ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про санкцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 9 листопада 2017 року N 2195-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 114-IX,
вiд 31 березня 2020 року N 552-IX,
вiд 17 липня 2020 року N 808-IX,
вiд 16 грудня 2020 року N 1089-IX

     Верховна Рада України,

     виходячи з положень Конституцiї України, Декларацiї про державний суверенiтет України та загальновизнаних мiжнародних норм i правил,

     констатуючи, що прiоритетами нацiональних iнтересiв України є, зокрема, гарантування конституцiйних прав i свобод людини i громадянина, захист державного суверенiтету, територiальної цiлiсностi та недоторканностi державних кордонiв, недопущення втручання у внутрiшнi справи України, розвиток рiвноправних взаємовигiдних вiдносин з iншими державами свiту в iнтересах України,

     заявляючи, що пряме або опосередковане втручання у внутрiшнi i зовнiшнi справи України пiд будь-яким приводом є неприпустимим,

     усвiдомлюючи потребу невiдкладного та ефективного реагування на наявнi i потенцiйнi загрози нацiональним iнтересам i нацiональнiй безпецi України, включаючи ворожi дiї, збройний напад iнших держав чи недержавних утворень, завдання шкоди життю та здоров'ю населення, захоплення заручникiв, експропрiацiю власностi держави, фiзичних та юридичних осiб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економiчного розвитку, повноцiнного здiйснення громадянами України належних їм прав i свобод,

     прийняла такий Закон:

     Стаття 1. Суверенне право України на захист

     1. З метою захисту нацiональних iнтересiв, нацiональної безпеки, суверенiтету i територiальної цiлiсностi України, протидiї терористичнiй дiяльностi, а також запобiгання порушенню, вiдновлення порушених прав, свобод та законних iнтересiв громадян України, суспiльства та держави можуть застосовуватися спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (далi - санкцiї).

     2. Санкцiї можуть застосовуватися з боку України по вiдношенню до iноземної держави, iноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться пiд контролем iноземної юридичної особи чи фiзичної особи-нерезидента, iноземцiв, осiб без громадянства, а також суб'єктiв, якi здiйснюють терористичну дiяльнiсть.

     3. Застосування санкцiй не виключає застосування iнших заходiв захисту нацiональних iнтересiв, нацiональної безпеки, суверенiтету i територiальної цiлiсностi України, її економiчної самостiйностi, прав, свобод та законних iнтересiв громадян України, суспiльства та держави.

     Стаття 2. Правова основа застосування санкцiй

     1. Правову основу застосування санкцiй становлять Конституцiя України, мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, закони України, нормативнi акти Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшення Ради нацiональної безпеки та оборони України, вiдповiднi принципи та норми мiжнародного права.

     Стаття 3. Пiдстави та принципи застосування санкцiй

     1. Пiдставами для застосування санкцiй є:

     1) дiї iноземної держави, iноземної юридичної чи фiзичної особи, iнших суб'єктiв, якi створюють реальнi та/або потенцiйнi загрози нацiональним iнтересам, нацiональнiй безпецi, суверенiтету i територiальнiй цiлiсностi України, сприяють терористичнiй дiяльностi та/або порушують права i свободи людини i громадянина, iнтереси суспiльства та держави, призводять до окупацiї територiї, експропрiацiї чи обмеження права власностi, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економiчного розвитку, повноцiнного здiйснення громадянами України належних їм прав i свобод;

     2) резолюцiї Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй;

     3) рiшення та регламенти Ради Європейського Союзу;

     4) факти порушень Загальної декларацiї прав людини, Статуту Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

     2. Застосування санкцiй ґрунтується на принципах законностi, прозоростi, об'єктивностi, вiдповiдностi метi та ефективностi.

     3. Пiдставою для застосування санкцiй також є вчинення iноземною державою, iноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться пiд контролем iноземної юридичної особи чи фiзичної особи-нерезидента, iноземцем, особою без громадянства, а також суб'єктами, якi здiйснюють терористичну дiяльнiсть, дiй, зазначених у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, стосовно iншої iноземної держави, громадян чи юридичних осiб останньої.

     Стаття 4. Види санкцiй

     1. Видами санкцiй згiдно з цим Законом є:

     1) блокування активiв - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

     2) обмеження торговельних операцiй;

     3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсiв, польотiв та перевезень територiєю України;

     4) запобiгання виведенню капiталiв за межi України;

     5) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань;

     6) анулювання або зупинення лiцензiй та iнших дозволiв, одержання (наявнiсть) яких є умовою для здiйснення певного виду дiяльностi, зокрема, анулювання чи зупинення дiї спецiальних дозволiв на користування надрами;

     7) заборона участi у приватизацiї, орендi державного майна резидентами iноземної держави та особами, якi прямо чи опосередковано контролюються резидентами iноземної держави або дiють в їх iнтересах;

     8) заборона користування радiочастотним ресурсом України;

     9) обмеження або припинення надання електронних комунiкацiйних послуг i використання електронних комунiкацiйних мереж;

(пункт 9 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     10) заборона здiйснення публiчних та оборонних закупiвель товарiв, робiт i послуг у юридичних осiб - резидентiв iноземної держави державної форми власностi та юридичних осiб, частка статутного капiталу яких знаходиться у власностi iноземної держави, а також публiчних та оборонних закупiвель у iнших суб'єктiв господарювання, що здiйснюють продаж товарiв, робiт, послуг походженням з iноземної держави, до якої застосовано санкцiї згiдно з цим Законом;

