ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо облiку трудової дiяльностi працiвника в електроннiй формi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) у статтi 24:

     частину другу пiсля слiв "трудову книжку" доповнити словами "(у разi наявностi) або вiдомостi про трудову дiяльнiсть з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "При укладеннi трудового договору громадянин, який вперше приймається на роботу, має право подати вимогу про оформлення трудової книжки".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     2) у статтi 47:

     у назвi слова "i видати йому трудову книжку" виключити;

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звiльнення видати працiвниковi копiю наказу (розпорядження) про звiльнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначенi у статтi 116 цього Кодексу, а також на вимогу працiвника внести належнi записи про звiльнення до трудової книжки, що зберiгається у працiвника";

     частину другу виключити;

     3) статтю 48 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 48. Облiк трудової дiяльностi працiвника

     Облiк трудової дiяльностi працiвника здiйснюється в електроннiй формi в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування у порядку, визначеному Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     На вимогу працiвника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов'язковому порядку не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийняття на роботу.

     Власник або уповноважений ним орган на вимогу працiвника зобов'язаний вносити до трудової книжки, що зберiгається у працiвника, записи про прийняття на роботу, переведення та звiльнення, заохочення та нагороди за успiхи в роботi.

     Порядок ведення трудових книжок визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) частину другу статтi 144 викласти в такiй редакцiї:

     "Заохочення працiвникам оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистiй обстановцi, а також на вимогу працiвника, якщо трудова книжка зберiгається у нього, заносяться до його трудової книжки";

     5) у частинi першiй статтi 233 слова "з дня вручення копiї наказу про звiльнення або з дня видачi трудової книжки" замiнити словами "з дня вручення копiї наказу (розпорядження) про звiльнення";

     6) у статтi 235:

     у частинi третiй слова "в трудовiй книжцi" виключити;

     у частинi п'ятiй слова "трудової книжки" замiнити словами "копiї наказу (розпорядження) про звiльнення".

     2. Абзац другий статтi 32 Кримiнально-виконавчого кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21) викласти в такiй редакцiї:

     "не пiзнiше трьох днiв пiсля одержання копiї судового рiшення звiльнити засудженого з посади, яку вiн обiймає, або вiд того виду професiйної дiяльностi, права на яку його позбавлено, подати для внесення в порядку, встановленому Пенсiйним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдомостi про вiдповiдну пiдставу звiльнення працiвника та iнформацiю про позбавлення його права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю iз зазначенням вiдповiдних пiдстав i строку та повiдомити уповноважений орган з питань пробацiї про виконання судового рiшення".

     3. У частинi третiй статтi 91 Кодексу цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458):

     друге речення виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "Вiдповiднi вiдомостi про навчання заносяться до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування".

     4. Частину четверту статтi 67 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; 2015 р., N 1, ст. 2) викласти в такiй редакцiї:

     "Свiдоцтво про право на спадщину на земельну частку (пай) пiсля смертi фiзичних осiб, евакуйованих iз зони вiдчуження, вiдселених iз зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровiльного вiдселення, громадян України, якi самостiйно переселилися з територiй, що зазнали радiоактивного забруднення, i на момент евакуацiї, вiдселення або самостiйного переселення були членами колективних або iнших сiльськогосподарських пiдприємств, а також пенсiонерiв з їх числа, якi проживали у сiльськiй мiсцевостi, може бути видане уповноваженою на це посадовою особою вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так i у випадку спадкування ними за заповiтом) i за правом представлення на пiдставi трудової книжки (даних реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування) члена колективного або iншого сiльськогосподарського пiдприємства чи засвiдченого належним чином витягу з неї, за наявностi в ньому вiдповiдного запису, чи рiшення суду, яке набрало законної сили, про членство в колективному або iншому сiльськогосподарському пiдприємствi, що розташовувалося на цiй територiї".

