ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 83; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 28; 2014 р., N 20 - 21, ст. 745):

     1) частину сьому статтi 22 викласти у такiй редакцiї:

     "Установити, що пiльги, передбаченi частинами четвертою, п'ятою та шостою цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) частину п'яту статтi 23 викласти у такiй редакцiї:

     "За дiтьми працiвника мiлiцiї, який загинув або помер у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, до досягнення ними повнолiття, а також за непрацездатними членами сiм'ї, якi перебували на його утриманнi, зберiгається право на пiльги по оплатi житла, комунальних послуг, палива за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. У статтi 2 Закону України "Про правовий режим територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради Української РСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177; 2014 р., N 22, ст. 816):

     абзац п'ятий частини другої виключити;

     частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "Межi цих зон установлюються та переглядаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Нацiональною академiєю наук, центральними органами виконавчої влади, сiльського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, безпеки використання ядерної енергiї, управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення, на основi експертних висновкiв".

     3. У статтi 501 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами):

     у частинах другiй та п'ятiй цифри "70" замiнити цифрами "60";

     у частинi одинадцятiй слова "вчиненням корупцiйного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "притягненням до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     частину чотирнадцяту викласти у такiй редакцiї:

     "За пенсiонерами i членами їхнiх сiмей зберiгаються пiльги i гарантiї соцiального захисту, передбаченi цим Законом та iншими законами, крiм пiльг, якi встановленi абзацом першим частини третьої статтi 49 цього Закону. Пенсiонери i члени їхнiх сiмей, що проживають разом iз ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на облiку до виходу на пенсiю працiвника прокуратури";

     частину вiсiмнадцяту викласти у такiй редакцiї: "Умови та порядок перерахунку призначених пенсiй працiвникам прокуратури визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. У Законi України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 iз наступними змiнами):

     1) статтю 2 виключити;

     2) пункт 2 частини першої статтi 21 виключити;

     3) у статтi 22:

     пункти 2 i 13 частини першої виключити;

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктом 1 частини першої та частиною другою цiєї статтi в частинi пiльг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статтi 20, пунктом 14 частини першої цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) статтю 23 виключити;

     5) у статтi 24:

     слова i цифри "i пунктом 2 статтi 23" виключити;

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктом 1 статтi 20, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) у статтi 30:

     у частинi першiй:

     пункти 1, 3, 5, 6, 8, 12 виключити;

     у пунктi 10 абзац другий виключити;

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктом 4 частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     7) статтi 31, 37, 39 та 45 виключити;

     8) статтю 48 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 48. Компенсацiї за шкоду, заподiяну здоров'ю, особам, якi стали iнвалiдами внаслiдок Чорнобильської катастрофи, учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС та сiм'ям за втрату годувальника

     Одноразова компенсацiя учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, якi стали iнвалiдами внаслiдок Чорнобильської катастрофи, дiтям-iнвалiдам, сiм'ям, якi втратили годувальника iз числа осiб, вiднесених до учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого, щорiчна допомога на оздоровлення виплачується у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     9) текст статтi 50 викласти у такiй редакцiї:

     "Особам, вiднесеним до категорiї 1, призначається щомiсячна додаткова пенсiя за шкоду, заподiяну здоров'ю, у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     10) текст статтi 51 викласти у такiй редакцiї:

     "Особам, вiднесеним до категорiй 2, 3, 4 призначається щомiсячна додаткова пенсiя за шкоду, заподiяну здоров'ю, у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     11) частини першу та другу статтi 52 замiнити однiєю частиною такого змiсту:

     "Щомiсячна компенсацiя у разi втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сiм'ї, який був на його утриманнi, у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами другою - четвертою;

     12) текст статтi 53 викласти у такiй редакцiї:

     "Додаткова пенсiя за шкоду, заподiяну здоров'ю, та щомiсячна компенсацiя сiм'ям за втрату годувальника внаслiдок Чорнобильської катастрофи з урахуванням iнших доходiв не можуть перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть";

     13) текст статтi 54 викласти у такiй редакцiї:

     "Пенсiї по iнвалiдностi, що настала внаслiдок калiцтва чи захворювання, i пенсiї у зв'язку з втратою годувальника внаслiдок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина iз заробiтку, одержаного за роботу в зонi вiдчуження в 1986 - 1990 роках, у розмiрi вiдшкодування фактичних збиткiв, який визначається згiдно iз законодавством.

     В усiх випадках розмiр середньомiсячної заробiтної плати для обчислення пенсiї за роботу у зонi вiдчуження у 1986 - 1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованцiв.

     Умови, порядок призначення та мiнiмальнi розмiри пенсiї по iнвалiдностi, що настала внаслiдок калiцтва чи захворювання, i пенсiї у зв'язку з втратою годувальника внаслiдок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабiнету Мiнiстрiв України з вiдповiдних питань";

     14) статтю 60 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 60. Право вибору пiльг та компенсацiй особами, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи

     Особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi мають одночасно право на iншi пiльги та компенсацiї, передбаченi законодавством України, надаються за їх вибором пiльги та компенсацiї вiдповiдно до одного iз законiв України".

