ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про публiчнi закупiвлi" та iнших законiв України щодо вдосконалення системи функцiонування та оскарження публiчних закупiвель

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 45, ст. 289 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. У частинi першiй статтi 1:

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) адмiнiстратор електронної системи закупiвель - юридична особа, визначена Уповноваженим органом вiдповiдальною за забезпечення функцiонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупiвель";

     пункт 3 пiсля слiв "економiчно вигiдної" доповнити словом "тендерної";

     у пунктi 8:

     у першому реченнi слова i цифри "пунктах 1 i 2" замiнити словами i цифрами "пунктах 1 - 3";

     доповнити двома реченнями такого змiсту: "Забезпечення функцiонування електронного каталогу здiйснюється, у тому числi за рахунок надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу до нього. Для замовникiв користування електронним каталогом є безоплатним";

     пункти 21 i 27 викласти в такiй редакцiї:

     "21) послуги - будь-який предмет закупiвлi, крiм товарiв i робiт, зокрема транспортнi послуги, освоєння технологiй, науковi дослiдження, науково-дослiднi або дослiдно-конструкторськi розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), лiзинг, а також фiнансовi та консультацiйнi послуги, поточний ремонт, поточний ремонт з розробленням проектної документацiї";

     "27) роботи - розроблення проектної документацiї на об'єкти будiвництва, науково-проектної документацiї на реставрацiю пам'яток архiтектури та мiстобудування, будiвництво нових, розширення, реконструкцiя, капiтальний ремонт та реставрацiя iснуючих об'єктiв i споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будiвництва об'єктiв з розробленням проектної документацiї, роботи з нормування в будiвництвi, геологорозвiдувальнi роботи, технiчне переоснащення дiючих пiдприємств та супровiднi роботам послуги, у тому числi геодезичнi роботи, бурiння, сейсмiчнi дослiдження, аеро- i супутникова фотозйомка та iншi послуги, що включаються до кошторисної вартостi робiт, якщо вартiсть таких послуг не перевищує вартостi самих робiт".

     2. У статтi 3:

     у пунктi 3 частини першої слова "частини другої" замiнити словами "частин другої, третьої i сьомої";

     у частинi третiй:

     у пунктi 3 слова "з яким укладено договiр про закупiвлю" виключити;

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) цiна, зазначена в договорi про закупiвлю/документi (документах), що пiдтверджує (пiдтверджують) придбання товару (товарiв), робiт чи послуги (послуг), та строк виконання договору";

     у частинi п'ятiй:

     пункт 3 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для цiлей цього Закону термiн "фiнансовi послуги" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", якщо надавачем послуг є резидент. Якщо надавачем послуг є нерезидент, пiд фiнансовими послугами розумiються послуги, визначенi законодавством країни реєстрацiї такого нерезидента як фiнансовi та якi вiн має право надавати згiдно iз законодавством країни його реєстрацiї, про що замовнику надається документальне пiдтвердження";

     пункти 11 i 13 викласти в такiй редакцiї:

     "11) послуги, необхiднi для здiйснення державних запозичень, залучення запозичень пiд державнi гарантiї, обслуговування i погашення державного боргу, запозичень, залучених пiд державнi гарантiї";

     "13) послуги фiнансових установ щодо надання кредитiв, гарантiй, а також послуги, необхiднi для пiдготовки та реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, проектiв державно-приватного партнерства, у тому числi проектiв, що здiйснюються на умовах концесiї, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями.

     Для цiлей цього Закону мiжнародними фiнансовими органiзацiями є Мiжнародний банк реконструкцiї та розвитку, Мiжнародна фiнансова корпорацiя, Багатостороннє агентство з гарантування iнвестицiй, Мiжнародна асоцiацiя розвитку, Європейський банк реконструкцiї та розвитку, Європейський iнвестицiйний банк, Пiвнiчний iнвестицiйний банк, Пiвнiчна екологiчна фiнансова корпорацiя, iншi мiжнароднi фiнансовi органiзацiї, членом яких є Україна.

     Для цiлей цього Закону термiн "фiнансова установа" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", якщо надавачем послуг є резидент. Якщо надавачем послуг є нерезидент, пiд фiнансовою установою розумiється юридична особа, яка має право надавати фiнансовi послуги вiдповiдно до законодавства країни його реєстрацiї, про що замовнику надається документальне пiдтвердження";

     пiсля абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "23) роботи з будiвництва (у тому числi супровiднi цим роботам послуги) Великої кiльцевої автомобiльної дороги навколо м. Києва (Київська область)".

