ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України

вiд 24 лютого 1994 року N 4001-XII,
вiд 11 грудня 1998 року N 312-XIV,
вiд 2 березня 1999 N 461-XIV,
вiд 30 червня 1999 року N 783-XIV,
вiд 23 березня 2000 року N 1593-III,
вiд 10 сiчня 2002 року N 2921-III,
вiд 10 сiчня 2002 року N 2922-III,
вiд 7 березня 2002 року N 3111-III,
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 9 лютого 2006 року N 3421-IV,
вiд 14 квiтня 2009 року N 1254-VI,
вiд 23 жовтня 2009 року N 1692-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2738-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 12 травня 2011 року N 3334-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5398-VI,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 12 лютого 2015 року N 193-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 630-VIII

(У текстi Закону слова "Управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю" замiнено словами "Головне управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом N 4001-XII вiд 24.02.94)

(У текстi Закону слова "Комiсiя Верховної Ради України з питань боротьби з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Комiтет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом N 461-XIV вiд 02.03.99)

(У текстi Закону слова "Комiтет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Комiтет Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом N 1593-III вiд 23.03.2000)

     Цей Закон визначає головнi напрями загальнодержавної полiтики та органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Поняття органiзованої злочинностi

     1. Пiд органiзованою злочиннiстю в цьому Законi розумiється сукупнiсть злочинiв, що вчиняються у зв'язку з створенням та дiяльнiстю органiзованих злочинних угруповань.

     2. Види та ознаки цих злочинiв, а також кримiнально-правовi заходи щодо осiб, якi вчинили такi злочини, встановлюються Кримiнальним кодексом України.

     Стаття 2. Мета боротьби з органiзованою злочиннiстю

     Метою боротьби з органiзованою злочиннiстю є:

     встановлення контролю над органiзованою злочиннiстю, її локалiзацiя, нейтралiзацiя та лiквiдацiя;

     усунення причин i умов iснування органiзованої злочинностi.

     Стаття 3. Завдання Закону

     Основними завданнями цього Закону є:

     створення загальних правових i органiзацiйних засад у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю, сприяння її попередженню та лiквiдацiї;

     визначення системи державних органiв, що ведуть боротьбу з органiзованою злочиннiстю, та їх взаємовiдносин;

     встановлення повноважень спецiальних державних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю та спецiальних заходiв, що здiйснюються ними;

     встановлення обов'язкiв iнших державних органiв у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю;

     правове забезпечення фiнансових, матерiально-технiчних та iнших умов, необхiдних для боротьби з органiзованою злочиннiстю;

     забезпечення гарантiй прав громадян i юридичних осiб пiд час здiйснення заходiв боротьби з органiзованою злочиннiстю.

     Стаття 4. Законодавство про боротьбу з органiзованою злочиннiстю

     1. Законодавство про боротьбу з органiзованою злочиннiстю базується на Конституцiї України i включає цей Закон, Кримiнальний i Кримiнальний процесуальний кодекси України, закони України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", "Про мiлiцiю", "Про Службу безпеки України", "Про прокуратуру", iншi закони, мiжнародно-правовi угоди, учасником яких є Україна.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     2. Пiдзаконнi акти, що регулюють вiдносини в сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю, не можуть встановлювати повноваження державних органiв чи обов'язки фiзичних та юридичних осiб, якi не випливають з законiв України.

     Стаття 5. Система органiв, якi здiйснюють боротьбу з органiзованою злочиннiстю

     1. Систему державних органiв, якi здiйснюють боротьбу з органiзованою злочиннiстю, становлять:

     а) спецiально створенi для боротьби з органiзованою злочиннiстю державнi органи;

     б) державнi органи, якi беруть участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю в межах виконання покладених на них iнших основних функцiй.

     2. До державних органiв, спецiально створених для боротьби з органiзованою злочиннiстю, належать:

     а) Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю при Президентi України;

     б) пiдпункт "б" пункту 2 статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     в) спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України.

     В разi необхiдностi Верховною Радою України на постiйнiй або тимчасовiй основi можуть бути створенi й iншi спецiальнi органи для боротьби з органiзованою злочиннiстю.

