ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 20 жовтня 2014 року N 1706-VII,
вiд 15 вересня 2015 року N 685-VIII,
вiд 27 лютого 2018 року N 2293-VIII,
вiд 13 березня 2018 року N 2320-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 21 червня 2018 року N 2473-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 114-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX

     Цей Закон є спецiальним законом, що визначає особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України згiдно iз статтею 13 Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України", створює вiльну економiчну зону "Крим" (далi - ВЕЗ "Крим"), та врегульовує iншi аспекти правових вiдносин мiж фiзичними i юридичними особами, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї або за її межами.

Роздiл I
ВIЛЬНА ЕКОНОМIЧНА ЗОНА "КРИМ"

     Стаття 1. Територiя вiльної економiчної зони "Крим"

     1.1. ВЕЗ "Крим" запроваджується у межах двох адмiнiстративно-територiальних одиниць України: Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя.

     1.2. Адмiнiстративний кордон мiж територiєю ВЕЗ "Крим" та iншою територiєю України збiгається iз суходiльним адмiнiстративним кордоном мiж Автономною Республiкою Крим та Херсонською областю.

     1.3. Територiя ВЕЗ "Крим" не поширюється на виключну морську економiчну зону України, визначену такою згiдно з нормами Конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з морського права 1982 року та Угодою про iмплементацiю частини XI Конвенцiї вiд 10 грудня 1982 року, а саме: на територiальне море України i прилеглi зони, протоки, що використовуються для мiжнародного судноплавства, континентальний шельф, вiдкрите море, режим островiв та мiжнародний район морського дна, а також на повiтряний простiр над пiвостровом Крим, визначений таким вiдповiдно до Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю 1944 року.

     На територiю ВЕЗ "Крим" поширюються норми Договору з вiдкритого неба 1992 року.

     Стаття 2. Строки дiї вiльної економiчної зони "Крим"

     2.1. ВЕЗ "Крим" запроваджується на десять повних календарних рокiв, починаючи з дня набрання чинностi цим Законом.

     2.2. Строк дiї ВЕЗ "Крим" може бути продовжено або скорочено законом України.

     Функцiонування ВЕЗ "Крим" пiд час режиму тимчасової окупацiї її територiї здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених роздiлом II "Перехiднi положення" цього Закону.

     2.3. Закiнчення режиму тимчасової окупацiї не є пiдставою для припинення дiї ВЕЗ "Крим".

     Стаття 3. Правовий режим вiльної економiчної зони "Крим"

     3.1. На територiї ВЕЗ "Крим" дiє особливий правовий режим економiчної дiяльностi фiзичних та юридичних осiб, у тому числi особливий порядок застосування норм регуляторного, податкового та митного законодавства України, а також особливий режим внутрiшньої та зовнiшньої мiграцiї фiзичних осiб.

     3.2. У межах ВЕЗ "Крим" створюється вiльна митна зона, що за своїм функцiональним типом є одночасно вiльною митною зоною комерцiйного, сервiсного та промислового типу згiдно iз статтею 430 Митного кодексу України.

     3.3. Особливостi правового режиму ВЕЗ "Крим" та вiльної митної зони на її територiї визначаються цим Законом з урахуванням норм Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України".

     3.4. Митнi формальностi, пов'язанi з перемiщенням товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення та громадян через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим", здiйснюються у зонах митного контролю, розташованих у мiсцях, визначених статтею 329 Митного кодексу України.

     Стаття 4. Створення вiльної економiчної зони "Крим" та Керуючої компанiї вiльної економiчної зони "Крим"

     4.1. ВЕЗ "Крим" створюється згiдно з цим Законом (ipso jure) без погодження з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування або мiсцевими органами виконавчої влади.

     4.2. Органом господарського розвитку та управлiння ВЕЗ "Крим" є Керуюча компанiя ВЕЗ "Крим" (далi - Керуюча компанiя), яка є юридичною особою i перебуває у державнiй власностi.

     4.3. Протягом строку дiї ВЕЗ "Крим" Керуюча компанiя не може бути корпоратизована або приватизована.

     4.4. Функцiї та повноваження Керуючої компанiї, а також порядок контролю за її дiяльнiстю визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може вiдмовитися вiд утворення Керуючої компанiї або делегувати її функцiї та повноваження визначеному ним центральному органу виконавчої влади України або державному пiдприємству (далi - уповноваженому органу з питань Криму).

     Стаття 5. Справляння податкiв на територiї вiльної економiчної зони "Крим"

     5.1. На територiї ВЕЗ "Крим" не справляються загальнодержавнi податки та збори, визначенi статтею 9 Податкового кодексу України, та збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування, передбачений Законом України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування".

     5.2. Взаємовiдносини мiж особами, якi мають податкову адресу на територiї ВЕЗ "Крим", та особами, якi мають податкову адресу на iншiй територiї України, є контрольованими операцiями згiдно iз статтею 39 Податкового кодексу України.

     5.3. Фiзична особа, яка має податкову адресу (мiсце проживання), юридична особа (вiдокремлений пiдроздiл), яка має податкову адресу (мiсцезнаходження) на територiї ВЕЗ "Крим", прирiвнюються з метою оподаткування до нерезидента.

     Фiзична особа, яка має податкову адресу (мiсце проживання), юридична особа (вiдокремлений пiдроздiл), яка має податкову адресу (мiсцезнаходження) на iншiй територiї України, прирiвнюються з метою оподаткування до резидента.

     5.4. Норми пункту 103.1 статтi 103 Податкового кодексу України не застосовується до осiб, прирiвняних до нерезидентiв згiдно з пунктом 5.3 цiєї статтi.

     5.5. Норми статей 154, 155, 157, 158 Податкового кодексу України не поширюються на доходи осiб, прирiвняних до резидентiв згiдно з пунктом 5.3 цiєї статтi, що мають джерело походження з територiї ВЕЗ "Крим".

