ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про дипломатичну службу

     Цей Закон визначає правовi засади та порядок органiзацiї дипломатичної служби як складової частини державної служби, а також особливостi її проходження та правового статусу посадових осiб дипломатичної служби.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Дипломатична служба

     1. Дипломатична служба - це державна служба особливого характеру, яка полягає у професiйнiй дiяльностi посадових осiб дипломатичної служби, пов'язанiй з реалiзацiєю зовнiшньої полiтики України, захистом нацiональних iнтересiв України у сферi мiжнародних вiдносин, а також прав та iнтересiв громадян i юридичних осiб України за кордоном.

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     1) адмiнiстративна посада - визначена структурою i штатним розписом первинна структурна одиниця органу дипломатичної служби з установленими вiдповiдно до законодавства посадовими обов'язками з виконання функцiй адмiнiстративно-технiчного забезпечення дiяльностi органiв дипломатичної служби;

     2) адмiнiстративний службовець - громадянин України, який займає посаду державної служби в органi дипломатичної служби, одержує заробiтну плату за рахунок коштiв державного бюджету та виконує встановленi для цiєї посади функцiї з адмiнiстративно-технiчного забезпечення дiяльностi органiв дипломатичної служби, а також дотримується принципiв державної служби;

     3) дипломатична посада - визначена структурою i штатним розписом первинна структурна одиниця органу дипломатичної служби з установленими вiдповiдно до законодавства посадовими обов'язками з виконання дипломатичних або консульських функцiй;

     4) дипломатичний службовець - громадянин України, який займає дипломатичну посаду в органi дипломатичної служби, одержує заробiтну плату за рахунок коштiв державного бюджету та здiйснює встановленi для цiєї посади повноваження, безпосередньо пов'язанi з виконанням дипломатичних або консульських функцiй, а також дотримується принципiв дипломатичної служби;

     5) довготермiнове вiдрядження - проходження дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби на вiдповiдних посадах у закордонних дипломатичних установах України у строки, передбаченi цим Законом, з метою виконання дипломатичних або консульських функцiй чи адмiнiстративно-технiчного забезпечення дiяльностi закордонних дипломатичних установ України, а також робота на посадах iз виконання функцiй з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України;

     6) компенсацiйнi виплати - грошовi кошти в iноземнiй валютi, що виплачуються працiвникам дипломатичної служби за рахунок коштiв державного бюджету з метою компенсування витрат, пов'язаних iз перебуванням у довготермiновому вiдрядженнi;

     7) контракт про проходження дипломатичної служби - письмовий договiр, що укладається на визначений строк мiж громадянином України та Мiнiстерством закордонних справ України для врегулювання правових вiдносин, що виникають мiж ними у зв'язку з роботою на посадах дипломатичної служби в органах дипломатичної служби;

     8) посади дипломатичної служби - дипломатичнi та адмiнiстративнi посади органiв дипломатичної служби;

     9) посадовi особи дипломатичної служби - дипломатичнi службовцi та адмiнiстративнi службовцi органiв дипломатичної служби;

     10) працiвники дипломатичної служби - дипломатичнi службовцi, адмiнiстративнi службовцi та працiвники, якi виконують функцiї з обслуговування;

     11) працiвники, якi виконують функцiї з обслуговування, - працiвники органiв дипломатичної служби, на яких покладено функцiї з обслуговування таких органiв;

     12) рiвнозначнi посади дипломатичної служби - посади дипломатичної служби, що належать до однiєї групи оплати працi;

     13) ротацiя - планове замiщення посад дипломатичної служби в органах дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби;

     14) члени сiм'ї працiвника дипломатичної служби - iнший з подружжя, їхнi дiти, дiти працiвника дипломатичної служби або iншого з подружжя, а також повнолiтнi дiти та батьки, над якими згiдно iз законодавством України встановлено опiку або пiклування такого працiвника чи iншого з подружжя.

     2. Iншi термiни в цьому Законi вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про державну службу" та iншими законами України.

     Стаття 3. Правова основа дипломатичної служби

     1. Правову основу дипломатичної служби, дiяльностi її органiв та посадових осiб дипломатичної служби становлять Конституцiя України, чиннi мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, цей та iншi закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, iншi акти законодавства України.

     2. Вiдносини, що виникають у зв'язку iз вступом на дипломатичну службу посадових осiб дипломатичної служби, її проходженням, припиненням, а також оплатою працi, соцiально-побутовим забезпеченням, заохоченнями i соцiальними гарантiями, робочим часом i часом вiдпочинку, вiдпустками, вiдповiдальнiстю посадових осiб дипломатичної служби, регулюються цим Законом, Законом України "Про державну службу" та iншими актами законодавства України.

     3. Дiя норм законодавства про державну службу та про працю поширюється на посадових осiб дипломатичної служби у частинi вiдносин, не врегульованих цим Законом.

     4. Вiдносини, що виникають у зв'язку з роботою в органах дипломатичної служби працiвникiв, якi виконують функцiї з обслуговування, регулюються цим Законом, законодавством про працю, а також iншими актами законодавства України в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     Стаття 4. Основнi принципи дипломатичної служби

     1. Основними принципами дипломатичної служби є:

     1) патрiотизм;

     2) вiдстоювання нацiональних iнтересiв України;

     3) прiоритет прав та свобод людини i громадянина;

     4) демократизм i законнiсть;

     5) гуманiзм i соцiальна справедливiсть;

     6) професiоналiзм, компетентнiсть, iнiцiативнiсть;

     7) об'єктивнiсть, чеснiсть, поряднiсть;

     8) належне виконання службових обов'язкiв i додержання трудової дисциплiни;

     9) iншi принципи, визначенi Законом України "Про державну службу".

     Стаття 5. Система органiв дипломатичної служби

     1. Систему органiв дипломатичної служби складають:

     1) Мiнiстерство закордонних справ України;

     2) представництва Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України;

     3) закордоннi дипломатичнi установи України.

     2. Мiнiстерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi зовнiшнiх зносин i координує дiяльнiсть державних органiв у сферi зовнiшнiх зносин.

     Мiнiстерство закордонних справ України здiйснює свої повноваження безпосередньо та через iншi органи дипломатичної служби.

     Мiнiстерство закордонних справ України здiйснює керiвництво iншими органами дипломатичної служби.

     Статус, завдання та функцiї Мiнiстерства закордонних справ України визначаються цим та iншими законами України, а також Положенням про Мiнiстерство закордонних справ України, яке затверджується в установленому законом порядку.

     3. Представництва Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України є органами дипломатичної служби, якi утворюються в регiонах, де дiють iноземнi консульськi установи чи представництва мiжнародних органiзацiй.

     Статус, завдання та функцiї представництва Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України визначаються цим Законом та Положенням про Представництво Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Закордоннi дипломатичнi установи України є постiйно дiючими органами дипломатичної служби, основними завданнями яких є представництво України в державах перебування або при мiжнародних органiзацiях та пiдтримання з ними офiцiйних вiдносин, вiдстоювання нацiональних iнтересiв України, виконання консульських функцiй, у тому числi захист прав та iнтересiв громадян i юридичних осiб України за кордоном.

     Закордонними дипломатичними установами України є:

     1) Посольство України;

     2) Посольство України з резиденцiєю Надзвичайного i Повноважного Посла України в Києвi;

     3) Постiйне представництво України при мiжнароднiй органiзацiї;

     4) Представництво України при мiжнароднiй органiзацiї;

     5) Мiсiя України при мiжнароднiй органiзацiї;

     6) консульська установа України (Генеральне консульство України, Консульство України, Вiце-консульство України та Консульське агентство України).

     Статус, завдання та функцiї закордонних дипломатичних установ України визначаються цим Законом, Положенням про закордоннi дипломатичнi установи України, яке затверджується Президентом України.

     5. У системi органiв дипломатичної служби можуть утворюватися спецiальнi мiсiї, а також делегацiї на сесiї статутних органiв мiжнародних органiзацiй, статус, завдання та функцiї яких залежно вiд рiвня мiсiї визначаються вiдповiдно Президентом України або Мiнiстром закордонних справ України.

