ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про оперативно-розшукову дiяльнiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 7 липня 1992 року N 2549-XII,
вiд 26 сiчня 1993 року N 2932-XII,
вiд 23 грудня 1993 року N 3784-XII,
вiд 5 лютого 1998 року N 85/98-ВР,
вiд 11 грудня 1998 року N 312-XIV,
вiд 13 сiчня 2000 року N 1381-XIV,
вiд 21 грудня 2000 року N 2181-III,
вiд 18 сiчня 2001 року N 2246-III,
вiд 7 березня 2002 року N 3111-III,
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 747-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 19 червня 2003 року N 965-IV,
вiд 11 липня 2003 року N 1130-IV,
вiд 12 сiчня 2005 року N 2322-IV,
вiд 31 травня 2005 року N 2600-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 14 квiтня 2009 року N 1254-VI,
вiд 18 травня 2010 року N 2258-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2397-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 13 сiчня 2011 року N 2939-VI,
вiд 12 травня 2011 року N 3334-VI,
вiд 19 травня 2011 року N 3412-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1698-VII,
вiд 12 лютого 2015 року N 193-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 198-VIII,
вiд 19 березня 2015 року N 267-VIII,
вiд 2 липня 2015 року N 580-VIII,
вiд 12 листопада 2015 року N 794-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 7 вересня 2016 року N 1492-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 21 березня 2017 року N 1965-VIII,
вiд 12 липня 2018 року N 2505-VIII,
вiд 16 травня 2019 року N 2720-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 113-IX,
вiд 12 листопада 2019 року N 285-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX,
вiд 28 сiчня 2021 року N 1150-IX

(У текстi Закону слова "Служба нацiональної безпеки", "Управлiння охорони вищих посадових осiб України" у всiх вiдмiнках замiнено, вiдповiдно словами "Служба безпеки", "Управлiння державної охорони України" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом N 2246-III вiд 18.01.2001)

(У текстi Закону слова "Генеральний прокурор України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Генеральний прокурор" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII)

     Стаття 1. Завдання оперативно-розшукової дiяльностi

     Завданням оперативно-розшукової дiяльностi є пошук i фiксацiя фактичних даних про протиправнi дiяння окремих осiб та груп, вiдповiдальнiсть за якi передбачена Кримiнальним кодексом України, розвiдувально-пiдривну дiяльнiсть спецiальних служб iноземних держав та органiзацiй з метою припинення правопорушень та в iнтересах кримiнального судочинства, а також отримання iнформацiї в iнтересах безпеки громадян, суспiльства i держави.

(Стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 1381-XIV вiд 13.01.2000, N 2246-III вiд 18.01.2001)

     Стаття 2. Поняття оперативно-розшукової дiяльностi

     Оперативно-розшукова дiяльнiсть - це система гласних i негласних пошукових та контррозвiдувальних заходiв, що здiйснюються iз застосуванням оперативних та оперативно-технiчних засобiв.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Стаття 3. Правова основа оперативно-розшукової дiяльностi

     Правову основу оперативно-розшукової дiяльностi становлять Конституцiя України, цей Закон, Кримiнальний, Кримiнальний процесуальний, Податковий та Митний кодекси України, закони України про прокуратуру, Нацiональну полiцiю, Нацiональне антикорупцiйне бюро України, Державне бюро розслiдувань, Бюро економiчної безпеки України, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну кримiнально-виконавчу службу України, державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб, статус суддiв, забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв, iншi законодавчi акти та мiжнародно-правовi угоди i договори, учасником яких є Україна.

(Стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України N 1381-XIV вiд 13.01.2000, вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 14.04.2009р. N 1254-VI, вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Стаття 4. Принципи оперативно-розшукової дiяльностi

     Оперативно-розшукова дiяльнiсть ґрунтується на принципах верховенства права, законностi, дотримання прав i свобод людини.

(стаття 4 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Стаття 5. Пiдроздiли, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть

     Оперативно-розшукова дiяльнiсть здiйснюється оперативними пiдроздiлами:

     Нацiональної полiцiї - пiдроздiлами кримiнальної та спецiальної полiцiї;

(абзац другий частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, вiд 12.05.2011р. N 3334-VI, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, вiд 02.07.2015р. N 580-VIII, у редакцiї Закону України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Державного бюро розслiдувань - оперативними, оперативно-технiчними, внутрiшнього контролю, забезпечення особистої безпеки;

(частину першу статтi 5 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дванадцятим, абзац третiй частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII)

     Служби безпеки України - контррозвiдкою, вiйськовою контррозвiдкою, захисту нацiональної державностi, пiдроздiлом контррозвiдувального захисту iнтересiв держави у сферi iнформацiйної безпеки, оперативно-технiчними, внутрiшньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом i захисту учасникiв кримiнального судочинства та працiвникiв правоохоронних органiв;

(абзац четвертий частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Служби зовнiшньої розвiдки України - агентурної розвiдки, оперативно-технiчними, власної безпеки;

(частину першу статтi 5 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - десятим)

     Державної прикордонної служби України - розвiдувальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону (агентурної розвiдки, оперативно-технiчним, власної безпеки), пiдроздiлами забезпечення внутрiшньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технiчними;

(абзац шостий частини першої статтi 5 у редакцiї Законiв України вiд 07.03.2002р. N 3111-III, вiд 03.04.2003р. N 662-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.05.2005р. N 2600-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, у редакцiї Закону України вiд 12.11.2019р. N 285-IX)

     управлiння державної охорони - пiдроздiлом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осiб та об'єктiв, щодо яких здiйснюється державна охорона;

     абзац восьмий частини першої статтi 5 виключено

(абзац восьмий частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     органiв i установ виконання покарань та слiдчих iзоляторiв Державної кримiнально-виконавчої служби України;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 14.04.2009р. N 1254-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 07.09.2016р. N 1492-VIII)
(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 26.01.93р. N 2932-XII, вiд 23.12.93р. N 3784-XII, вiд 05.02.98р. N 85/98-ВР, вiд 11.12.98р. N 312-XIV, вiд 18.01.2001р. N 2246-III)

     розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України - оперативними, оперативно-технiчними, власної безпеки;

(Частину першу статтi 5 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 3111-III вiд 07.03.2002)

     абзац десятий частини першої статтi 5 виключено

(частину першу статтi 5 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, абзац одинадцятий частини першої статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Нацiонального антикорупцiйного бюро України - детективiв, оперативно-технiчними, внутрiшнього контролю;

(частину першу статтi 5 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1698-VII, абзац дванадцятий частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Бюро економiчної безпеки України - пiдроздiлами детективiв, оперативно-технiчними пiдроздiлами.