     У зв'язку з цим абзац двадцять четвертий вважати абзацом двадцять п'ятим;

     у частинi сьомiй:

     пункт 1 пiсля слiв "якщо було двiчi вiдмiнено спрощену закупiвлю" доповнити словами "у тому числi частково (за лотом)";

     абзац четвертий пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "вiдсутнiсть конкуренцiї з технiчних причин, яка має бути документально пiдтверджена замовником";

     у пунктi 5 слово "процедури" замiнити словом "закупiвлi";

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) якщо закупiвля товарiв i послуг здiйснюється у пiдприємства або органiзацiї, що засноване(а) громадською органiзацiєю осiб з iнвалiднiстю та отримало(а) дозвiл на право користування пiльгами з оподаткування вiдповiдно до законодавства".

     3. В абзацах шостому i сьомому пункту 5 частини другої статтi 4 слова "частин другої та шостої" замiнити словами "частин третьої та сьомої".

     4. Статтю 5 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Замовники, учасники процедур закупiвлi, суб'єкт оскарження, а також їхнi представники повиннi добросовiсно користуватися своїми правами, визначеними цим Законом.

     Забороняється зловживання правами, у тому числi правом на оскарження рiшень, дiї чи бездiяльностi замовника".

     5. У пунктi 1 частини другої статтi 7 слова "процедури закупiвлi, що" замiнити словами "закупiвлi з використанням електронної системи закупiвель, що".

     6. Пункт 12 частини першої статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "12) звiт про виконання договору про закупiвлю - протягом 20 робочих днiв з дня виконання сторонами договору про закупiвлю або закiнчення строку дiї договору про закупiвлю, за умови його виконання сторонами, або його розiрвання".

     7. У статтi 11:

     у пунктi 3 частини першої:

     в абзацi першому слова "трудової угоди" замiнити словами "трудового договору";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Уповноважена особа може бути вiдповiдальною за органiзацiю та проведення закупiвель, що здiйснюються вiдповiдно до частини третьої статтi 3 цього Закону";

     частину десяту доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) оприлюднює в електроннiй системi закупiвель звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель, у випадку здiйснення закупiвель вiдповiдно до частини сьомої статтi 3 цього Закону";

     у частинi тринадцятiй:

     в абзацi третьому слова "вiдбору/конкурентного вiдбору" замiнити словом "вiдбору";

     в абзацi четвертому слово "(торгiв)" виключити;

     в абзацi п'ятому слова "та/або визначено" замiнити словами "i визначено";

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "За наявностi пiдстав для здiйснення переговорної процедури закупiвлi, передбачених цим Законом, замовники, якi зобов'язанi здiйснювати закупiвлi через централiзовану закупiвельну органiзацiю, самостiйно проводять закупiвлi товарiв та послуг iз застосуванням переговорної процедури закупiвлi. Iнформацiя про потребу в закупiвлi таких товарiв та послуг не надається централiзованiй закупiвельнiй органiзацiї".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     абзац другий частини п'ятнадцятої пiсля слiв "Структура, порядок формування та використання електронних каталогiв" доповнити словами "у тому числi порядок надання доступу до них i розмiр плати".

     8. У частинi третiй статтi 13 слова "передбаченi частиною першою цiєї статтi" виключити.

     9. У статтi 14:

     у частинi третiй:

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) перiод уточнення iнформацiї про закупiвлю (не менше трьох робочих днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупiвлi в електроннiй системi закупiвель)";

     у пунктi 9 слова "п'ять робочих днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупiвлi в електроннiй системi закупiвель" замiнити словами "два робочi днi з дня закiнчення перiоду уточнення iнформацiї про закупiвлю";

     у пунктi 4 частини тринадцятої слова "у тому числi через неукладення договору з боку учасника" виключити;

     абзац перший частини п'ятнадцятої викласти в такiй редакцiї:

     "15. Замовник може укласти договiр про закупiвлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупiвлi, на наступний день пiсля оприлюднення повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю, але не пiзнiше нiж через 20 днiв".

     10. У статтi 15:

     в абзацi другому частини сьомої слова "або конкурентного вiдбору" виключити;

     у частинi восьмiй:

     в абзацi першому слова "i конкурентний вiдбiр проводяться" замiнити словом "проводиться";

     абзац третiй виключити;

     в абзацах першому i третьому частини дев'ятої слова "або конкурентного вiдбору" виключити.

     11. В абзацi другому частини третьої статтi 16 слово "потужностi" замiнити словом "спроможностi".

