ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про боротьбу з тероризмом

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 31 травня 2005 року N 2600-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 14 квiтня 2009 року N 1254-VI,
вiд 16 лютого 2010 року N 1900-VI,
вiд 18 травня 2010 року N 2258-VI,
вiд 7 жовтня 2010 року N 2592-VI,
вiд 21 квiтня 2011 року N 3266-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5461-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5502-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 13 березня 2014 року N 877-VII,
вiд 5 червня 2014 року N 1313-VII,
вiд 12 серпня 2014 року N 1630-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1702-VII,
вiд 3 лютого 2015 року N 141-VIII,
вiд 12 травня 2015 року N 378-VIII,
вiд 17 липня 2015 року N 649-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 2 лютого 2016 року N 965-VIII,
вiд 7 липня 2016 року N 1437-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 6 квiтня 2017 року N 2004-VIII,
вiд 18 сiчня 2018 року N 2268-VIII,
вiд 27 лютого 2018 року N 2293-VIII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 6 грудня 2019 року N 361-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX

     Цей Закон з метою захисту особи, держави i суспiльства вiд тероризму, виявлення та усунення причин i умов, якi його породжують, визначає правовi та органiзацiйнi основи боротьби з цим небезпечним явищем, повноваження i обов'язки органiв виконавчої влади, об'єднань громадян i органiзацiй, посадових осiб та окремих громадян у цiй сферi, порядок координацiї їх дiяльностi, гарантiї правового i соцiального захисту громадян у зв'язку iз участю у боротьбi з тероризмом.

     Положення цього Закону не можуть бути застосованi як пiдстава для переслiдування громадян, якi, дiючи в межах закону, виступають на захист своїх конституцiйних прав i свобод.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     тероризм - суспiльно небезпечна дiяльнiсть, яка полягає у свiдомому, цiлеспрямованому застосуваннi насильства шляхом захоплення заручникiв, пiдпалiв, убивств, тортур, залякування населення та органiв влади або вчинення iнших посягань на життя чи здоров'я нi в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дiй з метою досягнення злочинних цiлей;

     терористичний акт - злочинне дiяння у формi застосування зброї, вчинення вибуху, пiдпалу чи iнших дiй, вiдповiдальнiсть за якi передбачена статтею 258 Кримiнального кодексу України. У разi, коли терористична дiяльнiсть супроводжується вчиненням злочинiв, передбачених статтями 112, 147, 258 - 260, 443, 444, а також iншими статтями Кримiнального кодексу України, вiдповiдальнiсть за їх вчинення настає вiдповiдно до Кримiнального кодексу України;

     активи, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, - кошти, майно, майновi i немайновi права, що повнiстю або частково, прямо чи опосередковано належать або перебувають пiд контролем осiб, що пов'язанi з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та активи, якi отриманi або походять вiд таких коштiв, майна, майнових i немайнових прав, а також iншi активи зазначених осiб;

(статтю 1 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 21.04.2011р. N 3266-VI, у зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять перший вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - двадцять другим)

     технологiчний тероризм - кримiнальнi правопорушення, що вчиняються з терористичною метою iз застосуванням ядерної, хiмiчної, бактерiологiчної (бiологiчної) та iншої зброї масового ураження або її компонентiв, iнших шкiдливих для здоров'я людей речовин, засобiв електромагнiтної дiї, комп'ютерних систем та комунiкацiйних мереж, включаючи захоплення, виведення з ладу i руйнування потенцiйно небезпечних об'єктiв, якi прямо чи опосередковано створили або загрожують виникненням загрози надзвичайної ситуацiї внаслiдок цих дiй та становлять небезпеку для персоналу, населення та довкiлля; створюють умови для аварiй i катастроф техногенного характеру;

(абзац п'ятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     терористична дiяльнiсть - дiяльнiсть, яка охоплює:

     планування, органiзацiю, пiдготовку та реалiзацiю терористичних актiв;

     пiдбурювання до вчинення терористичних актiв, насильства над фiзичними особами або органiзацiями, знищення матерiальних об'єктiв у терористичних цiлях;

     органiзацiю незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних органiзацiй), органiзованих злочинних груп для вчинення терористичних актiв, так само як i участь у таких актах;

     вербування, озброєння, пiдготовку та використання терористiв;

     пропаганду i поширення iдеологiї тероризму;

     проходження навчання тероризму;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     виїзд з України та в'їзд в Україну з терористичною метою;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - двадцять шостим)

     фiнансування та iнше сприяння тероризму;

(абзац чотирнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2010р. N 2258-VI)

     фiнансування тероризму - надання чи збiр будь-яких активiв прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвiдомленням можливостi того, що їх буде використано повнiстю або частково:

(абзац п'ятнадцятий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     для будь-яких цiлей окремим терористом чи терористичною групою (органiзацiєю);

(абзац шiстнадцятий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     для органiзацiї, пiдготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публiчних закликiв до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (органiзацiї), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в'їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої iншої терористичної дiяльностi, а також спроби вчинення таких дiй;

(статтю 1 доповнено новим абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, у зв'язку з цим абзаци сiмнадцятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами вiсiмнадцятим - двадцять шостим, абзац сiмнадцятий статтi 1 замiнено трьома абзацами згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, у зв'язку з цим абзаци шiстнадцятий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами вiсiмнадцятим - двадцять шостим, абзац сiмнадцятий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     мiжнародний тероризм - здiйснюванi у свiтовому чи регiональному масштабi терористичними органiзацiями, угрупованнями, у тому числi за пiдтримки державних органiв окремих держав, з метою досягнення певних цiлей суспiльно небезпечнi насильницькi дiяння, пов'язанi з викраденням, захопленням, вбивством нi в чому не винних людей чи загрозою їх життю i здоров'ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування важливих народногосподарських об'єктiв, систем життєзабезпечення, комунiкацiй, застосуванням чи загрозою застосування ядерної, хiмiчної, бiологiчної та iншої зброї масового ураження;

     терорист - особа, яка бере участь у терористичнiй дiяльностi;

     терористична група - група з двох i бiльше осiб, якi об'єдналися з метою здiйснення терористичних актiв;

     терористична органiзацiя - стiйке об'єднання трьох i бiльше осiб, яке створене з метою здiйснення терористичної дiяльностi, у межах якого здiйснено розподiл функцiй, встановлено певнi правила поведiнки, обов'язковi для цих осiб пiд час пiдготовки i вчинення терористичних актiв. Органiзацiя визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних пiдроздiлiв здiйснює терористичну дiяльнiсть з вiдома хоча б одного з керiвникiв (керiвних органiв) усiєї органiзацiї;

     боротьба з тероризмом - дiяльнiсть щодо запобiгання, виявлення, припинення, мiнiмiзацiї наслiдкiв терористичної дiяльностi;

     антитерористична операцiя - комплекс скоординованих спецiальних заходiв, спрямованих на попередження, запобiгання та припинення терористичної дiяльностi, звiльнення заручникiв, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористiв, мiнiмiзацiю наслiдкiв терористичної дiяльностi;

(абзац двадцять третiй перший частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 05.06.2014р. N 1313-VII)

     район проведення антитерористичної операцiї - визначенi керiвництвом антитерористичної операцiї дiлянки мiсцевостi або акваторiї, транспортнi засоби, будiвлi, споруди, примiщення та територiї чи акваторiї, що прилягають до них i в межах яких проводиться зазначена операцiя;

     режим у районi проведення антитерористичної операцiї - особливий порядок, який може вводитися в районi проведення антитерористичної операцiї на час її проведення i передбачати надання суб'єктам боротьби з тероризмом визначених цим Законом спецiальних повноважень, необхiдних для звiльнення заручникiв, забезпечення безпеки i здоров'я громадян, якi опинилися в районi проведення антитерористичної операцiї, нормального функцiонування державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй;

(абзац двадцять п'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     заручник - фiзична особа, яка захоплена i (або) утримується з метою спонукання державного органу, пiдприємства, установи чи органiзацiї або окремих осiб здiйснити якусь дiю або утриматися вiд здiйснення якоїсь дiї як умови звiльнення особи, що захоплена i (або) утримується.

