такого звернення надати вiдповiдь на нього в електроннiй системi закупiвель.

     У разi несвоєчасного надання або ненадання державним замовником вiдповiдi на звернення строк подання цiнових пропозицiй продовжується в електроннiй системi закупiвель таким чином, щоб з моменту надання вiдповiдi до закiнчення строку подання цiнових пропозицiй залишалося не менше трьох робочих днiв.

     10. Державний замовник може внести змiни до технiчних, якiсних та кiлькiсних характеристик предмета закупiвлi та/або проекту договору, та/або квалiфiкацiйних критерiїв до учасникiв вiдбору лише в перiод подання цiнових пропозицiй, який продовжується в електроннiй системi закупiвель таким чином, щоб з моменту внесення змiн до закiнчення перiоду подання цiнових пропозицiй залишалося не менше трьох робочих днiв.

     11. Цiнова пропозицiя подається учасником вiдбору в електронному виглядi шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається iнформацiя про цiну або цiну з iншими критерiями оцiнки (у разi обрання державним замовником iнших критерiїв).

     Одночасно з цiновою пропозицiєю учасник вiдбору надає державному замовнику забезпечення цiнової пропозицiї у виглядi гарантiї або грошових коштiв (депозиту) в розмiрi, що не перевищує 0,5 вiдсотка очiкуваної вартостi закупiвлi робiт та 3 вiдсотки очiкуваної вартостi закупiвлi товарiв чи послуг, якщо таке забезпечення вимагалося в оголошеннi про проведення вiдбору.

     Iнформацiя вiд учасника вiдбору про його вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам, вимогам, визначеним статтею 17 Закону України "Про публiчнi закупiвлi", включаючи iнформацiю про кiнцевих бенефiцiарних власникiв юридичної особи (крiм громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, релiгiйних органiзацiй, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їх асоцiацiй, державних та комунальних пiдприємств, установ, органiзацiй), а також про вiдповiднiсть товару, роботи чи послуги технiчним, якiсним та кiлькiсним характеристикам предмета закупiвлi, зазначеним в оголошеннi про проведення вiдбору, завантажується ним в електронну систему закупiвель самостiйно. У разi вiдсутностi в юридичної особи кiнцевого бенефiцiарного власника, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься вiдмiтка про причину його вiдсутностi.

     12. Забезпечення цiнової пропозицiї не повертається учаснику вiдбору виключно у разi:

     1) вiдмови учасника вiдбору, який став переможцем спрощених торгiв, вiд укладення договору про закупiвлю у визначений державним замовником строк;

     2) ненадання учасником вiдбору документiв, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, передбачених статтею 17 Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     3) ненадання переможцем спрощених торгiв забезпечення виконання договору про закупiвлю у визначенi державним замовником строки пiсля отримання повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошеннi про проведення вiдбору.

     13. Електронна система закупiвель автоматично призначає час i дату проведення аукцiону.

     14. Ранжування всiх поданих учасниками вiдбору цiн/приведених цiн здiйснюється в електроннiй системi закупiвель автоматично, вiд найвищої запропонованої цiни/приведеної цiни до найнижчої, та оприлюднюється автоматично пiд час аукцiону.

     Пiд час проведення аукцiону розкривається лише iнформацiя про цiни/приведенi цiни, запропонованi учасниками вiдбору, та їхнi позицiї в рейтинговiй таблицi. Iнформацiя про учасникiв вiдбору автоматично оприлюднюється електронною системою закупiвель одразу пiсля завершення аукцiону.

     15. Цiна, подана учасником вiдбору за результатами вiдбору, є остаточною. Учасник вiдбору, цiнова пропозицiя якого визнана електронною системою закупiвель найбiльш економiчно вигiдною, може зменшити її лише пiсля оприлюднення протоколу про недолiки.

     16. Державний замовник протягом трьох робочих днiв з дня завершення аукцiону розглядає цiнову пропозицiю учасника вiдбору, визнану електронною системою закупiвель найбiльш економiчно вигiдною, та iншi документи i протягом одного робочого дня оприлюднює протокол з недолiками, виявленими пiд час розгляду цiнової пропозицiї.

     За результатами розгляду цiнових пропозицiй у порядку, визначеному цiєю частиною, за умови вiдсутностi будь-яких недолiкiв, державний замовник приймає рiшення про намiр укласти договiр про закупiвлю та оприлюднює його протягом одного робочого дня пiсля прийняття рiшення.

     17. Переможець торгiв у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дати оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу з питань закупiвель рiшення про намiр укласти договiр про закупiвлю, повинен надати державному замовнику документи, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 i 8 частини першої статтi 17 Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

     Стаття 26. Пiдстави для вiдхилення цiнових пропозицiй

     1. Державний замовник вiдхиляє цiнову пропозицiю у разi, якщо:

     1) учасник вiдбору:

     не усунув недолiки у поданих ним документах протягом 24 годин з моменту його ознайомлення з такими недолiками в електроннiй системi закупiвель;

     не вiдповiдає квалiфiкацiйним (квалiфiкацiйному) критерiям, визначеним державним замовником вiдповiдно до статтi 22 цього Закону;

     не надав забезпечення цiнової пропозицiї (якщо надання забезпечення вимагалося державним замовником в оголошеннi про проведення вiдбору);

     протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупiвлi бiльше двох разiв не пiдписав або вiдмовився вiд пiдписання договору про закупiвлю (у тому числi через неукладення договору учасником) iз державним замовником, який проводить таку спрощену закупiвлю;

     не виконав умови (умов) договору щодо якостi та/або строку поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг - бiльше одного разу.

