ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про публiчнi закупiвлi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 12 квiтня 2016 року N 1078-VIII,
вiд 12 травня 2016 року N 1356-VIII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1670-VIII,
вiд 17 листопада 2016 року N 1761-VIII,
вiд 6 квiтня 2017 року N 2002-VIII,
вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII,
вiд 21 грудня 2017 року N 2265-VIII,
вiд 23 листопада 2018 року N 2629-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 114-IX
(Законом України вiд 19 вересня 2019 року N 114-IX
цей Закон викладено в новiй редакцiї),
вiд 14 листопада 2019 року N 300-IX,
вiд 16 сiчня 2020 року N 475-IX,
вiд 17 березня 2020 року N 530-IX
(враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 30 березня 2020 року N 540-IX),
вiд 17 липня 2020 року N 808-IX,
вiд 3 листопада 2020 року N 954-IX,
вiд 2 грудня 2020 року N 1021-IX,
вiд 2 грудня 2020 року N 1026-IX,
вiд 3 червня 2021 року N 1530-IX,
вiд 1 липня 2021 року N 1599-IX,
вiд 21 вересня 2021 року N 1756-IX,
вiд 19 жовтня 2021 року N 1812-IX

(З дня утворення Комiсiї (комiсiй) з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi пунктом 12 роздiлу I Закону України вiд 3 червня 2021 року N 1530-IX)

     Цей Закон визначає правовi та економiчнi засади здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для забезпечення потреб держави, територiальних громад та об'єднаних територiальних громад.

     Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здiйснення закупiвель, створення конкурентного середовища у сферi публiчних закупiвель, запобiгання проявам корупцiї у цiй сферi, розвиток добросовiсної конкуренцiї.

     Цей Закон також має на метi адаптувати законодавство України acquis Європейського Союзу на виконання Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     1. У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) авторизований електронний майданчик - авторизована Уповноваженим органом iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, яка має комплексну систему захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю згiдно iз Законом України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", є частиною електронної системи закупiвель та онлайн-сервiсом, що забезпечує реєстрацiю осiб, автоматичне розмiщення, отримання i передання iнформацiї та документiв пiд час проведення закупiвель, користування сервiсами з автоматичним обмiном iнформацiєю, доступ до якого здiйснюється за допомогою мережi Iнтернет;

     2) автоматичнi iндикатори ризикiв - критерiї iз заданими наперед параметрами, використання яких дає можливiсть автоматично здiйснювати вибiр процедур закупiвель, що мiстять ознаки порушень законодавства у сферi публiчних закупiвель;

     21) адмiнiстратор електронної системи закупiвель - юридична особа, визначена Уповноваженим органом вiдповiдальною за забезпечення функцiонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупiвель;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     3) аномально низька цiна тендерної пропозицiї (далi - аномально низька цiна) - цiна / приведена цiна найбiльш економiчно вигiдної тендерної пропозицiї за результатами аукцiону, яка є меншою на 40 або бiльше вiдсоткiв вiд середньоарифметичного значення цiни / приведеної цiни тендерних пропозицiй iнших учасникiв на початковому етапi аукцiону, та/або є меншою на 30 або бiльше вiдсоткiв вiд наступної цiни / приведеної цiни тендерної пропозицiї за результатами проведеного електронного аукцiону. Аномально низька цiна визначається електронною системою закупiвель автоматично за умови наявностi не менше двох учасникiв, якi подали свої тендернi пропозицiї щодо предмета закупiвлi або його частини (лота);

(пункт 3 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     4) вартiсть життєвого циклу - сукупнiсть вартостi предмета закупiвлi або його частини (лота) та iнших витрат, якi нестиме безпосередньо замовник пiд час використання, обслуговування та припинення використання предмета закупiвлi. Вартiсть життєвого циклу розраховується вiдповiдно до методики, встановленої у тендернiй документацiї;

     5) веб-портал Уповноваженого органу з питань закупiвель (далi - веб-портал Уповноваженого органу) - iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, яка має комплексну систему захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю згiдно iз Законом України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", до складу якої входять модуль електронного аукцiону i база даних, та є частиною електронної системи закупiвель. Веб-портал Уповноваженого органу є онлайн-сервiсом, що забезпечує створення, зберiгання, оприлюднення всiєї iнформацiї про закупiвлi, проведення електронного аукцiону, автоматичний обмiн iнформацiєю i документами та користування сервiсами з автоматичним обмiном iнформацiєю, доступ до якого здiйснюється за допомогою мережi Iнтернет. Забезпечення функцiонування веб-порталу Уповноваженого органу здiйснюється, у тому числi, за рахунок надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу до нього;

     6) договiр про закупiвлю - господарський договiр, що укладається мiж замовником i учасником за результатами проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi та передбачає платне надання послуг, виконання робiт або придбання товару;

     7) електронна система закупiвель - iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, яка має комплексну систему захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю згiдно iз Законом України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", що забезпечує проведення закупiвель, створення, розмiщення, оприлюднення, обмiн iнформацiєю i документами в електронному виглядi, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизованi електроннi майданчики, мiж якими забезпечено автоматичний обмiн iнформацiєю та документами;

     8) електронний каталог - систематизована база актуальних пропозицiй, що формується та супроводжується централiзованою закупiвельною органiзацiєю в електроннiй системi закупiвель та використовується замовником з метою вiдбору постачальника товару (товарiв), вартiсть якого (яких) є меншою за вартiсть, що встановлена у пунктах 1 - 3 частини першої статтi 3 цього Закону. Забезпечення функцiонування електронного каталогу здiйснюється, у тому числi за рахунок надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу до нього. Для замовникiв користування електронним каталогом є безоплатним;

(пункт 8 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     9) забезпечення виконання договору про закупiвлю - надання забезпечення виконання зобов'язань учасником перед замовником за договором про закупiвлю;

     10) забезпечення тендерної пропозицїї/пропозицiї - надання забезпечення виконання зобов'язань учасником перед замовником, що виникли у зв'язку з поданням тендерної пропозицiї/пропозицiї, у виглядi такого забезпечення, як гарантiя;

     11) замовники - суб'єкти, визначенi згiдно iз статтею 2 цього Закону, якi здiйснюють закупiвлi товарiв, робiт i послуг вiдповiдно до цього Закону;

     12) iнформацiйний ресурс Уповноваженого органу - веб-сайт, наповнення якого здiйснює Уповноважений орган та на якому надаються безоплатнi консультацiї рекомендацiйного характеру з питань публiчних закупiвель, доступ до якого здiйснюється за допомогою мережi Iнтернет;

     13) конкурентна процедура закупiвлi (далi - тендер) - здiйснення конкурентного вiдбору учасникiв за процедурами закупiвлi вiдкритих торгiв, торгiв з обмеженою участю та конкурентного дiалогу;

     14) монiторинг процедури закупiвлi - аналiз дотримання замовником законодавства у сферi публiчних закупiвель пiд час проведення процедури закупiвлi, укладення договору про закупiвлю та протягом його дiї з метою запобiгання порушенням законодавства у сферi публiчних закупiвель;

     15) найбiльш економiчно вигiдна тендерна пропозицiя/пропозицiя - тендерна пропозицiя/пропозицiя, що визнана найкращою за результатами оцiнки тендерних пропозицiй/пропозицiй вiдповiдно до статтi 29 цього Закону;

     16) оголошення про проведення конкурентних процедур закупiвель - оголошення про проведення вiдкритих торгiв, оголошення про проведення торгiв з обмеженою участю та оголошення про проведення конкурентного дiалогу;

     17) орган оскарження - Антимонопольний комiтет України;

     18) переможець процедури закупiвлi - учасник, тендерна пропозицiя якого вiдповiдає всiм критерiям та умовам, що визначенi у тендернiй документацiї, i визнана найбiльш економiчно вигiдною, та якому замовник повiдомив про намiр укласти договiр про закупiвлю, або учасник, якому замовник повiдомив про намiр укласти договiр про закупiвлю за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi;

     19) переможець спрощеної закупiвлi - учасник, пропозицiя якого вiдповiдає всiм умовам, що визначенi в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, вимогам до предмета закупiвлi i визнана найбiльш економiчно вигiдною та якому замовник повiдомив про намiр укласти договiр про закупiвлю;

     20) пов'язана особа - особа, яка для цiлей цього Закону вiдповiдає будь-якiй iз таких ознак:

     юридична особа, яка здiйснює контроль над учасником процедури закупiвлi або контролюється учасником процедури закупiвлi, або перебуває пiд спiльним контролем з учасником процедури закупiвлi;

     фiзична особа або члени її сiм'ї, якi здiйснюють контроль над учасником процедури закупiвлi;

     службова (посадова) особа учасника процедури закупiвлi, уповноважена здiйснювати вiд iменi учасника процедури закупiвлi юридичнi дiї, спрямованi на встановлення, змiну або припинення цивiльно-правових вiдносин, а також члени сiм'ї такої службової (посадової) особи;

     фiзична особа - уповноважена особа замовника, керiвник замовника та/або члени їхнiх сiмей, якi здiйснюють контроль над учасниками процедури закупiвлi або уповноваженi здiйснювати вiд iменi учасника процедури закупiвлi юридичнi дiї, спрямованi на встановлення, змiну або припинення цивiльно-правових вiдносин.

     Пiд здiйсненням контролю розумiється можливiсть здiйснення вирiшального впливу на господарську дiяльнiсть учасника процедури закупiвлi. Такий вплив може здiйснюватися безпосередньо або через iнших фiзичних чи юридичних осiб, зокрема, шляхом реалiзацiї права володiння або користування всiма їхнiми активами чи їх значною часткою, права вирiшального впливу на формування складу або результати голосування, а також можливiсть визначати умови господарської дiяльностi, надавати обов'язковi до виконання вказiвки або виконувати функцiї органу управлiння учасника процедури закупiвлi, або володiння часткою (паєм, пакетом акцiй), що становить не менше 25 вiдсоткiв статутного капiталу учасника процедури закупiвлi.

     Для фiзичної особи загальна сума володiння часткою у статутному капiталi учасника процедури закупiвлi визначається залежно вiд обсягу корпоративних прав, що сукупно належать такiй фiзичнiй особi, членам її сiм'ї та юридичним особам, якi контролюються такою фiзичною особою або членами її сiм'ї.

     Для цiлей цього Закону членами сiм'ї вважаються подружжя, дiти, батьки, рiднi брати i сестри, дiдусi, бабусi, онуки, усиновлювачi, усиновленi, а також iншi особи, за умови їх постiйного проживання разом iз пов'язаною особою i ведення з нею спiльного господарства;

     21) послуги - будь-який предмет закупiвлi, крiм товарiв i робiт, зокрема транспортнi послуги, освоєння технологiй, науковi дослiдження, науково-дослiднi або дослiдно-конструкторськi розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), лiзинг, а також фiнансовi та консультацiйнi послуги, поточний ремонт, поточний ремонт з розробленням проектної документацiї;

(пункт 21 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     22) предмет закупiвлi - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупiвлi або в межах проведення спрощеної закупiвлi, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендернi пропозицiї/пропозицiї або пропозицiї на переговорах (у разi застосування переговорної процедури закупiвлi). Предмет закупiвлi визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, iз застосуванням Єдиного закупiвельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку;

     23) приведена цiна - цiна, зазначена учасником у тендернiй пропозицiї/пропозицiї та перерахована за математичною формулою з урахуванням показникiв iнших критерiїв оцiнки, визначених замовником у тендернiй документацiї/оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi;

     24) пропозицiя учасника спрощеної закупiвлi (далi - пропозицiя) - пропозицiя щодо предмета закупiвлi або його частини (лота), яку учасник подає замовнику вiдповiдно до оголошення про проведення спрощеної закупiвлi та вимог до предмета закупiвлi;

     25) публiчна закупiвля (далi - закупiвля) - придбання замовником товарiв, робiт i послуг у порядку, встановленому цим Законом;

     26) рамкова угода - правочин, що укладається одним чи кiлькома замовниками (у тому числi централiзованою закупiвельною органiзацiєю) в порядку, встановленому цим Законом, з кiлькома учасниками процедури закупiвлi з метою визначення основних умов закупiвлi окремих товарiв i послуг для укладення вiдповiдних договорiв про закупiвлю протягом строку дiї рамкової угоди;

     27) роботи - розроблення проектної документацiї на об'єкти будiвництва, науково-проектної документацiї на реставрацiю пам'яток архiтектури та мiстобудування, будiвництво нових, розширення, реконструкцiя, капiтальний ремонт та реставрацiя iснуючих об'єктiв i споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будiвництва об'єктiв з розробленням проектної документацiї, роботи з нормування в будiвництвi, геологорозвiдувальнi роботи, технiчне переоснащення дiючих пiдприємств та супровiднi роботам послуги, у тому числi геодезичнi роботи, бурiння, сейсмiчнi дослiдження, аеро- i супутникова фотозйомка та iншi послуги, що включаються до кошторисної вартостi робiт, якщо вартiсть таких послуг не перевищує вартостi самих робiт;

(пункт 27 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     28) спрощена закупiвля - придбання замовником товарiв, робiт i послуг, вартiсть яких дорiвнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартiсть, що встановлена у пунктах 1 i 2 частини першої статтi 3 цього Закону;

     29) строк дiї тендерної пропозицiї - установлений замовником у тендернiй документацiї строк, пiсля закiнчення якого тендерна пропозицiя вважається недiйсною та вiдхиляється;

     30) суб'єкт оскарження в органi оскарження (далi - суб'єкт оскарження) - фiзична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом iнтересiв з приводу рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника, що суперечать законодавству у сферi публiчних закупiвель i внаслiдок яких порушено право чи законнi iнтереси такої особи;

     31) тендерна документацiя - документацiя щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником i оприлюднюється для вiльного доступу в електроннiй системi закупiвель;

     32) тендерна пропозицiя - пропозицiя щодо предмета закупiвлi або його частини (лота), яку учасник процедури закупiвлi подає замовнику вiдповiдно до вимог тендерної документацiї;

     33) технiчна специфiкацiя до предмета закупiвлi - встановлена замовником сукупнiсть технiчних умов, що визначають характеристики товару (товарiв), послуги (послуг) або необхiднi для виконання робiт щодо об'єкта будiвництва, що можуть включати показники впливу на довкiлля й клiмат, особливостi проектування (у тому числi щодо придатностi для осiб iз обмеженими фiзичними можливостями), вiдповiдностi, продуктивностi, ресурсоефективностi, безпечностi, процедури забезпечення якостi, вимоги щодо найменування продукцiї, пiд яким вона продається, термiнологiю, символи, методику випробувань i тестування, вимоги до пакування, маркування й етикетування, iнструкцiї для користувачiв, технологiчнi процеси й технологiї виробництва на будь-яких етапах життєвого циклу робiт, товару чи послуги;

     34) товари - продукцiя, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числi сировина, вироби, устаткування, технологiї, предмети у твердому, рiдкому i газоподiбному станi, а також послуги, пов'язанi з постачанням таких товарiв, якщо вартiсть таких послуг не перевищує вартостi самих товарiв;

     35) уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи iнша особа, яка є працiвником замовника i визначена вiдповiдальною за органiзацiю та проведення процедур закупiвлi/спрощених закупiвель згiдно з цим Законом на пiдставi власного розпорядчого рiшення замовника або трудового договору (контракту);

     36) Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi публiчних закупiвель;

     37) учасник процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi (далi - учасник) - фiзична особа, фiзична особа - пiдприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, у тому числi об'єднання учасникiв, яка подала тендерну пропозицiю/пропозицiю або взяла участь у переговорах у разi застосування переговорної процедури закупiвлi.

     Для цiлей цього Закону до об'єднання учасникiв належать:

     окрема юридична особа, створена шляхом об'єднання юридичних осiб - резидентiв;

     окрема юридична особа, створена шляхом об'єднання юридичних осiб (резидентiв та нерезидентiв);

     об'єднання юридичних осiб - нерезидентiв iз створенням або без створення окремої юридичної особи;

     38) централiзованi закупiвельнi органiзацiї - юридичнi особи державної або комунальної власностi, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування як замовники, якi органiзовують i проводять тендери та закупiвлi за рамковими угодами в iнтересах замовникiв вiдповiдно до цього Закону;

     39) частина предмета закупiвлi (лот) - визначена замовником частина товарiв, робiт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi учасникам дозволяється подавати тендернi пропозицiї/пропозицiї або пропозицiї на переговорах у разi застосування переговорної процедури закупiвлi.

     Стаття 2. Замовники

     1. До замовникiв, якi здiйснюють закупiвлi вiдповiдно до цього Закону, належать:

     1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохороннi органи держави, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, об'єднання територiальних громад;

     2) Пенсiйний фонд України, цiльовi страховi фонди зi страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi, вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, медичного страхування та страхування на випадок безробiття (далi - органи соцiального страхування);

     3) юридичнi особи, якi є пiдприємствами, установами, органiзацiями (крiм тих, якi визначенi у пунктах 1 i 2 цiєї частини) та їх об'єднання, якi забезпечують потреби держави або територiальної громади, якщо така дiяльнiсть не здiйснюється на промисловiй чи комерцiйнiй основi, за наявностi однiєї з таких ознак:

     юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштiв;

     органи державної влади чи органи мiсцевого самоврядування або iншi замовники володiють бiльшiстю голосiв у вищому органi управлiння юридичної особи;

     у статутному капiталi юридичної особи державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв;

     4) юридичнi особи та/або суб'єкти господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть в однiй або декiлькох окремих сферах господарювання, визначених частиною другою цiєї статтi, та вiдповiдають хоча б однiй з таких ознак:

     органам державної влади, органам влади Автономної Республiки Крим, органам мiсцевого самоврядування або iншим замовникам належить частка у статутному капiталi юридичної особи та/або суб'єкта господарювання в розмiрi бiльше нiж 50 вiдсоткiв або такi органи чи iншi замовники володiють бiльшiстю голосiв у вищому органi юридичної особи та/або суб'єкта господарювання чи правом призначати бiльше половини складу виконавчого органу або наглядової ради юридичної особи та/або суб'єкта господарювання;

     наявнiсть спецiальних або ексклюзивних прав - прав, наданих у межах повноважень органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування на пiдставi будь-якого нормативно-правового акта та/або акта iндивiдуальної дiї, що обмежують провадження дiяльностi у сферах, визначених цим Законом, однiєю чи кiлькома особами, що iстотно впливає на здатнiсть iнших осiб провадити дiяльнiсть у зазначених сферах. Не вважаються спецiальними або ексклюзивними права, що наданi за результатами конкурсiв (тендерiв, процедур закупiвель), iнформацiя про проведення яких разом з критерiями вiдбору попередньо оприлюднювалася та була наявна у публiчному доступi, можливiсть участi у таких конкурсах (тендерах, процедурах закупiвель) не була обмежена та якщо надання таких прав здiйснювалося на основi об'єктивних критерiїв.

     2. Для цiлей пункту 4 частини першої цiєї статтi дiяльнiсть в окремих сферах господарювання - дiяльнiсть, що здiйснюється в однiй або декiлькох iз таких сфер:

     1) забезпечення транспортування, розподiлу, зберiгання (закачування, вiдбору) та постачання природного газу на користь третiх осiб (замовникiв), видобутку природного газу та надання послуг установки LNG;

     2) забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї споживачам;

     3) забезпечення виробництва, передачi, розподiлу, купiвлi-продажу, постачання електричної енергiї споживачам, диспетчерське управлiння та забезпечення вiдпуску електричної енергiї до/з системи передачi/розподiлу та забезпечення функцiонування ринку електричної енергiї "на добу наперед" i внутрiшньодобового ринку електричної енергiї та балансуючий ринок електричної енергiї та органiзацiя купiвлi-продажу електричної енергiї на цих ринках;

     4) забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води, забезпечення функцiонування централiзованого водовiдведення;

     5) проведення зрошувальних, осушувальних або осушувально-зволожувальних мелiоративних заходiв, якщо обсяг води, що використовуватиметься для постачання питної води, становить бiльш нiж 20 вiдсоткiв загального обсягу води, одержання якої забезпечують зрошувальнi чи осушувальнi системи;

     6) надання послуг з користування iнфраструктурою залiзничного транспорту загального користування, забезпечення функцiонування мiського електричного транспорту, у тому числi метрополiтену, та експлуатацiя його об'єктiв для надання послуг з перевезення, а також надання послуг з перевезення пасажирiв автобусами в межах мiст, з дотриманням умов, визначених вiдповiдними органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування на визначених ними маршрутах;

     7) надання послуг автостанцiй, портiв, аеропортiв, послуг з аеронавiгацiйного обслуговування польотiв повiтряних суден;

     8) надання послуг поштового зв'язку;

     9) розробка родовищ нафти i газу, родовищ вугiлля та iнших видiв твердого палива, видобуток нафти, вугiлля та iнших видiв твердого палива.

     3. Для цiлей пункту 4 частини першої цiєї статтi до дiяльностi в окремих сферах господарювання не вiдносяться:

     1) виробництво та постачання теплової енергiї i газу до мереж загального користування, якщо таке виробництво є наслiдком iншої виробничої дiяльностi замовника, крiм дiяльностi, що здiйснюється у сферах, визначених у цьому пунктi, при цьому постачання теплової енергiї здiйснюється лише в цiлях економної експлуатацiї виробничих потужностей замовника, а доходи вiд цiєї дiяльностi не перевищують 20 вiдсоткiв середньорiчного доходу за попереднi три роки, включаючи дохiд за поточний рiк;

     2) виробництво, передача та постачання електричної енергiї до мереж загального користування, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхiдними для споживання самим замовником для здiйснення iншої виробничої дiяльностi, крiм дiяльностi, що провадиться у сферах, визначених у цьому пунктi, а обсяг постачання електричної енергiї замовником до мереж загального користування залежить вiд рiвня його власного споживання, за умови, що власне споживання є не меншим нiж 70 вiдсоткiв загального обсягу виробленої замовником електричної енергiї, розрахованого за середньорiчними показниками виробництва за попереднi три роки, включаючи показники за поточний рiк;

     3) виробництво, транспортування та постачання питної води в мережi загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхiдними для споживання самим замовником для здiйснення iншої виробничої дiяльностi, крiм дiяльностi, що провадиться у сферах, визначених у цьому пунктi, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить вiд рiвня його власного споживання, за умови, що власне споживання є не меншим нiж 70 вiдсоткiв загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорiчними показниками виробництва за попереднi три роки, включаючи показники за поточний рiк.

     4. Категорiї замовникiв, що використовуються у цьому Законi:

     1) органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, зазначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi;

     2) органи соцiального страхування, зазначенi у пунктi 2 частини першої цiєї статтi;

     3) пiдприємства, установи, органiзацiї, зазначенi у пунктi 3 частини першої цiєї статтi;

     4) юридичнi особи та/або суб'єкти господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть в окремих сферах господарювання, зазначенi у пунктi 4 частини першої цiєї статтi.

     Стаття 3. Сфера застосування Закону

     1. Цей Закон застосовується:

     1) до замовникiв, визначених пунктами 1 - 3 частини першої статтi 2 цього Закону, за умови що вартiсть предмета закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робiт - 1,5 мiльйона гривень;

     2) до замовникiв, визначених пунктом 4 частини першої статтi 2 цього Закону, за умови що вартiсть предмета закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 1 мiльйон гривень, а робiт - 5 мiльйонiв гривень;

     3) до замовникiв, визначених частиною першою статтi 2 цього Закону, якi здiйснюють спрощенi закупiвлi вiдповiдно до цього Закону та/або укладають договори без використання електронної системи закупiвель вiдповiдно до частин другої, третьої i сьомої цiєї статтi.

(пункт 3 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     2. Замовники здiйснюють спрощенi закупiвлi шляхом використання електронної системи закупiвель у порядку, передбаченому цим Законом.

     3. У разi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг, вартiсть яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципiв здiйснення публiчних закупiвель та може використовувати електронну систему закупiвель, у тому числi електроннi каталоги для закупiвлi товарiв. У разi здiйснення таких закупiвель без використання електронної системи закупiвель замовник обов'язково оприлюднює в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель.

     Звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель, повинен мiстити таку iнформацiю:

     1) дата укладення та номер договору/документа (документiв), що пiдтверджують придбання товару (товарiв), робiт та послуги (послуг);

     2) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     3) найменування (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) (для фiзичної особи) постачальника товарiв, виконавця робiт чи надавача послуг;

(пункт 3 частини третьої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     4) iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi) постачальника товарiв, виконавця робiт чи надавача послуг;

     5) мiсцезнаходження (для юридичної особи) або мiсце проживання (для фiзичної особи) постачальника товарiв, виконавця робiт чи надавача послуг та номер телефону;

     6) назва предмета закупiвлi;

     7) кiлькiсть, мiсце та строк поставки товарiв, виконання робiт чи надання послуг;

     8) цiна, зазначена в договорi про закупiвлю/документi (документах), що пiдтверджує (пiдтверджують) придбання товару (товарiв), робiт чи послуги (послуг), та строк виконання договору.

(пункт 8 частини третьої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     У звiтi про договiр про закупiвлю, укладеному без використання електронної системи закупiвель, може зазначатися iнша iнформацiя.

     4. Вiдносини, пов'язанi iз сферою публiчних закупiвель, регулюється виключно цим Законом i не можуть регулюватися iншими законами, крiм випадкiв, встановлених цим Законом.

     Змiни до цього Закону можуть вноситися виключно законом про внесення змiн до цього Закону. Якщо для реалiзацiї положень поданого проекту закону про внесення змiн до цього Закону необхiднi законодавчi змiни до iнших законодавчих актiв, такi змiни викладаються в роздiлi "Прикiнцевi положення" (перехiднi положення) проекту закону про внесення змiн до цього Закону.

     5. Дiя цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупiвлi є:

     1) товари, роботи i послуги, закупiвля яких становить державну таємницю вiдповiдно до Закону України "Про державну таємницю", або якi згiдно iз законами України потребують спецiальних заходiв безпеки;

     2) товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється закордонними дипломатичними установами України;

     3) фiнансовi послуги, що надаються у зв'язку з емiсiєю, купiвлею, продажем або передачею цiнних паперiв чи iнших фiнансових iнструментiв;

     Для цiлей цього Закону термiн "фiнансовi послуги" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", якщо надавачем послуг є резидент. Якщо надавачем послуг є нерезидент, пiд фiнансовими послугами розумiються послуги, визначенi законодавством країни реєстрацiї такого нерезидента як фiнансовi та якi вiн має право надавати згiдно iз законодавством країни його реєстрацiї, про що замовнику надається документальне пiдтвердження;

(пункт 3 частини п'ятої статтi 3 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     4) придбання, оренда землi, будiвель, iншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будiвлi та iнше нерухоме майно;

     5) послуги мiжнародних третейських судiв, мiжнародних арбiтражiв для розгляду та вирiшення спорiв, у яких бере участь замовник;

     6) товари, роботи i послуги, що закуповуються на пiдставi договорiв мiж центральним органом виконавчої влади, вiдповiдальним за формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi нацiональної безпеки, у воєннiй сферi, сферах оборони i вiйськового будiвництва, та спецiалiзованими органiзацiями, якi здiйснюють закупiвлi. Закупiвля таких товарiв, робiт i послуг здiйснюється згiдно з правилами i процедурами, встановленими вiдповiдними спецiалiзованими органiзацiями, якi здiйснюють закупiвлi;

     7) послуги з провадження наукової, науково-технiчної дiяльностi, якi фiнансуються на конкурснiй основi в порядку, визначеному статтями 58 i 59 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть";

     8) трудовi договори (контракти);

     9) послуги з виготовлення i розповсюдження аудiовiзуальної продукцiї та реклами для здiйснення передвиборної агiтацiї;

     10) товари i послуги, пов'язанi з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет i державних нагород України, їх зберiганням, транспортуванням та облiком;

     11) послуги, необхiднi для здiйснення державних запозичень, залучення запозичень пiд державнi гарантiї, обслуговування i погашення державного боргу, запозичень, залучених пiд державнi гарантiї;

(пункт 11 частини п'ятої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     12) товари i послуги, пов'язанi з операцiями Нацiонального банку України iз забезпечення управлiння золотовалютними резервами, їх розмiщення, купiвлi та продажу на вторинному ринку цiнних паперiв, здiйснення валютних iнтервенцiй шляхом купiвлi-продажу валютних цiнностей на валютних ринках;

     121) юридичнi послуги, закупiвля яких здiйснюється Нацiональним банком України для представництва його iнтересiв в органах влади iноземних держав, а також юридичнi послуги, пов'язанi iз захистом його прав та iнтересiв пiд час врегулювання спорiв, розгляду в закордонних юрисдикцiйних органах справ, учасником яких є Нацiональний банк України. Закупiвля таких послуг здiйснюється Нацiональним банком України у визначеному ним порядку. За результатами такої закупiвлi Нацiональний банк України оприлюднює в електроннiй системi закупiвель звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвлi, який повинен мiстити таку iнформацiю:

     найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     найменування юридичної особи (iз зазначенням для юридичної особи - нерезидента коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи), з якою укладено договiр;

     дата та мiсце укладення договору;

     назва предмета закупiвлi;

     прогнозована цiна договору (за наявностi) та строк виконання договору.

