ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України

вiд 24 лютого 1994 року N 4001-XII,
вiд 11 грудня 1998 року N 312-XIV,
вiд 2 березня 1999 N 461-XIV,
вiд 30 червня 1999 року N 783-XIV,
вiд 23 березня 2000 року N 1593-III,
вiд 10 сiчня 2002 року N 2921-III,
вiд 10 сiчня 2002 року N 2922-III,
вiд 7 березня 2002 року N 3111-III,
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 9 лютого 2006 року N 3421-IV,
вiд 14 квiтня 2009 року N 1254-VI,
вiд 23 жовтня 2009 року N 1692-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2738-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 12 травня 2011 року N 3334-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5398-VI,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 12 лютого 2015 року N 193-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 630-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 28 сiчня 2021 року N 1150-IX

(У текстi Закону слова "Управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю" замiнено словами "Головне управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 24 лютого 1994 року N 4001-XII)

(У текстi Закону слова "Комiсiя Верховної Ради України з питань боротьби з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Комiтет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом України вiд 2 березня 1999 року N 461-XIV)

(У текстi Закону слова "Комiтет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Комiтет Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом України вiд 23 березня 2000 року N 1593-III)

(У текстi Закону слова "Генеральний прокурор України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Генеральний прокурор" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII)

     Цей Закон визначає головнi напрями загальнодержавної полiтики та органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Поняття органiзованої злочинностi

     1. Пiд органiзованою злочиннiстю в цьому Законi розумiється сукупнiсть кримiнальних правопорушень, що вчиняються у зв'язку з створенням та дiяльнiстю органiзованих злочинних угруповань.

(частина перша статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2. Види та ознаки цих кримiнальних правопорушень, а також кримiнально-правовi заходи щодо осiб, якi вчинили такi кримiнальнi правопорушення, встановлюються Кримiнальним кодексом України.

(частина перша статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 2. Мета боротьби з органiзованою злочиннiстю

     Метою боротьби з органiзованою злочиннiстю є:

     встановлення контролю над органiзованою злочиннiстю, її локалiзацiя, нейтралiзацiя та лiквiдацiя;

     усунення причин i умов iснування органiзованої злочинностi.

     Стаття 3. Завдання Закону

     Основними завданнями цього Закону є:

     створення загальних правових i органiзацiйних засад у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю, сприяння її попередженню та лiквiдацiї;

     визначення системи державних органiв, що ведуть боротьбу з органiзованою злочиннiстю, та їх взаємовiдносин;

     встановлення повноважень спецiальних державних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю та спецiальних заходiв, що здiйснюються ними;

     встановлення обов'язкiв iнших державних органiв у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю;

     правове забезпечення фiнансових, матерiально-технiчних та iнших умов, необхiдних для боротьби з органiзованою злочиннiстю;

     забезпечення гарантiй прав громадян i юридичних осiб пiд час здiйснення заходiв боротьби з органiзованою злочиннiстю.

     Стаття 4. Законодавство про боротьбу з органiзованою злочиннiстю

     1. Законодавство про боротьбу з органiзованою злочиннiстю базується на Конституцiї України i включає цей Закон, Кримiнальний i Кримiнальний процесуальний кодекси України, закони України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", "Про Нацiональну полiцiю", "Про Службу безпеки України", "Про прокуратуру", "Про Бюро економiчної безпеки України", iншi закони, мiжнародно-правовi угоди, учасником яких є Україна.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     2. Пiдзаконнi акти, що регулюють вiдносини в сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю, не можуть встановлювати повноваження державних органiв чи обов'язки фiзичних та юридичних осiб, якi не випливають з законiв України.

     Стаття 5. Система органiв, якi здiйснюють боротьбу з органiзованою злочиннiстю

     1. Систему державних органiв, якi здiйснюють боротьбу з органiзованою злочиннiстю, становлять:

     а) спецiально створенi для боротьби з органiзованою злочиннiстю державнi органи;

     б) державнi органи, якi беруть участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю в межах виконання покладених на них iнших основних функцiй.

     2. До державних органiв, спецiально створених для боротьби з органiзованою злочиннiстю, належать:

     а) Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю при Президентi України;

     б) пiдпункт "б" пункту 2 статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     в) пiдпункт "в" пункту 2 статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     В разi необхiдностi Верховною Радою України на постiйнiй або тимчасовiй основi можуть бути створенi й iншi спецiальнi органи для боротьби з органiзованою злочиннiстю.