     5.6. Стаття 160 Податкового кодексу України застосовується з урахуванням того, що пiльги, встановленi для оподаткування доходiв, визначених пiдпунктом "i" пункту 160.1 статтi 160 Податкового кодексу України, не застосовуються, а призи, що надаються (виплачуються) на користь осiб, прирiвняних до нерезидента або резидента згiдно з пунктом 5.3 цiєї статтi, пiдлягають оподаткуванню при їх виплатi (видачi) та за їх рахунок за подвiйною основною ставкою, встановленою у пунктi 151.1 статтi 151 Податкового кодексу України (з урахуванням пiдроздiлу 4 пункту 10 Роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України).

     5.7. Будь-якi доходи з джерелом їх походження з територiї ВЕЗ "Крим", одержанi особою, прирiвняною до резидента згiдно з нормами пункту 5.3 цiєї статтi, пiдлягають оподаткуванню як iноземнi доходи за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України.

     5.8. Доходи найманих працiвникiв, якi мають постiйне мiсце проживання на територiї ВЕЗ "Крим", як заробiтна плата та iншi подiбнi виплати та компенсацiї, що виплачуються роботодавцем з мiсцезнаходженням на iншiй територiї України, оподатковуються за загальними правилами за мiсцезнаходженням такого роботодавця.

     5.9. На територiї ВЕЗ "Крим" можуть справлятися мiсцевi податки та збори, визначенi статтею 10 Податкового кодексу України, з урахуванням норм цiєї статтi.

     5.10. Фiзична особа, яка має податкову адресу на iншiй територiї України нiж ВЕЗ "Крим", зобов'язана задекларувати об'єкти житлової нерухомостi, що перебувають у її власностi та знаходяться на територiї ВЕЗ "Крим", з метою:

     а) визначення загальної бази оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, вiдповiдно до пункту 265.3 статтi 265 Податкового кодексу України;

     б) отримання пiльг з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, вiдповiдно до пункту 265.4 статтi 265 Податкового кодексу України.

     5.11. Витрати юридичної особи, прирiвняної до резидента, що були понесенi на оплату вартостi товарiв (робiт, послуг), поставлених особою, прирiвняною до нерезидента, включаються до складу витрат такої особи у сумi, передбаченiй пунктом 161.2 статтi 161 Податкового кодексу України для офшорних компанiй.

     Стаття 6. Особливостi поставки товарiв на (з) територiї вiльної економiчної зони "Крим"

     6.1. Поставка товарiв на (з) територiю ВЕЗ "Крим", а також поставка послуг на (з) територiю ВЕЗ "Крим" пiдпадає пiд регулювання законiв України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму", "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання".

     Такi поставки не пiдпадають пiд норми мiжнародних угод (договорiв), що регулюють питання мiжнародного обiгу товарiв, зокрема (але не виключно) про зони вiльної торгiвлi, або укладенi у межах ГАТТ/СОТ.

     6.2. Тимчасове ввезення зареєстрованих на територiї ВЕЗ "Крим" автотранспортних засобiв (моторних транспортних засобiв, причепiв, напiвпричепiв) чи рухомого складу залiзницi, що використовуються у перевезеннях через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим" для платного транспортування осiб або для платного чи безоплатного промислового чи комерцiйного транспортування товарiв разом з їх звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилом та паливом, що мiстяться в їх звичайних баках, упродовж їх транспортування разом iз транспортними засобами комерцiйного призначення, здiйснюється з повним умовним звiльненням вiд оподаткування в порядку, встановленому законодавством України для перемiщення транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України.

     6.3. Митнi формальностi, пов'язанi з перемiщенням товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення та громадян через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим", здiйснюються у зонах митного контролю, розташованих у мiсцях, визначених у статтi 329 Митного кодексу України, як при перемiщеннi через митну територiю України.

     6.4. Товари, що були виробленi, достатньо переробленi або ввезенi на митну територiю України та випущенi для вiльного обiгу на тимчасово окупованiй територiї України до набрання чинностi Законом України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України", вважаються товарами українського походження, якi вiльно перемiщуються на iншу територiю України без застосування заходiв тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi до 1 сiчня 2015 року.

     6.5. Для цiлей застосування податкового та митного законодавства договори, укладенi мiж суб'єктами господарювання iз мiсцезнаходженням (мiсце проживання) на територiї ВЕЗ "Крим" та iншими суб'єктами господарювання, є документами, що використовуються замiсть зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв).

     6.6. Товари, якi згiдно з роздiлом II Митного кодексу України вiдповiдають критерiям повнiстю вироблених, достатньо перероблених чи ввезенi на митну територiю України та випущенi для вiльного обiгу на тимчасово окупованiй територiї України, вважаються товарами походженням з України та вiльно перемiщуються на iншу територiю України без застосування будь-якого мита, передбаченого главою 42 Митного кодексу України, за умови подання сертифiката про походження товару з України, що видається торгово-промисловими палатами на iншiй територiї України.

     Стаття 7. Порядок перетину фiзичними особами адмiнiстративного кордону вiльної економiчної зони "Крим"

     7.1. На фiзичних осiб, якi перетинають адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим", поширюється дiя роздiлу XII Митного кодексу України з урахуванням положень статтi 9 цього Закону щодо перемiщення валютних цiнностей.

     7.2. На фiзичних осiб, якi перетинають адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим", поширюється дiя Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму".

     7.3. Громадяни України пiд час перетину адмiнiстративного кордону ВЕЗ "Крим", керуючись нормами Закону України "Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi", мають право:

     а) перетнути адмiнiстративний кордон мiж ВЕЗ "Крим" та iншою територiєю України за умови пред'явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України "Про громадянство України" або статтею 2 Закону України "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України";

     б) перетнути адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим" iз-за меж (за межi) державного кордону України за умови пред'явлення будь-якого документа, визначеного статтею 2 Закону України "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України".

