ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо розвiдувальних органiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Пункт 1 частини першої статтi 22 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2003 р., N 24, ст. 161) пiсля слiв "а також" доповнити словами "спецiально уповноваженi законом органи на здiйснення розвiдувальної дiяльностi".

     2. У статтi 3 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) слова "Служби нацiональної безпеки України" замiнити словами "Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України".

     3. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 11, ст. 81, N 33, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2004 р., N 14, ст. 195, N 25, ст. 346, N 29, ст. 368; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 46-47, ст. 468) доповнити пунктом "ш" такого змiсту:

     "ш) технiка, устаткування, майно i матерiали, що ввозяться на митну територiю України та вивозяться за межi цiєї територiї, призначенi для власного використання розвiдувальними органами України".

     4. У Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303, N 39, ст. 572; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 10, ст. 44, N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247, N 45, ст. 357; 2004 р., N 8, ст. 66; 2005 р., N 10, ст. 187, N 25, ст. 335):

     1) у частинi першiй статтi 5:

     в абзацi третьому слово "розвiдкою" виключити;

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Служби зовнiшньої розвiдки України - агентурної розвiдки, оперативно-технiчними, власної безпеки".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим-дев'ятим;

     абзац п'ятий пiсля слiв "розвiдувальним органом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" доповнити словами "(агентурної розвiдки, оперативно-технiчним, власної безпеки)";

     2) статтю 8 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Розвiдувальним органам України надаються права, передбаченi частиною першою цiєї статтi, крiм пунктiв 2, 3, 5, 6, а також пункту 7 в частинi негласного виявлення та фiксування слiдiв тяжкого або особливо тяжкого злочину, документiв та iнших предметiв, що можуть бути доказами пiдготовки або вчинення такого злочину";

     3) у статтi 9:

     частину першу пiсля слiв "охорони вищих посадових осiб" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки України", а пiсля слiв "Мiнiстерства оборони України" доповнити словами "розвiдувального органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

     частину другу пiсля слiв "Службою безпеки України" доповнити словами "Службою зовнiшньої розвiдки України";

     у частинi третiй слова "прикордонної служби" замiнити словами "Державної прикордонної служби України", а пiсля слiв "Мiнiстерства оборони України" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки України";

     частину восьму пiсля слiв "Мiнiстерства оборони України" доповнити словами "розвiдувальний орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Служба зовнiшньої розвiдки України";

     4) у статтi 91:

     частину другу пiсля слiв "органiв вiйськової контррозвiдки Служби безпеки України" доповнити словами "розвiдувального органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

     частини другу i третю пiсля слiв "Головою Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Головою Служби зовнiшньої розвiдки України, керiвником розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України";

     частину четверту пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Голова Служби зовнiшньої розвiдки України, Голова Державної прикордонної служби України, керiвник розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України";

     5) у частинi другiй статтi 92 слова "начальник вiдповiдного органу або його заступник" замiнити словами "посадова або службова особа, якiй згiдно зi статтею 9 цього Закону надане право затверджувати постанову про заведення вiдповiдної оперативно-розшукової справи".

     5. У Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 32, ст. 394):

     1) у статтi 10:

     у другому реченнi частини першої слово "розвiдки" виключити;

     частину другу виключити;

     2) у частинi першiй статтi 15 та пунктах 11 i 12 частини першої статтi 25 слово "розвiдки" виключити;

     3) пункт 11 статтi 24 виключити.

     6. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р., N 4, ст. 107, NN 17-19, ст. 267):

     1) преамбулу пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки України";

     2) частину другу статтi 10 пiсля слiв "Службою безпеки України" доповнити словами "Службою зовнiшньої розвiдки України";

     3) частину першу статтi 48, частину першу статтi 49 i частину другу статтi 52 пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки України".

     7. Пункт 3 статтi 5 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209) доповнити пiдпунктом "є" такого змiсту:

     "є) Служба зовнiшньої розвiдки України".

     8. У Законi України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1):

     1) абзац другий пункту 2 частини першої статтi 6 пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки України", а слова "iнших вiйськових формувань, створюваних Верховною Радою України" замiнити словами "iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань";

     2) у пунктi 2 частини другої статтi 7 слова "i Служби безпеки України" замiнити словами "Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України".