     Протягом 20 робочих днiв з дня виконання сторонами договору або закiнчення строку його дiї, за умови його виконання сторонами, або його розiрвання Нацiональний банк України оприлюднює в електроннiй системi закупiвель звiт про виконання договору, який повинен мiстити таку iнформацiю:

     найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     найменування юридичної особи (iз зазначенням для юридичної особи - нерезидента коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи), з якою укладено договiр;

     дата та мiсце укладення договору;

     назва предмета закупiвлi;

     прогнозована цiна договору (за наявностi) та строк виконання договору;

     фактична сума оплати за договором;

     найменування та перелiк виконаних робiт/наданих послуг (за умови, що таким договором та/або законодавством країни, за правом якої такий договiр було укладено, передбачена така можливiсть);

     причини розiрвання договору, якщо таке мало мiсце;

(частину п'яту статтi 3 доповнено пунктом 121 згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1812-IX)

     13) послуги фiнансових установ щодо надання кредитiв, гарантiй, а також послуги, необхiднi для пiдготовки та реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, проектiв державно-приватного партнерства, у тому числi проектiв, що здiйснюються на умовах концесiї, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями.

     Для цiлей цього Закону мiжнародними фiнансовими органiзацiями є Мiжнародний банк реконструкцiї та розвитку, Мiжнародна фiнансова корпорацiя, Багатостороннє агентство з гарантування iнвестицiй, Мiжнародна асоцiацiя розвитку, Європейський банк реконструкцiї та розвитку, Європейський iнвестицiйний банк, Пiвнiчний iнвестицiйний банк, Пiвнiчна екологiчна фiнансова корпорацiя, iншi мiжнароднi фiнансовi органiзацiї, членом яких є Україна.

     Для цiлей цього Закону термiн "фiнансова установа" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", якщо надавачем послуг є резидент. Якщо надавачем послуг є нерезидент, пiд фiнансовою установою розумiється юридична особа, яка має право надавати фiнансовi послуги вiдповiдно до законодавства країни його реєстрацiї, про що замовнику надається документальне пiдтвердження;

(пункт 13 частини п'ятої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     14) послуги, закупiвля яких здiйснюється банками для надання ними банкiвських послуг та проведення банкiвських операцiй вiдповiдно до законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та "Про Нацiональний банк України";

     15) послуги, що надаються Нацiональним банком України вiдповiдно до закону;

     16) бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, паспорти, бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус, бланки iнших документiв, що вiдповiдно до законодавства України потребують використання спецiальних елементiв захисту, виборчi бюлетенi з виборiв Президента України та/або народних депутатiв України, марки акцизного податку, що виготовляються пiдприємствами, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї та контролю за виготовленням бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi, а також товари i послуги, необхiднi для їх виготовлення;

     17) товари i послуги, необхiднi для виконання Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб покладених на нього функцiй та повноважень, визначених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" щодо виведення неплатоспроможних банкiв з ринку;

     18) послуги за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються вiдповiдно до закону;

     19) товари i послуги, що пiдлягають закупiвлi вiдповiдно до угод щодо закупiвлi, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, iз спецiалiзованими органiзацiями, якi здiйснюють закупiвлi. За результатами таких закупiвель центральний орган виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, оприлюднює в електроннiй системi закупiвель звiт з iнформацiєю, порядок подання та оприлюднення якого визначається Уповноваженим органом. Закупiвля таких товарiв i послуг здiйснюється згiдно з правилами i процедурами, установленими вiдповiдними спецiалiзованими органiзацiями, що здiйснюють закупiвлi, з урахуванням порядку, перелiку таких товарiв i послуг та перелiку спецiалiзованих органiзацiй, що визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     20) товари, роботи та послуги, постачання, виконання, надання яких здiйснюється постачальником iз досвiдом роботи в країнах Європи та/або Азiї та/або Пiвнiчної Америки та/або Пiвденної Америки та/або Близького Сходу не менше п'яти рокiв (в тому числi його пов'язаними особами в розумiннi Податкового кодексу України), якi необхiднi для науково-технiчних та/чи iнженерних послуг для геологорозвiдки (геологiчного вивчення, розвiдувальних робiт), бурiння, розробки, видобутку, iнтенсифiкацiї (гiдророзрив пласта, капiтальний ремонт свердловин, колтюбiнг) свердловин та родовищ вуглеводнiв, їх наземної пiдготовки для транспортування магiстральними газопроводами та нафтопроводами, та їх переробки;

     21) гемопоетичнi стовбуровi клiтини, роботи та послуги, що пов'язанi з їх придбанням. За результатами такої закупiвлi в електроннiй системi закупiвлi замовник оприлюднює звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвлi;

     21) гемопоетичнi стовбуровi клiтини, роботи та послуги, що пов'язанi з їх придбанням. За результатами такої закупiвлi в електроннiй системi закупiвлi замовник оприлюднює звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвлi;

     22) природний газ, закупiвля якого здiйснюється суб'єктами ринку природного газу, визначеними Законом України "Про ринок природного газу", на товарних бiржах, дiяльнiсть яких регулюється законом, що визначає правовi умови створення та функцiонування (дiяльностi) товарних бiрж, та якi вiдповiдають вимогам кодексу газотранспортної системи;

(частину п'яту статтi 3 доповнено новим абзацом двадцять шостим згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1021-IX, у зв'язку з цим абзаци двадцять шостий, двадцять сьомий вважати абзацом двадцять сьомим, двадцять восьмим)

     23) роботи з будiвництва (у тому числi супровiднi цим роботам послуги) Великої кiльцевої автомобiльної дороги навколо м. Києва (Київська область).

(частину п'яту статтi 3 доповнено новим абзацом двадцять сьомим згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX, у зв'язку з цим абзац двадцять сьомий вважати абзацом двадцять восьмим)

     Обмеження, зазначенi в пунктах 1 та 6 частини п'ятої цiєї статтi, не застосовуються, якщо закупiвлi здiйснюються на пiдставi норм Закону України "Про обороннi закупiвлi".

(частину п'яту статтi 3 доповнено абзацом двадцять восьмим згiдно iз Законом України вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     6. Цей Закон не застосовується у випадку, якщо замовники, визначенi у пунктi 4 частини першої статтi 2 цього Закону, здiйснюють закупiвлi таких предметiв закупiвлi:

     1) товари, роботи i послуги, що виробляються, виконуються чи надаються на користь замовника або групи замовникiв афiлiйованим пiдприємством виключно для забезпечення дiяльностi такого замовника або групи замовникiв в окремих сферах господарювання.

     Для цiлей цього Закону афiлiйованими пiдприємствами вважаються вiдокремленi пiдроздiли замовника, майно та операцiї яких зазначенi в консолiдованому балансi замовника, або суб'єкти господарювання, стосовно яких замовник має вирiшальний вплив, або суб'єкти господарювання разом iз замовником перебувають пiд вирiшальним впливом iншого замовника.

     Пiд вирiшальним впливом розумiються випадки, коли:

     замовнику належить частка у статутному капiталi юридичної особи, у тому числi суб'єкта господарювання, в розмiрi бiльше нiж 50 вiдсоткiв;

     замовник володiє бiльшiстю голосiв у вищому органi управлiння суб'єкта господарювання чи правом призначати бiльше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб'єкта господарювання;

     2) товари, що закуповуються для перепродажу третiм особам, за умови, що замовник не займає монопольне (домiнуюче) становище на ринку таких товарiв, а iншi суб'єкти господарювання можуть вiльно здiйснювати їх продаж на тих же умовах, що й замовник;

     3) паливно-енергетичнi ресурси для виробництва електричної, теплової енергiї (у тому числi ядерне паливо (опромiнене чи неопромiнене, зокрема поглинаючi стрижнi систем керування та захисту), ядернi матерiали) проведення геологiчного вивчення родовищ корисних копалин;

     4) вуглеводнева сировина, нафтопродукти для їх подальшої переробки i реалiзацiї та пов'язаних i необхiдних для цього супутнiх послуг: з переробки, виробництва, транспортування, фрахтування, страхування, перемiщення, вантажних перевезень, зберiгання, зливу/наливу, iнспекцiї кiлькостi та якостi, митно-брокерських, iнформацiйно-аналiтичних послуг щодо ринкових цiн та бiржових котирувань, фiнансових послуг, послуг бiрж, аукцiонiв, систем електронних торгiв;

     5) товари, роботи i послуги, якщо цiни (тарифи) на них затверджуються державними колегiальними органами, iншими органами влади вiдповiдно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числi якщо визначення таких цiн здiйснюється на аукцiонах;

     6) товари, роботи i послуги за угодами про розподiл продукцiї, укладеними згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї";

     7) товари i послуги на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку, балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     8) електрична енергiя, що купується та продається на ринку електричної енергiї гарантованим покупцем, оператором ринку, оператором системи передачi, стороною, вiдповiдальною за баланс балансуючої групи, вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     9) послуги адмiнiстратора розрахункiв, адмiнiстратора комерцiйного облiку, оператора ринку, гарантованого покупця вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     10) послуги iз забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     11) природний газ, закупiвля якого здiйснюється оператором газотранспортної системи у замовника послуг транспортування в обсязi допущеного таким замовником позитивного добового небалансу;

(частину шосту статтi 3 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1021-IX)

     12) природний газ, закупiвля якого здiйснюється замовником послуг транспортування в оператора газотранспортної системи в обсязi допущеного замовником негативного добового небалансу;

(частину шосту статтi 3 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1021-IX)

     13) природний газ, закупiвля якого здiйснюється оператором газотранспортної системи, оператором газосховищ та операторами газорозподiльних систем для забезпечення власної господарської дiяльностi (у тому числi для власних виробничо-технiчних потреб, покриття витрат та виробничо-технологiчних витрат, вчинення балансуючих дiй) вiдповiдно до Закону України "Про ринок природного газу", Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газосховищ та Кодексу газорозподiльних систем, за умови що такi закупiвлi здiйснюються на товарних бiржах, дiяльнiсть яких регулюється законом, що визначає правовi умови створення та функцiонування (дiяльностi) товарних бiрж, та якi вiдповiдають вимогам кодексу газотранспортної системи.

(частину шосту статтi 3 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1021-IX)

     7. Придбання замовником товарiв, робiт i послуг, вартiсть яких дорiвнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартiсть, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини першої цiєї статтi, здiйснюється без застосування порядку проведення спрощених закупiвель, встановленого цим Законом, у разi:

     1) якщо було двiчi вiдмiнено спрощену закупiвлю, у тому числi частково (за лотом), через вiдсутнiсть учасникiв. При цьому предмет закупiвлi, його технiчнi та якiснi характеристики, вимоги до учасника не повиннi вiдрiзнятися вiд тих, що були визначенi замовником в оголошеннi про спрощену закупiвлю;

(пункт 1 частини сьомої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконанi, поставленi чи наданi виключно певним суб'єктом господарювання за наявностi одного з таких випадкiв:

     предмет закупiвлi полягає у створеннi або придбаннi витвору мистецтва або художнього виконання;

     укладення договору про закупiвлю з переможцем архiтектурного або мистецького конкурсу;

     вiдсутнiсть конкуренцiї з технiчних причин, яка має бути документально пiдтверджена замовником;

(абзац четвертий пункту 2 частини сьомої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     iснує необхiднiсть захисту прав iнтелектуальної власностi;

     укладення договору про закупiвлю з постачальником "останньої надiї" на постачання електричної енергiї або природного газу;

     3) якщо iснує нагальна потреба у здiйсненнi закупiвлi у зв'язку iз:

     виникненням об'єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строкiв для проведення спрощеної закупiвлi;

     оскарженням прийнятих рiшень, дiй чи бездiяльностi замовника пiсля оцiнки тендерних пропозицiй учасникiв, в обсязi, що не перевищує 20 вiдсоткiв вiд очiкуваної вартостi тендеру, що оскаржується;

     розiрванням договору про закупiвлю з вини учасника на строк, достатнiй для проведення тендеру, в обсязi, що не перевищує 20 вiдсоткiв суми, визначеної в договорi про закупiвлю, який розiрваний з вини такого учасника;

     4) якщо пiсля укладення договору про закупiвлю у замовника виникла необхiднiсть у постачаннi додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разi змiни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з iншими технiчними характеристиками, що призвело б до виникнення несумiсностi, пов'язаної з експлуатацiєю i технiчним обслуговуванням. Закупiвля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здiйснюється протягом трьох рокiв пiсля укладення договору про закупiвлю, якщо загальна вартiсть такого постачання не перевищує 50 вiдсоткiв цiни договору про закупiвлю;

     5) якщо пiсля укладення договору про закупiвлю у замовника виникла необхiднiсть закупiвлi додаткових аналогiчних робiт чи послуг у того самого учасника. Можливiсть i умови таких додаткових робiт чи послуг можуть бути передбаченi в основному договорi про закупiвлю, який укладений за результатами проведення тендеру / спрощеної закупiвлi. Закупiвля додаткових аналогiчних робiт чи послуг у того самого учасника здiйснюється протягом трьох рокiв пiсля укладення договору про закупiвлю, якщо загальна вартiсть таких робiт чи послуг не перевищує 50 вiдсоткiв цiни основного договору про закупiвлю, укладеного за результатами проведення тендеру / спрощеної закупiвлi;

(пункт 5 частини сьомої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     6) якщо здiйснюється закупiвля послуг з адвокатської дiяльностi;

     7) якщо закупiвля товарiв здiйснюється з використанням електронного каталогу;

     8) якщо закупiвля товарiв i послуг здiйснюється у пiдприємства або органiзацiї, що засноване(а) громадською органiзацiєю осiб з iнвалiднiстю та отримало(а) дозвiл на право користування пiльгами з оподаткування вiдповiдно до законодавства;

(пункт 8 частини сьомої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     9) якщо здiйснюється закупiвля послуг, необхiдних для проведення заходiв з фiзичної культури i спорту, фiзкультурно-спортивної реабiлiтацiї та забезпечення пiдготовки i участi нацiональних збiрних команд України з видiв спорту в мiжнародних спортивних заходах, що включенi до Єдиного календарного плану фiзкультурно-оздоровчих та спортивних заходiв України.

(частину сьому статтi 3 доповнено новим абзацом вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1026-IX, у зв'язку з цим абзац вiсiмнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим)

     У разi здiйснення закупiвлi у випадках, передбачених цiєю частиною, замовник обов'язково оприлюднює в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель.

     8. Особливостi здiйснення процедур закупiвлi, визначених цим Законом, встановлюються окремими законами для таких товарiв, робiт i послуг:

     1) послуги з пiдготовки фахiвцiв, наукових, науково-педагогiчних та робiтничих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв (пiслядипломна освiта) за державним замовленням;

     2) товари i послуги, закупiвля яких здiйснюється вiдповiдно до програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi, що виконуються вiдповiдно до закону;

     3) послуги енергосервiсу.

     9. Особливостi здiйснення закупiвель, визначених цим Законом, для гарантованого забезпечення потреб оборони (крiм товарiв, робiт i послуг, що пiдлягають закупiвлi вiдповiдно до угод у порядку, визначеному пунктом 6 частини п'ятої цiєї статтi) Мiнiстерством оборони України та його розвiдувальним органом, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Службою безпеки України, Нацiональною гвардiєю України, Нацiональною полiцiєю України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнiшньої розвiдки України, Державною службою спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Державною спецiальною службою транспорту, Державною службою України з надзвичайних ситуацiй, Управлiнням державної охорони України та iншими вiйськовими формуваннями та/або частинами в особливий перiод, у перiод проведення операцiї об'єднаних сил, антитерористичної операцiї, у перiод введення воєнного чи надзвичайного стану встановлюються окремим законом.

     10. Забороняється придбання товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур закупiвель/спрощених закупiвель, визначених цим Законом, та укладення договорiв про закупiвлю, якi передбачають оплату замовником товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур закупiвель / спрощених закупiвель, визначених цим Законом.

     Замовник не має права дiлити предмет закупiвлi на частини з метою уникнення проведення процедури вiдкритих торгiв/спрощених закупiвель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статтi 10 цього Закону.

     Стаття 4. Планування закупiвель та iншi передумови здiйснення закупiвель

     1. Планування закупiвель здiйснюється на пiдставi наявної потреби у закупiвлi товарiв, робiт i послуг. Запланованi закупiвлi включаються до рiчного плану закупiвель (далi - рiчний план).

     Рiчний план та змiни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електроннiй системi закупiвель протягом п'яти робочих днiв з дня затвердження рiчного плану та змiн до нього.

     Закупiвля здiйснюється вiдповiдно до рiчного плану.

     2. У рiчному планi повинна мiститися така iнформацiя:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Єдиним закупiвельним словником (у разi подiлу на лоти такi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     3) розмiр бюджетного призначення та/або очiкувана вартiсть предмета закупiвлi;

     4) код економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету (для бюджетних коштiв);

     5) вид закупiвлi та орiєнтовний початок проведення:

     процедура закупiвлi - для замовникiв, визначених у пунктах 1 - 3 частини першої статтi 2 цього Закону, якщо вартiсть предмета закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робiт - 1,5 мiльйона гривень;

     процедура закупiвлi - для замовникiв, визначених у пунктi 4 частини першої статтi 2 цього Закону, якщо вартiсть предмета закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 1 мiльйон гривень, а робiт - 5 мiльйонiв гривень;

     спрощена закупiвля - для замовникiв, визначених у пунктах 1 - 3 частини першої статтi 2 цього Закону, якщо вартiсть предмета закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) менше нiж 200 тисяч гривень, а робiт - 1,5 мiльйона гривень;

     спрощена закупiвля - для замовникiв, визначених у пунктi 4 частини першої статтi 2 цього Закону, якщо вартiсть предмета закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) менше нiж 1 мiльйон гривень, а робiт - 5 мiльйонiв гривень;

     договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель - для замовникiв, визначених у пунктах 1 - 3 частини першої статтi 2 цього Закону, у разi здiйснення закупiвлi вiдповiдно до частин третьої та сьомої статтi 3 цього Закону;

(абзац шостий пункту 5 частини другої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель - для замовникiв, визначених у пунктi 4 частини першої статтi 2 цього Закону, у разi здiйснення закупiвлi вiдповiдно до частин третьої та сьомої статтi 3 цього Закону;

(абзац сьомий пункту 5 частини другої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     6) у разi застосування рамкової угоди зазначається:

     строк дiї рамкової угоди;

     сторона рамкової угоди (замовник або централiзована закупiвельна органiзацiя, яка проводить закупiвлю в iнтересах замовника).

     Якщо рiчний план оприлюднюється централiзованою закупiвельною органiзацiєю, додатково зазначаються найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя, в iнтересах яких проводиться закупiвля за рамковою угодою;

     очiкувана вартiсть з урахуванням усього запланованого строку дiї рамкової угоди.

     3. До рiчного плану не включаються закупiвлi, для здiйснення яких цей Закон не застосовується у випадках, визначених у частинах п'ятiй i шостiй статтi 3 цього Закону.

     4. Для планування закупiвель та пiдготовки до проведення закупiвель замовники можуть проводити попереднi ринковi консультацiї з метою аналiзу ринку, у тому числi запитувати й отримувати рекомендацiї та iнформацiю вiд суб'єктiв господарювання. Такi рекомендацiї та iнформацiя можуть використовуватися замовником пiд час пiдготовки до проведення закупiвлi, якщо вони не призводять до порушення статтi 5 цього Закону. Консультацiї з ринком можуть проводитися через електронну систему закупiвель шляхом надсилання запитань замовником та отримання вiдповiдей вiд суб'єктiв господарювання або шляхом органiзацiї вiдкритих зустрiчей з потенцiйними учасниками. Проведення попереднiх ринкових консультацiй замовником не вважається участю суб'єктiв господарювання у пiдготовцi вимог до тендерної документацiї.

     Стаття 5. Принципи здiйснення публiчних закупiвель та недискримiнацiя учасникiв

     1. Закупiвлi здiйснюються за такими принципами:

     1) добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;

     2) максимальна економiя, ефективнiсть та пропорцiйнiсть;

     3) вiдкритiсть та прозорiсть на всiх стадiях закупiвель;

     4) недискримiнацiя учасникiв та рiвне ставлення до них;

     5) об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi;

     6) запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням.

     2. Учасники (резиденти та нерезиденти) всiх форм власностi та органiзацiйно-правових форм беруть участь у процедурах закупiвель/спрощених закупiвлях на рiвних умовах.

     3. Замовники забезпечують вiльний доступ усiх учасникiв до iнформацiї про закупiвлю, передбаченої цим Законом.

     4. Замовники не мають права встановлювати жодних дискримiнацiйних вимог до учасникiв.

     5. Замовники, учасники процедур закупiвлi, суб'єкт оскарження, а також їхнi представники повиннi добросовiсно користуватися своїми правами, визначеними цим Законом.

     Забороняється зловживання правами, у тому числi правом на оскарження рiшень, дiї чи бездiяльностi замовника.

(статтю 5 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Стаття 6. Мiжнароднi зобов'язання України у сферi закупiвель

     1. Якщо мiжнародним договором України, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України, передбачено iнший порядок закупiвлi, нiж визначений цим Законом, застосовуються положення мiжнародного договору України, з урахуванням принципiв, встановлених у частинi першiй статтi 5 цього Закону.

     2. Закупiвля товарiв, робiт i послуг за кошти кредитiв, позик, грантiв, що наданi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, Мiжнародною фiнансовою корпорацiєю, Багатостороннiм агентством з гарантування iнвестицiй, Мiжнародною асоцiацiєю розвитку, Європейським банком реконструкцiї та розвитку, Європейським iнвестицiйним банком, Пiвнiчним iнвестицiйним банком, а також iншими мiжнародними валютно-кредитними органiзацiями, здiйснюється згiдно з правилами i процедурами, встановленими цими органiзацiями з урахуванням принципiв, встановлених у частинi першiй статтi 5 цього Закону, а в разi невстановлення таких правил i процедур - вiдповiдно до цього Закону.

     3. Закупiвля товарiв, робiт i послуг на умовах спiвфiнансування в рамках проектiв, що реалiзуються за рахунок кредитiв, позик, грантiв органiзацiй, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, здiйснюється згiдно з правилами i процедурами, встановленими цими органiзацiями, а в разi невстановлення таких правил i процедур - вiдповiдно до цього Закону.

Роздiл II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРI ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 7. Державне регулювання, контроль у сферi закупiвель та громадський контроль

     1. Уповноважений орган здiйснює регулювання та реалiзує державну полiтику у сферi закупiвель у межах повноважень, визначених цим Законом.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, вживає таких заходiв:

     1) до здiйснення оплати за договором про закупiвлю перевiряє наявнiсть рiчного плану, договору про закупiвлю та звiту про результати проведення закупiвлi з використанням електронної системи закупiвель, що пiдтверджують проведення процедури закупiвлi / спрощеної закупiвлi та за результатами якої укладено договiр про закупiвлю;

(пункт 1 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     2) не допускає здiйснення платежiв iз рахунка замовника згiдно з узятим фiнансовим зобов'язанням за договором про закупiвлю у випадках:

     вiдсутностi або невiдповiдностi встановленим законодавством вимогам необхiдних документiв, передбачених пунктом 1 цiєї частини;

     вiдмiни процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi;

     набрання законної сили рiшенням суду про визнання результатiв процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi недiйсною та/або договору про закупiвлю нiкчемним;

     оскарження вiдповiдно до статтi 18 цього Закону на перiод призупинення процедури закупiвлi;

     наявностi вiдповiдного рiшення органу оскарження вiдповiдно до статтi 18 цього Закону.

     Перевiрка наявностi документiв, зазначених у пунктi 1 цiєї частини, проводиться шляхом перегляду документiв, розмiщених в електроннiй системi закупiвель.

     3. Банки пiд час оплати за договорами про закупiвлю перевiряють наявнiсть звiту про результати проведення закупiвлi шляхом його перегляду в електроннiй системi закупiвель. У разi вiдсутностi звiту про результати проведення закупiвлi платiжне доручення вважається оформленим неналежним чином.

     4. Рахункова палата, Антимонопольний комiтет України, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, здiйснюють контроль у сферi публiчних закупiвель у межах своїх повноважень, визначених Конституцiєю та законами України.

     Органи, уповноваженi здiйснювати контроль у сферi закупiвель, не мають права втручатися в проведення закупiвель.

     5. Громадський контроль забезпечується через вiльний доступ до всiєї iнформацiї щодо публiчних закупiвель, яка пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до цього Закону, зокрема шляхом здiйснення аналiзу i монiторингу iнформацiї, розмiщеної в електроннiй системi закупiвель, а також шляхом iнформування через електронну систему закупiвель або письмово органи, що уповноваженi здiйснювати контроль, про виявленi ознаки порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель.

     Залучення громадськостi до здiйснення контролю у сферi закупiвель здiйснюється вiдповiдно до законiв України "Про громадськi об'єднання", "Про звернення громадян", "Про доступ до публiчної iнформацiї", "Про iнформацiю", "Про вiдкритiсть використання публiчних коштiв".

     Громадяни i громадськi органiзацiї та їх спiлки не мають права втручатися у процедуру закупiвлi / спрощену закупiвлю.

     Стаття 8. Порядок здiйснення монiторингу процедур публiчних закупiвель

     1. Монiторинг процедури закупiвлi здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, та його мiжрегiональнi територiальнi органи (далi - органи державного фiнансового контролю).

     Монiторинг процедури закупiвлi здiйснюється протягом проведення процедури закупiвлi, укладення договору про закупiвлю та його дiї.

     Монiторинг процедури закупiвлi не проводиться на вiдповiднiсть тендерної документацiї вимогам частини четвертої статтi 22 цього Закону.

     Монiторинг процедур закупiвель здiйснюється також щодо процедур закупiвель, особливостi яких передбаченi у законах, що визначенi у частинах восьмiй та дев'ятiй статтi 3 цього Закону.