     7.4. Iноземнi громадяни та особи без громадянства при перетинi адмiнiстративного кордону ВЕЗ "Крим" керуються нормами Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" з урахуванням того, що вони:

     а) мають право перетнути адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим" за умови пред'явлення належного паспортного документа iноземця, визначеного пунктом 16 частини першої статтi 1 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", або посвiдки на тимчасове проживання, визначеної пунктом 18 статтi 1 (за наявностi пiдстав, визначених частинами четвертою - дванадцятою статтi 4 зазначеного Закону;

     б) у разi порушення правил перетину адмiнiстративного кордону ВЕЗ "Крим" - пiдпадають пiд дiю абзацу восьмого частини першої статтi 13 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства";

(пiдпункт "б" пункту 7.4 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2018р. N 2293-VIII)

     в) мають право перетнути адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим" у випадках та за процедурою, передбаченими Конвенцiєю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про статус бiженцiв 1951 року.

     Стаття 8. Порядок надання державних гарантiй на територiї вiльної економiчної зони "Крим"

     8.1. Україна гарантує захист майнових i немайнових прав фiзичних та юридичних осiб на територiї ВЕЗ "Крим" згiдно iз законами України, у тому числi щодо захисту iноземних iнвестицiй.

     8.2. Державнi гарантiї за внутрiшнiми та зовнiшнiми мiсцевими запозиченнями (позиками) Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, а також осiб, якi мають мiсцезнаходження (проживання, перебування) на цiй територiї, не надаються. Порядок сплати (списання, продажу) ранiше гарантованого державою боргу Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя або осiб, якi перебувають на цiй територiї, у частинi, що залишається непогашеним станом на дату набрання чинностi цим Законом, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     8.3. На фiзичних осiб, якi проживають (перебувають) на територiї ВЕЗ "Крим" та мають громадянство iноземної держави або є особами без громадянства, не поширюються державнi гарантiї (пiльги, допомоги), встановленi законами України "Про державнi гарантiї вiдновлення заощаджень громадян України", "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" та iншими законами України.

     Стаття 9. Дiя валютного та платiжних режимiв у межах вiльної економiчної зони "Крим"

     9.1. На територiї ВЕЗ "Крим" може застосовуватися мультивалютний режим, за яким в оплату вартостi товарiв (робiт, послуг), що продаються (надаються) у межах ВЕЗ "Крим", приймається як гривня, так i валюти iноземних країн, включенi Нацiональним банком України до 1 - 2 груп Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв.

     Будь-якi безготiвковi платежi (перекази) з територiї ВЕЗ "Крим" на iншу територiю України чи з iншої територiї України на територiю ВЕЗ "Крим" здiйснюються виключно у гривнi або у вiльно конвертованiй валютi. Особливостi режиму таких платежiв (переказiв) встановлюються Нацiональним банком України.

     Операцiї, передбаченi пунктом 9.1 цiєї статтi, не потребують iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України, визначеної пунктом 4 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю".

     9.2. Фiзичнi особи мають право ввезти на територiю ВЕЗ "Крим" або вивезти з неї на iншу територiю України готiвковi кошти або банкiвськi метали на суму, встановлену Нацiональним банком України згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та вiдповiдно до вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму".

     9.3. На територiю ВЕЗ "Крим" поширюються норми Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" з урахуванням того, що:

     а) електроннi платiжнi засоби, емiтованi на територiї ВЕЗ "Крим", у тому числi як мобiльний платiжний iнструмент, не можуть використовуватися на iншiй територiї України з метою iнiцiювання будь-якого грошового переказу;

     б) електроннi платiжнi засоби, емiтованi внутрiшньодержавною платiжною системою або мiжнародними платiжними системами, можуть використовуватися на територiї ВЕЗ "Крим".

     9.4. Вимоги законодавства України щодо обов'язкового продажу надходжень (в тому числi виручки) в iноземнiй валютi не застосовуються до юридичних осiб (фiлiй, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб) з мiсцезнаходженням на територiї ВЕЗ "Крим".

     На операцiї, що здiйснюються мiж резидентами України та особами з мiсцезнаходженням на територiї ВЕЗ "Крим", а також на розрахунки за такими операцiями не поширюються норми Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi".

     Стаття 10. Застосування окремих норм регуляторного законодавства на територiї вiльної економiчної зони "Крим"

     10.1. Суб'єкти господарської дiяльностi з мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на територiї ВЕЗ "Крим" можуть набути статусу учасникiв закупiвлi, а товари (роботи, послуги), походженням з територiї ВЕЗ "Крим", можуть бути об'єктом закупiвель на загальних пiдставах згiдно iз Законом України "Про публiчнi закупiвлi", що здiйснюються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв.

(пункт 10.1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 114-IX)

     10.2. Закони України "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї", "Про захист економiчної конкуренцiї" поширюються на взаємовiдносини, що виникають мiж суб'єктами господарювання з мiсцезнаходженням на територiї ВЕЗ "Крим", та суб'єктами господарювання з мiсцезнаходженням на iншiй територiї України.

     10.3. Лiцензiї, виданi до набрання чинностi цим Законом суб'єктам господарської дiяльностi згiдно iз Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", Законом України "Про радiочастотний ресурс України", та/або сертифiкати, наданi згiдно iз Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю та сертифiкацiю", та/або дозволи, наданi згiдно iз Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi", дiють на територiї ВЕЗ "Крим" до закiнчення строку дiї цих лiцензiй, сертифiкатiв, дозволiв.

     Стаття 11. Особливостi трудових вiдносин на територiї вiльної економiчної зони "Крим"

     11.1. На громадян України, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї ВЕЗ "Крим" та/або перебувають у трудових вiдносинах з роботодавцем, який має мiсцезнаходження на територiї ВЕЗ "Крим", поширюються положення конвенцiй Мiжнародної органiзацiї працi, згода на обов'язковiсть яких надана Україною, принципи Тристоронньої декларацiї засад, котрi стосуються багатонацiональних корпорацiй та соцiальної полiтики 1977 року, а також законодавство України про працю.