     9. У Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2005 р., N 25, ст. 335):

     1) у пунктi 1 статтi 2:

     в абзацi другому слова "розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України" замiнити словами "розвiдувальних органiв України";

     пiдпункт "в" пiсля слiв "оперативно-розшуковiй" доповнити словами "та розвiдувальнiй";

     2) пункт "е" статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "е) керiвники розвiдувальних органiв України - щодо захисту спiвробiтникiв цих органiв та їх близьких родичiв";

     3) пункт "в" частини першої статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "в) щодо спiвробiтникiв розвiдувальних органiв України та їх близьких родичiв - на вiдповiднi розвiдувальнi органи України";

     4) частину першу статтi 24 пiсля слiв "Голова Служби безпеки України" доповнити словами "Голова Служби зовнiшньої розвiдки України".

     10. У Законi України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270; 2003 р., N 5, ст. 37; 2005 р., N 20, ст. 276):

     1) у частинi першiй статтi 20:

     абзац шостий пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "розвiдувальних органiв України";

     абзац дев'ятий пiсля слiв "Службу безпеки України" доповнити словами "розвiдувальнi органи України";

     2) частину четверту статтi 22 пiсля слiв "Службi безпеки України" доповнити словами "та розвiдувальних органах України";

     3) пункт "г" частини першої статтi 24 та частину другу статтi 34 пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "та Служби зовнiшньої розвiдки України".

     11. Частину другу статтi 3 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) пiсля слiв "Службi безпеки України" доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки України".

     12. Пункт 2 Закону України "Про деякi заходи щодо економiї бюджетних коштiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209) пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки України".

     13. Абзац третiй статтi 8, статтю 9 Закону України "Про державнi нагороди України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 27, ст. 209) пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки України".

     14. У Законi України "Про розвiдувальнi органи України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; 2005 р., NN 17-19, ст. 267):

     1) у преамбулi слова "спецiальних органiв державної влади" замiнити словами "державних органiв";

     2) статтю 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Основнi термiни

     Наведенi в цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     розвiдувальна дiяльнiсть - дiяльнiсть, яка здiйснюється спецiальними засобами i методами з метою забезпечення визначених законом органiв державної влади розвiдувальною iнформацiєю, сприяння реалiзацiї та захисту нацiональних iнтересiв, протидiї за межами України зовнiшнiм загрозам нацiональнiй безпецi України;

     розвiдувальна iнформацiя - уснi та зафiксованi на матерiальних носiях (у тому числi у зразках виробiв i речовин) вiдомостi, якi неможливо отримати офiцiйним шляхом, про реальнi та потенцiйнi можливостi, плани, намiри i дiї iноземних держав, органiзацiй та окремих осiб, що загрожують нацiональним iнтересам України, а також про подiї i обставини, що стосуються нацiональної безпеки i оборони;

     розвiдувальнi органи України - спецiально уповноваженi законом органи на здiйснення розвiдувальної дiяльностi. Розвiдувальний орган України може функцiонувати як самостiйний державний орган, так i у складi центрального органу виконавчої влади";

     3) у статтi 4:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснення спецiальних заходiв, спрямованих на пiдтримку нацiональних iнтересiв i державної полiтики України в економiчнiй, полiтичнiй, воєннiй, вiйськово-технiчнiй, екологiчнiй та iнформацiйнiй сферах, змiцнення обороноздатностi, економiчного i науково-технiчного розвитку, захисту та охорони державного кордону";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "участь у боротьбi з тероризмом, мiжнародною органiзованою злочиннiстю, незаконним обiгом наркотичних засобiв, незаконною торгiвлею зброєю i технологiєю її виготовлення, незаконною мiграцiєю у порядку, визначеному законом";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "вжиття заходiв протидiї зовнiшнiм загрозам нацiональнiй безпецi України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власностi за межами України";

     4) у частинi першiй статтi 5 слова "та забезпечення безпеки своїх спiвробiтникiв" замiнити словами "забезпечення безпеки розвiдувальних заходiв, захисту своїх сил, засобiв та iнформацiйних систем i облiкiв, а також джерел розвiдувальної iнформацiї";

     5) назву та частину першу статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Розвiдувальнi органи України та сфери їх дiяльностi

     Розвiдувальнi органи України здiйснюють розвiдувальну дiяльнiсть у таких сферах:

     Служба зовнiшньої розвiдки України - у полiтичнiй, економiчнiй, вiйськово-технiчнiй, науково-технiчнiй, iнформацiйнiй та екологiчнiй;

     розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України - у воєннiй, воєнно-полiтичнiй, воєнно-технiчнiй, воєнно-економiчнiй, iнформацiйнiй та екологiчнiй;