     5. Частину другу статтi 6 Закону України "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування, прокуратури i суду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2013 р., N 21, ст. 208) викласти в такiй редакцiї:

     "У випадках, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, власником або уповноваженим ним органом видається наказ (розпорядження) про визнання недiйсним наказу (розпорядження), згiдно з яким громадянин звiльнений з роботи (посади) у зв'язку з незаконним засудженням або вiдсторонений вiд посади у зв'язку з незаконним притягненням до кримiнальної вiдповiдальностi, та подаються для внесення в порядку, встановленому Пенсiйним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдомостi про визнання недiйсним запису про звiльнення з роботи (посади) у зв'язку з незаконним засудженням або вiдсторонення вiд посади у зв'язку з незаконним притягненням до кримiнальної вiдповiдальностi. На вимогу громадянина власник або уповноважений ним орган у триденний строк з дня звернення видає йому копiю наказу (розпорядження) про визнання недiйсним наказу (розпорядження), згiдно з яким громадянин звiльнений з роботи (посади) у зв'язку з незаконним засудженням або вiдсторонений вiд посади у зв'язку з незаконним притягненням до кримiнальної вiдповiдальностi".

     6. Частину третю статтi 9 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11) викласти в такiй редакцiї:

     "Страховий стаж обчислюється за даними, що мiстяться в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, у тому числi за даними про трудову дiяльнiсть працiвникiв, внесеними вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", а за перiоди, за якi не внесенi данi до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше".

     7. Частину другу статтi 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Страховий стаж обчислюється за даними, що мiстяться в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, у тому числi за даними про трудову дiяльнiсть працiвникiв, внесеними вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", а за перiоди, за якi не внесенi данi до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше".

     8. У Законi України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2010 р., N 4, ст. 18):

     1) частину четверту статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдомостi про складення Присяги iз зазначенням дати складення Присяги вносяться до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування в порядку, затвердженому Пенсiйним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення. На вимогу громадянина про складення Присяги робиться запис у його трудовiй книжцi iз зазначенням дати складення Присяги";

     2) частину дванадцяту статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдомостi про присвоєння, змiну чи позбавлення посадової особи мiсцевого самоврядування вiдповiдного рангу вносяться до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування в порядку, затвердженому Пенсiйним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення. На вимогу посадової особи мiсцевого самоврядування в його трудовiй книжцi робиться запис про присвоєння, змiну чи позбавлення її вiдповiдного рангу".

     9. У частинi восьмiй статтi 9 Закону України "Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 162; 2016 р., N 10, ст. 102) слова "копiя трудової книжки" замiнити словами "копiя трудової книжки (за наявностi) або вiдомостi про трудову дiяльнiсть з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування".

     10. Частину третю статтi 2 Закону України "Про порядок видiлення в натурi (на мiсцевостi) земельних дiлянок власникам земельних часток (паїв)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 314) викласти в такiй редакцiї:

     "Документом, що посвiдчує право на земельну частку (пай) громадян України, зазначених в абзацi п'ятому частини першої статтi 1 цього Закону, є трудова книжка члена колективного або iншого сiльськогосподарського пiдприємства (за наявностi) чи нотарiально засвiдчена виписка з неї (за наявностi) або вiдомостi про трудову дiяльнiсть з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування".

     11. У Законi України "Про фермерське господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363):

     1) абзац перший частини четвертої статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Облiк трудової дiяльностi у фермерському господарствi ведеться вiдповiдно до законодавства України про працю";

     2) частину третю статтi 34 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Час роботи у фермерському господарствi членiв господарства та осiб, якi працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до страхового стажу за даними, що мiстяться в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, у тому числi за даними про трудову дiяльнiсть працiвникiв, внесеними вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", а за перiоди, за якi не внесенi данi до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше".

     12. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     1) частину другу статтi 16 доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) повiдомляти страхувальника, в якого особа працює за основним мiсцем роботи, про визначення особою такого мiсця роботи як основного згiдно з поданою нею заявою (до її вiдкликання)";

     2) у статтi 21:

     частину першу доповнити абзацом чотирнадцятим такого змiсту:

     "Персонiфiкований облiк у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування є складовою частиною Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, порядок ведення якого встановлюється Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     абзац другий частини п'ятої виключити;

     3) статтю 22 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Для здiйснення доступу застрахованих осiб, страхувальникiв та iнших осiб у випадках, передбачених законодавством, до iнформацiї та послуг у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування забезпечується функцiонування веб-порталу електронних послуг Пенсiйного фонду.