     Замовник може прийняти рiшення про вiдмову учаснику в участi у процедурi закупiвлi та може вiдхилити тендерну пропозицiю учасника в разi, якщо учасник процедури закупiвлi не виконав свої зобов'язання за ранiше укладеним договором про закупiвлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розiрвання, i було застосовано санкцiї у виглядi штрафiв та/або вiдшкодування збиткiв - протягом трьох рокiв з дати дострокового розiрвання такого договору.

     Учасник процедури закупiвлi, що перебуває в обставинах, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, може надати пiдтвердження вжиття заходiв для доведення своєї надiйностi, незважаючи на наявнiсть вiдповiдної пiдстави для вiдмови в участi у процедурi закупiвлi. Для цього учасник (суб'єкт господарювання) повинен довести, що вiн сплатив або зобов'язався сплатити вiдповiднi зобов'язання та вiдшкодування завданих збиткiв.

     Якщо замовник вважає таке пiдтвердження достатнiм, учаснику не може бути вiдмовлено в участi в процедурi закупiвлi;

     2) переможець:

     не пiдписав або вiдмовився вiд пiдписання договору про закупiвлю за поданою ним цiною/приведеною цiною за результатами проведеного аукцiону;

     не пiдписав або вiдмовився вiд пiдписання договору про закупiвлю у визначений державним замовником строк;

     не надав документiв, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, передбачених статтею 17 Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

     2. У разi виявлення державним замовником невiдповiдностi документiв учасника вiдбору встановленим вимогам або вiдсутностi будь-якого iз документiв учасник вiдбору може усунути недолiки в документах (крiм випадку вiдсутностi забезпечення цiнової пропозицiї) шляхом прикрiплення уточнених або нових документiв в електроннiй системi закупiвель протягом 24 годин з моменту повiдомлення учасника вiдбору про виявленi недолiки.

     3. Рiшення державного замовника стосовно учасника вiдбору, який вчинив порушення, зазначенi в абзацах шостому i сьомому пункту 1 частини першої цiєї статтi, оприлюднюється у день виявлення порушення на офiцiйному веб-сайтi державного замовника.

     У такому рiшеннi зазначаються:

     1) найменування суб'єкта господарювання - учасника вiдбору, його код ЄДРПОУ, мiсцезнаходження;

     2) вид, дата та кiлькiсть порушень;

     3) документ, що пiдтверджує порушення;

     4) унiкальний номер проведення аукцiону в електроннiй системi закупiвель.

     З дня оприлюднення такого рiшення державного замовника учасник вважається таким, що вчинив вiдповiдне порушення, передбачене абзацами шостим i сьомим пункту 1 частини першої цiєї статтi.

     4. Iнформацiя про вiдхилення цiнової пропозицiї учасника вiдбору iз зазначенням пiдстави оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель.

     5. У разi вiдхилення цiнової пропозицiї учасника вiдбору, який запропонував найнижчу цiну/приведену цiну, розглядається наступна цiнова пропозицiя з найнижчою цiною/приведеною цiною.

     Стаття 27. Пiдстави вiдмiни вiдбору учасникiв

     1. Вiдбiр учасникiв вiдмiняється державним замовником за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     1) неподання жодної цiнової пропозицiї на участь у вiдборi;

     2) вiдхилення цiнових пропозицiй всiх учасникiв вiдбору;

     3) вiдсутнiсть подальшої потреби у предметi закупiвлi;

     4) скорочення видаткiв на предмет закупiвлi;

     5) неможливiсть усунення порушення, що виникло внаслiдок виявлення порушень законодавства у сферi закупiвель, а також внаслiдок технiчних причин.

     2. Iнформацiя про вiдмiну вiдбору iз зазначенням пiдстави оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель.

     Стаття 28. Укладення договору про закупiвлю пiсля завершення електронного аукцiону

     1. Державний замовник укладає договiр про закупiвлю за результатами застосування спрощених торгiв у строк не менш як чотири робочi днi та не бiльш як 10 робочих днiв з дня оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу з питань закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю.

     2. Рiшення про намiр укласти договiр про закупiвлю з учасником вiдбору приймається уповноваженою особою (особами) або тендерним комiтетом за результатами вiдбору, про що учасник вiдбору повiдомляється в електроннiй системi закупiвель.

     3. Якщо предмет закупiвлi подiлений на частини (лоти), учасник вiдбору запрошується для укладення договору про закупiвлю лише щодо тiєї частини предмета закупiвлi (лота), що була обрана ним пiд час участi у вiдборi.