     11.2. На територiї ВЕЗ "Крим":

     а) гарантується вiльна дiяльнiсть профспiлок i право на страйк згiдно iз Законом України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi". Профспiлка, що поширює свою дiяльнiсть на територiю ВЕЗ "Крим", може бути створена (її керiвнi органи розмiщенi) також за межами територiї ВЕЗ "Крим";

     б) дiють норми законiв України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)", "Про органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання, права i гарантiї їх дiяльностi" (з урахуванням того, що органiзацiя (об'єднання) роботодавцiв може бути створена (керiвнi органи розмiщенi) за межами територiї ВЕЗ "Крим"), "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

Роздiл II
ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 12. Особливостi функцiонування вiльної економiчної зони "Крим" пiд час тимчасової окупацiї її територiї

     12.1. Пункт 12.1 статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 685-VIII)

     12.2. Пункт 12.2 статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 685-VIII)

     12.3. Пiд час тимчасової окупацiї справляння податкiв i зборiв, єдиного соцiального внеску та застосування реєстраторiв розрахункових операцiй вiдносно територiї ВЕЗ "Крим" дiють з урахуванням того, що:

     1) загальнодержавнi податки i збори, визначенi статтею 9 Податкового кодексу України, статтею 271 Митного кодексу України, єдиний внесок, встановлений Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" та збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування, справляння якого здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування", не справляються з доходiв, отриманих юридичними особами (їх вiдокремленими пiдроздiлами) та фiзичними особами на тимчасово окупованiй територiї, операцiй та/або з iнших об'єктiв оподаткування (в тому числi об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням) на тимчасово окупованiй територiї.

     Особи, якi перебували на облiку в контролюючих органах або мали мiсцезнаходження (мiсце проживання) на територiї Автономної Республiки Крим або мiста Севастополя на початок тимчасової окупацiї, звiльняються вiд обов'язкiв сплати єдиного внеску, передбаченого Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" та виконання вимог Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" пiд час провадження їхньої пiдприємницької дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України.

     Такi особи мають право на добровiльну сплату єдиного внеску, передбаченого Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим органом з питань Криму.

     Особи, якi перебували на облiку в контролюючих органах або мали мiсцезнаходження (мiсце проживання) на територiї Автономної Республiки Крим або мiста Севастополя на початок тимчасової окупацiї, звiльняються вiд обов'язку подання до контролюючих органiв декларацiй (крiм митних декларацiй), звiтностi та iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв i зборiв протягом строку такої тимчасової окупацiї та пiсля її завершення;

     2) марки акцизного податку, що залишаються невикористаними станом на дату набрання чинностi цим Законом виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що були зареєстрованi на тимчасово окупованiй територiї до початку тимчасової окупацiї:

     а) або використовуються такими виробниками на iншiй територiї України за умови сплати належних сум акцизного податку;

     б) або у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, передаються iншим виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, зареєстрованим на iншiй територiї України. У цьому випадку такi iншi виробники вiдшкодовують витрати, понесенi на оплату вартостi виготовлення зазначених марок акцизного податку на погоджених мiж сторонами умовах, та сплачують належнi суми акцизного податку;

     в) або повертаються контролюючому органу - продавцю марок акцизного податку в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. У цьому випадку:

     сума сплаченого акцизного податку повертається такому виробнику алкогольних напоїв та тютюнових виробiв або за його бажанням враховується у зменшення його зобов'язань з акцизного податку в наступних податкових перiодах;

     витрати, понесенi на оплату вартостi виготовлення зазначених марок акцизного податку, не вiдшкодовуються;

     контролюючий орган приймає рiшення про знищення таких марок акцизного податку або про їх видачу iншим виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, зареєстрованим на iншiй територiї України, без справляння плати за виготовлення таких марок. Порядок знищення або видачi таких марок акцизного збору встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим органом з питань Криму;

     3) з 1 червня 2014 року вважається анульованою податкова реєстрацiя осiб, якi станом на 31 травня 2014 року мали мiсцезнаходження (мiсце проживання) та перебували на облiку в контролюючих органах на територiї Автономної Республiки Крим або мiста Севастополя.

     Така податкова реєстрацiя може бути вiдновленою пiсля евакуацiї особи на iншу територiю України згiдно iз статтею 15 цього Закону у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування, або внаслiдок завершення строку тимчасової окупацiї;

     4) у разi ввезення на iншу територiю України тютюнових виробiв або алкогольних напоїв, що були виробленi на тимчасово окупованiй територiї до набрання чинностi цим Законом, платник податку подає контролюючому органу разом з iншими документами, передбаченими Митним кодексом України, примiрник заявки-розрахунку з вiдмiткою продавця марок акцизного податку про сплату виробником сум податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, до вiдповiдного бюджету в повному обсязi та/або примiрник заявки-розрахунку з вiдмiткою продавця марок акцизного податку про сплату платником податку сум податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, до державного бюджету в повному обсязi;

     5) для отримання права на податкову соцiальну пiльгу, передбачену статтею 169 Податкового кодексу України, фiзична особа-резидент зобов'язана задекларувати доходи, що мають джерело походження з територiї ВЕЗ "Крим", та подати декларацiю про вiдсутнiсть громадянства держави-окупанта;

     6) будь-якi податки, збори (обов'язковi платежi), стягнутi на територiї ВЕЗ "Крим", не змiнюють розмiр податкових зобов'язань з податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), нарахованих (що пiдлягають стягненню) на iншiй територiї України;

     7) будь-якi доходи з джерелом їхнього походження з територiї ВЕЗ "Крим", одержанi фiзичною, юридичною особами, прирiвняними до резидентiв, оподатковуються за правилами, встановленими для iноземних доходiв;

     8) пiд час тимчасової окупацiї норми пункту 5.11 статтi 5 цього Закону не застосовуються;

     9) будь-якi доходи з джерелом їхнього походження з iншої територiї України, що нараховуються (виплачуються) на користь осiб, прирiвняних до нерезидентiв, оподатковуються за правилами, встановленими для їхньої виплати (репатрiацiї) за кордон України;

     10) платники податку на прибуток пiдприємств, якi мають вiдокремленi пiдроздiли на територiї ВЕЗ "Крим", та платники зазначеного податку iз мiсцезнаходженням на територiї ВЕЗ "Крим", якi мають вiдокремленi пiдроздiли на iншiй територiї України, не можуть сплачувати податок на прибуток пiдприємств на консолiдованiй основi;

     11) до платникiв податкiв, якi станом на початок тимчасової окупацiї мали мiсцезнаходження на територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, не застосовуються починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому розпочалася тимчасова окупацiя, фiнансовi та штрафнi санкцiї за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильностi заповнення податкових декларацiй (податкової звiтностi) та повноти сплати сум податкiв i зборiв;

(пiдпункт 11 пункту 12.3 статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 15.09.2015р. N 685-VIII)

     12) зупиняється застосування до платникiв податкiв iз мiсцезнаходженням на територiї ВЕЗ "Крим" норм статей 59, 60, 87 - 101, 124, 126 i 129 Податкового кодексу України.