     Послуги, надання яких передбачає доступ до персональних даних про фiзичну особу, реалiзацiю нею прав на пенсiйне забезпечення, надаються за умови iдентифiкацiї такої особи з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису або iнших надiйних засобiв iдентифiкацiї у порядку, що визначається правлiнням Пенсiйного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення";

     4) абзац перший частини другої статтi 24 доповнити словами "а також даних, включених на пiдставi цих документiв до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     5) частини першу i другу статтi 44 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Призначення (перерахунок) пенсiї здiйснюється за зверненням особи або автоматично (без звернення особи) у випадках, передбачених цим Законом.

     Звернення за призначенням (перерахунком) пенсiї здiйснюється шляхом подання заяви та iнших документiв, необхiдних для призначення (перерахунку) пенсiї, до територiального органу Пенсiйного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через законного представника недiєздатної особи, особи, дiєздатнiсть якої обмежена, малолiтньої або неповнолiтньої особи.

     Порядок подання та оформлення документiв для призначення (перерахунку) пенсiї визначається правлiнням Пенсiйного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення.

     2. Призначення пенсiї за вiком здiйснюється автоматично (без звернення особи) у разi набуття застрахованою особою права на призначення пенсiї за вiком при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону, на пiдставi вiдомостей, наявних у системi персонiфiкованого облiку, якщо до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, особа не повiдомила про бажання одержувати пенсiю з бiльш пiзнього вiку.

     У разi вiдсутностi в системi персонiфiкованого облiку даних про страховий стаж, необхiдний для призначення пенсiї за вiком (у тому числi за перiоди до впровадження системи персонiфiкованого облiку), територiальний орган Пенсiйного фонду iнформує застраховану особу, у тому числi через її особистий електронний кабiнет на веб-порталi електронних послуг Пенсiйного фонду, про вiдсутнiсть таких вiдомостей та необхiднiсть їх подання (за наявностi). Документи про страховий стаж можуть бути поданi до територiального органу Пенсiйного фонду або через особистий електронний кабiнет на веб-порталi електронних послуг Пенсiйного фонду";

     6) у частинi першiй статтi 45:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пенсiя призначається з дня звернення за пенсiєю, крiм таких випадкiв";

     пункт 1 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Пенсiя за вiком, що призначається автоматично (без звернення особи), - з дня, що настає за днем досягнення пенсiйного вiку, крiм випадкiв вiдсутностi в системi персонiфiкованого облiку вiдомостей про страховий стаж застрахованої особи, необхiдний для призначення пенсiї за вiком при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону. У разi якщо документи про страховий стаж не поданi протягом трьох мiсяцiв з дня досягнення застрахованою особою пенсiйного вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону, вважається, що застрахована особа виявила бажання одержувати пенсiю з бiльш пiзнього вiку".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     7) частину першу статтi 47 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi якщо особа, якiй пенсiя за вiком призначається автоматично (без звернення особи), протягом трьох мiсяцiв не повiдомила територiальний орган Пенсiйного фонду, у тому числi через особистий електронний кабiнет на веб-порталi електронних послуг Пенсiйного фонду, про обраний нею спосiб виплати пенсiї вважається, що особа виявила бажання одержувати пенсiю з бiльш пiзнього вiку".

     У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим.

     13. Частину четверту статтi 29 Закону України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 14, ст. 168; 2015 р., N 52, ст. 482) виключити.

     14. У частинi третiй статтi 74 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133; 2013 р., N 14, ст. 89, N 49, ст. 687; 2020 р., N 38, ст. 279), слова "витяг iз трудової книжки про" виключити.