     Стаття 2. Правовi основи боротьби з тероризмом

     Правову основу боротьби з тероризмом становлять Конституцiя України, Кримiнальний кодекс України, цей Закон, iншi закони України, Європейська конвенцiя про боротьбу з тероризмом, 1977 р., Мiжнародна конвенцiя про боротьбу з бомбовим тероризмом, 1997 р., Мiжнародна конвенцiя про боротьбу з фiнансуванням тероризму, 1999 р., iншi мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, укази i розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України, а також iншi нормативно-правовi акти, що приймаються на виконання законiв України.

     Стаття 3. Основнi принципи боротьби з тероризмом

     Боротьба з тероризмом ґрунтується на принципах:

     законностi та неухильного додержання прав i свобод людини i громадянина;

     комплексного використання з цiєю метою правових, полiтичних, соцiально-економiчних, iнформацiйно-пропагандистських та iнших можливостей; прiоритетностi попереджувальних заходiв;

     невiдворотностi покарання за участь у терористичнiй дiяльностi;

     прiоритетностi захисту життя i прав осiб, якi наражаються на небезпеку внаслiдок терористичної дiяльностi;

     поєднання гласних i негласних методiв боротьби з тероризмом;

     нерозголошення вiдомостей про технiчнi прийоми i тактику проведення антитерористичних операцiй, а також про склад їх учасникiв;

     єдиноначальностi в керiвництвi силами i засобами, що залучаються для проведення антитерористичних операцiй;

     спiвробiтництва у сферi боротьби з тероризмом з iноземними державами, їх правоохоронними органами i спецiальними службами, а також з мiжнародними органiзацiями, якi здiйснюють боротьбу з тероризмом;

     антитерористична операцiя може здiйснюватися одночасно iз вiдсiччю збройної агресiї в порядку статтi 51 Статуту Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану вiдповiдно до Конституцiї України та законодавства України.

(абзастаттю 3 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2268-VIII)

Роздiл II. ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

     Стаття 4. Суб'єкти боротьби з тероризмом

     Органiзацiя боротьби з тероризмом в Українi та забезпечення її необхiдними силами, засобами i ресурсами здiйснюються Кабiнетом Мiнiстрiв України у межах його компетенцiї.

     Центральнi органи виконавчої влади беруть участь у боротьбi з тероризмом у межах своєї компетенцiї, визначеної законами та виданими на їх основi iншими нормативно-правовими актами.

     Суб'єктами, якi безпосередньо здiйснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенцiї, є:

     Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавнiй системi боротьби з терористичною дiяльнiстю;

     Мiнiстерство внутрiшнiх справ України;

     Нацiональна полiцiя;

(частину третю статтi 4 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дев'ятим)

     Мiнiстерство оборони України;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань;

     Управлiння державної охорони України;

(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2600-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи.

(частину третю статтi 4 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 02.02.2016р. N 965-VIII)

     До участi у здiйсненнi заходiв, пов'язаних з попередженням, виявленням i припиненням терористичної дiяльностi, залучаються у разi необхiдностi також:

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

(абзац другий частини четвертої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Служба зовнiшньої розвiдки України;

     Мiнiстерство закордонних справ України;

     Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

(частину четверту статтi 4 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1313-VII, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - чотирнадцятим)

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику в електроенергетичному, вугiльно-промисловому та нафтогазовому комплексах;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi управлiння об'єктами державної власностi;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах транспорту;

(змiни до абзацу дев'ятого частини четвертої статтi 4, передбаченi пунктом 9 роздiлу I Закону України вiд 20.11.2012р. N 5502-VI, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням цiєї частини у новiй редакцiї Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну фiнансову полiтику;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну аграрну полiтику;

     абзац тринадцятий частини четвертої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     абзац чотирнадцятий частини четвертої статтi 4 виключено

(абзац чотирнадцятий частини четвертої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.02.2016р. N 965-VIII)
(частина четверта статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     У разi реорганiзацiї або перейменування центральних органiв виконавчої влади, перелiчених у цiй статтi, їхнi функцiї у сферi боротьби з тероризмом можуть переходити до їх правонаступникiв, якщо це передбачено вiдповiдними актами Кабiнету Мiнiстрiв України та Президента України.

(частина п'ята статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI, втратили чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI згiдно iз Законом України вiд 23.02.2014р. N 763-VII)

     До участi в антитерористичних операцiях за рiшенням керiвництва антитерористичної операцiї можуть бути залученi з дотриманням вимог цього Закону й iншi центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд пiдпорядкованостi i форми власностi, їх посадовi особи, а також громадяни за їх згодою.

     Координацiю дiяльностi суб'єктiв, якi залучаються до боротьби з тероризмом, здiйснює Антитерористичний центр при Службi безпеки України.

     Стаття 5. Повноваження суб'єктiв, якi безпосередньо здiйснюють боротьбу з тероризмом

     Служба безпеки України здiйснює боротьбу з тероризмом шляхом проведення оперативно-розшукових та контррозвiдувальних заходiв, спрямованих на запобiгання, виявлення та припинення терористичної дiяльностi, у тому числi мiжнародної; збирає iнформацiю про дiяльнiсть iноземних та мiжнародних терористичних органiзацiй; провадить у межах визначених чинним законодавством повноважень виключно з метою отримання упереджувальної iнформацiї у разi загрози вчинення терористичного акту або при проведеннi антитерористичної операцiї оперативно-технiчнi пошуковi заходи у системах i каналах телекомунiкацiй, якi можуть використовуватися терористами; забезпечує через Антитерористичний центр при Службi безпеки України органiзацiю i проведення антитерористичних заходiв, координацiю дiяльностi суб'єктiв боротьби з тероризмом вiдповiдно до визначеної законодавством України компетенцiї; здiйснює досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, пов'язаних з терористичною дiяльнiстю; iнiцiює питання накладення на невизначений строк арешту на активи, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активiв та надання доступу до них за зверненням особи, яка може документально пiдтвердити потреби в покриттi основних та надзвичайних витрат; забезпечує у взаємодiї з розвiдувальними органами України безпеку вiд терористичних посягань установ України за межами її територiї, їх спiвробiтникiв та членiв їхнiх сiмей.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 21.04.2011р. N 3266-VI, вiд 05.06.2014р. N 1313-VII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Мiнiстерство внутрiшнiх справ України спiльно з Нацiональною полiцiєю органiзовує боротьбу з тероризмом шляхом запобiгання, виявлення та припинення кримiнальних правопорушень, вчинених з терористичною метою, розслiдування яких вiднесене законодавством України до компетенцiї Нацiональної полiцiї; надає Антитерористичному центру при Службi безпеки України необхiднi сили i засоби; забезпечує їх ефективне використання пiд час проведення антитерористичних операцiй.

(частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Мiнiстерство оборони України, органи вiйськового управлiння, з'єднання, вiйськовi частини i пiдроздiли Збройних Сил України забезпечують захист вiд терористичних посягань об'єктiв та майна Збройних Сил України, зброї масового ураження, ракетної i стрiлецької зброї, боєприпасiв, вибухових та отруйних речовин, що перебувають у вiйськових частинах або зберiгаються у визначених мiсцях; органiзовують пiдготовку та застосування сил i засобiв Сухопутних вiйськ, Повiтряних Сил, Вiйськово-Морських Сил i Сил спецiальних операцiй Збройних Сил України в разi вчинення терористичного акту у повiтряному просторi, у територiальних водах України; беруть участь у проведеннi антитерористичних операцiй на вiйськових об'єктах та в разi виникнення терористичних загроз безпецi держави iз-за меж України; в разi залучення до проведення антитерористичної операцiї - забезпечують iз застосуванням наявних сил та засобiв виконання завдань щодо припинення дiяльностi незаконних воєнiзованих або збройних формувань (груп), терористичних органiзацiй, органiзованих груп та злочинних органiзацiй; беруть участь у затриманнi осiб, а у випадках, коли їх дiї реально загрожують життю та здоров'ю заручникiв, учасникiв антитерористичної операцiї або iнших осiб - їх знешкоджують.

(частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.02.2010р. N 1900-VI, у редакцiї Закону України вiд 05.06.2014р. N 1313-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2016р. N 1437-VIII)

     Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту, пiдпорядкованi їм органи управлiння у справах цивiльної оборони та спецiалiзованi формування, вiйська цивiльної оборони здiйснюють заходи щодо захисту населення i територiй у разi загрози та виникнення надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з технологiчними терористичними проявами та iншими видами терористичної дiяльностi; беруть участь у заходах з мiнiмiзацiї та лiквiдацiї наслiдкiв таких ситуацiй пiд час проведення антитерористичних операцiй, а також здiйснюють просвiтницькi та практично-навчальнi заходи з метою пiдготовки населення до дiй в умовах терористичного акту.

(частина четверта статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону, та органи охорони державного кордону здiйснюють боротьбу з тероризмом шляхом запобiгання, виявлення та припинення спроб перетинання терористами державного кордону України, незаконного перемiщення через державний кордон України зброї, вибухових, отруйних, радiоактивних речовин та iнших предметiв, що можуть бути використанi як засоби вчинення терористичних актiв; забезпечують безпеку морського судноплавства в межах територiальних вод та виключної (морської) економiчної зони України пiд час проведення антитерористичних операцiй; надають Антитерористичному центру при Службi безпеки України необхiднi сили i засоби, забезпечують їх ефективне використання пiд час проведення антитерористичних операцiй.

(частина п'ята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.05.2005р. N 2600-IV, вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 05.06.2014р. N 1313-VII)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань, здiйснює заходи щодо запобiгання та припинення кримiнальних правопорушень терористичної спрямованостi на об'єктах Державної кримiнально-виконавчої служби України.

(частина шоста статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.04.2009р. N 1254-VI, вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Управлiння державної охорони України бере участь в операцiях з припинення терористичних актiв, спрямованих проти посадових осiб та об'єктiв, охорону яких доручено пiдпорядкованим цьому Управлiнню пiдроздiлам, надає Антитерористичному центру при Службi безпеки України необхiднi сили i засоби; забезпечує їх ефективне використання пiд час проведення антитерористичних операцiй.

(частина сьома статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1313-VII)

     Розвiдувальнi органи України здiйснюють добування, аналiтичну обробку та надання в установленому порядку розвiдувальної iнформацiї про дiяльнiсть iноземних та мiжнародних терористичних органiзацiй за межами України, а також здiйснюють заходи безпосередньої протидiї терористичним загрозам життю i здоров'ю громадян України, установам та об'єктам державної власностi України в разi залучення розвiдувальних органiв України до участi в антитерористичних операцiях за межами України.

(статтю 5 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи, здiйснює контрольно-дозвiльнi процедури з перемiщення товарiв (вантажiв) у районi проведення антитерористичної операцiї, вживає заходiв для виявлення, аналiзу та перевiрки фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з фiнансуванням тероризму, здiйснює iншi заходи iз запобiгання та припинення кримiнальних правопорушень у сферi оподаткування, митнiй та бюджетнiй сферах, кримiнальних правопорушень, пов'язаних з вiдмиванням, легалiзацiєю, розкраданням коштiв та iншими незаконними фiнансовими операцiями.

(статтю 5 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 02.02.2016р. N 965-VIII, частина дев'ята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 6. Повноваження iнших суб'єктiв, якi залучаються до боротьби з тероризмом

     Суб'єкти, якi залучаються до боротьби з тероризмом, у межах своєї компетенцiї здiйснюють заходи щодо запобiгання, виявлення i припинення терористичних актiв та кримiнальних правопорушень терористичної спрямованостi; розробляють i реалiзують попереджувальнi, режимнi, органiзацiйнi, виховнi та iншi заходи; забезпечують умови проведення антитерористичних операцiй на об'єктах, що належать до сфери їх управлiння; надають вiдповiдним пiдроздiлам пiд час проведення таких операцiй матерiально-технiчнi та фiнансовi засоби, засоби транспорту i зв'язку, медичне обладнання i медикаменти, iншi засоби, а також iнформацiю, необхiдну для виконання завдань щодо боротьби з тероризмом.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 7. Антитерористичний центр при Службi безпеки України

     На Антитерористичний центр при Службi безпеки України покладається:

     розроблення концептуальних засад та програм боротьби з тероризмом, рекомендацiй, спрямованих на пiдвищення ефективностi заходiв щодо виявлення та усунення причин та умов, якi сприяють вчиненню терористичних актiв та iнших кримiнальних правопорушень, здiйснюваних з терористичною метою;

(абзац другий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     збирання в установленому порядку, узагальнення, аналiз та оцiнка iнформацiї про стан i тенденцiї поширення тероризму в Українi та за її межами;

     органiзацiя i проведення антитерористичних операцiй та координацiя дiяльностi суб'єктiв, якi ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцiй;

     органiзацiя i проведення командно-штабних i тактико-спецiальних навчань та тренувань;

     участь у пiдготовцi проектiв мiжнародних договорiв України, пiдготовка i подання в установленому порядку пропозицiй щодо вдосконалення законодавства України у сферi боротьби з тероризмом, фiнансування проведення суб'єктами, якi ведуть боротьбу з тероризмом, антитерористичних операцiй, здiйснення заходiв щодо запобiгання, виявлення та припинення терористичної дiяльностi;

     взаємодiя iз спецiальними службами, правоохоронними органами iноземних держав та мiжнародними органiзацiями з питань боротьби з тероризмом.

     Антитерористичний центр при Службi безпеки України складається з Мiжвiдомчої координацiйної комiсiї та штабу, а також координацiйних груп та їх штабiв, якi створюються при регiональних органах Служби безпеки України. У складi Антитерористичного центру при Службi безпеки України можуть створюватися i дiяти вiйськово-цивiльнi адмiнiстрацiї - тимчасовi державнi органи, якi призначенi для забезпечення дiї Конституцiї та законiв України, забезпечення безпеки i нормалiзацiї життєдiяльностi населення, правопорядку, участi у протидiї диверсiйним проявам i терористичним актам, недопущення гуманiтарної катастрофи в районi проведення антитерористичної операцiї. Органiзацiя, повноваження i порядок дiяльностi вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй визначаються законом.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.02.2015р. N 141-VIII)

     Мiжвiдомча координацiйна комiсiя Антитерористичного центру при Службi безпеки України формується з керiвника Антитерористичного центру та його заступникiв; заступникiв Мiнiстра внутрiшнiх справ України, заступникiв керiвника Нацiональної полiцiї, керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту; заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України; заступникiв керiвникiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону, Управлiння державної охорони України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань; командувача Нацiональної гвардiї України; начальника Управлiння Служби безпеки України в м. Києвi, заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї, заступникiв керiвникiв iнших центральних органiв виконавчої влади, а також iнших визначених Президентом України посадових осiб.

(частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2600-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2014р. N 877-VII, у редакцiї Закону України вiд 05.06.2014р. N 1313-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Положення про Антитерористичний центр при Службi безпеки України, персональний склад Мiжвiдомчої координацiйної комiсiї затверджуються Президентом України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України. Керiвник Антитерористичного центру при Службi безпеки України призначається Президентом України.

(частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI, втратили чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI згiдно iз Законом України вiд 23.02.2014р. N 763-VII)

     Поточну роботу з виконання завдань, покладених на Антитерористичний центр при Службi безпеки України, органiзовує його штаб.

     До складу координацiйних груп при регiональних органах Служби безпеки України входять керiвники регiональних органiв Служби безпеки України, територiальних органiв Нацiональної полiцiї, регiональних органiв та територiальних пiдроздiлiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, вiдповiдних органiв з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення Автономної Республiки Крим, обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, у регiонах, де дислоковано органи охорони державного кордону, пiдроздiли Управлiння державної охорони України, - їх керiвники, а також представники iнших мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй.

(частина шоста статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.05.2005р. N 2600-IV, вiд 05.06.2014р. N 1313-VII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Координацiйнi групи при регiональних органах Служби безпеки України очолюють вiдповiдно начальник Головного управлiння Служби безпеки України в Автономнiй Республiцi Крим, начальник управлiння Служби безпеки України в областi, мiстах Києвi та Севастополi.

     Склад координацiйних груп при регiональних органах Служби безпеки України затверджується вiдповiдно Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, головою обласної державної адмiнiстрацiї, головою виконавчого органу Київської чи Севастопольської мiської ради.

     Органiзацiйне забезпечення роботи координацiйних груп здiйснюється регiональними органами Служби безпеки України.

     Антитерористичний центр при Службi безпеки України утримується за рахунок коштiв, передбачуваних окремим рядком у Державному бюджетi України, а також iнших джерел, передбачених законами України.

(частина десята статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2015р. N 141-VIII)

     Стаття 8. Взаємодiя суб'єктiв, якi безпосередньо здiйснюють боротьбу з тероризмом

     Суб'єкти, якi згiдно з цим Законом безпосередньо здiйснюють боротьбу з тероризмом, зобов'язанi:

     1) взаємодiяти з метою припинення кримiнально протиправної дiяльностi осiб, причетних до тероризму, в тому числi мiжнародного, фiнансування, пiдтримки чи вчинення терористичних актiв та кримiнальних правопорушень, якi скоєнi з терористичною метою;

(пункт 1 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2) здiйснювати обмiн iнформацiєю щодо:

     заволодiння чи виникнення загрози заволодiння терористичними групами (терористичними органiзацiями) зброєю, вибуховими речовинами, iншими засобами масового ураження;

     перетинання державного кордону України її громадянами, iноземцями та особами без громадянства з метою вчинення терористичних актiв;

     виявлених у пасажирiв проїзних документiв, що дають право на проїзд у транспортних засобах мiжмiського та мiжнародного сполучення, з ознаками пiдроблення;

     використання чи загрози використання терористами, терористичними групами чи терористичними органiзацiями засобiв зв'язку та комунiкацiйних технологiй;

     3) сприяти забезпеченню ефективного прикордонного контролю, контролю за видачею документiв, що посвiдчують особу, та проїзних документiв з метою запобiгання їх фальсифiкацiї, пiдробленню або незаконному використанню;

     4) запобiгати дiям або пересуванню терористiв, терористичних груп чи терористичних органiзацiй, а також осiб, якi пiдозрюються у вчиненнi терористичних актiв або причетностi до мiжнародних терористичних груп чи органiзацiй;

     5) припиняти спроби iноземцiв, щодо яких є данi про їх причетнiсть до мiжнародних терористичних груп чи органiзацiй, здiйснювати транзитний проїзд через територiю України.

     Стаття 9. Сприяння органам, якi здiйснюють боротьбу з тероризмом

     Державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, об'єднання громадян, органiзацiї, їх посадовi особи зобов'язанi сприяти органам, якi здiйснюють боротьбу з тероризмом, повiдомляти данi, що стали їм вiдомi, щодо терористичної дiяльностi або будь-яких iнших обставин, iнформацiя про якi може сприяти запобiганню, виявленню i припиненню терористичної дiяльностi, а також мiнiмiзацiї її наслiдкiв.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

Роздiл III. ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦIЇ

     Стаття 10. Умови проведення антитерористичної операцiї

     Антитерористична операцiя проводиться лише за наявностi реальної загрози життю i безпецi громадян, iнтересам суспiльства або держави у разi, якщо усунення цiєї загрози iншими способами є неможливим.

     Стаття 11. Рiшення щодо проведення антитерористичної операцiї

     Рiшення щодо проведення антитерористичної операцiї приймається залежно вiд ступеня суспiльної небезпеки терористичного акту керiвником Антитерористичного центру при Службi безпеки України за письмовим дозволом Голови Служби безпеки України або керiвником координацiйної групи вiдповiдного регiонального органу Служби безпеки України за письмовим дозволом керiвника Антитерористичного центру при Службi безпеки України, погодженим з Головою Служби безпеки України. Про рiшення щодо проведення антитерористичної операцiї негайно iнформується Президент України.

     Антитерористичним центром при Службi безпеки України антитерористична операцiя проводиться в разi, коли:

     терористичний акт загрожує загибеллю багатьох людей чи iншими серйозними наслiдками або якщо його вчинено одночасно на територiї кiлькох областей, районiв чи мiст;

     ситуацiя, пов'язана iз вчиненням або загрозою вчинення терористичного акту, є невизначеною щодо причин та обставин її виникнення i подальшого розвитку;

     вчинення терористичного акту зачiпає мiжнароднi iнтереси України та її вiдносини з iноземними державами;

     реагування на вчинення дiй з ознаками терористичного акту належить до компетенцiї рiзних правоохоронних та iнших органiв виконавчої влади;

     очевидною є неможливiсть вiдвернення або припинення терористичного акту силами правоохоронних та мiсцевих органiв виконавчої влади окремого регiону.

     В iнших випадках антитерористична операцiя проводиться за погодженням з керiвником Антитерористичного центру при Службi безпеки України самостiйно координацiйною групою вiдповiдного регiонального органу Служби безпеки України або органом виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї.

     Стаття 111. Включення/виключення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй до/з санкцiйних перелiкiв Ради Безпеки ООН та перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї

     Служба безпеки України пiд час здiйснення заходiв, пов'язаних з попередженням, виявленням i припиненням терористичної дiяльностi, у порядку, визначеному законодавством у сферi боротьби з тероризмом, виявляє фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiї, якi вiдповiдають критерiям, визначеним резолюцiями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення до/з вiдповiдних санкцiйних перелiкiв, у тому числi перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та оперативно перевiряє iнформацiю про вiдповiднiсть фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй таким критерiям у межах запиту iноземної держави. При цьому Служба безпеки України використовує затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України доказовi стандарти обґрунтованої пiдозри для включення/виключення до/з вiдповiдних санкцiйних перелiкiв.