     Спецiальнi мiсiї є тимчасовими мiсiями, що за своїм характером представляють Україну i направляються Україною до iншої держави за її згодою для спiльного розгляду з цiєю державою певних питань або для виконання щодо неї певного завдання.

     Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення роботи спецiальних мiсiй визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. Мiнiстр закордонних справ України очолює Мiнiстерство закордонних справ України, здiйснює керiвництво дiяльнiстю органiв дипломатичної служби, затверджує структуру органiв дипломатичної служби, а також виконує iншi функцiї, визначенi цим Законом, iншими актами законодавства України.

     7. Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України забезпечує дiяльнiсть органiв дипломатичної служби та вiдповiдно до затвердженої Мiнiстром закордонних справ України структури органiв дипломатичної служби затверджує їх штатнi розписи та кошториси, а також виконує iншi функцiї, визначенi законодавством України.

     8. Надзвичайний i Повноважний Посол України є вищим офiцiйним представником України, який здiйснює загальне керiвництво, координацiю та контроль за дiяльнiстю посадових осiб та iнших працiвникiв Посольства України, керiвникiв iнших закордонних дипломатичних установ України у державi акредитацiї, а також посадових та iнших осiб, членiв делегацiй України, якi перебувають у цiй державi з метою виконання посадових або службових обов'язкiв.

     Стаття 6. Основнi завдання органiв дипломатичної служби

     1. Основними завданнями органiв дипломатичної служби є:

     1) забезпечення захисту нацiональних iнтересiв України;

     2) реалiзацiя зовнiшньополiтичного курсу України, спрямованого на розвиток полiтичних, економiчних, культурних, гуманiтарних, наукових, iнших зв'язкiв з iноземними державами та мiжнародними органiзацiями;

     3) захист прав та iнтересiв громадян i юридичних осiб України за кордоном;

     4) сприяння утвердженню мiжнародного авторитету України, пiднесенню у свiтi її iмiджу як надiйного i передбачуваного партнера;

     5) забезпечення дипломатичними засобами i методами захисту суверенiтету, мiжнародної безпеки, територiальної цiлiсностi та непорушностi кордонiв України, її полiтичних, торговельно-економiчних, культурних, гуманiтарних та iнших iнтересiв;

     6) координацiя дiяльностi державних органiв щодо забезпечення реалiзацiї єдиного зовнiшньополiтичного курсу України;

     7) вивчення та аналiз полiтичного та економiчного становища у свiтi, зовнiшньої та внутрiшньої полiтики iноземних держав, дiяльностi мiжнародних органiзацiй;

     8) забезпечення державних органiв iнформацiєю, необхiдною для здiйснення ефективної зовнiшньої та внутрiшньої полiтики України;

     9) iншi завдання вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 7. Основнi функцiї органiв дипломатичної служби

     1. Основними функцiями органiв дипломатичної служби є:

     1) служiння Українському народу;

     2) забезпечення нацiональних iнтересiв i мiжнародної безпеки України шляхом пiдтримання мирного та взаємовигiдного спiвробiтництва з iноземними державами i мiжнародними органiзацiями за загальновизнаними принципами та нормами мiжнародного права;

     3) пiдтримання дипломатичних i консульських зносин з iноземними державами, представництво України у мiжнародних органiзацiях та спецiальних мiсiях;

     4) забезпечення єдностi зовнiшньополiтичного курсу держави;

     5) здiйснення зовнiшньополiтичної дiяльностi держави;

     6) забезпечення координацiї дiяльностi, що здiйснюється державними органами у сферi зовнiшнiх зносин;

     7) органiзацiя проведення переговорiв, а також участь у пiдготовцi укладення мiжнародних договорiв України;

     8) внесення в установленому порядку на розгляд Президента України або Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо укладення, виконання та припинення дiї мiжнародних договорiв України;

     9) внесення в установленому порядку на розгляд Президента України, Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй з питань розвитку вiдносин України з iноземними державами та мiжнародними органiзацiями;

     10) пiдготовка пропозицiй щодо вдосконалення законодавства України у сферi мiжнародних вiдносин;

     11) здiйснення функцiй дипломатичного протоколу у сферi забезпечення зовнiшнiх зносин з iноземними державами та мiжнародними органiзацiями;

     12) забезпечення в установленому порядку зберiгання мiжнародних договорiв України;

     13) здiйснення в установленому порядку функцiй депозитарiя мiжнародних договорiв України;

     14) сприяння дiяльностi iноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також здiйснення нагляду за додержанням дипломатичних i консульських привiлеїв та iмунiтетiв;

     15) сприяння державним органам у частинi здiйснення ними зовнiшнiх зносин, надання їм вiдповiдної методичної, консультацiйної та iнформацiйної допомоги, дотримання мiжнародних зобов'язань України;

     16) здiйснення iнформацiйного забезпечення Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України з питань зовнiшньополiтичної дiяльностi;

     17) поширення iнформацiї про Україну за кордоном;

     18) забезпечення розвитку зв'язкiв iз закордонними українцями та їх громадськими об'єднаннями;

     19) виконання в Українi та за кордоном консульських функцiй, передбачених чинними мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та iншими актами законодавства України;

     20) забезпечення та координацiя дiяльностi з торговельно-економiчних питань, що здiйснюється закордонними дипломатичними установами України;

     21) сприяння залученню допомоги вiд iноземних держав та мiжнародних органiзацiй;

     22) сприяння розвитку мiжнародного освiтнього та науково-технiчного спiвробiтництва;

     23) iншi функцiї вiдповiдно до законодавства України.

Роздiл II
ПРАЦIВНИКИ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ. КАТЕГОРIЇ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПОСАД

     Стаття 8. Посади дипломатичної служби та посади працiвникiв, якi виконують функцiї з обслуговування

     1. В органах дипломатичної служби встановлюються посади дипломатичної служби та посади працiвникiв, якi виконують функцiї з обслуговування.

     2. Дипломатичнi посади встановлюються для дипломатичних службовцiв органiв дипломатичної служби.

     Дипломатичними посадами є такi посади:

     1) Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України;

     2) Надзвичайний i Повноважний Посол України;

     3) Надзвичайний i Повноважний Посол України з резиденцiєю в Києвi;

     4) Постiйний представник України при мiжнароднiй органiзацiї;

     5) Представник України при мiжнароднiй органiзацiї;

     6) Глава Мiсiї України при мiжнароднiй органiзацiї;

     7) Генеральний консул України;

     8) заступник Постiйного представника України при мiжнароднiй органiзацiї;

     9) заступник Представника України при мiжнароднiй органiзацiї;

     10) заступник Глави Мiсiї України при мiжнароднiй органiзацiї;

     11) радник-посланник;

     12) Посол з особливих доручень;

     13) дипломатичний радник;

     14) Консул України;

     15) Представник Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України;

     16) радник;

     17) консул у консульськiй установi України;

     18) перший секретар;

     19) другий секретар;

     20) вiце-консул у консульськiй установi України;

     21) третiй секретар;

     22) консульський агент у консульськiй установi України;

     23) аташе.

     Дипломатичними посадами є також посади керiвникiв структурних пiдроздiлiв апарату Мiнiстерства закордонних справ України, утворених для забезпечення виконання завдань та функцiй Мiнiстерства закордонних справ України iз забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин, та їх заступникiв.

     Дипломатичнi службовцi займають дипломатичнi посади на постiйнiй основi або за контрактом у випадках, визначених цим Законом.

     3. Адмiнiстративнi посади встановлюються для адмiнiстративних службовцiв органiв дипломатичної служби вiдповiдно до законодавства про державну службу.

     Адмiнiстративнi службовцi займають адмiнiстративнi посади на постiйнiй основi або за контрактом у випадках, визначених цим Законом.

     4. Посади працiвникiв, якi виконують функцiї з обслуговування, визначаються вiдповiдно до цього Закону, законодавства про державну службу та про працю.

