ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 5 березня 2015 року N 245-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 921-VIII,
вiд 26 сiчня 2016 року N 936-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1972-VIII,
вiд 19 грудня 2017 року N 2249-VIII,
вiд 8 лютого 2018 року N 2279-VIII,
вiд 5 грудня 2019 року N 341-IX,
Виборчим кодексом України
вiд 19 грудня 2019 року N 396-IX,
Законами України
вiд 16 сiчня 2020 року N 474-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX

(У текстi Закону слова "дитина-iнвалiд" та "iнвалiд" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "дитина з iнвалiднiстю" та "особа з iнвалiднiстю" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 19 грудня 2017 року N 2249-VIII)

     Цей Закон вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановлює гарантiї дотримання прав, свобод та законних iнтересiв внутрiшньо перемiщених осiб.

     Стаття 1. Поняття внутрiшньо перемiщеної особи

     1. Внутрiшньо перемiщеною особою є громадянин України, iноземець або особа без громадянства, яка перебуває на територiї України на законних пiдставах та має право на постiйне проживання в Українi, яку змусили залишити або покинути своє мiсце проживання у результатi або з метою уникнення негативних наслiдкiв збройного конфлiкту, тимчасової окупацiї, повсюдних проявiв насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацiй природного чи техногенного характеру.

(абзац перший частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Зазначенi обставини вважаються загальновiдомими i такими, що не потребують доведення, якщо iнформацiя про них мiститься в офiцiйних звiтах (повiдомленнях) Верховного Комiсара Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з прав людини, Органiзацiї з безпеки та спiвробiтництва в Європi, Мiжнародного Комiтету Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розмiщених на веб-сайтах зазначених органiзацiй, або якщо щодо таких обставин уповноваженими державними органами прийнято вiдповiднi рiшення.

     2. Адресою покинутого мiсця проживання внутрiшньо перемiщеної особи в розумiннi цього Закону визнається адреса мiсця проживання особи на момент виникнення обставин, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Стаття 2. Гарантiї дотримання прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб

     1. Україна вживає всiх можливих заходiв, передбачених Конституцiєю та законами України, мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, щодо запобiгання виникненню передумов вимушеного внутрiшнього перемiщення осiб, захисту та дотримання прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб, створення умов для добровiльного повернення таких осiб до покинутого мiсця проживання або iнтеграцiї за новим мiсцем проживання в Українi.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Стаття 3. Захист вiд примусового внутрiшнього перемiщення та примусового повернення на попереднє мiсце проживання

     1. Громадянин України, iноземець або особа без громадянства, яка перебуває на територiї України на законних пiдставах та має право на постiйне проживання в Українi, за обставин, визначених у статтi 1 цього Закону, має право на захист вiд примусового внутрiшнього перемiщення або примусового повернення на покинуте мiсце проживання.

(частина перша статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Стаття 4. Облiк внутрiшньо перемiщених осiб

     1. Факт внутрiшнього перемiщення пiдтверджується довiдкою про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи, що дiє безстроково, крiм випадкiв, передбачених статтею 12 цього Закону.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Кожна дитина, у тому числi яка прибула без супроводження батькiв, iнших законних представникiв, отримує довiдку про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи.

(частину першу статтi 4 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     2. Пiдставою для взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи є проживання на територiї, де виникли обставини, зазначенi в статтi 1 цього Закону, на момент їх виникнення.

(частина друга статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     3. Для отримання довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи така особа звертається iз заявою до структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад за мiсцем проживання у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферах соцiального захисту, соцiального обслуговування населення, волонтерської дiяльностi, з питань сiм'ї та дiтей, оздоровлення та вiдпочинку дiтей, а також захисту прав депортованих за нацiональною ознакою осiб, якi повернулися в Україну.

(абзац другий частини третьої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 341-IX)
(частина третя статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     4. Заява подається внутрiшньо перемiщеною особою, у тому числi неповнолiтнiми дiтьми, особисто, а малолiтнiми дiтьми, недiєздатними особами або особами, дiєздатнiсть яких обмежено, - через законного представника (далi - заявник).

     Вiд iменi малолiтньої дитини, яка прибула без супроводження законних представникiв, таку заяву може подати її родич (баба, дiд, прабаба, прадiд, повнолiтнi брат або сестра, тiтка, дядько) або вiтчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.

     Вiд iменi малолiтньої дитини, яка прибула без супроводження законних представникiв або осiб, зазначених в абзацi другому цiєї частини, таку заяву подає представник органу опiки та пiклування за мiсцем перебування такої дитини.

     Вiд iменi дитини, влаштованої до дитячого закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соцiального захисту дiтей на повне державне забезпечення, таку заяву подає керiвник вiдповiдного закладу.

     Заява пiдписується заявником або особою, зазначеною в абзацах другому - четвертому цiєї частини, яка дає згоду на обробку, використання, зберiгання його персональних даних та персональних даних особи, вiд iменi якої подається заява.

(частина четверта статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     5. Студенти, якi здобували певний освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень та мали реєстрацiю мiсця проживання в гуртожитках, пiсля зняття з реєстрацiї мають право на отримання довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи у випадку, якщо не бажають повернутися до попереднього мiсця проживання через обставини, зазначенi у статтi 1 цього Закону.

     6. Частину шосту статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     7. Разом iз заявою заявник подає документ, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України, або документ, що посвiдчує особу та пiдтверджує її спецiальний статус, або свiдоцтво про народження дитини.

(абзац перший частини сьомої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     У разi наявностi в документi, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України, або документi, що посвiдчує особу та пiдтверджує її спецiальний статус, вiдмiтки про реєстрацiю мiсця проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення у зв'язку з обставинами, визначеними у статтi 1 цього Закону, довiдка про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи або рiшення про вiдмову у видачi довiдки з обов'язковим зазначенням пiдстави вiдмови, пiдписане керiвником уповноваженого органу, видається заявнику в день подання заяви.

     У разi вiдсутностi в документi, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України, або документi, що посвiдчує особу та пiдтверджує її спецiальний статус, вiдмiтки про реєстрацiю мiсця проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення у зв'язку з обставинами, визначеними у статтi 1 цього Закону, заявник надає докази, що пiдтверджують факт проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрiшнє перемiщення, визначених статтею 1 цього Закону (вiйськовий квиток з вiдомостями про проходження вiйськової служби, трудова книжка iз записами про здiйснення трудової дiяльностi, документ, що пiдтверджує право власностi на рухоме або нерухоме майно, свiдоцтво про базову загальну середню освiту, атестат про повну загальну середню освiту, документи про професiйно-технiчну освiту, документ про вищу освiту (науковий ступiнь), довiдку з мiсця навчання, рiшення районної, районної у мiстi Києвi чи Севастополi державної адмiнiстрацiї, виконавчого органу мiської чи районної у мiстi ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сiм'ю, дитячий будинок сiмейного типу, встановлення опiки чи пiклування, медичнi документи, фотографiї, вiдеозаписи тощо).