(частину першу статтi 5 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Проведення оперативно-розшукової дiяльностi iншими пiдроздiлами зазначених органiв, пiдроздiлами iнших мiнiстерств, вiдомств, громадськими, приватними органiзацiями та особами забороняється.

(Частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2246-III вiд 18.01.2001)

     Стаття 51. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi оперативно-розшукової дiяльностi

     Спiвробiтництво у сферi оперативно-розшукової дiяльностi мiж мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, державними органами, до складу яких входять оперативнi пiдроздiли, визначенi у статтi 5 цього Закону, та правоохоронними i спецiальними службами iнших держав, якi мають у своєму складi вiдповiднi пiдроздiли, а також з мiжнародними правоохоронними органiзацiями здiйснюється вiдповiдно до законодавства України, мiжнародних договорiв України, а також установчих актiв та правил мiжнародних правоохоронних органiзацiй, членом яких є Україна.

(Закон доповнено статтею 51 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2397-VI)

     Стаття 6. Пiдстави для проведення оперативно-розшукової дiяльностi

     Пiдставами для проведення оперативно-розшукової дiяльностi є:

     1) наявнiсть достатньої iнформацiї, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевiрки за допомогою оперативно-розшукових заходiв i засобiв, про:

     - кримiнальнi правопорушення, що готуються;

(абзац другий пункту 1 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     - осiб, якi готують вчинення кримiнального правопорушення;

(абзац третiй пункту 1 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     - осiб, якi переховуються вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду або ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання;

     - осiб безвiсно вiдсутнiх;

     - розвiдувально-пiдривну дiяльнiсть спецслужб iноземних держав, органiзацiй та окремих осiб проти України;

     - реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працiвникiв суду i правоохоронних органiв у зв'язку з їх службовою дiяльнiстю, а також осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, членiв їх сiмей та близьких родичiв, з метою створення необхiдних умов для належного вiдправлення правосуддя; спiвробiтникiв розвiдувальних органiв України у зв'язку iз службовою дiяльнiстю цих осiб, їх близьких родичiв, а також осiб, якi конфiденцiйно спiвробiтничають або спiвробiтничали з розвiдувальними органами України, та членiв їх сiмей з метою належного здiйснення розвiдувальної дiяльностi;

(пункт 1 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.01.2000р. N 1381-XIV, вiд 18.01.2001р. N 2246-III, вiд 07.03.2002р. N 3111-III, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     2) запити повноважних державних органiв, установ та органiзацiй про перевiрку осiб у зв'язку з їх допуском до державної таємницi i до роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках, а також осiб, яким надається дозвiл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортiв;

(пункт 2 статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.01.2001р. N 2246-III, вiд 21.03.2017р. N 1965-VIII)

     21) необхiднiсть перевiрки осiб у зв'язку з призначенням на посади в розвiдувальних органах України або залученням до конфiденцiйного спiвробiтництва з такими органами, доступом осiб до розвiдувальної таємницi;

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     3) випадки, передбаченi статтею 17 Закону України "Про розвiдку";

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     4) наявнiсть узагальнених матерiалiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, отриманих в установленому законом порядку.

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, пункт 4 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Зазначенi пiдстави можуть мiститися в заявах, повiдомленнях громадян, посадових осiб, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї, у письмових дорученнях i постановах слiдчого, вказiвках прокурора, ухвалах слiдчого суддi, суду, матерiалах правоохоронних органiв, у запитах i повiдомленнях правоохоронних органiв iнших держав та мiжнародних правоохоронних органiзацiй, а також запитах повноважних державних органiв, установ та органiзацiй, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, про перевiрку осiб у зв'язку з їх допуском до державної таємницi, до роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках.

(Частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 2246-III вiд 18.01.2001, вiд 01.07.2010р. N 2397-VI, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Забороняється приймати рiшення про проведення оперативно-розшукових заходiв при вiдсутностi пiдстав, передбачених у цiй статтi.

     Стаття 7. Обов'язки пiдроздiлiв, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть

     Пiдроздiли, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, зобов'язанi:

     1) у межах своїх повноважень вiдповiдно до законiв, що становлять правову основу оперативно-розшукової дiяльностi, вживати необхiдних оперативно-розшукових заходiв щодо попередження, своєчасного виявлення i припинення кримiнальних правопорушень та викриття причин i умов, якi сприяють вчиненню кримiнальних правопорушень, здiйснювати профiлактику правопорушень;

(статтю 7 доповнено новим пунктом 1 згiдно iз Законом України вiд 18.01.2001р. N 2246-III, у зв'язку з цим пункти 1 - 5 вважати вiдповiдно пунктами 2 - 6, пункт 1 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2) виконувати письмовi доручення слiдчого, вказiвки прокурора та ухвали слiдчого суддi, суду i запити повноважних державних органiв, установ та органiзацiй про проведення оперативно-розшукових заходiв;

(пункт 2 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     3) виконувати у межах своєї компетенцiї запити правоохоронних органiв iнших держав або мiжнародних правоохоронних органiзацiй вiдповiдно до законодавства України, мiжнародних договорiв України, а також установчих актiв та правил мiжнародних правоохоронних органiзацiй, членом яких є Україна;

(пункт 3 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2397-VI)

     4) iнформувати вiдповiднi державнi органи про вiдомi їм факти та данi, що свiдчать про загрозу безпецi суспiльства i держави, а також про порушення законодавства, пов'язанi з службовою дiяльнiстю посадових осiб;

(Пункт 4 статтi 7 в редакцiї Закону N 2246-III вiд 18.01.2001)

     5) здiйснювати взаємодiю мiж собою та iншими правоохоронними органами, в тому числi вiдповiдними органами iноземних держав та мiжнародних антитерористичних органiзацiй, з метою швидкого i повного попередження, виявлення та припинення кримiнальних правопорушень;

(пункт 5 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.06.2003р. N 965-IV, вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     6) забезпечити iз залученням iнших пiдроздiлiв безпеку працiвникiв суду i правоохоронних органiв, осiб, якi надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковiй дiяльностi, осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, членiв їх сiмей та близьких родичiв цих осiб.