     2. Рiшення про початок монiторингу процедури закупiвлi приймає керiвник органу державного фiнансового контролю або його заступник (або уповноважена керiвником особа) за наявностi однiєї або декiлькох iз таких пiдстав:

     1) данi автоматичних iндикаторiв ризикiв;

     2) iнформацiя, отримана вiд органiв державної влади, народних депутатiв України, органiв мiсцевого самоврядування, про наявнiсть ознак порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель;

     3) повiдомлення в засобах масової iнформацiї, що мiстять вiдомостi про наявнiсть ознаки порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель;

     4) виявленi органом державного фiнансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель в iнформацiї, оприлюдненiй в електроннiй системi закупiвель;

     5) iнформацiя, отримана вiд громадських об'єднань, про наявнiсть ознак порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, виявлених за результатами громадського контролю у сферi публiчних закупiвель вiдповiдно до статтi 7 цього Закону.

     Для аналiзу даних, що свiдчать про ознаки порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, може використовуватися:

     iнформацiя, оприлюднена в електроннiй системi закупiвель;

     iнформацiя, що мiститься в єдиних державних реєстрах;

     iнформацiя в базах даних, вiдкритих для доступу центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю.

     3. Повiдомлення про прийняття рiшення про початок монiторингу процедури закупiвлi орган державного фiнансового контролю оприлюднює в електроннiй системi закупiвель протягом двох робочих днiв з дня прийняття такого рiшення iз зазначенням унiкального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi, присвоєного електронною системою закупiвель, та/або унiкального номера повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю у разi застосування переговорної процедури закупiвлi, а також опису пiдстав для здiйснення монiторингу процедури закупiвлi.

     Повiдомлення про початок монiторингу процедури закупiвлi не зупиняє проведення процедур закупiвель, визначених цим Законом.

     4. Строк здiйснення монiторингу процедури закупiвлi не може перевищувати 15 робочих днiв з наступного робочого дня вiд дати оприлюднення повiдомлення про початок монiторингу процедури закупiвлi в електроннiй системi закупiвель.

     5. Протягом строку проведення монiторингу процедури закупiвлi посадова особа органу державного фiнансового контролю, вiдповiдальна за проведення монiторингу процедури закупiвель, має право через електронну систему закупiвель запитувати у замовника пояснення (iнформацiю, документи) щодо прийнятих рiшень та/або вчинених дiй чи бездiяльностi, якi є предметом дослiдження в рамках монiторингу процедури закупiвлi. Усi такi запити про надання пояснень автоматично оприлюднюються електронною системою закупiвель. Замовник протягом трьох робочих днiв з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийнятих рiшень та/або вчинених дiй чи бездiяльностi, якi є предметом дослiдження в рамках монiторингу процедури закупiвлi, повинен надати вiдповiднi пояснення (iнформацiю, документи) через електронну систему закупiвель.

     Замовник у межах строку здiйснення монiторингу процедури закупiвлi має право з власної iнiцiативи надавати пояснення щодо прийнятих рiшень та/або вчинених дiй чи бездiяльностi, якi є предметом дослiдження в рамках монiторингу процедури закупiвлi.

     6. За результатами монiторингу процедури закупiвлi посадова особа органу державного фiнансового контролю складає та пiдписує висновок про результати монiторингу процедури закупiвлi (далi - висновок), що затверджується керiвником органу державного фiнансового контролю або його заступником. Такий висновок пiдлягає оприлюдненню в електроннiй системi закупiвель протягом трьох робочих днiв з дня його складання.

     7. У висновку обов'язково зазначаються:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, щодо якого здiйснювався монiторинг процедури закупiвлi;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Єдиним закупiвельним словником (у разi подiлу на лоти такi вiдомостi повиннi зазначатися щодо кожного лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi) та його очiкувана вартiсть;

     3) унiкальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi, присвоєний електронною системою закупiвель, та/або унiкальний номер повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю у разi застосування переговорної процедури закупiвлi;

     4) опис порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, виявленого за результатами монiторингу процедури закупiвлi;

     5) зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель.

     У висновку може зазначатися додаткова iнформацiя, визначена органом державного фiнансового контролю.

     Якщо за результатами монiторингу процедури закупiвлi не виявлено порушень законодавства у сферi публiчних закупiвель, у висновку зазначається iнформацiя про вiдсутнiсть порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель.

     Якщо пiд час монiторингу, за результатами якого виявлено ознаки порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель, було вiдмiнено тендер чи визнано його таким, що не вiдбувся, орган державного фiнансового контролю зазначає опис порушення без зобов'язання щодо усунення такого порушення.

     Якщо за результатами монiторингу процедури закупiвлi виявлено ознаки порушення законодавства, вжиття заходiв щодо яких не належить до компетенцiї органу державного фiнансового контролю, про це письмово повiдомляються вiдповiднi державнi органи.

     8. Замовник має право протягом трьох робочих днiв з дня оприлюднення висновку одноразово звернутися до органу державного фiнансового контролю за роз'ясненням змiсту висновку та його зобов'язань, визначених у висновку.

     Протягом п'яти робочих днiв з дня оприлюднення органом державного фiнансового контролю висновку замовник оприлюднює через електронну систему закупiвель iнформацiю та/або документи, що свiдчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, викладених у висновку, або аргументованi заперечення до висновку, або iнформацiю про причини неможливостi усунення виявлених порушень.

     9. У разi пiдтвердження органом державного фiнансового контролю факту усунення замовником порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, викладених у висновку, про що цей орган зазначає в електроннiй системi закупiвель протягом п'яти робочих днiв з дня оприлюднення замовником вiдповiдної iнформацiї в електроннiй системi закупiвель, службова (посадова) особа замовника та/або уповноважена особа замовника не притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення законодавства у сферi закупiвель з порушень, що були усунутi замовником вiдповiдно до висновку.

     10. У разi незгоди замовника з iнформацiєю, викладеною у висновку, вiн має право оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих днiв з дня його оприлюднення, про що зазначається в електроннiй системi закупiвель протягом наступного робочого дня з дня оскарження висновку до суду. Замовник зазначає в електроннiй системi закупiвель про вiдкриття провадження у справi протягом наступного робочого дня з дня отримання iнформацiї про вiдкриття такого провадження та номер такого провадження.

     11. Якщо замовник не усунув визначене у висновку порушення, що призвело до невиконання ним вимог, передбачених цим Законом, а також висновок не оскаржено до суду, орган державного фiнансового контролю пiсля закiнчення строку на оскарження до суду, визначеного у частинi десятiй цiєї статтi, за результатами монiторингу вчиняє дiї щодо притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель. Номер протоколу зазначається в електроннiй системi закупiвель наступного робочого дня з дня складання протоколу, а також зазначаються дата та номер вiдкриття провадження у справi протягом наступного робочого дня з дня отримання iнформацiї про вiдкриття такого провадження.

     12. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу вiд суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, орган державного фiнансового контролю не приймає рiшення про початок монiторингу процедури закупiвлi щодо тих порушень, обставин, пiдстав, що були або є предметом розгляду органом оскарження незалежно вiд прийнятого органом оскарження рiшення щодо таких порушень, обставин, пiдстав.

     13. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу вiд суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, пiсля прийняття рiшення про початок монiторингу процедури закупiвлi чи пiсля опублiкування висновку, протягом наступного робочого дня з дня розмiщення скарги суб'єктом оскарження в електроннiй системi закупiвель керiвник органу державного фiнансового контролю або його заступник до моменту опублiкування рiшення органу оскарження зупиняє рiшення органу державного фiнансового контролю, а замовник до моменту опублiкування рiшення органу оскарження зупиняє виконання зобов'язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, викладених у висновку, щодо тих порушень, обставин, пiдстав, що стали предметом розгляду органом оскарження, з вiдповiдним повiдомленням в електроннiй системi закупiвель.

     14. Пiсля оприлюднення рiшення органу оскарження замовником у порядку, встановленому цiєю статтею, усунення порушення (порушень) законодавства у сферi публiчних закупiвель, зазначених у висновку, здiйснюється в частинi, що не була предметом розгляду органом оскарження.

     15. У разi оскарження в судовому порядку рiшення органу оскарження рiшення про початок монiторингу процедури закупiвлi не приймається щодо тих порушень, обставин, пiдстав, якi були або є предметом судового розгляду.

     16. У разi наявностi пiдстав, визначених частиною другою цiєї статтi, що мiстять ознаки порушень та якi не були предметом розгляду органом оскарження та/або оскарження у судовому порядку рiшення органу оскарження, рiшення про початок монiторингу процедури закупiвлi щодо iнших ознак порушень приймається пiсля оприлюднення рiшення органу оскарження в електроннiй системi закупiвель у порядку, встановленому статтею 18 цього Закону, або пiсля набрання рiшенням суду законної сили.

     17. Обмiн iнформацiєю мiж органом державного фiнансового контролю та замовником, встановлений цiєю статтею, здiйснюється в електронному виглядi через електронну систему закупiвель.

     18. Узагальнена iнформацiя, зазначена у пунктi 3 частини першої статтi 9 цього Закону, подається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, Уповноваженому органу до 1 березня року, наступного за звiтним бюджетним роком.

     19. Форма висновку та порядок його заповнення визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю.

     20. Методика визначення автоматичних iндикаторiв ризикiв, їх перелiк та порядок застосування затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, за погодженням з Уповноваженим органом.

     Стаття 9. Уповноважений орган

     1. Основними функцiями Уповноваженого органу є:

     1) розроблення i затвердження нормативно-правових актiв, необхiдних для виконання цього Закону та регулювання державної полiтики у сферi закупiвель;

     2) аналiз функцiонування системи публiчних закупiвель;

     3) пiдготовка та подання не пiзнiше 1 квiтня року, наступного за звiтним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахункової палати щорiчного звiту, що мiстить аналiз функцiонування системи публiчних закупiвель (щодо кiлькiсних i вартiсних показникiв закупiвель у розрiзi процедур i предметiв закупiвель, рiвня конкуренцiї, кiлькостi скарг) та узагальнену iнформацiю про результати здiйснення контролю у сферi закупiвель.

     Щорiчний звiт оприлюднюється Уповноваженим органом на своєму офiцiйному веб-сайтi;

     4) узагальнення практики здiйснення закупiвель, у тому числi мiжнародної;

     5) вивчення, узагальнення та поширення свiтового досвiду у сферi закупiвель;

     6) забезпечення функцiонування веб-порталу Уповноваженого органу та iнформацiйного ресурсу Уповноваженого органу;

     7) наповнення iнформацiйного ресурсу Уповноваженого органу;

     8) взаємодiя з громадськiстю з питань удосконалення системи публiчних закупiвель;

     9) органiзацiя нарад i семiнарiв з питань закупiвель;

     10) мiжнародне спiвробiтництво у сферi закупiвель;

     11) розроблення та затвердження:

     примiрної тендерної документацiї;

     примiрного положення про уповноважену особу;

     примiрного положення про тендерний комiтет;

     примiрної методики визначення очiкуваної вартостi предмета закупiвлi;

     примiрної методики визначення вартостi життєвого циклу;

     порядку визначення предмета закупiвлi;

     порядку розмiщення iнформацiї про публiчнi закупiвлi;

     особливостi закупiвель за рамковими угодами та їх укладення;

     форми i вимог до забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї;

     порядку органiзацiї тестування уповноважених осiб;

     перелiку формальних помилок;

     12) надання узагальнених вiдповiдей рекомендацiйного характеру щодо застосування законодавства у сферi закупiвель;

     13) надання безоплатних консультацiй рекомендацiйного характеру з питань закупiвель на iнформацiйному ресурсi Уповноваженого органу;

     14) спiвробiтництво з органами державної влади та громадськими органiзацiями щодо запобiгання проявам корупцiї у сферi закупiвель;

     15) iнформування громадськостi про полiтику та правила здiйснення публiчних закупiвель;

     16) авторизацiя електронних майданчикiв та прийняття рiшення про вiдключення авторизованих електронних майданчикiв вiд електронної системи закупiвель;

     17) розгляд звернень щодо визначення та/або створення централiзованих закупiвельних органiзацiй;

     18) розроблення спiльно з iншими органами методологiй щодо особливостей здiйснення закупiвель у рiзних сферах та їх оприлюднення на iнформацiйному ресурсi Уповноваженого органу.

     2. Уповноважений орган має право здiйснювати дiї та вживати заходiв, передбаченi законодавством, для виконання покладених на нього функцiй.

Роздiл III
ЗАГАЛЬНI УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ЗАКУПIВЛI

     Стаття 10. Оприлюднення iнформацiї про закупiвлю

     1. Замовник самостiйно та безоплатно через авторизованi електроннi майданчики оприлюднює в електроннiй системi закупiвель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, iнформацiю про закупiвлю, а саме:

     1) оголошення про проведення конкурентних процедур закупiвель, тендерну документацiю та проект договору про закупiвлю:

     оголошення про проведення вiдкритих торгiв - не пiзнiше нiж за 15 днiв до кiнцевого строку подання тендерних пропозицiй, якщо вартiсть закупiвлi не перевищує межi, встановленi у частинi третiй цiєї статтi, та не пiзнiше 30 днiв у разi перевищення таких меж;

     оголошення про проведення конкурентного дiалогу - не пiзнiше нiж за 15 днiв до кiнцевого строку подання тендерних пропозицiй, якщо вартiсть закупiвлi не перевищує межi, встановленi у частинi третiй цiєї статтi, та не пiзнiше 30 днiв у разi перевищення таких меж;

     оголошення про проведення торгiв з обмеженою участю - не пiзнiше нiж за 30 днiв до кiнцевої дати отримання документiв, поданих на квалiфiкацiйний вiдбiр;

     2) оголошення про проведення спрощеної закупiвлi та проект договору про закупiвлю - не пiзнiше нiж за шiсть робочих днiв до кiнцевого строку подання пропозицiй;

     3) змiни до тендерної документацiї та роз'яснення до неї (у разi наявностi) у машинозчитувальному форматi - протягом одного дня з дня прийняття рiшення про їх внесення або надання роз'яснень.

     У хронологiчному порядку вiдображаються змiни до тендерної документацiї та кiнцевий строк подання тендерних пропозицiй, який був визначений вiдповiдно до кожної iз змiн до тендерної документацiї;

     4) змiни до оголошення про проведення спрощеної закупiвлi та/або вимог до предмета закупiвлi - протягом одного дня з дня прийняття рiшення про їх внесення;

     5) оголошення з вiдомостями про укладену рамкову угоду (у разi здiйснення закупiвлi за рамковими угодами) - не пiзнiше нiж через сiм днiв з дня укладення рамкової угоди;

     6) протокол квалiфiкацiйного вiдбору - протягом одного дня з дня його затвердження;

     7) протокол розгляду тендерних пропозицiй - протягом одного дня з дня його затвердження;

     8) повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю - протягом одного дня з дня прийняття рiшення про визначення переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi;

     9) iнформацiю про вiдхилення тендерної пропозицiї/пропозицiї учасника - протягом одного дня з дня прийняття рiшення про вiдхилення;

     10) договiр про закупiвлю та всi додатки до нього - протягом трьох робочих днiв з дня його укладення;

     11) повiдомлення про внесення змiн до договору про закупiвлю та змiни до договору у випадках, передбачених частиною п'ятою статтi 41 цього Закону - протягом трьох робочих днiв з дня внесення змiн;

     12) звiт про виконання договору про закупiвлю - протягом 20 робочих днiв з дня виконання сторонами договору про закупiвлю або закiнчення строку дiї договору про закупiвлю, за умови його виконання сторонами, або його розiрвання;

(пункт 12 частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     13) звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель - протягом трьох робочих днiв з дня укладення договору про закупiвлю.

     2. Звiт про результати проведення закупiвлi з використанням електронної системи закупiвель оприлюднюється вiдповiдно до статтi 19 цього Закону.

     3. Оголошення про проведення конкурентних процедур закупiвель у строки, встановленi у частинi першiй цiєї статтi, обов'язково додатково оприлюднюються в електроннiй системi закупiвель англiйською мовою, якщо очiкувана вартiсть закупiвлi перевищує суму, еквiвалентну:

     для товарiв i послуг - 133 тисячам євро;

     для робiт - 5150 тисячам євро.

     Курс євро визначається згiдно з офiцiйним курсом, установленим Нацiональним банком України станом на дату оприлюднення в електроннiй системi закупiвель оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi.

     4. Iнформацiя, зазначена у частинi першiй цiєї статтi, може додатково оприлюднюватися замовником в iнших засобах масової iнформацiї, на веб-сайтi замовника (за наявностi) або на веб-сайтах вiдповiдних органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування.

     5. Тендер / спрощена закупiвля не може проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi в електроннiй системi закупiвель згiдно з частиною першою цiєї статтi.

     6. Доступ до iнформацiї, оприлюдненої в електроннiй системi закупiвель, є безоплатним та вiльним. Iнформацiя про закупiвлю, визначена цим Законом, розмiщується в електроннiй системi закупiвель безоплатно через авторизованi електроннi майданчики.

     Iнформацiя про закупiвлi, зазначена у частинi першiй цiєї статтi, оприлюднюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", у тому числi у формi вiдкритих даних.

     В електроннiй системi закупiвлi, крiм iнформацiї, зазначеної у частинi першiй цiєї статтi, може оприлюднюватися iнша iнформацiя.

     Стаття 11. Органiзацiя закупiвельної дiяльностi замовника

     1. Вiдповiдальною за органiзацiю та проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi є уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником одним з таких способiв:

     1) шляхом покладення на працiвника (працiвникiв) iз штатної чисельностi функцiй уповноваженої особи як додаткової роботи з вiдповiдною доплатою згiдно iз законодавством;

     2) шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов'язки виконання функцiй уповноваженої особи (уповноважених осiб);

     3) шляхом укладення трудового договору (контракту) згiдно iз законодавством.

(абзац перший пункту 3 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Уповноважена особа може бути вiдповiдальною за органiзацiю та проведення закупiвель, що здiйснюються вiдповiдно до частини третьої статтi 3 цього Закону.

(пункт 3 частини першої статтi 11 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     2. Пiд час користування електронною системою закупiвель уповноважена особа вносить до електронної системи закупiвель персональнi данi, надає згоду на їх обробку та оновлює такi данi у разi їх змiни. Персональнi данi, внесенi уповноваженою особою до електронної системи закупiвель, не оприлюднюються.

     3. Замовник має право призначити декiлька уповноважених осiб, за умови що кожна з таких осiб буде вiдповiдальною за органiзацiю та проведення конкретних процедур закупiвель/спрощених закупiвель.

     4. Не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у разi такого залучення) за договором про надання послуг для проведення процедур закупiвель / спрощених закупiвель.

     5. Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно створювати конфлiкт мiж iнтересами замовника та учасника чи мiж iнтересами учасникiв процедури закупiвлi / спрощеної закупiвлi, наявнiсть якого може вплинути на об'єктивнiсть i неупередженiсть ухвалення рiшень щодо вибору переможця процедури закупiвлi / спрощеної закупiвлi.

     Для цiлей цього Закону конфлiктом iнтересiв вважається наявнiсть приватного iнтересу у працiвника замовника чи будь-якої особи або органу, якi дiють вiд iменi замовника i беруть участь у проведеннi процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi або можуть вплинути на результати цiєї процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi, що може вплинути на об'єктивнiсть чи неупередженiсть прийняття нею рiшень або на вчинення чи невчинення дiй пiд час проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi, та/або наявнiсть суперечностi мiж приватним iнтересом працiвника замовника чи будь-якої особи або органу, якi дiють вiд iменi замовника i беруть участь у проведеннi процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень або на вчинення чи невчинення дiй пiд час проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi.

     6. Уповноважена особа пiд час органiзацiї та проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi повинна забезпечити об'єктивнiсть та неупередженiсть процесу органiзацiї та проведення процедур закупiвель/спрощених закупiвель в iнтересах замовника.

     7. Уповноважена особа здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi укладеного iз замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рiшення замовника та вiдповiдного положення. Уповноважена особа повинна мати вищу освiту, як правило юридичну або економiчну освiту. У разi визначення кiлькох уповноважених осiб розмежування їх повноважень та обов'язкiв визначається рiшенням замовника.

     Не можуть визначатися або призначатися уповноваженими особами посадовi особи та представники учасникiв, члени їхнiх сiмей, а також народнi депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим та депутати мiської, районної у мiстi, районної, обласної ради.

     8. Уповноваженi особи можуть пройти навчання з питань органiзацiї та здiйснення публiчних закупiвель, у тому числi дистанцiйне в Iнтернетi.

     Уповноважена особа для здiйснення своїх функцiй, визначених цим Законом, пiдтверджує свiй рiвень володiння необхiдними (базовими) знаннями у сферi публiчних закупiвель на веб-порталi Уповноваженого органу шляхом проходження безкоштовного тестування. Порядок органiзацiї тестування уповноважених осiб визначається Уповноваженим органом.

     9. Примiрне положення про уповноважену особу затверджується Уповноваженим органом.

     10. Уповноважена особа:

     1) планує закупiвлi та формує рiчний план закупiвель в електроннiй системi закупiвель;

     2) здiйснює вибiр процедури закупiвлi;

     3) проводить процедури закупiвель/спрощенi закупiвлi;

     31) оприлюднює в електроннiй системi закупiвель звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель, у випадку здiйснення закупiвель вiдповiдно до частини сьомої статтi 3 цього Закону;

(частину десяту статтi 11 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     4) забезпечує рiвнi умови для всiх учасникiв, об'єктивний та чесний вибiр переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi;

     5) забезпечує складання, затвердження та зберiгання вiдповiдних документiв з питань публiчних закупiвель, визначених цим Законом;

     6) забезпечує оприлюднення в електроннiй системi закупiвель iнформацiї, необхiдної для виконання вимог цього Закону;

     7) здiйснює iншi дiї, передбаченi цим Законом.

     Рiшення уповноваженої особи оформлюються протоколом iз зазначенням дати прийняття рiшення, який пiдписується уповноваженою особою.

     11. Для пiдготовки тендерної документацiї та/або оголошення про проведення спрощеної закупiвлi та вимог до предмета закупiвлi за рiшенням замовника уповноважена особа може залучати iнших працiвникiв замовника.

     12. За рiшенням замовника може утворюватися робоча група у складi працiвникiв замовника для розгляду тендерних пропозицiй/пропозицiй. У разi утворення робочої групи уповноважена особа є її головою та органiзовує її роботу. До складу робочої групи застосовуються вимоги абзацу другого частини сьомої цiєї статтi. Робоча група бере участь у розглядi тендерних пропозицiй/пропозицiй, у проведеннi переговорiв у разi здiйснення переговорної процедури, а рiшення робочої групи має дорадчий характер.

     13. Замовник може здiйснити закупiвлю товару (товарiв) та/або послуги (послуг) через централiзовану закупiвельну органiзацiю.

     Централiзована закупiвельна органiзацiя набуває усiх прав та обов'язкiв замовникiв, що визначенi цим Законом, та несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     Замовник укладає договiр про закупiвлю товару (товарiв) та/або послуги (послуг) з переможцем процедури закупiвлi за результатами тендеру та/або з переможцем вiдбору закупiвлi за рамковою угодою, що були здiйсненi в його iнтересах централiзованою закупiвельною органiзацiєю.

(абзац третiй частини тринадцятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Замовники надають централiзованiй закупiвельнiй органiзацiї необхiдну iнформацiю про потребу для проведення тендеру та/або закупiвель за рамковими угодами вiдповiдно до законодавства.

(абзац четвертий частини тринадцятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     У рiшеннi про визначення централiзованої закупiвельної органiзацiї може бути встановлено про обов'язковiсть закупiвлi через централiзовану закупiвельну органiзацiю для певного перелiку замовникiв i визначено перелiк товарiв та/або послуг, закупiвля яких через централiзовану закупiвельну органiзацiю є обов'язковою.

(абзац п'ятий частини тринадцятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     За наявностi пiдстав для здiйснення переговорної процедури закупiвлi, передбачених цим Законом, замовники, якi зобов'язанi здiйснювати закупiвлi через централiзовану закупiвельну органiзацiю, самостiйно проводять закупiвлi товарiв та послуг iз застосуванням переговорної процедури закупiвлi. Iнформацiя про потребу в закупiвлi таких товарiв та послуг не надається централiзованiй закупiвельнiй органiзацiї.

(частину тринадцяту статтi 11 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX, у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

     Особливостi створення та дiяльностi централiзованих закупiвельних органiзацiй встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     14. Вибiр централiзованої закупiвельної органiзацiї замовником для органiзацiї та проведення закупiвлi в його iнтересах не є публiчною закупiвлею в розумiннi цього Закону.

     15. У разi створення електронних каталогiв їх формують i супроводжують виключно централiзованi закупiвельнi органiзацiї.

     Структура, порядок формування та використання електронних каталогiв, у тому числi порядок надання доступу до них i розмiр плати, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац другий частини п'ятнадцятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Стаття 12. Електронна система закупiвель

     1. Електронна система закупiвель повинна бути загальнодоступною та гарантувати недискримiнацiю, рiвнi права пiд час реєстрацiї всiм заiнтересованим особам та рiвний доступ до iнформацiї всiм особам. Обмiн i збереження iнформацiї та документiв має вiдбуватися з гарантуванням цiлiсностi даних про учасникiв i їхнiх тендерних пропозицiй/пропозицiй пiд час проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi та їх конфiденцiйнiсть до моменту розкриття тендерних пропозицiй/пропозицiй.

     2. Електронна система закупiвель пiд час отримання тендерних пропозицiй/пропозицiй забезпечує:

     1) фiксацiю дати i точного часу отримання тендерних пропозицiй/пропозицiй;

     2) неможливiсть доступу будь-яких осiб до отриманих тендерних пропозицiй/пропозицiй (їх частин) до моменту настання дати i часу кiнцевого строку подання;

     3) розкриття отриманих тендерних пропозицiй/пропозицiй, зазначених в оголошеннi про проведення конкурентної процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi.

     3. Пiд час використання електронної системи закупiвель з метою подання тендерних пропозицiй/пропозицiй та їх оцiнки документи та данi створюються та подаються з урахуванням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     4. Електронна система закупiвель забезпечує збереження та належний захист усiєї iнформацiї щодо закупiвель вiдповiдно до вимог Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", можливiсть взаємодiї з iншими iнформацiйними системами та мережами, що становлять iнформацiйний ресурс держави, та можливiсть доступу до цiєї iнформацiї замовникам, учасникам, органам, уповноваженим здiйснювати контроль у сферi закупiвель, органу оскарження, Уповноваженому органу та iншим особам вiдповiдно до цього Закону.

     5. Електронна система вiдповiдає вимогам щодо:

     1) можливостi здiйснювати обмiн iнформацiєю з використанням мережi Iнтернет;

     2) наявностi загальнодоступних засобiв телекомунiкацiї, що не обмежують участi у процедурах закупiвель/спрощених закупiвлях;

     3) наявностi системи електронного обмiну документами з використанням методiв iдентифiкацiї, вимоги до яких визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     4) можливостi здiйснювати iдентифiкацiю учасникiв i точно визначати час i дату отримання тендерних пропозицiй/пропозицiй (їх частин) за умови вiдсутностi доступу до таких даних з боку будь-яких осiб до встановленого кiнцевого строку подання та часу i дати розкриття їх тендерних пропозицiй/пропозицiй;

     5) наявностi системи збереження даних, що здiйснює зберiгання протягом не менш як 10 рокiв усiх документiв, що надiйшли вiд замовникiв, учасникiв, органу оскарження, органiв, уповноважених здiйснювати контроль у сферi закупiвель, та були створенi пiд час оцiнки тендерних пропозицiй/пропозицiй, i забезпечує автоматичне резервування i вiдновлення даних;

     6) можливостi забезпечення безперервностi процесу закупiвель.