(абзац третiй частини сьомої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     У передбаченому абзацом третiм цiєї частини випадку уповноважений орган, визначений частиною третьою цiєї статтi, зобов'язаний розглянути заяву про отримання довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи протягом 15 робочих днiв та прийняти рiшення про видачу заявнику довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи або про вiдмову у видачi довiдки з обов'язковим зазначенням пiдстави вiдмови, яке пiдписується керiвником цього органу.

     8. У разi подання заяви законним представником особи додатково подаються:

     документ, що посвiдчує особу законного представника;

     документ, що пiдтверджує повноваження особи як законного представника, крiм випадкiв, коли законними представниками є батьки (усиновлювачi);

     у разi необхiдностi - свiдоцтво про народження дитини.

     У разi подання заяви особою, зазначеною в абзацах другому - четвертому частини четвертої цiєї статтi, додатково подаються:

(частину восьму статтi 4 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     документ, що посвiдчує особу заявника;

(частину восьму статтi 4 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     документи, що пiдтверджують родиннi стосунки мiж дитиною i заявником;

(частину восьму статтi 4 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     документ, що пiдтверджує повноваження представника органу опiки та пiклування або керiвника дитячого закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соцiального захисту дiтей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченнi, та документ, що пiдтверджує факт зарахування дитини до цього закладу.

(частину восьму статтi 4 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     9. Порядок збирання та оброблення даних, оформлення i видачi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи та форма її зразка затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     10. Заявнику може бути вiдмовлено у видачi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи, якщо:

     1) вiдсутнi обставини, що спричинили внутрiшнє перемiщення, визначенi у статтi 1 цього Закону;

     2) у державних органiв наявнi вiдомостi про подання завiдомо неправдивих вiдомостей для отримання довiдки;

     3) заявник втратив документи, що посвiдчують його особу, до їх вiдновлення;

     4) у заявника немає вiдмiтки про реєстрацiю мiсця проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення, та вiдсутнi докази, що пiдтверджують факт проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення, визначенi частиною сьомою цiєї статтi;

     5) докази, наданi заявником для пiдтвердження факту проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення у зв'язку з обставинами, визначеними у статтi 1 цього Закону, не доводять факту проживання заявника на територiї зазначеної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

     Особа має право звернутися iз заявою повторно, якщо у неї з'явилися пiдстави, визначенi у статтi 1 цього Закону, або усунутi пiдстави для вiдмови у видачi довiдки, передбаченi цiєю статтею, чи оскаржити рiшення про вiдмову у видачi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи до суду.

     11. У разi втрати або псування довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи замiсть неї безоплатно видається дублiкат.

(частину сьому - п'ятнадцяту статтi 4 замiнено частинами сьомою - одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Стаття 41. Єдина iнформацiйна база даних про внутрiшньо перемiщених осiб

     1. Єдина iнформацiйна база даних про внутрiшньо перемiщених осiб створюється з метою облiку таких осiб.

     2. Порядок створення, ведення та доступу до вiдомостей Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферах соцiального захисту, соцiального обслуговування населення, волонтерської дiяльностi, з питань сiм'ї та дiтей, оздоровлення та вiдпочинку дiтей, а також захисту прав депортованих за нацiональною ознакою осiб, якi повернулися в Україну, є вiдповiдальним за забезпечення формування та ведення Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб.

(абзац другий частини другої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 341-IX)
(Закон доповнено статтею 41 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Стаття 5. Реєстрацiя мiсця проживання внутрiшньо перемiщеної особи

     1. Довiдка про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи засвiдчує мiсце проживання внутрiшньо перемiщеної особи на перiод наявностi пiдстав, зазначених у статтi 1 цього Закону.

     2. Частину другу статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     2. Адресою фактичного мiсця проживання внутрiшньо перемiщеної особи може бути адреса вiдповiдного мiсця компактного поселення внутрiшньо перемiщених осiб (адреса мiстечка iз збiрних модулiв, гуртожитку, оздоровчого табору, будинку вiдпочинку, санаторiю, пансiонату, готелю тощо).

(в статтю 5 включено частину другу згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1972-VIII)

     3. Частину третю статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     4. Частину четверту статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     5. Частину п'яту статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     6. Частину шосту статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Стаття 6. Забезпечення прав внутрiшньо перемiщених осiб на отримання документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, або документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус

(назва статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     1. Оформлення документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, або документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус, здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), за мiсцем проживання внутрiшньо перемiщеної особи.

(частина перша статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Стаття 7. Забезпечення реалiзацiї прав зареєстрованих внутрiшньо перемiщених осiб на зайнятiсть, пенсiйне забезпечення, загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, соцiальнi послуги, освiту

     1. Для взятої на облiк внутрiшньо перемiщеної особи реалiзацiя прав на зайнятiсть, пенсiйне забезпечення, загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi, вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, на отримання соцiальних послуг здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

     Перереєстрацiя безробiтних, яких у подальшому було зареєстровано як внутрiшньо перемiщенi особи, здiйснюється державною службою зайнятостi за мiсцем перебування фактичного проживання особи у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Україна вживає всiх можливих заходiв, спрямованих на розв'язання проблем, пов'язаних iз соцiальним захистом, зокрема вiдновленням усiх соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам.

     3. Громадянин пенсiйного вiку, особа з iнвалiднiстю, дитина з iнвалiднiстю та iнша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрiшньо перемiщеними особами, мають право на отримання соцiальних послуг вiдповiдно до законодавства України за мiсцем реєстрацiї фактичного мiсця проживання такої внутрiшньо перемiщеної особи.

     4. Внутрiшньо перемiщена особа, яка звiльнилася з роботи (припинила iнший вид зайнятостi), за вiдсутностi документiв, що пiдтверджують факт звiльнення (припинення iншого виду зайнятостi), перiоди трудової дiяльностi та страхового стажу, реєструється як безробiтна та отримує допомогу по безробiттю, соцiальнi та iншi послуги за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням на випадок безробiття вiдповiдно до законодавства.

