ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформування органiв внутрiшнiх справ

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 238:

     у назвi слова "ветеринарна мiлiцiя" виключити;

     у частинi першiй слова "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України розглядають" замiнити словом "розглядає";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" виключити;

     в абзацi другому слова "головний державний iнспектор ветеринарної мiлiцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" виключити;

     в абзацi третьому слова "iнспектори ветеринарної мiлiцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, головнi державнi iнспектори ветеринарної мiлiцiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя" виключити;

     в абзацi четвертому слова "державнi iнспектори ветеринарної мiлiцiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя" виключити;

     в абзацi п'ятому слова "iнспектори ветеринарної мiлiцiї мiст i районiв" виключити;

     у частинi третiй слова "iнспекторами ветеринарної мiлiцiї мiст i районiв" виключити;

     2) в абзацi сiмнадцятому пункту 1 частини першої статтi 255 слова "уповноважених пiдроздiлiв ветеринарної мiлiцiї" виключити.

     2. У назвi та текстi статтi 496, частинi першiй статтi 500 та частинi третiй статтi 501 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) слова "кримiнальна мiлiцiя у справах дiтей" в усiх вiдмiнках замiнити словами "уповноважений пiдроздiл органiв внутрiшнiх справ" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 7:

     у частинi першiй:

     абзац п'ятий виключити;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "особливого призначення";

     у текстi статтi слова "на транспортi" виключити;

     2) друге речення пункту 25 частини першої статтi 11 виключити;

     3) у першому реченнi частини п'ятої статтi 18 слова "чи на транспортi" виключити;

     4) у частинi третiй статтi 22 слова "в тому числi працюючим на транспортi" виключити;

     5) у частинi восьмiй статтi 24 слова "на залiзничному, водному та повiтряному транспортi" замiнити словами "що обслуговують об'єкти транспортної iнфраструктури".

     4. В абзацi другому частини першої статтi 5 Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2001 р., N 14, ст. 72; 2003 р., N 30, ст. 247; 2011 р., N 45, ст. 485) слова "транспортною та" i слова "спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю" виключити.

     5. У Законi України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358 iз наступними змiнами):

     1) пiдпункт "б" пункту 2 статтi 5 виключити;

     2) статтю 9 виключити;

     3) у статтi 11 слова "органiв внутрiшнiх справ України i" та "Про мiлiцiю" виключити;

     4) у статтi 12:

     у назвi слова "органiв внутрiшнiх справ" виключити;

     у пунктi 1 слова "органiв внутрiшнiх справ i" та "Про мiлiцiю" виключити;

     в абзацi першому пунктiв 2 i 4 слова "органiв внутрiшнiх справ i" виключити;

     5) у пунктi 1 статтi 13 слова "органiв внутрiшнiх справ i" виключити;

     6) у статтi 15 слова "органiв внутрiшнiх справ i" виключити;

     7) у статтi 16:

     у пунктi 2 слова "органiв внутрiшнiх справ та" виключити;

     пункти 3 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Обмiн оперативною iнформацiєю мiж спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України та пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ щодо спiльних заходiв здiйснюється за письмовим розпорядженням керiвникiв вiдповiдних пiдроздiлiв.

     4. Умови i порядок обмiну iнформацiєю мiж спецiальними пiдроздiлами Служби безпеки України та пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ регулюються спiльними нормативними актами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i Служби безпеки України";

     8) у статтi 17:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 17. Взаємодiя спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України з iншими державними органами";

     у пунктi 1 слова "Головне управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i" виключити, а слова "взаємодiють з" замiнити словами "взаємодiє з пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ";

     пункти 2 i 3 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Для забезпечення взаємодiї за рахунок штатної чисельностi Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України або в межах установленої чисельностi апарату мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади за поданням керiвника Головного управлiння Служби безпеки України можуть вводитися посади помiчникiв керiвникiв вiдповiдних мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади з питань взаємодiї в боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

     3. Посади, зазначенi у пунктi 2 цiєї статтi, комплектуються, як правило, з числа спiвробiтникiв Служби безпеки України, якi мають досвiд вiдповiдної роботи. Призначення на посаду i звiльнення з неї проводиться керiвниками зазначених мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади за погодженням з керiвником Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України";

     9) абзац перший пункту 5 статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Державна прикордонна служба України сприяє спецiальним пiдроздiлам Служби безпеки України i пiдроздiлам органiв внутрiшнiх справ у виявленнi, припиненнi та попередженнi органiзованої злочинної дiяльностi, затриманнi та притягненнi до вiдповiдальностi її учасникiв. З цiєю метою Державна прикордонна служба України за дорученням спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України та пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ та за наявностi пiдстав, передбачених законами України, зобов'язана";

     10) у пунктi 1 статтi 19:

     в абзацi першому слова "органiв внутрiшнiх справ i" виключити, а пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "та пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ";

     в абзацi другому слова "Головному управлiннi по боротьбi з органiзованою злочиннiстю органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України";

     у другому реченнi абзацу третього слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i" виключити, а пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "та пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiднi банки даних створюються у спецiальних пiдроздiлах по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України на мiсцях та пiдроздiлах органiв внутрiшнiх справ";

     11) у статтi 20:

     у пунктi 2 слова "спецiалiзованих пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i" замiнити словами "спецiальних пiдроздiлiв";

     у пунктi 3 слова "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" виключити.

     6. У частинi другiй статтi 15 Закону України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "на транспортi та iншi пiдроздiли Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" виключити.

     7. У статтi 1 Закону України "Про загальну структуру i чисельнiсть Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115, N 43, ст. 313; 2004 р., N 10, ст. 95, N 36, ст. 431; 2014 р., N 15, ст. 326):

     абзац третiй виключити;

     в абзацi четвертому слова "управлiння, вiддiли Мiнiстерства внутрiшнiх справ України на транспортi" виключити.

     8. У Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53; 2009 р., N 6, ст. 22; 2010 р., N 34, ст. 486; 2011 р., N 33, ст. 326, N 39, ст. 387; 2012 р., N 4, ст. 17; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712, N 23, ст. 873):

     1) статтю 9 виключити;

     2) частину третю статтi 44 доповнити реченням такого змiсту: "Облаштування карантинних ветеринарних постiв здiйснюється за участю мiсцевих державних адмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування";

     3) у статтi 47:

     частину другу виключити;

     у частинi третiй слова "центральний орган виконавчої влади з питань внутрiшнiх справ за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України";

     4) у текстi Закону слово "ветеринарно-мiлiцейський" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словом "ветеринарний" у вiдповiдному вiдмiнку та числi.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, Постанову Верховної Ради України "Про затвердження Положення про порядок комплектування, матерiально-технiчного, вiйськового, фiнансового та соцiально-побутового забезпечення спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 20; 1995 р., N 29, ст. 224; 2001 р., N 9, ст. 38; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 28 грудня 2014 року N 76-VIII).

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 лютого 2015 року
N 193-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.