     15. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 12 частини першої статтi 1 слова "де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься вiдповiдний запис про роботу" замiнити словами "та визначене ним як основне згiдно з поданою заявою (до вiдкликання) та вiдомостями, що облiковуються в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру на її пiдставi";

     2) пункт 4 частини другої статтi 6 пiсля слiв "подавати звiтнiсть" доповнити словами "у тому числi про основне мiсце роботи працiвника";

     3) у статтi 17:

     абзац перший частини першої доповнити словами "а також для накопичення, зберiгання та використання iнформацiї про виданi, продовженi та облiкованi листки непрацездатностi";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, Пенсiйним фондом, що ведуть Державний реєстр, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування здiйснюється обмiн iнформацiєю на безоплатнiй основi в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     абзац третiй частини п'ятої замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Iнформацiя з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру щодо перiодiв навчання осiб у закладах вищої освiти, а також здобутої ними освiти, набутого стажу надається на запит роботодавцям, фiзичним та юридичним особам за згодою особи, вiдомостi про яку запитуються, у порядку, встановленому Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення.

     При наданнi вiдповiдi на запит з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру iнформацiя, щодо якої подано вiдомостi про визнання її недiйсною, не надається";

     4) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Джерела формування Державного реєстру

     1. Джерелами формування Державного реєстру є вiдомостi, що надходять до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, та Пенсiйного фонду вiд:

     Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     платникiв єдиного внеску;

     застрахованих осiб;

     фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян;

     Єдиного державного демографiчного реєстру та розпорядникiв вiдомчих iнформацiйних систем, визначених Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус";

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах забезпечення охорони прав i свобод людини, iнтересiв суспiльства i держави, протидiї злочинностi, пiдтримання публiчної безпеки i порядку;

     центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв;

     податкових органiв;

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики;

     центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi трудових вiдносин;

     центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення;

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв;

     центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах освiти та науки;

     державної служби зайнятостi;

     пiдприємств, установ, органiзацiй та вiйськових частин;

     територiальних органiв Пенсiйного фонду за результатами перевiрок платникiв єдиного внеску;

     установ (закладiв), осiб, якi видають листки непрацездатностi;

     iнших джерел, передбачених законодавством.

     2. Пенсiйний фонд у межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно з метою iдентифiкацiї особи для цiлей, визначених цим Законом, має право отримувати iнформацiю з наявних державних та єдиних реєстрiв, iнших iнформацiйних баз, що перебувають у власностi держави або пiдприємств, установ та органiзацiй, в обсязi iнформацiї про особу, передбаченому цим Законом. Пенсiйний фонд у межах повноважень, визначених цим Законом, має право отримувати iнформацiю з реєстрiв територiальних громад. Доступ до iнформацiї здiйснюється з дотриманням вимог законiв України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", "Про захист персональних даних". Порядок iнформацiйної взаємодiї визначається Пенсiйним фондом разом з вiдповiдними центральними органами виконавчої влади, держателями реєстрiв (iнформацiйних баз).

     3. Надання iнформацiї та iнформацiйна взаємодiя мiж Пенсiйним фондом та розпорядниками реєстрiв, iнформацiйних баз, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, здiйснюється в порядку, визначеному законами, що регулюють певну сферу суспiльних вiдносин, та на умовах договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором.

     4. Податковi органи зобов'язанi подавати Пенсiйному фонду необхiдну для виконання покладених на нього обов'язкiв iнформацiю у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та Пенсiйним фондом.