     5. У частинi другiй статтi 5 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2006 р., N 37, ст. 318) слова "за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища" замiнити словами "за умисне кримiнальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю".

     6. У Законi України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2004 р., N 8, ст. 67; 2006 р., N 12, ст. 104; N 28, ст. 242; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41, N 37 - 38, ст. 2004):

     1) абзац четвертий частини другої статтi 12 викласти у такiй редакцiї:

     "органiзовує забезпечення пiдручниками учнiв";

     2) абзац восьмий частини першої статтi 14 викласти у такiй редакцiї:

     "можуть забезпечувати пiльговий проїзд учнiв, вихованцiв, студентiв та педагогiчних працiвникiв до мiсця навчання i додому у порядку та розмiрах, визначених органами мiсцевого самоврядування, та передбачати на це вiдповiднi видатки з мiсцевих бюджетiв";

     3) частину першу статтi 25 викласти у такiй редакцiї:

     "Органiзацiя та вiдповiдальнiсть за харчування у навчальних закладах державної та комунальної форми власностi покладається на мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, центральнi органи виконавчої влади, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, керiвникiв навчальних закладiв";

     4) частину другу статтi 35 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Держава гарантує молодi право на отримання повної загальної середньої освiти i оплачує її здобуття. Повна загальна середня освiта в Українi є обов'язковою i може отримуватися у рiзних типах навчальних закладiв. Держава гарантує безоплатне забезпечення пiдручниками учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв iз числа дiтей-сирiт, дiтей-iнвалiдiв/iнвалiдiв I - III групи, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та дiтей iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям". Учнi загальноосвiтнiх навчальних закладiв, якi вивчають мови нацiональних меншин, забезпечуються пiдручниками у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     5) частину четверту статтi 36 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Створення загальноосвiтнiх навчальних закладiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про загальну середню освiту". Реорганiзацiя i лiквiдацiя загальноосвiтнiх навчальних закладiв комунальної форми власностi здiйснюється за рiшенням сесiї мiсцевої ради, державної i приватної форм власностi - за рiшенням засновника (засновникiв)";

     6) частину п'яту статтi 41 викласти у такiй редакцiї:

     "5. Учнi державних та комунальних професiйно-технiчних навчальних закладiв iз числа дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, i дiтей, якi потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманнi держави. Порядок забезпечення учнiв державних та комунальних професiйно-технiчних навчальних закладiв стипендiєю, органiзацiї харчування учнiв iз числа дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа, дiтей-iнвалiдiв/iнвалiдiв I - III групи та дiтей iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям", визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до законодавства можуть забезпечувати харчуванням учнiв iнших категорiй та передбачати на це вiдповiднi видатки з мiсцевих бюджетiв";

     7) частину третю статтi 53 викласти у такiй редакцiї:

     "3. Органи мiсцевого самоврядування можуть забезпечувати пiльговий проїзд учнiв, вихованцiв, студентiв та педагогiчних працiвникiв до мiсця навчання i додому у порядку та розмiрах, визначених органами мiсцевого самоврядування, та передбачати на це вiдповiднi видатки з мiсцевих бюджетiв";

     8) друге речення абзацу першого частини четвертої статтi 57 викласти у такiй редакцiї: "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi абзацом першим цього пункту, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     7. Друге речення частини п'ятої статтi 6 Закону України "Про прiоритетнiсть соцiального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1997 р., N 22, ст. 158) викласти у такiй редакцiї: "Реорганiзацiя та лiквiдацiя закладiв бюджетної сфери комунальної форми власностi здiйснюється за рiшенням сесiї мiсцевої ради, державної i приватної форм власностi - за рiшенням засновника (засновникiв)".

     8. Абзац другий пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2014 р., N 20 - 21, ст. 745) викласти у такiй редакцiї:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi абзацом першим цього пункту, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     9. У Законi України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 14:

     пункти 7 та 16 частини першої виключити;

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у статтi 15:

     пункти 7 та 18 частини першої виключити;

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 20 частини першої цiєї статтi надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у статтi 16:

     у частинi першiй:

     у пунктi 6 слова "з компенсацiєю вартостi проїзду до санаторно-курортного закладу i назад" i "розмiр та порядок виплати компенсацiї" виключити;

     пункти 15 та 16 виключити;

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктами 4, 5, 7 та 12 цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     10. Частину п'яту статтi 9 Закону України "Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211) викласти у такiй редакцiї:

     "Органи мiсцевого самоврядування можуть забезпечувати пiльговий проїзд учнiв, вихованцiв, студентiв та педагогiчних працiвникiв до мiсця навчання i додому у порядку та розмiрах, визначених органами мiсцевого самоврядування, та передбачати на це вiдповiднi видатки з мiсцевих бюджетiв".