     4. Державний замовник може укласти окремо договiр про закупiвлю послуги з органiзацiї харчування та договiр про закупiвлю продуктiв харчування або окремий договiр про закупiвлю послуги з органiзацiї харчування та постачання продуктiв харчування.

     Стаття 29. Недiйснiсть договору про закупiвлю

     1. Договiр про закупiвлю є нiкчемним у разi його укладення:

     1) у перiод оскарження закупiвлi вiдповiдно до цього Закону;

     2) з порушенням строкiв, передбачених частиною першою статтi 28 цього Закону, крiм випадкiв зупинення перебiгу строкiв у зв'язку з розглядом скарги органом оскарження;

     3) з порушенням вимог частини четвертої статтi 41 Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

Роздiл IV
СПРОЩЕНИЙ ВIДБIР БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 30. Умови застосування спрощеного вiдбору без застосування електронної системи закупiвель

     1. Спрощений вiдбiр без застосування електронної системи закупiвель - це процедура, що використовується державним замовником як виняток пiд час дiї правового режиму воєнного стану в Українi, вiдповiдно до якої державний замовник укладає державний контракт (договiр) з учасником вiдбору пiсля проведення переговорiв з одним або кiлькома учасниками вiдбору.

     Державний замовник запрошує до переговорiв виконавцiв, з якими має чиннi державнi контракти (договори).

     До участi у процедурi закупiвлi не допускаються учасники вiдбору, до яких застосовано санкцiю у виглядi заборони на здiйснення у них оборонних закупiвель товарiв, робiт i послуг згiдно iз Законом України "Про санкцiї".

     Державний замовник пiд час проведення переговорiв вимагає подання пiдтвердженої документально iнформацiї учасником вiдбору про його вiдповiднiсть квалiфiкацiйним критерiям, визначеним статтею 22 цього Закону.

     2. У разi прийняття державним замовником рiшення про застосування спрощеного вiдбору без застосування електронної системи закупiвель державний замовник за результатами проведених переговорiв з учасником вiдбору (учасниками вiдбору) має право:

     1) укласти з виконавцями державних контрактiв (договорiв) додаткову угоду до державного контракту (договору), за умови що державний контракт (договiр) є чинним, предмет закупiвлi за додатковою угодою iдентичний предмету закупiвлi за державним контрактом (договором);

     2) укласти з виконавцями державних контрактiв (договорiв) новий державний контракт (договiр).

     3. Повiдомлення про намiр укласти додаткову угоду або державний контракт (договiр) разом iз протоколом проведених переговорiв обов'язково оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi головного органу у сферi планування оборонних закупiвель протягом одного робочого дня пiсля прийняття рiшення та повинно мiстити:

     1) найменування та мiсцезнаходження державного замовника;

     2) найменування, кiлькiсть товару, вид робiт або вид послуг;

     3) строк поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     4) найменування, мiсцезнаходження та контактнi телефони учасника вiдбору (учасникiв вiдбору), з яким проведено переговори;

     5) цiну пропозицiї;

     6) обґрунтування проведення закупiвлi без застосування електронної системи закупiвель.

     4. Державний замовник має право укласти додаткову угоду або державний контракт (договiр) за результатами спрощеного вiдбору без застосування електронної системи закупiвель у строк не менш як один робочий день та не бiльш як через сiм робочих днiв з дня оприлюднення в електроннiй системi закупiвель повiдомлення про намiр укласти додаткову угоду або державний контракт (договiр).

     5. Спрощений вiдбiр без застосування електронної системи закупiвель вiдмiняється державним замовником у разi:

     1) вiдсутностi подальшої потреби закупiвлi;

     2) скорочення видаткiв на здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг;

     3) допущення державним замовником порушення, що вплинуло на об'єктивнiсть визначення переможця закупiвлi;

     4) неможливостi усунення порушення, що виникло внаслiдок виявлення порушень законодавства у сферi закупiвель;

     5) непiдписання учасником вiдбору, який став переможцем закупiвлi, додаткової угоди або державного контракту (договору) у визначенi цим Законом строки.

Роздiл V
ТОРГИ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ

     Стаття 31. Особливостi торгiв з обмеженою участю

     1. Торги з обмеженою участю застосовуються вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

     У разi застосування торгiв з обмеженою участю до учасникiв встановлюються як обов'язковi всi квалiфiкацiйнi критерiї, передбаченi частиною другою статтi 22 цього Закону.

     2. Торги з обмеженою участю вiдмiняються автоматично електронною системою закупiвель у разi, якщо для участi у квалiфiкацiйному вiдборi документи подали менше нiж два учасники закупiвлi.

Роздiл VI
ЦЕНТРАЛIЗОВАНI ЗАКУПIВЕЛЬНI ОРГАНIЗАЦIЇ

     Стаття 32. Централiзована закупiвельна органiзацiя для потреб оборони

     1. Для здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за iнiцiативою головного органу у сферi здiйснення оборонних закупiвель може бути утворено централiзовану закупiвельну органiзацiю для забезпечення потреб державних замовникiв, визначених цим Законом, у порядку, встановленому законодавством.