     6. У разi розкриття та оцiнки тендерних пропозицiй/пропозицiй електронна система закупiвель повинна забезпечувати введення/виведення даних, приймання команд та вiдображення результатiв їх виконання в iнтерактивному режимi реального часу.

     Пiд час проведення електронного аукцiону авторизованi електроннi майданчики повиннi забезпечувати дотримання вимог, установлених цiєю статтею, рiвний i вiльний доступ до таких майданчикiв усiм учасникам та можливiсть стежити за ходом проведення електронного аукцiону в iнтерактивному режимi реального часу всiм заiнтересованим особам.

     7. Порядок авторизацiї електронних майданчикiв, вiдключення авторизованих електронних майданчикiв та вимоги до їх функцiонування, також вимоги щодо функцiонування електронної системи закупiвель, надання онлайн-сервiсiв, та порядок надання доступу до них i розмiр плати встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     8. Подання iнформацiї пiд час проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi здiйснюється в електронному виглядi через електронну систему закупiвель. Замовникам забороняється вимагати вiд учасникiв подання у паперовому виглядi iнформацiї, поданої ними пiд час проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi.

     9. Пiд час проведення процедур закупiвель/спрощених закупiвель усi документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рiшенням замовника одночасно всi документи можуть мати автентичний переклад на iншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

     Стаття 13. Процедури закупiвлi

     1. Закупiвлi можуть здiйснюватися шляхом застосування однiєї з таких конкурентних процедур:

     вiдкритi торги;

     торги з обмеженою участю;

     конкурентний дiалог.

     2. Як виняток та вiдповiдно до умов, визначених у частинi другiй статтi 40 цього Закону, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупiвлi.

     3. Замовник здiйснює процедури закупiвлi шляхом використання електронної системи закупiвель.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Стаття 14. Спрощенi закупiвлi

     1. Спрощена закупiвля проводиться замовником iз застосуванням електронного аукцiону вiдповiдно до статтi 30 цього Закону.

     2. Спрощена закупiвля складається з таких послiдовних етапiв:

     1) оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупiвлi;

     2) уточнення iнформацiї, зазначеної замовником в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi;

     3) подання пропозицiй учасниками;

     4) проведення електронного аукцiону вiдповiдно до статтi 30 цього Закону;

     5) розгляд на вiдповiднiсть умовам, визначеним в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi та вимогам до предмета закупiвлi, пропозицiї учасника;

     6) визначення переможця спрощеної закупiвлi та укладення договору про закупiвлю;

     7) розмiщення звiту про результати проведення закупiвлi вiдповiдно до статтi 19 цього Закону.

     3. В оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, що оприлюднюється замовником вiдповiдно до статтi 10 цього Закону, обов'язково зазначаються:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Єдиним закупiвельним словником (у разi подiлу на лоти такi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     3) iнформацiя про технiчнi, якiснi та iншi характеристики предмета закупiвлi;

     4) кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або обсяг i мiсце виконання робiт чи надання послуг;

     5) строк поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     6) умови оплати;

     7) очiкувана вартiсть предмета закупiвлi;

     8) перiод уточнення iнформацiї про закупiвлю (не менше трьох робочих днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупiвлi в електроннiй системi закупiвель);

(пункт 8 частини третьої статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     9) кiнцевий строк подання пропозицiй (строк для подання пропозицiй не може бути менше нiж два робочi днi з дня закiнчення перiоду уточнення iнформацiї про закупiвлю);

(пункт 9 частини третьої статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     10) перелiк критерiїв та методика оцiнки пропозицiй iз зазначенням питомої ваги критерiїв;

     11) розмiр та умови надання забезпечення пропозицiй учасникiв (якщо замовник вимагає його надати);

     12) розмiр та умови надання забезпечення виконання договору про закупiвлю (якщо замовник вимагає його надати);

     13) розмiр мiнiмального кроку пониження цiни пiд час електронного аукцiону в межах вiд 0,5 вiдсотка до 3 вiдсоткiв або в грошових одиницях очiкуваної вартостi закупiвлi.

     В оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi може зазначатися iнша iнформацiя.

     4. Вимоги до предмета закупiвлi, визначенi замовником, можуть зазначатися шляхом завантаження окремих файлiв до оголошення про проведення спрощеної закупiвлi або в електроннiй формi з окремими полями в електроннiй системi закупiвель.

     У вимогах до предмета закупiвлi, що мiстять посилання на конкретну торговельну марку чи фiрму, патент, конструкцiю або тип предмета закупiвлi, джерело його походження або виробника, замовник може вказати, якi аналоги та/або еквiваленти приймаються у пропозицiях учасникiв.

     5. Оголошення про проведення спрощеної закупiвлi та вимоги до предмета закупiвлi не повиннi мiстити вимог, що обмежують конкуренцiю та призводять до дискримiнацiї учасникiв.

     6. Замовником визначаються вимоги щодо надання забезпечення пропозицiї вiдповiдно до статтi 25 цього Закону та забезпечення виконання договору про закупiвлю вiдповiдно до статтi 27 цього Закону.

     7. У перiод уточнення iнформацiї учасники спрощеної закупiвлi мають право звернутися до замовника через електронну систему закупiвель за роз'ясненням щодо iнформацiї, зазначеної в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, щодо вимог до предмета закупiвлi та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення пiд час проведення спрощеної закупiвлi.

     Усi звернення за роз'ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електроннiй системi закупiвель без iдентифiкацiї особи, яка звернулася до замовника.

     Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов'язаний надати роз'яснення на звернення учасникiв спрощеної закупiвлi, якi оприлюднюються в електроннiй системi закупiвель, та/або внести змiни до оголошення про проведення спрощеної закупiвлi, та/або вимог до предмета закупiвлi.

     У разi внесення змiн до оголошення про проведення спрощеної закупiвлi строк для подання пропозицiй продовжується замовником в електроннiй системi закупiвель не менше нiж на два робочi днi.

     Замовник має право з власної iнiцiативи внести змiни до оголошення про проведення спрощеної закупiвлi та/або вимог до предмета закупiвлi, але до початку строку подання пропозицiй. Змiни, що вносяться замовником, розмiщуються та вiдображаються в електроннiй системi закупiвель у виглядi нової редакцiї документiв.

     8. Для проведення спрощеної закупiвлi iз застосуванням електронного аукцiону має бути подано не менше двох пропозицiй.

     У разi якщо була подана одна пропозицiя, електронна система закупiвель пiсля закiнчення строку подання пропозицiй автоматично переходить до етапу розгляду на вiдповiднiсть умовам, визначеним в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, та вимогам до предмета закупiвлi пропозицiї учасника.

     9. Пропозицiї подаються учасниками пiсля закiнчення строку перiоду уточнення iнформацiї, зазначеної замовником в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, в електронному виглядi шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається iнформацiя про цiну та iншi критерiї оцiнки (у разi їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхiдних документiв через електронну систему закупiвель, що пiдтверджують вiдповiднiсть вимогам, визначеним замовником.

     Електронна система закупiвель автоматично формує та надсилає повiдомлення учаснику про отримання його пропозицiї iз зазначенням дати та часу.

     Кожен учасник має право подати лише одну пропозицiю, у тому числi до визначеної в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi частини предмета закупiвлi (лота).

     Пропозицiї учасникiв, поданi пiсля закiнчення строку їх подання, електронною системою закупiвель не приймаються.

     Пропозицiя учасника повинна мiстити пiдтвердження надання учасником забезпечення пропозицiї, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення спрощеної закупiвлi.

     Учасник має право внести змiни або вiдкликати свою пропозицiю до закiнчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозицiї.

     Такi змiни або заява про вiдкликання пропозицiї враховуються, якщо вони отриманi електронною системою закупiвель до закiнчення строку подання пропозицiй.

     10. Розкриття пропозицiй вiдбувається у порядку, передбаченому абзацами першим i другим частини першої статтi 28 цього Закону.

     11. Замовник розглядає на вiдповiднiсть умовам, визначеним в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, та вимогам до предмета закупiвлi пропозицiю учасника, яка за результатами електронного аукцiону (у разi його проведення) визначена найбiльш економiчно вигiдною.

     Строк розгляду найбiльш економiчно вигiдної пропозицiї не повинен перевищувати п'ять робочих днiв з дня завершення електронного аукцiону.

     12. За результатами оцiнки та розгляду пропозицiї замовник визначає переможця.

     Повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю замовник оприлюднює в електроннiй системi закупiвель.

     У разi вiдхилення найбiльш економiчно вигiдної пропозицiї вiдповiдно до частини тринадцятої цiєї статтi замовник розглядає наступну пропозицiю учасника, який за результатами оцiнки надав наступну найбiльш економiчно вигiдну пропозицiю.

     Наступна найбiльш економiчно вигiдна пропозицiя визначається електронною системою закупiвель автоматично.

     13. Замовник вiдхиляє пропозицiю в разi, якщо:

     1) пропозицiя учасника не вiдповiдає умовам, визначеним в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, та вимогам до предмета закупiвлi;

     2) учасник не надав забезпечення пропозицiї, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

     3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупiвлi, вiдмовився вiд укладення договору про закупiвлю;

     4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупiвлi вiдмовився вiд пiдписання договору про закупiвлю бiльше двох разiв iз замовником, який проводить таку спрощену закупiвлю.

(пункт 4 частини тринадцятої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     14. Iнформацiя про вiдхилення пропозицiї протягом одного дня з дня прийняття рiшення замовником оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель та автоматично надсилається учаснику, пропозицiя якого вiдхилена через електронну систему закупiвель.

     Учасник, пропозицiя якого вiдхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацiю щодо причин невiдповiдностi його пропозицiї умовам, визначеним в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, та вимогам до предмета закупiвлi. Не пiзнiше нiж через три робочих днi з дня надходження такого звернення через електронну систему закупiвель замовник зобов'язаний надати йому вiдповiдь.

     15. Замовник укладає договiр про закупiвлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупiвлi, не пiзнiше нiж через 20 днiв з дня прийняття рiшення про намiр укласти договiр про закупiвлю.

(абзац перший частини п'ятнадцятої статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Договiр про закупiвлю укладається згiдно з вимогами статтi 41 цього Закону.

     16. Звiт про результати проведення закупiвлi оприлюднюється у порядку, передбаченому статтями 10 i 19 цього Закону.

     17. Замовник вiдмiняє спрощену закупiвлю в разi:

     1) вiдсутностi подальшої потреби в закупiвлi товарiв, робiт i послуг;

     2) неможливостi усунення порушень, що виникли через виявленi порушення законодавства з питань публiчних закупiвель;

     3) скорочення видаткiв на здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг.

     18. Спрощена закупiвля автоматично вiдмiняється електронною системою закупiвель у разi:

     1) вiдхилення всiх пропозицiй згiдно з частиною 13 цiєї статтi;

     2) вiдсутностi пропозицiй учасникiв для участi в нiй.

     Спрощена закупiвля може бути вiдмiнена частково (за лотом).

     19. Повiдомлення про вiдмiну закупiвлi оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель:

     замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником вiдповiдного рiшення;

     електронною системою закупiвель протягом одного робочого дня з дня автоматичної вiдмiни спрощеної закупiвлi внаслiдок вiдхилення всiх пропозицiй згiдно з частиною тринадцятою цiєї статтi або вiдсутностi пропозицiй учасникiв для участi у нiй.

     Повiдомлення про вiдмiну закупiвлi автоматично надсилається всiм учасникам електронною системою закупiвель в день його оприлюднення.

     20. З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом iнтересiв учасник спрощеної закупiвлi може звернутися до замовника та/або до органу, що здiйснює контроль над замовником, або до суду.

     Рiшення та дiї замовника можуть бути оскарженi учасником спрощеної закупiвлi у судовому порядку.

     Стаття 15. Рамковi угоди

     1. Укладення рамкових угод здiйснюється за результатами проведення вiдкритих торгiв з урахуванням вимог цiєї статтi.

     2. Оголошення про проведення закупiвлi для укладення рамкової угоди повинно мiстити наступну iнформацiю:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Єдиним закупiвельним словником i назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi та частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     3) кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або надання послуг;

     4) очiкувана вартiсть предмета закупiвлi;

     5) кiнцевий строк подання тендерних пропозицiй;

     6) умови оплати;

     7) мова (мови), якою (якими) повиннi готуватися тендернi пропозицiї;

     8) розмiр, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицiй (якщо замовник вимагає його надати);

     9) дата та час розкриття тендерних пропозицiй;

     10) розмiр мiнiмального кроку пониження цiни пiд час електронного аукцiону у вiдсотках або грошових одиницях та математична формула, що буде застосовуватися при проведеннi електронного аукцiону для визначення показникiв iнших критерiїв оцiнки;

     11) перелiк критерiїв оцiнки та методику оцiнки тендерних пропозицiй iз зазначенням питомої ваги кожного критерiю;

     12) строк, на який укладається рамкова угода, що не може перевищувати чотирьох рокiв;

     13) кiлькiсть учасникiв, з якими буде укладено рамкову угоду;

     14) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, в iнтересах якого (яких) проводиться закупiвля за рамковою угодою (у разi проведення закупiвлi за рамковою угодою централiзованою закупiвельною органiзацiєю в iнтересах замовника).

     В оголошеннi про проведення закупiвлi для укладення рамкової угоди може зазначатися iнша iнформацiя.

     3. Строк для подання тендерних пропозицiй встановлюється вiдповiдно до абзацу другого частини третьої статтi 20 цього Закону, розкриття тендерних пропозицiй вiдбувається у порядку, передбаченому абзацом третiм частини першої статтi 28 цього Закону, розгляд та оцiнка тендерних пропозицiй вiдбуваються у порядку, передбаченому частинами другою i дванадцятою статтi 29 цього Закону.

     4. Рамкова угода укладається з кiлькома учасниками, якi визнанi переможцями вiдкритих торгiв, за умови, що участь у нiй беруть не менше трьох учасникiв.

     У разi надходження тендерних пропозицiй у кiлькостi меншiй, нiж заявлена кiлькiсть учасникiв, або вiдхилення отриманих тендерних пропозицiй на пiдставах, установлених цим Законом, замовник має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозицiї яких не вiдхиленi, але не менше нiж з трьома.

     Рамкова угода укладається:

     у разi проведення закупiвлi за рамковою угодою замовником - цим замовником та учасниками-переможцями;

     у разi проведення закупiвлi за рамковою угодою централiзованою закупiвельною органiзацiєю - цiєю централiзованою закупiвельною органiзацiєю, усiма замовниками, в iнтересах яких проводиться закупiвля за рамковою угодою, а також усiма учасниками-переможцями.

     5. Один замовник може бути стороною однiєї або кiлькох рамкових угод. Замовник протягом семи робочих днiв з дня укладення рамкової угоди оприлюднює в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону оголошення з вiдомостями про укладену рамкову угоду.

     6. Оголошення з вiдомостями про укладену рамкову угоду повинно мiстити наступну iнформацiю:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Єдиним закупiвельним словником i назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi та частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     3) орiєнтовна кiлькiсть та мiсце поставки товарiв, надання послуг;

     4) цiна за одиницю товару;

     5) номер процедури закупiвлi в електроннiй системi закупiвель;

     6) дата укладення рамкової угоди;

     7) строк, на який укладено рамкову угоду;

     8) iдентифiкацiйний код кожного учасника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi) постачальника товарiв чи надавача послуг, з яким укладено рамкову угоду;

     9) мiсцезнаходження (для юридичної особи) або мiсце проживання (для фiзичної особи) учасникiв, з якими укладено рамкову угоду, номер телефону.

     В оголошеннi з вiдомостями про укладену рамкову угоду може зазначатися iнша iнформацiя.

     7. Замовник має право укласти договiр про закупiвлю вiдповiдних товарiв i послуг виключно з тими учасниками, з якими укладено рамкову угоду.

     Укладення договору про закупiвлю за рамковою угодою здiйснюється за результатами проведення вiдбору.

(абзац другий частини сьомої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     8. Вiдбiр проводиться замовником iз застосуванням електронного аукцiону вiдповiдно до статтi 30 цього Закону.

(абзац перший частини восьмої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Якщо всi iстотнi умови договору про закупiвлю визначенi в рамковiй угодi, замовник укладає договiр про закупiвлю за результатами вiдбору серед учасникiв, з якими укладено вiдповiдну рамкову угоду. У такому випадку єдиним критерiєм вiдбору є найнижча цiна.

     Абзац третiй частини восьмої статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     9. З метою визначення переможця вiдбору замовник надсилає запрошення всiм учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозицiї щодо укладення договору про закупiвлю. Замовник повинен установити строк, достатнiй для пiдготовки учасниками пропозицiй.

(абзац перший частини дев'ятої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Запрошення учасникам i пропозицiї учасникiв не можуть передбачати змiну iстотних умов договору про закупiвлю та характеристик вiдповiдного предмета закупiвлi, визначених рамковою угодою.

     Будь-якi рiшення, дiї чи бездiяльнiсть замовника та/або централiзованої закупiвельної органiзацiї, якi порушують права та законнi iнтереси учасника (учасникiв) за результатами проведення вiдбору, вирiшуються в судовому порядку.

(абзац третiй частини дев'ятої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     10. Особливостi закупiвель за рамковими угодами та їх укладення визначаються Уповноваженим органом.

     Стаття 16. Квалiфiкацiйнi критерiї процедури закупiвлi

     1. Замовник вимагає вiд учасникiв процедури закупiвлi подання ними документально пiдтвердженої iнформацiї про їх вiдповiднiсть квалiфiкацiйним критерiям.

     2. Замовник установлює один або декiлька з таких квалiфiкацiйних критерiїв:

     1) наявнiсть в учасника процедури закупiвлi обладнання, матерiально-технiчної бази та технологiй;

     2) наявнiсть в учасника процедури закупiвлi працiвникiв вiдповiдної квалiфiкацiї, якi мають необхiднi знання та досвiд;

     3) наявнiсть документально пiдтвердженого досвiду виконання аналогiчного (аналогiчних) за предметом закупiвлi договору (договорiв);

     4) наявнiсть фiнансової спроможностi, яка пiдтверджується фiнансовою звiтнiстю.

     3. У разi встановлення квалiфiкацiйного критерiю фiнансової спроможностi замовник не має права вимагати надання пiдтвердження обсягу рiчного доходу (виручки) у розмiрi бiльшому, нiж очiкувана вартiсть предмета закупiвлi (пропорцiйно очiкуванiй вартостi частини предмета закупiвлi (лота) в разi подiлу предмета закупiвель на частини).

     Якщо для закупiвлi робiт або послуг замовник встановлює квалiфiкацiйний критерiй такий як наявнiсть обладнання, матерiально-технiчної бази та технологiй та/або наявнiсть працiвникiв, якi мають необхiднi знання та досвiд, учасник може для пiдтвердження своєї вiдповiдностi такому критерiю залучити спроможностi iнших суб'єктiв господарювання як субпiдрядникiв/спiввиконавцiв.

(абзац другий частини третьої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     4. Пiд час проведення торгiв iз обмеженою участю замовником застосовуються всi квалiфiкацiйнi критерiї, встановленi частиною другою цiєї статтi.

     5. У разi участi об'єднання учасникiв пiдтвердження вiдповiдностi квалiфiкацiйним критерiям здiйснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показникiв кожного учасника такого об'єднання на пiдставi наданої об'єднанням iнформацiї.

     Стаття 17. Пiдстави для вiдмови в участi у процедурi закупiвлi

     1. Замовник приймає рiшення про вiдмову учаснику в участi у процедурi закупiвлi та зобов'язаний вiдхилити тендерну пропозицiю учасника або вiдмовити в участi у переговорнiй процедурi закупiвлi (крiм випадкiв, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статтi 40 цього Закону) в разi, якщо:

     1) замовник має незаперечнi докази того, що учасник процедури закупiвлi пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якiй службовiй (посадовiй) особi замовника, iншого державного органу винагороду в будь-якiй формi (пропозицiя щодо найму на роботу, цiнна рiч, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рiшення щодо визначення переможця процедури закупiвлi або застосування замовником певної процедури закупiвлi;

     2) вiдомостi про юридичну особу, яка є учасником процедури закупiвлi, внесено до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення;

     3) службову (посадову) особу учасника процедури закупiвлi, яку уповноважено учасником представляти його iнтереси пiд час проведення процедури закупiвлi, фiзичну особу, яка є учасником, було притягнуто згiдно iз законом до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

     4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останнiх трьох рокiв притягувався до вiдповiдальностi за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статтi 6, пунктом 1 статтi 50 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", у виглядi вчинення антиконкурентних узгоджених дiй, що стосуються спотворення результатiв тендерiв;

     5) фiзична особа, яка є учасником процедури закупiвлi, була засуджена за кримiнальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивiв (зокрема, пов'язане з хабарництвом та вiдмиванням коштiв), судимiсть з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

(пункт 5 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 954-IX)

     6) службова (посадова) особа учасника процедури закупiвлi, яка пiдписала тендерну пропозицiю (або уповноважена на пiдписання договору в разi переговорної процедури закупiвлi), була засуджена за кримiнальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивiв (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та вiдмиванням коштiв), судимiсть з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

(пункт 6 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 954-IX)

     7) тендерна пропозицiя подана учасником конкурентної процедури закупiвлi або участь у переговорнiй процедурi бере учасник, який є пов'язаною особою з iншими учасниками процедури закупiвлi та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керiвником замовника;

     8) учасник процедури закупiвлi визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього вiдкрита лiквiдацiйна процедура;

     9) у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдсутня iнформацiя, передбачена пунктом 9 частини другої статтi 9 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (крiм нерезидентiв);

     10) юридична особа, яка є учасником процедури закупiвлi (крiм нерезидентiв), не має антикорупцiйної програми чи уповноваженого з реалiзацiї антикорупцiйної програми, якщо вартiсть закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) або робiт дорiвнює чи перевищує 20 мiльйонiв гривень (у тому числi за лотом);

     11) учасник процедури закупiвлi є особою, до якої застосовано санкцiю у видi заборони на здiйснення у неї публiчних закупiвель товарiв, робiт i послуг згiдно iз Законом України "Про санкцiї";

     12) службова (посадова) особа учасника процедури закупiвлi, яку уповноважено учасником представляти його iнтереси пiд час проведення процедури закупiвлi, фiзичну особу, яка є учасником, було притягнуто згiдно iз законом до вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої працi чи будь-якими формами торгiвлi людьми;

     13) учасник процедури закупiвлi має заборгованiсть iз сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), крiм випадку, якщо такий учасник здiйснив заходи щодо розстрочення i вiдстрочення такої заборгованостi у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрацiї такого учасника.

     2. Замовник може прийняти рiшення про вiдмову учаснику в участi у процедурi закупiвлi та може вiдхилити тендерну пропозицiю учасника в разi, якщо учасник процедури закупiвлi не виконав свої зобов'язання за ранiше укладеним договором про закупiвлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розiрвання, i було застосовано санкцiї у виглядi штрафiв та/або вiдшкодування збиткiв - протягом трьох рокiв з дати дострокового розiрвання такого договору.

     Учасник процедури закупiвлi, що перебуває в обставинах, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, може надати пiдтвердження вжиття заходiв для доведення своєї надiйностi, незважаючи на наявнiсть вiдповiдної пiдстави для вiдмови в участi у процедурi закупiвлi. Для цього учасник (суб'єкт господарювання) повинен довести, що вiн сплатив або зобов'язався сплатити вiдповiднi зобов'язання та вiдшкодування завданих збиткiв.

     Якщо замовник вважає таке пiдтвердження достатнiм, учаснику не може бути вiдмовлено в участi в процедурi закупiвлi.

     3. Учасник процедури закупiвлi в електроннiй системi закупiвель пiд час подання тендерної пропозицiї пiдтверджує вiдсутнiсть пiдстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 i 13 частини першої та частиною другою цiєї статтi. Спосiб документального пiдтвердження згiдно iз законодавством щодо вiдсутностi пiдстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 i 13 частини першої та частиною другою цiєї статтi, визначається замовником для надання таких документiв лише переможцем процедури закупiвлi через електронну систему закупiвель.

     4. Замовник не вимагає вiд учасникiв документiв, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, визначених пунктами 1 i 7 частини першої цiєї статтi.

     5. Замовник не вимагає документального пiдтвердження публiчної iнформацiї, що оприлюднена у формi вiдкритих даних згiдно iз Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї" та/або мiститься у вiдкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вiльним, або публiчної iнформацiї, що є доступною в електроннiй системi закупiвель.

     6. Переможець процедури закупiвлi у строк, що не перевищує десяти днiв з дати оприлюднення в електроннiй системi закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електроннiй системi закупiвель, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 i 13 частини першої та частиною другою цiєї статтi.

     7. У разi якщо учасник процедури закупiвлi має намiр залучити спроможностi iнших суб'єктiв господарювання як субпiдрядникiв/спiввиконавцiв в обсязi не менше нiж 20 вiдсоткiв вiд вартостi договору про закупiвлю у випадку закупiвлi робiт або послуг для пiдтвердження його вiдповiдностi квалiфiкацiйним критерiям вiдповiдно до частини третьої статтi 16 цього Закону, замовник перевiряє таких суб'єктiв господарювання на вiдсутнiсть пiдстав, визначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Стаття 18. Орган оскарження та порядок оскарження процедур закупiвлi

     1. Антимонопольний комiтет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав i законних iнтересiв осiб, пов'язаних з участю у процедурах закупiвлi, утворює постiйно дiючу адмiнiстративну колегiю (колегiї) з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель. Рiшення постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї (колегiй) ухвалюються вiд iменi Антимонопольного комiтету України.

     Постiйно дiюча адмiнiстративна колегiя (колегiї) Антимонопольного комiтету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель дiє у складi трьох державних уповноважених Антимонопольного комiтету України. Голова постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї (колегiй) Антимонопольного комiтету України повинен мати вищу юридичну освiту.

     Член постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї (колегiй), який є пов'язаною особою iз суб'єктом оскарження або замовником, не може брати участi в розглядi та ухваленнi рiшень щодо такої скарги i повинен бути замiнений на час розгляду та ухвалення рiшення щодо такої скарги iншим державним уповноваженим Антимонопольного комiтету України, що визначається Головою Антимонопольного комiтету України.

     Порядок дiяльностi постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї (колегiй) встановлюється вiдповiдно до Закону України "Про Антимонопольний комiтет України", якщо iнше не встановлено цим Законом.

     2. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження у формi електронного документа через електронну систему закупiвель.

     За подання скарги до органу оскарження справляється плата через електронну систему закупiвель в день подання скарги, пiсля чого скарга автоматично вноситься до реєстру скарг i формується її реєстрацiйна картка, яка разом зi скаргою автоматично оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель.

     У разi якщо замовником у межах єдиної процедури закупiвлi визначенi частини предмета закупiвлi (лоти), при поданнi скарги щодо окремого лота (лотiв) реєстрацiйнi картки формуються за кожним лотом окремо.

     3. У разi якщо скарга внесена до реєстру скарг i щодо неї сформована реєстрацiйна картка, така скарга не може бути вiдкликана.