     11. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2006 р., N 1, ст. 18; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2014 р., N 20 - 21, ст. 745):

     1) частини четверту та шосту статтi 31 виключити;

     2) у статтi 37:

     у частинi першiй цифри "70" замiнити цифрами "60";

     третє речення частини четвертої виключити;

     3) текст статтi 371 викласти у такiй редакцiї:

     "Умови та порядок перерахунку призначених пенсiй державним службовцям визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     12. У Законi України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 7:

     пункт 2 доповнити словами "за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт 12 виключити;

     2) у статтi 9:

     у частинi першiй:

     у пунктi 6 слова "з компенсацiєю вартостi проїзду до санаторно-курортного закладу i назад" i "розмiр та порядок виплати компенсацiї" виключити;

     пункти 15 та 16 виключити;

     частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктами 4, 5, 7 та 12 частини першої цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) статтю 21 виключити.

     13. У роздiлi 4 Положення про порядок комплектування, матерiально-технiчного, вiйськового, фiнансового та соцiально-побутового забезпечення спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, затвердженого Постановою Верховної Ради України вiд 16 грудня 1993 року (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 20; 2001 р., N 9, ст. 38):

     у пунктi 4.1:

     у пiдпунктi 4.1.1 слова "установах банкiв" замiнити словами "органах казначейства";

     пiдпункти 4.1.2 - 4.1.5 виключити;

     доповнити новим пiдпунктом 4.1.7 у такiй редакцiї:

     "4.1.7. Умови оплати працi працiвникiв пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю органiв внутрiшнiх справ визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у пунктi 4.2:

     пiдпункти 4.2.2, 4.2.5 - 4.2.9 виключити;

     пiдпункт 4.2.10 викласти у такiй редакцiї:

     "4.2.10. Працiвники пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю органiв внутрiшнiх справ та члени їх сiмей користуються правовими i соцiальними гарантiями вiдповiдно до Закону України "Про мiлiцiю" та iнших актiв законодавства".

     14. Частину третю статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р, N 7, ст. 45) викласти у такiй редакцiї:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi частиною другою цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     15. Частину третю статтi 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2010 р., N 5, ст. 45; 2014 р., N 5, ст. 62) викласти у такiй редакцiї:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi частиною другою цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     16. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 1999 р., N 41, ст. 372; 2001 р., N 49, ст. 259; 2013 р., N 52, ст. 729):

     1) абзац другий пункту 30 частини першої статтi 26 викласти у такiй редакцiї:

     "Реорганiзацiя або лiквiдацiя навчальних закладiв комунальної форми власностi здiйснюється за рiшенням мiсцевої ради";

     2) у статтi 32:

     пiдпункт 4 пункту "а" викласти у такiй редакцiї:

     "4) забезпечення пiльгового проїзду учнiв, вихованцiв, студентiв та педагогiчних працiвникiв до мiсця навчання i додому у порядку та розмiрах, визначених органами мiсцевого самоврядування, за рахунок видаткiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв";

     пiдпункт 6 пункту "б" викласти у такiй редакцiї:

     "6. Забезпечення школярiв iз числа дiтей-сирiт, дiтей-iнвалiдiв/iнвалiдiв I - III групи, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та дiтей iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям", якi навчаються в державних i комунальних навчальних закладах, безоплатними пiдручниками, створення умов для самоосвiти".

     17. У Законi України "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302):

     1) перше речення частини третьої статтi 4 пiсля слова "доставку" доповнити словом "державних";

     2) у частинi другiй статтi 9 слова "друкованих перiодичних видань" замiнити словами "державних друкованих засобiв масової iнформацiї".

     18. У Законi України "Про професiйно-технiчну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 2004 р., N 8, ст. 67; 2013 р., N 52, ст. 729):

     1) частину третю статтi 21 виключити;

     2) абзац сьомий статтi 22 викласти у такiй редакцiї:

     "органiзацiя харчування учнiв з числа дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа, дiтей-iнвалiдiв/iнвалiдiв I - III групи та дiтей iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям";

     3) абзац одинадцятий статтi 37 викласти у такiй редакцiї:

     "Органи мiсцевого самоврядування можуть забезпечувати пiльговий проїзд учнiв, вихованцiв до мiсця навчання i додому у порядку та розмiрах, визначених органами мiсцевого самоврядування, та передбачати на це вiдповiднi видатки з мiсцевих бюджетiв".