Роздiл VII
СУБПIДРЯД

     Стаття 33. Субпiдряд

     1. Субпiдряд як спосiб залучення спiввиконавцiв може застосовуватися для закупiвлi робiт або послуг у разi, якщо державний замовник у тендернiй документацiї визначив можливiсть залучення субпiдрядника або якщо учасник торгiв у своїй тендернiй пропозицiї повiдомив державного замовника про необхiднiсть залучення субпiдрядника.

     2. У разi якщо учасник торгiв у своїй тендернiй пропозицiї повiдомив державного замовника про необхiднiсть залучення субпiдрядника, державний замовник має право вимагати вiд учасника визначення частки державного контракту (договору), яку вiн має намiр передати третiм особам на умовах субпiдряду, пропозицiї щодо кандидатур субпiдрядникiв, а також предмета договорiв субпiдряду, для виконання яких вони пропонуються, та повiдомлення його про будь-яку змiну кола субпiдрядникiв протягом строку виконання державного контракту (договору).

     Частка державного контракту (договору), яку переможець торгiв має намiр передати третiм особам на умовах субпiдряду, не може перевищувати 50 вiдсоткiв вартостi основного державного контракту (договору).

     Вартiсть робiт або послуг у складi вартостi частки державного контракту (договору), яку переможець торгiв має намiр передати третiм особам на умовах субпiдряду, не може перевищувати 50 вiдсоткiв вартостi робiт або послуг у складi вартостi основного державного контракту (договору).

     Вартiсть робiт або послуг у складi вартостi частки державного контракту (договору) на умовах субпiдряду за згодою державного замовника може перевищувати 50 вiдсоткiв вартостi робiт або послуг у складi вартостi основного державного контракту (договору) за умови подання аргументованого висновку виконавця.

     Вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання договору субпiдряду перед державним замовником несе виконавець державного контракту (договору).

     3. Державний замовник має право визначати в тендернiй документацiї обов'язок переможця торгiв щодо залучення до виконання державного контракту (договору) субпiдрядникiв.

     Вартiсть робiт або послуг у складi вартостi частки державного контракту (договору), яку державний замовник має право зобов'язати переможця торгiв передати третiм особам на умовах субпiдряду, не може перевищувати 30 вiдсоткiв вартостi робiт або послуг у складi вартостi основного державного контракту (договору).

Роздiл VIII
БЕЗПЕКА IНФОРМАЦIЇ ТА ПОСТАВОК

     Стаття 34. Безпека iнформацiї

     1. У разi якщо тендерна документацiя, оголошення про проведення вiдбору, оголошення про початок переговорiв та державнi контракти (договори) мiстять конфiденцiйну та службову iнформацiю, державний замовник зобов'язаний визначити в тендернiй документацiї або в оголошеннi про проведення вiдбору або в оголошеннi про початок переговорiв заходи та вимоги, необхiднi для забезпечення захисту такої iнформацiї.

     2. Вiдповiдно до частини першої цiєї статтi державний замовник може вимагати, щоб пропозицiя, серед iншого, мiстила:

     1) зобов'язання учасника вiдбору та визначених субпiдрядникiв належним чином охороняти конфiденцiйну та службову iнформацiю, якою вони володiють або яка стала їм вiдома протягом строку дiї державного контракту (договору) та пiсля його розiрвання або укладення, згiдно з вимогами законодавства;

     2) зобов'язання учасника вiдбору отримати зобов'язання, передбачене пунктом 1 цiєї частини, вiд iнших субпiдрядникiв, з якими вiн укладатиме договори субпiдряду протягом виконання державного контракту (договору);

     3) достатню iнформацiю про визначених субпiдрядникiв, щоб державний замовник мав змогу встановити, що кожен з них має можливостi, необхiднi для належного захисту конфiденцiйної та службової iнформацiї, до якої вони мають доступ або яку вони мають надавати пiд час здiйснення субпiдрядної дiяльностi;

     4) зобов'язання учасника вiдбору надавати iнформацiю, визначену пунктом 3 цiєї частини, про кожного нового субпiдрядника перед укладенням державного контракту (договору).

     Стаття 35. Дотримання вимог законодавства про державну таємницю

     1. Заходи щодо планування, формування, розмiщення та виконання оборонних закупiвель, що становлять державну таємницю, здiйснюються з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

     Стаття 36. Безпека поставок

     1. У разi якщо тендерна документацiя, оголошення про проведення вiдбору, оголошення про початок переговорiв та державнi контракти (договори) мiстять конфiденцiйну та службову iнформацiю, державний замовник зобов'язаний визначити в тендернiй документацiї або в оголошеннi про проведення вiдбору або в оголошеннi про початок переговорiв свої вимоги щодо безпеки поставок. З цiєю метою державний замовник може вимагати, щоб пропозицiя, серед iншого, мiстила:

     1) сертифiкати або документацiю, що пiдтверджує спроможнiсть учасника виконати свої обов'язки щодо передачi та перевезення товарiв, пов'язаних iз державним контрактом (договором);

     2) обмеження щодо розкриття, передавання та використання товарiв i послуг;