     Внутрiшньо перемiщена особа, яка не звiльнилася з роботи (не припинила iнший вид зайнятостi), у разi неможливостi продовження роботи (iншого виду зайнятостi) за попереднiм мiсцем проживання для набуття статусу безробiтного та отримання допомоги по безробiттю та соцiальних послуг за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням на випадок безробiття може припинити трудовi вiдносини, надавши нотарiально посвiдчену письмову заяву про припинення працiвником трудових вiдносин з пiдтвердженням того, що ця заява таким громадянином надiслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разi припинення приймання поштових вiдправлень на/з територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення у зв'язку з обставинами, визначеними у статтi 1 цього Закону, така заява подається до вiдповiдного районного, мiськрайонного, мiського, районного у мiстi центру зайнятостi за мiсцем проживання внутрiшньо перемiщеної особи.

     Взята на облiк внутрiшньо перемiщена особа, яка не має документiв, необхiдних для надання статусу безробiтного, отримує статус безробiтного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документiв та вiдомостей про перiоди трудової дiяльностi, заробiтну плату (дохiд), страховий стаж допомога по безробiттю таким особам призначається у мiнiмальному розмiрi, встановленому законодавством на випадок безробiття.

(частину четверту статтi 7 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 245-VIII, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     5. Припинення самозайнятостi внутрiшньо перемiщеної особи здiйснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за мiсцем проживання такої особи у вiдповiдному територiальному органi державної виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), на пiдставi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи.

(частина п'ята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     6. Реєстрацiя внутрiшньо перемiщеною особою юридичної особи (за умов її входження до складу засновникiв такої юридичної особи) або реєстрацiя такою внутрiшньо перемiщеною особою фiзичної особи - пiдприємця здiйснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за мiсцем проживання такої особи у вiдповiдному територiальному органi, уповноваженому здiйснювати державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, на пiдставi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи.

(частина шоста статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     7. Взята на облiк внутрiшньо перемiщена особа має право на забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї, на одержання реабiлiтацiйних послуг вiдповiдно до законодавства за мiсцем проживання.

(частина сьома статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     8. Забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї, надання реабiлiтацiйних послуг здiйснюється за наявностi необхiдних документiв, що пiдтверджують право на цi послуги та засоби, а у разi їх вiдсутностi - за даними Централiзованого банку даних з проблем iнвалiдностi (для осiб, якi звертаються повторно) та iндивiдуальної програми реабiлiтацiї особи з iнвалiднiстю, дитини з iнвалiднiстю в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     9. Взята на облiк внутрiшньо перемiщена особа має право на продовження здобуття певного освiтнього рiвня на територiї iнших регiонiв України за рахунок коштiв державного бюджету або iнших джерел фiнансування. Порядок фiнансування навчання категорiї осiб, якi були зарахованi у навчальнi заклади на територiях, де виникли обставини, зазначенi у статтi 1 цього Закону, на навчання за рахунок коштiв державного бюджету, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина дев'ята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     10. Дiти з числа внутрiшньо перемiщених осiб чи дiти, якi мають статус дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй i збройних конфлiктiв, якi навчаються у дошкiльних, загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних навчальних закладах незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форми власностi, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 7 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 474-IX, у зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою)

     11. Внутрiшньо перемiщенi особи з тимчасово окупованої територiї мають право на отримання матерiального забезпечення, страхових виплат та соцiальних послуг за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi i вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, безпосередньо у робочих органах Фонду соцiального страхування України за фактичним мiсцем проживання, перебування.

     Матерiальне забезпечення, страховi виплати призначаються за наявностi необхiдних документiв, що пiдтверджують право на цi виплати, а в разi їх вiдсутностi - за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування у порядку, встановленому правлiнням Фонду соцiального страхування України.

     У разi вiдсутностi в зазначеному Реєстрi необхiдних вiдомостей матерiальне забезпечення, страховi виплати надаються у мiнiмальному розмiрi, встановленому правлiнням Фонду соцiального страхування України, з наступним перерахуванням сум матерiального забезпечення пiсля надходження документiв, що пiдтверджують право застрахованих осiб на їх надання.

(статтю 7 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     Стаття 8. Забезпечення виборчих прав внутрiшньо перемiщених осiб

     1. Внутрiшньо перемiщена особа реалiзує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатiв України, мiсцевих виборах та референдумах у порядку, встановленому законом.

(частина перша статтi 8 у редакцiї Виборчого кодексу України вiд 19.12.2019р. N 396-IX)

     Стаття 9. Iншi права внутрiшньо перемiщеної особи та її обов'язки

     1. Внутрiшньо перемiщена особа має право на:

     єднiсть родини;

(частину першу статтi 9 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     сприяння органами державної виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування та суб'єктами приватного права у пошуку та возз'єднаннi членiв сiмей, якi втратили зв'язок внаслiдок внутрiшнього перемiщення;

(частину першу статтi 9 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     iнформацiю про долю та мiсцезнаходження зниклих членiв сiм'ї та близьких родичiв;

(частину першу статтi 9 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - вiсiмнадцятим)

     безпечнi умови життя i здоров'я;

     достовiрну iнформацiю про наявнiсть загрози для життя та здоров'я на територiї її покинутого мiсця проживання, а також мiсця її тимчасового поселення, стану iнфраструктури, довкiлля, забезпечення її прав i свобод;

     створення належних умов для її постiйного чи тимчасового проживання;

     оплату вартостi комунальних послуг, електричної та теплової енергiї, природного газу в мiсцях компактного поселення внутрiшньо перемiщених осiб (мiстечках iз збiрних модулiв, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках вiдпочинку, санаторiях, пансiонатах, готелях тощо) за вiдповiдними тарифами, встановленими на такi послуги та товари для населення;

(частину першу статтi 9 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1972-VIII, у зв'язку з цим абзаци восьмий - вiсiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - дев'ятнадцятим)

     забезпечення органами державної виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування та суб'єктами приватного права можливостi безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартостi комунальних послуг) протягом шести мiсяцiв з моменту взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи; для багатодiтних сiмей, осiб з iнвалiднiстю, осiб похилого вiку цей термiн може бути продовжено;

     сприяння у перемiщеннi її рухомого майна;

     сприяння у поверненнi на попереднє мiсце проживання;

(абзац одинадцятий частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     забезпечення лiкарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;

     надання необхiдної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров'я;

     влаштування дiтей у дошкiльнi та загальноосвiтнi навчальнi заклади;

     отримання соцiальних та адмiнiстративних послуг за мiсцем перебування;

     проведення державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, внесення змiн до актових записiв цивiльного стану, їх поновлення та анулювання за мiсцем перебування;

     безкоштовний проїзд для добровiльного повернення до свого покинутого постiйного мiсця проживання у всiх видах громадського транспорту у разi зникнення обставин, що спричинили таке перемiщення;

(абзац сiмнадцятий частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     отримання гуманiтарної та благодiйної допомоги;

     iншi права, визначенi Конституцiєю та законами України.