(пункт 10 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 114-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     11) заборона або обмеження заходження iноземних невiйськових суден та вiйськових кораблiв до територiального моря України, її внутрiшнiх вод, портiв та повiтряних суден до повiтряного простору України або здiйснення посадки на територiї України;

     12) повна або часткова заборона вчинення правочинiв щодо цiнних паперiв, емiтентами яких є особи, до яких застосовано санкцiї згiдно з цим Законом;

     13) заборона видачi дозволiв, лiцензiй Нацiонального банку України на здiйснення iнвестицiй в iноземну державу, розмiщення валютних цiнностей на рахунках i вкладах на територiї iноземної держави;

     14) припинення видачi дозволiв, лiцензiй на ввезення в Україну з iноземної держави чи вивезення з України валютних цiнностей та обмеження видачi готiвки за платiжними картками, емiтованими резидентами iноземної держави;

     15) заборона здiйснення Нацiональним банком України реєстрацiї учасника мiжнародної платiжної системи, платiжною органiзацiєю якої є резидент iноземної держави;

     16) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть;

     17) запровадження додаткових заходiв у сферi екологiчного, санiтарного, фiтосанiтарного та ветеринарного контролю;

     18) припинення дiї торговельних угод, спiльних проектiв та промислових програм у певних сферах, зокрема у сферi безпеки та оборони;

     19) заборона передання технологiй, прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi;

     20) припинення культурних обмiнiв, наукового спiвробiтництва, освiтнiх та спортивних контактiв, розважальних програм з iноземними державами та iноземними юридичними особами;

     21) вiдмова в наданнi та скасування вiз резидентам iноземних держав, застосування iнших заборон в'їзду на територiю України;

     22) припинення дiї мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     23) анулювання офiцiйних вiзитiв, засiдань, переговорiв з питань укладення договорiв чи угод;

     24) позбавлення державних нагород України, iнших форм вiдзначення;

     241) заборона на набуття у власнiсть земельних дiлянок;

(частину першу статтi 4 доповнено пунтом 241 згiдно iз Законом України вiд 31.03.2020р. N 552-IX)

     25) iншi санкцiї, що вiдповiдають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.

     2. Санкцiї згiдно з цим Законом не є заходами захисту прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, порядок та умови застосування яких регулюються спецiальним законом.

     3. У разi якщо на дiї, вчинення яких потребує одержання дозволу органiв Антимонопольного комiтету України на концентрацiю, поширюються спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцiї), передбаченi частиною першою цiєї статтi, така концентрацiя забороняється, i дозвiл на її здiйснення органами Антимонопольного комiтету України не надається.

(статтю 4 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 09.11.2017р. N 2195-VIII)

     Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змiн до санкцiй

     1. Пропозицiї щодо застосування, скасування та внесення змiн до санкцiй виносяться на розгляд Ради нацiональної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабiнетом Мiнiстрiв України, Нацiональним банком України, Службою безпеки України.

     2. Рiшення щодо застосування, скасування та внесення змiн до санкцiй щодо iноземної держави або невизначеного кола осiб певного виду дiяльностi (секторальнi санкцiї), передбачених пунктами 1 - 5, 13 - 15, 17 - 19, 241, 25 частини першої статтi 4 цього Закону, приймається Радою нацiональної безпеки та оборони України, вводиться в дiю указом Президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу Президента України постановою Верховної Ради України. Вiдповiдне рiшення набирає чинностi з моменту прийняття постанови Верховної Ради України i є обов'язковим до виконання.

(частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.03.2020р. N 552-IX)

     3. Рiшення щодо застосування, скасування та внесення змiн до санкцiй щодо окремих iноземних юридичних осiб, юридичних осiб, якi знаходяться пiд контролем iноземної юридичної особи чи фiзичної особи-нерезидента, iноземцiв, осiб без громадянства, а також суб'єктiв, якi здiйснюють терористичну дiяльнiсть (персональнi санкцiї), передбачених пунктами 1 - 21, 23 - 25 частини першої статтi 4 цього Закону, приймається Радою нацiональної безпеки та оборони України та вводиться в дiю указом Президента України. Вiдповiдне рiшення набирає чинностi з моменту видання указу Президента України i є обов'язковим до виконання.

     4. Припинення дiї мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, як санкцiя згiдно з цим Законом здiйснюється Верховною Радою України за поданням Президента України або iншого суб'єкта законодавчої iнiцiативи.

     5. Рiшення щодо застосування санкцiй повинно мiстити строк їх застосування, крiм випадкiв застосування санкцiй, що призводять до припинення прав, та iнших санкцiй, якi за змiстом не можуть застосовуватися тимчасово.

     6. Рiшення про внесення змiн до санкцiй приймається органом, що прийняв рiшення про їх застосування вiдповiдно до цього Закону, за власною iнiцiативою або на пiдставi пропозицiй органiв державної влади, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     7. Рiшення про скасування санкцiй приймається органом, що прийняв рiшення про їх застосування вiдповiдно до цього Закону, у разi якщо застосування санкцiй привело до досягнення мети їх застосування.

     Стаття 6. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Закони та iншi нормативно-правовi акти України дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 серпня 2014 року
N 1644-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.