     3) сертифiкати або документацiю, що пiдтверджують, що органiзацiя та розташування учасника торгiв дають йому можливiсть дотримуватися вимог державного замовника щодо безпеки поставок, зазначених у контрактнiй (договiрнiй) документацiї, а також зобов'язання забезпечити вiдсутнiсть негативного впливу на дотримання таких вимог у разi можливої змiни спiввиконавцiв пiд час виконання державного контракту (договору);

     4) зобов'язання учасника торгiв встановити та/або пiдтримувати потужностi, необхiднi для задоволення додаткових потреб державного замовника вiдповiдно до умов, що пiдлягають узгодженню сторонами;

     5) зобов'язання учасника торгiв здiйснювати пiдготовку до експлуатацiї, технiчне обслуговування та модернiзацiю товарiв, передбачених державним контрактом (договором);

     6) зобов'язання учасника торгiв вчасно повiдомляти державного замовника про будь-яку змiну його органiзацiйної форми та порядку виробництва, що може вплинути на виконання його обов'язкiв перед державним замовником.

     2. Власником виробничих потужностей, а також об'єктiв права iнтелектуальної власностi, створених за державнi кошти в результатi виконання оборонних закупiвель, є держава в особi державних замовникiв. Володiння, розпорядження та використання, у тому числi на умовах оренди, об'єктiв, товарiв i потужностей, створених у результатi виконання оборонних закупiвель, здiйснюються в порядку, визначеному законодавством, з додержанням зобов'язань щодо охорони прав на створенi об'єкти права iнтелектуальної власностi.

Роздiл IX
РЕЄСТР УЧАСНИКIВ ВIДБОРУ ТА ВИКОНАВЦIВ ДЕРЖАВНИХ КОНТРАКТIВ (ДОГОВОРIВ)

     Стаття 37. Реєстр

     1. Реєстр створюється як автоматизована система.

     Реєстр ведеться з метою монiторингу iнформацiї про виконанi державнi контракти (договори), пiдтримання в актуальному станi i забезпечення прозоростi вiдомостей щодо учасникiв вiдбору та виконавцiв державних контрактiв (договорiв), об'єктивностi оцiнювання, вiдбору i повторного оцiнювання виконавцiв державних контрактiв (договорiв), зважаючи на їх здатнiсть виробляти та постачати товари, виконувати роботи та надавати послуги вiдповiдно до потреб державних замовникiв.

     2. Реєстр забезпечує систематизацiю та здiйснення ретроспективного аналiзу даних щодо суб'єктiв господарювання в оборонних закупiвлях за такими класифiкацiйними ознаками, зокрема:

     1) номенклатура товарiв, робiт, послуг оборонного призначення, що виробляється суб'єктом господарювання, робiт i послуг, що виконуються таким суб'єктом;

     2) цiна на товари, роботи, послуги оборонного призначення, у тому числi, але не виключно, фiксована цiна на товари, роботи, послуги оборонного призначення, у тому числi за результатами попереднiх закупiвель, з додержанням законодавства про захист iнформацiї;

     3) фiнансово-економiчний стан пiдприємства;

     4) наявнiсть окремих видiв виробничої дiяльностi пiдприємства;

     5) наявнiсть необхiдних виробничих потужностей та технiчної спроможностi пiдприємства;

     6) наявнiсть необхiдних об'єктiв права iнтелектуальної власностi;

     7) виконання або участь у виконаннi науково-дослiдних та iнших робiт;

     8) наявнiсть потенцiйних пiдстав, передбачених цим Законом, для вiдмови в укладеннi контракту (договору) за результатами торгiв.

     3. Обробка в Реєстрi iнформацiї з обмеженим доступом та iнформацiї, що становить державну таємницю, здiйснюється вiдповiдно до законiв України "Про iнформацiю", "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах" та "Про державну таємницю".

     Порядок створення i ведення Реєстру учасникiв вiдбору та виконавцiв державних контрактiв (договорiв) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Вiдповiдальнiсть за адмiнiстрування та забезпечення функцiонування Реєстру покладається на головний орган у сферi планування оборонних закупiвель.

     За неналежне адмiнiстрування, неналежне забезпечення функцiонування Реєстру службовi (посадовi) особи головного органу у сферi планування оборонних закупiвель несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

Роздiл X
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У СФЕРI ОБОРОННИХ ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 38. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     1. За нецiльове та/або неефективне використання бюджетних коштiв державнi замовники несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     За придбання товарiв, робiт i послуг оборонного призначення до/без проведення видiв (процедур) закупiвель, визначених цим Законом або Законом України "Про публiчнi закупiвлi", укладення державних контрактiв (договорiв), що передбачають оплату державним замовником у сферi оборони, товарiв, робiт i послуг оборонного призначення до/без проведення видiв (процедур) закупiвель, визначених цим Законом або Законом України "Про публiчнi закупiвлi", роздiлення державним замовником предмета закупiвлi на частини з метою уникнення застосування норм цього Закону службовi (посадовi) особи, уповноважена особа державного замовника, керiвник державного замовника несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     2. У разi невиконання або неналежного виконання державного контракту (договору) виконавець вiдшкодовує державному замовнику завданi ним збитки в порядку, визначеному законом.