     Працiвники, якi виконують функцiї з обслуговування, призначаються на посади за контрактом iз числа громадян України, а в закордонних дипломатичних установах України - за потреби також iз числа iноземцiв.

     Положення про працiвникiв, якi виконують функцiї з обслуговування в органах дипломатичної служби, та типова форма контракту з такими працiвниками про виконання функцiй з обслуговування затверджуються Мiнiстерством закордонних справ України в установленому порядку.

     Стаття 9. Категорiї дипломатичних посад

     1. Дипломатичнi посади в органах дипломатичної служби подiляються на категорiї залежно вiд порядку призначення, характеру та обсягу повноважень i необхiдних для їх виконання квалiфiкацiї та професiйної компетентностi.

     2. Встановлюються такi категорiї дипломатичних посад:

     1) категорiя "А" - Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України, Надзвичайний i Повноважний Посол України, Надзвичайний i Повноважний Посол України з резиденцiєю в Києвi, Постiйний представник України при мiжнароднiй органiзацiї, Представник України при мiжнароднiй органiзацiї, Глава Мiсiї України при мiжнароднiй органiзацiї;

     2) категорiя "Б" - Генеральний консул України, заступник Постiйного представника України при мiжнароднiй органiзацiї, заступник Представника України при мiжнароднiй органiзацiї, заступник Глави Мiсiї України при мiжнароднiй органiзацiї, радник-посланник, Посол з особливих доручень, дипломатичний радник, Консул України, Представник Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України, керiвники структурних пiдроздiлiв апарату Мiнiстерства закордонних справ України, утворених для забезпечення виконання завдань та функцiй Мiнiстерства закордонних справ України iз забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин, та їх заступники;

     3) категорiя "В" - iншi дипломатичнi посади, не вiднесенi цим Законом до категорiй "А" i "Б".

     Стаття 10. Права посадових осiб дипломатичної служби

     1. Посадовi особи дипломатичної служби користуються правами, визначеними для державних службовцiв Законом України "Про державну службу", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     2. Посадовi особи дипломатичної служби пiд час проходження дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України користуються привiлеями та iмунiтетами вiдповiдно до норм мiжнародного права.

     Стаття 11. Обов'язки посадових осiб дипломатичної служби

     1. Посадовi особи дипломатичної служби виконують обов'язки, визначенi для державних службовцiв Законом України "Про державну службу", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     2. Посадовi особи дипломатичної служби пiд час проходження дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України зобов'язанi поважати закони, правила i традицiї держави перебування, гiдно представляти Україну.

Роздiл III
ВСТУП НА ДИПЛОМАТИЧНУ СЛУЖБУ

     Стаття 12. Вступ на дипломатичну службу

     1. Вступ на дипломатичну службу здiйснюється шляхом призначення громадянина України на посаду дипломатичної служби за результатами конкурсу, крiм визначених цим Законом випадкiв, коли призначення на дипломатичнi посади здiйснює Президент України.

     2. Конкурс на зайняття посади дипломатичної служби проводиться конкурсною комiсiєю Мiнiстерства закордонних справ України у порядку, встановленому законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     3. У разi неможливостi заповнення посади дипломатичної служби у порядку ротацiї проводиться конкурс на зайняття посади дипломатичної служби у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".

     Стаття 13. Вимоги до осiб, якi претендують на вступ на дипломатичну службу

     1. Вимогами до осiб, якi претендують на вступ на дипломатичну службу, є вимоги до їхньої професiйної компетентностi, якi складаються iз загальних та спецiальних вимог.

     2. Особа, яка претендує на вступ на дипломатичну службу, повинна вiдповiдати загальним вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

     3. Спецiальними вимогами до осiб, якi претендують на вступ на дипломатичну службу, є:

     1) наявнiсть вищої освiти iз ступенем не нижче магiстра - для дипломатичних службовцiв;

     2) володiння вiдповiдним рiвнем професiйної компетентностi згiдно з вимогами, визначеними Мiнiстерством закордонних справ України;

     3) володiння iноземними мовами в обсязi, необхiдному для виконання посадових обов'язкiв;

     4) стан здоров'я, який дозволяє бути направленим у довготермiнове вiдрядження, пiдтверджений документом, виданим у встановленому законодавством порядку;

     5) вiдсутнiсть обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов'язкiв пiд час роботи в системi органiв дипломатичної служби.

     Стаття 14. Порядок призначення на посади дипломатичної служби та звiльнення з таких посад

     1. Призначення на посаду дипломатичної служби є безстроковим, крiм випадкiв, передбачених Законом України "Про державну службу", та у разi призначення на таку посаду за контрактом про проходження дипломатичної служби.

     2. При призначеннi особи на посаду дипломатичної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим. Випробування встановлюється строком до шести мiсяцiв.

     Особам, якi призначаються на дипломатичнi посади Президентом України, випробування не встановлюється.

     3. Надзвичайний i Повноважний Посол України, Надзвичайний i Повноважний Посол України з резиденцiєю в Києвi, Постiйний представник України при мiжнароднiй органiзацiї, Представник України при мiжнароднiй органiзацiї, Глава Мiсiї України при мiжнароднiй органiзацiї призначаються на посади та звiльняються з посад Президентом України за поданням Мiнiстра закордонних справ України.

     Iнших працiвникiв дипломатичної служби призначає на посади та звiльняє з посад Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України у порядку, встановленому законодавством про державну службу та про працю.

     4. Призначення на посаду дипломатичної служби за контрактом про проходження дипломатичної служби здiйснюється у разi:

     1) замiщення за результатами конкурсу посади дипломатичної служби в закордоннiй дипломатичнiй установi України на час довготермiнового вiдрядження;

     2) замiщення посади дипломатичної служби працiвником iншого державного органу.

     Типова форма контракту про проходження дипломатичної служби затверджується Мiнiстерством закордонних справ України.

     5. На посадових осiб дипломатичної служби поширюються обмеження, встановленi законами України "Про державну службу", "Про запобiгання корупцiї" та цим Законом.

     Стаття 15. Присяга при прийняттi на дипломатичну службу

     1. Особи, якi вперше вступають на дипломатичну службу i ранiше не займали посад державної служби, складають Присягу державного службовця вiдповiдно до Закону України "Про державну службу".

Роздiл IV
ПРОХОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

     Стаття 16. Проходження дипломатичної служби

     1. Посадовi особи дипломатичної служби проходять дипломатичну службу в органах дипломатичної служби.

     2. Перiод роботи на дипломатичних посадах зараховується до страхового стажу та стажу державної служби.

     3. Посадовi особи дипломатичної служби за їхньою згодою можуть бути переведенi для проходження дипломатичної служби на посади:

     1) у структурних пiдроздiлах Адмiнiстрацiї Президента України, що забезпечують здiйснення Президентом України повноважень у зовнiшньополiтичнiй сферi;

     2) у структурних пiдроздiлах Апарату Верховної Ради України, що забезпечують здiйснення заходiв з мiжнародного спiвробiтництва Верховної Ради України та представництво Голови Верховної Ради України у зносинах з органами влади iнших держав i мiжнародними органiзацiями;

     3) у структурних пiдроздiлах Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, що забезпечують здiйснення заходiв з мiжнародного спiвробiтництва Кабiнету Мiнiстрiв України та представництво Прем'єр-мiнiстра України у зносинах з органами влади iнших держав i мiжнародними органiзацiями;

     4) у державних органах, до завдань яких вiднесено протидiю зовнiшнiм загрозам нацiональнiй безпецi України, життю, здоров'ю її громадян за межами України.

     З метою забезпечення пiдвищення ефективностi реалiзацiї зовнiшньої полiтики держави та координацiї дiяльностi державних органiв у сферi зовнiшнiх зносин у державних органах можуть бути запровадженi посади дипломатичних радникiв. Замiщення посад дипломатичних радникiв у державних органах здiйснюється з числа дипломатичних службовцiв в установленому законодавством порядку. Положення про дипломатичного радника затверджується Президентом України.