     19. Частину п'яту статтi 20 Закону України "Про захист рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 50, ст. 310; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2014 р., N 20 - 21, ст. 745) викласти у такiй редакцiї:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi частиною четвертою цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     20. У Законi України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2006 р., N 47, ст. 463; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41, N 37 - 38, ст. 2004):

     1) частину четверту статтi 14 викласти у такiй редакцiї:

     "Фiнансування заходiв щодо утримання i збереження наукових об'єктiв, якi включенi до Державного реєстру наукових об'єктiв, що становлять нацiональне надбання, здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету та iнших джерел, не заборонених чинним законодавством";

     2) у статтi 24:

     у частинi третiй цифри "80" замiнити цифрами "60";

     в абзацi другому частин двадцятої та двадцять другої цифри "80" i "60" замiнити вiдповiдно цифрами "60" i "50";

     частину двадцять дев'яту виключити;

     доповнити частиною такого змiсту:

     "Науковий (науково-педагогiчний) працiвник, звiльнений з роботи у зв'язку iз засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або притягненням до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, позбавляється права на одержання пенсiї, передбаченого цiєю статтею. У таких випадках пенсiя науковим (науково-педагогiчним) працiвникам призначається на загальних пiдставах".

     21. У статтi 12 Закону України "Про загальнi засади подальшої експлуатацiї i зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цiєї АЕС на екологiчно безпечну систему" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст. 33; 2001 р., N 27, ст. 133; 2004 р., N 51, ст. 546):

     1) пункт "в" частини другої виключити;

     2) у частинi дев'ятiй слова та цифри "а також вiдшкодування витрат Пенсiйного фонду України, пов'язаних з достроковим виходом на пенсiю понад термiн, установлений пiдпунктом "г" частини першої пункту 1 статтi 26 Закону України "Про зайнятiсть населення" виключити.

     22. У Законi України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41, N 30, ст. 1011):

     1) частину шосту статтi 11 викласти у такiй редакцiї:

     "6. Реорганiзацiя i лiквiдацiя загальноосвiтнiх навчальних закладiв комунальної форми власностi здiйснюється за рiшенням сесiї мiсцевої ради, державної i приватної форм власностi - за рiшенням засновника (засновникiв)";

     2) абзаци другий та третiй частини першої статтi 21 замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "Органи мiсцевого самоврядування можуть забезпечувати пiльговий проїзд учнiв, вихованцiв до мiсця навчання i додому у порядку та розмiрах, визначених органами мiсцевого самоврядування, та передбачати на це вiдповiднi видатки з мiсцевих бюджетiв";

     3) абзац шостий частини другої статтi 37 викласти у такiй редакцiї:

     "органiзовує забезпечення пiдручниками учнiв".

     23. У Гiрничому законi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 32, ст. 172; 2008 р., N 42 - 43, ст. 293; 2009 р., N 51, ст. 758; 2012 р., N 5, ст. 39; 2014 р., N 22, ст. 796):

     1) частину дев'яту статтi 43 викласти у такiй редакцiї:

     "Працiвники гiрничих пiдприємств, якi проживають у будинках, що мають центральне опалення, забезпечуються субсидiєю на оплату житлово-комунальних послуг у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) частини п'яту - восьму статтi 48 замiнити однiєю частиною такого змiсту:

     "Пiсля лiквiдацiї або консервацiї гiрничого пiдприємства надається субсидiя на придбання твердого палива або на оплату житлово-комунальних послуг у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною шостою.

     24. У Законi України "Про жертви нацистських переслiдувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005 р., N 5, ст. 120; 2006 р., N 16, ст. 137; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2010 р., N 40, ст. 525; 2011 р., N 30, ст. 285):

     1) у статтi 61:

     у частинi першiй:

     пункти 7 та 17 виключити;

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у статтi 62:

     у частинi першiй:

     пункти 7 та 21 виключити;

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 10 частини першої цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у статтi 63:

     у частинi першiй:

     пункти 7 та 16 виключити;

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 17 частини першої цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у статтi 64:

     у частинi першiй:

     пункти 7 та 18 виключити;

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 19 частини першої цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     25. У Законi України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2005 р., N 28, ст. 372):

     1) абзац третiй частини другої статтi 9 викласти у такiй редакцiї:

     "збереження та розвиток мережi державних та комунальних позашкiльних навчальних закладiв без права їх перепрофiлювання, перепiдпорядкування, злиття, передачi примiщень, обладнання, технiки в оренду";

     2) статтю 14 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Реорганiзацiя i лiквiдацiя позашкiльних навчальних закладiв комунальної форми власностi здiйснюється за рiшенням сесiї мiсцевої ради, державної i приватної форм власностi - за рiшенням засновника (засновникiв)";

     3) частину восьму статтi 20 викласти у такiй редакцiї:

     "Органи мiсцевого самоврядування можуть забезпечувати пiльговий проїзд учнiв, вихованцiв, слухачiв до мiсця навчання i додому у порядку та розмiрах, визначених органами мiсцевого самоврядування, та передбачати на це вiдповiднi видатки з мiсцевих бюджетiв";

     4) у частинi четвертiй статтi 21:

     перше речення абзацу четвертого викласти у такiй редакцiї:

