ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо посилення гарантiй дотримання прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. В абзацi дев'ятому статтi 3 Закону України "Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 232; 2013 р., N 30, ст. 343, N 51, ст. 716; 2014 р., N 43, ст. 2037; 2015 р., N 1, ст. 1) слова "довiдка про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи" виключити.

     2. У Законi України "Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 1, ст. 1, N 11, ст. 75, N 21, ст. 140):

     1) абзац перший частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Внутрiшньо перемiщеною особою є громадянин України, iноземець або особа без громадянства, яка перебуває на територiї України на законних пiдставах та має право на постiйне проживання в Українi, яку змусили залишити або покинути своє мiсце проживання у результатi або з метою уникнення негативних наслiдкiв збройного конфлiкту, тимчасової окупацiї, повсюдних проявiв насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацiй природного чи техногенного характеру";

     2) у частинi першiй статтi 2 слова "повернення таких осiб до їх покинутого мiсця проживання в Українi та їх реiнтеграцiї" замiнити словами "створення умов для добровiльного повернення таких осiб до покинутого мiсця проживання або iнтеграцiї за новим мiсцем проживання в Українi";

     3) частину першу статтi 3 пiсля слiв "Громадянин України" доповнити словами "iноземець або особа без громадянства, яка перебуває на територiї України на законних пiдставах та має право на постiйне проживання в Українi";

     4) у статтi 4:

     частину першу доповнити словами та цифрами "що дiє безстроково, крiм випадкiв, передбачених статтею 12 цього Закону";

     у частинi другiй слово "Пiдставами" замiнити словом "Пiдставою", а слова "наявнiсть реєстрацiї мiсця" виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Для отримання довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи така особа звертається iз заявою до структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад за мiсцем проживання у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферах зайнятостi населення та трудової мiграцiї, трудових вiдносин, соцiального захисту, соцiального обслуговування населення, волонтерської дiяльностi, з питань сiм'ї та дiтей, оздоровлення та вiдпочинку дiтей, а також захисту прав депортованих за нацiональною ознакою осiб, якi повернулися в Україну";

     частину шосту виключити;

     частини сьому - п'ятнадцяту замiнити п'ятьма частинами такого змiсту:

     "7. Разом iз заявою заявник подає документ, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України, або документ, що посвiдчує особу та пiдтверджує її спецiальний статус.

     У разi наявностi в документi, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України, або документi, що посвiдчує особу та пiдтверджує її спецiальний статус, вiдмiтки про реєстрацiю мiсця проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення у зв'язку з обставинами, визначеними у статтi 1 цього Закону, довiдка про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи або рiшення про вiдмову у видачi довiдки з обов'язковим зазначенням пiдстави вiдмови, пiдписане керiвником уповноваженого органу, видається заявнику в день подання заяви.

     У разi вiдсутностi в документi, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України, або документi, що посвiдчує особу та пiдтверджує її спецiальний статус, вiдмiтки про реєстрацiю мiсця проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення у зв'язку з обставинами, визначеними у статтi 1 цього Закону, заявник надає докази, що пiдтверджують факт проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрiшнє перемiщення, визначених статтею 1 цього Закону (вiйськовий квиток з вiдомостями про проходження вiйськової служби, трудова книжка iз записами про здiйснення трудової дiяльностi, документ, що пiдтверджує право власностi на рухоме або нерухоме майно, свiдоцтво про базову загальну середню освiту, атестат про повну загальну середню освiту, документи про професiйно-технiчну освiту, документ про вищу освiту (науковий ступiнь), медичнi документи, фотографiї, вiдеозаписи тощо).

     У передбаченому абзацом третiм цiєї частини випадку уповноважений орган, визначений частиною третьою цiєї статтi, зобов'язаний розглянути заяву про отримання довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи протягом 15 робочих днiв та прийняти рiшення про видачу заявнику довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи або про вiдмову у видачi довiдки з обов'язковим зазначенням пiдстави вiдмови, яке пiдписується керiвником цього органу.

     8. У разi подання заяви законним представником особи додатково подаються:

     документ, що посвiдчує особу законного представника;

     документ, що пiдтверджує повноваження особи як законного представника, крiм випадкiв, коли законними представниками є батьки (усиновлювачi);

     у разi необхiдностi - свiдоцтво про народження дитини.