(Пункт статтi 7 в редакцiї Закону N 1381-XIV вiд 13.01.2000)

     7) брати участь у здiйсненнi заходiв щодо фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, а також у проведеннi спецiальної перевiрки щодо допуску до особливих робiт.

(статтю 7 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     У разi виявлення ознак кримiнального правопорушення оперативний пiдроздiл, який здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, зобов'язаний невiдкладно направити зiбранi матерiали, в яких зафiксовано фактичнi данi про протиправнi дiяння окремих осiб та груп, вiдповiдальнiсть за якi передбачена Кримiнальним кодексом України, до вiдповiдного органу досудового розслiдування для початку та здiйснення досудового розслiдування в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України.

(статтю 7 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     У разi, якщо ознаки кримiнального правопорушення виявленi пiд час проведення оперативно-розшукових заходiв, що тривають i припинення яких може негативно вплинути на результати кримiнального провадження, пiдроздiл, який здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, повiдомляє вiдповiдний орган досудового розслiдування та прокурора про виявлення ознак кримiнального правопорушення, закiнчує проведення оперативно розшукового заходу, пiсля чого направляє зiбранi матерiали, в яких зафiксовано фактичнi данi про протиправнi дiяння окремих осiб та груп, вiдповiдальнiсть за якi передбачена Кримiнальним кодексом України, до вiдповiдного органу досудового розслiдування.

(статтю 7 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Оперативнi пiдроздiли Державного бюро розслiдувань, Нацiональної полiцiї, Служби безпеки України, Бюро економiчної безпеки України, Державної кримiнально-виконавчої служби України, Державної прикордонної служби України проводять слiдчi (розшуковi) дiї та негласнi слiдчi (розшуковi) дiї у кримiнальному провадженнi за дорученням слiдчого, дiзнавача, прокурора в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України. Письмовi доручення щодо проведення слiдчих (розшукових) та негласних слiдчих (розшукових) дiй, наданi слiдчим, дiзнавачем, прокурором у межах компетенцiї та в установленому порядку, є обов'язковими до виконання оперативним пiдроздiлом.

(статтю 7 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 07.09.2016р. N 1492-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Стаття 8. Права пiдроздiлiв, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть

     Оперативним пiдроздiлам для виконання завдань оперативно-розшукової дiяльностi за наявностi передбачених статтею 6 цього Закону пiдстав надається право:

     1) опитувати осiб за їх згодою, використовувати їх добровiльну допомогу;

     2) проводити контрольовану поставку та контрольовану i оперативну закупку товарiв, предметiв та речовин, у тому числi заборонених для обiгу, у фiзичних та юридичних осiб незалежно вiд форми власностi з метою виявлення та документування фактiв протиправних дiянь. Проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок здiйснюється згiдно з положеннями статтi 271 Кримiнального процесуального кодексу України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Бюро економiчної безпеки України, Служби безпеки України, погодженими з Офiсом Генерального прокурора та зареєстрованими у Мiнiстерствi юстицiї України;

(пункт 2 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     3) порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi та осiб, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю або iншими видами господарської дiяльностi iндивiдуально, та брати участь в їх проведеннi;

     4) ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують дiяльнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй, вивчати їх, за рахунок коштiв, що видiляються на утримання пiдроздiлiв, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, виготовляти копiї з таких документiв, на вимогу керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй - виключно на територiї таких пiдприємств, установ та органiзацiй, а з дозволу слiдчого суддi в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України, - витребовувати документи та данi, що характеризують дiяльнiсть пiдприємств, установ, органiзацiй, а також спосiб життя окремих осiб, пiдозрюваних у пiдготовцi або вчиненнi кримiнального правопорушення, джерело та розмiри їх доходiв, iз залишенням копiй таких документiв та опису вилучених документiв особам, в яких вони витребуванi, та забезпеченням їх збереження i повернення в установленому порядку. Вилучення оригiналiв первинних фiнансово-господарських документiв забороняється, крiм випадкiв, передбачених Кримiнальним процесуальним кодексом України;

(пункт 4 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     5) проводити операцiї iз захоплення осiб, якi вчинили кримiнальне правопорушення, припинення кримiнальних правопорушень, розвiдувально-пiдривної дiяльностi спецслужб iноземних держав, органiзацiй та окремих осiб;

(пункт 5 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     6) вiдвiдувати жилi та iншi примiщення за згодою їх власникiв або мешканцiв для з'ясування обставин злочину, що готується, а також збирати вiдомостi про протиправну дiяльнiсть осiб, щодо яких провадиться перевiрка;

     7) негласно виявляти та фiксувати слiди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та iншi предмети, що можуть бути доказами пiдготовки або вчинення такого злочину, у тому числi шляхом проникнення та обстеження публiчно недоступних мiсць, житла чи iншого володiння особи згiдно з положеннями статтi 267 Кримiнального процесуального кодексу України;

(пункт 7 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     71) з метою виявлення та фiксацiї дiянь, передбачених статтями 305, 307, 309, 311, 318, 321, 3641, 3652, 368, 3683, 3684, 369, 3692 Кримiнального кодексу України, проводити операцiї з контрольованого вчинення вiдповiдних дiянь. Порядок отримання дозволу, строк його дiї та порядок проведення операцiї з контрольованого вчинення корупцiйного дiяння визначаються Кримiнальним процесуальним кодексом України;

(частину першу статтi 8 доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 12.11.2015р. N 794-VIII)

     8) виконувати спецiальне завдання з розкриття злочинної дiяльностi органiзованої групи чи злочинної органiзацiї згiдно з положеннями статтi 272 Кримiнального процесуального кодексу України;

     9) здiйснювати аудiо-, вiдеоконтроль особи, зняття iнформацiї з транспортних телекомунiкацiйних мереж, електронних iнформацiйних мереж згiдно з положеннями статей 260, 263 - 265 Кримiнального процесуального кодексу України;

     10) накладати арешт на кореспонденцiю, здiйснювати її огляд та виїмку згiдно з положеннями статей 261, 262 Кримiнального процесуального кодексу України;