     2. Внутрiшньо перемiщена особа зобов'язана:

     1) дотримуватися Конституцiї та законiв України, iнших актiв законодавства;

     2) пункт 2 частини другої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     3) повiдомляти про змiну мiсця проживання структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад за новим мiсцем проживання протягом 10 днiв з дня прибуття до нового мiсця проживання.

     У разi добровiльного повернення до покинутого постiйного мiсця проживання внутрiшньо перемiщена особа зобов'язана повiдомити про це структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад за мiсцем отримання довiдки не пiзнiш як за три днi до дня вiд'їзду;

(пункт 3 частини другої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     4) у разi виявлення подання внутрiшньо перемiщеною особою завiдомо неправдивих вiдомостей для отримання довiдки про взяття на облiк вiдшкодувати фактичнi витрати, понесенi за рахунок державного та мiсцевих бюджетiв у результатi реалiзацiї прав, передбачених цим Законом.

     5) пункт 5 частини другої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Внутрiшньо перемiщена особа зобов'язана виконувати iншi обов'язки, визначенi Конституцiєю та законами України.

     Стаття 91. Забезпечення реалiзацiї прав зареєстрованих внутрiшньо перемiщених осiб на отримання комунальних послуг

     1. Держава гарантує зареєстрованим внутрiшньо перемiщеним особам право на отримання комунальних послуг, електричної та теплової енергiї, природного газу в мiсцях компактного поселення (мiстечках iз збiрних модулiв, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках вiдпочинку, санаторiях, пансiонатах, готелях тощо) за вiдповiдними тарифами, встановленими на такi послуги та товари для населення.

     2. Структурнi пiдроздiли мiсцевих державних адмiнiстрацiй з питань соцiального захисту населення зобов'язанi надавати власникам (балансоутримувачам) майна, що використовується для компактного поселення внутрiшньо перемiщених осiб iнформацiю (довiдки) з Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб про кiлькiсть осiб, зареєстрованих за мiсцезнаходженням такого майна. Зазначена iнформацiя (довiдки) є належним пiдтвердженням факту використання такого майна для компактного поселення внутрiшньо перемiщених осiб.

     Юридичнi особи, якi є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрiшньо перемiщених осiб, зобов'язанi iнформувати постачальникiв комунальних послуг, електричної та теплової енергiї, природного газу, з якими укладенi вiдповiднi договори, про використання такого майна для поселення внутрiшньо перемiщених осiб з наданням вiдповiдної iнформацiї (довiдок), отриманої вiд структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй з питань соцiального захисту населення. Юридичнi особи, якi є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрiшньо перемiщених осiб, зобов'язанi вжити заходiв для встановлення засобiв облiку спожитих електричної та теплової енергiї, природного газу для задоволення власних побутових потреб внутрiшньо перемiщених осiб.

     Постачальникам комунальних послуг, електричної та теплової енергiї, природного газу в мiсцях компактного поселення внутрiшньо перемiщених осiб забороняється застосовувати iншi тарифи, нiж для населення за договорами, укладеними з власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрiшньо перемiщених осiб. Обсяги наданих послуг визначаються вiдповiдними договорами мiж постачальниками комунальних послуг, електричної та теплової енергiї, природного газу та юридичними особами, якi є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрiшньо перемiщених осiб.

     Власникам (балансоутримувачам) майна, що використовується для компактного поселення внутрiшньо перемiщених осiб, забороняється стягувати з таких осiб компенсацiю вартостi комунальних послуг, електричної та теплової енергiї, природного газу, яка не вiдповiдає вартостi вiдповiдних тарифiв на такi послуги та товари для населення.

     3. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування вживають всiх можливих заходiв, спрямованих на розв'язання проблем, пов'язаних iз наданням комунальних послуг, електричної та теплової енергiї, природного газу внутрiшньо перемiщеним особам у мiсцях їх компактного поселення, вiдповiдно до законодавства.

(Закон доповнено статтею 91 згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1972-VIII)

     Стаття 10. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України з питань забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України:

     1) координує i контролює дiяльнiсть органiв виконавчої влади щодо вжиття ними необхiдних заходiв iз забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб вiдповiдно до цього Закону;

     2) забезпечує проведення монiторингу внутрiшнього перемiщення осiб, спрямовує дiяльнiсть органiв виконавчої влади на усунення обставин (умов), що сприяли внутрiшньому перемiщенню осiб, захист прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб, сприяння поверненню таких осiб до залишеного мiсця проживання та їх реiнтеграцiї;

     3) у разi настання обставин, зазначених у статтi 1 цього Закону, якi спричинили масове (бiльше 100 тисяч осiб) перемiщення громадян України, або у разi продовження дiї обставин, зазначених у статтi 1 цього Закону, понад 6 мiсяцiв затверджує комплекснi державнi цiльовi програми щодо пiдтримки та соцiальної адаптацiї внутрiшньо перемiщених осiб iз визначенням джерел та обсягiв фiнансування, контролює їх виконання;

     4) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами.

     Стаття 11. Повноваження центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування з питань забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї):

     1) пункт 1 частини першої статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     2) пункт 2 частини першої статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     3) сприяє возз'єднанню сiмей внутрiшньо перемiщених осiб шляхом надання iнформацiї внутрiшньо перемiщенiй особi про мiсце фактичного перебування її членiв сiм'ї;

     4) у разi виявлення факту повiдомлення внутрiшньо перемiщеною особою неправдивих вiдомостей та/або подання недiйсних або пiдроблених документiв, скоєння кримiнальних правопорушень або спiвучастi у кримiнальних правопорушеннях, виїзду особи на постiйне мiсце проживання за кордон повiдомляє протягом одного робочого дня орган, що видав довiдку про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи, про такi факти для прийняття в установленому порядку рiшення щодо дiї довiдки;

(пункт 4 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     5) у разi вiдсутностi документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її громадянство, здiйснює iдентифiкацiю внутрiшньо перемiщеної особи; забезпечує оформлення, видачу, обмiн, продовження строку дiї документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, за мiсцем фактичного перебування внутрiшньо перемiщеної особи.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, забезпечує органiзацiю надання медичної допомоги та медичного обслуговування, здiйснення комплексних заходiв щодо санiтарно-епiдемiологiчної безпеки населення та карантинних заходiв за мiсцем фактичного перебування внутрiшньо перемiщених осiб.