     3. До державних органiв, якi беруть участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю, належать:

     а) органи Нацiональної полiцiї i Служби безпеки України;

(пiдпункт "а" пункту 3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     б) органи прокуратури України;

     в) органи доходiв i зборiв, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фiнансового контролю;

(пiдпункт "в" пункту 3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     г) пiдпункт "г" пункту 3 статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     д) органи i установи виконання покарань та слiдчi iзолятори;

(Пункт 3 статтi 5 доповнено пiдпунктом "д" згiдно iз Законом N 312-XIV вiд 11.12.98, пiдпункт "д" пункту 3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.04.2009р. N 1254-VI)

     е) розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України;

(Пункт 3 статтi 5 доповнено пiдпунктом "е" згiдно iз Законом N 3111-III вiд 07.03.2002)

     є) Служба зовнiшньої розвiдки України;

(пункт 3 статтi 5 доповнено пiдпунктом "є" згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV)

     ж) Нацiональне антикорупцiйне бюро України;

(частину третю статтi 5 доповнено пiдпунктом "ж" згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 630-VIII)

     з) Бюро економiчної безпеки України.

(пункт 3 статтi 5 доповнено пiдпунктом "з" згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Стаття 6. Основнi напрями боротьби з органiзованою злочиннiстю

     Основними напрямами боротьби з органiзованою злочиннiстю є:

     створення правової основи, органiзацiйних, матерiально-технiчних та iнших умов для ефективної боротьби з органiзованою злочиннiстю, органiзацiя мiжнародного спiвробiтництва у цiй сферi;

     виявлення та усунення або нейтралiзацiя негативних соцiальних процесiв i явищ, що породжують органiзовану злочиннiсть та сприяють їй;

     запобiгання нанесенню шкоди людинi, суспiльству, державi;

     запобiгання виникненню органiзованих злочинних угруповань;

     виявлення, розслiдування, припинення i запобiгання правопорушенням, вчинюваним учасниками органiзованих злочинних угруповань, притягнення винних до вiдповiдальностi;

     забезпечення вiдшкодування шкоди фiзичним та юридичним особам, державi;

     запобiгання встановленню корумпованих зв'язкiв з державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну дiяльнiсть;

     протидiя використанню учасниками органiзованих злочинних угруповань у своїх iнтересах об'єднань громадян i засобiв масової iнформацiї;

     запобiгання легалiзацiї коштiв, здобутих злочинним шляхом, використанню суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi для реалiзацiї злочинних намiрiв.

     Стаття 7. Мiжнародне спiвробiтництво

     Мiжнародне спiвробiтництво у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю грунтується на нормах мiжнародного права i чинного законодавства України, мiждержавних i мiжурядових договорах, двостороннiх вiдомчих угодах.

Роздiл II
СПЕЦIАЛЬНI ДЕРЖАВНI ОРГАНИ ПО БОРОТЬБI З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ, ЇХ КОМПЕТЕНЦIЯ

     Стаття 8. Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю при Президентi України

     1. Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю здiйснює координацiю дiяльностi всiх державних органiв, на якi цим Законом покладено обов'язки здiйснювати цю боротьбу. Положення про Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю затверджується Верховною Радою України.

     2. Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю створюється у складi Голови Служби безпеки України, Мiнiстра внутрiшнiх справ України, першого заступника Мiнiстра внутрiшнiх справ України - керiвника Головного управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Голови Правлiння Нацiонального банку України, Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, Голови Державного митного комiтету України, начальника Головного управлiння державної податкової служби України. До складу Координацiйного комiтету можуть входити керiвники iнших мiнiстерств та вiдомств, якi беруть участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

(абзац перший пункту 2 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     У засiданнях Координацiйного комiтету беруть участь Голова Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, Генеральний прокурор, начальник управлiння Генеральної прокуратури України по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

     3. До компетенцiї Координацiйного комiтету по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю належить:

     а) координацiя i сприяння дiяльностi органiв, якi беруть участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

     б) розробка стратегiї i рекомендацiй щодо тактики боротьби з органiзованою злочиннiстю;