     5. До Державного реєстру шляхом електронної iнформацiйної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв надходить iнформацiя з:

     Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян - у порядку та за формою, визначеними Пенсiйним фондом та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану;

     Єдиної державної електронної бази з питань освiти - у порядку та за формою, визначеними Пенсiйним фондом та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах освiти i науки";

     5) у статтi 20:

     у частинi першiй:

     абзац другий пiсля слiв "iнформацiя про набуття" доповнити словами "та реалiзацiю ними";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "У разi якщо iнформацiя про особу вноситься до реєстру застрахованих осiб вперше, проводиться iдентифiкацiя особи з обов'язковим пiдтвердженням вiдповiдностi реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв даним Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв або серiї (за наявностi) та номера паспорта громадянина України (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi громадянина України), документа, що посвiдчує особу iноземця або особу без громадянства";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. На кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облiкова картка, до якої включаються такi вiдомостi:

     1) умовно-постiйна частина картки:

     унiкальний номер електронної облiкової картки;

     номер посвiдчення застрахованої особи;

     прiзвище, iм'я та по батьковi на момент створення електронної облiкової картки;

     прiзвище, iм'я та по батьковi на поточний момент;

     дата народження;

     стать;

     унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi та серiя (за наявностi), номер i назва документа, що його посвiдчує;

     громадянство;

     вiдцифрований зразок пiдпису особи;

     вiдцифрований образ обличчя особи;

     документ, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство, документ, що посвiдчує особу iноземця або особу без громадянства (паспорт громадянина України, посвiдка на постiйне проживання або посвiдка на тимчасове проживання);

     вiдомостi про освiту (рiвень та ступiнь освiти, квалiфiкацiя, спецiальнiсть);

     мiсце проживання;

     номер телефону та адреса електронної пошти;

     вiдомостi про смерть, визнання фiзичної особи безвiсно вiдсутньою, оголошення фiзичної особи померлою;

     2) частина картки, що вiдображає страховий стаж, заробiтну плату (дохiд, грошове забезпечення), розмiр сплаченого єдиного внеску та iншi данi, необхiднi для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування:

     реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi громадянина України, для яких зазначаються серiя (за наявностi) та номер документа, що посвiдчує особу, з iндексом: для осiб з паспортом громадянина України у формi книжечки "БК", для осiб з паспортом громадянина України у формi картки - "Р", для iноземцiв та осiб без громадянства, якi працювали на територiї України i не мали реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, - "F");

     рiк, за який внесено вiдомостi;

     розмiр єдиного внеску за вiдповiдний мiсяць;

     сума сплаченого єдиного внеску за вiдповiдний мiсяць;

     професiйна назва роботи;

     посада iз зазначенням структурного пiдроздiлу;

     вiдомостi про трудову дiяльнiсть (про прийняття на роботу, присвоєння, змiну, позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорiї, проходження стажування, переведення на iншу роботу, пiдстави звiльнення);

     iнформацiя про основне мiсце роботи;

     данi про особливi умови працi, що дають право на пiльги iз загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     номер спискiв (роздiл, пiдроздiл) виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     результати атестацiї умов працi iз зазначенням номера i дати розпорядчого акта;

     повна/неповна зайнятiсть;

     кiлькiсть вiдпрацьованих застрахованою особою календарних днiв (годин) за вiдповiдний мiсяць, у тому числi в особливих умовах працi, що дають право на пiльги;

     iнформацiя про пiдтвердження набутого особою на боцi договiрної сторони стажу роботи (страхового стажу) для застосовування накопичення перiодiв стажу роботи (страхового стажу) вiдповiдно до мiжнародних договорiв;

     сума виплат (доходу), з якої сплачено страховi внески за вiдповiдний мiсяць;

     сума призначеної пенсiї;

     iнша iнформацiя, необхiдна для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     iнформацiя про страховi випадки:

     дата страхового випадку;

     вид страхового випадку;

     3) частина картки, що вiдображає особливостi статусу особи:

     iнформацiя про належнiсть особи до ветеранiв вiйни, осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, iнших ядерних аварiй та випробувань, вiйськових навчань iз застосуванням ядерної зброї, студентiв, курсантiв невiйськових закладiв вищої освiти, якi отримують соцiальнi стипендiї, осiб, якi отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцiй громадського протесту та членам їхнiх сiмей тощо;

     вiдомостi про групу, причину iнвалiдностi (iз зазначенням у вiдповiдних випадках нозологiчних форм захворювань), строк, на який встановлено iнвалiднiсть;