     12. Статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Орган оскарження та порядок оскарження процедур закупiвлi

     1. Антимонопольний комiтет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав i законних iнтересiв осiб, пов'язаних з участю у процедурах закупiвлi, утворює Комiсiю (комiсiї) з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель та здiйснює iншi повноваження, визначенi цим Законом та Законом України "Про Антимонопольний комiтет України". Рiшення Комiсiї з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель ухвалюються вiд iменi Антимонопольного комiтету України.

     Повноваження, порядок утворення та функцiонування Комiсiї з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель встановлюються вiдповiдно до цього Закону та Закону України "Про Антимонопольний комiтет України".

     2. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження у формi електронного документа через електронну систему закупiвель.

     Суб'єкт оскарження подає скаргу в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису, що вважається таким вiдповiдно до Закону України "Про електроннi довiрчi послуги", шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається у повному обсязi iнформацiя, передбачена частиною п'ятою цiєї статтi.

     Якщо оскаржуються умови тендерної документацiї, разом iз скаргою мають бути завантаженi документальне пiдтвердження / докази.

     За подання скарги до органу оскарження справляється плата через електронну систему закупiвель.

     Пiсля здiйснення оплати скарга автоматично вноситься до реєстру скарг i формується її реєстрацiйна картка, яка разом iз скаргою автоматично оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель.

     У разi якщо замовником у межах єдиної процедури закупiвлi визначенi частини предмета закупiвлi (лоти), при поданнi скарги щодо окремого лота (лотiв) реєстрацiйнi картки формуються за кожним лотом окремо.

     Суб'єкт оскарження несе вiдповiдальнiсть за точнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що надається шляхом заповнення електронної форми. При цьому ризики настання негативних наслiдкiв, пов'язаних з наданням суб'єктом оскарження неточної або недостовiрної iнформацiї шляхом заповнення електронної форми, несе суб'єкт оскарження.

     3. У разi якщо скарга внесена до реєстру скарг i щодо неї сформована реєстрацiйна картка, така скарга не може бути вiдкликана.

     4. Реєстрацiйна картка скарги повинна мiстити таку iнформацiю:

     1) дата та час подання скарги суб'єктом оскарження в електроннiй системi закупiвель;

     2) номер скарги, присвоєний в електроннiй системi закупiвель пiд час її подання;

     3) унiкальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi, що оприлюднене в електроннiй системi закупiвель, або унiкальний номер повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлi, в разi застосування переговорної процедури закупiвлi.

     5. Скарга повинна мiстити таку iнформацiю:

     1) найменування замовника рiшення, дiї або бездiяльнiсть якого оскаржуються;

     2) iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження) суб'єкта оскарження;

     3) пiдстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупiвлi або прийнятi рiшення, дiї або бездiяльнiсть замовника, фактичнi обставини, що це можуть пiдтверджувати;

     4) обґрунтування наявностi у суб'єкта оскарження порушених прав та охоронюваних законом iнтересiв з приводу рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника, що суперечать законодавству у сферi публiчних закупiвель i внаслiдок яких порушено право чи законнi iнтереси такої особи;

     5) перелiк документiв (доказiв), що пiдтверджують наявнiсть у суб'єкта оскарження порушених прав та охоронюваних законом iнтересiв з приводу рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника, що суперечать законодавству у сферi публiчних закупiвель i внаслiдок яких порушено право чи законнi iнтереси такої особи, пов'язанi з його участю в процедурi закупiвлi, у випадку, якщо скарги стосуються тендерної документацiї та/або стосуються прийнятих рiшень, дiї чи бездiяльностi замовника, що вiдбулись до закiнчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицiй;

     6) вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

     До скарги додаються документи та матерiали (за наявностi) в електроннiй формi (в тому числi у форматi pdf), що пiдтверджують iнформацiю, викладену у скарзi, та порушення процедури закупiвлi або неправомiрнiсть рiшень, дiй або бездiяльностi замовника.

     Якщо суб'єкт оскарження має намiр взяти участь у розглядi скарги шляхом застосування телекомунiкацiйних систем в iнтерактивному режимi реального часу, разом iз скаргою вiн подає до органу оскарження вiдповiдну заяву у формi електронного документа шляхом її завантаження через електронну систему закупiвель у строк, встановлений для подання скарги.

     Вiдразу пiсля внесення до реєстру скарг скарга з супровiдними документами та її реєстрацiйна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику.