     Податкова iнформацiя про суми податкового боргу платникiв податкiв iз мiсцезнаходженням на територiї ВЕЗ "Крим" зберiгається та опрацьовується в iнформацiйних базах контролюючих органiв в окремому (позабалансовому) порядку.

     12.4. Пiд час тимчасової окупацiї поставки товарiв на територiю (з територiї) ВЕЗ "Крим" здiйснюються з урахуванням того, що:

     1) митнi формальностi, пов'язанi з поставками товарiв, перемiщенням транспортних засобiв комерцiйного призначення та фiзичних осiб через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим", здiйснюються у вiдповiдних контрольних пунктах в'їзду-виїзду, в яких утворюються пiдроздiли митних органiв, а для поставки товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередач, - у мiсцях, визначених статтею 231 та частиною п'ятою статтi 247 Митного кодексу України;

(пiдпункт 1 пункту 12.4 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2) на товари, що ввозяться з територiї ВЕЗ "Крим" на iншу територiю України, за бажанням продавця (виробника, постачальника) видається сертифiкат походження у порядку, визначеному роздiлом II Митного кодексу України, з урахуванням Протоколу I до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, 2014 року (з моменту набрання чинностi), Угоди про Правила визначення країни походження товарiв у Спiвдружностi Незалежних Держав 2009 року (крiм товарiв, що призначенi для вивезення до держави-окупанта) та iнших мiжнародних договорiв України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України.

     Передумовою отримання сертифiката або iнших документiв про походження товару з України є надання належних документiв згiдно iз законодавством.

     Митне оформлення товарiв, що були ввезенi з територiї ВЕЗ "Крим" на iншу територiю України та вивозяться за межi митної територiї України як товари українського походження, здiйснюється вiдповiдно до Митного кодексу України на iншiй (крiм окупованої) територiї України з обов'язковим наданням митницi документiв, що пiдтверджують походження товарiв з України, передбачених роздiлом II Митного кодексу України та/або вiдповiдною мiжнародною угодою.

     Перевiрка даних, зазначених у поданiй документацiї, може бути здiйснена митними органами України в порядку та у випадках, передбачених Митним кодексом України та/або вiдповiдною мiжнародною угодою;

     3) норми частини другої статтi 130, частини третьої статтi 131, частини четвертої статтi 136, статей 137 - 139, частини сьомої статтi 430, статтi 432, пунктiв 2, 4 i 5 частини першої статтi 433, частин третьої та п'ятої статтi 434, статтi 435, 436 Митного кодексу України не застосовуються на територiї ВЕЗ "Крим";

     4) Кабiнет Мiнiстрiв України має право тимчасово обмежити поставки окремих товарiв (робiт, послуг) та/або пiд окремими (всiма) митними режимами з тимчасово окупованої територiї на iншу територiю України та/або з iншої територiї України на тимчасово окуповану територiю.

     Таке рiшення:

     а) приймається виключно з метою забезпечення безпеки держави, збереження громадського порядку та охорони здоров'я населення України;

     б) набирає чинностi не ранiше нiж через 30 календарних днiв пiсля його оприлюднення;

     в) не може призводити до порушення норм Закону України "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї", iншого антимонопольного законодавства України у частинi, що поширюється на покупцiв таких товарiв (робiт, послуг) на iншiй територiї України;

     5) поставка товарiв з територiї ВЕЗ "Крим" на iншу територiю України з метою їх вiльного обiгу здiйснюється у митному режимi iмпорту iз застосуванням норм законодавства України про перевiрку рiвня iонiзуючого випромiнювання, фiтосанiтарний, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, iнших заходiв тарифного i нетарифного регулювання, з урахуванням положень статтi 6 цього Закону.

(абзац перший пiдпункту 5 пункту 12.4 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Поставка товарiв, що мають митний статус українських товарiв, з iншої територiї України на територiю ВЕЗ "Крим" прирiвнюється до митного режиму експорту, в тому числi для цiлей тарифного та нетарифного регулювання;

     6) товари, що перебували на територiї ВЕЗ "Крим" на день набрання чинностi цим Законом, набувають митного статусу iноземних товарiв з урахуванням положень статтi 6 цього Закону.

     12.5. Фiзичнi особи (iноземцi, особи без громадянства, громадяни України), якi мають мiсце проживання на тимчасово окупованiй територiї України, у тому числi тi, що тимчасово перебувають на iншiй територiї України, а також юридичнi особи та їх вiдокремленi пiдроздiли iз мiсцезнаходженням на тимчасово окупованiй територiї України для цiлей здiйснення митних формальностей визнаються нерезидентами.

     12.6. Пiд час тимчасової окупацiї фiзична особа може перетнути адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим" з урахуванням того, що:

     1) порядок перетину фiзичними особами адмiнiстративного кордону ВЕЗ "Крим" встановлюється з урахуванням Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України";

     2) норми мiжнародних угод, укладених мiж компетентними органами України та iнших країн про використання нацiональних (внутрiшнiх) документiв для в'їзду, виїзду i пересування фiзичними особами територiєю договiрних сторiн, не поширюються на тимчасово окуповану територiю України;

     3) паспорт або iнший проїзний документ особи, який був виданий компетентним органом держави-окупанта на територiї тимчасово окупованої територiї України, чи фiзичної особи, яка постiйно проживає або тимчасово перебуває на такiй окупованiй територiї, вважається недiйсним (не дає права) на перетин адмiнiстративного кордону ВЕЗ "Крим" та державного кордону України;

     4) на адмiнiстративному кордонi ВЕЗ "Крим" запроваджується тимчасовий прикордонний контроль.