     4. Реєстрацiйна картка скарги повинна мiстити таку iнформацiю:

     1) дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електроннiй системi закупiвель;

     2) номер скарги, присвоєний в електроннiй системi закупiвель пiд час її подання;

     3) унiкальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi, що оприлюднене в електроннiй системi закупiвель, або унiкальний номер повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлi, в разi застосування переговорної процедури закупiвлi.

     5. Скарга повинна мiстити таку iнформацiю:

     1) найменування замовника рiшення, дiї або бездiяльнiсть якого оскаржуються;

     2) iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження) суб'єкта оскарження;

     3) пiдстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупiвлi або прийнятi рiшення, дiї або бездiяльнiсть замовника, фактичнi обставини, що це можуть пiдтверджувати;

     4) обґрунтування наявностi порушених прав та охоронюваних законом iнтересiв з приводу рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника, що суперечать законодавству у сферi публiчних закупiвель i внаслiдок яких порушено право чи законнi iнтереси такої особи;

     5) вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

     До скарги додаються документи та матерiали (за наявностi) в електроннiй формi (у тому числi у виглядi pdf-формату файла), що пiдтверджують порушення процедури закупiвлi або неправомiрнiсть рiшень, дiй або бездiяльностi замовника.

     Вiдразу пiсля внесення до реєстру скарг скарга з супровiдними документами та її реєстрацiйна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику.

     6. У разi якщо орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає рiшення про задоволення або часткове задоволення такої скарги, залишає її без розгляду у випадку, якщо замовником вiдповiдно до цього Закону усунено порушення, зазначенi в скарзi, або приймає рiшення про припинення розгляду скарги у випадку, якщо замовником вiдповiдно до цього Закону усунено порушення, зазначенi в скарзi, плата за подання скарги повертається суб'єкту оскарження, а в iнших випадках - перераховується до Державного бюджету України.

     7. Розмiр плати, порядок здiйснення плати та її повернення суб'єкту оскарження у випадках, передбачених цiєю статтею, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     8. Скарги, що стосуються тендерної документацiї та/або прийнятих рiшень, дiї чи бездiяльностi замовника, що вiдбулися до закiнчення строку, установленого для подання тендерних пропозицiй, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi, але не пiзнiше нiж за чотири днi до дати, установленої для подання тендерних пропозицiй.

     Скарги, що стосуються прийнятих рiшень, дiї чи бездiяльностi замовника, якi вiдбулися пiсля оцiнки тендерних пропозицiй учасникiв, подаються протягом десяти днiв з дня, коли суб'єкт оскарження дiзнався або повинен був дiзнатися про порушення своїх прав унаслiдок рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника, але до дня укладення договору про закупiвлю.

     Скарги, що стосуються прийнятих рiшень, дiй чи бездiяльностi замовника, якi вiдбулися пiсля розгляду тендерних пропозицiй, порядок якого передбачений частинами другою i дванадцятою статтi 29 цього Закону, подаються протягом п'яти днiв з дня оприлюднення в електроннiй системi закупiвель протоколу розгляду тендерних пропозицiй, у разi якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi оприлюднюється вiдповiдно до частини третьої статтi 10 цього Закону.

     Якщо до тендерної документацiї замовником вносилися змiни пiсля закiнчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицiй в оголошеннi про проведення конкурентної процедури закупiвлi, не пiдлягають оскарженню положення тендерної документацiї, до яких змiни не вносилися.

     Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень тендерної документацiї, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кiлька рiшень по сутi, пiсля закiнчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицiй в оголошеннi про проведення конкурентної процедури закупiвлi, не пiдлягають оскарженню тi положення тендерної документацiї, щодо яких скаргу (скарги) до закiнчення цього строку суб'єктами не було подано.

     У разi порушення строкiв, визначених в абзацах першому - третьому цiєї частини скарги автоматично не приймаються електронною системою закупiвель.

     9. Пiсля закiнчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицiй в оголошеннi про проведення конкурентної процедури закупiвлi, скарги можуть подаватися лише щодо змiн до тендерної документацiї, внесених замовником.

     10. Скарги щодо укладених договорiв про закупiвлю та їх недiйсностi вiдповiдно до цього Закону, у тому числi вимоги про вiдшкодування збиткiв суб'єкту оскарження внаслiдок порушення цього Закону, розглядаються в судовому порядку.

     11. Орган оскарження у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня внесення скарги до реєстру скарг, повинен розмiстити в електроннiй системi закупiвель рiшення про прийняття скарги до розгляду iз зазначенням дати, часу i мiсця розгляду скарги або обґрунтоване рiшення про залишення скарги без розгляду, або рiшення про припинення розгляду скарги. В електроннiй системi закупiвель автоматично оприлюднюються прийнятi органом оскарження рiшення та розсилаються повiдомлення суб'єкту оскарження та замовнику.

     12. Орган оскарження залишає скаргу без розгляду в разi якщо:

     1) суб'єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тiй самiй процедурi закупiвлi та з тих самих пiдстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження i щодо яких органом оскарження було прийнято вiдповiдне рiшення;

     2) скарга не вiдповiдає вимогам частин другої - п'ятої та дев'ятої цiєї статтi;

     3) замовником вiдповiдно до цього Закону усунено порушення, зазначенi в скарзi;

     4) до дня подання скарги замовником прийнято рiшення про вiдмiну тендеру чи визнання його таким, що не вiдбувся, вiдмiну переговорної процедури закупiвлi, крiм випадку оскарження будь-якого з цих рiшень.

     13. Орган оскарження приймає рiшення про припинення розгляду скарги в разi, якщо обставини, зазначенi в пунктах 1 - 3 частини дванадцятої цiєї статтi, установленi органом оскарження пiсля прийняття скарги до розгляду.

     14. Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстрацiйної картки скарги в електроннiй системi закупiвель.

     Строк розгляду скарги органом оскарження становить 10 робочих днiв з дати початку розгляду скарги, який може бути аргументовано продовжено органом оскарження до 20 робочих днiв.

     15. Рiшення за результатами розгляду скарг приймаються на засiданнi постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї (колегiй) Антимонопольного комiтету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель.

     Суб'єкт оскарження, замовник мають право взяти участь у розглядi скарги, у тому числi шляхом застосування телекомунiкацiйних систем в iнтерактивному режимi реального часу. Розгляд скарги є вiдкритим, усi бажаючi можуть бути присутнiми на розглядi. Особи, присутнi на розглядi, можуть використовувати засоби фото-, вiдео- та звукозапису. Резолютивна частина рiшення, прийнятого органом оскарження, проголошується прилюдно.

     16. Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рiшення на її пiдставi в межах одержаної за скаргою iнформацiї та iнформацiї, розмiщеної в електроннiй системi закупiвель. Рiшення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження виключно на його засiданнях.

     Орган оскарження має право залучати для отримання консультацiй та експертних висновкiв представникiв державних органiв (за погодженням з керiвниками державних органiв), експертiв i спецiалiстiв, якi не можуть бути пов'язаними особами та володiють спецiальними знаннями, необхiдними для професiйного та неупередженого розгляду скарги. Суб'єкт оскарження та замовник можуть надавати висновки експертiв i спецiалiстiв, якi володiють спецiальними знаннями. Висновки таких представникiв державних органiв, експертiв та спецiалiстiв оприлюднюються в електроннiй системi закупiвель та долучаються до матерiалiв справи про розгляд скарги.

     Для розгляду скарг орган оскарження має право запитувати i отримувати в електронному виглядi у замовникiв, учасникiв процедури закупiвлi, контролюючих органiв, Уповноваженого органу, iнших осiб вiдповiднi iнформацiю, документи та матерiали щодо проведення процедур закупiвель. Порядок органiзацiї формування таких запитiв та отримання iнформацiї через електронну систему закупiвель визначається органом оскарження.

     Замовники, учасники процедури закупiвлi, контролюючi органи, Уповноважений орган, iншi особи протягом трьох робочих днiв з дня отримання запиту повиннi надiслати в електронному виглядi органу оскарження вiдповiднi iнформацiю, документи та матерiали щодо проведення процедур закупiвель.

     Матерiали, якi суб'єкт оскарження та/або замовник вважають необхiдними долучити до розгляду скарги, повиннi бути поданi через електронну систему закупiвель не пiзнiше нiж за три робочi днi до дати розгляду скарги постiйно дiючою адмiнiстративною колегiєю (колегiями) Антимонопольного комiтету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель.

     17. Пiсля подання суб'єктом оскарження скарги до органу оскарження електронна система закупiвель автоматично призупиняє початок електронного аукцiону та не оприлюднює рiшення замовника про вiдмiну тендера чи визнання його таким, що не вiдбувся, вiдмiну переговорної процедури закупiвлi, договiр про закупiвлю i звiт про результати проведення закупiвлi.

     Замовнику забороняється вчиняти будь-якi дiї та приймати будь-якi рiшення щодо процедури закупiвлi, у тому числi приймати рiшення про вiдмiну тендера чи визнання його таким, що не вiдбувся, вiдмiну переговорної процедури закупiвлi, укладення договору про закупiвлю, крiм дiй, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзi.

     У разi усунення замовником порушень, зазначених у скарзi, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повiдомити про це орган оскарження та розмiстити в електроннiй системi закупiвель пiдтвердження.

     Укладення договору про закупiвлю пiд час оскарження забороняється.

     Розгляд скарги зупиняє перебiг строкiв, установлених частиною шостою статтi 33, частиною сьомою статтi 40 цього Закону.

     Перебiг цих строкiв продовжується з дня, наступного за днем прийняття рiшення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рiшення про припинення розгляду скарги або рiшення про залишення скарги без розгляду.

     Пiсля прийняття рiшення органом оскарження за результатами розгляду скарги про вiдмову в задоволеннi скарги рiшення про припинення розгляду скарги або рiшення про залишення скарги без розгляду електронна система закупiвель автоматично, не ранiше нiж через два днi з дня розмiщення такого рiшення в електроннiй системi закупiвель, визначає дату та час проведення електронного аукцiону та розсилає повiдомлення усiм особам, якi подали тендернi пропозицiї.

     18. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право прийняти рiшення:

     1) про встановлення або вiдсутнiсть порушень процедури закупiвлi (у тому числi порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення iнформацiї про процедури закупiвлi, передбаченої цим Законом);

     2) про заходи, що повиннi вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повнiстю або частково скасувати свої рiшення, надати необхiднi документи, роз'яснення, усунути будь-якi дискримiнацiйнi умови (у тому числi тi, що зазначенi в технiчнiй специфiкацiї, яка є складовою частиною тендерної документацiї), привести тендерну документацiю у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства або за неможливостi виправити допущенi порушення вiдмiнити процедуру закупiвлi.

     19. Орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рiшення, у якому зазначаються:

     1) висновок органу оскарження про наявнiсть або вiдсутнiсть порушення процедури закупiвлi;

     2) висновок органу оскарження про задоволення скарги повнiстю чи частково або про вiдмову в її задоволеннi;

     3) пiдстави та обґрунтування прийняття рiшення;

     4) у разi якщо скаргу задоволено повнiстю або частково - зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупiвлi та/або вiдновлення процедури закупiвлi з моменту попереднього законного рiшення чи правомiрної дiї замовника.

     20. Рiшення органу оскарження мiстить таку iнформацiю:

     1) найменування органу оскарження;

     2) короткий змiст скарги;

     3) мотивувальну частину рiшення;

     4) резолютивну частину рiшення;

     5) строк оскарження рiшення.

     21. Протягом одного робочого дня пiсля прийняття рiшення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електроннiй системi закупiвель надає iнформацiю про резолютивну частину рiшення та протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття розмiщує рiшення в електроннiй системi закупiвель. Рiшення за результатами розгляду скарги вiдразу пiсля розмiщення в електроннiй системi закупiвель автоматично оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель i надсилається суб'єкту оскарження та замовнику.

     22. Рiшення органу оскарження набирають чинностi з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

     Якщо рiшення органу оскарження, прийняте за результатами розгляду органу оскарження, не було оскаржене до суду, таке рiшення має бути виконано не пiзнiше 30 днiв з дня його прийняття органом оскарження.

     23. Рiшення органу оскарження може бути оскаржене суб'єктом оскарження, замовником до окружного адмiнiстративного суду, територiальна юрисдикцiя якого поширюється на мiсто Київ, протягом 30 днiв з дня його оприлюднення в електроннiй системi закупiвель.

     24. Право на оскарження не обмежує права суб'єкта оскарження звернення до суду без попереднього звернення до органу оскарження.

(з дня утворення Комiсiї (комiсiй) з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель статтю 18 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пунктом 12 роздiлу I Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Стаття 19. Звiт про результати проведення закупiвлi з використанням електронної системи закупiвель

     1. У звiтi про результати проведення закупiвлi з використанням електронної системи закупiвель обов'язково зазначаються:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Єдиним закупiвельним словником (у разi подiлу на лоти такi вiдомостi повиннi зазначатися щодо кожного лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     3) кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або обсяг i мiсце виконання робiт чи надання послуг вiдповiдно до укладеного договору про закупiвлю, у тому числi вiдповiднi коди за Єдиним закупiвельним словником. У разi подiлу договору про закупiвлю на лоти такi вiдомостi повиннi надаватися стосовно кожного лота;

     4) вид закупiвлi;

     5) застосованi критерiї оцiнки;

     6) кiлькiсть учасникiв закупiвлi та найменування i мiсцезнаходження учасника, з яким укладено договiр про закупiвлю;

     7) цiни тендерних пропозицiй/пропозицiй учасникiв (цiна пропозицiї на переговорах у разi застосування переговорної процедури закупiвлi) та сума, визначена в договорi про закупiвлю;

     8) дата оприлюднення оголошення з вiдомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договiр про закупiвлю (у разi проведення закупiвлi за рамковими угодами), оприлюдненого в електроннiй системi закупiвлi вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     9) дата оприлюднення повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю, оприлюдненого в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     10) дата оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону;

     11) пiдстави прийняття рiшення про неукладення договору про закупiвлю, у разi якщо в результатi проведення тендеру/спрощеної закупiвлi не було укладено договiр про закупiвлю;

     12) дата укладення договору про закупiвлю;

     13) наявнiсть/вiдсутнiсть пiдстав, передбачених статтею 17 цього Закону (у разi проведення процедур закупiвель);

     14) зведена iнформацiя про наявнiсть i вiдповiднiсть установленим законодавством вимогам документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть учасникiв квалiфiкацiйним критерiям вiдповiдно до статтi 16 цього Закону (у разi проведення процедур закупiвель);

     15) повне найменування та мiсцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, який буде залучений переможцем, з яким укладено договiр про закупiвлю, до надання послуг як спiввиконавця або виконання робiт як субпiдрядника, в обсязi не менше нiж 20 вiдсоткiв вартостi договору про закупiвлю - у разi закупiвлi робiт або послуг.

     2. Звiт про результати проведення закупiвлi автоматично формується електронною системою закупiвель та оприлюднюється протягом одного дня пiсля оприлюднення замовником договору про закупiвлю в електроннiй системi закупiвель або вiдмiни тендеру/спрощеної закупiвлi, або визнання тендеру таким, що не вiдбувся.

Роздiл IV
ВIДКРИТI ТОРГИ

     Стаття 20. Умови застосування вiдкритих торгiв

     1. Вiдкритi торги є основною процедурою закупiвлi.

     2. Пiд час проведення вiдкритих торгiв тендернi пропозицiї мають право подавати всi заiнтересованi особи. Для проведення вiдкритих торгiв має бути подано не менше двох тендерних пропозицiй.

     3. Строк для подання тендерних пропозицiй не може бути менше, нiж 15 днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення вiдкритих торгiв в електроннiй системi закупiвель.

     У разi якщо оголошення про проведення вiдкритих торгiв оприлюднюється вiдповiдно до частини третьої статтi 10 цього Закону, строк для подання тендерних пропозицiй не може бути менше, нiж 30 днiв з дня його оприлюднення.

     Стаття 21. Iнформування про проведення вiдкритих торгiв

     1. Оголошення про проведення вiдкритих торгiв безоплатно оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     2. Оголошення про проведення вiдкритих торгiв повинно мiстити наступну iнформацiю:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Єдиним закупiвельним словником (у разi подiлу на лоти такi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     3) кiлькiсть та мiсце поставки товарiв, обсяг i мiсце виконання робiт чи надання послуг;

     4) очiкувана вартiсть предмета закупiвлi;

     5) строк поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     6) кiнцевий строк подання тендерних пропозицiй;

     7) умови оплати;

     8) мова (мови), якою (якими) повиннi готуватися тендернi пропозицiї;

     9) розмiр, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицiй (якщо замовник вимагає його надати);

     10) дата та час розкриття тендерних пропозицiй, якщо оголошення про проведення вiдкритих торгiв оприлюднюється вiдповiдно до частини третьої статтi 10 цього Закону;

     11) розмiр мiнiмального кроку пониження цiни пiд час електронного аукцiону у межах вiд 0,5 вiдсотка до 3 вiдсоткiв очiкуваної вартостi закупiвлi або в грошових одиницях;

     12) математична формула для розрахунку приведеної цiни (у разi її застосування).

     В оголошеннi про проведення вiдкритих торгiв може зазначатися iнша iнформацiя.

     3. Дата i час розкриття тендерних пропозицiй, крiм випадку, встановленого пунктом 10 частини першої цiєї статтi, та дата i час проведення електронного аукцiону визначаються електронною системою закупiвель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення вiдкритих торгiв в електроннiй системi закупiвель.

     Стаття 22. Тендерна документацiя

     1. Тендерна документацiя безоплатно оприлюднюється замовником разом з оголошенням про проведення конкурентних процедур закупiвель в електроннiй системi закупiвель для загального доступу шляхом заповнення полiв в електроннiй системi закупiвель. Тендерна документацiя не є об'єктом авторського права та/або сумiжних прав.

(частина перша статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     2. У тендернiй документацiї зазначаються такi вiдомостi:

     1) iнструкцiя з пiдготовки тендерних пропозицiй;

     2) один або декiлька квалiфiкацiйних критерiїв вiдповiдно до статтi 16 цього Закону, пiдстави, встановленi статтею 17 цього Закону, та iнформацiя про спосiб пiдтвердження вiдповiдностi учасникiв установленим критерiям i вимогам згiдно iз законодавством. Замовник не вимагає документального пiдтвердження iнформацiї про вiдповiднiсть пiдставам, встановленим статтею 17 цього Закону, у разi якщо така iнформацiя є публiчною, що оприлюднена у формi вiдкритих даних згiдно iз Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї", та/або мiститься у вiдкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вiльним.

     Для об'єднання учасникiв замовником зазначаються умови щодо надання iнформацiї та способу пiдтвердження вiдповiдностi таких учасникiв установленим квалiфiкацiйним критерiям та пiдставам, встановленим статтею 17 цього Закону;

     3) iнформацiя про необхiднi технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi, у тому числi вiдповiдну технiчну специфiкацiю (у разi потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупiвлi). Технiчнi, якiснi характеристики предмета закупiвлi та технiчнi специфiкацiї до предмета закупiвлi повиннi визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статтi 5 цього Закону;

     4) iнформацiя про маркування, протоколи випробувань або сертифiкати, що пiдтверджують вiдповiднiсть предмета закупiвлi встановленим замовником вимогам (у разi потреби);

     5) кiлькiсть товару та мiсце його поставки;

     6) мiсце, де повиннi бути виконанi роботи чи наданi послуги, їх обсяги;

     7) строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     8) проект договору про закупiвлю з обов'язковим зазначенням порядку змiн його умов;

     9) опис окремої частини або частин предмета закупiвлi (лота), щодо яких можуть бути поданi тендернi пропозицiї, у разi якщо учасникам дозволяється подати тендернi пропозицiї стосовно частини предмета закупiвлi (лота). Замовник може передбачити можливiсть укладення одного договору про закупiвлю з одним i тим самим учасником у разi визначення його переможцем за кiлькома лотами;

     10) перелiк критерiїв оцiнки та методика оцiнки тендерних пропозицiй iз зазначенням питомої ваги кожного критерiю.

     У разi застосування критерiю оцiнки вартiсть життєвого циклу, методика оцiнки тендерних пропозицiй повинна мiстити опис усiх складових вартiсних елементiв та перелiк документiв i iнформацiї, якi повиннi надати учасники для пiдтвердження вартостi складових елементiв життєвого циклу. Замовник у разi необхiдностi дисконтування витрат життєвого циклу майбутнiх перiодiв може використовувати поточну облiкову ставку Нацiонального банку України. Вартiсть життєвого циклу може рахуватися як сума всiх витрат життєвого циклу або сума всiх витрат життєвого циклу, подiлена на розрахункову одиницю експлуатацiї предмета закупiвлi;

     11) строк дiї тендерної пропозицiї, протягом якого тендернi пропозицiї вважаються дiйсними, але не менше 90 днiв iз дати кiнцевого строку подання тендерних пропозицiй;

     12) валюта, у якiй повинна бути зазначена цiна тендерної пропозицiї;

     13) мова (мови), якою (якими) повиннi бути складенi тендернi пропозицiї;

     14) кiнцевий строк подання тендерних пропозицiй;

     15) розмiр та умови надання забезпечення тендерних пропозицiй (якщо замовник вимагає його надати);

     16) розмiр, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупiвлю (якщо замовник вимагає таке забезпечення надати);

     17) прiзвище, iм'я та по батьковi, посада та електронна адреса однiєї чи кiлькох посадових осiб замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками;

     18) вимога про зазначення учасником у тендернiй пропозицiї iнформацiї (повне найменування та мiсцезнаходження) щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робiт чи послуг як субпiдрядника/спiввиконавця в обсязi не менше 20 вiдсоткiв вiд вартостi договору про закупiвлю - у разi закупiвлi робiт або послуг;

     19) опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до вiдхилення їх тендерних пропозицiй. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язанi з оформленням тендерної пропозицiї та не впливають на змiст тендерної пропозицiї, а саме - технiчнi помилки та описки.

     3. Тендерна документацiя може мiстити iншу iнформацiю, вимоги щодо наявностi якої передбаченi законодавством та яку замовник вважає за необхiдне включити до тендерної документацiї.

     Тендерна документацiя може мiстити правила зазначення в договорi про закупiвлю грошового еквiвалента в нацiональнiй чи iноземнiй валютi за офiцiйним курсом, установленим Нацiональним банком України станом на дату проведення електронного аукцiону.

     4. Тендерна документацiя не повинна мiстити вимог, що обмежують конкуренцiю та призводять до дискримiнацiї учасникiв, а також вимог щодо документального пiдтвердження iнформацiї про вiдповiднiсть вимогам тендерної документацiї, якщо така iнформацiя є публiчною, що оприлюднена у формi вiдкритих даних згiдно iз Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї" та/або мiститься у вiдкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вiльним.

     5. Замовникам забороняється вимагати вiд учасникiв засвiдчувати документи (матерiали та iнформацiю), що подаються у складi тендерної пропозицiї, печаткою та пiдписом уповноваженої особи, якщо такi документи (матерiали та iнформацiя) наданi у формi електронного документа через електронну систему закупiвель iз накладанням електронного пiдпису, що базується на квалiфiкованому сертифiкатi електронного пiдпису, вiдповiдно до вимог Закону України "Про електроннi довiрчi послуги".

(частина п'ята статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Стаття 23. Технiчнi специфiкацiї, маркування, сертифiкати, протоколи випробувань та iншi засоби пiдтвердження вiдповiдностi

     1. Технiчна специфiкацiя повинна мiстити опис усiх необхiдних характеристик товарiв, робiт або послуг, що закуповуються, у тому числi їх технiчнi, функцiональнi та якiснi характеристики. Характеристики товарiв, робiт або послуг можуть мiстити опис конкретного технологiчного процесу або технологiї виробництва чи порядку постачання товару (товарiв), виконання необхiдних робiт, надання послуги (послуг).

     У технiчних специфiкацiях може зазначатися iнформацiя про передачу прав iнтелектуальної власностi на предмет закупiвлi.

     2. У разi якщо предмет закупiвлi в подальшому буде використовуватися фiзичними особами, технiчнi специфiкацiї повиннi складатися з урахуванням потреб осiб з iнвалiднiстю або проектувальних вимог для врахування потреб усiх категорiй користувачiв.

     3. Технiчнi специфiкацiї можуть бути у формi перелiку експлуатацiйних або функцiональних вимог, у тому числi екологiчних характеристик, за умови, що такi вимоги є достатньо точними, щоб предмет закупiвлi однозначно розумiвся замовником i учасниками.

     У разi якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технiчнi специфiкацiї можуть мiстити посилання на стандартнi характеристики, технiчнi регламенти та умови, вимоги, умовнi позначення та термiнологiю, пов'язанi з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбаченi iснуючими мiжнародними, європейськими стандартами, iншими спiльними технiчними європейськими нормами, iншими технiчними еталонними системами, визнаними європейськими органами зi стандартизацiї або нацiональними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз "або еквiвалент".

     4. Технiчнi специфiкацiї не повиннi мiстити посилання на конкретнi марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торговi марки, патенти, типи або конкретне мiсце походження чи спосiб виробництва. У разi якщо таке посилання є необхiдним, воно повинно бути обґрунтованим та мiстити вираз "або еквiвалент".

     5. Замовник може вимагати вiд учасникiв пiдтвердження того, що пропонованi ними товари, послуги чи роботи за своїми екологiчними чи iншими характеристиками вiдповiдають вимогам, установленим у тендернiй документацiї. У разi встановлення екологiчних чи iнших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендернiй документацiї зазначити, якi маркування, протоколи випробувань або сертифiкати можуть пiдтвердити вiдповiднiсть предмета закупiвлi таким характеристикам.

     Маркування, протоколи випробувань та сертифiкати повиннi бути виданi органами з оцiнки вiдповiдностi, компетентнiсть яких пiдтверджена шляхом акредитацiї або iншим способом, визначеним законодавством.

     6. Якщо учасник не має вiдповiдних маркувань, протоколiв випробувань чи сертифiкатiв i не має можливостi отримати їх до закiнчення кiнцевого строку подання тендерних пропозицiй iз причин, вiд нього не залежних, вiн може подати технiчний паспорт на пiдтвердження вiдповiдностi тим же об'єктивним критерiям. Замовник зобов'язаний розглянути технiчний паспорт i визначити, чи справдi вiн пiдтверджує вiдповiднiсть установленим вимогам, iз обґрунтуванням свого рiшення.

     Якщо замовник посилається в тендернiй документацiї на конкретнi маркування, протокол випробувань чи сертифiкат, вiн зобов'язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифiкати, що пiдтверджують вiдповiднiсть еквiвалентним вимогам та виданi органами з оцiнки вiдповiдностi, компетентнiсть яких пiдтверджена шляхом акредитацiї або iншим способом, визначеним законодавством.

     Стаття 24. Надання роз'яснень щодо тендерної документацiї та внесення змiн до неї

     1. Фiзична/юридична особа має право не пiзнiше нiж за 10 днiв до закiнчення строку подання тендерної пропозицiї звернутися через електронну систему закупiвель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документацiї та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення пiд час проведення тендеру. Усi звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електроннiй системi закупiвель без iдентифiкацiї особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днiв з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     2. Замовник має право з власної iнiцiативи або у разi усунення порушень законодавства у сферi публiчних закупiвель, викладених у висновку органу державного фiнансового контролю вiдповiдно до статтi 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на пiдставi рiшення органу оскарження внести змiни до тендерної документацiї. У разi внесення змiн до тендерної документацiї строк для подання тендерних пропозицiй продовжується замовником в електроннiй системi закупiвель таким чином, щоб з моменту внесення змiн до тендерної документацiї до закiнчення кiнцевого строку подання тендерних пропозицiй залишалося не менше семи днiв.