     11) здiйснювати спостереження за особою, рiччю або мiсцем, а також аудiо-, вiдеоконтроль мiсця згiдно з положеннями статей 269, 270 Кримiнального процесуального кодексу України;

     12) здiйснювати установлення мiсцезнаходження радiоелектронного засобу згiдно з положеннями статтi 268 Кримiнального процесуального кодексу України;

     13) мати гласних i негласних штатних та позаштатних працiвникiв;

     14) використовувати конфiденцiйне спiвробiтництво згiдно з положеннями статтi 275 Кримiнального процесуального кодексу України;

     15) отримувати вiд юридичних чи фiзичних осiб безкоштовно або за винагороду iнформацiю про кримiнальнi правопорушення, що готуються або вчиненi, та про загрозу безпецi суспiльства i держави;

(пункт 15 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     16) використовувати за згодою адмiнiстрацiї службовi примiщення, транспортнi засоби та iнше майно пiдприємств, установ, органiзацiй, а так само за згодою осiб - житло, iншi примiщення, транспортнi засоби i майно, якi їм належать;

     17) створювати та використовувати заздалегiдь iдентифiкованi (помiченi) або несправжнi (iмiтацiйнi) засоби згiдно з положеннями статтi 273 Кримiнального процесуального кодексу України;

     18) створювати i застосовувати автоматизованi iнформацiйнi системи;

     19) застосовувати засоби фiзичного впливу, спецiальнi засоби та вогнепальну зброю на пiдставах i в порядку, встановлених законами про Нацiональну полiцiю, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу України, державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб, Митним кодексом України;

(пункт 19 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     20) звертатися у межах своїх повноважень iз запитами до правоохоронних органiв iнших держав та мiжнародних правоохоронних органiзацiй вiдповiдно до законодавства України, мiжнародних договорiв України, а також установчих актiв та правил мiжнародних правоохоронних органiзацiй, членом яких є Україна;

     21) безпосередньо проводити або iнiцiювати проведення кримiнального аналiзу.

(частину першу статтi 8 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Прийняття рiшення про проведення оперативно-розшукових заходiв, подання та розгляд вiдповiдних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходiв, фiксацiя та використання їх результатiв, проведення цих заходiв до постановлення ухвали слiдчого суддi та iншi питання їх проведення регулюються згiдно з положеннями глави 21 Кримiнального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-розшукових заходiв, суб'єкта iнiцiювання та проведення цих заходiв, обґрунтування клопотання про їх проведення та пiдстав для його задоволення слiдчим суддею, використання результатiв оперативно-розшукових заходiв та iнших питань, обумовлених специфiкою мети їх проведення. Прийняття рiшень про проведення оперативно-розшукових заходiв, якi не потребують дозволу слiдчого суддi або рiшення прокурора, здiйснюється керiвником вiдповiдного оперативного пiдроздiлу або його заступником з повiдомленням про прийняте рiшення прокурора.

     Негласне обстеження публiчно недоступних мiсць, житла чи iншого володiння особи, аудiо-, вiдеоконтроль особи, аудiо-, вiдеоконтроль мiсця, спостереження за особою, зняття iнформацiї з транспортних телекомунiкацiйних мереж, електронних iнформацiйних мереж, накладення арешту на кореспонденцiю, здiйснення її огляду та виїмки, установлення мiсцезнаходження радiоелектронного засобу проводяться на пiдставi ухвали слiдчого суддi, постановленої за клопотанням керiвника вiдповiдного оперативного пiдроздiлу або його заступника, погодженого з прокурором. Цi заходи застосовуються виключно з метою запобiгання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобiгання i припинення терористичних актiв та iнших посягань спецiальних служб iноземних держав та органiзацiй, якщо iншим способом одержати iнформацiю неможливо.

     Частину четверту статтi 8 виключено

(частина четверта статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.03.2015р. N 267-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     До виконання окремих доручень у ходi проведення оперативно-розшукової дiяльностi можуть залучатися працiвники iнших пiдроздiлiв.

     Пiд час виконання завдань оперативно-розшукової дiяльностi, пов'язаних iз припиненням кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Бюро економiчної безпеки України, вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України, права, передбаченi цiєю статтею, надаються виключно пiдроздiлам детективiв, оперативно-технiчним пiдроздiлам Бюро економiчної безпеки України у межах їх компетенцiї.

(частина шоста статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, у редакцiї Закону України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Координацiя дiй щодо реалiзацiї прав пiдроздiлiв, якi проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть з метою боротьби з тероризмом, здiйснюється Службою безпеки України.

     Розвiдувальним органам України надаються права, передбаченi частиною першою цiєї статтi, крiм пунктiв 2, 3, 5, 6, а також пункту 7 у частинi негласного виявлення та фiксування слiдiв тяжкого або особливо тяжкого злочину, документiв та iнших предметiв, що можуть бути доказами пiдготовки або вчинення такого злочину.

(стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.07.92р. N 2549-XII, вiд 21.12.2000р. N 2181-III, вiд 18.01.2001р. N 2246-III, вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 19.06.2003р. N 965-IV, вiд 11.07.2003р. N 1130-IV, вiд 12.01.2005р. N 2322-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 01.07.2010р. N 2397-VI, вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Стаття 9. Гарантiї законностi пiд час здiйснення оперативно-розшукової дiяльностi

     У кожному випадку наявностi пiдстав для проведення оперативно-розшукової дiяльностi заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова про заведення такої справи пiдлягає затвердженню начальником органу Нацiональної полiцiї або начальником вiдокремленого пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї, органу Служби безпеки України, оперативного пiдроздiлу органу Державного бюро розслiдувань, Державної прикордонної служби України, охорони вищих посадових осiб, Служби зовнiшньої розвiдки України, Директором Бюро економiчної безпеки України або керiвником територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України, органу, установи виконання покарань чи слiдчого iзолятора, розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України, розвiдувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, пiдроздiлу Нацiонального антикорупцiйного бюро України або його уповноваженим заступником.