     "Педагогiчним працiвникам позашкiльних навчальних закладiв, якi працюють у сiльськiй мiсцевостi i селищах, а також пенсiонерам, якi ранiше працювали педагогiчними працiвниками в цих населених пунктах i проживають в них, держава вiдповiдно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням i освiтленням у межах встановлених норм за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац п'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "Органи мiсцевого самоврядування можуть забезпечувати пiльговий проїзд педагогiчних працiвникiв до мiсця навчання i додому у порядку та розмiрах, визначених органами мiсцевого самоврядування, та передбачати на це вiдповiднi видатки з мiсцевих бюджетiв";

     5) абзац четвертий частини другої статтi 26 пiсля слiв "(школах естетичного виховання)" доповнити словами "та у дитячо-юнацьких спортивних школах".

     26. У Законi України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142 iз наступними змiнами):

     1) абзац шостий частини третьої статтi 5 викласти у такiй редакцiї:

     "можуть забезпечувати пiльговий проїзд учнiв, вихованцiв, студентiв до мiсця навчання i додому у порядку та розмiрах, визначених органами мiсцевого самоврядування, та передбачати на це вiдповiднi видатки з мiсцевих бюджетiв";

     2) статтю 13 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Установити, що пiльги, передбаченi пунктами 1, 2, 3 та 4 частини третьої та пунктом 1 частини шостої цiєї статтi, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) частину п'яту статтi 19 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Учнi державних та комунальних професiйно-технiчних навчальних закладiв iз числа дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, i дiтей, якi потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманнi держави. Порядок забезпечення учнiв державних та комунальних професiйно-технiчних навчальних закладiв стипендiєю, органiзацiї харчування учнiв iз числа дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа, дiтей-iнвалiдiв/iнвалiдiв I - III групи та дiтей iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям", визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до законодавства можуть забезпечувати харчуванням учнiв iнших категорiй та передбачати на це вiдповiднi видатки з мiсцевих бюджетiв".

     У зв'язку iз цим частини шосту - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - тринадцятою.

     27. Статтю 21 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82) доповнити частиною чотирнадцятою такого змiсту:

     "Посадова особа мiсцевого самоврядування, звiльнена з посади або яка достроково припинила свої повноваження у разi набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або набрання законної сили рiшенням суду щодо притягнення її до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, позбавляється права на одержання пенсiї, передбаченої частиною сьомою цiєї статтi. У таких випадках пенсiя посадовiй особi мiсцевого самоврядування призначається на загальних пiдставах".

     28. У Законi України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212 iз наступними змiнами):

     1) у частинi дванадцятiй статтi 20:

     в абзацi першому цифри "70" замiнити цифрами "60";

     абзац одинадцятий викласти у такiй редакцiї:

     "Умови та порядок перерахунку призначених пенсiй народним депутатам України визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Положення, передбаченi абзацами першим - восьмим, одинадцятим цiєї частини не поширюються на народного депутата України, повноваження якого припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього, або за рiшенням суду у разi невиконання вимоги щодо несумiсностi депутатського мандата з iншими видами дiяльностi, або якого було притягнуто до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, наслiдком чого не стало дострокове припинення повноважень цього народного депутата. У таких випадках пенсiя народному депутату України призначається на загальних пiдставах";

     2) частини першу та другу статтi 32 виключити;

     3) у частинi шостiй статтi 34 слово "тримiсячної" замiнити словами "середньої мiсячної".

     29. У Законi України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

     1) абзаци перший та другий частини шостої статтi 16 замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "6. Реорганiзацiя i лiквiдацiя дошкiльних навчальних закладiв комунальної форми власностi (крiм закладiв, визначених у частинi четвертiй цiєї статтi) здiйснюється за рiшенням сесiї мiсцевої ради, державної форми власностi - за рiшенням засновника (засновникiв)".

     У зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами другим i третiм;

     2) частину п'яту статтi 35 викласти у такiй редакцiї:

     "5. Батьки або особи, якi їх замiнюють, вносять плату за харчування дiтей у державному та комунальному дошкiльному навчальному закладi у розмiрi, що становить не менше 60 вiдсоткiв (у мiськiй мiсцевостi) та не менше 40 вiдсоткiв (у сiльськiй мiсцевостi) вiд вартостi харчування на день.

     Вiд плати за харчування дитини звiльняються батьки або особи, якi їх замiнюють, у сiм'ях, у яких сукупний дохiд на кожного члена сiм'ї за попереднiй квартал не перевищував рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантованого мiнiмуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дошкiльних навчальних закладах".