     Змiни, що вносяться замовником до тендерної документацiї, розмiщуються та вiдображаються в електроннiй системi закупiвель у виглядi нової редакцiї тендерної документацiї додатково до початкової редакцiї тендерної документацiї. Замовник разом iз змiнами до тендерної документацiї в окремому документi оприлюднює перелiк змiн, що вносяться.

     У разi несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змiсту тендерної документацiї електронна система закупiвель автоматично призупиняє перебiг тендеру.

     Для поновлення перебiгу тендеру замовник повинен розмiстити роз'яснення щодо змiсту тендерної документацiї в електроннiй системi закупiвель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицiй не менш як на сiм днiв.

     Зазначена у цiй частинi iнформацiя оприлюднюється замовником вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Стаття 25. Забезпечення тендерної пропозицiї / пропозицiї

     1. Замовник має право зазначити в оголошеннi про проведення конкурентної процедури закупiвлi та в тендернiй документацiї/оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї.

     У разi якщо замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї, у тендернiй документацiї/оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi повиннi бути зазначенi умови його надання, зокрема, розмiр, строк дiї та застереження щодо випадкiв, коли забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї не повертається учаснику. У такому разi учасник пiд час подання тендерної пропозицiї/пропозицiї одночасно надає забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї.

     Розмiр забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї у грошовому виразi не може перевищувати 0,5 вiдсотка очiкуваної вартостi закупiвлi у разi проведення тендеру/спрощеної закупiвлi на закупiвлю робiт та 3 вiдсоткiв у разi проведення тендеру/спрощеної закупiвлi на закупiвлю товарiв чи послуг на умовах, визначених тендерною документацiєю/оголошенням про проведення спрощеної закупiвлi.

     2. У разi якщо тендернi пропозицiї/пропозицiї подаються стосовно частини предмета закупiвлi (лота), розмiр забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї встановлюється замовником виходячи з очiкуваної вартостi предмета закупiвлi щодо кожної його частини (лота).

     3. Забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї не повертається у разi:

     1) вiдкликання тендерної пропозицiї/пропозицiї учасником пiсля закiнчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендернi пропозицiї вважаються дiйсними;

     2) непiдписання договору про закупiвлю учасником, який став переможцем тендеру/спрощеної закупiвлi;

     3) ненадання переможцем процедури закупiвлi (крiм переговорної процедури закупiвлi) у строк, визначений частиною шостою статтi 17 цього Закону, документiв, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, установлених статтею 17 цього Закону;

     4) ненадання переможцем процедури закупiвлi (крiм переговорної процедури закупiвлi)/спрощеної закупiвлi забезпечення виконання договору про закупiвлю пiсля отримання повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацiєю/оголошенням про проведення спрощеної закупiвлi.

     4. Забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї повертається учаснику в разi:

     1) закiнчення строку дiї тендерної пропозицiї та забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї, зазначеного в тендернiй документацiї/оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi;

     2) укладення договору про закупiвлю з учасником, який став переможцем процедури закупiвлi (крiм переговорної процедури закупiвлi)/спрощеної закупiвлi;

     3) вiдкликання тендерної пропозицiї/пропозицiї до закiнчення строку її подання;

     4) закiнчення тендеру/спрощеної закупiвлi в разi неукладення договору про закупiвлю з жодним з учасникiв, якi подали тендернi пропозицiї/пропозицiї.

     5. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї, замовник повiдомляє установу, що видала такому учаснику гарантiю, про настання пiдстави для повернення забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї протягом п'яти днiв з дня настання однiєї з пiдстав, визначених частиною четвертою цiєї статтi.

     6. Кошти, що надiйшли як забезпечення тендерної пропозицiї/пропозицiї, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, пiдлягають перерахуванню до вiдповiдного бюджету, а в разi здiйснення закупiвлi замовниками не за бюджетнi кошти - перераховуються на рахунок таких замовникiв.

     Стаття 26. Порядок подання тендерних пропозицiй / пропозицiй

     1. Тендерна пропозицiя подається в електронному виглядi через електронну систему закупiвель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається iнформацiя про цiну, iншi критерiї оцiнки (у разi їх встановлення замовником), iнформацiя вiд учасника процедури закупiвлi про його вiдповiднiсть квалiфiкацiйним (квалiфiкацiйному) критерiям, наявнiсть/вiдсутнiсть пiдстав, установлених у статтi 17 цього Закону i в тендернiй документацiї, та шляхом завантаження необхiдних документiв, що вимагаються замовником у тендернiй документацiї.

     Електронна система закупiвель автоматично формує та надсилає повiдомлення учаснику про отримання його тендерної пропозицiї iз зазначенням дати та часу. Електронна система закупiвель повинна забезпечити можливiсть подання тендерної пропозицiї/пропозицiї всiм особам на рiвних умовах.

     2. Кожен учасник має право подати тiльки одну тендерну пропозицiю/пропозицiю (у тому числi до визначеної в тендернiй документацiї / оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi частини предмета закупiвлi (лота).

(частина друга статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     3. Отримана тендерна пропозицiя/пропозицiя вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицiй/пропозицiй, у якому вiдображається iнформацiя про наданi тендернi пропозицiї/пропозицiї, а саме:

     1) унiкальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi, присвоєний електронною системою закупiвель;

     2) найменування та iдентифiкацiйний код учасника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     3) дата та час подання тендерної пропозицiї/пропозицiї.

     4. Цiна тендерної пропозицiї/пропозицiї не може перевищувати очiкувану вартiсть предмета закупiвлi, зазначену в оголошеннi про проведення конкурентної процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi.

     5. Тендерна пропозицiя повинна мiстити пiдтвердження надання учасником процедури закупiвлi забезпечення тендерної пропозицiї, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення конкурентної процедури закупiвлi.

     6. Тендернi пропозицiї/пропозицiї пiсля закiнчення кiнцевого строку їх подання або цiна яких перевищує очiкувану вартiсть предмета закупiвлi не приймаються електронною системою закупiвель.

     7. Тендернi пропозицiї залишаються дiйсними протягом зазначеного в тендернiй документацiї строку.

     До закiнчення цього строку замовник має право вимагати вiд учасникiв процедури закупiвлi продовження строку дiї тендерних пропозицiй. Учасник процедури закупiвлi має право:

     вiдхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозицiї;

     погодитися з вимогою та продовжити строк дiї поданої ним тендерної пропозицiї i наданого забезпечення тендерної пропозицiї.

     8. Учасник процедури закупiвлi має право внести змiни до своєї тендерної пропозицiї або вiдкликати її до закiнчення кiнцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозицiї. Такi змiни або заява про вiдкликання тендерної пропозицiї враховуються, якщо вони отриманi електронною системою закупiвель до закiнчення кiнцевого строку подання тендерних пропозицiй.

     9. Учасник процедури закупiвлi виправляє невiдповiдностi в iнформацiї та/або документах, що поданi ним у своїй тендернiй пропозицiї, виявленi замовником пiсля розкриття тендерних пропозицiй, шляхом завантаження через електронну систему закупiвель уточнених або нових документiв в електроннiй системi закупiвель протягом 24 годин з моменту розмiщення замовником в електроннiй системi закупiвель повiдомлення з вимогою про усунення таких невiдповiдностей.

     Замовник розглядає поданi тендернi пропозицiї з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невiдповiдностей.

     10. У разi якщо тендерна пропозицiя/пропозицiя подається об'єднанням учасникiв, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.

     Замовники не мають права вимагати вiд об'єднання учасникiв конкретної органiзацiйно-правової форми для подання тендерної пропозицiї/пропозицiї або для участi у переговорах у разi застосування переговорної процедури закупiвлi.

     11. Документи, що не передбаченi законодавством для учасникiв - юридичних, фiзичних осiб, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, не подаються ними у складi тендерної пропозицiї/пропозицiї та не вимагаються пiд час проведення переговорiв з учасником (у разi застосування переговорної процедури закупiвлi).

     Вiдсутнiсть документiв, що не передбаченi законодавством для учасникiв - юридичних, фiзичних осiб, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, у складi тендерної пропозицiї/пропозицiї, не може бути пiдставою для її вiдхилення замовником.

     Стаття 27. Забезпечення виконання договору про закупiвлю

     1. Замовник має право вимагати вiд переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi внесення ним не пiзнiше дати укладення договору про закупiвлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацiєю або в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi.

     2. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупiвлю:

     1) пiсля виконання переможцем процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi договору про закупiвлю;

     2) за рiшенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатiв процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi недiйсними або договору про закупiвлю нiкчемним;

     3) у випадках, передбачених статтею 43 цього Закону;

     4) згiдно з умовами, зазначеними в договорi про закупiвлю, але не пiзнiше нiж протягом п'яти банкiвських днiв з дня настання зазначених обставин.

     3. Розмiр забезпечення виконання договору про закупiвлю не може перевищувати 5 вiдсоткiв вартостi договору про закупiвлю.

     4. Кошти, що надiйшли як забезпечення виконання договору про закупiвлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, пiдлягають перерахуванню до вiдповiдного бюджету, а в разi здiйснення закупiвлi замовниками не за бюджетнi кошти - перераховуються на рахунок таких замовникiв.

     Стаття 28. Розкриття тендерних пропозицiй / пропозицiй

     1. Перед початком електронного аукцiону автоматично розкривається iнформацiя про цiни/приведенi цiни тендерних пропозицiй/пропозицiй.

     Розкриття тендерних пропозицiй/пропозицiй з iнформацiєю та документами, що пiдтверджують вiдповiднiсть учасника квалiфiкацiйним критерiям/умовам, визначеним в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, та вимогам до предмета закупiвлi, а також з iнформацiєю та документами, що мiстять технiчний опис предмета закупiвлi, здiйснюється автоматично електронною системою закупiвель одразу пiсля завершення електронного аукцiону.

     У разi якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi оприлюднюється вiдповiдно до частини третьої статтi 10 цього Закону, у день i час закiнчення строку подання тендерних пропозицiй, зазначених в оголошеннi, електронною системою закупiвель автоматично розкриваються всi файли тендерної пропозицiї, крiм iнформацiї про цiну/приведену цiну тендерної пропозицiї.

     2. Пiд час розкриття тендерних пропозицiй/пропозицiй автоматично розкривається вся iнформацiя, зазначена в тендерних пропозицiях/пропозицiях учасникiв, крiм iнформацiї, зазначеної в абзацi другому цiєї частини, та формується список учасникiв у порядку вiд найнижчої до найвищої запропонованої ними цiни/приведеної цiни.

     Не пiдлягає розкриттю iнформацiя, що обґрунтовано визначена учасником як конфiденцiйна, у тому числi що мiстить персональнi данi. Конфiденцiйною не може бути визначена iнформацiя про запропоновану цiну, iншi критерiї оцiнки, технiчнi умови, технiчнi специфiкацiї та документи, що пiдтверджують вiдповiднiсть квалiфiкацiйним критерiям вiдповiдно до статтi 16 цього Закону, i документи, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, установлених статтею 17 цього Закону.

     Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, мають доступ в електроннiй системi закупiвель до iнформацiї, яка визначена учасником конфiденцiйною.

     3. Протокол розкриття тендерних пропозицiй/пропозицiй формується та оприлюднюється електронною системою закупiвель автоматично в день розкриття тендерних пропозицiй/пропозицiй.

     4. Протокол розкриття тендерних пропозицiй/пропозицiй повинен мiстити iнформацiю про:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiю;

     2) пункт 2 частини четвертої статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     3) унiкальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi, присвоєний електронною системою закупiвель;

     4) назву предмета закупiвлi;

     5) дату та час розкриття тендерної пропозицiї/пропозицiї;

     6) найменування (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) (для фiзичної особи) учасникiв;

     7) iнформацiю та документи, що пiдтверджують вiдповiднiсть учасника квалiфiкацiйним критерiям/умовам, визначеним в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, та вимогам до предмета закупiвлi, а також iнформацiю та документи, що мiстять технiчний опис предмета закупiвлi;

     8) iнформацiю щодо цiни тендерної пропозицiї/пропозицiї до початку аукцiону та пiсля закiнчення аукцiону.

     Протокол розкриття тендерних пропозицiй/пропозицiй може мiстити iншу iнформацiю.

     Стаття 29. Розгляд та оцiнка тендерних пропозицiй / пропозицiй

     1. Оцiнка тендерних пропозицiй/пропозицiй проводиться автоматично електронною системою закупiвель на основi критерiїв i методики оцiнки, зазначених замовником у тендернiй документацiї/оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, шляхом застосування електронного аукцiону.

     Дата i час проведення електронного аукцiону визначаються електронною системою закупiвель автоматично.

     2. У разi якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi оприлюднюється вiдповiдно до норм частини третьої статтi 10 цього Закону, проводиться оцiнка лише тих тендерних пропозицiй, що не були вiдхиленi згiдно з цим Законом.

     3. Критерiями оцiнки є:

     1) цiна; або

     2) вартiсть життєвого циклу; або

     3) цiна разом з iншими критерiями оцiнки, зокрема умови оплати, строк виконання, гарантiйне обслуговування, передача технологiї та пiдготовка управлiнських, наукових i виробничих кадрiв, застосування заходiв охорони навколишнього середовища та/або соцiального захисту, якi пов'язанi iз предметом закупiвлi.

(пункт 3 частини третьої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     4. У разi застосування критерiю оцiнки вартостi життєвого циклу до цього критерiю крiм цiни товару (роботи, послуги) може включатися один або декiлька витрат замовника протягом життєвого циклу товару (товарiв), роботи (робiт) або послуги (послуг), а саме витрати, пов'язанi з:

     1) використанням товару (товарiв), роботи (робiт) або послуги (послуг), зокрема споживання енергiї та iнших ресурсiв;

     2) технiчним обслуговуванням;

     3) збором та утилiзацiєю товару (товарiв);

     4) впливом зовнiшнiх екологiчних чинникiв протягом життєвого циклу товару (товарiв), роботи (робiт) або послуги (послуг), у разi якщо їхня грошова вартiсть може бути визначена, зокрема вплив викидiв парникових газiв, iнших забруднюючих речовин та iншi витрати, пов'язанi iз зменшенням впливу на навколишнє середовище (довкiлля).

     У разi застосування критерiю оцiнки вартостi життєвого циклу, всi його складовi не повиннi мiстити вимог, що обмежують конкуренцiю та призводять до дискримiнацiї учасникiв.

     5. До початку проведення електронного аукцiону в електроннiй системi закупiвель автоматично розкривається iнформацiя про цiну та перелiк усiх цiн тендерних пропозицiй/пропозицiй, розташованих у порядку вiд найнижчої до найвищої цiни без зазначення найменувань та iнформацiї про учасникiв.

     6. Якщо крiм цiни замовником встановленi iншi критерiї оцiнки вiдповiдно до методики оцiнки, до початку електронного аукцiону в електроннiй системi закупiвель автоматично визначаються показники iнших критерiїв оцiнки та приведена цiна, пiсля чого розкривається iнформацiя про приведену цiну та перелiк усiх приведених цiн тендерних пропозицiй/пропозицiй, розташованих у порядку вiд найнижчої до найвищої цiни без зазначення найменувань та iнформацiї про учасникiв.

     7. Пiд час проведення електронного аукцiону в електроннiй системi закупiвель вiдображаються значення цiни тендерної пропозицiї/пропозицiї учасника та приведеної цiни.

     8. Якщо для визначення найбiльш економiчно вигiдної тендерної пропозицiї / пропозицiї, крiм цiни, замовником застосовуються iншi критерiї оцiнки, у тендернiй документацїї / оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi визначається їх вартiсний еквiвалент або питома вага цих критерiїв у загальнiй оцiнцi тендерних пропозицiй / пропозицiй. Питома вага цiнового критерiю не може бути нижчою нiж 70 вiдсоткiв, крiм випадкiв застосування процедури конкурентного дiалогу.

(частина восьма статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     9. Пiсля оцiнки тендерних пропозицiй/пропозицiй замовник розглядає на вiдповiднiсть вимогам тендерної документацiї/оголошення про проведення спрощеної закупiвлi тендерну пропозицiю/пропозицiю, яка визначена найбiльш економiчно вигiдною.

     10. Строк розгляду тендерної пропозицiї/пропозицiї, що за результатами оцiнки визначена найбiльш економiчно вигiдною, не повинен перевищувати п'яти робочих днiв з дня визначення найбiльш економiчно вигiдної пропозицiї. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днiв. У разi продовження строку замовник оприлюднює повiдомлення в електроннiй системi закупiвель протягом одного дня з дня прийняття вiдповiдного рiшення.

     11. У разi вiдхилення тендерної пропозицiї/пропозицiї, що за результатами оцiнки визначена найбiльш економiчно вигiдною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицiю/пропозицiю у списку пропозицiй, розташованих за результатами їх оцiнки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначенi цiєю статтею.

     12. Якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi оприлюднюється вiдповiдно до частини третьої статтi 10 цього Закону, замовник розглядає тендернi пропозицiї на вiдповiднiсть вимогам тендерної документацiї до проведення оцiнки тендерних пропозицiй у строк, що не перевищує 20 робочих днiв.

     За результатами розгляду замовником в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону складається та оприлюднюється протокол розгляду всiх тендерних пропозицiй.

     Протокол розгляду тендерних пропозицiй повинен мiстити iнформацiю про:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiю;

     2) унiкальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi, присвоєний електронною системою закупiвель;

     3) перелiк тендерних пропозицiй;

     4) найменування (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) (для фiзичної особи) учасникiв;

     5) результат розгляду кожної тендерної пропозицiї (вiдхилення тендерної пропозицiї/допущення до аукцiону);

     6) пiдстави вiдхилення тендерної пропозицiї (у разi вiдхилення) згiдно зi статтею 31 цього Закону.

     Пiсля оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицiй електронною системою закупiвель автоматично розсилаються повiдомлення всiм учасникам тендеру та оприлюднюється перелiк учасникiв, тендернi пропозицiї яких не вiдхиленi згiдно з цим Законом. Дата i час проведення електронного аукцiону визначаються електронною системою автоматично, але не ранiше нiж через п'ять днiв пiсля оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицiй.

     Протокол розгляду тендерних пропозицiй може мiстити iншу iнформацiю.

     13. Замовник та учасники не можуть iнiцiювати будь-якi переговори з питань внесення змiн до змiсту або цiни поданої тендерної пропозицiї/пропозицiї.

     14. Учасник, який надав найбiльш економiчно вигiдну тендерну пропозицiю, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбiльш економiчно вигiдної тендерної пропозицiї обгрунтування в довiльнiй формi щодо цiн або вартостi вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг тендерної пропозицiї.

(абзац перший частини чотирнадцятої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Замовник може вiдхилити аномально низьку тендерну пропозицiю, у разi якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у нiй цiни або вартостi, та вiдхиляє аномально низьку тендерну пропозицiю у разi ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим цiєї частини.

     Обґрунтування аномально низької тендерної пропозицiї може мiстити iнформацiю про:

     1) досягнення економiї завдяки застосованому технологiчному процесу виробництва товарiв, порядку надання послуг чи технологiї будiвництва;

     2) сприятливi умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спецiальна цiнова пропозицiя (знижка) учасника;

     3) отримання учасником державної допомоги згiдно iз законодавством.

     15. За результатами розгляду та оцiнки тендерної пропозицiї / пропозицiї замовник визначає переможця процедури закупiвлi / спрощеної закупiвлi та приймає рiшення про намiр укласти договiр про закупiвлю згiдно з цим Законом.

(абзац перший частини п'ятнадцятої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Замовник має право звернутися за пiдтвердженням iнформацiї, наданої учасником, до органiв державної влади, пiдприємств, установ, органiзацiй вiдповiдно до їх компетенцiї.

     У разi отримання достовiрної iнформацiї про невiдповiднiсть переможця процедури закупiвлi вимогам квалiфiкацiйних критерiїв, пiдставам, установленим частиною першою статтi 17 цього Закону, або факту зазначення у тендернiй пропозицiї будь-якої недостовiрної iнформацiї, що є суттєвою при визначеннi результатiв процедури закупiвлi, замовник вiдхиляє тендерну пропозицiю такого учасника.

     У разi якщо учасник стає переможцем декiлькох або всiх лотiв, замовник може укласти один договiр про закупiвлю з переможцем, об'єднавши лоти.

     16. Якщо замовником пiд час розгляду тендерної пропозицiї учасника виявлено невiдповiдностi в iнформацiї та/або документах, що поданi учасником у тендернiй пропозицiї та/або подання яких вимагалось тендерною документацiєю, вiн розмiщує у строк, який не може бути меншим нiж два робочi днi до закiнчення строку розгляду тендерних пропозицiй, повiдомлення з вимогою про усунення таких невiдповiдностей в електроннiй системi закупiвель.

     Замовник розмiщує повiдомлення з вимогою про усунення невiдповiдностей в iнформацiї та/або документах:

     1) що пiдтверджують вiдповiднiсть учасника процедури закупiвлi квалiфiкацiйним критерiям вiдповiдно до статтi 16 цього Закону;

     2) на пiдтвердження права пiдпису тендерної пропозицiї та/або договору про закупiвлю.

     Повiдомлення з вимогою про усунення невiдповiдностей повинно мiстити таку iнформацiю:

     1) перелiк виявлених невiдповiдностей;

     2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документацiї, щодо якої (яких) виявленi невiдповiдностi;

     3) перелiк iнформацiї та/або документiв, якi повинен подати учасник для усунення виявлених невiдповiдностей.

     Замовник не може розмiщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупiвлi бiльш нiж один раз повiдомлення з вимогою про усунення невiдповiдностей в iнформацiї та/або документах, що поданi учасником у тендернiй пропозицiї, крiм випадкiв, пов'язаних з виконанням рiшення органу оскарження.

     Стаття 30. Електронний аукцiон

     1. Електронний аукцiон полягає в повторювальному процесi пониження цiн або приведених цiн, що проводиться у три етапи в iнтерактивному режимi реального часу. Приведенi цiни визначаються з урахуванням значень iнших критерiїв оцiнки за математичною формулою, визначеною в методицi оцiнки.

     2. Для проведення електронного аукцiону цiни/приведенi цiни всiх тендерних пропозицiй/пропозицiй розташовуються в електроннiй системi закупiвель у порядку вiд найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасникiв. Стартовою цiною визначається найвища цiна/приведена цiна. Перед початком кожного наступного етапу аукцiону визначається нова стартова цiна за результатами попереднього етапу аукцiону.

     3. Якщо учасники подали тендернi пропозицiї/пропозицiї з однаковим значенням цiни/приведеної цiни, першим в електронному аукцiонi пониження цiни буде здiйснювати учасник, який подав свою тендерну пропозицiю/пропозицiю пiзнiше, нiж iншi учасники з аналогiчним значенням цiни тендерної пропозицiї/пропозицiї.

     4. Учасник може протягом одного етапу аукцiону один раз понизити цiну/приведену цiну своєї пропозицiї не менше нiж на один крок вiд своєї попередньої цiни/приведеної цiни.

     5. Електронна система закупiвель автоматично розраховує аномально низькi цiни/приведенi цiни тендерних пропозицiй на всiх етапах електронного аукцiону та iнформує про це учасника процедури закупiвлi та замовника.

     6. Вiдомостi про розмiр мiнiмального кроку пониження цiни або приведеної цiни пiд час електронного аукцiону зазначаються у вiдсотках або грошових одиницях.

     7. Протягом кожного етапу електронного аукцiону всiм учасникам забезпечується доступ до аукцiону, зокрема до iнформацiї про позицiю їхнiх цiн або приведених цiн в електроннiй системi закупiвель у списку вiд найвищої до найнижчої на кожному етапi проведення аукцiону та iнформацiї про кiлькiсть учасникiв на поточному етапi електронного аукцiону без зазначення їхнiх найменувань.

     Стаття 31. Вiдхилення тендерних пропозицiй

     1. Замовник вiдхиляє тендерну пропозицiю iз зазначенням аргументацiї в електроннiй системi закупiвель у разi, якщо:

     1) учасник процедури закупiвлi:

     не вiдповiдає квалiфiкацiйним (квалiфiкацiйному) критерiям, установленим статтею 16 цього Закону та/або наявнi пiдстави, встановленi частиною першою статтi 17 цього Закону;

     не вiдповiдає встановленим абзацом першим частини третьої статтi 22 цього Закону вимогам до учасника вiдповiдно до законодавства;

     зазначив у тендернiй пропозицiї недостовiрну iнформацiю, що є суттєвою при визначеннi результатiв процедури закупiвлi, яку замовником виявлено згiдно з частиною п'ятнадцятою статтi 29 цього Закону;

     не надав забезпечення тендерної пропозицiї, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозицiї не вiдповiдає умовам, що визначенi замовником у тендернiй документацiї до такого забезпечення тендерної пропозицiї;

     не виправив виявленi замовником пiсля розкриття тендерних пропозицiй невiдповiдностi в iнформацiї та/або документах, що поданi ним у своїй тендернiй пропозицiї, протягом 24 годин з моменту розмiщення замовником в електроннiй системi закупiвель повiдомлення з вимогою про усунення таких невiдповiдностей;

     не надав обґрунтування аномально низької цiни тендерної пропозицiї протягом строку, визначеного в частинi чотирнадцятiй статтi 29 цього Закону;

     визначив конфiденцiйною iнформацiю, що не може бути визначена як конфiденцiйна вiдповiдно до вимог частини другої статтi 28 цього Закону;

     2) тендерна пропозицiя учасника:

     не вiдповiдає умовам технiчної специфiкацiї та iншим вимогам щодо предмета закупiвлi тендерної документацiї;

     викладена iншою мовою (мовами), анiж мова (мови), що вимагається тендерною документацiєю;

     є такою, строк дiї якої закiнчився;

     3) переможець процедури закупiвлi:

     вiдмовився вiд пiдписання договору про закупiвлю вiдповiдно до вимог тендерної документацiї або укладення договору про закупiвлю;

     не надав у спосiб, зазначений в тендернiй документацiї, документи, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, установлених статтею 17 цього Закону;

     не надав копiю лiцензiї або документа дозвiльного характеру (у разi їх наявностi) вiдповiдно до частини другої статтi 41 цього Закону;

     не надав забезпечення виконання договору про закупiвлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.

     2. Iнформацiя про вiдхилення тендерної пропозицiї, у тому числi пiдстави такого вiдхилення (з посиланням на вiдповiднi норми цього Закону та умови тендерної документацiї, яким така тендерна пропозицiя та/або учасник не вiдповiдають, iз зазначенням, у чому саме полягає така невiдповiднiсть), протягом одного дня з дня ухвалення рiшення оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупiвлi, тендерна пропозицiя якого вiдхилена, через електронну систему закупiвель.

     3. У разi якщо учасник, тендерна пропозицiя якого вiдхилена, вважає недостатньою аргументацiю, зазначену в повiдомленнi та протоколi розгляду тендерних пропозицiй, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову iнформацiю про причини невiдповiдностi його пропозицiї умовам тендерної документацiї, зокрема технiчнiй специфiкацiї, та/або його невiдповiдностi квалiфiкацiйним критерiям, а замовник зобов'язаний надати йому вiдповiдь з такою iнформацiєю не пiзнiш як через п'ять днiв з дня надходження такого звернення через електронну систему закупiвель.