     в) органiзацiя спiвробiтництва з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю з вiдповiдними органами iнших держав та мiжнародними установами;

     г) пiдготовка щорiчних i спецiальних доповiдей (iнформацiй) про стан органiзованої злочинностi в Українi, основнi напрями та результати боротьби з нею i внесення їх на розгляд Президента України та Верховної Ради України;

     д) вирiшення питань щодо розпорядження фондом сприяння боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

     4. Рiшення Координацiйного комiтету по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, прийнятi в межах його компетенцiї та вiдповiдно до законодавства України, є обов'язковими для виконання державними органами i посадовими особами, до яких вони зверненi.

     5. Для науково-дослiдного забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю при Координацiйному комiтетi створюється мiжвiдомчий центр з проблем боротьби з органiзованою злочиннiстю.

     Стаття 9. Виключена

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.02.94р. N 4001-XII, вiд 10.01.2002р. N 2921-III, з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 27.05.2009р. N 12-рп/2009, у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 10.06.2010р. N 16-рп/2010, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.12.2010р. N 2738-VI, вiд 12.05.2011р. N 3334-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII)

     Стаття 10. Виключена

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.02.94р. N 4001-XII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Стаття 11. Виключена

(стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

Роздiл III
ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦIАЛЬНИХ ПIДРОЗДIЛIВ ПО БОРОТЬБI З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ

     Стаття 12. Виключена

(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.01.2002р. N 2922-III, вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX, виключена згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

Роздiл IV
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ

     Стаття 13. Використання негласних спiвробiтникiв

     1. При здiйсненнi боротьби з органiзованою злочиннiстю, якщо iнших заходiв для розкриття органiзованої злочинностi та притягнення винних до вiдповiдальностi недостатньо, можуть залучатися штатнi та нештатнi негласнi спiвробiтники, якi вводяться пiд легендою прикриття в органiзованi злочиннi угруповання в порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України.

(пункт 1 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, у редакцiї Закону України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     2. Введення негласного спiвробiтника в органiзованi злочиннi угруповання здiйснюється за наявностi вiдомостей про органiзовану злочинну дiяльнiсть та на пiдставi письмового доручення.

     3. Для виконання доручення негласний спiвробiтник вправi пiд легендою прикриття вступати в трудовi, цивiльно-правовi та iншi вiдносини. Шкода або збитки, завданi дiями негласного спiвробiтника пiд час виконання доручення, вiдшкодовуються за рахунок державного бюджету. Негласний спiвробiтник не несе вiдповiдальностi за завданi ним шкоду або збитки, якщо його дiї були необхiдними для виконання доручення.

     4. Питання дiяльностi негласних спiвробiтникiв, соцiальнi та iншi гарантiї для них регулюються Положенням про негласного спiвробiтника спецiального пiдроздiлу по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 14. Використання учасникiв органiзованих злочинних угруповань у боротьбi з органiзованою злочиннiстю

     1. Для здiйснення заходiв боротьби з органiзованою злочиннiстю учасники органiзованих злочинних угруповань можуть залучатися до спiвробiтництва в порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     2. Учасник органiзованого злочинного угруповання може бути частково або повнiстю звiльнений вiд кримiнальної вiдповiдальностi та покарання у випадках, передбачених Кримiнальним кодексом України, якщо вiн у процесi оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування чи судового провадження сприяє викриттю органiзованих злочинних угруповань та вчинених ними кримiнальних правопорушень, притягненню винних до вiдповiдальностi, вiдшкодуванню шкоди фiзичним чи юридичним особам або державi.

(пункт 2 статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)
(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     Стаття 15. Використання спецiальних технiчних засобiв у боротьбi з органiзованою злочиннiстю

     1. У боротьбi з органiзованою злочиннiстю вiдповiдним пiдроздiлам надається право використовувати спецiальнi технiчнi засоби у випадках та порядку, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України.

(стаття 15 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

Роздiл V
ВЗАЄМОДIЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНIВ, ЯКI БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОРОТЬБI З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ

(назва роздiлу V у редакцiї Закону України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Стаття 16. Взаємодiя органiв прокуратури, Нацiональної полiцiї, Служби безпеки України у питаннях боротьби з органiзованою злочиннiстю

(назва статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     1. З метою забезпечення взаємодiї органiв прокуратури, Нацiональної полiцiї i Служби безпеки України у штатних розписах центральних апаратiв зазначених органiв передбачаються посади осiб, до функцiональних обов'язкiв яких входить здiйснення взаємодiї у питаннях боротьби з органiзованою злочиннiстю.