     9. Порядок збирання та оброблення даних, оформлення i видачi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи та форма її зразка затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     10. Заявнику може бути вiдмовлено у видачi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи, якщо:

     1) вiдсутнi обставини, що спричинили внутрiшнє перемiщення, визначенi у статтi 1 цього Закону;

     2) у державних органiв наявнi вiдомостi про подання завiдомо неправдивих вiдомостей для отримання довiдки;

     3) заявник втратив документи, що посвiдчують його особу, до їх вiдновлення;

     4) у заявника немає вiдмiтки про реєстрацiю мiсця проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення, та вiдсутнi докази, що пiдтверджують факт проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення, визначенi частиною сьомою цiєї статтi;

     5) докази, наданi заявником для пiдтвердження факту проживання на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення у зв'язку з обставинами, визначеними у статтi 1 цього Закону, не доводять факту проживання заявника на територiї зазначеної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

     Особа має право звернутися iз заявою повторно, якщо у неї з'явилися пiдстави, визначенi у статтi 1 цього Закону, або усунутi пiдстави для вiдмови у видачi довiдки, передбаченi цiєю статтею, чи оскаржити рiшення про вiдмову у видачi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи до суду.

     11. У разi втрати або псування довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи замiсть неї безоплатно видається дублiкат";

     5) доповнити статтею 41 такого змiсту:

"Стаття 41. Єдина iнформацiйна база даних про внутрiшньо перемiщених осiб

     1. Єдина iнформацiйна база даних про внутрiшньо перемiщених осiб створюється з метою облiку таких осiб.

     2. Порядок створення, ведення та доступу до вiдомостей Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферах зайнятостi населення та трудової мiграцiї, трудових вiдносин, соцiального захисту, соцiального обслуговування населення, волонтерської дiяльностi, з питань сiм'ї та дiтей, оздоровлення та вiдпочинку дiтей, а також захисту прав депортованих за нацiональною ознакою осiб, якi повернулися в Україну, є вiдповiдальним за забезпечення формування та ведення Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб";

     6) частини другу - шосту статтi 5 виключити;

     7) у статтi 6:

     у назвi слова "що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" замiнити словами "що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, або документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Оформлення документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують громадянство України, або документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують її спецiальний статус, здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), за мiсцем проживання внутрiшньо перемiщеної особи";

     8) у статтi 7:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Внутрiшньо перемiщена особа, яка звiльнилася з роботи (припинила iнший вид зайнятостi), за вiдсутностi документiв, що пiдтверджують факт звiльнення (припинення iншого виду зайнятостi), перiоди трудової дiяльностi та страхового стажу, реєструється як безробiтна та отримує допомогу по безробiттю, соцiальнi та iншi послуги за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням на випадок безробiття вiдповiдно до законодавства.

     Внутрiшньо перемiщена особа, яка не звiльнилася з роботи (не припинила iнший вид зайнятостi), у разi неможливостi продовження роботи (iншого виду зайнятостi) за попереднiм мiсцем проживання для набуття статусу безробiтного та отримання допомоги по безробiттю та соцiальних послуг за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням на випадок безробiття може припинити трудовi вiдносини, надавши нотарiально посвiдчену письмову заяву про припинення працiвником трудових вiдносин з пiдтвердженням того, що ця заява таким громадянином надiслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разi припинення приймання поштових вiдправлень на/з територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, з якої здiйснюється внутрiшнє перемiщення у зв'язку з обставинами, визначеними у статтi 1 цього Закону, така заява подається до вiдповiдного районного, мiськрайонного, мiського, районного у мiстi центру зайнятостi за мiсцем проживання внутрiшньо перемiщеної особи.

     Взята на облiк внутрiшньо перемiщена особа, яка не має документiв, необхiдних для надання статусу безробiтного, отримує статус безробiтного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документiв та вiдомостей про перiоди трудової дiяльностi, заробiтну плату (дохiд), страховий стаж допомога по безробiттю таким особам призначається у мiнiмальному розмiрi, встановленому законодавством на випадок безробiття";

     у частинi п'ятiй слово "фактичного" виключити, а слова "iз вiдмiткою про реєстрацiю" замiнити словами "внутрiшньо перемiщеної особи";

     у частинi шостiй слово "фактичного" виключити, а слова "iз вiдмiткою про її реєстрацiю територiальним пiдроздiлом органу державної виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї)" замiнити словами "внутрiшньо перемiщеної особи";

     у частинi сьомiй слова "Зареєстрована (взята на облiк)" замiнити словами "Взята на облiк", а слово "перебування" - словом "проживання";

     у частинi дев'ятiй слова "Зареєстрована (взята на облiк)" замiнити словами "Взята на облiк";

     9) у статтi 9:

     у частинi першiй:

     пiсля абзацу першого доповнити трьома абзацами такого змiсту:

     "єднiсть родини;

     сприяння органами державної виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування та суб'єктами приватного права у пошуку та возз'єднаннi членiв сiмей, якi втратили зв'язок внаслiдок внутрiшнього перемiщення;

     iнформацiю про долю та мiсцезнаходження зниклих членiв сiм'ї та близьких родичiв".