     3. У разi ухилення вiд укладення державного контракту (договору) або договору про закупiвлю учасник вiдбору несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     4. Спори, що виникають мiж державними замовниками та учасниками вiдбору або виконавцями державних контрактiв (договорiв), вирiшуються у порядку, визначеному статтею 23 цього Закону, та в судовому порядку.

     5. За порушення вимог, установлених цим Законом в частинi прийнятих рiшень вибору i застосування видiв закупiвель, члени тендерного комiтету, уповноважена особа (особи), члени колегiального органу державного замовника несуть персонально вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     Стаття 39. Державне гарантування якостi

     1. Виконання оборонних закупiвель здiйснюється вiдповiдно до державного контракту (договору).

     2. З метою забезпечення контролю виконання державних контрактiв (договорiв) державнi замовники мають право розмiщувати на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, визначених виконавцями державних контрактiв (договорiв), свої представництва або залучати до такої роботи на договiрнiй основi представництва iнших державних замовникiв. Дiяльнiсть зазначених представництв провадиться вiдповiдно до положення, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Заходи щодо державного гарантування якостi здiйснюються представниками уповноваженого органу з державного гарантування якостi, якщо державним замовником встановлено вiдповiднi вимоги та проведено аналiз ризикiв, результати якого доводять необхiднiсть застосування механiзму державного гарантування якостi.

     Державне гарантування якостi може здiйснюватися на будь-якому етапi виконання державного контракту (договору).

     Виконавцi державних контрактiв (договорiв) зобов'язанi забезпечити безперешкодний доступ представникiв уповноваженого органу з державного гарантування якостi для забезпечення здiйснення ними своїх повноважень до всiх документiв, процесiв та iнформацiї, пов'язаних з виконанням державного контракту (договору), з дотриманням законодавства про захист iнформацiї з обмеженим доступом.

Роздiл XI
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2021 року, крiм пункту 10 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть з дня набрання чинностi цим Законом:

     Закон України "Про державне оборонне замовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111 iз наступними змiнами), крiм положень щодо виконання державного оборонного замовлення на 2020 - 2021 роки;

     Закон України "Про особливостi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 24, ст. 488; 2019 р., N 45, ст. 289).

     3. Закупiвлi товарiв, робiт i послуг, розпочатi до набрання чинностi цим Законом, завершуються вiдповiдно до порядку, що дiяв до набрання чинностi цим Законом.

     З 31 березня 2021 року планування закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення здiйснюється вiдповiдно до цього Закону.

     З дня набрання чинностi цим Законом до 31 грудня 2021 року проведення закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення здiйснюється вiдповiдно до цього Закону та Закону України "Про державне оборонне замовлення" вiдповiдно до рiчного плану закупiвель та затверджених основних показникiв оборонного замовлення на 2020 та 2021 роки для кожного державного замовника.

     4. Державнi контракти (договори), укладенi державними замовниками до набрання чинностi цим Законом, дiють до їх повного виконання вiдповiдно до умов, на яких вони були укладенi, або до їх припинення (розiрвання) в установленому законодавством порядку.

     5. Положення цього Закону щодо державного гарантування якостi набирають чинностi пiсля утворення уповноваженого органу з державного гарантування якостi, прийняття вiдповiдних вiйськових стандартiв та їх затвердження.

     6. Положення цього Закону щодо функцiонування Реєстру учасникiв вiдбору та виконавцiв державних контрактiв (договорiв) набирають чинностi з моменту затвердження порядку та особливостей функцiонування Реєстру, перевiрки вiдомостей Реєстру, пiдстав, порядку та строкiв внесення суб'єктiв господарювання до Реєстру.

     7. Вимоги цього Закону щодо застосування критерiїв вартостi життєвого циклу при здiйсненнi оборонних закупiвель набирають чинностi з моменту затвердження методики розрахунку вартостi життєвого циклу.

     8. Вимоги цього Закону щодо умов та порядку застосування видiв цiн на товари, роботи та послуги набирають чинностi з моменту затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України Порядку застосування видiв цiн на товари, роботи та послуги.

     9. Забезпечити розсекречування вiдомостей про плани, змiст, обсяг, фiнансування державних контрактiв (договорiв), виконання яких завершено згiдно iз Законом України "Про державне оборонне замовлення", крiм тих, якi вiдповiдно до висновкiв мiжвiдомчої комiсiї, визначеної Кабiнетом Мiнiстрiв України, державних експертiв з питань таємниць становлять державну таємницю.