(пункт 1 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     2. В Автономнiй Республiцi Крим, областях i мiстах, у вiдповiдних органах прокуратури, Нацiональної полiцiї i Служби безпеки України функцiї щодо забезпечення взаємодiї покладаються на керiвникiв територiальних органiв прокуратури, Нацiональної полiцiї та Служби безпеки України.

(пункт 2 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     3. Обмiн оперативною iнформацiєю мiж пiдроздiлами Служби безпеки України та пiдроздiлами органiв Нацiональної полiцiї щодо спiльних заходiв здiйснюється за письмовим розпорядженням керiвникiв вiдповiдних пiдроздiлiв.

(пункт 3 статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     4. Умови i порядок обмiну iнформацiєю мiж пiдроздiлами Служби безпеки України та пiдроздiлами органiв Нацiональної полiцiї регулюються спiльними нормативними актами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i Служби безпеки України.

(пункт 4 статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     5. Передача оперативної iнформацiї спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю територiальним органам Нацiональної полiцiї i Служби безпеки України допускається тiльки за згодою i за письмовим розпорядженням керiвника вiдповiдного спецiального пiдроздiлу.

(пункт 5 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     6. Територiальнi органи Нацiональної полiцiї i Служби безпеки України (у межах вiдомств) зобов'язанi передавати вiдповiдним спецiальним пiдроздiлам оперативну iнформацiю, документи та iншi матерiали, пов'язанi з органiзованою злочиннiстю, а також кримiнальнi провадження через вiдповiдного прокурора на письмову вимогу спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

(абзац перший пункту 6 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Керiвники територiальних органiв Нацiональної полiцiї, Служби безпеки України забезпечують взаємодiю iз спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю i сприяють виконанню поставлених перед спецiальними пiдроздiлами завдань.

(абзац другий пункту 6 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Стаття 17. Виключена

(стаття 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Стаття 18. Обов'язки державних органiв, що мають контрольнi повноваження

     1. Нацiональний банк України, Антимонопольний комiтет, Фонд державного майна, Державна податкова служба, Державна контрольно-ревiзiйна служба, митнi органи України, а також iншi державнi органи, що мають право контролю за дотриманням органiзацiями i громадянами законодавства України, з метою боротьби з органiзованою злочиннiстю зобов'язанi:

     а) пiд час здiйснення у межах своєї компетенцiї контрольних функцiй з'ясовувати неправомiрнi дiї органiзацiй i громадян, що можуть свiдчити про злочинну дiяльнiсть або створювати умови для такої дiяльностi;

     б) передавати вiдповiдним спецiальним органам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю одержуванi при здiйсненнi контрольних функцiй i аналiзi iнформацiї, що надходить, вiдомостi, що можуть свiдчити про органiзовану злочинну дiяльнiсть та використовуватися для виявлення, припинення i попередження такої дiяльностi;

     в) за дорученням спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю проводити у межах своєї компетенцiї ревiзiї, перевiрки та iншi дiї щодо контролю за дотриманням законодавства України органiзацiями i громадянами;

     г) розробляти пропозицiї щодо вдосконалення законодавства, спрямованi на усунення умов, що сприяють злочиннiй дiяльностi;

     д) здiйснювати iншi заходи, передбаченi цим Законом та iншими актами законодавства.

     2. Контролюючi органи та митнi органи зобов'язанi:

(абзац перший пункту 2 статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори та негайно повiдомляти про це органи Бюро економiчної безпеки України та вiдповiднi спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

(пiдпункт "а" пункту 2 статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     б) за дорученням спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю проводити перевiрку своєчасностi надання i достовiрностi документiв, пов'язаних з обчисленням сум платежiв до бюджету, одержувати документи про платежi, що пiдлягають оплатi, та тi, що фактично надiйшли в бюджет, здiйснювати з цiєю метою входження в iнформацiйну систему, зв'язану з пiдприємництвом;