     6. У разi якщо орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає рiшення про задоволення або часткове задоволення такої скарги, залишає її без розгляду у випадку, якщо замовником вiдповiдно до цього Закону усунуто порушення, зазначенi в скарзi, або приймає рiшення про припинення розгляду скарги у випадку, якщо замовником вiдповiдно до цього Закону усунуто порушення, зазначенi в скарзi, плата за подання скарги повертається суб'єкту оскарження, а в iнших випадках - перераховується до Державного бюджету України.

     7. Розмiр плати за подання скарги, порядок здiйснення оплати та її повернення суб'єкту оскарження у випадках, передбачених цiєю статтею, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     8. Скарги, що стосуються тендерної документацiї, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi, але не пiзнiше нiж за чотири днi до кiнцевого строку подання тендерних пропозицiй, встановленого до внесення змiн до тендерної документацiї.

     Скарги, що стосуються прийнятих рiшень, дiй чи бездiяльностi замовника, що вiдбулися до закiнчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицiй, можуть подаватися протягом 10 днiв з дня, коли суб'єкт оскарження дiзнався або повинен був дiзнатися про порушення своїх прав унаслiдок рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника, але не пiзнiше нiж за чотири днi до встановленого на момент прийняття такого рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника кiнцевого строку подання тендерних пропозицiй.

     Скарги, що стосуються прийнятих рiшень, дiй чи бездiяльностi замовника, якi вiдбулися пiсля оцiнки тендерних пропозицiй учасникiв, подаються протягом 10 днiв з дня, коли суб'єкт оскарження дiзнався або повинен був дiзнатися про порушення своїх прав унаслiдок рiшення, дiї чи бездiяльностi замовника, але до дня укладення договору про закупiвлю.

     Скарги, що стосуються прийнятих рiшень, дiй чи бездiяльностi замовника, якi вiдбулися пiсля розгляду тендерних пропозицiй, порядок якого передбачений частиною дванадцятою статтi 29 цього Закону, подаються протягом п'яти днiв з дня оприлюднення в електроннiй системi закупiвель протоколу розгляду тендерних пропозицiй, у разi якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупiвлi оприлюднюється вiдповiдно до частини третьої статтi 10 цього Закону.

     Якщо до тендерної документацiї замовником вносилися змiни, у такому разi пiсля закiнчення строку, встановленого для подання скарг, передбаченого абзацом першим цiєї частини, положення тендерної документацiї, до яких змiни не вносилися, не пiдлягають оскарженню.

     Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень тендерної документацiї, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кiлька рiшень по сутi, пiсля закiнчення строку, встановленого для подання скарг, не пiдлягають оскарженню тi положення тендерної документацiї, щодо яких скаргу (скарги) до закiнчення цього строку суб'єктами не було подано.

     У разi порушення строкiв, визначених в абзацах першому - четвертому цiєї частини, скарги автоматично не приймаються електронною системою закупiвель.

     9. Пiсля закiнчення строку, встановленого для подання скарг, передбаченого абзацом першим частини восьмої цiєї статтi, скарги можуть подаватися лише щодо змiн до тендерної документацiї, внесених замовником, протягом 10 днiв з моменту оприлюднення таких змiн на веб-порталi Уповноваженого органу, але не пiзнiше нiж за чотири днi до дати, встановленої для подання тендерних пропозицiй, яка була встановлена пiд час внесення таких змiн.

     10. Скарги щодо укладених договорiв про закупiвлю та їх недiйсностi вiдповiдно до цього Закону, у тому числi вимоги про вiдшкодування збиткiв суб'єкту оскарження внаслiдок порушення цього Закону, розглядаються в судовому порядку.

     11. Орган оскарження у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня внесення скарги до реєстру скарг, повинен розмiстити в електроннiй системi закупiвель рiшення про прийняття скарги до розгляду iз зазначенням дати, часу i мiсця розгляду скарги або обґрунтоване рiшення про залишення скарги без розгляду.

     В електроннiй системi закупiвель автоматично оприлюднюються прийнятi органом оскарження рiшення та розсилаються повiдомлення суб'єкту оскарження та замовнику.

     12. Орган оскарження залишає скаргу без розгляду в разi, якщо:

     1) суб'єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тiй самiй процедурi закупiвлi та з тих самих пiдстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження i щодо яких органом оскарження було прийнято вiдповiдне рiшення;

     2) скарга не вiдповiдає вимогам частин другої, п'ятої, восьмої та дев'ятої цiєї статтi;

     3) замовником вiдповiдно до цього Закону усунуто порушення, зазначенi в скарзi;

     4) до моменту оприлюднення скарги замовником прийнято рiшення про вiдмiну тендеру чи визнання його таким, що не вiдбувся, вiдмiну переговорної процедури закупiвлi, крiм випадку оскарження будь-якого з цих рiшень.