     3. До державних органiв, якi беруть участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю, належать:

     а) органи внутрiшнiх справ України i Служби безпеки України, крiм зазначених у пунктi 2 цiєї статтi;

     б) органи прокуратури України;

     в) органи доходiв i зборiв, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фiнансового контролю;

(пiдпункт "в" пункту 3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     г) пiдпункт "г" пункту 3 статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     д) органи i установи виконання покарань та слiдчi iзолятори;

(Пункт 3 статтi 5 доповнено пiдпунктом "д" згiдно iз Законом N 312-XIV вiд 11.12.98, пiдпункт "д" пункту 3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.04.2009р. N 1254-VI)

     е) розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України;

(Пункт 3 статтi 5 доповнено пiдпунктом "е" згiдно iз Законом N 3111-III вiд 07.03.2002)

     є) Служба зовнiшньої розвiдки України;

(пункт 3 статтi 5 доповнено пiдпунктом "є" згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV)

     ж) Нацiональне антикорупцiйне бюро України.

(частину третю статтi 5 доповнено пiдпунктом "ж" згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 630-VIII)

     Стаття 6. Основнi напрями боротьби з органiзованою злочиннiстю

     Основними напрямами боротьби з органiзованою злочиннiстю є:

     створення правової основи, органiзацiйних, матерiально-технiчних та iнших умов для ефективної боротьби з органiзованою злочиннiстю, органiзацiя мiжнародного спiвробiтництва у цiй сферi;

     виявлення та усунення або нейтралiзацiя негативних соцiальних процесiв i явищ, що породжують органiзовану злочиннiсть та сприяють їй;

     запобiгання нанесенню шкоди людинi, суспiльству, державi;

     запобiгання виникненню органiзованих злочинних угруповань;

     виявлення, розслiдування, припинення i запобiгання правопорушенням, вчинюваним учасниками органiзованих злочинних угруповань, притягнення винних до вiдповiдальностi;

     забезпечення вiдшкодування шкоди фiзичним та юридичним особам, державi;

     запобiгання встановленню корумпованих зв'язкiв з державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну дiяльнiсть;

     протидiя використанню учасниками органiзованих злочинних угруповань у своїх iнтересах об'єднань громадян i засобiв масової iнформацiї;

     запобiгання легалiзацiї коштiв, здобутих злочинним шляхом, використанню суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi для реалiзацiї злочинних намiрiв.

     Стаття 7. Мiжнародне спiвробiтництво

     Мiжнародне спiвробiтництво у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю грунтується на нормах мiжнародного права i чинного законодавства України, мiждержавних i мiжурядових договорах, двостороннiх вiдомчих угодах.

Роздiл II
СПЕЦIАЛЬНI ДЕРЖАВНI ОРГАНИ ПО БОРОТЬБI З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ, ЇХ КОМПЕТЕНЦIЯ

     Стаття 8. Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю при Президентi України

     1. Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю здiйснює координацiю дiяльностi всiх державних органiв, на якi цим Законом покладено обов'язки здiйснювати цю боротьбу. Положення про Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю затверджується Верховною Радою України.

     2. Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю створюється у складi Голови Служби безпеки України, заступника Голови Служби безпеки України - керiвника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України, Мiнiстра внутрiшнiх справ України, першого заступника Мiнiстра внутрiшнiх справ України - керiвника Головного управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Голови Правлiння Нацiонального банку України, Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, Голови Державного митного комiтету України, начальника Головного управлiння державної податкової служби України. До складу Координацiйного комiтету можуть входити керiвники iнших мiнiстерств та вiдомств, якi беруть участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

     У засiданнях Координацiйного комiтету беруть участь Голова Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, Генеральний прокурор України, начальник управлiння Генеральної прокуратури України по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

     3. До компетенцiї Координацiйного комiтету по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю належить:

     а) координацiя i сприяння дiяльностi органiв, якi беруть участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

     б) розробка стратегiї i рекомендацiй щодо тактики боротьби з органiзованою злочиннiстю;

     в) органiзацiя спiвробiтництва з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю з вiдповiдними органами iнших держав та мiжнародними установами;

     г) пiдготовка щорiчних i спецiальних доповiдей (iнформацiй) про стан органiзованої злочинностi в Українi, основнi напрями та результати боротьби з нею i внесення їх на розгляд Президента України та Верховної Ради України;

     д) вирiшення питань щодо розпорядження фондом сприяння боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

     4. Рiшення Координацiйного комiтету по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, прийнятi в межах його компетенцiї та вiдповiдно до законодавства України, є обов'язковими для виконання державними органами i посадовими особами, до яких вони зверненi.

     5. Для науково-дослiдного забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю при Координацiйному комiтетi створюється мiжвiдомчий центр з проблем боротьби з органiзованою злочиннiстю.

