ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 38:

     у частинi другiй слова "зазначенi у частинi третiй" замiнити словами "зазначенi у частинах третiй i четвертiй";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтями 2041 i 2042 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох мiсяцiв з дня їх виявлення, але не пiзнiше року з дня їх вчинення, а у разi вчинення таких правопорушень iноземцями або особами без громадянства, стосовно яких у встановленому законом порядку прийнято рiшення про примусове повернення чи примусове видворення з України, - протягом часу, необхiдного для їх виїзду з України, але не пiзнiше строку, визначеного законом для виїзду цих осiб з України чи забезпечення їх примусового видворення з України".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     2) у статтi 18510:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Злiсна непокора законному розпорядженню чи вимозi вiйськовослужбовця або працiвника Державної прикордонної служби України пiд час виконання ним службових обов'язкiв, пов'язаних з охороною державного кордону, суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi чи здiйсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в'їзду-виїзду, або члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, який бере участь в охоронi державного кордону України, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправнi роботи на строк вiд одного до двох мiсяцiв з вiдрахуванням двадцяти вiдсоткiв заробiтку, або адмiнiстративний арешт на строк до п'ятнадцяти дiб";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд десяти до двадцяти" замiнити словами "вiд ста до трьохсот";

     3) у статтi 203:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд тридцяти до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд ста до трьохсот";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Недодержання iноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрацiї або проживання на територiї України за недiйсними документами чи документами, строк дiї яких закiнчився, або порушення встановленого термiну перебування в Українi, виявленi в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в'їзду-виїзду, -

     тягнуть за собою попередження або накладення штрафу вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     4) доповнити статтею 2031 такого змiсту:

     "Стаття 2031. Невиконання рiшення про заборону в'їзду в Україну

     Умисне невиконання iноземцем або особою без громадянства рiшення уповноваженого державного органу про заборону в'їзду в Україну -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     5) у статтi 2041:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "за документами" замiнити словами "з використанням пiдробленого документа чи таких";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк до п'ятнадцяти дiб, з конфiскацiєю знарядь i засобiв вчинення правопорушення";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п'ятнадцяти дiб, з конфiскацiєю знарядь i засобiв вчинення правопорушення";

     6) у статтi 2042:

     в абзацi другому частини першої слова "або адмiнiстративний арешт на строк до п'ятнадцяти дiб" виключити;

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Тi самi дiї, вчиненi групою осiб або особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     7) доповнити статтею 2044 такого змiсту:

     "Стаття 2044. Порушення порядку в'їзду до району проведення антитерористичної операцiї або виїзду з нього

     Перетинання або спроба перетинання лiнiї зiткнення в районi проведення антитерористичної операцiї або неконтрольованої дiлянки державного кордону України в цьому районi в будь-який спосiб поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду чи в контрольних пунктах в'їзду-виїзду без вiдповiдних документiв або з використанням пiдроблених документiв чи таких, що мiстять недостовiрнi вiдомостi про особу, або без дозволу вiдповiдних органiв влади -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi групою осiб або особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     8) статтю 207 виключити;

     9) у статтi 221 цифри "2042" виключити;

     10) у статтi 2221:

     у частинi першiй слова i цифри "а також з неповерненням капiтаном iноземного судна перепусток на право сходження на берег осiб суднового екiпажу (стаття 202, частина друга статтi 203, стаття 207)" замiнити словами i цифрами "невиконанням рiшення про заборону в'їзду в Україну, порушенням порядку в'їзду на тимчасово окуповану територiю України або виїзду з неї, а також з порушенням порядку в'їзду до району проведення антитерористичної операцiї або виїзду з нього (стаття 202, частина друга статтi 203, стаття 2031 (щодо порушень, виявлених у пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України, контрольному пунктi в'їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районi), статтi 2042, 2044)";

     абзац третiй частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "iншi посадовi особи, уповноваженi керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону України";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Уповноваженi посадовi особи органiв Державної прикордонної служби України можуть стягувати накладенi ними штрафи незалежно вiд їх розмiру в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон, контрольних пунктах в'їзду-виїзду та мiсцях їх дислокацiї виключно за допомогою безготiвкових платiжних термiналiв";

     11) у частинi першiй статтi 2222 слова i цифри "а також питання щодо реєстрацiї мiсця проживання (статтi 200, 201, частина перша статтi 203, статтi 204, 205, 206)" замiнити словами i цифрами "невиконанням рiшення про заборону в'їзду в Україну, а також питання щодо реєстрацiї мiсця проживання (статтi 200, 201, частина перша статтi 203, стаття 2031 (крiм порушень, виявлених у пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України, контрольному пунктi в'їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районi), статтi 204, 205, 206)";

     12) частину другу статтi 254 викласти в такiй редакцiї:

     "Протокол про адмiнiстративне правопорушення, у разi його оформлення, складається не пiзнiше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примiрниках, один iз яких пiд розписку вручається особi, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi";

     13) у статтi 255:

     в абзацi "органiв Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта i п'ята статтi 85, статтi 92, частина четверта статтi 1853, 18510, 191, 204 - 2042, 205 - 2061)" пункту 1 частини першої цифри "204 - 2042, 205 - 2061" замiнити цифрами "2041, 2061";

     у частинi другiй:

     пункт 16 викласти в такiй редакцiї:

