ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо управлiння державними пiдприємствами, що виготовляють бланки цiнних паперiв, документи та бланки, якi потребують використання спецiальних елементiв захисту

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У частинi восьмiй статтi 164 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) слова "Нацiонального банку України, що мають лiцензiю центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виготовлення бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї та контролю за виготовленням бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi".

     2. Пункт 5 частини другої статтi 71 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2012 р., N 40, ст. 479; 2014 р., N 14, ст. 255) виключити.

     3. У першому реченнi частини другої статтi 18 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409; 2014 р., N 14, ст. 255) слова "Нацiонального банку України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї та контролю за виготовленням бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi".

     4. У частинi восьмiй статтi 15 Закону України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 51, ст. 716; 2014 р., N 14, ст. 255; 2016 р., N 34, ст. 593) слова "Нацiонального банку України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї та контролю за виготовленням бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi".

     5. В абзацi тринадцятому частини третьої статтi 2 Закону України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 9, ст. 89) слова "Нацiонального банку України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї та контролю за виготовленням бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв з дня його опублiкування.

     2. Установити, що юридичнi особи, якi придбали бланки цiнних паперiв, бланки для оформлення результатiв надання адмiнiстративних послуг, бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, бланки документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус, бланки iнших документiв, якi вiдповiдно до законодавства потребують використання спецiальних елементiв захисту, марки акцизного податку, до набрання чинностi цим Законом мають право використовувати їх без обмеження строку.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Нацiональному банку України протягом 30 днiв з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 жовтня 2016 року
N 1670-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.