     вiдомостi про батькiв (усиновлювачiв), опiкунiв, пiклувальникiв та iнших законних представникiв;

     вiдомостi про членiв сiм'ї, якi перебувають на утриманнi застрахованої особи, та її дiтей;

     вiдомостi про дату виїзду за межi України та дату повернення на територiю України;

     iнформацiя про судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення у випадках, передбачених законодавством, а також iнформацiя про позбавлення права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю;

     iнша iнформацiя, необхiдна для обчислення та призначення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     Якщо фiзична особа має право на пiльги згiдно з кiлькома законами, до реєстру застрахованих осiб включається iнформацiя про всi ознаки такого статусу. У разi якщо фiзична особа, яка має i використовує право на пiльги на пiдставi одного iз законiв України, використовує також своє право на iншi пiльги як член сiм'ї пiльговика, який має право на пiльги згiдно з iншими законами, така фiзична особа включається до реєстру застрахованих осiб також як член сiм'ї пiльговика. Перелiк та складовi ознак особливостей статусу особи, що включаються до персональної електронної облiкової картки, визначаються Пенсiйним фондом за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення;

     4) частина картки, що вiдображає здiйснення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування:

     вид страхової виплати;

     вид соцiальної пiльги;

     вид соцiальної виплати;

     дата, з якої призначено виплату;

     дата початку та закiнчення виплати (пiльги);

     сума виплати (помiсячнi суми виплати);

     iндексацiя страхової виплати;

     5) частина картки, що вiдображає трудову дiяльнiсть особи, у тому числi за перiод до 1 сiчня 2004 року (далi - електронна трудова книжка). Вiдомостi, зазначенi в цьому пунктi стосовно перiодiв роботи та iнших перiодiв, якi вiдповiдно до законодавства, що дiяло ранiше, зараховувалися до стажу роботи та займаних особою посад за перiод до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо облiку трудової дiяльностi працiвника в електроннiй формi", вносяться до даних реєстру застрахованих осiб на пiдставi трудової книжки особи, а за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй - документiв, передбачених порядком пiдтвердження наявного стажу роботи за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок та черговiсть подання вiдомостей для створення електронних трудових книжок визначаються Пенсiйним фондом за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення.

     Персонiфiкованi вiдомостi, включенi до електронної облiкової картки особи, зберiгаються протягом усього життя особи, а пiсля її смертi - протягом 75 рокiв.

     Iнформацiя, що зазнавала змiн, зберiгається з вiдповiдною примiткою";

     частину п'яту виключити;

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Змiни та уточнення вносяться до вiдомостей реєстру застрахованих осiб у порядку, встановленому Пенсiйним фондом за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення.

     Змiна до вiдомостей про прiзвище, iм'я та по батьковi особи на поточний момент, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, дату народження, мiсце народження, стать, громадянство, освiту, серiю (за наявностi) та номер паспорта громадянина України, номер телефону, адресу мiсця проживання може вноситися за заявою застрахованої особи в порядку, встановленому Пенсiйним фондом за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення";

     6) у пунктi 11 роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     слова та цифри "абзацу другого пiдпункту 1 частини третьої статтi 20" замiнити словами та цифрами "абзацу третього пiдпункту 1 частини четвертої статтi 20";

     цифри "2020" замiнити цифрами "2026";

     7) у текстi Закону слова "Єдиний державний реєстр юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" у вiдповiдному вiдмiнку.

     16. Абзац п'ятий частини першої статтi 29 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243; 2019 р., N 30, ст. 119) викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдомостi про проходження стажування вносяться до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування в порядку, встановленому Пенсiйним фондом України за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення".

     17. В абзацi дев'ятому частини п'ятої статтi 9 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222; 2016 р., N 4, ст. 43; 2018 р., N 36, ст. 272; 2020 р., N 38, ст. 279) слова "Трудова книжка, документи" замiнити словом "Документи".

     18. Абзац третiй частини сьомої статтi 4 Закону України "Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 1, ст. 1; 2016 р., N 6, ст. 58, N 10, ст. 99) пiсля слiв "здiйснення трудової дiяльностi" доповнити словами "(за наявностi)".