     13. Орган оскарження приймає рiшення про припинення розгляду скарги в разi, якщо обставини, зазначенi в пунктах 1 - 4 частини дванадцятої цiєї статтi, установленi органом оскарження пiсля прийняття скарги до розгляду.

     14. Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстрацiйної картки скарги в електроннiй системi закупiвель.

     Строк розгляду скарги органом оскарження становить 10 робочих днiв з дати прийняття скарги до розгляду, який може бути аргументовано продовжено органом оскарження до 20 робочих днiв.

     15. Рiшення за результатами розгляду скарг приймаються на засiданнi Комiсiї з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель.

     За попереднiм письмовим бажанням однiєї iз сторiн, зазначеним у скарзi (для скаржника) або поясненнi (для замовника), на засiдання Комiсiї з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель запрошуються сторони (суб'єкт оскарження та замовник) для надання додаткових пояснень тощо, при цьому, суб'єкт оскарження, замовник та iнший учасник процедури закупiвлi (якщо оскаржується рiшення замовника, прийняте щодо його тендерної пропозицiї) мають право брати участь в такому розглядi скарги шляхом застосування телекомунiкацiйних систем в iнтерактивному режимi реального часу i такий розгляд скарги є вiдкритим, усi бажаючi можуть бути присутнiми на її розглядi. Особи, присутнi на розглядi, можуть використовувати засоби фото-, вiдео- та звукозапису. Резолютивна частина рiшення, прийнятого органом оскарження, за результатами вiдкритого розгляду скарги, проголошується прилюдно.

     Вiдсутнiсть сторiн на засiданнi Комiсiї з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель, не перешкоджає прийняттю рiшення за результатами розгляду скарги.

     16. Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рiшення на пiдставi iнформацiї, розмiщеної в електроннiй системi закупiвель станом на момент подання скарги, та iнформацiї, одержаної за скаргою.

     Орган оскарження має право залучати для отримання консультацiй та експертних висновкiв представникiв державних органiв (за погодженням з керiвниками державних органiв), експертiв i спецiалiстiв, якi не можуть бути пов'язаними особами та володiють спецiальними знаннями, необхiдними для професiйного та неупередженого розгляду скарги.

     Суб'єкт оскарження та замовник можуть надавати висновки експертiв i спецiалiстiв, якi володiють спецiальними знаннями.

     Висновки представникiв державних органiв, експертiв та спецiалiстiв оприлюднюються в електроннiй системi закупiвель та долучаються до матерiалiв справи про розгляд скарги.

     Для розгляду скарг орган оскарження має право запитувати i отримувати в електронному виглядi у замовникiв, учасникiв процедури закупiвлi, контролюючих органiв, Уповноваженого органу, iнших осiб вiдповiднi iнформацiю, документи та матерiали щодо проведення процедур закупiвель. Порядок органiзацiї формування таких запитiв та отримання iнформацiї через електронну систему закупiвель визначається Регламентом роботи Комiсiї з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель.

     Замовники, учасники процедури закупiвлi, контролюючi органи, Уповноважений орган, iншi особи протягом трьох робочих днiв з дня отримання запиту органу оскарження, але не пiзнiше дня, що передує дню розгляду скарги, повиннi подати до органу оскарження шляхом оприлюднення в електроннiй системi закупiвель вiдповiднi iнформацiю, документи та матерiали щодо проведення процедур закупiвель.

     Iнформацiя, документи та iншi матерiали, якi суб'єкт оскарження та/або замовник вважають необхiдними долучити до розгляду скарги, повиннi бути поданi не пiзнiше нiж за три робочi днi до дати розгляду скарги Комiсiєю з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель через електронну систему закупiвель. Зазначена iнформацiя, документи та матерiали подаються в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису, що вважається таким вiдповiдно до Закону України "Про електроннi довiрчi послуги", шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.

     У разi порушення суб'єктом оскарження, замовником строкiв та порядку подання iнформацiї, передбачених цiєю частиною, така iнформацiя може бути не врахована органом оскарження пiд час розгляду такої скарги.