     3. Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферах соцiального захисту, соцiального обслуговування населення, волонтерської дiяльностi, з питань сiм'ї та дiтей, оздоровлення та вiдпочинку дiтей, а також захисту прав депортованих за нацiональною ознакою осiб, якi повернулися в Україну:

(абзац перший частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 341-IX)

     вiдповiдає за забезпечення формування та ведення Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб;

     забезпечує захист персональних даних внутрiшньо перемiщених осiб, що мiстяться в Єдинiй iнформацiйнiй базi даних про внутрiшньо перемiщених осiб;

     забезпечує надання внутрiшньо перемiщеним особам гуманiтарної допомоги;

     розробляє державнi програми пiдтримки та вирiшення соцiально-побутових питань внутрiшньо перемiщених осiб;

     подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї про заходи, необхiднi для реалiзацiї цього Закону, щодо забезпечення прав та свобод внутрiшньо перемiщених осiб;

     забезпечує iнформування внутрiшньо перемiщених осiб про можливостi працевлаштування у вiдповiдних населених пунктах, а також сприяє у працевлаштуваннi внутрiшньо перемiщеним особам, якi отримали статус безробiтного, органiзовує пiдготовку, перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї таких осiб.

(частина третя статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань усиновлення та захисту прав дiтей, здiйснює координацiю та методологiчне забезпечення дiяльностi мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування щодо соцiального захисту внутрiшньо перемiщених дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа, а також забезпечує дотримання вимог законодавства пiд час встановлення опiки чи пiклування над дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими батькiвського пiклування, їх усиновлення, застосування iнших передбачених законодавством форм влаштування дiтей, проводить роботу з соцiальної пiдтримки внутрiшньо перемiщених сiмей з дiтьми, над якими встановлено опiку чи пiклування, прийомних сiмей та дитячих будинкiв сiмейного типу.

(частину третю статтi 11 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     Законнi представники дитини-сироти чи дитини, позбавленої батькiвського пiклування, посадовi особи, якi здiйснюють заходи щодо захисту прав такої дитини, у разi необхiдностi пiдтвердження чи перевiрки персональних даних про дитину можуть отримати вiдповiднi вiдомостi на пiдставi письмового запиту до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань усиновлення та захисту прав дiтей, який забезпечує ведення єдиного електронного облiку дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах.

(частину третю статтi 11 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах освiти i науки:

     1) створює умови для здобуття громадянами дошкiльної, повної загальної середньої, позашкiльної освiти, професiйно-технiчної, вищої освiти з урахуванням вiдомостей щодо внутрiшнього перемiщення осiб;

     2) здiйснює в межах повноважень координацiю дiяльностi органiв виконавчої влади, у тому числi органiв управлiння освiтою мiсцевих державних адмiнiстрацiй, та органiв мiсцевого самоврядування з метою забезпечення реалiзацiї права на освiту внутрiшньо перемiщених осiб;

     3) координує дiяльнiсть мiсцевих органiв управлiння освiтою в частинi формування оптимальної мережi дошкiльних, загальноосвiтнiх, позашкiльних навчальних закладiв та забезпечує формування оптимальної мережi професiйно-технiчних навчальних закладiв, експериментальних навчальних закладiв для задоволення освiтнiх потреб населення з урахуванням потреб внутрiшньо перемiщених осiб;

     4) формує щороку пропозицiї та доводить до пiдпорядкованих навчальних закладiв державне замовлення на пiдготовку фахiвцiв, наукових, науково-педагогiчних та робiтничих кадрiв, на пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовку кадрiв для державних потреб з урахуванням кiлькостi внутрiшньо перемiщених осiб.

     5. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту, забезпечує вiдповiдно до законодавства здiйснення заходiв з мiнiмiзацiї та лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, евакуацiї населення, надання екстреної медичної допомоги у зонi надзвичайної ситуацiї.

     6. Центральнi органи виконавчої влади здiйснюють аналiз стану реалiзацiї прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб та подають Кабiнету Мiнiстрiв України вiдомостi щодо витрат та заходiв, необхiдних для реалiзацiї вимог цього Закону.

     7. Центральнi органи виконавчої влади на виконання цього Закону здiйснюють обмiн iнформацiєю на безоплатнiй основi в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також взаємодiють з громадськими об'єднаннями, волонтерськими, благодiйними органiзацiями, iншими юридичними та фiзичними особами з питань забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб.

     8. Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї в межах своїх повноважень забезпечують:

     1) прийом громадян та надання їм безоплатної первинної правової допомоги з питання взяття на облiк внутрiшньо перемiщених осiб;

     2) взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи в порядку, встановленому статтею 4 цього Закону;

     3) надання iнформацiї внутрiшньо перемiщеним особам про можливi мiсця i умови для їх тимчасового проживання/перебування з урахуванням пропозицiй органiв мiсцевого самоврядування, громадських об'єднань, волонтерських, благодiйних органiзацiй, iнших юридичних та фiзичних осiб, про стан iнфраструктури, довкiлля у таких мiсцях;

     4) надання у разi необхiдностi внутрiшньо перемiщеним особам медико-психологiчної допомоги;

     5) безоплатне харчування вiдповiдно до законодавства внутрiшньо перемiщених осiб на перiод до отримання такими особами статусу безробiтних або їх працевлаштування, але не бiльше одного мiсяця;

     6) надання у тимчасове користування внутрiшньо перемiщеним особам житлового примiщення або соцiального житла, придатного для проживання, за умови оплати зазначеними особами вiдповiдно до законодавства вартостi житлово-комунальних послуг;

     7) внесення до Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб структурним пiдроздiлом мiсцевої державної адмiнiстрацiї з питань соцiального захисту населення вiдомостей про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи, у тому числi мiсце її фактичного перебування, та про наданi такiй особi послуги;

     8) набуття вiдповiдно до законодавства внутрiшньо перемiщеними особами за мiсцем їх фактичного перебування прав на земельну дiлянку iз земель державної власностi;

     9) допомогу за клопотанням внутрiшньо перемiщеної особи у перемiщеннi рухомого майна пiд час залишення особою мiсця проживання на територiї, де виникли обставини, зазначенi у статтi 1 цього Закону, та поверненнi до такого залишеного мiсця проживання;

     10) влаштування дiтей у дошкiльнi та загальноосвiтнi навчальнi заклади державної форми власностi;

     11) одержання гуманiтарної та благодiйної допомоги;

     12) виявлення iз числа внутрiшньо перемiщених осiб сiмей, якi перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соцiальних послуг та здiйснення передбачених законодавством заходiв у разi виникнення загрози життю та здоров'ю дiтей, втрати дiтьми батькiвського пiклування;