(Частина перша статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України N 85/98-вр вiд 05.02.98, N 312-XIV вiд 11.12.98, N 2246-III вiд 18.01.2001, N 3111-III вiд 07.03.2002 вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 14.04.2009р. N 1254-VI, вiд 12.05.2011р. N 3334-VI, вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.10.2014р. N 1698-VII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 12.11.2019р. N 285-IX, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Контроль за оперативно-розшуковою дiяльнiстю здiйснюється Нацiональною полiцiєю, Бюро економiчної безпеки України, Службою безпеки України, Державним бюро розслiдувань, Службою зовнiшньої розвiдки України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, Управлiнням державної охорони України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань та пробацiї, розвiдувальним органом Мiнiстерства оборони України, Нацiональним антикорупцiйним бюро України.

(Частина друга статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 85/98-вр вiд 05.02.98; N 312-XIV вiд 11.12.98, N 3111-III вiд 07.03.2002, вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 14.04.2009р. N 1254-VI, вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.10.2014р. N 1698-VII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 07.09.2016р. N 1492-VIII, змiни, внесенi Законом України вiд 07.09.2016р. N 1492-VIII, в частинi положень щодо застосування пробацiйних програм набирають чинностi з 01.01.2018р., вiд 12.11.2019р. N 285-IX, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     На особу, яка пiдозрюється в пiдготовцi до вчинення злочину, переховується вiд органiв досудового розслiдування, суду або ухиляється вiд вiдбування кримiнального покарання, безвiсти зникла, ведеться тiльки одна оперативно-розшукова справа. Без заведення оперативно-розшукової справи проведення оперативно-розшукових заходiв, крiм випадку, передбаченого частиною четвертою цiєї статтi, забороняється. Про заведення оперативно-розшукової справи виноситься постанова, яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника органу Нацiональної полiцiї або начальником вiдокремленого пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї, пiдроздiлу Нацiонального антикорупцiйного бюро України, органу Служби безпеки України, Директором Державного бюро розслiдувань або його уповноваженим заступником, керiвником територiального органу або його уповноваженим заступником, Державної прикордонної служби України, Управлiння державної охорони України, розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Директором Бюро економiчної безпеки України або його уповноваженим заступником, керiвником територiального органу або його уповноваженим заступником, органу або установи виконання покарань чи слiдчого iзолятора. У постановi зазначаються мiсце та час її складання, посада особи, яка виносить постанову, її прiзвище, пiдстава та мета заведення оперативно-розшукової справи. Про заведення оперативно-розшукової справи протягом доби письмово повiдомляється прокурор.

(Частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 2246-III вiд 18.01.2001, N 3111-III вiд 07.03.2002, вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 14.04.2009р. N 1254-VI, вiд 12.05.2011р. N 3334-VI, вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.10.2014р. N 1698-VII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     При перевiрцi осiб у зв'язку з допуском їх до державної таємницi, до роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках, у зв'язку з призначенням на посади в розвiдувальних органах України або залученням до конфiденцiйного спiвробiтництва з такими органами, доступом осiб до розвiдувальної таємницi, а також осiб, яким надається дозвiл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортiв, оперативно-розшукова справа не заводиться. Така перевiрка повинна тривати не бiльш як два мiсяцi.

(Частина четверта статтi 9 в редакцiї Закону N 2246-III вiд 18.01.2001, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.05.2011р. N 3412-VI, вiд 21.03.2017р. N 1965-VIII, у редакцiї Закону України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Пiд час здiйснення оперативно-розшукової дiяльностi не допускається порушення прав i свобод людини та юридичних осiб. Окремi обмеження цих прав i свобод мають винятковий i тимчасовий характер i можуть застосовуватись лише за рiшенням слiдчого суддi з метою виявлення, попередження чи припинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, та у випадках, передбачених законодавством України, з метою захисту прав i свобод iнших осiб, безпеки суспiльства.

(частина п'ята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.01.2001р. N 2246-III, вiд 19.06.2003р. N 965-IV, вiд 11.07.2003р. N 1130-IV, вiд 11.07.2003р. N 1130-IV, вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     При наявностi достатнiх пiдстав дозвiл на проведення оперативно-розшукової дiяльностi дає керiвник вiдповiдного оперативного пiдроздiлу, який несе вiдповiдальнiсть за законнiсть здiйснюваних заходiв вiдповiдно до чинного законодавства.

     При застосуваннi оперативно-розшукових заходiв працiвники оперативних пiдроздiлiв зобов'язанi враховувати їх вiдповiднiсть ступеню суспiльної небезпеки кримiнально протиправних посягань та загрозi iнтересам суспiльства i держави.

(частина сьома статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     У випадках порушення прав i свобод людини або юридичних осiб в процесi здiйснення оперативно-розшукової дiяльностi, а також у разi, якщо причетнiсть до правопорушення особи, щодо якої здiйснювались оперативно-розшуковi заходи, не пiдтвердилась, Служба безпеки України, Державне бюро розслiдувань, Нацiональна полiцiя, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, Управлiння державної охорони України, Бюро економiчної безпеки України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань та пробацiї, розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України, розвiдувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, Служба зовнiшньої розвiдки України, Нацiональне антикорупцiйне бюро України зобов'язанi невiдкладно поновити порушенi права i вiдшкодувати заподiянi матерiальнi та моральнi збитки в повному обсязi.

(Частина восьма статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 85/98-вр вiд 05.02.98, N 312-XIV вiд 11.12.98, N 2246-III вiд 18.01.2001, N 3111-III вiд 07.03.2002, вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 14.04.2009р. N 1254-VI, вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.10.2014р. N 1698-VII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 07.09.2016р. N 1492-VIII, змiни, внесенi Законом України вiд 07.09.2016р. N 1492-VIII, в частинi положень щодо застосування пробацiйних програм набирають чинностi з 01.01.2018р., вiд 12.11.2019р. N 285-IX, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Громадяни України та iншi особи мають право у встановленому законом порядку одержати вiд органiв, на якi покладено здiйснення оперативно-розшукової дiяльностi, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав i свобод та оскаржити цi дiї.

     Забороняється передавати i розголошувати вiдомостi про заходи безпеки та осiб, взятих пiд захист або такi, що можуть зашкодити слiдству чи iнтересам людини, безпецi України. Забороняється оприлюднювати або надавати зiбранi вiдомостi, а також iнформацiю щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової дiяльностi до прийняття рiшення за результатами такої дiяльностi. Питання оприлюднення або надання такої iнформацiї пiсля прийняття рiшення регулюється законом.