     Стаття 9. Виключена

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.02.94р. N 4001-XII, вiд 10.01.2002р. N 2921-III, з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 27.05.2009р. N 12-рп/2009, у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 10.06.2010р. N 16-рп/2010, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.12.2010р. N 2738-VI, вiд 12.05.2011р. N 3334-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     Стаття 10. Спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України

     1. Спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України є Головне управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння Служби безпеки України i вiддiли по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю органiв Служби безпеки України в в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi.

(пункт 1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI)

     2. Вiддiли, вiддiлення або групи по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю у мiстах (крiм Києва та Севастополя) створюються в мiру необхiдностi i пiдпорядковуються вiддiлам по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю.

     3. Створення i лiквiдацiя вiддiлiв, вiддiлень або груп по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю у мiстах здiйснюється за рiшенням Голови Служби безпеки України за поданням начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

     4. Начальник Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння Служби безпеки України призначається на посаду i звiльняється з посади Указом Президента України за поданням Голови Служби безпеки України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, i за посадою є першим заступником Голови Служби безпеки України.

     Заступники начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю, начальники управлiнь Головного управлiння призначаються на посади i звiльняються з посад Головою Служби безпеки України за поданням начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння Служби безпеки України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

(пункт 4 статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI)

     5. Начальники спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю в Автономнiй Республiцi Крим, в областях, мiстах Києвi та Севастополi призначаються на посади i звiльняються з посад наказом Голови Служби безпеки України за поданням начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю i за посадою є заступниками начальникiв управлiнь Служби безпеки України у вiдповiдних регiонах.

(пункт 5 статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI)

     6. Начальники вiддiлiв, вiддiлень або груп по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю в мiстах призначаються на посади та звiльняються з посад наказом начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння Служби безпеки України за поданням начальника Головного управлiння Служби безпеки України в Автономнiй Республiцi Крим, начальника обласного управлiння Служби безпеки України.

(пункт 6 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.02.94р. N 4001-XII, у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI)

     7. Пункт 7 статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.02.94р. N 4001-XII)

     8. Пункт 8 статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.02.94р. N 4001-XII)

     Стаття 11. Компетенцiя спецiальних пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ i Служби безпеки України

     Межi компетенцiї спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України визначаються на основi законiв України "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", цього Закону, Кримiнального процесуального кодексу та iнших законiв України.

(стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

Роздiл III
ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦIАЛЬНИХ ПIДРОЗДIЛIВ ПО БОРОТЬБI З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ

     Стаття 12. Права спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України та їх спiвробiтникiв

(назва статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     1. Спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України та їх спiвробiтники мають права, передбаченi законами України "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", цим Законом та iншими законодавчими актами України.

(пункт 1 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     2. При здiйсненнi заходiв боротьби з органiзованою злочиннiстю спецiальним пiдроздiлам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України надаються повноваження:

(абзац перший пункту 2 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     а) заводити оперативно-розшуковi справи. Постанова про заведення справи затверджується начальником спецiального пiдроздiлу;

     б) на письмову вимогу керiвникiв вiдповiдних спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю одержувати вiд банкiв, а також кредитних, митних, фiнансових та iнших установ, пiдприємств, органiзацiй (незалежно вiд форм власностi) iнформацiю i документи про операцiї, рахунки, вклади, внутрiшнi та зовнiшнi економiчнi угоди фiзичних i юридичних осiб. Отримання вiд банкiв iнформацiї, яка мiстить банкiвську таємницю, здiйснюється у порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Отримання вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Нацiонального банку України та депозитарних установ iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, здiйснюється в порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України". Документи та iнформацiя повиннi бути поданi негайно, а якщо це неможливо - не пiзнiш як протягом 10 дiб;

(пiдпункт "б" пункту 2 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.01.2002р. N 2922-III, вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

(Пiдпункт "б" пункту 2 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     в) залучати до проведення перевiрок, ревiзiй та експертиз квалiфiкованих спецiалiстiв установ, органiзацiй контрольних i фiнансових органiв;

     г) одержувати iнформацiю з автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем та банкiв даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Антимонопольним комiтетом України, Фондом державного майна України, мiнiстерствами, вiдомствами, iншими державними органами України;

     д) в разi одержання фактичних даних про органiзовану злочинну дiяльнiсть для їх перевiрки витребувати та одержувати вiд державних органiв, об'єднань громадян, пiдприємств, установ, органiзацiй (незалежно вiд форм власностi) iнформацiю i документи. Витребовуванi документи та iнформацiя повиннi бути поданi негайно або не пiзнiш як протягом 10 дiб.