     19. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12; 2017 р., N 7 - 8, ст. 50; 2019 р., N 42, ст. 238):

     1) пункт 5 частини першої статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "5) копiю трудової книжки (за наявностi) або вiдомостi про трудову дiяльнiсть з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     2) у частинi другiй статтi 36:

     третє речення абзацу першого виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вiдомостi про складення Присяги вносяться до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування в порядку, встановленому Пенсiйним фондом України за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення. На вимогу прокурора про складення Присяги вноситься запис у його трудову книжку".

     20. Частину другу статтi 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, у тому числi за даними про трудову дiяльнiсть працiвникiв, внесеними вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", а за перiоди, за якi не внесенi данi до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше".

     21. Пункт 5 частини другої статтi 20 Закону України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 36, ст. 360) викласти в такiй редакцiї:

     "5) копiю трудової книжки (за наявностi) або вiдомостi про трудову дiяльнiсть з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування".

     22. Пункт 6 частини першої статтi 54 Закону України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379) викласти в такiй редакцiї:

     "6) вiдомостi про трудову дiяльнiсть з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування".

     23. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43):

     1) у частинi третiй статтi 36:

     друге речення абзацу першого виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вiдомостi про складення Присяги вносяться до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування в порядку, встановленому Пенсiйним фондом України за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення. На вимогу державного службовця про складення Присяги державного службовця робиться запис у трудовiй книжцi державного службовця";

     2) у частинi одинадцятiй статтi 39:

     в абзацi першому слова "та трудовiй книжцi" виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вiдомостi про присвоєння, змiну та позбавлення рангу державного службовця вносяться до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування в порядку, встановленому Пенсiйним фондом України за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення. На вимогу державного службовця у трудовiй книжцi державного службовця робиться запис про присвоєння, змiну та позбавлення рангу державного службовця".

     24. У частинi другiй статтi 65 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 30, ст. 542) слова "та внесення вiдповiдного запису до трудової книжки стягувача" виключити.

     25. Пункт 5 частини першої статтi 8 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 7 - 8, ст. 50) викласти в такiй редакцiї:

     "5) вiдомостi про трудову дiяльнiсть з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, копiю послужного списку (за наявностi)".

     26. Частину шiстнадцяту статтi 25 Закону України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 26, ст. 219) викласти в такiй редакцiї:

     "16. В особовiй справi дипломатичного службовця робиться запис про присвоєння, змiну та позбавлення дипломатичного рангу. Вiдомостi про присвоєння, змiну та позбавлення дипломатичного рангу вносяться до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування в порядку, встановленому Пенсiйним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення. На вимогу дипломатичного службовця в його трудовiй книжцi робиться запис про присвоєння, змiну та позбавлення дипломатичного рангу".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування, крiм пункту 4 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Установити, що включення Пенсiйним фондом України до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдсутнiх вiдомостей про трудову дiяльнiсть працiвникiв здiйснюється протягом п'яти рокiв з дня набрання чинностi цим Законом на пiдставi вiдомостей, поданих страхувальником або застрахованою особою у порядку та строки, встановленi Пенсiйним фондом України за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi трудових вiдносин.

     Пiсля завершення цих робiт наявнi трудовi книжки видаються працiвникам особисто пiд пiдпис.

     Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати належно оформлену трудову книжку працiвнику, з яким укладено трудовий договiр до набрання чинностi цим Законом та який звiльняється до завершення процедури включення до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдсутнiх вiдомостей про трудову дiяльнiсть, у день звiльнення.

     3. Установити, що до завершення включення до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдсутнiх вiдомостей про трудову дiяльнiсть працiвникiв данi трудової книжки використовуються для врахування вiдомостей про трудову дiяльнiсть за перiод до набрання чинностi цим Законом.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України щорiчно, починаючи з 2021 року, iнформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
5 лютого 2021 року
N 1217-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.