     10. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) абзац четвертий частини першої статтi 378 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) викласти в такiй редакцiї:

     "державнi замовники у сферi оборони";

     2) у Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     а) пункт 11 частини першої статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "11) спорах фiзичних чи юридичних осiб щодо оскарження рiшень, дiй або бездiяльностi державного замовника у правовiдносинах, що виникли на пiдставi Закону України "Про обороннi закупiвлi", крiм спорiв, пов'язаних iз укладенням державного контракту (договору) про закупiвлю з переможцем спрощених торгiв iз застосуванням електронної системи закупiвель та спрощеного вiдбору без застосування електронної системи закупiвель, а також змiною, розiрванням i виконанням державних контрактiв (договорiв) про закупiвлю";

     б) у статтi 282:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Позовна заява щодо оскарження рiшень, дiй або бездiяльностi державного замовника у правовiдносинах, що виникли на пiдставi Закону України "Про обороннi закупiвлi", крiм спорiв, пов'язаних з укладенням державного контракту (договору) про закупiвлю з переможцем спрощених торгiв iз застосуванням електронної системи закупiвель та спрощеного вiдбору без застосування електронної системи закупiвель, а також змiною, розiрванням i виконанням державних контрактiв (договорiв) про закупiвлю, може бути подана протягом десяти робочих днiв з дня, коли особа мала дiзнатися про порушення своїх прав, свобод чи iнтересiв";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. За подання до адмiнiстративного суду позовних заяв у справах, визначених цiєю статтею, сплачується судовий збiр, встановлений для подання адмiнiстративних позовiв немайнового характеру";

     3) абзац сьомий частини першої статтi 3 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 3, ст. 78; 2019 р., N 7, ст. 43) викласти в такiй редакцiї:

     "державнi замовники у сферi оборони";

     4) у Законi України "Про господарську дiяльнiсть у Збройних Силах України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 408):

     а) статтю 1 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "До господарської дiяльностi у Збройних Силах України належить дiяльнiсть вiйськових частин, закладiв, установ та органiзацiй Збройних Сил України з оборонних закупiвель, пов'язана iз закупiвлею товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом, яким в установленому законодавством порядку наданi повноваження на право здiйснення iмпорту товарiв вiйськового призначення i товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     б) статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз закупiвлею товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за iмпортом, здiйснюється вiйськовими частинами, закладами, установами та органiзацiями Збройних Сил України вiдповiдно до цього Закону та законiв України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання";

     5) у Законi України "Про державну таємницю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428 iз наступними змiнами):

     а) у частинi першiй статтi 8:

     у пунктi 1:

     абзац третiй виключити;

     доповнити абзацами шостим - дев'ятим такого змiсту:

     "про застосування систем озброєння, пiдготовку та проведення вiйськових операцiй;

     про винаходи, дослiдження i розробку нових зразкiв озброєння в iнтересах забезпечення нацiональної безпеки i оборони та про результати таких дослiджень i розробок;

     про заходи та показники розвитку Збройних Сил України та їх спроможностей;

     про склад, завдання та матерiально-технiчне забезпечення розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України та зiбрану i створену ним iнформацiю в результатi його дiяльностi";

     у пунктi 2:

     абзац четвертий виключити;

     в абзацi сьомому слова "на базi яких можуть бути створенi прогресивнi технологiї, новi види виробництва, продукцiї та технологiчних процесiв" замiнити словами "предметом яких є створення новiтнiх складних зразкiв озброєння, вiйськової або спецiальної технiки та iншi роботи";

     доповнити абзацами восьмим - одинадцятим такого змiсту:

     "про найменування, загальну кiлькiсть, вартiсть озброєння, вiйськової технiки, боєприпасiв, запасних частин та матерiалiв до них, що закуповуються для потреб вiйськових формувань (правоохоронних органiв);

     про кiлькiсть, строки поставок вiйськовим формуванням чи правоохоронним органам, спецiальним формуванням Мiнiстерства внутрiшнiх справ України для забезпечення їх боєздатностi основних видiв пального (мастильних матерiалiв), речового майна та продовольства;

     про факт та предмет закупiвлi товарiв, робiт i послуг оборонного призначення для забезпечення Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань та правоохоронних органiв (крiм випадкiв, якщо окрема iнформацiя про закупiвлю таких товарiв, робiт i послуг оборонного призначення, що закуповуються вiдповiдно до Закону України "Про обороннi закупiвлi", становить державну таємницю. У такому разi окрема iнформацiя розмiщується у додатку до тендерної документацiї).

     Iнформацiя не може бути повторно вiднесена до державної таємницi пiсля розсекречення та оприлюднення";

     пункт 3 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "про змiст секретної iнформацiї, що отримується вiд iноземної держави чи мiжнародної органiзацiї";

     б) статтю 10 доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "Iнформацiя вiдноситься до державної таємницi з урахуванням таких принципiв:

     дотримання балансу iнтересiв нацiональної безпеки, демократичних принципiв вiдкритостi та прозоростi;

     вiльного обiгу iнформацiї;

     презумпцiї публiчностi iнформацiї до її вiднесення в установленому законодавством порядку до державної таємницi.