     4. Перiод роботи посадових осiб дипломатичної служби на посадах у державних органах, зазначених у частинi третiй цiєї статтi, є дипломатичною службою.

     5. Пiсля закiнчення роботи на посадах у державних органах, зазначених у частинi третiй цiєї статтi, посадовим особам дипломатичної служби надається рiвнозначна посада дипломатичної служби в органах дипломатичної служби.

     Стаття 17. Ротацiя в органах дипломатичної служби

     1. В органах дипломатичної служби здiйснюється ротацiя посадових осiб дипломатичної служби.

     Посадовi особи дипломатичної служби пiдлягають ротацiї i направляються у довготермiнове вiдрядження з урахуванням рiвня їхньої професiйної компетентностi, службової необхiдностi.

     Участь посадових осiб дипломатичної служби у ротацiї є обов'язковою умовою проходження ними дипломатичної служби.

     2. За наявностi поважних причин посадова особа дипломатичної служби, яка вiдповiдно до цього Закону або Закону України "Про державну службу" займає посаду категорiї "Б", має право вiдмовитися вiд двох поспiль пропозицiй суб'єкта призначення про участь у ротацiї, а посадова особа дипломатичної служби, яка займає посаду категорiї "В", - вiд однiєї такої пропозицiї.

     Поважними причинами для вiдмови вiд участi у ротацiї є:

     1) вiдпустка у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

     2) вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

     3) хвороба члена сiм'ї працiвника дипломатичної служби, який потребує стороннього догляду.

     3. Порядок ротацiї посадових осiб дипломатичної служби визначається Мiнiстерством закордонних справ України.

     Стаття 18. Довготермiнове вiдрядження

     1. Строк довготермiнового вiдрядження працiвникiв дипломатичної служби, як правило, становить до чотирьох рокiв у державах з нормальними клiматичними умовами та стабiльною безпековою ситуацiєю i до трьох рокiв - у державах з важкими клiматичними умовами або складною безпековою ситуацiєю.

     2. Працiвники дипломатичної служби пiсля закiнчення довготермiнового вiдрядження направляються у наступне довготермiнове вiдрядження не ранiше нiж через два, але не пiзнiше нiж через чотири роки.

     Термiн направлення працiвникiв дипломатичної служби у наступне довготермiнове вiдрядження може бути скорочений за рiшенням Державного секретаря Мiнiстерства закордонних справ України у зв'язку iз службовою необхiднiстю направлення працiвникiв дипломатичної служби у довготермiнове вiдрядження до держав з важкими клiматичними умовами або складною безпековою ситуацiєю. Перелiк таких держав встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстерства закордонних справ України.

     3. Пiсля закiнчення строку довготермiнового вiдрядження працiвники дипломатичної служби вiдкликаються у порядку, встановленому законодавством.

     4. Пiсля закiнчення довготермiнового вiдрядження посадовим особам дипломатичної служби (крiм осiб, призначених за контрактом про проходження дипломатичної служби) у порядку ротацiї надається посада в системi органiв дипломатичної служби, рiвнозначна тiй, яку зазначена посадова особа займала до направлення у довготермiнове вiдрядження або пiд час такого вiдрядження.

     Стаття 19. Дострокове вiдкликання працiвникiв дипломатичної служби з довготермiнового вiдрядження

     1. Працiвники дипломатичної служби, направленi у довготермiнове вiдрядження, можуть бути достроково вiдкликанi з вiдрядження у таких випадках:

     1) службова необхiднiсть;

     2) скорочення чисельностi або штату працiвникiв вiдповiдної закордонної дипломатичної установи України;

     3) iстотне погiршення стану здоров'я, що унеможливлює подальше перебування у довготермiновому вiдрядженнi;

     4) невиконання або неналежне виконання посадових обов'язкiв;

     5) вчинення працiвником дипломатичної служби або членами його сiм'ї дiй, що можуть призвести до негативних наслiдкiв, у тому числi для iмiджу України за кордоном, при подальшому перебуваннi вiдповiдного працiвника дипломатичної служби у довготермiновому вiдрядженнi.

     Стаття 20. Переведення посадових осiб дипломатичної служби в системi органiв дипломатичної служби

     1. Для пiдвищення ефективностi професiйної дiяльностi та виходячи з iнтересiв дипломатичної служби посадовi особи дипломатичної служби з урахуванням їхньої професiйної компетентностi можуть бути переведенi в системi органiв дипломатичної служби:

     1) в порядку просування по службi шляхом зайняття вищої посади дипломатичної служби за результатами конкурсу вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" або у порядку ротацiї;

     2) на iншу рiвнозначну або нижчу посаду дипломатичної служби в системi органiв дипломатичної служби у порядку ротацiї;

     3) на iншу рiвнозначну або нижчу посаду дипломатичної служби в Мiнiстерствi закордонних справ України або в Представництвi Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України;

     4) в iнших випадках, передбачених Законом України "Про державну службу".

     2. Переведення здiйснюється Державним секретарем Мiнiстерства закордонних справ України за згодою посадової особи дипломатичної служби.

     Стаття 21. Перебування посадових осiб дипломатичної служби у розпорядженнi Мiнiстерства закордонних справ України

     1. Посадовi особи дипломатичної служби можуть бути зарахованi у розпорядження Мiнiстерства закордонних справ України у таких випадках:

     1) перед направленням у довготермiнове вiдрядження - на строк до двох мiсяцiв для вiдповiдної професiйної пiдготовки до вiдрядження;

     2) пiсля завершення довготермiнового вiдрядження - на строк до шести мiсяцiв, включаючи перiод перебування у щорiчнiй вiдпустцi, якщо в рамках ротацiї посадовiй особi дипломатичної служби (крiм осiб, призначених за контрактом про проходження дипломатичної служби) не визначено посади в Мiнiстерствi закордонних справ України або Представництвi Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України для подальшого проходження дипломатичної служби.

     2. Посадова особа дипломатичної служби, яка зарахована у розпорядження Мiнiстерства закордонних справ України вiдповiдно до пункту 2 частини першої цiєї статтi, продовжує перебування на дипломатичнiй службi та направляється до структурного пiдроздiлу Мiнiстерства закордонних справ України або до Представництва Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України, в якому вона працювала до направлення у довготермiнове вiдрядження, та виконує доручення їх керiвникiв. У разi службової необхiдностi з урахуванням професiйної компетентностi такої посадової особи Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України може прийняти рiшення про проходження дипломатичної служби такою посадовою особою в iншому структурному пiдроздiлi Мiнiстерства закордонних справ України або в iншому Представництвi Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України.

     3. Посадовi особи дипломатичної служби, зарахованi у розпорядження Мiнiстерства закордонних справ України, можуть направлятися для пiдвищення рiвня професiйної компетентностi до закладу пiслядипломної освiти, що належить до сфери управлiння Мiнiстерства закордонних справ України.

     4. Умови оплати працi посадових осiб дипломатичної служби, зарахованих у розпорядження Мiнiстерства закордонних справ України, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Посадовим особам дипломатичної служби, зарахованим у розпорядження Мiнiстерства закордонних справ України вiдповiдно до пункту 2 частини першої цiєї статтi, службою управлiння персоналом пропонуються посади дипломатичної служби в системi органiв дипломатичної служби.

     Посадова особа дипломатичної служби, зарахована у розпорядження Мiнiстерства закордонних справ України вiдповiдно до пункту 2 частини першої цiєї статтi, має право вiдмовитися вiд двох поспiль пропозицiй про переведення в системi органiв дипломатичної служби.

     Стаття 22. Особливостi роботи посадових осiб дипломатичної служби у секретарiатах мiжнародних органiзацiй

     1. Посадовi особи дипломатичної служби можуть бути направленi на роботу до секретарiатiв мiжнародних органiзацiй за квотою України. У такому разi тривалiсть роботи у секретарiатi мiжнародної органiзацiї обумовлюється строком контракту з такою органiзацiєю, визначеним за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України.