     17. Пiсля оприлюднення в електроннiй системi закупiвель скарги електронна система закупiвель автоматично призупиняє початок електронного аукцiону та не оприлюднює рiшення замовника про вiдмiну тендеру чи визнання його таким, що не вiдбувся, вiдмiну переговорної процедури закупiвлi, договiр про закупiвлю i звiт про результати проведення закупiвлi.

     Замовнику забороняється вчиняти будь-якi дiї та приймати будь-якi рiшення щодо процедури закупiвлi, у тому числi приймати рiшення про вiдмiну тендеру чи визнання його таким, що не вiдбувся, вiдмiну переговорної процедури закупiвлi, укладення договору про закупiвлю, крiм дiй, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзi.

     У разi усунення замовником порушень, зазначених у скарзi, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повiдомити про це орган оскарження та розмiстити пiдтвердження в електроннiй системi закупiвель.

     Укладення договору про закупiвлю пiд час оскарження забороняється.

     Розгляд скарги зупиняє перебiг строкiв, установлених частинами десятою та дванадцятою статтi 29, частиною шостою статтi 33, частиною сьомою статтi 40 цього Закону.

     Перебiг зазначених строкiв продовжується з дня, наступного за днем прийняття рiшення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рiшення про припинення розгляду скарги або рiшення про залишення скарги без розгляду.

     Пiсля прийняття органом оскарження за результатами розгляду скарги рiшення про вiдмову в задоволеннi скарги, рiшення про припинення розгляду скарги або рiшення про залишення скарги без розгляду електронна система закупiвель автоматично, не ранiше нiж через два днi з дня розмiщення такого рiшення в електроннiй системi закупiвель, визначає дату i час проведення електронного аукцiону та розсилає повiдомлення усiм особам, якi подали тендернi пропозицiї.

     18. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право прийняти рiшення:

     1) про встановлення або вiдсутнiсть порушень процедури закупiвлi (у тому числi порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення iнформацiї про процедури закупiвлi, передбаченої цим Законом);

     2) про заходи, що повиннi вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повнiстю або частково скасувати свої рiшення, надати необхiднi документи, роз'яснення, усунути будь-якi дискримiнацiйнi умови (у тому числi тi, що зазначенi в технiчнiй специфiкацiї, яка є складовою частиною тендерної документацiї), привести тендерну документацiю у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства або за неможливостi виправити допущенi порушення вiдмiнити процедуру закупiвлi.

     19. Орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рiшення, в якому зазначаються:

     1) висновок органу оскарження про наявнiсть або вiдсутнiсть порушення процедури закупiвлi;

     2) висновок органу оскарження про задоволення скарги повнiстю чи частково або про вiдмову в її задоволеннi;

     3) пiдстави та обґрунтування прийняття рiшення;

     4) у разi якщо скаргу задоволено повнiстю або частково - зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупiвлi та/або вiдновлення процедури закупiвлi з моменту попереднього законного рiшення чи правомiрної дiї замовника.

     20. Рiшення органу оскарження мiстить таку iнформацiю:

     1) найменування органу оскарження;

     2) короткий змiст скарги;

     3) мотивувальну частину рiшення;

     4) резолютивну частину рiшення;

     5) строк оскарження рiшення.

     21. Протягом одного робочого дня пiсля прийняття рiшення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електроннiй системi закупiвель надає iнформацiю про резолютивну частину рiшення та протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття розмiщує рiшення в електроннiй системi закупiвель. Рiшення за результатами розгляду скарги вiдразу пiсля розмiщення в електроннiй системi закупiвель автоматично оприлюднюється в електроннiй системi закупiвель i надсилається суб'єкту оскарження та замовнику.

     22. Рiшення органу оскарження набирають чинностi з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

     Якщо рiшення органу оскарження, прийняте за результатами розгляду органу оскарження, не було оскаржене до суду, таке рiшення має бути виконано не пiзнiше 30 днiв з дня його прийняття органом оскарження.

     23. Рiшення органу оскарження може бути оскаржене суб'єктом оскарження, замовником до окружного адмiнiстративного суду, територiальна юрисдикцiя якого поширюється на мiсто Київ, протягом 30 днiв з дня його оприлюднення в електроннiй системi закупiвель.

     24. Право на оскарження не обмежує права суб'єкта оскарження на звернення до суду без попереднього звернення до органу оскарження".

     13. У статтi 22:

     у частинi першiй слова "вiдкритих торгiв" замiнити словами "конкурентних процедур закупiвель";

     у частинi п'ятiй слова "квалiфiкованого електронного пiдпису" замiнити словами "електронного пiдпису, що базується на квалiфiкованому сертифiкатi електронного пiдпису, вiдповiдно до вимог Закону України "Про електроннi довiрчi послуги".