     30. Статтю 2 Закону України "Про загальну структуру i чисельнiсть Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115; 2002 р., N 43, ст. 313; 2004 р., N 10, ст. 95; 2014 р., N 15, ст. 326, N 20 - 21, ст. 745) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Затвердити загальну чисельнiсть Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (за винятком чисельностi Нацiональної гвардiї України, що визначається Законом України "Про Нацiональну гвардiю України") у кiлькостi 210000 осiб. За рахунок Державного бюджету України утримуються 152000 працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, з яких чисельнiсть осiб рядового i начальницького складу не може перевищувати величину, визначену iз розрахунку 300 осiб на 100000 населення".

     31. Статтю 5 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Проведення iндексацiї грошових доходiв населення здiйснюється у межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування на вiдповiдний рiк".

     32. У роздiлi XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     пункт 7 виключити;

     у пунктi 12 слова "Президент України" замiнити словами "Кабiнет Мiнiстрiв України".

     33. Частини другу та третю статтi 381 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2012 р., N 31, ст. 381) викласти у такiй редакцiї:

     "Iнвалiди I та II групи, дiти-iнвалiди та особи, якi супроводжують iнвалiдiв I групи або дiтей-iнвалiдiв (не бiльше однiєї особи, яка супроводжує iнвалiда I групи або дитину-iнвалiда), мають право на безплатний проїзд у пасажирському мiському транспортi (крiм таксi)".

     34. У Законi України "Про соцiальний захист дiтей вiйни" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94; 2006 р., N 9 - 11, ст. 96, N 19 - 20, ст. 166; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2010 р., N 19, ст. 150):

     1) у статтi 5:

     абзац шостий включити;

     в абзацi сьомому пiсля слiв "у межах середнiх норм споживання" доповнити словами "за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у частинi першiй статтi 6 слова "у розмiрi надбавки, встановленої для учасникiв вiйни" замiнити словами "у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     35. У Законi України "Про фiзичну культуру i спорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

     1) статтю 10 доповнити частинами сьомою та восьмою такого змiсту:

     "Порядок та розмiр плати за навчання у дитячо-юнацьких спортивних школах встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дiти iз багатодiтних сiмей, дiти iз малозабезпечених сiмей, дiти-iнвалiди, дiти-сироти i дiти, позбавленi батькiвського пiклування, навчаються у дитячо-юнацьких спортивних школах безоплатно";

     2) у статтi 26:

     частину третю виключити;

     у частинi п'ятiй слово "трьох" замiнити словом "двох";

     3) частину дванадцяту статтi 48 виключити.

     36. У Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 129:

     у частинi першiй слова "та не може визначатися iншими нормативно-правовими актами" виключити;

     у частинi третiй:

     в абзацi першому цифри "15" замiнити цифрами "10";

     абзац шостий виключити;

     доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Суддi з моменту закiнчення його повноважень до моменту прийняття рiшення про його звiльнення (вiдставку) здiйснюється виплата суддiвської винагороди у розмiрi однiєї мiнiмальної заробiтної плати у розрахунку за повний календарний мiсяць";

     2) у статтi 138:

     у частинi першiй слова i цифри "статтею 37 Закону" замiнити словом "Законом";

     у другому реченнi частини другої слова i цифри "призначається пенсiя на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу" замiнити словами "пенсiї на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу", або пенсiї, передбаченої iншими законами України";

     частини третю та четверту викласти у такiй редакцiї:

     "3. Щомiсячне довiчне грошове утримання виплачується суддi у розмiрi 60 вiдсоткiв грошового утримання суддi, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а до 1 сiчня 2011 року - страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, який працює на вiдповiднiй посадi.

     4. Умови та порядок перерахунку ранiше призначеного щомiсячного довiчного грошового утримання суддiв Конституцiйного Суду України визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у пунктi 2 частини першої статтi 139 слова "за вчинення умисного злочину" замiнити словами "за вчинення умисного кримiнального правопорушення, або у зв'язку iз притягненням до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     4) частину шосту статтi 149 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Загальна чисельнiсть працiвникiв апаратiв судiв не може перевищувати величину, визначену iз розрахунку 3,7 посади працiвникiв на одну посаду суддi, виходячи iз загальної кiлькостi посад суддiв в цiлому у мiсцевих та апеляцiйних судах";

     5) частину другу статтi 150 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Загальна чисельнiсть працiвникiв апаратiв судiв не може перевищувати величину, визначену iз розрахунку 4 посади працiвникiв на одну посаду суддi".

     37. Роздiл VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Зупинити дiю пiдпункту 8 частини першої статтi 1, пiдпунктiв 7, 8 (в частинi пред'явлення посвiдчення застрахованої особи) та 9 частини другої статтi 6, абзацу другого пiдпункту 1 частини третьої статтi 20, статтi 22 цього Закону до 1 сiчня 2017 року".

     38. Абзац другий частини п'ятої статтi 29 Закону України "Про культуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168) викласти у такiй редакцiї:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     39. У Законi України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712, N 24, ст. 886, N 37 - 38, ст. 2004):

     1) в абзацi другому частини першої статтi 26 слова "коштiв Державного бюджету України для забезпечення молодi, яка здобула професiйно-технiчну або вищу освiту, першим робочим мiсцем за отриманою професiєю (спецiальнiстю)" виключити;

     2) статтi 28 та 49 виключити.