     в) негайно повiдомляти про всi випадки перереєстрацiї пiдприємства у зв'язку iз змiною власника спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

     г) надавати необхiдну допомогу при проведеннi оперативно-розшукових заходiв у зонi митного контролю, не порушуючи права та iнтереси юридичних i фiзичних осiб;

(пiдпункт "г" пункту 2 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     ґ) за дорученням спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, а також Бюро економiчної безпеки України проводити перевiрку законностi дiй органiзацiй i громадян, пов'язаних з перемiщенням предметiв i речовин через митний кордон, та здiйснювати спiльно з Нацiональним банком України комплексний контроль за їх валютними операцiями;

(пiдпункт "ґ" пункту 2 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     д) за дорученням спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю забезпечувати контрольованi поставки наркотичних i психотропних засобiв, а також зброї та iнших предметiв, що використовуються органiзованими злочинними групами й угрупованнями з метою контрабанди.

(пункт 2 статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     3. Пункт 3 статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     4. Нацiональний банк України з метою реалiзацiї державної полiтики в сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю зобов'язаний:

     а) забезпечувати виявлення порушень законодавства з боку комерцiйних банкiв та iнших пiдконтрольних Нацiональному банку України пiдприємств, установ, органiзацiй, якi створюють умови для органiзованої злочинної дiяльностi, i притягнення винних до вiдповiдальностi;

     б) встановлювати обсяги i форми звiтностi, яка подається Нацiональному банку України, необхiднi для виявлення органiзованої злочинної дiяльностi та умов, що їй сприяють;

     в) пiдпункт "в" пункту 4 статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5398-VI)

     г) попередньо iнформувати спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю про великомасштабнi операцiї фiзичних осiб (у розмiрi понад сто мiнiмальних заробiтних плат) чи юридичних осiб (у розмiрi понад п'ять тисяч мiнiмальних заробiтних плат), здiйсненi одноразово або протягом 30 дiб;

     д) за рiшенням слiдчого суддi, суду припиняти фiнансування та операцiї з рахункiв клiєнтiв.

(пiдпункт "д" пункту 4 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2012р. N 5398-VI, вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     5. Державна прикордонна служба України сприяє пiдроздiлам Служби безпеки України i пiдроздiлам органiв Нацiональної полiцiї у виявленнi, припиненнi та попередженнi органiзованої злочинної дiяльностi, затриманнi та притягненнi до вiдповiдальностi її учасникiв. З цiєю метою Державна прикордонна служба України за дорученням пiдроздiлiв Служби безпеки України та пiдроздiлiв органiв Нацiональної полiцiї та за наявностi пiдстав, передбачених законами України, зобов'язана:

(абзац перший пункту 5 статтi 18 у редакцiї Законiв України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     а) проводити перевiрку i тимчасове вилучення документiв у конкретних осiб, якi прямують через державний кордон України;

     б) не пропускати окремих осiб через державний кордон, здiйснювати їх затримання в порядку, встановленому законом;

(пiдпункт "б" пункту 5 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     в) оглядати конкретнi транспортнi засоби i майно, що прямують через державний кордон України, i вилучати виявленi при цьому предмети та речовини, забороненi до вивезення i ввезення в Україну, та предмети контрабанди;

     г) здiйснювати дiї щодо контролю i затримання українських та iноземних невiйськових суден.

Роздiл VI
IНФОРМАЦIЙНЕ, ФIНАНСОВЕ, МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ТА НАУКОВО-ДОСЛIДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ

     Стаття 19. Iнформацiйне забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю

     1. Для вирiшення завдань боротьби з органiзованою злочиннiстю пiдроздiли Служби безпеки України та пiдроздiли органiв Нацiональної полiцiї мають право збирати, накопичувати i зберiгати iнформацiю про подiї i факти, що свiдчать про органiзовану злочинну дiяльнiсть, її причини та умови, про осiб, якi беруть участь в органiзованiй злочиннiй дiяльностi.

(абзац перший пункту 1 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     З цiєю метою в Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України i Службi безпеки України створюються централiзованi банки даних.