     3. За матерiалами оперативно-розшукової дiяльностi та кримiнального провадження спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю мають право подавати до суду заяви про скасування реєстрацiї i припинення дiяльностi суб'єктiв пiдприємництва, а також за наявностi пiдстав, передбачених Законом, подавати до суду позови про визнання недiйсними угод у порядку, встановленому законодавством України.

(пункт 3 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     4. При здiйсненнi боротьби з органiзованою злочиннiстю спiвробiтники спецiальних пiдроздiлiв Служби безпеки України мають право:

(абзац перший пункту 4 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     а) за письмовим розпорядженням керiвника вiдповiдного спецiального пiдроздiлу входити за службовими посвiдченнями на територiю, у примiщення, склади та сховища пiдприємств, органiзацiй i установ (крiм iноземних, дипломатичних представництв), незалежно вiд їх вiдомчої належностi та форм власностi, у пункти пропуску через державний кордон України та митницi, а також у виробничi примiщення громадян, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю;

(пiдпункт "а" пункту 4 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     б) за постановою та з санкцiї вiдповiдного прокурора по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, а у невiдкладних випадках - з наступним повiдомленням прокурора протягом доби в разi загрози знищення, приховування або втрати предметiв чи документiв, якi можуть бути використанi у розкриттi та розслiдуваннi злочинної дiяльностi, на строк до 10 дiб опечатувати архiви, каси, примiщення (за винятком жилих) чи iншi сховища, брати їх пiд охорону, а також вилучати предмети i документи у порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України.

(пiдпункт "б" пункту 4 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     5. Вилучення оригiналiв первинних фiнансово-господарських документiв забороняється, крiм випадкiв, передбачених кримiнальним процесуальним законодавством.

(статтю 12 доповнено новим пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6, пункт 5 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     6. Спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю можуть починати та здiйснювати досудове розслiдування, передавати через вiдповiдного прокурора по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами за пiдслiднiстю в iншi органи внутрiшнiх справ i органи Служби безпеки України кримiнальнi провадження, що були ними розпочатi, у такому ж порядку витребовувати i приймати вiд них до свого провадження кримiнальнi провадження про злочини, вчиненi органiзованими злочинними угрупованнями. Питання вирiшення спорiв про пiдслiднiсть зазначених кримiнальних проваджень регулюються цим Законом i Кримiнальним процесуальним кодексом України.

(пункт 6 статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

Роздiл IV
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ

     Стаття 13. Використання негласних спiвробiтникiв

     1. При здiйсненнi боротьби з органiзованою злочиннiстю спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України мають право, якщо iнших заходiв для розкриття органiзованої злочинностi та притягнення винних до вiдповiдальностi недостатньо, використовувати штатних i нештатних негласних спiвробiтникiв, якi вводяться пiд легендою прикриття в органiзованi злочиннi угруповання.

(пункт 1 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     2. Введення негласного спiвробiтника в органiзованi злочиннi угруповання здiйснюється за наявностi вiдомостей про органiзовану злочинну дiяльнiсть та на пiдставi письмового доручення.

     3. Для виконання доручення негласний спiвробiтник вправi пiд легендою прикриття вступати в трудовi, цивiльно-правовi та iншi вiдносини. Шкода або збитки, завданi дiями негласного спiвробiтника пiд час виконання доручення, вiдшкодовуються за рахунок державного бюджету. Негласний спiвробiтник не несе вiдповiдальностi за завданi ним шкоду або збитки, якщо його дiї були необхiдними для виконання доручення.

     4. Питання дiяльностi негласних спiвробiтникiв, соцiальнi та iншi гарантiї для них регулюються Положенням про негласного спiвробiтника спецiального пiдроздiлу по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 14. Використання учасникiв органiзованих злочинних угруповань у боротьбi з органiзованою злочиннiстю

     1. Для здiйснення заходiв боротьби з органiзованою злочиннiстю учасники органiзованих злочинних угруповань можуть залучатися до спiвробiтництва в порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     2. Учасник органiзованого злочинного угруповання може бути частково або повнiстю звiльнений вiд кримiнальної вiдповiдальностi та покарання у випадках, передбачених Кримiнальним кодексом України, якщо вiн у процесi оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування чи судового провадження сприяє викриттю органiзованих злочинних угруповань та вчинених ними злочинiв, притягненню винних до вiдповiдальностi, вiдшкодуванню шкоди фiзичним чи юридичним особам або державi.

(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Стаття 15. Використання спецiальних технiчних засобiв у боротьбi з органiзованою злочиннiстю

     1. У боротьбi з органiзованою злочиннiстю спецiальним пiдроздiлам Служби безпеки України надається право використовувати спецiальнi технiчнi засоби у випадках та порядку, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України.