     розвiдувальний орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону - у сферах прикордонної та iммiграцiйної полiтики, а також в iнших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi";

     6) частину третю статтi 7 доповнити новими реченнями такого змiсту: "Голову Служби зовнiшньої розвiдки України призначає Президент України. У межах своїх повноважень керiвники розвiдувальних органiв України можуть видавати накази, розпорядження, а у випадках, передбачених законом, або на вимогу Президента України доводять до його вiдома у визначеному ним порядку iнформацiю щодо зовнiшнiх загроз Українi";

     7) у статтi 9:

     абзац восьмий доповнити словами "використовувати в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, кошти i майно, набутi в результатi їх дiяльностi", а пiсля слова "пiдроздiли" доповнити словом "пiдприємства";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "створювати в установленому порядку територiальнi пiдроздiли в межах граничної чисельностi спiвробiтникiв кадрового складу;

     здiйснювати у визначеному законодавством України порядку контрольованi (пiд оперативним контролем) пересування осiб та перемiщення предметiв через державний кордон України";

     8) текст статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Iнформацiя, здобута й опрацьована розвiдувальними органами України, надається Президентовi України, Головi Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстровi України та iншим визначеним Президентом України споживачам в установленому ним порядку з додержанням вимог законiв України "Про державну таємницю", "Про iнформацiю", "Про захист iнформацiї в автоматизованих системах" та iнших";

     9) у частинi другiй статтi 11 слово "угод" замiнити словами "мiжнародних договорiв України";

     10) у статтi 15:

     пiсля частини другої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Розвiдувальнi органи України мають право вiдчужувати майно, придбане за бюджетнi кошти за межами України, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кошти, одержанi вiд реалiзацiї в установленому порядку за межами України майна, придбаного за бюджетнi кошти, зараховуються до Державного бюджету України. Цi кошти використовуються виключно на забезпечення розвiдувальної дiяльностi згiдно з кошторисами вiдповiдних розвiдувальних органiв України".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Розвiдувальнi органи України вiдповiдно до закону мають право закуповувати i ввозити на територiю України засоби озброєння, матерiально-технiчнi, спецiальнi технiчнi та iншi засоби, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, у тому числi iноземного виробництва, для забезпечення власних потреб, а також у разi необхiдностi передавати i вивозити їх за межi України в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частину сьому доповнити словами "та можуть виступати замовниками будiвництва житла";

     11) у статтi 16:

     у частинi першiй слова "пiдроздiлiв вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади" замiнити словами "органiв України";

     частину другу виключити;

     частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Особливостi проходження вiйськової служби в розвiдувальних органах України визначаються Президентом України";

     пiсля частини третьої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Порядок проходження вiйськової служби та присвоєння вiйськових звань особам, якi мають спецiальнi звання (класнi чини) та направляються (приймаються) для подальшого проходження вiйськової служби в розвiдувальних органах України, визначається Президентом України.

     Особи, прийнятi для проходження служби в розвiдувальних органах України, мають право на повернення в установленому законодавством порядку за наявностi вакантної посади до органiв, з яких вони були направленi (переведенi), для подальшого проходження вiйськової або державної служби вiдповiдно до посад, вiйськових (спецiальних) звань, класних чинiв i рангiв державних службовцiв, набутих за час служби в розвiдувальних органах України, iз зарахуванням до безперервного стажу роботи (служби) часу перебування в розвiдувальних органах України".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою;

     12) статтю 17 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Службовцi кадрового складу розвiдувальних органiв України є державними службовцями. Вiднесення їх посад до вiдповiдних категорiй посад державних службовцiв проводиться Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з вiдповiдним державним органом, а порядок прийому на службу в розвiдувальний орган визначається згiдно iз законом та з положенням про вiдповiдний розвiдувальний орган".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     13) частину першу статтi 19 пiсля слiв "цього Закону" доповнити словами "а також у разi залучення їх до проведення антитерористичних операцiй";

     14) у статтi 21:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Заходи соцiального захисту, грошове забезпечення (оплата працi) є унiфiкованими для спiвробiтникiв усiх розвiдувальних органiв України";

     частину сьому пiсля слiв "розвiдувальних органiв України" доповнити словами "i пiдроздiлiв, на якi покладалося здiйснення розвiдувальної дiяльностi до набрання чинностi цим Законом, та";

     пiсля частини восьмої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Службовцi кадрового складу розвiдувальних органiв України мають право виходу на пенсiю на пiдставах i умовах, передбачених Законом України "Про державну службу".