     Пiд час збору iнформацiї для виявлення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй, якi вiдповiдають критерiям, визначеним резолюцiями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення, а також для перевiрки iнформацiї про вiдповiднiсть фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй таким критерiям у межах запиту iноземної держави, Служба безпеки України користується повноваженнями, визначеними Кримiнальним процесуальним кодексом України, цим Законом, iншими законами, мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, указами i розпорядженнями Президента України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, а також iншими нормативно-правовими актами.

     У разi виявлення пiд час здiйснення заходiв, пов'язаних з попередженням, виявленням i припиненням терористичної дiяльностi, фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй, якi вiдповiдають критерiям, визначеним резолюцiями Ради Безпеки ООН, для включення до санкцiйних перелiкiв або встановлення факту вiдповiдностi фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй таким критерiям пiд час перевiрки iнформацiї у межах запиту iноземної держави, Служба безпеки України у судовому порядку iнiцiює питання про включення таких осiб до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та/або подає пропозицiї до комiтетiв Ради Безпеки ООН та/або до iноземних держав щодо включення таких осiб до вiдповiдних санкцiйних перелiкiв.

     У разi встановлення пiд час здiйснення заходiв, пов'язаних з попередженням, виявленням i припиненням терористичної дiяльностi, фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй, якi бiльше не вiдповiдають критерiям, визначеним резолюцiями Ради Безпеки ООН, для включення до санкцiйних перелiкiв або встановлення факту невiдповiдностi фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй таким критерiям пiд час перевiрки iнформацiї в межах запиту iноземної держави, Служба безпеки України у судовому порядку iнiцiює питання про виключення таких осiб з перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та/або подає пропозицiї до комiтетiв Ради Безпеки ООН та/або до iноземних держав щодо виключення таких осiб з вiдповiдних санкцiйних перелiкiв.

     Наявнiсть кримiнального провадження не є обов'язковою умовою для iнiцiювання Службою безпеки України питання про включення/виключення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiй до/з вiдповiдних санкцiйних перелiкiв, включаючи перелiк осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї.

     Включення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiї до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та виключення фiзичних осiб, юридичних осiб та органiзацiї з такого перелiку здiйснюється за рiшенням суду.

(Закон доповнено статтею 111 згiдно iз Законом України вiд 21.04.2011р. N 3266-VI, стаття 111 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Стаття 112. Замороження активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням

     У разi виявлення суб'єктами, якi безпосередньо здiйснюють боротьбу з тероризмом та/або якi залученi до боротьби з тероризмом, активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, такi суб'єкти невiдкладно подають iнформацiю про виявленi активи до Служби безпеки України.

     Активи, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, заморожуються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу (лiквiдаторами (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноваженими особами Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб) вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" з обов'язковим повiдомленням Служби безпеки України.

     Служба безпеки України невiдкладно здiйснює перевiрку звернень клiєнтiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi мають таке саме або схоже iм'я, як i особи, включенi до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та активи яких стали об'єктом замороження, у порядку, визначеному статтею 111 цього Закону. Про результати перевiрки Служба безпеки України негайно iнформує вiдповiдного суб'єкта первинного фiнансового монiторингу (лiквiдатора (крiм Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб), уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб).

     Доступ до активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, здiйснюється за рiшенням суду у разi наявностi виняткових умов, викладених у вiдповiдних Резолюцiях Ради Безпеки ООН, а також для покриття основних та надзвичайних витрат, включаючи оплату продуктiв харчування, оренди житла, iпотечного кредиту, комунальних послуг, лiкiв та медичної допомоги, сплату податкiв, страхових внескiв, або виключно для здiйснення за звичайною цiною витрат з оплати послуг фахiвцiв та вiдшкодування витрат, пов'язаних з наданням юридичних послуг, сплати зборiв чи внесення вiдповiдно до законодавства плати за надання послуг з поточного зберiгання або забезпечення збереження коштiв, iнших фiнансових активiв та економiчних ресурсiв.

     У разi виникнення потреби в наданнi доступу до активiв, пов'язаних з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, стосовно осiб, включених до санкцiйних перелiкiв комiтетiв Ради Безпеки ООН, Голова Служби безпеки України або його заступник звертається до Мiнiстерства закордонних справ України з поданням (повiдомленням) про необхiднiсть доступу до таких активiв.

     Мiнiстерство закордонних справ України протягом трьох робочих днiв з дати отримання зазначеного подання (повiдомлення) звертається до вiдповiдного Комiтету Ради Безпеки ООН для отримання дозволу на доступ до активiв, що пов'язанi з тероризмом та його фiнансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фiнансуванням, для покриття основних або надзвичайних витрат (для iнформування про наявнiсть виняткових умов, викладених у резолюцiях Ради Безпеки ООН, для надання доступу до активiв).

     Пiсля надходження до Мiнiстерства закордонних справ України рiшення Комiтету Ради Безпеки ООН зазначене мiнiстерство невiдкладно iнформує у письмовiй формi Голову Служби безпеки України або його заступника про таке рiшення.

     Подана у письмовiй формi Мiнiстерством закордонних справ України iнформацiя про рiшення Комiтету Ради Безпеки ООН є пiдставою для звернення Голови Служби безпеки України або його заступника до суду з метою отримання доступу до таких активiв.

(Закон доповнено статтею 112 згiдно iз Законом України вiд 21.04.2011р. N 3266-VI, стаття 112 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Стаття 12. Управлiння антитерористичною операцiєю

     Для безпосереднього управлiння конкретною антитерористичною операцiєю та керiвництва силами i засобами, якi залучаються до здiйснення антитерористичних заходiв, утворюється оперативний штаб, очолюваний керiвником Антитерористичного центру при Службi безпеки України (координацiйної групи вiдповiдного регiонального органу Служби безпеки України) або особою, яка його замiщує, першим заступником чи заступником керiвника Антитерористичного центру при Службi безпеки України.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2015р. N 378-VIII)

     Порядок дiяльностi оперативного штабу з управлiння антитерористичною операцiєю визначається на основi Положення про нього, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Керiвник оперативного штабу визначає межi району проведення антитерористичної операцiї, приймає рiшення про використання сил i засобiв, що залучаються до її проведення, а в разi потреби за наявностi передбачених законом пiдстав вносить на розгляд Ради нацiональної безпеки i оборони України пропозицiї щодо введення надзвичайного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях.

     Втручання в оперативне управлiння антитерористичною операцiєю будь-яких осiб незалежно вiд посади не допускається.

     Законнi вимоги учасникiв антитерористичної операцiї є обов'язковими для громадян i посадових осiб.

     Стаття 13. Сили i засоби, що залучаються до проведення антитерористичної операцiї

     При проведеннi антитерористичної операцiї використовуються сили i засоби (особовий склад, спецiалiсти, зброя, спецiальнi i транспортнi засоби, засоби зв'язку, iншi матерiально-технiчнi засоби) суб'єктiв боротьби з тероризмом, а також пiдприємств, установ, органiзацiй, якi залучаються до участi в антитерористичнiй операцiї, в порядку, визначеному згiдно з Положенням, зазначеним у частинi другiй статтi 12 цього Закону. Покриття витрат та вiдшкодування збиткiв, що виникли у зв'язку iз проведенням антитерористичної операцiї, здiйснюються згiдно з законодавством.

     За рiшенням керiвника Антитерористичного центру при Службi безпеки України або особи, яка його замiщує, першого заступника чи заступника керiвника Антитерористичного центру при Службi безпеки України, погодженим iз керiвництвом вiдповiдних суб'єктiв боротьби з тероризмом, до широкомасштабних, складних антитерористичних операцiй у районi їх проведення залучаються та використовуються сили та засоби (особовий склад та спецiалiсти окремих пiдроздiлiв, вiйськових частин, зброя, бойова технiка, спецiальнi i транспортнi засоби, засоби зв'язку, iншi матерiально-технiчнi засоби) Служби безпеки України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної полiцiї, Нацiональної гвардiї України, Збройних Сил України, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону, та органiв охорони державного кордону, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту, Управлiння державної охорони України.