     12.7. Пiд час тимчасової окупацiї порядок надання державних гарантiй на територiї ВЕЗ "Крим" дiє з урахуванням того, що:

     1) закони України "Про державнi гарантiї вiдновлення заощаджень громадян України", "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" та iншi законодавчi акти України, якi передбачають надання дотацiй, субсидiй, iнших грошових виплат за рахунок бюджетiв, фондiв державного соцiального страхування (забезпечення), Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, отримання податкової соцiальної пiльги, а також пiльг i компенсацiй, визначених статтею 14 цього Закону:

     а) поширюються на громадян України, якi не мають одночасно громадянства держави-окупанта;

     б) надаються на iншiй територiї України у разi дотримання визначених законодавством процедур за умови пред'явлення дiйсного паспорта громадянина України та особистої декларацiї про вiдсутнiсть громадянства держави-окупанта;

     2) до громадянина України, який особисто декларує вiдсутнiсть громадянства держави-окупанта, але фактично має таке громадянство на час отримання державних гарантiй, застосовується юридична вiдповiдальнiсть, встановлена законами України за неправомiрне (незаконне) отримання вiдповiдних виплат (пiльг, компенсацiй).

     12.8. Пiд час режиму тимчасової окупацiї валютний та платiжний режими дiють з урахуванням того, що:

     1) система електронних платежiв Нацiонального банку України та внутрiшньодержавнi платiжнi системи, платiжними органiзацiями яких є резиденти України, не застосовуються на тимчасово окупованiй територiї України;

     2) перемiщення готiвкової валюти держави-окупанта через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим" забороняється, за винятком її перемiщення фiзичними особами в сумi, що не перевищує в еквiвалентi 10000 гривень, за умови усного декларування посадовiй особi митницi;

     3) залучення на територiї України вкладiв (депозитiв) та/або надання позик (кредитiв), виражених у валютi держави-окупанта, забороняється;

     4) Нацiональний банк України може встановити особливий порядок ввезення на територiю України готiвкової валюти держави-окупанта через iншi дiлянки державного кордону України та/або особливий порядок обмiну валюти держави-окупанта на гривню на iншiй територiї України, обмежити чи заборонити такий обмiн на строк тимчасової окупацiї;

     5) валютний резерв України не може мiстити валюту, емiтовану державою-окупантом, або цiннi папери (iншi борговi iнструменти), вираженi у валютi держави-окупанта.

     12.9. Пiд час тимчасової окупацiї норми регуляторного законодавства на територiї ВЕЗ "Крим" застосовуються з урахуванням того, що:

     1) лiцензiї, наданi суб'єктам господарської дiяльностi до набрання чинностi Законом України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" згiдно iз Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", та/або сертифiкати, наданi згiдно iз Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю", та/або дозволи, наданi згiдно iз Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi":

     а) вважаються дiйсними на тимчасово окупованiй територiї України;

     б) можуть використовуватися для проведення господарської (пiдприємницької) дiяльностi на iншiй територiї України до закiнчення строку їх дiї;

     в) не можуть бути продовженими вiдповiдно до законодавства України, крiм випадкiв, коли до закiнчення строку дiї таких лiцензiй (дозволiв) втрачає чиннiсть Закон України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України". Зазначене положення не поширюється на порядок продовження, переоформлення сертифiкатiв та продовження строку дiї спецiальних дозволiв на користування надрами, наданих Державному акцiонерному товариству "Чорноморнафтогаз" на дiлянки, розташованi на тимчасово окупованiй територiї України;

(пiдпункт "в" пiдпункту 1 пункту 12.9 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2018р. N 2320-VIII)

     г) можуть бути зупиненi (анульованi, вiдкликанi, скасованi) на пiдставах, установлених законодавством України. Якщо згiдно iз законодавством для цього вимагається рiшення суду, такий суд має знаходитися на iншiй (неокупованiй) територiї України.

     Лiцензiї на експорт товарiв, виданi вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зареєстрованим на територiї ВЕЗ "Крим", вважаються анульованими для здiйснення ними лiцензованої дiяльностi з дня набрання чинностi цим Законом.

     Лiцензiї та дозволи на здiйснення видiв дiяльностi, визначених статтею 404 Митного кодексу України, виданi митними органами пiдприємствам, вважаються анульованими для здiйснення ними лiцензованої (дозвiльної) дiяльностi на територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя з дня набрання чинностi цим Законом.

(абзац сьомий пiдпункту 1 пункту 12.9 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Лiцензiї на здiйснення видiв дiяльностi, визначених Законом України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", виданi податковими органами суб'єктам господарської дiяльностi, можуть використовуватися для проведення господарської (пiдприємницької) дiяльностi до закiнчення строку їх дiї за умови сплати чергового платежу за такi лiцензiї.

(абзац восьмий пiдпункту 1 пункту 12.9 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Спецiальнi дозволи на користування надрами, наданi Державному акцiонерному товариству "Чорноморнафтогаз" на дiлянки, розташованi на тимчасово окупованiй територiї України, вважаються такими, строк дiї яких продовжено на перiод тимчасової окупацiї України, про що дозвiльнi органи протягом трьох днiв вносять вiдомостi до вiдповiдного реєстру документiв дозвiльного характеру;

(пiдпункт 1 пункту 12.9 статтi 12 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 13.03.2018р. N 2320-VIII)

     2) Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення про особливостi застосування норм цього пункту з урахуванням того, що будь-який спiр мiж Україною та державою-окупантом передається до суду, створеного за законодавством нейтральної країни та/або пiд егiдою Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

     12.10. На тимчасово окупованiй територiї України:

     а) обов'язки з дотримання прав людини покладаються на державу-окупанта згiдно iз Женевськими конвенцiями 1949 року та Додатковими протоколами 1977 року;

     б) особа звiльняється вiд обов'язку отримання дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства, передбаченого Законом України "Про зайнятiсть населення";

     в) особа не несе юридичної вiдповiдальностi за невиплату або за затримку виплати заробiтної плати працiвникам, передбаченої законодавством України, якщо така невиплата (затримка) виникла внаслiдок тимчасової окупацiї (обставин непереборної дiї).