     40. У частинi другiй статтi 120 Кодексу цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 453) слова "особам рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту та членам їхнiх сiмей, якi перебувають на їх утриманнi" виключити.

     41. Пiдпункт 3 пункту 5 роздiлу XV "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 37 - 38, ст. 2004) виключити.

     42. У Законi України вiд 14 жовтня 2014 року "Про прокуратуру":

     1) частину першу статтi 14 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Загальна чисельнiсть працiвникiв органiв прокуратури становить 15000 осiб.

     Структура та чисельнiсть Генеральної прокуратури України, регiональних та мiсцевих прокуратур, Нацiональної академiї прокуратури України затверджуються наказом Генерального прокурора України за погодженням з Радою прокурорiв України з урахуванням обсягу роботи прокуратури та у межах видаткiв, затверджених у Державному бюджетi України на утримання органiв прокуратури";

     2) у статтi 86:

     у частинах другiй та п'ятiй цифри "70" замiнити цифрами "60";

     частину дванадцяту викласти у такiй редакцiї:

     "12. Особи, звiльненi з роботи в порядку дисциплiнарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавленi класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсiйне забезпечення за вислугою рокiв. Права на одержання пенсiї, передбаченої цiєю статтею, позбавляються також особи, звiльненi з роботи у зв'язку з засудженням за умисне кримiнальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю. У таких випадках пенсiя прокурорам i слiдчим призначається на загальних пiдставах";

     частини шiстнадцяту, сiмнадцяту та вiсiмнадцяту виключити;

     частину двадцяту викласти у такiй редакцiї:

     "20. Умови та порядок перерахунку призначених пенсiй працiвникам прокуратури визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) частину третю статтi 89 виключити;

     4) абзац третiй пiдпункту 2 пункту 13 роздiлу XIII "Перехiднi положення" виключити.

     II. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про введення мораторiю на лiквiдацiю та реорганiзацiю закладiв охорони здоров'я" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 12, ст. 191);

     Постанову Верховної Ради України вiд 5 червня 2014 року "Про схвалення Рекомендацiй парламентських слухань на тему: "Доступнiсть та якiсть загальної середньої освiти: стан i шляхи полiпшення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 29, ст. 952);

     Постанову Верховної Ради України вiд 6 вересня 2005 року "Про недопущення закриття об'єктiв соцiально-культурного призначення в сiльськiй мiсцевостi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 46 - 47, ст. 469);

     Постанову Верховної Ради України вiд 19 грудня 2008 року "Про впровадження мораторiю на закриття загальноосвiтнiх навчальних закладiв у сiльськiй мiсцевостi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 24, ст. 301);

     Постанову Верховної Ради України вiд 8 лютого 2012 року "Про впровадження мораторiю на закриття державних i комунальних закладiв культури у сiльськiй мiсцевостi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 36, ст. 429);

     Постанову Верховної Ради України вiд 18 червня 2014 року "Про встановлення мораторiю на закриття загальноосвiтнiх навчальних закладiв державної i комунальної форм власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 32, ст. 1144).

     III. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2015 року, крiм пункту 42 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 25 квiтня 2015 року.

     2. Установити, що норми цього Закону в частинi врахування середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї при наданнi пiльг набувають чинностi з 1 липня 2015 року.

     3. Установити, що скорочення чисельностi працiвникiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та органiв прокуратури вiдповiдно до положень цього Закону та розрахунки iз звiльненими особами здiйснюються до 31 грудня 2015 року.

     4. Установити, що витрати на виплату пенсiї, достроково призначену згiдно з умовами статтi 49 Закону України "Про зайнятiсть населення" до набрання чинностi цим Законом, та оплату послуг за її доставку вiдшкодовуються Пенсiйному фонду України за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики та Пенсiйним фондом України.

     5. Передбачити за рахунок коштiв Державного бюджету України вiдшкодування витрат Пенсiйного фонду України на фiнансування достроково призначених пенсiй за вiком з урахуванням пункту "в" частини другої статтi 12 Закону України "Про загальнi засади подальшої експлуатацiї i зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цiєї АЕС на екологiчно безпечну систему" та статтi 21 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" щодо пенсiй, призначених до набрання чинностi цим Законом.

     6. Установити, що достроково призначенi пенсiї за вiком з урахуванням пункту "в" частини другої статтi 12 Закону України "Про загальнi засади подальшої експлуатацiї i зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цiєї АЕС на екологiчно безпечну систему", статтi 21 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" та статтi 49 Закону України "Про зайнятiсть населення", до набрання чинностi цим Законом, працюючим пенсiонерам не виплачуються.

     7. У разi якщо внаслiдок перерахунку пенсiй, вiдповiдно до цього Закону, її розмiр зменшується, пенсiя виплачується в ранiше встановленому розмiрi.