     14. Частину другу статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Кожен учасник має право подати тiльки одну тендерну пропозицiю/пропозицiю (у тому числi до визначеної в тендернiй документацiї / оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi частини предмета закупiвлi (лота)".

     15. Пункт 2 частини четвертої статтi 28 виключити.

     16. У статтi 29:

     у пунктi 3 частини третьої слова "цiна/вартiсть життєвого циклу" замiнити словом "цiна", а слова "зокрема, такими як" - словом "зокрема";

     у частинi восьмiй слова "або вартостi життєвого циклу" виключити, а слова "цiнового критерiю / вартостi життєвого циклу" замiнити словами "цiнового критерiю";

     абзац перший частини чотирнадцятої пiсля слiв "або вартостi вiдповiдних товарiв, робiт чи послуг" доповнити словом "тендерної";

     в абзацi першому частини п'ятнадцятої слова "процедури закупiвлi" замiнити словами "процедури закупiвлi / спрощеної закупiвлi".

     17. Частину п'яту статтi 33 пiсля слiв "З метою забезпечення права на оскарження рiшень замовника" доповнити словами "до органу оскарження".

     18. У статтi 40:

     у частинi другiй:

     абзац четвертий пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "вiдсутнiсть конкуренцiї з технiчних причин, яка має бути документально пiдтверджена замовником";

     в абзацi п'ятому пункту 3 слова "пiсля оцiнки" замiнити словами "пiсля розгляду/оцiнки";

     у пунктi 8 частини шостої слова "з посиланням на" виключити.

     19. У статтi 41:

     в абзацi першому частини другої слова "процедури закупiвлi" замiнити словами "процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi";

     у частинi п'ятiй:

     у пунктi 2:

     у першому реченнi слова "пiдписання договору про закупiвлю" замiнити словами "пiдписання договору про закупiвлю / внесення змiн до такого договору щодо збiльшення цiни за одиницю товару";

     друге речення пiсля слiв "дизельного пального" доповнити словом "природного";

     в абзацi десятому слова i цифру "замовником за яким є суб'єкт, визначений у частинi першiй статтi 2 Закону України "Про особливостi здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" замiнити словами "замовником, визначеним у Законi України "Про обороннi закупiвлi";

     у пунктi 5 частини восьмої слово "замовника" виключити.

     20. У пунктi 1 частини першої статтi 42 слова "конкурентної процедури закупiвлi" замiнити словами "конкурентної процедури закупiвлi / спрощеної закупiвлi".

     21. Роздiл X "Прикiнцевi та перехiднi положення" доповнити пунктами 32 i 33 такого змiсту:

     "32. Установити, що до 24 серпня 2021 року замовники, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України, можуть здiйснювати закупiвлю товарiв, робiт i послуг, необхiдних для забезпечення пiдготовки та проведення заходiв з вiдзначення 30-ї рiчницi незалежностi України, згiдно з перелiком товарiв, робiт i послуг, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, за переговорною процедурою, встановленою статтею 40 цього Закону. При цьому замовник має право укласти договiр про закупiвлю за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi у строк не ранiше нiж через п'ять днiв з дня оприлюднення в електроннiй системi закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю.

     33. Установити, що до 28 червня 2021 року закупiвлi товарiв, робiт i послуг, необхiдних для забезпечення пiдготовки та проведення заходiв з вiдзначення 25-ї рiчницi Конституцiї України, здiйснюються замовниками за переговорною процедурою, встановленою статтею 40 цього Закону. При цьому замовник має право укласти договiр про закупiвлю за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi у строк не ранiше нiж через п'ять днiв з дня оприлюднення в електроннiй системi закупiвель повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм положень пункту 12 роздiлу I цього Закону в частинi виконання повноважень органу оскарження та функцiонування Комiсiї (комiсiй) з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель, якi набирають чинностi з дня її (їх) утворення, враховуючи при цьому положення пунктiв 2 i 3 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо повноважень Антимонопольного комiтету України у сферi публiчних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2021 р., N 20, ст. 181).