     Стаття 32. Вiдмiна тендеру чи визнання тендеру таким, що не вiдбувся

     1. Замовник вiдмiняє тендер у разi:

     1) вiдсутностi подальшої потреби в закупiвлi товарiв, робiт чи послуг;

     2) неможливостi усунення порушень, що виникли через виявленi порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель, з описом таких порушень, якi неможливо усунути.

     2. Тендер автоматично вiдмiняється електронною системою закупiвель у разi:

     1) подання для участi:

     у вiдкритих торгах - менше двох тендерних пропозицiй;

     у конкурентному дiалозi - менше трьох тендерних пропозицiй;

     у вiдкритих торгах для укладення рамкових угод - менше трьох тендерних пропозицiй;

     у квалiфiкацiйному вiдборi першого етапу торгiв з обмеженою участю - менше чотирьох пропозицiй;

     2) допущення до оцiнки менше двох тендерних пропозицiй у процедурi вiдкритих торгiв, у разi якщо оголошення про проведення вiдкритих торгiв оприлюднено вiдповiдно до частини третьої статтi 10 цього Закону, а в разi застосування конкурентного дiалогу, другого етапу торгiв iз обмеженою участю або здiйснення закупiвлi за рамковими угодами з кiлькома учасниками - менше трьох тендерних пропозицiй;

     3) вiдхилення всiх тендерних пропозицiй згiдно з цим Законом.

     3. Про вiдмiну тендеру з пiдстав, визначених у частинах першiй та другiй цiєї статтi, має бути чiтко зазначено в тендернiй документацiї.

     4. Тендер може бути вiдмiнено частково (за лотом).

     5. Замовник має право визнати тендер таким, що не вiдбувся, у разi:

     1) якщо здiйснення закупiвлi стало неможливим внаслiдок дiї непереборної сили;

     2) скорочення видаткiв на здiйснення закупiвлi товарiв, робiт чи послуг.

     6. Замовник має право визнати тендер таким, що не вiдбувся частково (за лотом).

     7. У разi вiдмiни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не вiдбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття вiдповiдного рiшення зазначає в електроннiй системi закупiвель пiдстави прийняття рiшення.

     У разi вiдмiни тендеру з пiдстав, визначених частиною другою цiєї статтi, електронною системою закупiвель автоматично оприлюднюється iнформацiя про вiдмiну тендеру.

     Стаття 33. Рiшення про намiр укласти договiр про закупiвлю

     1. Рiшення про намiр укласти договiр про закупiвлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi.

     Протягом одного дня з дати ухвалення такого рiшення замовник оприлюднює в електроннiй системi закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю.

     2. Повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю повинно мiстити таку iнформацiю:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     3) кiлькiсть, мiсце та строк поставки товарiв, виконання робiт чи надання послуг;

     4) найменування переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) (для фiзичної особи);

     5) цiна тендерної пропозицiї/пропозицiї.

     Повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю може мiстити iншу iнформацiю.

     3. Переможцю процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi та iншим учасникам електронною системою закупiвель автоматично у день визначення учасника переможцем процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi направляється iнформацiя про переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi iз зазначенням його найменування та мiсцезнаходження.

     4. Учасник, якого не визнано переможцем процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi за результатами оцiнки та розгляду його тендерної пропозицiї/пропозицiї, може звернутися через електронну систему закупiвель до замовника з вимогою щодо надання iнформацiї про тендерну пропозицiю/пропозицiю переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi, у тому числi щодо зазначення її переваг порiвняно з тендерною пропозицiєю/пропозицiєю учасника, який надiслав звернення, а замовник зобов'язаний надати йому вiдповiдь не пiзнiше нiж через п'ять днiв з дня надходження такого звернення.

     5. З метою забезпечення права на оскарження рiшень замовника до органу оскарження договiр про закупiвлю не може бути укладено ранiше нiж через 10 днiв з дати оприлюднення в електроннiй системi закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю.

(частина п'ята статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     6. Замовник укладає договiр про закупiвлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупiвлi, протягом строку дiї його пропозицiї, не пiзнiше нiж через 20 днiв з дня прийняття рiшення про намiр укласти договiр про закупiвлю вiдповiдно до вимог тендерної документацiї та тендерної пропозицiї переможця процедури закупiвлi. У випадку обґрунтованої необхiдностi строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днiв.

     У разi подання скарги до органу оскарження пiсля оприлюднення в електроннiй системi закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю перебiг строку для укладання договору про закупiвлю призупиняється.

     7. У разi вiдмови переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi вiд пiдписання договору про закупiвлю вiдповiдно до вимог тендерної документацiї/оголошення про проведення спрощеної закупiвлi, неукладення договору про закупiвлю з вини учасника або ненадання замовнику пiдписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупiвлi документiв, що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав, установлених статтею 17 цього Закону, замовник вiдхиляє тендерну пропозицiю/пропозицiю такого учасника, визначає переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi серед тих учасникiв, строк дiї тендерної пропозицiї яких ще не минув, та приймає рiшення про намiр укласти договiр про закупiвлю у порядку та на умовах, визначених цiєю статтею.

Роздiл V
КОНКУРЕНТНИЙ ДIАЛОГ

     Стаття 34. Умови застосування процедури конкурентного дiалогу

     1. Конкурентний дiалог може бути застосований замовником у разi неможливостi визначити необхiднi технiчнi, якiснi характеристики (специфiкацiї) робiт або визначити вид послуг i для прийняття рiшення про закупiвлю необхiдно провести переговори з учасниками процедури закупiвлi.

     2. Конкурентний дiалог може застосовуватися замовником за наявностi однiєї з таких умов:

     1) замовник не може визначити вимоги до предмета закупiвлi внаслiдок його природи, складностi, зокрема у разi закупiвлi юридичних послуг, розробки i впровадження iнформацiйних систем, програмних продуктiв, здiйснення наукових дослiджень, експериментiв або розробок;

     2) виконання договору про закупiвлю передбачає розробку проекту виконання робiт (надання послуг) або використання нових iнновацiйних технологiй;

     3) замовник не може визначити точну технiчну специфiкацiю з використанням наявних технiчних стандартiв.

     3. Конкурентний дiалог не застосовується у разi закупiвлi робiт i послуг з готовим проектом їх виконання або надання.

     4. Конкурентний дiалог проводиться у два етапи.

     Стаття 35. Проведення конкурентного дiалогу

     1. Оголошення про проведення конкурентного дiалогу оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Оголошення про проведення конкурентного дiалогу повинно мiстити таку iнформацiю:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Єдиним закупiвельним словником (у разi подiлу на лоти такi вiдомостi повиннi зазначатися щодо кожного лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     3) пiдстава застосування конкурентного дiалогу вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;

     4) очiкувана вартiсть предмета закупiвлi;

     5) кiнцевий строк подання тендерних пропозицiй першого етапу;

     6) мова (мови), якою (якими) повиннi готуватися тендернi пропозицiї;

     7) розмiр, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицiй (якщо замовник вимагає його надати);

     8) дата та час розкриття тендерних пропозицiй першого етапу.

     Оголошення про проведення конкурентного дiалогу може мiстити iншу iнформацiю.

     2. На першому етапi конкурентного дiалогу всiм учасникам пропонується подати тендерну пропозицiю, в якiй надається iнформацiя про вiдповiднiсть учасника процедури закупiвлi квалiфiкацiйним критерiям, вимогам, визначеним замовником у тендернiй документацiї, та опис рiшення про закупiвлю без зазначення цiни.

     Iнформацiя з описом рiшення про закупiвлю для першого етапу конкурентного дiалогу подається в тендернiй пропозицiї окремим файлом.

     У тендернiй документацiї зазначаються:

     1) предмет закупiвлi з описом своїх потреб i необхiдних характеристик робiт чи послуг, якi планується закупити;

     2) мiнiмальнi вимоги до предмета закупiвлi, що не пiдлягатимуть переговорам;

     3) квалiфiкацiйнi критерiї до учасникiв процедури закупiвлi вiдповiдно до статтi 16 цього Закону;

     4) пiдстави, встановленi статтею 17 цього Закону;

     5) технiчнi, якiснi та iншi характеристики предмета закупiвлi;

     6) час та мiсце, в якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги;

     7) критерiї оцiнки.

     Строк подання тендерних пропозицiй для участi на першому етапi конкурентного дiалогу не повинен бути меншим, нiж 30 днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного дiалогу в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Пiд час розкриття тендерних пропозицiй для участi на першому етапi конкурентного дiалогу автоматично розкривається вся iнформацiя, зазначена в тендерних пропозицiях учасникiв, крiм iнформацiї з описом рiшення про закупiвлю, що вiдкривається лише замовнику.

     Пiсля розкриття тендерних пропозицiй замовник розглядає тендернi пропозицiї учасникiв на вiдповiднiсть вимогам, установленим у тендернiй документацiї для першого етапу.

     Усi учасники процедури закупiвлi, тендернi пропозицiї яких не було вiдхилено, запрошуються замовником до переговорiв, але не менше нiж три учасники.

     Замовник проводить переговори з кожним учасником процедури закупiвлi окремо, а також додатково можуть проводитися спiльнi зустрiчi з усiма учасниками. Пiд час переговорiв можуть бути обговоренi всi аспекти закупiвлi з метою визначення засобiв та рiшення щодо робiт або послуг, що планується закупити. Замовник пiд час переговорiв не має права застосовувати дискримiнацiйний пiдхiд до рiзних учасникiв процедури закупiвлi та розкривати iншим учасникам запропонованi рiшення або iншу конфiденцiйну iнформацiю, отриману вiд учасника процедури закупiвлi, який бере участь у переговорах, без його згоди.

     Не пiдлягають обговоренню мiнiмальнi вимоги до предмета закупiвлi та критерiї оцiнки.

     Пiсля завершення переговорiв замовник вносить змiни до тендерної документацiї щодо технiчних вимог та вимог до якостi предмета закупiвлi (без змiни критерiїв оцiнки) i запрошує всiх учасникiв процедури закупiвлi, якi брали участь у переговорах, взяти участь у другому етапi конкурентного дiалогу.

     3. На другому етапi конкурентного дiалогу учасники процедури закупiвлi повиннi подати остаточнi тендернi пропозицiї iз зазначенням цiни. Строк подання тендерних пропозицiй на другому етапi конкурентного дiалогу становить не менше 15 днiв з дня отримання запрошення взяти участь у другому етапi конкурентного дiалогу. Розгляд та оцiнка пропозицiй учасникiв процедури закупiвлi на другому етапi конкурентного дiалогу здiйснюються вiдповiдно до статтi 29 цього Закону.

     4. З учасником, якого визначено переможцем процедури закупiвлi, замовник укладає договiр про закупiвлю згiдно з вимогами цього Закону.

Роздiл VI
ПРОЦЕДУРА ТОРГIВ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ

     Стаття 36. Умови застосування процедури торгiв з обмеженою участю

     1. Торги з обмеженою участю застосовуються у разi потреби попередньої перевiрки квалiфiкацiї учасникiв шляхом проведення квалiфiкацiйного вiдбору та якщо оголошення про проведення торгiв з обмеженою участю оприлюднюється вiдповiдно до частини третьої статтi 10 цього Закону.

     2. Торги з обмеженою участю проводяться у два етапи.

     Стаття 37. Оголошення про проведення торгiв з обмеженою участю

     1. Оголошення про проведення торгiв з обмеженою участю оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     Оголошення про проведення торгiв з обмеженою участю повинно мiстити таку iнформацiю:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     3) кiлькiсть та мiсце поставки товарiв, обсяг i мiсце виконання робiт чи надання послуг;

     4) очiкувана вартiсть предмета закупiвлi;

     5) строк поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     6) всi квалiфiкацiйнi критерiї вiдповiдно до статтi 16 цього Закону та iнформацiя про спосiб документального пiдтвердження вiдповiдностi учасникiв процедури закупiвлi встановленим критерiям, а також мiнiмальнi допустимi значення за кожним установленим квалiфiкацiйним критерiєм, вага кожного критерiю та методика оцiнювання значень, що перевищують мiнiмальний допустимий рiвень, для обрання у квалiфiкацiйному вiдборi учасникiв процедури закупiвлi, яких буде запрошено подати свої тендернi пропозицiї до участi у другому етапi торгiв з обмеженою участю;

     7) кiлькiсть учасникiв, яких буде запрошено до участi у другому етапi торгiв за результатами квалiфiкацiйного вiдбору;

     8) кiнцевий строк подання тендерних пропозицiй на участь у квалiфiкацiйному вiдборi;

     9) дата та час розкриття пропозицiй на участь у квалiфiкацiйному вiдборi;

     10) умови оплати;

     11) мова (мови), якою (якими) повиннi готуватися тендернi пропозицiї;

     12) розмiр, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицiй (якщо замовник вимагає його надати);

     13) розмiр мiнiмального кроку пониження цiни пiд час електронного аукцiону у вiдсотках або грошових одиницях та математична формула, що буде застосовуватися при проведеннi електронного аукцiону на другому етапi торгiв з обмеженою участю для визначення показникiв iнших критерiїв оцiнки.

     2. Iнша iнформацiя, необхiдна для участi у торгах з обмеженою участю, зазначається замовником у тендернiй документацiї, яка оприлюднюється разом з оголошенням про проведення торгiв з обмеженою участю.

     3. Пiд час оприлюднення оголошення про проведення торгiв з обмеженою участю замовник через електронну систему закупiвель може надiслати запрошення до участi у процедурi торгiв з обмеженою участю, яке аналогiчне за змiстом оголошенню про проведення торгiв з обмеженою участю, учасникам процедури закупiвлi, якi можуть вiдповiдати встановленим у тендернiй документацiї вимогам.

     Стаття 38. Квалiфiкацiйний вiдбiр учасникiв процедури торгiв з обмеженою участю

     1. На першому етапi торгiв з обмеженою участю проводиться квалiфiкацiйний вiдбiр учасникiв процедури закупiвлi.

     Якщо для участi у квалiфiкацiйному вiдборi документи подали менше нiж чотири учасники процедури закупiвлi, торги з обмеженою участю вiдмiняються автоматично електронною системою закупiвель.

     2. Учасникам процедури закупiвлi у вiдповiдь на оголошення про проведення торгiв з обмеженою участю та на запрошення (у разi надсилання замовником) до участi у процедурi торгiв з обмеженою участю пропонується подати виключно документи для участi у квалiфiкацiйному вiдборi, в яких має мiститися iнформацiя про вiдповiднiсть учасника процедури закупiвлi всiм квалiфiкацiйним критерiям вiдповiдно до статтi 16 цього Закону та щодо вiдсутностi пiдстав, установлених статтею 17 цього Закону.

     Неотримання запрошення не позбавляє iнших учасникiв процедури закупiвлi права подавати документи для участi у квалiфiкацiйному вiдборi.

     3. Строк подання документiв для участi у квалiфiкацiйному вiдборi першого етапу не повинен бути меншим, нiж 30 днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення торгiв з обмеженою участю в електроннiй системi закупiвель.

     4. Уся iнформацiя в поданих учасником документах для участi у квалiфiкацiйному вiдборi розкриється наступного дня за днем, коли спливає строк подання документiв для участi у квалiфiкацiйному вiдборi першого етапу.

     5. Пiсля розкриття документiв, поданих учасником процедури закупiвлi на квалiфiкацiйний вiдбiр на першому етапi торгiв з обмеженою участю, замовник розглядає їх на вiдповiднiсть вимогам, установленим у тендернiй документацiї для першого етапу, та проводить оцiнку квалiфiкацiї учасникiв процедури закупiвлi, якi вiдповiдають встановленим вимогам, вiдповiдно до методики оцiнювання значень у строк, що не перевищує 20 робочих днiв.

     6. За результатами розгляду i оцiнки квалiфiкацiї учасникiв процедури закупiвлi замовником складається протокол квалiфiкацiйного вiдбору.

     Протокол квалiфiкацiйного вiдбору повинен мiстити таку iнформацiю:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Єдиним закупiвельним словником (у разi подiлу на лоти такi вiдомостi повиннi зазначатися щодо кожного лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     3) всi квалiфiкацiйнi критерiї вiдповiдно до статтi 16 цього Закону та iнформацiя про спосiб документального пiдтвердження вiдповiдностi учасникiв процедури закупiвлi встановленим критерiям;

     4) мiнiмальнi допустимi значення за кожним установленим квалiфiкацiйним критерiєм, вага кожного критерiю та методика оцiнювання значень, що перевищують мiнiмальний допустимий рiвень, для обрання у квалiфiкацiйному вiдборi учасникiв процедури закупiвлi, яких буде запрошено подати свої тендернi пропозицiї;

     5) перелiк учасникiв процедури закупiвлi, якi подали пропозицiї для участi у квалiфiкацiйному вiдборi;

     6) перелiк учасникiв процедури закупiвлi, чиї пропозицiї для участi у квалiфiкацiйному вiдборi були вiдхиленi через невiдповiднiсть мiнiмально допустимим значенням квалiфiкацiйних критерiїв та/або пiдставам, установлених статтею 17 цього Закону, iз зазначенням причин вiдхилення;

     7) перелiк та результати оцiнки учасникiв процедури закупiвлi, чиї тендернi пропозицiї для участi у квалiфiкацiйному вiдборi не були вiдхиленi, ранжованi за результатами оцiнки квалiфiкацiї учасникiв, на пiдставi порiвняння i спiвставлення наданої ними iнформацiї у розрiзi кожного квалiфiкацiйного критерiю згiдно методики оцiнювання значень, що перевищують мiнiмальний допустимий рiвень;

     8) перелiк учасникiв процедури закупiвлi, якi допущенi до участi у другому етапi.

     7. Протокол квалiфiкацiйного вiдбору оприлюднюється замовником в електроннiй системi закупiвель протягом одного дня з дати його затвердження. Протокол квалiфiкацiйного вiдбору автоматично розсилається всiм учасникам процедури закупiвлi електронною системою закупiвель пiсля його оприлюднення в електроннiй системi закупiвель.

     8. Якщо для участi у квалiфiкацiйному вiдборi документи подали менше нiж чотири учасники процедури закупiвлi, торги з обмеженою участю вiдмiняються автоматично електронною системою закупiвель.

     Стаття 39. Другий етап торгiв з обмеженою участю

     1. Другий етап торгiв з обмеженою участю проводиться, якщо за результатами квалiфiкацiйного вiдбору до участi у другому етапi торгiв з обмеженою участю допущено кiлькiсть учасникiв процедури закупiвлi, яка визначена в оголошеннi про проведення торгiв з обмеженою участю, або якщо кiлькiсть учасникiв, допущених до другого етапу, становить не менше нiж три.

     2. Усiх учасникiв процедури закупiвлi, якi допущенi до другого етапу, замовник запрошує подати тендерну пропозицiю, в якiй надається iнформацiя про вiдповiднiсть технiчним, якiсним та iншим характеристикам предмета закупiвлi, умови поставки, час та мiсце, в якому будуть виконуватися роботи чи надаватимуться послуги. На другому етапi тендернi пропозицiї надаються iз зазначенням цiни. Iнформацiя з описом технiчних, якiсних та iнших характеристик предмета закупiвлi для другого етапу подається окремим файлом.

     3. Пiд час розкриття тендерних пропозицiй для участi у другому етапi автоматично розкривається вся iнформацiя, крiм iнформацiї iз зазначенням цiни, яка вiдкривається пiд час аукцiону.

     4. Строк подання тендерних пропозицiй на другому етапi не повинен бути менший нiж 25 днiв з дня отримання запрошення подати остаточнi тендернi пропозицiї.

     5. Розгляд та оцiнка тендерних пропозицiй здiйснюється вiдповiдно до статтi 29 цього Закону, крiм вимог частин другої та дванадцятої статтi 29 цього Закону.

     6. Замовники та учасники процедури закупiвлi не можуть iнiцiювати будь-якi переговори з питань внесення змiн до змiсту або цiни поданої тендерної пропозицiї.

Роздiл VII
ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПIВЛI

     Стаття 40. Умови застосування переговорної процедури закупiвлi

     1. Переговорна процедура закупiвлi використовується замовником як виняток i вiдповiдно до якої замовник укладає договiр про закупiвлю пiсля проведення переговорiв щодо цiни та iнших умов договору про закупiвлю з одним або кiлькома учасниками процедури закупiвлi.

     2. Переговорна процедура закупiвлi застосовується замовником як виняток у разi:

     1) якщо було двiчi вiдмiнено процедуру вiдкритих торгiв, у тому числi частково (за лотом), через вiдсутнiсть достатньої кiлькостi тендерних пропозицiй, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупiвлi, його технiчнi та якiснi характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупiвлi не повиннi вiдрiзнятися вiд вимог, що були визначенi замовником у тендернiй документацiї;

     2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконанi, поставленi чи наданi виключно певним суб'єктом господарювання за наявностi одного з таких випадкiв:

     предмет закупiвлi полягає у створеннi або придбаннi витвору мистецтва або художнього виконання;

     укладення договору про закупiвлю з переможцем архiтектурного або мистецького конкурсу;

     вiдсутнiсть конкуренцiї з технiчних причин, яка має бути документально пiдтверджена замовником;

(абзац четвертий пункту 2 частини другої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     iснує необхiднiсть захисту прав iнтелектуальної власностi;

     укладення договору з постачальником "останньої надiї" на постачання електричної енергiї або природного газу;

     3) якщо у замовника виникла нагальна потреба здiйснити закупiвлю у разi:

     виникнення особливих економiчних чи соцiальних обставин, пов'язаних з негайною лiквiдацiєю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, що унеможливлюють дотримання замовником строкiв для проведення тендера;

     надання у встановленому порядку Україною гуманiтарної допомоги iншим державам;

     розiрвання договору про закупiвлю з вини учасника на строк, достатнiй для проведення тендера, в обсязi, що не перевищує 20 вiдсоткiв суми, визначеної в договорi про закупiвлю, який розiрваний з вини такого учасника. Застосування переговорної процедури закупiвлi в такому випадку здiйснюється за рiшенням замовника щодо кожного тендера;

     оскарження прийнятих рiшень, дiй чи бездiяльностi замовника щодо триваючого тендера пiсля розгляду/оцiнки тендерних пропозицiй учасникiв, в обсязi, що не перевищує 20 вiдсоткiв вiд очiкуваної вартостi тендера, що оскаржується;

(абзац п'ятий пункту 3 частини другої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг для забезпечення потреб оборони пiд час дiї правового режиму воєнного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях замовниками, визначеними у Законi України "Про обороннi закупiвлi";

(абзац шостий пункту 3 частини другої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.07.2020р. N 808-IX)

     4) якщо пiсля укладення договору про закупiвлю у замовника виникла необхiднiсть у постачаннi додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разi змiни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з iншими технiчними характеристиками, що призвело б до виникнення несумiсностi, пов'язаної з експлуатацiєю i технiчним обслуговуванням. Закупiвля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здiйснюється протягом трьох рокiв пiсля укладення договору про закупiвлю, якщо загальна вартiсть такого постачання не перевищує 50 вiдсоткiв цiни договору про закупiвлю;

     5) якщо пiсля укладення договору про закупiвлю у замовника виникла необхiднiсть у закупiвлi додаткових аналогiчних робiт чи послуг у того самого учасника. Можливiсть i умови таких додаткових робiт чи послуг можуть бути передбаченi в основному договорi про закупiвлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупiвля додаткових аналогiчних робiт чи послуг у того самого учасника здiйснюється протягом трьох рокiв пiсля укладення договору про закупiвлю, якщо загальна вартiсть таких робiт чи послуг не перевищує 50 вiдсоткiв цiни основного договору про закупiвлю, укладеного за результатами проведення тендера;

     6) закупiвлi товарiв за процедурою вiдновлення платоспроможностi боржника згiдно iз законодавством;

     7) закупiвлi юридичних послуг, пов'язаних iз захистом прав та iнтересiв України, у тому числi з метою захисту нацiональної безпеки i оборони, пiд час врегулювання спорiв щодо розгляду в закордонних юрисдикцiйних органах справ за участю iноземного суб'єкта та України, на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України або рiшень Ради нацiональної безпеки i оборони України, введених в дiю в порядку, визначеному законом, а також закупiвлi товарiв, робiт i послуг у разi участi замовника на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України в мiжнародних виставкових заходах.

     3. Замовник (крiм випадкiв, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої цiєї статтi) пiд час проведення переговорiв вимагає вiд учасника (учасникiв) надати пiдтвердження про вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови йому(їм) в участi у процедурi закупiвлi вiдповiдно до частини першої статтi 17 цього Закону.

     4. За результатами проведених переговорiв з учасником (учасниками) процедури закупiвлi замовник приймає рiшення про намiр укласти договiр про закупiвлю.

     5. Повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю обов'язково безоплатно оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель протягом одного дня пiсля ухвалення рiшення.

     6. Повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю повинно мiстити таку iнформацiю:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     3) кiлькiсть, мiсце та строк поставки товарiв, виконання робiт чи надання послуг;

     4) найменування, iдентифiкацiйний код учасника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi) постачальника товарiв, виконавця робiт чи надавача послуг;

     5) мiсцезнаходження та контактнi номери телефонiв учасника (учасникiв), з яким (якими) проведено переговори;

     6) узгоджена цiна пропозицiї учасника процедури закупiвлi;

     7) умова застосування переговорної процедури закупiвлi вiдповiдно до частини другої цiєї статтi;

     8) обґрунтування застосування переговорної процедури закупiвлi експертнi, нормативнi, технiчнi та iншi документи, що пiдтверджують наявнiсть умов застосування переговорної процедури закупiвлi.

(пункт 8 частини шостої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     Повiдомлення про намiр укласти договiр може мiстити iншу iнформацiю.

     7. Замовник має право укласти договiр про закупiвлю за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi у строк не ранiше нiж через 10 днiв (п'ять днiв - у разi застосування переговорної процедури закупiвлi з пiдстав, визначених пунктом 3 частини другої цiєї статтi, а також у разi закупiвлi нафти, нафтопродуктiв сирих, електричної енергiї, послуг з її передання та розподiлу, централiзованого постачання теплової енергiї, централiзованого постачання гарячої води, послуг з централiзованого опалення, телекомунiкацiйних послуг, у тому числi з трансляцiї радiо- та телесигналiв, послуг з централiзованого водопостачання та/або водовiдведення та послуг з перевезення залiзничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електроннiй системi закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю.

     Особливостi укладення договору про закупiвлю за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi з пiдстави, визначеної абзацом шостим пункту 3 частини другої цiєї статтi, регулюються Законом України "Про особливостi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".

     8. Переговорна процедура закупiвлi вiдмiняється замовником у разi:

     1) якщо замовником допущено порушення, що вплинуло на об'єктивнiсть визначення переможця процедури закупiвлi;

     2) неможливостi усунення порушень, що виникли через виявленi порушення законодавства щодо закупiвель;

     3) вiдсутностi подальшої потреби в закупiвлi товарiв, робiт чи послуг;

     4) скорочення видаткiв бюджету на закупiвлю товарiв, робiт чи послуг;

     5) непiдписання договору про закупiвлю у строк 35 днiв (20 днiв - у разi застосування переговорної процедури закупiвлi з пiдстав, визначених пунктом 3 частини другої цiєї статтi, а також у разi закупiвлi нафти, нафтопродуктiв сирих, електричної енергiї, послуг з її передання та розподiлу, централiзованого постачання теплової енергiї, централiзованого постачання гарячої води, послуг з централiзованого опалення, телекомунiкацiйних послуг, у тому числi з трансляцiї радiо- та телесигналiв, послуг з централiзованого водопостачання та/або водовiдведення та послуг з перевезення залiзничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електроннiй системi закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю.