     12.11. Пiд час тимчасової окупацiї:

     а) суб'єкти господарської дiяльностi з мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на територiї ВЕЗ "Крим" та суб'єкти господарської дiяльностi з мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на iншiй територiї України укладають договори на пiдставi використання норм права України та пункту 9.1 статтi 9 цього Закону;

     б) суперечки мiж суб'єктами господарської дiяльностi з мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на територiї ВЕЗ "Крим" та суб'єктами господарської дiяльностi з мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на iншiй територiї України, не врегульованi шляхом переговорiв, пiдсуднi судам України або, за домовленiстю сторiн, Мiжнародному комерцiйному арбiтражному суду при Торгово-промисловiй палатi України та Морськiй арбiтражнiй комiсiї при Торгово-промисловiй палатi України;

     в) торгово-промисловi палати України засвiдчують наявнiсть обставин непереборної дiї (форс-мажору) вiдповiдно до умов договорiв мiж суб'єктами господарської дiяльностi з мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на територiї ВЕЗ "Крим" та суб'єктами господарської дiяльностi з мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на iншiй територiї України, якщо iнший порядок засвiдчення наявностi таких обставин непереборної дiї (форс-мажору) не встановлено мiжнародними договорами України.

     Стаття 13. Операцiї з об'єктами права приватної, державної та комунальної власностi на тимчасово окупованiй територiї України

     13.1. Об'єкти права приватної, державної та комунальної власностi, що розташованi (знаходяться) на тимчасово окупованiй територiї України, залишаються у власностi осiб, якi мали такi об'єкти у власностi (користуваннi) на початок тимчасової окупацiї.

     13.2. Протягом строку тимчасової окупацiї:

     а) передача права приватної власностi на об'єкти, що розташованi (знаходяться) на тимчасово окупованiй територiї України, пiдлягає реєстрацiї на iншiй територiї України згiдно з правилами, встановленими законодавством України;

     б) приватизацiя об'єктiв державної та комунальної власностi здiйснюється згiдно iз Законом України "Про приватизацiю державного майна" та законодавством України про приватизацiю комунального майна;

     в) будь-якi правочини iз землями, що розташованi (знаходяться) в межах тимчасово окупованої територiї України, здiйснюються за правилами, встановленими Земельним кодексом України та iншим законодавством України щодо вiдчуження (продажу, оренди) землi на територiї України.

     13.3. Протягом тимчасової окупацiї не дозволяється здiйснення будь-яких правочинiв з об'єктами власностi, зазначеними у пунктi 13.1 цiєї статтi, якщо їх стороною є особа, яка знаходиться у власностi або перебуває пiд контролем держави-окупанта. Термiн "контроль" вживається у значеннi, визначеному пунктом 17 частини першої статтi 1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     13.4. Будь-якi договори, укладенi всупереч вимогам цiєї статтi, вважаються юридично нiкчемними з дня їх укладення та не пiдлягають виконанню.

     Стаття 14. Евакуацiя громадян з тимчасово окупованої територiї України

     14.1. Визначення правового статусу та забезпечення прав внутрiшньо перемiщених осiб з тимчасово окупованої територiї Автономної Республiки Крим здiйснюються у порядку, визначеному Законом України "Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб".

     14.2. Упродовж строку тимчасової окупацiї внутрiшньо перемiщена особа з тимчасово окупованої територiї Автономної Республiки Крим звiльняється вiд обов'язку погашення основної суми iпотечного кредиту та нарахованих вiдсоткiв за ним, якщо об'єктом iпотеки є майно, розташоване (зареєстроване) на територiї, що пiсля укладення такого iпотечного договору була тимчасово окупована. Нацiональний банк України приймає рiшення про змiну класифiкацiї таких iпотечних кредитiв або iншi рiшення з метою недопущення погiршення лiквiдностi (фiнансового стану) кредитора.

     Норми цього пункту не поширюються на нерухоме житлове майно, загальна площа якого перевищує показники, встановленi статтею 265 Податкового кодексу України.

     На громадянина України, який виїжджає з тимчасово окупованої територiї Автономної Республiки Крим за межi державного кордону України на мiсце постiйного проживання або змiнює своє громадянство, не поширюються норми цього пункту.

(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 20.10.2014р. N 1706-VII)

     Стаття 15. Евакуацiя бiзнесу з тимчасово окупованої територiї України

     15.1. Будь-якiй юридичнiй особi - резиденту України, яка змiнює (змiнила) своє мiсцезнаходження з тимчасово окупованої територiї на iншу територiю України:

     а) списується податковий борг, суми розстрочених (вiдстрочених) грошових зобов'язань за будь-якими податками (зборами, обов'язковими платежами), що виникли з моменту тимчасової окупацiї.

     До платникiв податкiв, якi станом на початок тимчасової окупацiї мали мiсцезнаходження на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя, починаючи з 1 числа мiсяця, на який припадає початок тимчасової окупацiї, не застосовуються фiнансовi санкцiї, штрафнi санкцiї та пеня за порушення порядку подання, обчислення, правильностi заповнення податкових декларацiй та повноти сплати сум податкiв i зборiв, допущенi пiд час здiйснення господарської дiяльностi на територiї Автономної Республiки Крим i мiста Севастополя;

     б) надається звiльнення вiд будь-якого оподаткування (у тому числi згiдно iз статтею 271 Митного кодексу України) основних засобiв i малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що належать юридичним особам, якi переносять мiсце своєї дiяльностi з тимчасово окупованої територiї на iншу територiю України, та вивозяться для подальшого використання у господарськiй дiяльностi, за умови, що такi основнi засоби перебували на балансi пiдприємства станом на 1 сiчня 2014 року у вiльному обiгу на територiї України.