     2. Перiод роботи у секретарiатi мiжнародної органiзацiї за квотою України зараховується до стажу дипломатичної служби.

     3. Порядок вiднесення посад у секретарiатах мiжнародних органiзацiй, а також посад, зазначених в частинi шостiй цiєї статтi, до вiдповiдних посад дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Посадовi особи дипломатичної служби, направленi на роботу до секретарiатiв мiжнародних органiзацiй за квотою України, пiсля закiнчення строку вiдповiдного контракту, визначеного за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України, працевлаштовуються у порядку, передбаченому частиною четвертою статтi 18 цього Закону.

     5. Якщо правилами мiжнародної органiзацiї передбачено, що витрати, пов'язанi з роботою посадової особи дипломатичної служби в секретарiатi мiжнародної органiзацiї за квотою України, покладаються на державу, яка направляє цю посадову особу, такi витрати здiйснюються за рахунок державного бюджету у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. Громадяни України, якi обiймають посади в секретарiатах, органах мiжнародних органiзацiй та закордонних юрисдикцiйних органах, членом або учасником яких є Україна, користуються привiлеями та iмунiтетами вiдповiдно до мiжнародних договорiв, що визначають обсяг таких привiлеїв та iмунiтетiв. Громадянам, якi обiймають керiвнi посади в зазначених органах, може бути присвоєно дипломатичний ранг у порядку, передбаченому частиною четвертою статтi 25 цього Закону.

     Перiод роботи громадян України на посадах у секретарiатах, органах мiжнародних органiзацiй та закордонних юрисдикцiйних органах, членом або учасником яких є Україна, зараховується до стажу дипломатичної служби. Перiод роботи громадян України на посадi суддi закордонного юрисдикцiйного органу, членом або учасником якого є Україна, зараховується також до стажу роботи на посадi суддi.

     Стаття 23. Проходження працiвниками iнших державних органiв дипломатичної служби в органах дипломатичної служби

     1. Працiвники iнших державних органiв можуть проходити дипломатичну службу в органах дипломатичної служби, якщо їхня професiйна дiяльнiсть пов'язана iз забезпеченням реалiзацiї повноважень вiдповiдних державних органiв у сферi зовнiшнiх зносин.

     2. Порядок, строки та особливостi вступу i проходження дипломатичної служби в органах дипломатичної служби особами, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi, їх гранична чисельнiсть та перелiк закордонних дипломатичних установ України, до яких вiдряджаються такi особи, визначаються Президентом України.

     3. Пiсля завершення строку проходження дипломатичної служби особи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, звiльняються з дипломатичної служби та направляються до вiдповiдних державних органiв для вирiшення питання їх подальшого працевлаштування.

     4. Працiвникам iнших державних органiв, направленим у довготермiнове вiдрядження до закордонних дипломатичних установ України, пiсля завершення такого вiдрядження надається з урахуванням їхньої професiйної компетентностi рiвнозначна посада в тому державному органi, з якого вони були переведенi.

     5. З працiвниками iнших державних органiв, якi переведенi на посаду в закордонну дипломатичну установу України на час довготермiнового вiдрядження, укладається контракт про проходження дипломатичної служби.

Роздiл V
ДИПЛОМАТИЧНI РАНГИ

     Стаття 24. Перелiк дипломатичних рангiв

     1. Дипломатичний ранг - це спецiальне звання, яке вiдповiдно до Конституцiї України та цього Закону присвоюється дипломатичним службовцям.

     2. Встановлюються такi дипломатичнi ранги:

     Надзвичайний i Повноважний Посол;

     Надзвичайний i Повноважний Посланник першого класу;

     Надзвичайний i Повноважний Посланник другого класу;

     радник першого класу;

     радник другого класу;

     перший секретар;

     другий секретар;

     третiй секретар;

     аташе.

     Стаття 25. Порядок присвоєння та позбавлення дипломатичних рангiв

     1. Дипломатичний ранг присвоюється згiдно з посадою, яку займає дипломатичний службовець.

     2. Дипломатичним службовцям, якi проходять дипломатичну службу в органах дипломатичної служби, дипломатичнi ранги аташе, третього секретаря, другого секретаря, першого секретаря, радника другого класу, радника першого класу присвоюються Мiнiстром закордонних справ України.

     3. Особам, якi не мають дипломатичного рангу та прийнятi на посади у структурнi пiдроздiли Адмiнiстрацiї Президента України, що забезпечують здiйснення Президентом України повноважень у зовнiшньополiтичнiй сферi, на посади у структурнi пiдроздiли Апарату Верховної Ради України i Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, що забезпечують представництво Голови Верховної Ради України i Прем'єр-мiнiстра України у зносинах з органами влади iнших держав та здiйснення заходiв з мiжнародного спiвробiтництва Верховної Ради України i Кабiнету Мiнiстрiв України, дипломатичний ранг присвоюється за поданням керiвникiв цих органiв у порядку, встановленому законодавством.

     4. Дипломатичнi ранги Надзвичайного i Повноважного Посла, Надзвичайного i Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного i Повноважного Посланника другого класу присвоюються дипломатичним службовцям Президентом України за поданням Мiнiстра закордонних справ України.

     За особами, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного i Повноважного Посла, а також за їхнiми дружинами (чоловiками) зберiгається право на користування дипломатичним паспортом довiчно.

     5. Мiнiстровi закордонних справ України присвоюється дипломатичний ранг Надзвичайного i Повноважного Посла.

     6. Черговi дипломатичнi ранги дипломатичним службовцям, якi переведенi для проходження дипломатичної служби до iнших державних органiв, присвоюються за поданням керiвникiв цих органiв у порядку, встановленому законодавством.

     7. Присвоєння чергового дипломатичного рангу здiйснюється згiдно з посадою, яку займає дипломатичний службовець, та з дотриманням строкiв перебування у дипломатичних рангах. Вiдповiднiсть посад дипломатичних службовцiв дипломатичним рангам визначається Перелiком дипломатичних посад, приписаних до дипломатичних рангiв, який затверджується Президентом України.

     8. Особi, яка вперше призначена на дипломатичну посаду, присвоюється найнижчий дипломатичний ранг, до якого приписана її посада.

     9. Дипломатичнi ранги присвоюються дипломатичним службовцям пiсля призначення на дипломатичну посаду, а в разi встановлення випробування - пiсля закiнчення його строку.

     10. Протягом строку застосування дисциплiнарного стягнення, а також протягом шести мiсяцiв з дня отримання дипломатичним службовцем негативної оцiнки за результатами оцiнювання його службової дiяльностi черговий дипломатичний ранг такому дипломатичному службовцю не присвоюється.

     11. У разi призначення дипломатичного службовця на вищу дипломатичну посаду йому може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг без урахування строкiв перебування у дипломатичних рангах, передбачених частиною першою статтi 26 цього Закону.

     12. В окремих випадках за успiшне виконання особливо важливих завдань та особливi заслуги дипломатичним службовцям може бути достроково присвоєно черговий дипломатичний ранг.

     Не допускається дострокове присвоєння дипломатичного рангу два рази поспiль.

     13. У разi переходу дипломатичного службовця на нижчу дипломатичну посаду або звiльнення з дипломатичної служби за таким дипломатичним службовцем зберiгається присвоєний йому дипломатичний ранг.

     14. За сумлiнну дипломатичну службу дипломатичному службовцю, безперервний стаж дипломатичної служби якого становить понад п'ятнадцять рокiв, у зв'язку з виходом на пенсiю Мiнiстром закордонних справ України може присвоюватися черговий дипломатичний ранг поза межами вiдповiдної категорiї посад (крiм дипломатичних рангiв, якi присвоюються дипломатичним службовцям Президентом України) без урахування строкiв перебування у дипломатичних рангах, передбачених частиною першою статтi 26 цього Закону.

     15. Дипломатичний службовець, якому присвоєно дипломатичний ранг, може бути позбавлений дипломатичного рангу за рiшенням суду.