(пункт 12 частини восьмої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     121) здiйснення соцiального захисту внутрiшньо перемiщених дiтей, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та осiб з їх числа, сiмей, в яких виховуються такi дiти, соцiального супроводження таких сiмей i дiтей;

(частину восьму статтi 11 доповнено пунктом 121 згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     122) здiйснення в повному обсязi повноважень органу опiки та пiклування стосовно зареєстрованих на їх територiї внутрiшньо перемiщених дiтей, у тому числi дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування;

(частину восьму статтi 11 доповнено пунктом 122 згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     123) прийняття рiшень про забезпечення функцiонування внутрiшньо перемiщених прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу, сiмей з дiтьми, над якими встановлено опiку чи пiклування, до яких дiти влаштованi згiдно з рiшеннями районних державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських чи районних у мiстах рад тих адмiнiстративно-територiальних одиниць, з яких здiйснюється внутрiшнє перемiщення у зв'язку з обставинами, визначеними у частинi першiй статтi 1 цього Закону;

(частину восьму статтi 11 доповнено пунктом 123 згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     124) надання житла дитячим будинкам сiмейного типу, якi вимушено або самостiйно залишили мiсце проживання у зв'язку з обставинами, визначеними у частинi першiй статтi 1 цього Закону;

(частину восьму статтi 11 доповнено пунктом 124 згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     125) органiзацiю роботи з виявлення дiтей, перемiщених без супроводження батькiв, iнших законних представникiв, здiйснення заходiв щодо встановлення особи дитини, пошуку її батькiв, влаштування таких дiтей у сiм'ї родичiв, патронатних вихователiв, до закладiв соцiального захисту дiтей з урахуванням потреб дитини;

(частину восьму статтi 11 доповнено пунктом 125 згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     13) влаштування громадян похилого вiку, осiб з iнвалiднiстю, якi проживали в стацiонарних iнтернатних установах та закладах на територiї, де виникли обставини, зазначенi у статтi 1 цього Закону, в аналогiчнi установи та заклади за мiсцем фактичного перебування таких осiб;

     14) органiзацiю роботи медичних закладiв з надання необхiдної допомоги населенню з урахуванням тимчасового проживання/перебування на вiдповiднiй територiї внутрiшньо перемiщених осiб;

     15) безоплатний проїзд залiзничним, автомобiльним транспортом внутрiшньо перемiщених осiб до залишеного мiсця проживання в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     9. Органи мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень:

     iнформують мiсцевi державнi адмiнiстрацiї про можливi мiсця i умови для тимчасового проживання/перебування внутрiшньо перемiщених осiб, про стан iнфраструктури, довкiлля у таких мiсцях;

     надають у тимчасове безоплатне користування внутрiшньо перемiщеним особам з комунальної власностi житловi примiщення, придатнi для проживання (за умови оплати особою вiдповiдно до законодавства вартостi комунальних послуг);

     вирiшують питання щодо набуття вiдповiдно до законодавства внутрiшньо перемiщеними особами за мiсцем їх фактичного перебування прав на земельну дiлянку iз земель комунальної власностi;

     сприяють за клопотанням внутрiшньо перемiщеної особи у перемiщеннi її рухомого майна для повернення на залишене мiсце проживання;

     забезпечують надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров'я з урахуванням вiдомостей про внутрiшньо перемiщених осiб, якi тимчасово проживають (перебувають) у вiдповiдному населеному пунктi;

     забезпечують влаштування дiтей у дошкiльнi та загальноосвiтнi навчальнi заклади комунальної форми власностi;

     забезпечують соцiальний захист внутрiшньо перемiщених дiтей, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та осiб з їх числа, сiмей, в яких виховуються такi дiти, соцiальне супроводження таких сiмей i дiтей;

(частину дев'яту статтi 11 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     забезпечують зарахування внутрiшньо перемiщених дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та осiб з їх числа на облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, i соцiальний квартирний облiк за мiсцем їх облiку як внутрiшньо перемiщених осiб;

(частину дев'яту статтi 11 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 08.02.2018р. N 2279-VIII, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - тринадцятим)

     здiйснюють у повному обсязi повноваження органу опiки та пiклування стосовно зареєстрованих на їх територiї внутрiшньо перемiщених дiтей, у тому числi дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування;

(частину дев'яту статтi 11 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     приймають рiшення про забезпечення функцiонування внутрiшньо перемiщених прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу, сiмей з дiтьми, над якими встановлено опiку чи пiклування, до яких дiти влаштованi згiдно з рiшеннями районних державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських чи районних у мiстах рад тих адмiнiстративно-територiальних одиниць, з яких здiйснюється внутрiшнє перемiщення у зв'язку з обставинами, визначеними у частинi першiй статтi 1 цього Закону;

(частину дев'яту статтi 11 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     забезпечують надання житла дитячим будинкам сiмейного типу, якi вимушено або самостiйно залишили мiсце проживання у зв'язку з обставинами, визначеними у частинi першiй статтi 1 цього Закону;

(частину дев'яту статтi 11 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     органiзовують роботу з виявлення дiтей, перемiщених без супроводження батькiв, iнших законних представникiв, здiйснюють заходи щодо встановлення особи дитини, пошуку її батькiв, влаштування таких дiтей у сiм'ї родичiв, патронатних вихователiв, до закладiв соцiального захисту дiтей з урахуванням потреб дитини.

(частину дев'яту статтi 11 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 26.01.2016р. N 936-VIII)

     Стаття 12. Пiдстави для скасування дiї довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи та внесення вiдомостей про це в Єдину iнформацiйну базу даних про внутрiшньо перемiщених осiб

     1. Пiдставою для скасування дiї довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи та внесення вiдомостей про це в Єдину iнформацiйну базу даних про внутрiшньо перемiщених осiб є обставини, за яких внутрiшньо перемiщена особа:

     1) подала заяву про вiдмову вiд довiдки;

     2) скоїла кримiнальне правопорушення: дiї, спрямованi на насильницьку змiну чи повалення конституцiйного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територiальну цiлiснiсть i недоторканнiсть України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публiчнi заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї; сприяння вчиненню терористичного акту; фiнансування тероризму; вчинення кримiнального правопорушення проти миру, безпеки людства та мiжнародного правопорядку або вiйськового кримiнального правопорушення;

(пункт 2 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3) повернулася до покинутого мiсця постiйного проживання;

     4) виїхала на постiйне мiсце проживання за кордон;

     5) подала завiдомо недостовiрнi вiдомостi.

     Рiшення про скасування дiї довiдки приймається керiвником структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад за мiсцем проживання особи та надається внутрiшньо перемiщенiй особi протягом трьох днiв з дня прийняття такого рiшення.