     У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - вiсiмнадцятим;

     в абзацi десятому слово "постiйне" виключити;

     абзац шiстнадцятий пiсля слiв "безкоштовний проїзд для" доповнити словом "добровiльного";

     у частинi другiй:

     пункт 2 виключити;

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) повiдомляти про змiну мiсця проживання структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад за новим мiсцем проживання протягом 10 днiв з дня прибуття до нового мiсця проживання.

     У разi добровiльного повернення до покинутого постiйного мiсця проживання внутрiшньо перемiщена особа зобов'язана повiдомити про це структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад за мiсцем отримання довiдки не пiзнiш як за три днi до дня вiд'їзду";

     пункт 5 виключити;

     10) у статтi 11:

     пункти 1 i 2 частини першої виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферах зайнятостi населення та трудової мiграцiї, трудових вiдносин, соцiального захисту, соцiального обслуговування населення, волонтерської дiяльностi, з питань сiм'ї та дiтей, оздоровлення та вiдпочинку дiтей, а також захисту прав депортованих за нацiональною ознакою осiб, якi повернулися в Україну:

     вiдповiдає за забезпечення формування та ведення Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб;

     забезпечує захист персональних даних внутрiшньо перемiщених осiб, що мiстяться в Єдинiй iнформацiйнiй базi даних про внутрiшньо перемiщених осiб;

     забезпечує надання внутрiшньо перемiщеним особам гуманiтарної допомоги;

     розробляє державнi програми пiдтримки та вирiшення соцiально-побутових питань внутрiшньо перемiщених осiб;

     подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї про заходи, необхiднi для реалiзацiї цього Закону, щодо забезпечення прав та свобод внутрiшньо перемiщених осiб;

     забезпечує iнформування внутрiшньо перемiщених осiб про можливостi працевлаштування у вiдповiдних населених пунктах, а також сприяє у працевлаштуваннi внутрiшньо перемiщеним особам, якi отримали статус безробiтного, органiзовує пiдготовку, перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї таких осiб";

     11) абзаци сьомий - дев'ятий частини першої статтi 12 замiнити вiсьмома абзацами такого змiсту:

     "Рiшення про скасування дiї довiдки приймається керiвником структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад за мiсцем проживання особи та надається внутрiшньо перемiщенiй особi протягом трьох днiв з дня прийняття такого рiшення.

     У разi неповiдомлення внутрiшньо перемiщеною особою про її повернення до покинутого мiсця постiйного проживання згiдно з абзацом другим пункту 3 частини другої статтi 9 цього Закону рiшення про скасування дiї довiдки вiдповiдно до пункту 3 частини першої цiєї статтi приймається на пiдставi iнформацiї про тривалу вiдсутнiсть (понад 60 днiв) особи за мiсцем проживання, яка дає обґрунтованi пiдстави вважати, що внутрiшньо перемiщена особа повернулася до покинутого мiсця постiйного проживання.

     Iнформацiєю, яка дає обґрунтованi пiдстави вважати, що внутрiшньо перемiщена особа повернулася до покинутого мiсця постiйного проживання, є:

     данi, отриманi з вiдповiдних державних реєстрiв;

     данi, отриманi в результатi обмiну iнформацiєю структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад з органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування;

     данi, отриманi в результатi обмiну iнформацiєю структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад з громадськими об'єднаннями, волонтерськими, благодiйними органiзацiями, iншими юридичними та фiзичними особами, що надають допомогу внутрiшньо перемiщеним особам вiдповiдно до статтi 16 цього Закону.

     У разi наявностi у внутрiшньо перемiщеної особи обґрунтованих причин для продовження строку її вiдсутностi за мiсцем проживання понад 60 днiв така особа звертається з вiдповiдною письмовою заявою за мiсцем проживання до структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад. У такому разi строк вiдсутностi внутрiшньо перемiщеної особи за мiсцем проживання може бути збiльшено до 90 днiв.

     Структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад на пiдставi прийнятого рiшення невiдкладно вносить до Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб вiдомостi про скасування дiї довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи";

     12) у частинi третiй статтi 15 слова "вимушена мiграцiя" замiнити словами "внутрiшнє перемiщення", а слово "спричинена" - словом "спричинене";

     13) частину першу статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Україна спiвпрацює з iншими державами, мiжнародними органiзацiями з метою запобiгання виникненню передумов вимушеного внутрiшнього перемiщення осiб, захисту та дотримання прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб, створення та пiдтримання умов, що дають змогу таким особам добровiльно, в безпечних умовах та з гiднiстю повернутися до покинутого мiсця проживання, або умов для iнтеграцiї внутрiшньо перемiщених осiб за новим мiсцем проживання в Українi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до Податкового та Митного кодексiв України стосовно звiльнення вiд оподаткування та митних платежiв мiжнародної гуманiтарної, благодiйної, технiчної та будь-якої iншої безповоротної допомоги, що надається внутрiшньо перемiщеним особам;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 грудня 2015 року
N 921-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.