(стаття 15 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

Роздiл V
ВЗАЄМОДIЯ СПЕЦIАЛЬНИХ ПIДРОЗДIЛIВ ПО БОРОТЬБI З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ ТА IНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНIВ

     Стаття 16. Взаємодiя органiв прокуратури, внутрiшнiх справ, Служби безпеки України у питаннях боротьби з органiзованою злочиннiстю

     1. З метою забезпечення взаємодiї органiв прокуратури, внутрiшнiх справ i Служби безпеки України у штатних розписах центральних апаратiв зазначених органiв передбачаються посади осiб, до функцiональних обов'язкiв яких входить здiйснення взаємодiї у питаннях боротьби з органiзованою злочиннiстю.

     2. В Автономнiй Республiцi Крим, областях i мiстах, у вiдповiдних органах прокуратури, внутрiшнiх справ i Служби безпеки України функцiї щодо забезпечення взаємодiї покладаються на прокурорiв, якi здiйснюють нагляд за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами Служби безпеки України по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, на керiвникiв спецiальних пiдроздiлiв та вiдповiдальних працiвникiв територiальних органiв прокуратури, внутрiшнiх справ та Служби безпеки України.

(пункт 2 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     3. Обмiн оперативною iнформацiєю мiж спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України та пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ щодо спiльних заходiв здiйснюється за письмовим розпорядженням керiвникiв вiдповiдних пiдроздiлiв.

(пункт 3 статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     4. Умови i порядок обмiну iнформацiєю мiж спецiальними пiдроздiлами Служби безпеки України та пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ регулюються спiльними нормативними актами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i Служби безпеки України.

(пункт 4 статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     5. Передача оперативної iнформацiї спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю територiальним та iншим органам внутрiшнiх справ i Служби безпеки України допускається тiльки за згодою i за письмовим розпорядженням керiвника вiдповiдного спецiального пiдроздiлу.

     6. Територiальнi та iншi органи внутрiшнiх справ i Служби безпеки України (у межах вiдомств) зобов'язанi передавати вiдповiдним спецiальним пiдроздiлам оперативну iнформацiю, документи та iншi матерiали, пов'язанi з органiзованою злочиннiстю, а також кримiнальнi провадження через вiдповiдного прокурора на письмову вимогу спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

(абзац перший пункту 6 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Керiвники територiальних та iнших органiв внутрiшнiх справ, Служби безпеки України забезпечують взаємодiю iз спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю i сприяють виконанню поставлених перед спецiальними пiдроздiлами завдань.

     Стаття 17. Взаємодiя спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України з iншими державними органами

(назва статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     1. У сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю Головне управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України взаємодiє з пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ, Нацiональним банком України, Мiнiстерством фiнансiв України, Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, Фондом державного майна України, Антимонопольним комiтетом України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та iншими мiнiстерствами i вiдомствами.

(пункт 1 статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     2. Для забезпечення взаємодiї за рахунок штатної чисельностi Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України або в межах установленої чисельностi апарату мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади за поданням керiвника Головного управлiння Служби безпеки України можуть вводитися посади помiчникiв керiвникiв вiдповiдних мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади з питань взаємодiї в боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

(пункт 2 статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     3. Посади, зазначенi у пунктi 2 цiєї статтi, комплектуються, як правило, з числа спiвробiтникiв Служби безпеки України, якi мають досвiд вiдповiдної роботи. Призначення на посаду i звiльнення з неї проводиться керiвниками зазначених мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади за погодженням з керiвником Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України.

(пункт 3 статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     Стаття 18. Обов'язки державних органiв, що мають контрольнi повноваження

     1. Нацiональний банк України, Антимонопольний комiтет, Фонд державного майна, Державна податкова служба, Державна контрольно-ревiзiйна служба, митнi органи України, а також iншi державнi органи, що мають право контролю за дотриманням органiзацiями i громадянами законодавства України, з метою боротьби з органiзованою злочиннiстю зобов'язанi:

     а) пiд час здiйснення у межах своєї компетенцiї контрольних функцiй з'ясовувати неправомiрнi дiї органiзацiй i громадян, що можуть свiдчити про злочинну дiяльнiсть або створювати умови для такої дiяльностi;

     б) передавати вiдповiдним спецiальним органам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю одержуванi при здiйсненнi контрольних функцiй i аналiзi iнформацiї, що надходить, вiдомостi, що можуть свiдчити про органiзовану злочинну дiяльнiсть та використовуватися для виявлення, припинення i попередження такої дiяльностi;

     в) за дорученням спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю проводити у межах своєї компетенцiї ревiзiї, перевiрки та iншi дiї щодо контролю за дотриманням законодавства України органiзацiями i громадянами;

     г) розробляти пропозицiї щодо вдосконалення законодавства, спрямованi на усунення умов, що сприяють злочиннiй дiяльностi;

     д) здiйснювати iншi заходи, передбаченi цим Законом та iншими актами законодавства.