(частина десята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.01.2000р. N 1381-XIV, вiд 13.01.2011р. N 2939-VI, вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Пiдроздiли, що використовують автоматизованi iнформацiйнi системи в оперативно-розшуковiй дiяльностi, повиннi забезпечити можливiсть видавати данi про особу на запит органiв досудового розслiдування, прокуратури, суду. В мiсцях зберiгання iнформацiї повинна бути гарантована її достовiрнiсть та надiйнiсть охорони.

(частина одинадцята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Одержанi внаслiдок оперативно-розшукової дiяльностi вiдомостi, що стосуються особистого життя, честi, гiдностi людини, якщо вони не мiстять iнформацiї про вчинення заборонених законом дiй, зберiганню не пiдлягають i повиннi бути знищенi. Вiдомостi, одержанi внаслiдок оперативно-розшукової дiяльностi, щодо пiдготовки до терористичних актiв чи їх вчинення окремими особами та групами, зберiгаються до 5 рокiв.

(частина дванадцята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 965-IV)

     Не пiдлягають передачi i розголошенню результати оперативно-розшукової дiяльностi, якi вiдповiдно до законодавства України становлять державну таємницю, а також вiдомостi, що стосуються особистого життя, честi, гiдностi людини. За передачу i розголошення цих вiдомостей працiвники оперативних пiдроздiлiв, а також особи, яким цi вiдомостi були довiренi при здiйсненнi оперативно-розшукової дiяльностi чи стали вiдомi по службi або роботi, пiдлягають вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством, крiм випадкiв розголошення iнформацiї про незаконнi дiї, що порушують права людини.

(Частина тринадцята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2246-III вiд 18.01.2001)

     Оперативно-розшуковi заходи, пов'язанi з тимчасовим обмеженням прав людини, проводяться з метою запобiгання тяжким або особливо тяжким злочинам, їх виявлення та припинення, розшуку осiб, якi ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання або безвiсти зникли, захисту життя, здоров'я, житла i майна працiвникiв суду i правоохоронних органiв та осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, припинення розвiдувально-пiдривної дiяльностi проти України.

(частина чотирнадцята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.01.2000р. N 1381-XIV, вiд 18.01.2001р. N 2246-III, вiд 19.06.2003р. N 965-IV, вiд 11.07.2003р. N 1130-IV, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Спостереження за особою, рiччю або мiсцем, а також аудiо-, вiдеоконтроль мiсця може проводитися з метою встановлення даних про особу та про її зв'язки у разi, коли є факти, якi пiдтверджують, що нею готується тяжкий або особливо тяжкий злочин, для отримання вiдомостей, якi вказують на ознаки такого злочину, для забезпечення безпеки працiвникiв суду i правоохоронних органiв та осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, членiв їх сiмей та близьких родичiв цих осiб, а також з метою отримання розвiдувальної iнформацiї в iнтересах безпеки суспiльства i держави.

(Частина п'ятнадцята статтi 9 у редакцiї Законiв України N 1381-XIV вiд 13.01.2000, вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Для одержання iнформацiї забороняється застосовувати технiчнi засоби, психотропнi, хiмiчнi та iншi речовини, якi пригнiчують волю або завдають шкоди здоров'ю людей та навколишньому середовищу.

     Стаття 91. Строки ведення оперативно-розшукових справ

     Ведення оперативно-розшукових справ здiйснюється:

     1) щодо невстановлених осiб, якi готують вчинення кримiнального правопорушення, а також осiб, якi переховуються вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду або ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання, - до їх встановлення або розшуку, але не бiльше строкiв давностi притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi чи строкiв давностi виконання обвинувального вироку;

(пункт 1 частини першої статтi 91 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2) пункт 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     3) щодо осiб, зниклих безвiсти за особливих обставин, у тому числi у зв'язку зi збройним конфлiктом, воєнними дiями, заворушеннями всерединi держави або у зв'язку з надзвичайними ситуацiями природного чи техногенного характеру або iншими подiями, що можуть спричинити масову загибель людей, - до встановлення їх мiсця перебування, мiсця поховання чи мiсцезнаходження останкiв;

(пункт 3 частини першої статтi 91 у редакцiї Закону України вiд 12.07.2018р. N 2505-VIII)

     4) щодо осiб, стосовно яких є данi про участь у пiдготовцi до вчинення кримiнального правопорушення, - до встановлення та фiксацiї фактичних даних про протиправнi дiяння, вiдповiдальнiсть за якi передбачена Кримiнальним кодексом України, але не бiльше шести мiсяцiв;

(пункт 4 частини четвертої статтi 91 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     5) пункт 5 частини першої статтi 91 виключено

(частину першу статтi 91 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3111-III, пункт 5 частини першої статтi 91 виключено згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     6) щодо осiб, стосовно яких є данi про їх участь або причетнiсть до терористичної дiяльностi, терористичної групи чи терористичної органiзацiї, а так само до матерiального, органiзацiйного чи iншого сприяння створенню терористичної групи чи терористичної органiзацiї, - до 5 рокiв.

(частину першу статтi 91 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 965-IV)

     За наявностi даних, отриманих у ходi ведення оперативно-розшукової справи, про участь особи у пiдготовцi тяжкого чи особливо тяжкого злочину строк ведення справи може бути продовжений до 12 мiсяцiв Головою Нацiональної полiцiї або його уповноваженими заступниками, начальниками департаментiв апарату центрального органу управлiння Нацiональної полiцiї, Центрального управлiння Служби безпеки України, Директором Державного бюро розслiдувань або його уповноваженим заступником, Директором Бюро економiчної безпеки України або його уповноваженими заступниками, керiвником територiального управлiння Бюро економiчної безпеки України або його уповноваженими заступниками, начальникам територiальних (у тому числi мiжрегiональних) органiв Нацiональної полiцiї або їхнiми уповноваженими заступниками, регiональних органiв та органiв вiйськової контррозвiдки Служби безпеки України, розвiдувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної служби України, Головою Служби зовнiшньої розвiдки України, Директором Нацiонального антикорупцiйного бюро України, керiвником розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України або їх заступниками, керiвником структурного пiдроздiлу Державної кримiнально-виконавчої служби України або його уповноваженим заступником за погодженням iз Генеральним прокурором, керiвниками обласних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками. Продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, у рамках якої проводяться заходи, передбаченi частиною четвертою статтi 8 цього Закону та пунктом 6 частини другої статтi 7 Закону України "Про контррозвiдувальну дiяльнiсть", здiйснюється без погодження з прокурором.