     У разi припинення дипломатичним службовцем громадянства України позбавлення дипломатичного рангу здiйснюється органом чи посадовою особою, якi його присвоїли.

     16. В особовiй справi та трудовiй книжцi дипломатичного службовця робиться запис про присвоєння, змiну та позбавлення дипломатичного рангу.

     Стаття 26. Строки перебування у дипломатичних рангах

     1. Строк перебування у дипломатичних рангах аташе, третього секретаря, другого секретаря, першого секретаря, радника другого класу становить три роки.

     2. Строк перебування у дипломатичних рангах радника першого класу, Надзвичайного i Повноважного Посланника другого класу, Надзвичайного i Повноважного Посланника першого класу не встановлюється.

     Стаття 27. Ранги адмiнiстративних службовцiв

     1. Адмiнiстративним службовцям дипломатичнi ранги не присвоюються. Їм присвоюються ранги державних службовцiв у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".

Роздiл VI
ПРИПИНЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

     Стаття 28. Пiдстави для припинення дипломатичної служби

     1. Дипломатична служба припиняється з пiдстав, передбачених Законом України "Про державну службу".

     2. Дипломатична служба припиняється також з таких пiдстав:

     1) закiнчення строку контракту про проходження дипломатичної служби або порушення його умов;

     2) вiдмова без поважних причин посадової особи дипломатичної служби, яка займає посаду категорiї "Б", вiд третьої поспiль пропозицiї про участь у ротацiї (частина друга статтi 17 цього Закону);

     3) вiдмова без поважних причин посадової особи дипломатичної служби, яка займає посаду категорiї "В", вiд другої поспiль пропозицiї про участь у ротацiї (частина друга статтi 17 цього Закону);

     4) вiдмова посадової особи дипломатичної служби, яка зарахована в розпорядження Мiнiстерства закордонних справ України, вiд третьої поспiль пропозицiї про переведення в системi органiв дипломатичної служби (частина п'ята статтi 21 цього Закону);

     5) вiдставка дипломатичного службовця (стаття 29 цього Закону);

     6) одноразове грубе порушення посадових обов'язкiв посадовою особою дипломатичної служби, що завдало шкоди iмiджу України за кордоном або розвитку вiдносин з вiдповiдною державою чи мiжнародною органiзацiєю, встановлене за результатами дисциплiнарного провадження, проведеного дисциплiнарною комiсiєю Мiнiстерства закордонних справ України вiдповiдно до законодавства про державну службу.

     Стаття 29. Вiдставка дипломатичних службовцiв

     1. Вiдставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним службовцем, який займає дипломатичну посаду категорiї "А" та має дипломатичний ранг Надзвичайного i Повноважного Посла.

     Пiдставами для вiдставки є:

     1) принципова незгода з рiшенням вiдповiдного державного органу або посадової особи;

     2) примушування дипломатичного службовця до виконання рiшення державного органу або посадової особи, яке суперечить законодавству України або може завдати значної
шкоди державi, пiдприємствам, установам, органiзацiям, окремим громадянам;

     3) стан здоров'я, що перешкоджає виконанню посадових повноважень (за наявностi медичного висновку).

     2. Приймає вiдставку дипломатичного службовця, який займає дипломатичну посаду категорiї "А" та має дипломатичний ранг Надзвичайного i Повноважного Посла, або надає мотивовану вiдмову у вiдставцi вiдповiдний державний орган або посадова особа, якi призначали такого дипломатичного службовця на дипломатичну посаду. Рiшення про прийняття вiдставки або надання вiдмови у вiдставцi приймається у мiсячний строк. У разi вiдмови у вiдставцi дипломатичний службовець продовжує виконувати посадовi обов'язки i має право на звiльнення з пiдстав, передбачених Законом України "Про державну службу".

     Стаття 30. Граничний вiк перебування на дипломатичнiй службi

     1. Граничний вiк перебування на дипломатичнiй службi становить 65 рокiв.

     2. Пiсля досягнення 65-рiчного вiку особи, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного i Повноважного Посла, можуть перебувати на дипломатичних посадах, призначення на якi здiйснює Президент України.

Роздiл VII
ОПЛАТА ПРАЦI, КОМПЕНСАЦIЙНI ВИПЛАТИ ТА СОЦIАЛЬНI ГАРАНТIЇ ПОСАДОВИХ ОСIБ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ПРАЦIВНИКIВ, ЯКI ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦIЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

     Стаття 31. Оплата працi посадових осiб дипломатичної служби

     1. Умови оплати працi посадових осiб дипломатичної служби встановлюються вiдповiдно до цього Закону, Закону України "Про державну службу" та iнших актiв законодавства України.

     2. Заробiтна плата дипломатичних службовцiв, крiм складових, встановлених Законом України "Про державну службу", включає надбавку за дипломатичний ранг, якщо їм не виплачується надбавка за ранг державного службовця.

     У разi якщо дипломатичному службовцю присвоєно дипломатичний ранг нижчий, нiж присвоєний ранiше ранг державного службовця, надбавка виплачується за ранг державного службовця.

     3. Посадовi оклади посадових осiб дипломатичної служби визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням спецiальних вимог до професiйної компетентностi, передбачених цим Законом.

     4. Фонд оплати працi Мiнiстерства закордонних справ України та представництв Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України формується з урахуванням особливостей проходження дипломатичної служби, зокрема у зв'язку з проведенням ротацiї.

     Стаття 32. Особливостi виплати заробiтної плати працiвникам дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України

     1. Працiвникам дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України заробiтна плата виплачується один раз на мiсяць.

     Стаття 33. Компенсацiйнi виплати

     1. Працiвники дипломатичної служби, направленi у довготермiнове вiдрядження, крiм заробiтної плати, один раз на мiсяць отримують компенсацiйнi виплати.

     2. Складовi, розмiр компенсацiйних виплат, а також порядок їх розрахунку визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 34. Соцiальне та медичне забезпечення

     1. Працiвникам дипломатичної служби, направленим у довготермiнове вiдрядження, та членам їхнiх сiмей, якi перебувають разом з ними, за рахунок коштiв державного бюджету оплачуються витрати:

     1) у зв'язку з переїздом до мiсця довготермiнового вiдрядження (включаючи пiдйомну допомогу), поверненням з такого вiдрядження, перевезенням багажу, а також у зв'язку з переїздом в Україну з метою перебування у вiдпустцi та повернення з неї один раз у поточному календарному роцi;

     2) пов'язанi з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням, що забезпечують необхiдний обсяг екстреної, первинної та вторинної (спецiалiзованої) медичної допомоги на територiї держави акредитацiї та/або держав зони вiдповiдальностi закордонної дипломатичної установи України;

     3) на здобуття дiтьми дошкiльної та загальної середньої освiти;

     4) на оренду житла та/або оплату вартостi комунальних послуг, пов'язаних з орендою житла.

     2. Порядок здiйснення витрат, передбачених частиною першою цiєї статтi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Дiтям працiвника дипломатичної служби (або iншого з подружжя), який перебуває у довготермiновому вiдрядженнi або повернувся з нього, у першочерговому порядку надаються мiсця у закладах дошкiльної та загальної середньої освiти.

     Стаття 35. Одноразова грошова допомога в разi загибелi (смертi) за кордоном працiвника дипломатичної служби чи втрати працездатностi за кордоном працiвником дипломатичної служби

     1. У разi загибелi (смертi) працiвника дипломатичної служби за кордоном пiд час виконання ним посадових обов'язкiв його спадкоємцям виплачується одноразова грошова допомога.

     2. У разi встановлення працiвниковi дипломатичної служби iнвалiдностi внаслiдок захворювання, калiцтва або iншої шкоди здоров'ю, пов'язаних iз виконанням ним посадових обов'язкiв, протягом одного року пiсля звiльнення його з посади у зв'язку з неможливiстю продовження проходження дипломатичної служби чи виконання функцiй з обслуговування в органах дипломатичної служби внаслiдок зазначених причин такому працiвнику виплачується одноразова грошова допомога.