     2. Органи доходiв i зборiв зобов'язанi:

     а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори, платежi та негайно повiдомляти про це вiдповiднi спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

     б) за дорученням спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю проводити перевiрку своєчасностi надання i достовiрностi документiв, пов'язаних з обчисленням сум платежiв до бюджету, одержувати документи про платежi, що пiдлягають оплатi, та тi, що фактично надiйшли в бюджет, здiйснювати з цiєю метою входження в iнформацiйну систему, зв'язану з пiдприємництвом;

     в) негайно повiдомляти про всi випадки перереєстрацiї пiдприємства у зв'язку iз змiною власника спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

     г) надавати необхiдну допомогу при проведеннi оперативно-розшукових заходiв у зонi митного контролю;

     ґ) за дорученням спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю проводити перевiрку законностi дiй органiзацiй i громадян, пов'язаних з перемiщенням предметiв i речовин через митний кордон, та здiйснювати спiльно з Нацiональним банком України комплексний контроль за їх валютними операцiями;

     д) за дорученням спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю забезпечувати контрольованi поставки наркотичних i психотропних засобiв, а також зброї та iнших предметiв, що використовуються органiзованими злочинними групами й угрупованнями з метою контрабанди.

(пункт 2 статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     3. Пункт 3 статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     4. Нацiональний банк України з метою реалiзацiї державної полiтики в сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю зобов'язаний:

     а) забезпечувати виявлення порушень законодавства з боку комерцiйних банкiв та iнших пiдконтрольних Нацiональному банку України пiдприємств, установ, органiзацiй, якi створюють умови для органiзованої злочинної дiяльностi, i притягнення винних до вiдповiдальностi;

     б) встановлювати обсяги i форми звiтностi, яка подається Нацiональному банку України, необхiднi для виявлення органiзованої злочинної дiяльностi та умов, що їй сприяють;

     в) пiдпункт "в" пункту 4 статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5398-VI)

     г) попередньо iнформувати спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю про великомасштабнi операцiї фiзичних осiб (у розмiрi понад сто мiнiмальних заробiтних плат) чи юридичних осiб (у розмiрi понад п'ять тисяч мiнiмальних заробiтних плат), здiйсненi одноразово або протягом 30 дiб;

     д) за рiшенням слiдчого суддi, суду припиняти фiнансування та операцiї з рахункiв клiєнтiв.

(пiдпункт "д" пункту 4 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2012р. N 5398-VI, вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     5. Державна прикордонна служба України сприяє спецiальним пiдроздiлам Служби безпеки України i пiдроздiлам органiв внутрiшнiх справ у виявленнi, припиненнi та попередженнi органiзованої злочинної дiяльностi, затриманнi та притягненнi до вiдповiдальностi її учасникiв. З цiєю метою Державна прикордонна служба України за дорученням спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України та пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ та за наявностi пiдстав, передбачених законами України, зобов'язана:

(абзац перший пункту 5 статтi 18 у редакцiї Законiв України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     а) проводити перевiрку i тимчасове вилучення документiв у конкретних осiб, якi прямують через державний кордон України;

     б) не пропускати окремих осiб через державний кордон, здiйснювати їх затримання в порядку, встановленому законом;

(пiдпункт "б" пункту 5 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     в) оглядати конкретнi транспортнi засоби i майно, що прямують через державний кордон України, i вилучати виявленi при цьому предмети та речовини, забороненi до вивезення i ввезення в Україну, та предмети контрабанди;

     г) здiйснювати дiї щодо контролю i затримання українських та iноземних невiйськових суден.

Роздiл VI
IНФОРМАЦIЙНЕ, ФIНАНСОВЕ, МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ТА НАУКОВО-ДОСЛIДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ

     Стаття 19. Iнформацiйне забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю

     1. Для вирiшення завдань боротьби з органiзованою злочиннiстю спецiальнi пiдроздiли Служби безпеки України та пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ мають право збирати, накопичувати i зберiгати iнформацiю про подiї i факти, що свiдчать про органiзовану злочинну дiяльнiсть, її причини та умови, про осiб, якi беруть участь в органiзованiй злочиннiй дiяльностi.