     У разi невiдповiдностi iнформацiї вимогам, встановленим цим Законом, забороняється вiднесення її до державної таємницi. Засекречуванню пiдлягає iнформацiя, а не документ. Якщо документ мiстить державну таємницю, для ознайомлення надається iнформацiя, доступ до якої не обмежений";

     в) у частинi першiй статтi 11:

     в абзацi третьому слова "та обґрунтування шкоди нацiональнiй безпецi України у разi її розголошення" виключити;

     пiсля абзацу третього доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "критерiї вiднесення iнформацiї до державної таємницi, зокрема:

     визначення рiвня та опис загрози та шкоди нацiональнiй безпецi (нацiональним iнтересам) у разi невiднесення iнформацiї до державної таємницi;

     визначення дати або подiї розсекречування iнформацiї".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - десятим;

     г) частину шосту статтi 15 пiсля слiв "проектних робiт" доповнити словами "та iнших секретних товарiв, робiт i послуг, щодо яких здiйснюється закупiвля та";

     6) у Законi України "Про оборону України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420 iз наступними змiнами):

     а) в абзацi п'ятому статтi 9 слова "щодо формування, розмiщення, фiнансування та виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупiвлю) продукцiї, виконання робiт, надання послуг" замiнити словами "у сферi оборонних закупiвель";

     б) в абзацi восьмому частини другої статтi 10 слова "замовником iз державного оборонного замовлення на розроблення, виробництво, постачання, ремонт, знищення та утилiзацiю озброєння, вiйськової технiки, вiйськового майна i металобрухту, виконання робiт i надання послуг" замiнити словами "державним замовником при здiйсненнi оборонних закупiвель";

     в) в абзацi четвертому частини третьої статтi 12 слова "формують державне оборонне замовлення" замiнити словами "формують показники для здiйснення оборонних закупiвель";

     г) абзац десятий частини першої статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечують здiйснення оборонних закупiвель";

     ґ) у частинi першiй статтi 16:

     в абзацi другому слова "державнi обороннi замовлення" замiнити словами "державнi контракти (договори), укладенi за результатами проведення оборонних закупiвель";

     в абзацi третьому слова "не входять у державне оборонне замовлення" замiнити словами "не передбаченi державними контрактами (договорами) з оборонних закупiвель";

     7) у статтях 1, 11, 12, 13, 17, 25 i 30 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148 iз наступними змiнами) слова "державний замовник з державного оборонного замовлення" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "державний замовник у сферi оборони" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     8) у Законi України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314):

     а) у частинi п'ятiй статтi 6:

     у першому реченнi слова "розпорядження бюджетними коштами" замiнити словами та цифрами "складання, розгляд i затвердження бюджетiв, кошторисiв розпорядникiв бюджетних коштiв та плани використання бюджетних коштiв одержувачiв бюджетних коштiв, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крiм таємних видаткiв вiдповiдно до статтi 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштiв бюджетних зобов'язань або здiйснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який iнший спосiб, планування, формування, здiйснення та виконання закупiвлi товарiв, робiт i послуг за бюджетнi кошти, у тому числi оборонних закупiвель (крiм випадкiв, якщо окрема iнформацiя про закупiвлi товарiв, робiт i послуг становить державну таємницю вiдповiдно до Закону України "Про державну таємницю")";

     друге речення замiнити двома реченнями такого змiсту: "Не пiдлягає обмеженню також доступ до iнформацiї про стан i результати перевiрок та службових розслiдувань фактiв порушень, допущених у сферах дiяльностi, зазначених у цiй частинi. Доступ до зазначеної iнформацiї забезпечується розпорядниками iнформацiї вiдповiдно до положень статтi 5 цього Закону";

     б) пункт 1 частини першої статтi 15 доповнити словами та цифрою "а також iнформацiю, зазначену в частинi п'ятiй статтi 6 цього Закону";

     9) пункт 10 частини першої статтi 4 Закону України "Про санкцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 40, ст. 2018; 2019 р., N 45, ст. 289) пiсля слова "публiчних" доповнити словами "та оборонних";

     10) у Законi України "Про нацiональну безпеку України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 31, ст. 241; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 березня 2020 року N 522-IX):

     а) в абзацi четвертому частини третьої статтi 25 слова "показникiв державного оборонного замовлення" замiнити словами "показникiв здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями";

     б) у пунктi 2 частини п'ятої статтi 33 слова "сукупнiсть документiв державного оборонного замовлення" замiнити словами "сукупнiсть документiв для здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями", а слова "показникiв державного оборонного замовлення" - словами "показникiв здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями";

     в) статтю 34 виключити;

     11) у Законi України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 45, ст. 289):

     а) частину п'яту статтi 3 доповнити абзацом двадцять третiм такого змiсту:

     "Обмеження, зазначенi в пунктах 1 та 6 частини п'ятої цiєї статтi, не застосовуються, якщо закупiвлi здiйснюються на пiдставi норм Закону України "Про обороннi закупiвлi";

     б) у статтi 40:

     в абзацi шостому пункту 3 частини другої слова i цифру "визначеними у частинi першiй статтi 2 Закону України "Про особливостi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" замiнити словами "визначеними у Законi України "Про обороннi закупiвлi";

     в абзацi другому частини сьомої слова "Законом України "Про особливостi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" замiнити словами "Законом України "Про обороннi закупiвлi".

     11. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити створення та первинне наповнення електронного Реєстру учасникiв вiдбору та виконавцiв державних контрактiв (договорiв) з оборонних закупiвель;

     внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо звiльнення вiд оподаткування державних замовникiв у сферi оборони при здiйсненнi закупiвель у спецiалiзованих органiзацiй, що здiйснюють закупiвлi для потреб оборони.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 липня 2020 року
N 808-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.