(статтю 13 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1313-VII, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою, частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.05.2015р. N 378-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Працiвники правоохоронних органiв, вiйськовослужбовцi та iншi особи, якi залучаються до антитерористичної операцiї, на час її проведення пiдпорядковуються керiвнику оперативного штабу.

     Стаття 14. Режим у районi проведення антитерористичної операцiї

     У районi проведення антитерористичної операцiї на час її проведення може бути встановлено спецiальний порядок, зокрема органiзовано патрульну охоронну службу та виставлено оточення.

     У районi проведення антитерористичної операцiї можуть вводитися тимчасово обмеження прав i свобод громадян.

(статтю 14 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1313-VII, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою)

     Перебування в районi проведення антитерористичної операцiї осiб, якi не залученi до її проведення, допускається з дозволу керiвника оперативного штабу.

     З метою захисту громадян, держави i суспiльства вiд терористичних загроз у районi проведення довготривалої антитерористичної операцiї, як виняток, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, може здiйснюватися превентивне затримання осiб, причетних до терористичної дiяльностi, на строк понад 72 години, але не бiльше нiж на 30 дiб.

(статтю 14 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1630-VII, у зв'язку з цим частини третю - четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою - п'ятою)

     На вимогу керiвникiв учасникiв антитерористичної операцiї пiдприємства, установи та органiзацiї, що знаходяться в районi проведення антитерористичної операцiї, частково або повнiстю припиняють свою роботу. Вiдповiднi фахiвцi цих пiдприємств, установ та органiзацiй при проведеннi антитерористичної операцiї можуть у встановленому порядку, за їх згодою, залучатися до виконання окремих доручень.

(частина п'ята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1313-VII)

     В'їзд осiб до району проведення антитерористичної операцiї та виїзд з нього здiйснюються в порядку, встановленому керiвником антитерористичної операцiї, що пiдлягає оприлюдненню в офiцiйних друкованих виданнях України.

(статтю 14 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 27.02.2018р. N 2293-VIII)

     Стаття 141. Порядок перемiщення товарiв до району або з району проведення антитерористичної операцiї

     Перемiщення товарiв до району або з району проведення антитерористичної операцiї здiйснюється в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Служби безпеки України.

     Особи, виннi у порушеннi порядку перемiщення товарiв до району або з району проведення антитерористичної операцiї, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(Закон доповнено статтею 141 згiдно iз Законом України вiд 17.07.2015р. N 649-VIII)

     Стаття 15. Права осiб у районi проведення антитерористичної операцiї

     У районi проведення антитерористичної операцiї посадовi особи, залученi до операцiї, мають право:

     1) застосовувати вiдповiдно до законодавства України зброю i спецiальнi засоби;

     2) затримувати i доставляти в органи Нацiональної полiцiї осiб, якi вчинили або вчиняють правопорушення чи iншi дiї, що перешкоджають виконанню законних вимог осiб, залучених до антитерористичної операцiї, або дiї, пов'язанi з несанкцiонованою спробою проникнення в район проведення антитерористичної операцiї i перешкоджання її проведенню;

(пункт 2 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     3) перевiряти у громадян i посадових осiб документи, що посвiдчують особу, а в разi вiдсутностi документiв - затримувати їх для встановлення особи;

     4) здiйснювати в районi проведення антитерористичної операцiї особистий догляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобiв та речей, якi ними перевозяться;

     5) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобiв i пiшоходiв на вулицях та дорогах, не допускати транспортнi засоби, у тому числi транспортнi засоби дипломатичних представництв i консульських установ, та громадян на окремi дiлянки мiсцевостi та об'єкти, виводити громадян з окремих дiлянок мiсцевостi та об'єктiв, вiдбуксировувати транспортнi засоби;

     6) входити (проникати) в жилi та iншi примiщення, на земельнi дiлянки, що належать громадянам, пiд час припинення терористичного акту та при переслiдуваннi осiб, якi пiдозрюються у вчиненнi такого акту, на територiю та в примiщення пiдприємств, установ i органiзацiй, перевiряти транспортнi засоби, якщо зволiкання може створити реальну загрозу життю чи здоров'ю людей;

     7) використовувати iз службовою метою засоби зв'язку i транспортнi засоби, у тому числi спецiальнi, що належать громадянам (за їх згодою), пiдприємствам, установам та органiзацiям, за винятком транспортних засобiв дипломатичних, консульських та iнших представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй, для запобiгання терористичному акту, переслiдування та затримання осiб, що пiдозрюються у вчиненнi терористичного акту, або для доставки осiб, якi потребують термiнової медичної допомоги, до лiкувальних закладiв, а також для проїзду до мiсця кримiнального правопорушення.

(пункт 7 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     У ситуацiях, пов'язаних iз вчиненням або загрозою вчинення терористичного акту, спецiальнi пiдроздiли та пiдроздiли особливого призначення суб'єктiв, якi безпосередньо здiйснюють боротьбу з тероризмом, з метою виконання покладених на них завдань можуть:

     1) проникати на захоплений терористами об'єкт;

     2) фiзично затримувати терористiв, а у випадках, коли їх дiї реально загрожують життю та здоров'ю заручникiв, учасникiв операцiї або iнших осiб, - знешкоджувати терористiв;

     3) випереджувати дiї терористiв, що можуть призвести до техногенно-небезпечних наслiдкiв;

     4) звiльняти заручникiв;

     5) забезпечувати зберiгання речових доказiв, документiв, речей, цiнностей;

     6) роззброювати та охороняти осiб, затриманих пiд час проведення антитерористичної операцiї.

(статтю 15 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1313-VII, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     У районi проведення антитерористичної операцiї контакти з представниками засобiв масової iнформацiї здiйснюють керiвник оперативного штабу або визначенi ним особи. Передбаченi цiєю статтею заходи здiйснюються з дотриманням чинного законодавства i припиняються негайно пiсля завершення антитерористичної операцiї.

     Стаття 151. Особливостi превентивного затримання у районi проведення антитерористичної операцiї осiб, причетних до терористичної дiяльностi

     Для вiдвернення терористичних загроз у районi проведення антитерористичної операцiї вiдповiдно до кримiнального процесуального законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, може здiйснюватися превентивне затримання осiб, причетних до терористичної дiяльностi, на строк понад 72 години.

     Граничний строк превентивного затримання не може перевищувати 30 дiб.

     Пiдставою для превентивного затримання є наявнiсть обґрунтованої пiдозри у вчиненнi особою терористичної дiяльностi.

     Превентивне затримання здiйснюється за вмотивованим рiшенням начальника Головного управлiння (управлiння) Служби безпеки України або начальника територiального органу Нацiональної полiцiї за згодою прокурора та без ухвали слiдчого суддi, суду.

(частина четверта статтi 151 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Копiя рiшення про превентивне затримання особи, причетної до терористичної дiяльностi, на строк понад 72 години невiдкладно надається затриманiй особi, а також негайно направляється до слiдчого суддi, суду вiдповiдної юрисдикцiї разом iз клопотанням про обрання належного запобiжного заходу стосовно вiдповiдної особи.

     Превентивне затримання особи не може продовжуватися пiсля розгляду слiдчим суддею, судом клопотання про обрання належного запобiжного заходу стосовно цiєї особи.