(частина друга статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.06.2003р. N 965-IV, вiд 31.05.2005р. N 2600-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.10.2014р. N 1697-VII, вiд 14.10.2014р. N 1698-VII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 16.05.2019р. N 2720-VIII, вiд 12.11.2019р. N 285-IX, вiд 19.09.2019р. N 113-IX, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, але не бiльш як до 18 мiсяцiв, може бути здiйснено Головою Нацiональної полiцiї, Головою Служби безпеки України, Директором Державного бюро розслiдувань, Директором Бюро економiчної безпеки України, а також Головою Державної прикордонної служби України, Головою Служби зовнiшньої розвiдки України, Директором Нацiонального антикорупцiйного бюро України, керiвником розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України, керiвником органу Державної кримiнально-виконавчої служби України або його уповноваженим заступником та начальником Управлiння державної охорони України за погодженням iз Генеральним прокурором або його заступником. Продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, у рамках якої проводяться заходи, передбаченi частиною четвертою статтi 8 цього Закону та пунктом 6 частини другої статтi 7 Закону України "Про контррозвiдувальну дiяльнiсть", здiйснюється без погодження з прокурором.

(частина третя статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд вiд 31.05.2005р. N 2600-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.10.2014р. N 1698-VII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Продовження строкiв ведення оперативно-розшукових справ щодо iноземцiв та осiб без громадянства, якi пiдозрюються у розвiдувально-пiдривнiй дiяльностi проти України, пiдготовцi або вчиненнi терористичного акту, понад 18 мiсяцiв здiйснює Голова Служби безпеки України, Голова Служби зовнiшньої розвiдки України, Голова Державної прикордонної служби України, керiвник розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України за погодженням з Генеральним прокурором.

(частина четверта статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.06.2003р. N 965-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV)

     Обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи починається з дня затвердження начальником вiдповiдного органу або його заступником постанови про заведення справи та закiнчується в день затвердження постанови про закриття оперативно-розшукової справи.

     Обчислення строку може припинятися, якщо особа, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межi України або тяжко захворiла i можливiсть проводити щодо неї оперативно-розшукову дiяльнiсть вiдсутня.

     Про припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи виноситься мотивована постанова, яка затверджується начальником вiдповiдного органу або його заступником.

(Закон доповнено статтею 91 згiдно iз Законом N 2246-III вiд 18.01.2001)

     Стаття 92. Закриття оперативно-розшукових справ

     Оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разi:

     1) розшуку особи, яка переховувалася вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду, ухилялася вiд вiдбування кримiнального покарання, а також особи, яка безвiсно вiдсутня;

(пункт 1 частини першої статтi 92 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     2) набрання законної сили вироком або ухвалою суду;

(пункт 2 частини першої статтi 92 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     3) закриття кримiнального провадження слiдчим, прокурором або судом;

(пункт 3 частини першої статтi 92 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     4) завершення виконання контррозвiдувальних заходiв або вичерпання можливостей для їх здiйснення;

(пункт 4 частини першої статтi 92 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     5) спростування у встановленому порядку матерiалiв про кримiнально протиправну дiяльнiсть особи;

(пункт 5 частини першої статтi 92 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     6) виїзду особи на постiйне мiсце проживання за межi України, якщо немає можливостi проведення щодо неї оперативно-розшукових заходiв;

     7) невстановлення у передбаченi цим Законом строки даних, що вказують на ознаки кримiнального правопорушення в дiях особи;

(пункт 7 частини першої статтi 92 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     8) виявлення прокурором незаконно заведеної справи у разi виконання по нiй оперативно-розшукових заходiв;

     9) смертi особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу.

     Про закриття оперативно-розшукової справи складається вмотивована постанова, що затверджується посадовою чи службовою особою, якiй згiдно зi статтею 9 цього Закону надано право затверджувати постанову про заведення вiдповiдної оперативно-розшукової справи. Про закриття оперативно-розшукової справи у триденний строк письмово повiдомляється вiдповiдний прокурор, який протягом 10 дiб з моменту одержання повiдомлення перевiряє додержання законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi у цiй справi. До завершення такої перевiрки забороняється знищення оперативно-розшукової справи. Якщо у такiй справi здiйснювалися оперативно-розшуковi заходи за рiшенням суду, повiдомлення про її закриття надсилається також до цього суду у триденний строк.

(частина друга статтi 92 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Строки зберiгання закритих оперативно-розшукових справ встановлюються вiдповiдно до законодавства України.

(Закон доповнено статтею 92 згiдно iз Законом N 2246-III вiд 18.01.2001)

     Стаття 10. Використання матерiалiв оперативно-розшукової дiяльностi

     Матерiали оперативно-розшукової дiяльностi використовуються:

     1) як приводи та пiдстави для початку досудового розслiдування;

(пункт 1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     2) для отримання фактичних даних, якi можуть бути доказами у кримiнальному провадженнi;

(пункт 2 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     3) для попередження, виявлення, припинення i розслiдування кримiнальних правопорушень, розвiдувально-пiдривних посягань проти України, розшуку осiб, якi вчинили кримiнальне правопорушення, та осiб, якi безвiсно зникли;

(пункт 3 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     4) для забезпечення безпеки працiвникiв суду, правоохоронних органiв та осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, членiв їх сiмей та близьких родичiв, а також спiвробiтникiв розвiдувальних органiв України та їх близьких родичiв, осiб, якi конфiденцiйно спiвробiтничають або спiвробiтничали з розвiдувальними органами України, та членiв їх сiмей;

(Статтю 10 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000, в редакцiї Закону N 3111-III вiд 07.03.2002)

     5) для взаємного iнформування пiдроздiлiв, уповноважених здiйснювати оперативно-розшукову дiяльнiсть, та iнших правоохоронних органiв;

     6) для iнформування державних органiв вiдповiдно до їх компетенцiї.