     У разi неповiдомлення внутрiшньо перемiщеною особою про її повернення до покинутого мiсця постiйного проживання згiдно з абзацом другим пункту 3 частини другої статтi 9 цього Закону рiшення про скасування дiї довiдки вiдповiдно до пункту 3 частини першої цiєї статтi приймається на пiдставi iнформацiї про тривалу вiдсутнiсть (понад 60 днiв) особи за мiсцем проживання, яка дає обґрунтованi пiдстави вважати, що внутрiшньо перемiщена особа повернулася до покинутого мiсця постiйного проживання.

     Iнформацiєю, яка дає обґрунтованi пiдстави вважати, що внутрiшньо перемiщена особа повернулася до покинутого мiсця постiйного проживання, є:

     данi, отриманi з вiдповiдних державних реєстрiв;

     данi, отриманi в результатi обмiну iнформацiєю структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад з органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування;

     данi, отриманi в результатi обмiну iнформацiєю структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад з громадськими об'єднаннями, волонтерськими, благодiйними органiзацiями, iншими юридичними та фiзичними особами, що надають допомогу внутрiшньо перемiщеним особам вiдповiдно до статтi 16 цього Закону.

     У разi наявностi у внутрiшньо перемiщеної особи обґрунтованих причин для продовження строку її вiдсутностi за мiсцем проживання понад 60 днiв така особа звертається з вiдповiдною письмовою заявою за мiсцем проживання до структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад. У такому разi строк вiдсутностi внутрiшньо перемiщеної особи за мiсцем проживання може бути збiльшено до 90 днiв.

     Структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад на пiдставi прийнятого рiшення невiдкладно вносить до Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб вiдомостi про скасування дiї довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи.

(абзаци сьомий - дев'ятий частини першої статтi 12 замiнено абзацами сьомим - чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Стаття 13. Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб

     1. Рiшення, дiї чи бездiяльнiсть державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб можуть бути оскарженi до суду в порядку, визначеному законом.

     Стаття 14. Заборона дискримiнацiї

     1. Внутрiшньо перемiщенi особи користуються тими ж правами i свободами вiдповiдно до Конституцiї, законiв та мiжнародних договорiв України, як i iншi громадяни України, що постiйно проживають в Українi. Забороняється їх дискримiнацiя при здiйсненнi ними будь-яких прав i свобод на пiдставi, що вони є внутрiшньо перемiщеними особами.

     Стаття 15. Джерела фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб

     1. Фiнансове забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб за рахунок бюджетних коштiв здiйснюється вiдповiдно до бюджетного законодавства. Заходи щодо забезпечення прийому, проїзду, розмiщення та облаштування вимушених переселенцiв є видатковими зобов'язаннями України та органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдно до їх компетенцiї щодо забезпечення соцiальних прав i гарантiй громадян України.

     2. Для розвитку та полiпшення матерiально-технiчної бази, спрямованої на забезпечення захисту прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб, можуть залучатися кошти пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi i господарювання, iноземних держав та мiжнародних органiзацiй у виглядi благодiйної, гуманiтарної, матерiальної та технiчної допомоги, а також добровiльнi пожертвування фiзичних i юридичних осiб, благодiйних органiзацiй та громадських об'єднань, iншi не забороненi законодавством джерела.

     3. У разi якщо внутрiшнє перемiщення за обставин, передбачених у статтi 1 цього Закону, спричинене вiйськовою агресiєю iншої держави, вiйськовим вторгненням, окупацiєю чи анексiєю територiї України, i цю територiю покинули особи, що стали внутрiшньо перемiщеними особами, держава-агресор компенсує прямi витрати внутрiшньо перемiщених осiб, якi виникли внаслiдок вимушеного перемiщення, а також всi витрати на приймання та облаштування зазначених осiб, що були здiйсненi за рахунок державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв, вiдповiдно до норм мiжнародного права.

(частина третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     Стаття 16. Взаємодiя органiв державної виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з громадськими об'єднаннями з надання допомоги внутрiшньо перемiщеним особам

     1. Органи державної виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечують додержання прав громадських об'єднань, що надають допомогу внутрiшньо перемiщеним особам.

     2. Органи державної виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування можуть залучати громадськi об'єднання до процесу формування i реалiзацiї державної полiтики щодо вирiшення питань внутрiшньо перемiщених осiб.

     3. Державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства громадськими об'єднаннями, що надають допомогу внутрiшньо перемiщеним особам, здiйснюють органи державної виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

     Стаття 17. Сприяння з надання внутрiшньо перемiщеним особам кредитiв на придбання земельних дiлянок, придбання та будiвництво житла

     1. З метою забезпечення будiвництва та iнвестування у розвиток житлової iнфраструктури мiст та населених пунктiв вiдповiднi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування разом iз державними банкiвськими установами, а також за наявностi можливостей залучення мiжнародної гуманiтарної або благодiйної допомоги формують для внутрiшньо перемiщених осiб регiональнi довгостроковi програми з пiльгового кредитування (у тому числi - iпотечного) будiвництва або придбання житла.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв України з Нацiональним банком України розробляють правовi механiзми щодо можливостей рефiнансування витрат з будiвництва або повернення вiдсоткiв за сплаченими кредитами тим внутрiшньо перемiщеним особам, якi внаслiдок окупацiї чи вiйськових дiй, негативних наслiдкiв збройного конфлiкту, проявiв насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацiй природного чи техногенного характеру набули калiцтва чи iнвалiдностi, або лишилися без годувальника, або без належної опiки та пiклування за вiком (дiти-сироти, одинокi батьки та пенсiонери).

     3. У разi видiлення адресної цiльової благодiйної або мiжнародної благодiйної допомоги для будiвництва або придбання житла для внутрiшньо перемiщених осiб з тимчасово окупованої територiї чи у районах ведення вiйськових дiй чи проведення антитерористичної операцiї такi кошти не оподатковуються прибутковим податком та податком на додану вартiсть.

     Стаття 18. Мiжнародне спiвробiтництво з проблем внутрiшньо перемiщених осiб

     1. Україна спiвпрацює з iншими державами, мiжнародними органiзацiями з метою запобiгання виникненню передумов вимушеного внутрiшнього перемiщення осiб, захисту та дотримання прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб, створення та пiдтримання умов, що дають змогу таким особам добровiльно, в безпечних умовах та з гiднiстю повернутися до покинутого мiсця проживання, або умов для iнтеграцiї внутрiшньо перемiщених осiб за новим мiсцем проживання в Українi.