(Закон доповнено статтею 151 згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1630-VII)

     Стаття 16. Умови ведення переговорiв з терористами

     У ходi проведення антитерористичної операцiї з метою збереження життя та здоров'я людей, матерiальних цiнностей, схилення терористiв до вiдмови вiд протиправних дiй, справляння на них стримувального впливу, з'ясування можливостi припинення терористичного акту допускається ведення переговорiв з терористами.

     Ведення переговорiв доручається особам, спецiально уповноваженим на те керiвником оперативного штабу.

     У разi, коли мета переговорiв з терористами не може бути досягнута через їх незгоду припинити терористичний акт i реальна загроза життю та здоров'ю людей зберiгається, керiвник антитерористичної операцiї має право прийняти рiшення про знешкодження терориста (терористiв).

     У разi очевидної загрози вчинення щодо об'єкта або особи терористичного акту i неможливостi усунення цiєї загрози iншими законними способами терорист (терористи) може (можуть) бути за вказiвкою керiвника оперативного штабу знешкоджений (знешкодженi) без попередження.

     Пiд час ведення переговорiв не можуть розглядатися як умова припинення терористичного акту питання щодо видачi терористам будь-яких осiб, предметiв та речовин, якi безпосередньо можуть бути використанi для вчинення актiв технологiчного тероризму.

     Стаття 17. Iнформування громадськостi про терористичний акт

     Iнформування громадськостi про вчинення терористичного акту здiйснюють керiвник оперативного штабу або особи, уповноваженi ним на пiдтримання зв'язкiв з громадськiстю.

     Забороняється поширення через засоби масової iнформацiї або в iнший спосiб iнформацiї, яка:

     розкриває спецiальнi технiчнi прийоми i тактику проведення антитерористичної операцiї;

     може утруднити проведення антитерористичної операцiї i (або) створити загрозу життю та здоров'ю заручникiв та iнших людей, якi знаходяться в районi проведення зазначеної операцiї або за його межами;

     має на метi пропаганду або виправдання тероризму, мiстить висловлювання осiб, якi чинять опiр чи закликають до опору проведення антитерористичної операцiї;

     мiстить данi про предмети та речовини, якi безпосередньо можуть бути використанi для вчинення актiв технологiчного тероризму;

     розкриває данi про персональний склад спiвробiтникiв спецiальних пiдроздiлiв та членiв оперативного штабу, якi беруть участь у проведеннi антитерористичної операцiї, а також про осiб, якi сприяють проведенню зазначеної операцiї (без їх згоди).

     Стаття 18. Завершення антитерористичної операцiї

     Антитерористична операцiя вважається завершеною, якщо терористичний акт припинено та лiквiдовано загрозу життю i здоров'ю заручникiв та iнших людей, якi знаходилися в районi її проведення.

     Рiшення про припинення антитерористичної операцiї приймається керiвником оперативного штабу з управлiння цiєю операцiєю.

     При проведеннi антитерористичної операцiї керiвник оперативного штабу спiльно з вiдповiдними органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування органiзовує надання допомоги потерпiлим, визначає заходи щодо усунення та мiнiмiзацiї наслiдкiв терористичного акту, органiзовує їх здiйснення.

Роздiл IV. ВIДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДIЯНОЇ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТОМ. СОЦIАЛЬНА РЕАБIЛIТАЦIЯ ОСIБ, ЯКI ПОСТРАЖДАЛИ ВIД ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

     Стаття 19. Вiдшкодування шкоди, заподiяної терористичним актом

     Вiдшкодування шкоди, заподiяної громадянам терористичним актом, провадиться за рахунок коштiв Державного бюджету України вiдповiдно до закону i з наступним стягненням суми цього вiдшкодування з осiб, якими заподiяно шкоду, в порядку, встановленому законом.

     Вiдшкодування шкоди, заподiяної органiзацiї, пiдприємству або установi терористичним актом, провадиться в порядку, визначеному законом.

     Стаття 20. Соцiальна реабiлiтацiя осiб, якi постраждали вiд терористичного акту

     Соцiальна реабiлiтацiя осiб, якi постраждали вiд терористичного акту, провадиться з метою повернення їх до нормального життя. Зазначеним особам надається у разi необхiдностi психологiчна, медична, професiйна реабiлiтацiя, правова допомога i житло та здiйснюється їх працевлаштування.

     Соцiальна реабiлiтацiя осiб, якi постраждали вiд терористичного акту, а також осiб, зазначених у статтi 21 цього Закону, провадиться за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Порядок проведення соцiальної реабiлiтацiї осiб, якi постраждали вiд терористичного акту, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл V. ПРАВОВИЙ I СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСIБ, ЯКI БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОРОТЬБI З ТЕРОРИЗМОМ

     Стаття 21. Особи, якi пiдлягають правовому i соцiальному захисту

     Особи, якi беруть участь у боротьбi з тероризмом, перебувають пiд захистом держави. Правовому i соцiальному захисту пiдлягають:

     1) вiйськовослужбовцi, працiвники i службовцi центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, якi беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичних операцiях;

     2) особи, якi на постiйнiй чи тимчасовiй основi сприяють органам, що здiйснюють боротьбу з тероризмом, у запобiганнi, виявленнi, припиненнi терористичної дiяльностi та мiнiмiзацiї її наслiдкiв;

     3) члени сiмей осiб, зазначених у пунктах 1 i 2 цiєї частини, якщо потреба в забезпеченнi їх захисту викликана участю зазначених осiб у боротьбi з тероризмом.

     Соцiальний захист осiб, якi залучаються до боротьби з тероризмом, здiйснюється у порядку, який визначається законом.

     Якщо особа, яка брала участь у боротьбi з тероризмом, загинула пiд час проведення антитерористичної операцiї, членам її сiм'ї та особам, що перебували на її утриманнi, виплачується за рахунок коштiв Державного бюджету України одноразова допомога в розмiрi двадцяти прожиткових мiнiмумiв, вiдшкодовуються витрати на поховання загиблого, призначається пенсiя у зв'язку з втратою годувальника, а також зберiгаються пiльги, якi мав загиблий, на отримання житла, оплату житлово-комунальних послуг тощо.

     У разi, коли особа, яка брала участь у боротьбi з тероризмом, стала особою з iнвалiднiстю внаслiдок калiцтва, одержаного пiд час проведення антитерористичної операцiї, цiй особi за рахунок коштiв Державного бюджету України виплачується одноразова допомога в розмiрi десяти прожиткових мiнiмумiв i призначається пенсiя вiдповiдно до законодавства України.

(частина четверта статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     У разi, коли особа, яка брала участь у боротьбi з тероризмом, пiд час проведення антитерористичної операцiї зазнала поранення, яке не потягло за собою настання iнвалiдностi, цiй особi виплачується одноразова допомога в розмiрi п'яти прожиткових мiнiмумiв.

     У разi загибелi (смертi), iнвалiдностi або часткової втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi вiйськовослужбовцiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв, призваних на навчальнi (або перевiрочнi) та спецiальнi збори чи для проходження служби у вiйськовому резервi, працiвникiв полiцiї пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї одноразова грошова допомога призначається i виплачується у розмiрi та порядку, визначених законами України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" та "Про Нацiональну полiцiю".

(статтю 21 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 06.04.2017р. N 2004-VIII)

     Стаття 22. Звiльнення вiд вiдповiдальностi за заподiяну шкоду

     Якщо пiд час проведення антитерористичної операцiї вимушено заподiяна шкода життю, здоров'ю i майну терористiв, вiйськовослужбовцi та iншi особи, якi брали участь в антитерористичнiй операцiї, звiльняються вiд вiдповiдальностi за цю шкоду вiдповiдно до законiв України.