     Переговорна процедура закупiвлi може бути вiдмiнена замовником частково (за лотом).

Роздiл VIII
ДОГОВIР ПРО ЗАКУПIВЛЮ

     Стаття 41. Основнi вимоги до договору про закупiвлю та внесення змiн до нього

     1. Договiр про закупiвлю укладається вiдповiдно до норм Цивiльного та Господарського кодексiв України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     2. Переможець процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi пiд час укладення договору про закупiвлю повинен надати:

(абзац перший частини другої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     1) вiдповiдну iнформацiю про право пiдписання договору про закупiвлю;

     2) копiю лiцензiї або документа дозвiльного характеру (у разi їх наявностi) на провадження певного виду господарської дiяльностi, якщо отримання дозволу або лiцензiї на провадження такого виду дiяльностi передбачено законом та у разi якщо про це було зазначено у тендернiй документацiї/оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi чи вимагалося замовником пiд час переговорiв у разi застосування переговорної процедури закупiвлi.

     У разi якщо переможцем процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi є об'єднання учасникiв, копiя лiцензiї або дозволу надається одним з учасникiв такого об'єднання учасникiв.

     3. Забороняється укладення договорiв про закупiвлю, що передбачають оплату замовником товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур закупiвель/спрощених закупiвель, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     4. Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд змiсту тендерної пропозицiї/пропозицiї за результатами електронного аукцiону (у тому числi цiни за одиницю товару) переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi або узгодженої цiни пропозицiї учасника у разi застосування переговорної процедури, крiм випадкiв визначення грошового еквiвалента зобов'язання в iноземнiй валютi та/або випадкiв перерахунку цiни за результатами електронного аукцiону в бiк зменшення цiни тендерної пропозицiї/пропозицiї учасника без зменшення обсягiв закупiвлi.

     5. Iстотнi умови договору про закупiвлю не можуть змiнюватися пiсля його пiдписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязi, крiм випадкiв:

     1) зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видаткiв замовника;

     2) збiльшення цiни за одиницю товару до 10 вiдсоткiв пропорцiйно збiльшенню цiни такого товару на ринку у разi коливання цiни такого товару на ринку за умови, що така змiна не призведе до збiльшення суми, визначеної в договорi про закупiвлю, - не частiше нiж один раз на 90 днiв з моменту пiдписання договору про закупiвлю / внесення змiн до такого договору щодо збiльшення цiни за одиницю товару. Обмеження щодо строкiв змiни цiни за одиницю товару не застосовується у випадках змiни умов договору про закупiвлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергiї;

(пункт 2 частини п'ятої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     3) покращення якостi предмета закупiвлi, за умови що таке покращення не призведе до збiльшення суми, визначеної в договорi про закупiвлю;

     4) продовження строку дiї договору про закупiвлю та строку виконання зобов'язань щодо передачi товару, виконання робiт, надання послуг у разi виникнення документально пiдтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi обставин непереборної сили, затримки фiнансування витрат замовника, за умови що такi змiни не призведуть до збiльшення суми, визначеної в договорi про закупiвлю;

     5) погодження змiни цiни в договорi про закупiвлю в бiк зменшення (без змiни кiлькостi (обсягу) та якостi товарiв, робiт i послуг), у тому числi у разi коливання цiни товару на ринку;

     6) змiни цiни в договорi про закупiвлю у зв'язку зi змiною ставок податкiв i зборiв та/або змiною умов щодо надання пiльг з оподаткування - пропорцiйно до змiни таких ставок та/або пiльг з оподаткування;

     7) змiни встановленого згiдно iз законодавством органами державної статистики iндексу споживчих цiн, змiни курсу iноземної валюти, змiни бiржових котирувань або показникiв Platts, ARGUS регульованих цiн (тарифiв) i нормативiв, що застосовуються в договорi про закупiвлю, у разi встановлення в договорi про закупiвлю порядку змiни цiни;

     8) змiни умов у зв'язку iз застосуванням положень частини шостої цiєї статтi.

     У зв'язку з необхiднiстю забезпечення потреб оборони пiд час дiї правового режиму воєнного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях можуть бути змiненi iстотнi умови договору про закупiвлю (пiсля його пiдписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязi) замовником, визначеним у Законi України "Про обороннi закупiвлi", а саме: обсяг закупiвлi, сума договору, строк дiї договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робiт, надання послуг.

(абзац десятий частини п'ятої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     6. Дiя договору про закупiвлю може бути продовжена на строк, достатнiй для проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi на початку наступного року в обсязi, що не перевищує 20 вiдсоткiв суми, визначеної в початковому договорi про закупiвлю, укладеному в попередньому роцi, якщо видатки на досягнення цiєї цiлi затверджено в установленому порядку.

     7. У разi внесення змiн до iстотних умов договору про закупiвлю у випадках, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, замовник обов'язково оприлюднює повiдомлення про внесення змiн до договору про закупiвлю.

     8. Повiдомлення про внесення змiн до договору про закупiвлю повинно мiстити таку iнформацiю:

     1) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     2) унiкальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi, присвоєний електронною системою закупiвель, або унiкальний номер повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю (у разi застосування переговорної процедури закупiвлi);

     3) дата укладення та номер договору про закупiвлю;

     4) найменування (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) (для фiзичної особи) учасника, з яким укладено договiр про закупiвлю;

     5) iдентифiкацiйний код в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв учасника, з яким укладено договiр про закупiвлю;

(пункт 5 частини восьмої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     6) мiсцезнаходження (для юридичної особи) або мiсце проживання (для фiзичної особи) учасника, з яким укладено договiр про закупiвлю, номер телефону;

     7) дата внесення змiн до договору про закупiвлю;

     8) випадки для внесення змiн до iстотних умов договору вiдповiдно до цiєї статтi;

     9) опис змiн, що внесенi до iстотних умов договору.

     Повiдомлення про внесення змiн до договору про закупiвлю може мiстити iншу iнформацiю.

     9. У разi закiнчення строку дiї договору про закупiвлю, виконання договору про закупiвлю або його розiрвання замовник обов'язково оприлюднює звiт про виконання договору про закупiвлю.

     Стаття 42. Звiт про виконання договору про закупiвлю

     1. Звiт про виконання договору про закупiвлю повинен мiстити таку iнформацiю:

     1) унiкальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi / спрощеної закупiвлi, присвоєний електронною системою закупiвель, або унiкальний номер повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю (у разi застосування переговорної процедури закупiвлi);

(пункт 1 частини першої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     2) дата укладення та номер договору про закупiвлю;

     3) цiна в договорi про закупiвлю;

     4) найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, його категорiя;

     5) найменування (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi (для фiзичної особи) учасника, з яким укладено договiр про закупiвлю;

     6) iдентифiкацiйний код учасника в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi) постачальника товарiв, виконавця робiт чи надавача послуг, з яким укладено договiр про закупiвлю;

     7) мiсцезнаходження (для юридичної особи) або мiсце проживання (для фiзичної особи) учасника, з яким укладено договiр про закупiвлю, номер телефону;

     8) назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Єдиним закупiвельним словником (у разi подiлу на лоти такi вiдомостi повиннi зазначатися щодо кожного лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi);

     9) кiлькiсть, мiсце та строк поставки товарiв, виконання робiт чи надання послуг;

     10) строк дiї договору про закупiвлю;

     11) сума оплати за договором про закупiвлю;

     12) причини розiрвання договору про закупiвлю, якщо таке мало мiсце;

     13) країна походження товару щодо кожної номенклатурної позицiї предмета закупiвлi - у разi закупiвлi товару.

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1812-IX)

     Звiт про виконання договору про закупiвлю може мiстити iншу iнформацiю.

     Стаття 43. Нiкчемнiсть договору про закупiвлю

     1. Договiр про закупiвлю є нiкчемним у разi:

     1) якщо замовник уклав договiр про закупiвлю до/без проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi згiдно з вимогами цього Закону;

     2) укладення договору з порушенням вимог частини четвертої статтi 41 цього Закону;

     3) укладення договору в перiод оскарження процедури закупiвлi вiдповiдно до статтi 18 цього Закону;

     4) укладення договору з порушенням строкiв, передбачених частинами п'ятою i шостою статтi 33 та частиною сьомою статтi 40 цього Закону, крiм випадкiв зупинення перебiгу строкiв у зв'язку з розглядом скарги органом оскарження вiдповiдно до статтi 18 цього Закону.

Роздiл IX
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У СФЕРI ПУБЛIЧНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 44. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання цього Закону, уповноваженi особи, службовi (посадовi) особи замовникiв, службовi (посадовi) особи та члени органу оскарження, службовi (посадовi) особи Уповноваженого органу, службовi (посадовi) особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, службовi (посадовi) особи органiв, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв (обслуговуючого банку), несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     2. За придбання товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур закупiвель/спрощених закупiвель, вiдповiдно до вимог цього Закону, та укладення договорiв, що передбачають оплату замовником товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур закупiвель/спрощених закупiвель, визначених цим Законом, та за порушення вимог цього Закону службовi (посадовi) особи, уповноважена особа замовника та керiвники замовникiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

Роздiл X
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування, крiм роздiлу VI, який вводиться в дiю через 12 мiсяцiв з дня його опублiкування.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть з дня введення в дiю цього Закону:

     1) Закон України "Про особливостi здiйснення закупiвель неопромiнених паливних елементiв (твелiв) для ядерних реакторiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 28, ст. 307);

     2) Закон України "Про особливостi здiйснення закупiвлi за державнi кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 19 - 20, ст. 185).

     3. Пункт 19 частини п'ятої статтi 3 цього Закону дiє до 31 березня 2022 року.

     31. Установити, що на перiод дiї встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України карантину, вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", дiя цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупiвлi є лiкарськi засоби, вакцини або iншi медичнi iмунобiологiчнi препарати, розхiднi матерiали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичнi вироби для вакцинацiї вiд COVID-19, медичне обладнання для закладiв охорони здоров'я, що надають допомогу пацiєнтам, хворим на COVID-19, системи постачання медичних газiв, необхiднi для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19). Перелiк таких лiкарських засобiв та порядок їх закупiвлi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За результатами такої закупiвлi в електроннiй системi закупiвель замовник оприлюднює звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель, договiр про закупiвлю та всi додатки до нього, звiт про виконання договору про закупiвлю вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

     У разi недотримання вимог щодо публiкацiї таких звiтiв виннi особи притягаються до вiдповiдальностi вiдповiдно до закону.

     Установити, що на перiод дiї встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України карантину, вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", закупiвля товарiв (крiм лiкарських засобiв, вакцин або iнших медичних iмунобiологiчних препаратiв, розхiдних матерiалiв для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробiв для вакцинацiї вiд COVID-19, медичного обладнання для закладiв охорони здоров'я, що надають допомогу пацiєнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газiв) та послуг, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), здiйснюється в порядку, встановленому цим Законом для спрощених закупiвель.

(роздiл X доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 17.03.2020р. N 530-IX, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX, пункт 31 роздiлу X у редакцiї Закону України вiд 01.07.2021р. N 1599-IX)

     32. Установити, що до 24 серпня 2021 року замовники, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України, можуть здiйснювати закупiвлю товарiв, робiт i послуг, необхiдних для забезпечення пiдготовки та проведення заходiв з вiдзначення 30-ї рiчницi незалежностi України, згiдно з перелiком товарiв, робiт i послуг, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, за переговорною процедурою, встановленою статтею 40 цього Закону. При цьому замовник має право укласти договiр про закупiвлю за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi у строк не ранiше нiж через п'ять днiв з дня оприлюднення в електроннiй системi закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю.

(роздiл X доповнено пунктом 32 згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     33. Установити, що до 28 червня 2021 року закупiвлi товарiв, робiт i послуг, необхiдних для забезпечення пiдготовки та проведення заходiв з вiдзначення 25-ї рiчницi Конституцiї України, здiйснюються замовниками за переговорною процедурою, встановленою статтею 40 цього Закону. При цьому замовник має право укласти договiр про закупiвлю за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi у строк не ранiше нiж через п'ять днiв з дня оприлюднення в електроннiй системi закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю.

(роздiл X доповнено пунктом 33 згiдно iз Законом України вiд 03.06.2021р. N 1530-IX)

     34. Установити, що до 31 грудня 2023 року дiя цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупiвлi є оригiнальнi (iнновацiйнi) лiкарськi засоби, що пiдлягають закупiвлi за договорами керованого доступу, якi укладаються вiдповiдно до закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, або за його дорученням особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, з власником реєстрацiйного посвiдчення на оригiнальний (iнновацiйний) лiкарський засiб або уповноваженим ним представником.

     Iнформацiя про мiжнародну непатентовану назву (за наявностi), торговельну назву, форму випуску та дозування лiкарського засобу, щодо якого укладено договiр керованого доступу, а також про заявника, уповноваженого представника заявника (за наявностi), строк дiї договору керованого доступу оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель протягом трьох робочих днiв з дня укладення вiдповiдного договору керованого доступу. Щорiчний звiт за результатами монiторингу договору керованого доступу оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель протягом трьох робочих днiв з дня проведення монiторингу.

     Значення термiна "оригiнальнi (iнновацiйнi) лiкарськi засоби" визначається законодавством.

(роздiл X доповнено пунктом 34 згiдно iз Законом України вiд 21.09.2021р. N 1756-IX)

     4. Установити, що до 1 сiчня 2022 року:

     1) замовник може утворювати тендерний комiтет (комiтети) для органiзацiї та проведення процедур закупiвель.

     Замовник має право визначити уповноважену особу (осiб) та тендерний комiтет (комiтети), за умови що кожен iз них буде вiдповiдальним за органiзацiю та проведення конкретних процедур закупiвель.

     Для цiлей цього Закону тендерний комiтет - це службовi (посадовi) та iншi особи замовника, призначенi вiдповiдальними за органiзацiю та проведення процедур закупiвлi згiдно iз цим Законом.

     Тендерний комiтет дiє на засадах колегiальностi та неупередженостi.

     Членство в тендерному комiтетi не повинно створювати конфлiкт мiж iнтересами замовника та учасника чи мiж iнтересами учасникiв процедури закупiвлi, наявнiсть якого може вплинути на об'єктивнiсть i неупередженiсть прийняття рiшень щодо вибору переможця процедури закупiвлi.

     Склад тендерного комiтету та положення про тендерний комiтет у разi створення затверджуються рiшенням замовника.

     До складу тендерного комiтету входять не менше п'яти осiб. У разi якщо кiлькiсть службових (посадових) осiб у штатнiй чисельностi працiвникiв замовника є меншою, нiж п'ять осiб, до складу тендерного комiтету мають входити всi службовi (посадовi) особи замовника.

     Керiвництво роботою тендерного комiтету здiйснює його голова.

     Голова тендерного комiтету призначається замовником, органiзовує роботу комiтету та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на комiтет функцiй.

     Не можуть входити до складу тендерного комiтету та/або визначатися уповноваженими особами посадовi особи та представники учасникiв, члени їхнiх сiмей, а також народнi депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим та депутати мiської, районної у мiстi, районної, обласної ради.

     Тендерний комiтет планує закупiвлi, складає та затверджує рiчний план закупiвель, здiйснює вибiр процедури закупiвлi, проводить процедури закупiвель, забезпечує рiвнi умови для всiх учасникiв, об'єктивний та чесний вибiр переможця, забезпечує складання, затвердження та зберiгання вiдповiдних документiв з питань публiчних закупiвель, визначених цим Законом, забезпечує оприлюднення iнформацiї та звiту щодо публiчних закупiвель вiдповiдно до цього Закону, здiйснює iншi дiї, передбаченi цим Законом.

     Рiшення тендерного комiтету оформлюється протоколом iз зазначенням дати прийняття рiшення. У рiшеннi вiдображаються результати поiменного голосування членiв комiтету, присутнiх на засiданнi тендерного комiтету, з кожного питання. Протокол пiдписується всiма членами комiтету, присутнiми на його засiданнi. У разi вiдмови члена тендерного комiтету пiдписати протокол про це зазначається у протоколi з обґрунтуванням причин вiдмови.

     Примiрне положення про тендерний комiтет затверджується Уповноваженим органом;

     2) уповноваженi особи пiдтверджують рiвень володiння знаннями у сферi публiчних закупiвель з урахуванням вимог абзацу другого частини восьмої статтi 11 цього Закону.

     5. Процедури закупiвель товарiв, робiт i послуг, розпочатi до введення в дiю цього Закону, завершуються вiдповiдно до порядку, що дiяв до введення в дiю цього Закону.

     6. Договори про закупiвлю, укладенi у порядку та на умовах, установлених до введення в дiю цього Закону, виконуються в повному обсязi до закiнчення строку, на який такi договори були укладенi. Змiни до таких договорiв вносяться у порядку та на умовах, встановлених до введення в дiю цього Закону.

     7. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     статтю 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 38. Строки накладення адмiнiстративного стягнення

     Адмiнiстративне стягнення може бути накладено не пiзнiш як через два мiсяцi з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушеннi - не пiзнiш як через два мiсяцi з дня його виявлення, за винятком випадкiв, коли справи про адмiнiстративнi правопорушення вiдповiдно до цього Кодексу пiдвiдомчi суду (суддi).

     Якщо справи про адмiнiстративнi правопорушення вiдповiдно до цього Кодексу чи iнших законiв пiдвiдомчi суду (суддi), стягнення може бути накладено не пiзнiш як через три мiсяцi з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушеннi - не пiзнiш як через три мiсяцi з дня його виявлення, крiм справ про адмiнiстративнi правопорушення, зазначенi у частинах третiй - п'ятiй цiєї статтi.

     Адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частинами третьою - шостою статтi 16414 цього Кодексу, може бути накладено протягом шести мiсяцiв з дня його виявлення, але не пiзнiше двох рокiв з дня його вчинення.

     Адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, а також правопорушень, передбачених статтями 21215, 21221 цього Кодексу, може бути накладено протягом шести мiсяцiв з дня його виявлення, але не пiзнiше двох рокiв з дня його вчинення.

     Адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтями 2041 i 2042 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох мiсяцiв з дня їх виявлення, але не пiзнiше року з дня їх вчинення, а у разi вчинення таких правопорушень iноземцями або особами без громадянства, стосовно яких у встановленому законом порядку прийнято рiшення про примусове повернення чи примусове видворення з України, - протягом часу, необхiдного для їх виїзду з України, але не пiзнiше строку, визначеного законом для виїзду цих осiб з України чи забезпечення їх примусового видворення з України.

     У разi закриття кримiнального провадження, але за наявностi в дiях порушника ознак адмiнiстративного правопорушення, адмiнiстративне стягнення може бути накладено не пiзнiш як через три мiсяцi з дня прийняття рiшення про закриття кримiнального провадження";

     статтю 16414 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16414. Порушення законодавства про закупiвлi

     Порушення порядку визначення предмета закупiвлi; несвоєчасне надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змiсту тендерної документацiї; тендерна документацiя складена не у вiдповiдностi iз вимогами закону; розмiр забезпечення тендерної пропозицiї, встановлений у тендернiй документацiї, перевищує межi, визначенi законом; неоприлюднення або порушення строкiв оприлюднення iнформацiї про закупiвлi; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення iнформацiї про закупiвлi, що здiйснюються вiдповiдно до положень Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)"; ненадання iнформацiї, документiв у випадках, передбачених законом; порушення строкiв розгляду тендерної пропозицiї, -

(абзац дванадцятий пiдпункту 1 пункту 7 роздiлу X у редакцiї Закону України вiд 17.03.2020р. N 530-IX, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осiб замовника у розмiрi ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осiб замовника у розмiрi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Придбання товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур закупiвель/спрощених закупiвель вiдповiдно до вимог закону; застосування конкурентного дiалогу або торгiв з обмеженою участю, або переговорної процедури закупiвлi на умовах, не передбачених законом; невiдхилення тендерних пропозицiй, якi пiдлягали вiдхиленню вiдповiдно до закону; вiдхилення тендерних пропозицiй на пiдставах, не передбачених законом або не у вiдповiдностi до вимог закону (безпiдставне вiдхилення); укладення з учасником, який став переможцем процедури закупiвлi, договору про закупiвлю, умови якого не вiдповiдають вимогам тендерної документацiї та/або тендерної пропозицiї переможця процедури закупiвлi; внесення змiн до iстотних умов договору про закупiвлю у випадках, не передбачених законом; внесення недостовiрних персональних даних до електронної системи закупiвель та неоновлення у разi їх змiни; порушення строкiв оприлюднення тендерної документацiї -

     тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осiб замовника вiд тисячi п'ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осiб замовника вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Невиконання рiшення Антимонопольного комiтету України як органу оскарження за результатами розгляду скарг суб'єктiв оскарження, подання яких передбачено законом, -

     тягне за собою накладення штрафу на керiвника замовника вiд двох до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Укладення договорiв, якi передбачають оплату замовником товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур закупiвель/спрощених закупiвель, визначених законом, -

     тягне за собою накладення штрафу на керiвника замовника вiд двох до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у статтi 221 цифри "1645 - 16419" замiнити словами i цифрами "1645 - 16413, частини третя - шоста статтi 16414, статтi 16415 - 16419";

     частину першу статтi 2341 доповнити словами та цифрами "порушенням законодавства про закупiвлi (частини перша i друга статтi 16414)";

     в абзацi "органiв державного фiнансового контролю (статтi 16312, 16412, 16414)" пункту 1 частини першої статтi 255 цифри "16414" замiнити словами i цифрами "частини третя - шоста статтi 16414";

     2) у пунктi 10 частини першої статтi 4 Закону України "Про санкцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 40, ст. 2018; 2018 р., N 1, ст. 2) слова "державних закупiвель" замiнити словами "публiчних закупiвель";

     3) пункт 2 частини другої статтi 62 Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056) викласти в такiй редакцiї:

     "2) юридичних осiб, якi є учасниками процедури закупiвлi вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi", якщо вартiсть закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг), робiт дорiвнює або перевищує 20 мiльйонiв гривень";

     4) частину другу статтi 39 Закону України "Про вибори Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81; 2004 р., N 20 - 21, ст. 291; 2009 р., N 50, ст. 754) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Закупiвля товарiв, робiт i послуг для пiдготовки та проведення виборiв Президента України здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     5) частину другу статтi 51 Закону України "Про вибори народних депутатiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 10 - 11, ст. 73) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Закупiвля товарiв, робiт i послуг для пiдготовки та проведення виборiв депутатiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     6) частину другу статтi 73 Закону України "Про мiсцевi вибори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 37-38, ст. 366) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Закупiвля товарiв, робiт i послуг для пiдготовки та проведення чергових мiсцевих виборiв, позачергових, додаткових i перших виборiв депутатiв та сiльських, селищних, мiських голiв та повторних, промiжних мiсцевих виборiв, позачергових та перших виборiв старост здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     7) у пунктi 7 частини першої статтi 15 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; 2013 р., N 49 - 50, ст. 449) слова "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель" замiнити словами "Законом України "Про публiчнi закупiвлi";

     8) в абзацi четвертому частини другої статтi 1 Закону України "Про електронну комерцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 45, ст. 410) слова "Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" замiнити словами "Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     9) у Законi України "Про особливостi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 24, ст. 488):

     частину першу статтi 1 доповнити пунктами 41 та 71 такого змiсту:

     "41) воєнний стан - у значеннi, визначеному в Законi України "Про правовий режим воєнного стану";

     "71) перiод проведення операцiї об'єднаних сил - перiод, пiд час якого вживаються заходи, передбаченi Законом України "Про особливостi державної полiтики iз забезпечення державного суверенiтету України на тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях";

     у текстi Закону слова "у перiод проведення антитерористичної операцiї, у перiод введення надзвичайного стану" замiнити словами "у перiод проведення операцiї об'єднаних сил, антитерористичної операцiї, у перiод введення воєнного чи надзвичайного стану";

     10) частину другу статтi 2 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409; 2016 р., N 51, ст. 833; 2017 р., N 27 - 28, ст. 312, N 31, ст. 343) доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16) авторизацiї електронних майданчикiв та прийняття рiшення про вiдключення авторизованих електронних майданчикiв вiд електронної системи закупiвель, передбачених Законом України "Про публiчнi закупiвлi";

     11) у частинi третiй статтi 2 Закону України "Про лiкарськi засоби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86; 2015 р., N 24, ст. 164) слова "Законi України "Про здiйснення державних закупiвель" замiнити словами "Законi України "Про публiчнi закупiвлi";

     12) у Законi України "Про стандартизацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 31, ст. 1058):

     у частинi четвертiй статтi 29 слова "Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" замiнити словами "Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     друге речення абзацу сьомого пункту 3 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" викласти в такiй редакцiї: "Закупiвля зазначених послуг за рахунок коштiв Державного бюджету України здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     13) у пунктi 10.1 статтi 10 Закону України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 43, ст. 2030) слова "учасникiв, учасникiв попередньої квалiфiкацiї чи виконавцiв" замiнити словами "учасникiв закупiвлi", слово "державних" виключити, а слова "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель" замiнити словами "Законом України "Про публiчнi закупiвлi";

     14) у пунктi 10 частини першої статтi 9 та в частинi другiй статтi 70 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2010 р., N 49, ст. 570; 2015 р., N 32, ст. 315) слова "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель" замiнити словами "Законом України "Про публiчнi закупiвлi";

     15) у частинi шостiй статтi 49 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 3, ст. 25) слова "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель" замiнити словами "Законом України "Про публiчнi закупiвлi";

     16) у Законi України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472 iз наступними змiнами):

     у частинi першiй статтi 1 та пунктi 5 статтi 3 слова "у сферi державних закупiвель" замiнити словами "у сферi публiчних закупiвель";

     у статтi 7:

     у пунктах 171 та 18 частини першої слова "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель" та" виключити;

     у пунктi 19 частини третьої слова "та Законом України "Про здiйснення державних закупiвель" виключити;

     у пунктi 20 частини першої статтi 16 та пунктi 20 частини першої статтi 17 слова "та Законом України "Про здiйснення державних закупiвель" виключити;

     17) у Законi України "Про основнi засади здiйснення державного фiнансового контролю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2014 р., N 4, ст. 61; 2018 р., N 6 - 7, ст. 45):

     у частинi третiй статтi 2 слова "та перевiрки закупiвель" виключити;

     статтю 5 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Порядок та пiдстави проведення органом державного фiнансового контролю перевiрок закупiвель встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     18) у пунктi 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо забезпечення своєчасного доступу пацiєнтiв до необхiдних лiкарських засобiв та медичних виробiв шляхом здiйснення державних закупiвель iз залученням спецiалiзованих органiзацiй, якi здiйснюють закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 24, ст. 164) цифри "2020" замiнити цифрами "2022";

     19) у Законi України "Про забезпечення функцiонування української мови як державної" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 21, ст. 81):

     1) частину п'яту статтi 30 пiсля слiв "державною мовою" доповнити словами i цифрами "з урахуванням особливостей, визначених у статтi 33 цього Закону";

     2) статтю 33 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Маркування лiкарських засобiв та медичних виробiв, а також тексти iнструкцiй про їх застосування, виконуються державною мовою. Маркування лiкарських засобiв та медичних виробiв, що пiдлягають закупiвлi спецiалiзованою органiзацiєю, яка здiйснює закупiвлi, на виконання угоди щодо закупiвлi мiж центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, i вiдповiдною спецiалiзованою органiзацiєю, яка здiйснює закупiвлi, та тексти iнструкцiй щодо їх застосування можуть бути виконанi мовою оригiналу".

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк iз дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 грудня 2015 року
N 922-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.