     Положення, передбаченi абзацом другим частини другої та реченням другим абзацу сьомого частини шiстнадцятої статтi 18 Закону України "Про публiчнi закупiвлi", вводяться в дiю через 12 мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами):

     а) примiтку статтi 513 пiсля слiв "Антимонопольного комiтету України" доповнити словами "уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель";

     б) у примiтцi статтi 56 слова "Голови та державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України" замiнити словами "Голови, державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України та уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель";

     2) у Законi України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 2 iз наступними змiнами):

     а) частину сьому статтi 21 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Дiя цiєї частини не поширюється на управлiння активами у виняткових випадках з особливостями, передбаченими цим Законом";

     б) доповнити статтею 211 такого змiсту:

     "Стаття 211. Особливостi управлiння активами у виняткових випадках

     1. У виняткових випадках управлiння активами, зазначеними в частинi першiй статтi 21 цього Закону, на якi накладено арешт у кримiнальному провадженнi, може здiйснюватися шляхом їх передачi в управлiння пiдприємству, установi, органiзацiї, що належить до сфери управлiння мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади, або господарському товариству, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток) якого знаходиться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв (далi - пiдприємство), на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України без дотримання вимог, передбачених частиною другою статтi 21 цього Закону.

     Винятковими вважаються випадки передачi в управлiння активiв, визначених абзацом першим частини першої цiєї статтi, за наявностi хоча б однiєї з таких обставин:

     1) iснує ризик збою та/або переривання функцiонування таких активiв, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацiй або збоїв у тепло-, енерго-, електро-, водопостачаннi або водовiдведеннi або постачаннi природного газу;

     2) iснує ризик переривання функцiонування пiдприємств, установ та органiзацiй оборонно-промислового комплексу та/або авiабудiвельної галузi, у власностi яких перебувають такi активи.

     Пiсля усунення обставин, визначених пунктами 1 або 2 цiєї частини (далi - обставини негативного характеру), вiдповiднi активи пiдлягають передачi в управлiння у порядку, встановленому частиною другою статтi 21 цього Закону, з обов'язковим забезпеченням безперервностi управлiння активами.

     2. Нацiональне агентство повiдомляє Кабiнет Мiнiстрiв України про необхiднiсть застосування передбачених цiєю статтею особливостей передачi в управлiння активiв:

     1) протягом трьох робочих днiв з дня надходження визначених абзацом другим частини першої статтi 19 цього Закону документiв щодо прийняття в управлiння вiдповiдних активiв;

     2) невiдкладно, але не пiзнiше трьох робочих днiв з дня завершення перевiрки, проведеної вiдповiдно до статтi 22 цього Закону, пiд час якої виявлено обставини негативного характеру, визначенi пунктами 1 або 2 частини першої цiєї статтi.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв України не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня отримання вiд Нацiонального агентства iнформацiї, визначеної частиною другою цiєї статтi, доручає мiнiстерству, iншому центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого належить формування та/або реалiзацiя державної полiтики у сферi, в якiй iснує ризик виникнення обставин негативного характеру та/або до якої належать вiдповiднi активи, провести консультацiї щодо визначення управителем таких активiв пiдприємства, визначеного абзацом першим частини першої цiєї статтi.

     4. За результатами консультацiй, передбачених частиною третьою цiєї статтi, вiдповiдне мiнiстерство, iнший центральний орган виконавчої влади за погодженням з Нацiональним агентством вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України проект рiшення про передачу в управлiння активiв у зв'язку з винятковим випадком.

     5. Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про передачу в управлiння активiв у зв'язку з винятковим випадком має мiстити обґрунтування необхiдностi застосування передбачених цiєю статтею особливостей передачi в управлiння активiв, назву пiдприємства, що визначається управителем таких активiв, строк здiйснення такого управлiння, перелiк активiв, що передаються в управлiння, а також (за необхiдностi) доручення iншим органам виконавчої влади, пiдприємствам, установам та органiзацiям щодо вжиття заходiв, спрямованих на запобiгання виникнення обставин негативного характеру та забезпечення управлiння вiдповiдними активами.

     6. У разi надходження рiшення прокурора або судового рiшення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управлiння активiв, управлiння такими активами припиняється, а активи пiдлягають поверненню законному власнику у встановленому Законом порядку.

     7. Управитель активами повинен забезпечити збереження їх вартостi, а також вжити заходiв, спрямованих на запобiгання виникнення обставин негативного характеру.

     Управитель активами має право на плату за управлiння активами (винагороду), а також на вiдшкодування витрат, понесених ним у зв'язку з управлiнням активами, безпосередньо за рахунок доходiв, отриманих вiд управлiння активами, у порядку, визначеному законодавством.

     Управитель не має права вiдчужувати активи, переданi йому в управлiння у порядку, передбаченому цiєю статтею".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк iз дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 червня 2021 року
N 1530-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.