     Такi основнi засоби можуть бути вiдчуженими до їх введення в експлуатацiю за новим мiсцем розташування на iншiй територiї України чи протягом 12 мiсяцiв пiсля такого введення в експлуатацiю за умови сплати податкiв, зборiв згiдно iз статтею 30 Податкового кодексу України;

     в) дозволяється включити до складу витрат з метою оподаткування податком на прибуток пiдприємств:

     пiдтвердженi належним чином витрати, понесенi у зв'язку з евакуацiєю основних засобiв та запасiв з тимчасово окупованої територiї на iншу територiю України;

     100 вiдсоткiв амортизацiї основних засобiв, що евакуюються з тимчасово окупованої територiї України та були введенi в експлуатацiю на iншiй територiї України.

     15.2. На тимчасово окупованiй територiї України права на цiннi папери i права за цiнними паперами емiтентiв охороняються та облiковуються згiдно iз законодавством України, з урахуванням того, що:

     а) набуття i припинення прав на цiннi папери i прав за цiнними паперами емiтентiв на тимчасово окупованiй територiї України, а також їхнє обтяження зобов'язаннями чи обмеження в обiгу пiдлягають реєстрацiї на iншiй територiї України у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     б) депозитарнi установи, якi були зареєстрованi на тимчасово окупованiй територiї України, зобов'язанi пройти спрощену процедуру перереєстрацiї на iншiй територiї України у порядку та строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Лiцензiя депозитарної установи, що не пройшла таку спрощену процедуру перереєстрацiї у встановлений строк, вважається анульованою;

     в) переказ цiнних паперiв та/або прав на цiннi папери чи прав за цiнними паперами, якщо їхнiм одержувачем є особа, яка знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованiй територiї України, здiйснюється пiсля повної оплати цих цiнних паперiв;

     г) особливостi обiгу цiнних паперiв, здiйснення депозитарної дiяльностi та дiяльностi емiтентiв цiнних паперiв, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї України, визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Протягом тимчасової окупацiї:

     а) Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право зупинити внесення змiн до системи депозитарного облiку щодо цiнних паперiв емiтентiв, зареєстрованих на тимчасово окупованiй територiї України, або власникiв цiнних паперiв, депозитарний облiк яких ведеться депозитарними установами на тимчасово окупованiй територiї України, зокрема у разi виявлення порушень норм цього Закону;

     б) забороняється проведення на тимчасово окупованiй територiї України загальних зборiв акцiонерiв i власникiв корпоративних прав та iнших засiдань органiв управлiння акцiонерних та iнших господарських товариств;

     в) розрахунок за правочинами щодо цiнних паперiв (переказу цiнних паперiв та/або прав на цiннi папери чи прав за цiнними паперами), якщо їхнiм набувачем є особа, яка розташована (знаходиться) на тимчасово окупованiй територiї України, здiйснюється за принципом поставки проти оплати, передбаченим у пунктi 18 статтi 1 Закону України "Про депозитарну систему України".

     15.3. На тимчасово окупованiй територiї України забороняється будь-яка дiяльнiсть операторiв державних лотерей.

     Особа позбавляється лiцензiї на випуск i проведення лотерей, якщо вона пiдпадає пiд дiю закону щодо встановлення санкцiй.

Роздiл III
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Закон України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" дiє у частинi, що не суперечить нормам цього Закону.

     3. Iншi закони України дiють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим".

     5. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) роздiл VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16. Установити, що на перiод дiї Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" норми цього Кодексу, що поширюються на Автономну Республiку Крим та мiсто Севастополь, застосовуються в особливому порядку";

     2) пiдроздiл 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктом 26 такого змiсту:

     "26. На перiод дiї Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" цей Кодекс застосовується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України";

     3) роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51. На перiод дiї законiв України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" та "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" норми цього Кодексу застосовуються з урахуванням цих законiв";

     4) пункт 1 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 892) доповнити словами "та втрачає чиннiсть з моменту повернення тимчасово окупованої територiї пiд загальну юрисдикцiю України за умови попереднього i повного вiдшкодування збиткiв, нанесених внаслiдок такої тимчасової окупацiї, у тому числi моральних збиткiв примусово перемiщених осiб";

     5) пiдпункт 5 пункту 5 роздiлу III втратив чиннiсть з 07.02.2019р.

(у зв'язку з втратою чинностi Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93р. N 15-93 згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     6) частину першу статтi 11 Закону України "Про торгово-промисловi палати в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52) пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Торгово-промислова палата України та торгово-промисловi палати України залучаються до надання експертних висновкiв про походження товарiв в тих випадках, коли вiдповiдно до мiжнародних договорiв України повноваження видачi сертифiкатiв походження товарiв наданi митному органу, якщо iнше не визначено такими мiжнародними договорами. Порядок надання експертних висновкiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - сiмнадцятим;

     7) у Законi України "Про державнi лотереї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 30, ст. 369):

     частину першу статтi 8 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) оператор лотерей не вiдповiдає вимогам, встановленим Законом України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України";

     частину п'яту статтi 13 доповнити словами "та Закону України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України";

     8) роздiл VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 93 такого змiсту:

     "93. Тимчасово на перiод дiї особливого правового режиму, визначеного Законом України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України", зупиняється застосування до платникiв єдиного внеску iз мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на тимчасово окупованiй територiї України норм статей 25 i 26 цього Закону.

     Податкова iнформацiя про суми недоїмки платникiв єдиного внеску, визначених абзацом першим цього пункту, зберiгається та опрацьовується в iнформацiйних базах контролюючих органiв в окремому (позабалансовому) порядку".

     6. Протягом 30 днiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) Кабiнету Мiнiстрiв України:

     прийняти нормативно-правовi акти, що випливають з цього Закону, та нотифiкувати заiнтересованi сторони про особливий порядок перетину адмiнiстративного кордону ВЕЗ "Крим", у тому числi пiд час тимчасової окупацiї;

     прийняти рiшення про захист прав споживачiв у зв'язку з можливим анулюванням лiцензiї на випуск i проведення лотерей, що не вiдповiдає вимогам цього Закону;

     прийняти рiшення про встановлення правил розрахунку, надання пiльг, передбачених пiдпунктом 14.3 статтi 14 цього Закону;

     2) Нацiональному банку України, центральним органам виконавчої влади, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку прийняти вiдповiднi акти, що випливають з норм цього Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 серпня 2014 року
N 1636-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.