Роздiл VI. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА УЧАСТЬ У ТЕРОРИСТИЧНIЙ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 23. Вiдповiдальнiсть осiб, винних у терористичнiй дiяльностi

     Особи, виннi в терористичнiй дiяльностi, притягаються до кримiнальної вiдповiдальностi в порядку, передбаченому законом.

     Непокора або опiр законним вимогам вiйськовослужбовцiв, посадових осiб, якi беруть участь у проведеннi антитерористичної операцiї, неправомiрне втручання в їх законну дiяльнiсть тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     Стаття 24. Вiдповiдальнiсть органiзацiї за терористичну дiяльнiсть

     Органiзацiя, вiдповiдальна за вчинення терористичного акту i визнана за рiшенням суду терористичною, пiдлягає лiквiдацiї, а належне їй майно конфiскується.

     У разi визнання судом України, в тому числi вiдповiдно до її мiжнародно-правових зобов'язань, дiяльностi органiзацiї (її вiддiлення, фiлiї, представництва), зареєстрованої за межами України, терористичною, дiяльнiсть цiєї органiзацiї на територiї України забороняється, її українське вiддiлення (фiлiя, представництво) на пiдставi рiшення суду лiквiдується, а належнi йому майно i майно зазначеної органiзацiї, яке знаходиться на територiї України, конфiскуються.

     Заява про притягнення органiзацiї до вiдповiдальностi за терористичну дiяльнiсть подається до суду вiдповiдно Генеральним прокурором, прокурорами Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя у встановленому законом порядку.

(частина третя статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Стаття 25. Вiдповiдальнiсть за сприяння терористичнiй дiяльностi

     Керiвники та посадовi особи пiдприємств, установ i органiзацiй, а також громадяни, якi сприяли терористичнiй дiяльностi, зокрема:

     1) фiнансували терористiв, терористичнi групи (терористичнi органiзацiї);

     2) надавали або збирали кошти безпосередньо чи опосередковано з намiром використання їх для вчинення терористичних актiв чи кримiнальних правопорушень терористичної спрямованостi;

(пункт 2 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3) проводили операцiї з коштами та iншими фiнансовими активами:

     фiзичних осiб, якi вчиняли чи намагалися вчинити терористичнi акти чи кримiнальнi правопорушення терористичної спрямованостi або брали участь у їх вчиненнi чи сприяли вчиненню;

(абзац другий пункту 3 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     юридичних осiб, майно яких безпосередньо чи опосередковано перебуває у власностi чи пiд контролем терористiв або осiб, якi сприяють тероризму;

     юридичних i фiзичних осiб, якi дiють вiд iменi чи за вказiвкою терористiв або осiб, що сприяють тероризму, включаючи кошти, одержанi або придбанi з використанням об'єктiв власностi, що безпосередньо чи опосередковано перебувають у власностi чи пiд контролем осiб, якi сприяють тероризму, або пов'язаних з ними юридичних i фiзичних осiб;

     4) надавали кошти, iншi фiнансовi активи чи економiчнi ресурси, вiдповiднi послуги безпосередньо чи опосередковано для використання в iнтересах фiзичних осiб, якi вчиняють терористичнi акти або сприяють чи беруть участь у їх вчиненнi, чи в iнтересах юридичних осiб, майно яких безпосередньо чи опосередковано перебуває у власностi чи пiд контролем терористiв або осiб, якi сприяють тероризму, а також юридичних i фiзичних осiб, якi дiють вiд iменi чи за вказiвкою зазначених осiб;

     5) надавали допомогу особам, якi брали участь у вчиненнi терористичних актiв;

     6) вербували фiзичних осiб для заняття терористичною дiяльнiстю, сприяли встановленню каналiв постачання зброї терористам та перемiщенню терористiв через державний кордон України;

     7) переховували осiб, якi фiнансували, планували, пiдтримували чи вчиняли терористичнi акти або кримiнальнi правопорушення терористичної спрямованостi;

(пункт 7 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     8) використовували територiю України з метою пiдготовки чи вчинення терористичних актiв або кримiнальних правопорушень терористичної спрямованостi проти iнших держав або iноземцiв, -

(абзац перший пункту 8 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

Роздiл VII. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРI БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

     Стаття 26. Засади мiжнародного спiвробiтництва у сферi боротьби з тероризмом

     Україна вiдповiдно до укладених нею мiжнародних договорiв спiвробiтничає в галузi боротьби з тероризмом з iноземними державами, їх правоохоронними органами i спецiальними службами, а також з мiжнародними органiзацiями, якi здiйснюють боротьбу з мiжнародним тероризмом.

     Керуючись iнтересами забезпечення безпеки особи, суспiльства i держави, Україна переслiдує на своїй територiї осiб, причетних до терористичної дiяльностi, у тому числi у випадках, коли терористичнi акти або кримiнальнi правопорушення терористичної спрямованостi планувалися або були вчиненi поза межами України, але завдають шкоди Українi, та в iнших випадках, передбачених мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(частина друга статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 27. Надання iнформацiї

     Iнформацiю iноземнiй державi з питань, пов'язаних iз боротьбою з мiжнародним тероризмом, Україна надає на пiдставi запиту, додержуючись вимог законодавства України та її мiжнародно-правових зобов'язань. Така iнформацiя може бути надана i без попереднього запиту iноземної держави, якщо це не зашкоджує проведенню досудового слiдства чи судового розгляду справи i може допомогти компетентним органам iноземної держави у припиненнi терористичного акту.

     Стаття 28. Участь у спiльних з iноземними державами заходах щодо боротьби з тероризмом

     Україна вiдповiдно до мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, може брати участь у спiльних антитерористичних заходах шляхом сприяння iноземнiй державi або мiждержавному об'єднанню в передислокацiї вiйськ (сил), спецiальних антитерористичних формувань, перевезеннi зброї або шляхом надання своїх сил i засобiв з дотриманням вимог законiв України "Про порядок направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав" та "Про порядок допуску та умови перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України".

     Стаття 29. Видача (екстрадицiя) осiб, що брали участь у терористичнiй дiяльностi

     Участь iноземцiв або осiб без громадянства, якi в Українi постiйно не проживають, у терористичнiй дiяльностi може бути пiдставою для видачi таких осiб iншiй державi для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi.

     Видача зазначених у частинi першiй цiєї статтi осiб, з метою притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi та виконання примусових актiв iноземної держави, здiйснюється згiдно з законодавством i зобов'язаннями, узятими Україною у зв'язку iз ратифiкацiєю Європейської конвенцiї про видачу правопорушникiв, 1957 р., Європейської конвенцiї про боротьбу з тероризмом, 1977 р. та iнших мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також на засадах взаємностi.

Роздiл VIII. КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ЗАКОННIСТЮ ЗДIЙСНЕННЯ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

     Стаття 30. Контроль за здiйсненням боротьби з тероризмом

     Контроль за дотриманням законодавства при проведеннi боротьби

     з тероризмом здiйснюється Верховною Радою України в порядку, визначеному Конституцiєю України.

     Контроль за дiяльнiстю суб'єктiв боротьби з тероризмом здiйснюється Президентом України та Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку, визначеному Конституцiєю i законами України.

     Стаття 31. Нагляд за законнiстю здiйснення антитерористичних заходiв

     Нагляд за додержанням вимог законодавства органами, якi беруть участь в антитерористичних заходах, здiйснюється Генеральним прокурором та уповноваженими ним прокурорами в порядку, визначеному законами України.

(стаття 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

Роздiл IX. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом;

     привести нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
20 березня 2003 року
N 638-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.