     8. Установити, що перевiрки пiдприємств, установ та органiзацiй, фiзичних осiб - пiдприємцiв контролюючими органами (крiм Державної фiскальної служби України та Державної фiнансової iнспекцiї України) здiйснюються протягом сiчня - червня 2015 року виключно з дозволу Кабiнету Мiнiстрiв України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевiрки.

     9. Керiвникам органiв виконавчої влади та iнших державних органiв (крiм органiв, якi беруть участь в антитерористичних операцiях, здiйсненнi заходiв iз забезпечення правопорядку на державному кордонi, вiдбиттi збройного нападу на об'єкти, що охороняються вiйськовослужбовцями, звiльненнi цих об'єктiв у разi захоплення або спроби насильного заволодiння зброєю, бойовою та iншою технiкою) з метою забезпечення рацiонального використання бюджетних коштiв вжити заходiв щодо скорочення чисельностi працiвникiв цих органiв на 20 вiдсоткiв, надання працiвникам вiдпусток без збереження заробiтної плати, встановлення для працiвникiв режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, зменшення надбавок i доплат, якi встановленi у граничних розмiрах, переглянути укладенi договори на придбання товарiв, робiт, послуг.

     Надати право керiвникам зазначених органiв у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працiвникiв встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати вiдпустки без збереження заробiтної плати на визначений цими керiвниками термiн.

     Установити, що пiд час здiйснення органами виконавчої влади та iншими державними органами цих заходiв:

     положення статтi 26 Закону України "Про вiдпустки" та статей 32, 56 та 84 Кодексу законiв про працю України (у частинi обмеження термiну вiдпустки без збереження заробiтної плати, необхiдностi повiдомлення не пiзнiше нiж за два мiсяцi та погодження з працiвником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) не застосовуються;

     до працiвникiв, якi перебувають у вiдпустках без збереження заробiтної плати вiдповiдно до цього Закону, обмеження щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi, встановленi статтею 7 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", не застосовуються.

     10. Установити, що у 2015 роцi максимальний мiсячний розмiр заробiтної плати (грошового забезпечення) народних депутатiв України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, прокурорiв, працiвникiв державних органiв (крiм Нацiонального антикорупцiйного бюро та Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї) та iнших бюджетних установ, працiвникiв Нацiонального банку України, суддiвської винагороди обмежується 7 розмiрами мiнiмальної заробiтної плати, а при скороченнi чисельностi працiвникiв - 10 розмiрами мiнiмальної заробiтної плати (виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, допомоги для оздоровлення, матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань та оплата часу щорiчної вiдпустки не враховується у зазначеному максимальному розмiрi).

     Зазначене обмеження не застосовується до максимального розмiру мiсячного грошового забезпечення (заробiтної плати) вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу, працiвникiв, якi беруть участь в антитерористичних операцiях, здiйсненнi заходiв iз забезпечення правопорядку на державному кордонi, вiдбиттi збройного нападу на об'єкти, що охороняються вiйськовослужбовцями, звiльненнi цих об'єктiв у разi захоплення або спроби насильного заволодiння зброєю, бойовою та iншою технiкою.

     Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити встановлення у 2015 роцi максимального розмiру мiсячної заробiтної плати працiвникiв суб'єктiв господарювання державного сектору економiки не бiльше 10 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати (крiм суб'єктiв господарювання державного сектору економiки, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України).

     11. Установити, що норми цього Закону в частинi вилучення пiльгового проїзду окремих категорiй громадян набувають чинностi з 1 червня 2015 року, крiм норм щодо забезпечення пiльговим проїздом iнвалiдiв I та II групи, дiтей-iнвалiдiв, дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, учнiв iз малозабезпечених сiмей та осiб, якi їх супроводжують i якi супроводжують iнвалiда I групи, учасникiв бойових дiй.

     12. Обласним, Київськiй мiськiй державним адмiнiстрацiям здiйснити заходи щодо удосконалення мережi районних (мiських) методичних кабiнетiв галузi освiти та скорочення видаткiв на їх утримання.

     13. Оприлюднення заробiтних плат керiвництва державних корпорацiй, нацiональних акцiонерних компанiй та державних банкiв здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     14. Кабiнету Мiнiстрiв України за результатами першого пiврiччя 2015 року та з урахуванням економiчної ситуацiї затвердити порядок проведення iндексацiї заробiтної плати, грошового забезпечення, пенсiйних та соцiальних виплат.

     15. Кабiнету Мiнiстрiв України вжити заходiв щодо скорочення на 20 вiдсоткiв чисельностi адмiнiстративно-управлiнського персоналу пiдприємств державного сектору економiки, скорочення на таких пiдприємствах кiлькостi легкових автомобiлiв, припинення придбання меблiв, мобiльних телефонiв, побутової технiки.

     16. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 76-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.