     У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою;

     доповнити частинами одинадцятою - чотирнадцятою такого змiсту:

     "Життя i здоров'я спiвробiтника кадрового складу розвiдувальних органiв України пiдлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштiв Державного бюджету України, порядок та умови якого встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi загибелi (смертi) спiвробiтника кадрового складу розвiдувального органу України при виконаннi службових обов'язкiв сiм'ї загиблого (померлого) або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмiрi десятирiчного грошового забезпечення (заробiтку) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку вiн займав, i призначається пенсiя у зв'язку iз втратою годувальника.

     У разi калiцтва, заподiяного спiвробiтнику кадрового складу розвiдувального органу України при виконаннi службових обов'язкiв, а також iнвалiдностi, що настала в перiод проходження служби або не пiзнiше як через три мiсяцi пiсля звiльнення зi служби чи пiсля закiнчення цього строку, але внаслiдок захворювання або нещасного випадку, пов'язаного з виконанням службових обов'язкiв, йому залежно вiд ступеня втрати працездатностi виплачується одноразова допомога в розмiрi вiд трирiчного до п'ятирiчного грошового забезпечення (заробiтку) за останньою посадою i призначається пенсiя по iнвалiдностi.

     Розвiдувальний орган України вiдшкодовує спiвробiтникам його кадрового складу витрати на проїзд iз службовою метою всiма видами мiського i примiського транспорту, за винятком таксi, а також витрати, пов'язанi з використанням iз зазначеною метою особистих транспортних засобiв, у порядку, що визначається керiвником вiдповiдного розвiдувального органу України".

     15. Частину другу статтi 4 Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209) пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки України".

     16. Частину другу статтi 10 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 8, ст. 62; 2003 р., N 27, ст. 209) пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки України".

     17. У Законi України "Про контррозвiдувальну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89, N 27, ст. 209):

     1) у статтi 1 слово "розвiдувальних" виключити;

     2) у частинi другiй статтi 7:

     у пунктi 1 слова "розвiдувальнi i" виключити;

     у пунктi 6 слово "розвiдувальної" виключити;

     3) у статтi 8:

     частину восьму доповнити словами "керiвником розвiдувального органу України або його заступниками в межах повноважень, визначених цим Законом";

     частину дев'яту:

     пiсля слiв "фiксацiї отриманих результатiв" доповнити словами "їх аналiзу та оперативної оцiнки";

     доповнити словами "а у випадках, що стосуються забезпечення безпеки своїх сил i засобiв, iнформацiйних систем та оперативних облiкiв, контррозвiдувальнi справи можуть вести розвiдувальнi органи України з дозволу їх керiвникiв або їх заступникiв".

     18. У Законi України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2005 р., N 25, ст. 335):

     1) частину четверту статтi 4 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Служба зовнiшньої розвiдки України".

     У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - дванадцятим;

     2) у статтi 5:

     у частинi першiй слова "забезпечує безпеку" замiнити словами "забезпечує у взаємодiї з розвiдувальними органами України безпеку";

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Розвiдувальнi органи України здiйснюють добування, аналiтичну обробку та надання в установленому порядку розвiдувальної iнформацiї про дiяльнiсть iноземних та мiжнародних терористичних органiзацiй за межами України, а також здiйснюють заходи безпосередньої протидiї терористичним загрозам життю i здоров'ю громадян України, установам та об'єктам державної власностi України в разi залучення розвiдувальних органiв України до участi в антитерористичних операцiях за межами України".

     19. У Законi України "Про основи нацiональної безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351):

     1) абзац одинадцятий статтi 4 пiсля слiв "Служба безпеки України" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки України";

     2) в абзацi сьомому статтi 9 слова "Служба безпеки України та iншi центральнi органи виконавчої влади" замiнити словами "iншi центральнi органи виконавчої влади, Служба безпеки України та Служба зовнiшньої розвiдки України".

     20. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

     1) частину другу статтi 38, пункт 9 частини першої статтi 39 пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки України";

     2) пункт 1 частини третьої статтi 64 пiсля слiв "Служба безпеки України" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки України".

     21. Статтю 11 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Органiзацiйна структура розвiдувального органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону визначається Президентом України".

     22. Частину другу статтi 5 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526) пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     3. Рекомендувати Президентовi України привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
15 грудня 2005 року
N 3200-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.