     Стаття 11. Сприяння здiйсненню оперативно-розшукової дiяльностi

     Органи державної влади, пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форми власностi зобов'язанi сприяти оперативним пiдроздiлам у вирiшеннi завдань оперативно-розшукової дiяльностi.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 965-IV)

     За бажанням осiб їх спiвробiтництво з оперативним пiдроздiлом може бути оформлено письмовою угодою з гарантуванням конфiденцiйностi спiвробiтництва. Угоду про сприяння оперативним пiдроздiлам в оперативно-розшуковiй дiяльностi може бути укладено з дiєздатною особою. Порядок укладання угоди визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особи, якi залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової дiяльностi, зобов'язанi зберiгати таємницю, що стала їм вiдома. Розголошення цiєї таємницi тягне за собою вiдповiдальнiсть за чинним законодавством, крiм випадкiв розголошення iнформацiї про незаконнi дiї, що порушують права людини.

     Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань осiб, професiйна дiяльнiсть яких пов'язана зi збереженням професiйної таємницi, а саме: адвокатiв, нотарiусiв, медичних працiвникiв, священнослужителiв, журналiстiв, якщо таке спiвробiтництво буде пов'язано з розкриттям конфiденцiйної iнформацiї професiйного характеру.

(частина четверта статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Стаття 12. Соцiальний i правовий захист працiвникiв оперативних пiдроздiлiв

     На працiвникiв, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, поширюються гарантiї правового i соцiального захисту, передбаченi законами України про цi органи.

     Працiвникам, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, надаються додатковi пiльги в питаннях соцiально-побутового та фiнансового забезпечення в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При наявностi даних про загрозу життю, здоров'ю або майну працiвника та його близьких родичiв у зв'язку iз здiйсненням ним оперативно-розшукової дiяльностi в iнтересах безпеки України, або по виявленню тяжкого та особливо тяжкого злочину, або викриттю органiзованої злочинної групи оперативний пiдроздiл зобов'язаний вжити спецiальних заходiв для забезпечення їх безпеки - змiна даних про осiб, змiна мiсця проживання, роботи i навчання, iнших даних у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.06.2003р. N 965-IV, вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Не несе вiдповiдальностi працiвник оперативного пiдроздiлу, який заподiяв шкоду правам, свободам людини, iнтересам держави пiд час здiйснення оперативно-розшукової дiяльностi, перебуваючи у станi необхiдної оборони, крайньої необхiдностi або професiйного ризику, а так само у зв'язку iз затриманням особи, в дiях якої є ознаки кримiнального правопорушення.

(частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 13. Соцiальний i правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової дiяльностi

     Особа, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової дiяльностi, перебуває пiд захистом держави.

     Спiвробiтництво особи з оперативним пiдроздiлом зараховується до її загального трудового стажу в разi укладення з нею трудової угоди. Якщо у зв'язку з виконанням такою особою завдань оперативно-розшукової дiяльностi настала її iнвалiднiсть або смерть, на неї поширюються пiльги, передбаченi у таких випадках для працiвникiв оперативних пiдроздiлiв.

     У разi виникнення загрози життю, здоров'ю або майну особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової дiяльностi, її захист забезпечується в порядку, передбаченому частиною третьою статтi 12 цього Закону.

     Стаття 14. Нагляд за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi

     Нагляд за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi здiйснюється Генеральним прокурором, його заступниками, керiвниками обласних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора прокурорами Офiсу Генерального прокурора та уповноваженими наказом керiвника обласної прокуратури прокурорами вiдповiдних обласних прокуратур.

(частина перша статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Керiвник окружної прокуратури, а також уповноваженi його наказом прокурори вiдповiдної окружної прокуратури здiйснюють нагляд за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi в оперативно-розшукових справах, заведених пiднаглядними їм територiальними оперативними пiдроздiлами правоохоронних органiв.

(статтю 14 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, у зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою, частина друга статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Прокурор в межах своєї компетенцiї:

     1) безперешкодно входить в усi примiщення органiв, якi проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть;

     2) вимагає для перевiрки розпорядження, iнструкцiї, накази та iншi акти щодо оперативно-розшукової дiяльностi, оперативно-розшуковi справи, реєстрацiйнi, облiковi, звiтнi, статистичнi, аналiтичнi документи та iншi вiдомостi щодо здiйснення оперативно-розшукових заходiв;

     3) доручає керiвникам вiдповiдних органiв проведення у пiдвiдомчих їм пiдроздiлах перевiрок з метою усунення порушень закону;

     4) дає письмовi вказiвки про проведення оперативно-розшукових заходiв з метою попередження та виявлення кримiнальних правопорушень, про розшук осiб, якi переховуються вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду, ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання, безвiсно вiдсутнi;

(пункт 4 частини третьої статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     5) дає згоду на продовження строку проведення оперативно-розшукової дiяльностi;

     6) отримує пояснення щодо порушень вимог закону вiд посадових осiб органiв, якi проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть;

     7) перевiряє скарги на порушення законiв органами, якi проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть, з ознайомленням у необхiдних випадках з оперативно-розшуковими матерiалами;

     8) скасовує незаконнi постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи, зупинення або поновлення оперативно-розшукової дiяльностi чи про iншi рiшення, що суперечать закону;

     9) вживає заходiв щодо усунення порушень законностi пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi i щодо притягнення винних до встановленої законом вiдповiдальностi;

     10) опротестовує незаконну постанову суду про дозвiл або вiдмову на проведення оперативно-розшукових заходiв. Принесення протесту зупиняє проведення оперативно-розшукових заходiв, дозвiл на якi дано судом.

(стаття 14 в редакцiї Закону України вiд 18.01.2001р. N 2246-III)

     Вiдомостi про осiб, якi конфiденцiйно спiвробiтничають або спiвробiтничали з розвiдувальним органом України, належнiсть конкретних осiб до кадрового складу розвiдувальних органiв, а також форми, методи i засоби розвiдувальної дiяльностi та органiзацiйно-штатна структура розвiдувальних органiв до предмета прокурорського нагляду не належать.

(Статтю 14 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом N 3111-III вiд 07.03.2002)
 
Президент України
Л.КРАВЧУК

м. Київ
18 лютого 1992 року
N 2135-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.