(частина перша статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 921-VIII)

     2. Мiжнародним донорам, що роблять внесок у програми допомоги для внутрiшньо перемiщених осiб, надається сприяння в прискореннi iмпорту гуманiтарних вантажiв.

     3. Мiжнародна гуманiтарна, благодiйна, технiчна та будь-яка iнша безповоротна допомога, що надається внутрiшньо перемiщеним особам, звiльняється вiд оподаткування та митних платежiв.

     4. Мiжнародна гуманiтарна, благодiйна, технiчна та будь-яка iнша безповоротна допомога, що надається внутрiшньо перемiщеним особам, має виключне цiльове спрямування i не може спрямовуватися на iншi цiлi.

     5. Україна забезпечуватиме справедливий розподiл такої допомоги внутрiшньо перемiщеним особам, з урахуванням потреб осiб з особливими потребами, осiб з iнвалiднiстю, жiнок та дiтей, одиноких батькiв, пенсiонерiв, лiтнiх людей.

     Стаття 19. Вiдповiдальнiсть за порушення цього Закону

     1. Особи, виннi в порушеннi цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 20. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Закони та iншi нормативно-правовi акти України дiють в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Внести змiни до таких законiв України:

     1) абзац дев'ятий статтi 3 Закону України "Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 232; 2013 р., N 30, ст. 343, N 51, ст. 716; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 вересня 2014 року N 1673-VII) викласти в такiй редакцiї:

     "документи, до яких вносяться вiдомостi про мiсце проживання та мiсце перебування особи, - паспорт громадянина України, тимчасове посвiдчення громадянина України, довiдка про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи, посвiдка на постiйне проживання, посвiдка на тимчасове проживання, посвiдчення бiженця, посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвiдчення особи, якiй надано тимчасовий захист, довiдка про звернення за захистом в Українi";

     2) у Законi України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 892, N 27, ст. 905, N 39, ст. 2011):

     а) у статтi 6:

     у назвi слова "або переселилися з неї" виключити;

     частину першу виключити;

     у частинi третiй слова "частинах першiй та" замiнити словом "частинi";

     б) у статтi 7:

     у назвi, частинi першiй та абзацi першому частини дванадцятої слова "або переселилися з неї" виключити;

     частини п'яту - одинадцяту виключити;

     в) статтю 18 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Гарантiї прав, свобод та законних iнтересiв осiб, якi переселилися з тимчасово окупованої територiї України та перебувають на територiї України на законних пiдставах, визначаються Законом України "Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     3) статтю 14 Закону України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Евакуацiя громадян з тимчасово окупованої територiї України

     14.1. Визначення правового статусу та забезпечення прав внутрiшньо перемiщених осiб з тимчасово окупованої територiї Автономної Республiки Крим здiйснюються у порядку, визначеному Законом України "Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб".

     14.2. Упродовж строку тимчасової окупацiї внутрiшньо перемiщена особа з тимчасово окупованої територiї Автономної Республiки Крим звiльняється вiд обов'язку погашення основної суми iпотечного кредиту та нарахованих вiдсоткiв за ним, якщо об'єктом iпотеки є майно, розташоване (зареєстроване) на територiї, що пiсля укладення такого iпотечного договору була тимчасово окупована. Нацiональний банк України приймає рiшення про змiну класифiкацiї таких iпотечних кредитiв або iншi рiшення з метою недопущення погiршення лiквiдностi (фiнансового стану) кредитора.

     Норми цього пункту не поширюються на нерухоме житлове майно, загальна площа якого перевищує показники, встановленi статтею 265 Податкового кодексу України.

     На громадянина України, який виїжджає з тимчасово окупованої територiї Автономної Республiки Крим за межi державного кордону України на мiсце постiйного проживання або змiнює своє громадянство, не поширюються норми цього пункту".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) пiдготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення в частинi вiдповiдальностi посадових чи службових осiб за порушення прав, свобод та законних iнтересiв внутрiшньо перемiщених осiб пiд час їх реєстрацiї, надання соцiальних послуг та iнформацiї щодо наявних мiсць тимчасового поселення та можливостей працевлаштування;

     2) пiдготувати та внести на розгляд Верховної Ради України змiни та доповнення до законiв України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту", "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус", передбачивши аналогiчнi сферi врегулювання цим Законом положення для категорiй iноземцiв, бiженцiв та осiб без громадянства;

     3) пiдготувати та внести на розгляд Верховної Ради України змiни та доповнення до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", передбачивши в таких змiнах спрощення процедур реєстрацiї, перереєстрацiї господарської дiяльностi та повiдомного порядку скасування реєстрацiї та вилучення записiв з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України та Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв у випадку, коли такi суб'єкти господарювання були зареєстрованi територiальними органами ведення реєстрiв на тимчасово окупованiй територiї до часу її окупацiї;

     4) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     5) забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами державної виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть до цього Закону;

     6) забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку комплексної державної програми щодо пiдтримки та соцiальної адаптацiї громадян України, якi переселилися з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї в iншi регiони України, зокрема, вжити заходiв iз вирiшення питань щодо тимчасового розмiщення, працевлаштування, медичної допомоги, протиепiдемiчних заходiв, розробки та внесення змiн до нормативно-правових актiв стосовно спрощення процедури переоформлення документiв i отримання соцiальних виплат для цiєї категорiї громадян;

     7) для забезпечення облiку таких осiб та створення експертно-iнформацiйної системи пiдтримки прийняття управлiнських рiшень створити Єдину iнформацiйну базу даних про внутрiшньо перемiщених осiб - громадян України, якi переселилися з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї в iншi регiони України, а також за обставин, визначених у статтi 1 цього Закону, та визначити порядок її ведення та порядок доступу до Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб iз зазначенням iдентифiкацiйних даних громадян, вiдомостей про факт надання їм державою та органами мiсцевого самоврядування послуг, даних про факт та про потреби їх працевлаштування, вiдомостей про виплаченi їм грошовi суми для забезпечення тимчасового поселення та отримання постiйного житла, передбачивши в цiй базi систему захисту персональних даних, повноваження державних органiв та їх територiальних пiдроздiлiв щодо порядку введення таких даних за їх спецiальною компетенцiєю та порядок надання необхiдних для таких осiб iнформацiйно-консультативних вiдомостей та послуг для прискорення та спрощення для цiєї категорiї громадян процесу соцiальної адаптацiї;

     8) створити координацiйний центр для органiзацiї роботи з консультування, перевезення та розмiщення зазначеної вище категорiї громадян України за вiдомостями спецiальної мiжвiдомчої бази даних.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 жовтня 2014 року
N 1706-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.