     3. Порядок, розмiри, умови виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої цiєю статтею, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 36. Оплата витрат на репатрiацiю останкiв працiвника дипломатичної служби, членiв його сiм'ї

     1. У разi загибелi (смертi) за кордоном працiвника дипломатичної служби, направленого у довготермiнове вiдрядження або службове вiдрядження, здiйснюється оплата послуг з репатрiацiї останкiв за адресою реєстрацiї загиблого (померлого) за рахунок кошторису вiдповiдної закордонної дипломатичної установи України.

     2. У разi загибелi (смертi) в державi розмiщення вiдповiдної закордонної дипломатичної установи України членiв сiм'ї працiвника дипломатичної служби, якi перебували разом з ним за мiсцем його довготермiнового вiдрядження, здiйснюється оплата послуг з репатрiацiї останкiв за мiсцем реєстрацiї загиблого (померлого) за рахунок кошторису вiдповiдної закордонної дипломатичної установи України.

     Стаття 37. Гарантiї iншому з подружжя працiвника дипломатичної служби в закордоннiй дипломатичнiй установi України

     1. Держава сприяє створенню умов для працевлаштування iншого з подружжя пiд час перебування за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження працiвника дипломатичної служби.

     2. Час перебування за кордоном iншого з подружжя, який не працював пiд час перебування за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження працiвника дипломатичної служби, зараховується до страхового стажу.

     Порядок нарахування страхового стажу та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування для iншого з подружжя, який не працював пiд час перебування за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження працiвника дипломатичної служби, визначається законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" та "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     3. Iншому з подружжя, який перебував за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження працiвника дипломатичної служби, пiсля закiнчення строку такого вiдрядження надається посада в державних органах, на державних пiдприємствах, в установах, органiзацiях, де вiн працював до виїзду за кордон, рiвнозначна тiй, яку вiн займав до звiльнення.

     Стаття 38. Пенсiйне забезпечення посадових осiб дипломатичної служби

     1. Пенсiйне забезпечення дипломатичних службовцiв та адмiнiстративних службовцiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

Роздiл VIII
ПIДВИЩЕННЯ РIВНЯ ПРОФЕСIЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI ПОСАДОВИХ ОСIБ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

     Стаття 39. Професiйне навчання посадових осiб дипломатичної служби

     1. Посадовим особам дипломатичної служби створюються умови для пiдвищення рiвня професiйної компетентностi шляхом професiйного навчання, у тому числi вдосконалення знання iноземних мов, у вiдповiдних закладах освiти в Українi та за кордоном.

     2. Професiйне навчання проводиться постiйно, у тому числi з метою пiдготовки посадових осiб дипломатичної служби до участi у ротацiї.

     3. Забезпечення пiдвищення професiйної компетентностi посадових осiб дипломатичної служби здiйснює заклад пiслядипломної освiти, що належить до сфери управлiння Мiнiстерства закордонних справ України (далi - заклад пiслядипломної освiти).

     Статус, завдання та функцiї закладу пiслядипломної освiти визначаються цим Законом та статутом, що затверджується Мiнiстерством закордонних справ України.

     Заклад пiслядипломної освiти може здiйснювати також пiдвищення професiйної компетентностi працiвникiв iнших державних органiв, до повноважень яких належить забезпечення реалiзацiї повноважень вiдповiдних органiв у сферi зовнiшнiх зносин, а також проводити науковi дослiдження у сферi мiжнародних вiдносин.

     4. Посадовi особи дипломатичної служби, якi перебувають у розпорядженнi Мiнiстерства закордонних справ України, можуть проходити професiйне навчання з вiдривом вiд роботи строком до двох мiсяцiв у закладi пiслядипломної освiти.

     5. Професiйне навчання посадових осiб дипломатичної служби у закладi пiслядипломної освiти проводиться за рахунок коштiв державного бюджету та iнших джерел, не заборонених законодавством.

     Мiнiстерство закордонних справ України формує пропозицiї щодо обсягу державного замовлення на професiйне навчання посадових осiб дипломатичної служби для державних потреб на основi їхнiх професiйних компетенцiй та розмiщення затвердженого обсягу згiдно iз законодавством.

     6. Посадовi особи дипломатичної служби, якi працюють у Мiнiстерствi закордонних справ України та представництвах Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України, можуть бути направленi Мiнiстерством закордонних справ України на професiйне навчання за кордон. З такими особами Мiнiстерством закордонних справ України укладається угода про вiдпрацювання ними в органах дипломатичної служби не менше трьох рокiв пiсля завершення навчання.

     На строк професiйного навчання за кордоном за такими посадовими особами дипломатичної служби зберiгаються посада та середньомiсячна заробiтна плата. Строк професiйного навчання за кордоном не може перевищувати одного року.

     У разi звiльнення з дипломатичної служби протягом трирiчного строку пiсля завершення професiйного навчання за кордоном посадовi особи дипломатичної служби зобов'язанi вiдшкодувати виплачену їм протягом такого навчання заробiтну плату та iншi витрати, пов'язанi з таким навчанням, здiйсненi за рахунок державного бюджету.

     7. Час роботи на посадах директора, першого заступника та заступникiв директора закладу пiслядипломної освiти зараховується до стажу державної служби, якщо до призначення на посаду вони перебували на дипломатичних посадах та пiсля звiльнення повернулися на дипломатичну службу.

     Пiсля закiнчення роботи на посадах директора, першого заступника та заступникiв директора закладу пiслядипломної освiти таким дипломатичним службовцям надається посада рiвнозначна тiй, яку вони займали до призначення.

Роздiл IX
РОБОЧИЙ ЧАС I ЧАС ВIДПОЧИНКУ. ВIДПУСТКИ ПРАЦIВНИКIВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

     Стаття 40. Робочий час i час вiдпочинку працiвникiв дипломатичної служби

     1. Робочий час i час вiдпочинку посадових осiб дипломатичної служби визначаються вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     2. Робочий час i час вiдпочинку працiвникiв, якi виконують функцiї з обслуговування, визначаються вiдповiдно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     3. У закордонних дипломатичних установах України у державах з важкими клiматичними умовами або складною безпековою ситуацiєю, а також з урахуванням законiв i традицiй держави перебування за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України можуть встановлюватися iншi робочий час i час вiдпочинку працiвникiв дипломатичної служби.

     4. Для виконання невiдкладних або непередбачуваних завдань пiд час довготермiнового вiдрядження працiвники дипломатичної служби, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, можуть у визначеному законодавством порядку залучатися до роботи понад установлену тривалiсть робочого дня, а також у вихiднi, святковi та неробочi днi, у нiчний час.

     Стаття 41. Вiдпустки працiвникiв дипломатичної служби

     1. Посадовим особам дипломатичної служби надаються вiдпустки вiдповiдно до Закону України "Про державну службу".

     2. Працiвникам, якi виконують функцiї з обслуговування, надаються вiдпустки у порядку, встановленому законодавством про працю.

     3. Порядок надання вiдпусток працiвникам дипломатичної служби, направленим у довготермiнове вiдрядження, встановлюється Мiнiстерством закордонних справ України.

Роздiл X
ФIНАНСУВАННЯ I МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНIВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

     Стаття 42. Фiнансування i матерiально-технiчне забезпечення органiв дипломатичної служби

     1. Фiнансування i матерiально-технiчне забезпечення органiв дипломатичної служби здiйснюються за рахунок коштiв державного бюджету.

     2. Закордоннi дипломатичнi установи України мають самостiйний баланс, печатку iз своєю назвою, а також рахунки в банках держав акредитацiї.

     Стаття 43. Розмiщення закордонних дипломатичних установ України

     1. Порядок розмiщення, придбання, оренди, вiдчуження та особливостi будiвництва об'єктiв нерухомого майна для потреб закордонних дипломатичних установ України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 44. Зв'язок, безпека та архiв дипломатичної служби

     1. Для забезпечення дiяльностi системи органiв дипломатичної служби використовуються:

     1) зв'язок, що включає власнi мережу телекомунiкацiй i кур'єрську службу;

     2) галузевий державний архiв дипломатичної служби для постiйного зберiгання документiв, що утворюються в процесi дiяльностi органiв дипломатичної служби, зберiгання оригiналiв мiжнародних договорiв України, їх завiрених копiй.