     "16) посадовi особи органiв Державної прикордонної служби України (частини перша i третя статтi 85, статтi 1211, 195, частина перша статтi 203, статтi 204, 205, 206)";

     доповнити пунктом 23 такого змiсту:

     "23) посадовi особи органiв Служби безпеки України (статтi 2031 i 2044)";

     14) у частинi першiй статтi 258 слова i цифри "1853, статтею 197 (при накладеннi адмiнiстративного стягнення у виглядi попередження), статтею 198 (при накладеннi адмiнiстративного стягнення у виглядi попередження)" замiнити словами i цифрами "частинами першою, другою, третьою i п'ятою статтi 1853, статтею 197 (при накладеннi адмiнiстративного стягнення у виглядi попередження), статтею 198 (при накладеннi адмiнiстративного стягнення у виглядi попередження), а також статтями 202 - 2031, 2042, 2044 (у випадках виявлення цих правопорушень у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України чи контрольних пунктах в'їзду-виїзду)";

     15) пункт 2 частини другої статтi 262 доповнити словами "невиконання рiшення про заборону в'їзду в Україну, порушення порядку в'їзду до району проведення антитерористичної операцiї або виїзду з нього";

     16) частину другу статтi 263 викласти в такiй редакцiї:

     "Осiб, якi незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний кордон України, порушили порядок в'їзду на тимчасово окуповану територiю України або до району проведення антитерористичної операцiї чи виїзду з них, порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимнi правила у контрольних пунктах в'їзду-виїзду, правила використання об'єктiв тваринного свiту в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територiальному морi, внутрiшнiх водах та виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, вчинили злiсну непокору законному розпорядженню або вимозi вiйськовослужбовця чи працiвника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, а також iноземцiв та осiб без громадянства, якi не виконали рiшення про заборону в'їзду в Україну, порушили правила перебування в Українi або транзитного проїзду через територiю України, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхiдних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення - до трьох дiб";

     17) статтю 276 пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 203, 2031, 2041, 2042 i 2044 цього Кодексу, розглядаються за мiсцем їх виявлення".

     У зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою;

     18) статтю 307 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "У разi несплати штрафу на мiсцi вчинення адмiнiстративного правопорушення документ, що пiдтверджує його сплату, або його копiя не пiзнiше трьох робочих днiв пiсля закiнчення строку, передбаченого частиною першою цiєї статтi, надсилається правопорушником до органу (посадовiй особi), який винiс постанову про накладення цього штрафу".

     2. Статтю 14 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2014 р., N 29, ст. 946, N 39, ст. 2007) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "В'їзд осiб до району проведення антитерористичної операцiї та виїзд з нього здiйснюються в порядку, встановленому керiвником антитерористичної операцiї, що пiдлягає оприлюдненню в офiцiйних друкованих виданнях України".

     3. У частинi першiй статтi 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208 iз наступними змiнами):

     у другому реченнi пункту 19 слова "накладеного стягнення за адмiнiстративнi правопорушення" замiнити словами "накладених стягнень за вчиненi адмiнiстративнi правопорушення, розгляд справ про якi законом вiднесено до компетенцiї Державної прикордонної служби України";

     у першому реченнi пункту 34 слова "розгляд яких належить" замiнити словами "розгляд справ про якi законом вiднесено";

     доповнити пунктом 47 такого змiсту:

     "47) закрiплювати на форменому одязi, службових транспортних засобах автоматичну фото- i вiдеотехнiку та використовувати отриману з неї iнформацiю для запобiгання, виявлення або фiксування правопорушень та забезпечення публiчної безпеки i правопорядку в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в'їзду-виїзду, а також у контрольованих прикордонних районах та у межах виключної (морської) економiчної зони України".

     4. У Законi України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712, N 26, ст. 892):

     1) у статтi 13:

     абзац восьмий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "якщо така особа з порушенням встановленого законодавством України порядку здiйснила в'їзд на тимчасово окуповану територiю України або до району проведення антитерористичної операцiї чи виїзд з них або вчинила спробу потрапити на цi територiї поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду";

     у частинi третiй:

     пiсля слiв "в'їзду в Україну" доповнити словами "строком на три роки";

     доповнити реченням такого змiсту: "У разi невиконання рiшення про заборону в'їзду в Україну iноземцям та особам без громадянства забороняється подальший в'їзд в Україну на десять рокiв, що додається до частини строку заборони в'їзду в Україну, який не сплив до моменту прийняття повторного рiшення про заборону в'їзду в Україну";

     2) перше речення абзацу другого частини другої статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Таким iноземцям та особам без громадянства органами охорони державного кордону забороняється в'їзд в Україну строком на п'ять рокiв".

     5. Частину першу статтi 12 Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 892) пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "справ про адмiнiстративнi правопорушення, пiдсудних мiсцевим (районним, мiським, районним у мiстах, мiськрайонним) судам, розташованим на територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, - мiсцевими загальними судами за мiсцем виявлення адмiнiстративного правопорушення".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - дванадцятим.

     6. Пiдпункт "б" пункту 7.4 статтi 7 Закону України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 43, ст. 2030) пiсля слiв "пiдпадають пiд дiю" доповнити словами "абзацу восьмого частини першої".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпункту 7 пункту 1 та пункту 2 роздiлу I, що вводяться в дiю через три мiсяцi з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБIЙ

м. Київ
27 лютого 2018 року
N 2293-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.