(абзац перший пункту 1 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     З цiєю метою в Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України i Головному управлiннi по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України створюються централiзованi банки даних.

(абзац другий пункту 1 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     Порядок використання таких даних регулюється нормативними актами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Служби безпеки України, якi вживають заходiв щодо їх захисту. Спецiальнi пiдроздiли Служби безпеки України та пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ взаємодiють на безоплатнiй основi з iнформацiйно-довiдковими службами Мiнiстерства статистики України, Генеральної прокуратури України, Мiнiстерства юстицiї України, Верховного Суду України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, банкiвських, фiнансових та iнших органiв i установ, а також одержують вiд них всю iнформацiю про реальнi прояви органiзованої злочинної дiяльностi. Порядок збирання, накопичення, опрацювання i надання такої iнформацiї регламентується положеннями про цi органи та установи, вiдповiдними законодавчими актами.

(абзац третiй пункту 1 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     Вiдповiднi банки даних створюються у спецiальних пiдроздiлах по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України на мiсцях та пiдроздiлах органiв внутрiшнiх справ.

(абзац четвертий пункту 1 статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     Стаття 20. Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення

     1. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю є прiоритетним i здiйснюється за рахунок державного бюджету. Розмiри необхiдних для цього коштiв, у тому числi валютних, щорiчно встановлюються Верховною Радою України при затвердженнi бюджету вiдповiдно до державних цiльових програм боротьби iз злочиннiстю.

(частина перша статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3421-IV)

     2. Структура, штатна чисельнiсть i фонд оплати працi працiвникiв спецiальних пiдроздiлiв Служби безпеки України затверджуються їх керiвниками у межах встановлених асигнувань за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

(пункт 2 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     3. Матерiально-технiчне забезпечення спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочинною дiяльнiстю здiйснюється централiзовано за заявками Служби безпеки України, iнших правоохоронних органiв, мiнiстерств i вiдомств.

(пункт 3 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)
(Частина четверта статтi 20 втратила чиннiсть на пiдставi Закону N 783-XIV вiд 30.06.99 - редакцiя набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом про Державний бюджет України на 2000 рiк)
(Частина п'ята статтi 20 втратила чиннiсть на пiдставi Закону N 783-XIV вiд 30.06.99 - редакцiя набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом про Державний бюджет України на 2000 рiк)

     Стаття 21. Науково-дослiдне забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю

     Для науково-дослiдного забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю створюється Мiжвiдомчий центр з проблем боротьби з органiзованою злочиннiстю.

РОЗДIЛ VII
ГАРАНТIЇ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСIБ ПIД ЧАС ЗДIЙСНЕННЯ ЗАХОДIВ БОРОТЬБИ З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ

     Стаття 22. Гарантiї прав i законних iнтересiв громадян та юридичних осiб пiд час здiйснення заходiв боротьби з органiзованою злочиннiстю

     1. Вiдносини, що виникають у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю мiж державними органами i фiзичними та юридичними особами, будуються на принципах законностi, справедливостi та максимального забезпечення прав i законних iнтересiв фiзичних та юридичних осiб.

     2. Забороняється використання спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, їх спiвробiтникiв, матерiально-технiчних засобiв для виконання завдань, не вiднесених законами України до компетенцiї цих спецiальних пiдроздiлiв.

     3. Одержана спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю та їх спiвробiтниками iнформацiя, не пов'язана з вчиненням злочинiв чи iнших правопорушень з боку фiзичних та юридичних осiб, не може використовуватися на шкоду правам та законним iнтересам цих осiб.

     Документи та iншi джерела, що мiстять таку iнформацiю, пiдлягають знищенню не пiзнiше шести мiсяцiв з дня їх одержання вiдповiдним спецiальним органом по боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

     4. Фiзичнi та юридичнi особи мають право в порядку, встановленому законодавством України, оскаржити до суду дiї спiвробiтникiв спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю та iнших органiв, зазначених у статтi 5 цього Закону, якi вони вважають неправомiрними.

(пункт 4 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV)

     5. Для розгляду судових справ з питань, пов'язаних з боротьбою з органiзованою злочиннiстю, у судах визначаються суддi, яким забезпечуються додатковi гарантiї захисту та особистої безпеки.