     Положення про галузевий державний архiв дипломатичної служби затверджується у встановленому порядку.

     2. Мiнiстерство закордонних справ України у взаємодiї з iншими державними органами забезпечує функцiонування комплексної системи безпеки органiв дипломатичної служби.

Роздiл XI
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування, крiм пункту 5 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29 iз наступними змiнами).

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) пункт 1 частини першої статтi 519 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) викласти в такiй редакцiї:

     "1) керiвник дипломатичного представництва чи консульської установи України або визначена ним службова особа - у разi вчинення кримiнального правопорушення на територiї дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном";

     2) абзац третiй частини другої статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377 iз наступними змiнами) викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює координацiю дiяльностi мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади щодо забезпечення провадження зовнiшньоекономiчної дiяльностi; координує роботу торговельних представництв України в iноземних державах; призначає керiвникiв торговельних представництв України в iноземних державах за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики, погодженим з Мiнiстерством закордонних справ України; погоджує призначення на посади в закордонних дипломатичних установах України працiвникiв центральних органiв виконавчої влади, до посадових обов'язкiв яких належать питання торговельно-економiчного та секторального спiвробiтництва. Призначення таких працiвникiв здiйснюється за поданням центральних органiв виконавчої влади, погодженим з Мiнiстерством закордонних справ України";

     3) у Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 11:

     у пунктi 4 слова "дипломатичних представництвах та консульських установах України" виключити;

     доповнити пунктами 41 i 14 такого змiсту:

     "41) працiвники дипломатичної служби, направленi у довготермiнове вiдрядження";

     "14) непрацюючий iнший з подружжя працiвника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження такого працiвника";

     б) у статтi 14:

     у пунктi 1:

     в абзацi другому слова та цифри "у пунктах 1, 10" замiнити словами та цифрами "у пунктах 1, 41, 10, 14";

     в абзацi четвертому слова "дипломатичнi представництва, консульськi установи України" виключити;

     доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин, уповноважений орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань нацiональної безпеки у воєннiй сферi, сферi оборони i вiйськового будiвництва у мирний час та особливий перiод, - для осiб, зазначених у пунктi 14 статтi 11 цього Закону";

     в) частину шосту статтi 20 доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "За осiб, зазначених у пунктi 14 статтi 11 цього Закону, страховi внески сплачуються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв державного бюджету";

     г) у частинi п'ятiй статтi 21:

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Вiдомостi про осiб, зазначених у пунктi 14 статтi 11 цього Закону, подаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин, уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань нацiональної безпеки у воєннiй сферi, сферi оборони i вiйськового будiвництва у мирний час та особливий перiод".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     в абзацi восьмому слово "шостому" замiнити словом "сьомому";

     ґ) у статтi 40:

     в абзацi третьому частини першої та в абзацi двадцять третьому частини другої цифри i слово "7, 8 i 9" замiнити цифрами i словом "7, 8, 9 i 14";

     д) пункт 31 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" доповнити пiдпунктом 5 такого змiсту:

     "5) перебування у довготермiновому вiдрядженнi працiвникiв дипломатичної служби у перiод з 1 сiчня 2004 року по 30 квiтня 2016 року, за умови сплати страхових внескiв (єдиного внеску) незалежно вiд сплаченого розмiру";

     4) у статтi 36 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):

     частину першу виключити;

     частину другу пiсля слова "громадян" доповнити словом "України";

     5) у Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами):

     а) у частинi першiй статтi 4:

     в абзацi п'ятому пункту 1 слова "дипломатичнi представництва i консульськi установи України" виключити;

     доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин, уповноважений орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань нацiональної безпеки у воєннiй сферi, сферi оборони i вiйськового будiвництва у мирний час та особливий перiод, - за непрацюючого iншого з подружжя працiвника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження такого працiвника";

     б) у статтi 5:

     у частинi другiй слова i цифри "у пунктах 4, 5, 51 та 15" замiнити словами i цифрами "у пунктах 4, 5, 51, 15 та 16";

     частину четверту доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "у платникiв, зазначених у пунктi 16 частини першої статтi 4 цього Закону, - з дня направлення непрацюючого iншого з подружжя працiвника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження такого працiвника, по день перетину кордону України у зв'язку з остаточним поверненням в Україну";

     в) у частинi третiй статтi 6 слова i цифри "у пунктах 1, 4, 5 та 51" замiнити словами i цифрами "у пунктах 1, 4, 5, 51 та 16";

     г) частину першу статтi 7 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) для платникiв, зазначених у пунктi 16 частини першої статтi 4 цього Закону, - на суми, що визначаються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Нарахування та сплата єдиного внеску за непрацюючого iншого з подружжя працiвника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження такого працiвника, з дня направлення по день перетину кордону України у зв'язку з остаточним поверненням в Україну здiйснюються за рахунок коштiв державного бюджету в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, але не менше мiнiмального страхового внеску за кожну особу";

     ґ) у частинi другiй статтi 20:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Вiдомостi про непрацюючого iншого з подружжя працiвника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження такого працiвника, подаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин, уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань нацiональної безпеки у воєннiй сферi, сферi оборони i вiйськового будiвництва у мирний час та особливий перiод".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     в абзацi четвертому слова "першому i другому" замiнити словами "першому - третьому";

     6) статтю 10 Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2016 р., N 4, ст. 43) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України є дипломатичним службовцем.

     Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України здiйснює повноваження керiвника державної служби стосовно посадових осiб дипломатичної служби, затверджує штатнi розписи та кошториси органiв дипломатичної служби.

     Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України здiйснює повноваження, визначенi частиною четвертою цiєї статтi, крiм таких повноважень, якi здiйснює Мiнiстр закордонних справ України вiдповiдно до закону:

     1) порушення в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi першого заступника, заступникiв Мiнiстра закордонних справ, Державного секретаря Мiнiстерства закордонних справ України, Надзвичайних i Повноважних Послiв України, Надзвичайних i Повноважних Послiв України з резиденцiєю в Києвi, Постiйних представникiв України при мiжнародних органiзацiях, Представникiв України при мiжнародних органiзацiях, Глав Мiсiй України при мiжнародних органiзацiях;

     2) порушення в установленому порядку питання щодо присвоєння дипломатичного рангу або рангу державного службовця Державному секретарю Мiнiстерства закордонних справ України";

     7) у Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43):

     а) пункт 6 частини другої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "6) органiв дипломатичної служби";

     б) пункт 3 частини другої статтi 46 викласти в такiй редакцiї:

     "3) час проходження дипломатичної служби на дипломатичних посадах".

     4. Дипломатичним службовцям та особам, якi працюють на посадах у структурних пiдроздiлах Адмiнiстрацiї Президента України, що забезпечують здiйснення Президентом України повноважень у зовнiшньополiтичнiй сферi, на посадах у структурних пiдроздiлах Апарату Верховної Ради України i Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, що забезпечують здiйснення заходiв з мiжнародного спiвробiтництва Верховної Ради України i Кабiнету Мiнiстрiв України та представництво Голови Верховної Ради України i Прем'єр-мiнiстра України у зносинах з органами влади iнших держав i мiжнародними органiзацiями, яким присвоєно дипломатичний ранг другого секретаря другого класу або другого секретаря першого класу, присвоюється дипломатичний ранг другого секретаря, а особам, яким присвоєно дипломатичний ранг першого секретаря другого класу або першого секретаря першого класу, - дипломатичний ранг першого секретаря. Зазначеним особам у подальшому присвоюються дипломатичнi ранги вiдповiдно до займаної посади у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням часу присвоєння попереднього дипломатичного рангу.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 червня 2018 року
N 2449-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.