РОЗДIЛ VIII
КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНIВ У СФЕРI БОРОТЬБИ З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ

     Стаття 23. Контроль Верховної Ради України

     1. Контроль за виконанням законiв у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю i витрачанням коштiв, якi видiляються на цi цiлi, здiйснюється Верховною Радою України безпосередньо, а також Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

     2. Верховна Рада України не рiдше одного разу на рiк заслуховує звiт Голови Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, доповiдi Координацiйного комiтету по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, Голови Служби безпеки України, Мiнiстра внутрiшнiх справ України про стан боротьби з органiзованою злочиннiстю, а також доповiдь Генерального прокурора України про стан прокурорського нагляду у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю.

     Доповiдi Координацiйного комiтету по боротьбi з органiзованою злочиннiстю та зазначених вище посадових осiб заслуховуються разом iз спiвдоповiддю Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

     Верховна Рада України в мiру необхiдностi може заслуховувати звiти та доповiдi посадових осiб iнших державних органiв з окремих питань, пов'язаних iз здiйсненням боротьби з органiзованою злочиннiстю.

     Стаття 24. Повноваження Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю

     1. Комiтет Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю здiйснює:

     а) контроль за виконанням законодавства про боротьбу з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, перевiрку дiяльностi спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ i Служби безпеки України;

     б) пiдготовку законопроектiв, спрямованих на боротьбу з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю;

     в) вивчення практики застосування законiв органами, якi ведуть боротьбу з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, з метою вдосконалення законодавства та дiяльностi з питань боротьби з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, пiдготовку пропозицiй щодо тлумачення норм законiв;

     г) дає згоду на створення i лiквiдацiю спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, органiв Державної податкової адмiнiстрацiї України, Служби безпеки України, Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України, органiв прокуратури України та iнших органiв i пiдроздiлiв, створених для боротьби з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю, а також призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв спецiальних пiдроздiлiв та органiв прокуратури з нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю.

(пiдпункт "г" пункту 1 статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI)

     2. Органи прокуратури, внутрiшнiх справ та Служби безпеки України, включаючи їх спецiальнi пiдроздiли, зобов'язанi надавати Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю iнформацiю про свою дiяльнiсть, за винятком iнформацiї, що може призвести до розголошення даних про осiб, якi негласно спiвробiтничають iз спецiальним пiдроздiлом по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, i особу - учасника органiзованого злочинного угруповання, який спiвробiтничає iз спецiальними пiдроздiлами, а також про осiб щодо яких заведено оперативно-розшуковi справи.

     Стаття 25. Права Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю

     1. Комiтет Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю має право:

     а) перевiряти виконання законiв про боротьбу з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, а також доручати проведення перевiрок iншим органам та посадовим особам;

     б) вносити подання щодо виявлених правопорушень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб згiдно з законодавством України;

     в) пункт "в" пункту 1 статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     г) пункт "г" пункту 1 статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     д) перевiряти законнiсть та обгрунтованiсть використання у боротьбi з органiзованою злочиннiстю учасникiв злочинних угруповань, спецiальних технiчних засобiв, застосування iнших негласних заходiв. З цього питання Комiтет один раз на 6 мiсяцiв заслуховує Генерального прокурора, Мiнiстра внутрiшнiх справ, Голову Служби безпеки України.

     2. Iншi питання компетенцiї Комiтету регулюються Положенням про Комiтет Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, яке затверджується Верховною Радою України.

     Стаття 26. Прокурорський нагляд

     1. Нагляд за виконанням законiв у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю здiйснюється Генеральним прокурором України i пiдпорядкованими йому прокурорами.

     2. Для здiйснення нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, здiйсненням досудового розслiдування вiдповiдних злочинiв, а також пiдтриманням державного обвинувачення в судi по цих кримiнальних провадженнях у Генеральнiй прокуратурi України створюється управлiння, а в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi - його вiддiли.

(пункт 2 статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     3. Начальник управлiння по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Генеральної прокуратури України, начальники вiддiлiв цього управлiння, начальники вiдповiдних вiддiлiв органiв прокуратури в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi призначаються на посади i звiльняються з посад наказом Генерального прокурора України за поданням, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

(пункт 3 статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI)

     4. Управлiння по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю є юридичною особою, має самостiйнi кошториси та рахунки в банках, печатки з зображенням Державного герба України i прирiвнюється за своїм статусом до вiдповiдних органiв прокуратури, передбачених у статтi 13 Закону України "Про прокуратуру".

     5. Прокурори, якi очолюють управлiння та вiддiли по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, здiйснюють повноваження, передбаченi Законом України "Про прокуратуру", а також цим Законом.

(пункт 5 статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)
 
Президент України
Л.КРАВЧУК

м. Київ
30 червня 1993 року
N 3341-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.