(абзац другий пункту 1 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Порядок використання таких даних регулюється нормативними актами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Служби безпеки України, якi вживають заходiв щодо їх захисту. Пiдроздiли Служби безпеки України та пiдроздiли органiв Нацiональної полiцiї взаємодiють на безоплатнiй основi з iнформацiйно-довiдковими службами Мiнiстерства статистики України, Генеральної прокуратури України, Мiнiстерства юстицiї України, Верховного Суду України, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, Бюро економiчної безпеки України, банкiвських, фiнансових та iнших органiв i установ, а також одержують вiд них всю iнформацiю про реальнi прояви органiзованої злочинної дiяльностi. Порядок збирання, накопичення, опрацювання i надання такої iнформацiї регламентується положеннями про цi органи та установи, вiдповiдними законодавчими актами.

(абзац третiй пункту 1 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Вiдповiднi банки даних створюються у пiдроздiлах Служби безпеки України та пiдроздiлах органiв Нацiональної полiцiї.

(абзац четвертий пункту 1 статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     Стаття 20. Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення

     1. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю є прiоритетним i здiйснюється за рахунок державного бюджету. Розмiри необхiдних для цього коштiв, у тому числi валютних, щорiчно встановлюються Верховною Радою України при затвердженнi бюджету вiдповiдно до державних цiльових програм боротьби iз злочиннiстю.

(частина перша статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3421-IV)

     2. Пункт 2 статтi 20 виключено

(пункт 2 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     3. Матерiально-технiчне забезпечення пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочинною дiяльнiстю здiйснюється централiзовано за заявками правоохоронних органiв, мiнiстерств i вiдомств.

(пункт 3 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 193-VIII, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)
(Частина четверта статтi 20 втратила чиннiсть на пiдставi Закону N 783-XIV вiд 30.06.99 - редакцiя набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом про Державний бюджет України на 2000 рiк)
(Частина п'ята статтi 20 втратила чиннiсть на пiдставi Закону N 783-XIV вiд 30.06.99 - редакцiя набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом про Державний бюджет України на 2000 рiк)

     Стаття 21. Науково-дослiдне забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю

     Для науково-дослiдного забезпечення боротьби з органiзованою злочиннiстю створюється Мiжвiдомчий центр з проблем боротьби з органiзованою злочиннiстю.

Роздiл VII
ГАРАНТIЇ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСIБ ПIД ЧАС ЗДIЙСНЕННЯ ЗАХОДIВ БОРОТЬБИ З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ

     Стаття 22. Гарантiї прав i законних iнтересiв громадян та юридичних осiб пiд час здiйснення заходiв боротьби з органiзованою злочиннiстю

     1. Вiдносини, що виникають у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю мiж державними органами i фiзичними та юридичними особами, будуються на принципах законностi, справедливостi та максимального забезпечення прав i законних iнтересiв фiзичних та юридичних осiб.

     2. Забороняється використання спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, їх спiвробiтникiв, матерiально-технiчних засобiв для виконання завдань, не вiднесених законами України до компетенцiї цих спецiальних пiдроздiлiв.

     3. Одержана спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю та їх спiвробiтниками iнформацiя, не пов'язана з вчиненням кримiнальних правопорушень чи iнших правопорушень з боку фiзичних та юридичних осiб, не може використовуватися на шкоду правам та законним iнтересам цих осiб.

(абзац перший пункту 3 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Документи та iншi джерела, що мiстять таку iнформацiю, пiдлягають знищенню не пiзнiше шести мiсяцiв з дня їх одержання вiдповiдним спецiальним органом по боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

     4. Фiзичнi та юридичнi особи мають право в порядку, встановленому законодавством України, оскаржити до суду дiї спiвробiтникiв спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю та iнших органiв, зазначених у статтi 5 цього Закону, якi вони вважають неправомiрними.

(пункт 4 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV)

     5. Для розгляду судових справ з питань, пов'язаних з боротьбою з органiзованою злочиннiстю, у судах визначаються суддi, яким забезпечуються додатковi гарантiї захисту та особистої безпеки.

Роздiл VIII
КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНIВ У СФЕРI БОРОТЬБИ З ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ

     Стаття 23. Контроль Верховної Ради України

     1. Контроль за виконанням законiв у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю i витрачанням коштiв, якi видiляються на цi цiлi, здiйснюється Верховною Радою України безпосередньо, а також Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

     2. Верховна Рада України не рiдше одного разу на рiк заслуховує звiт Голови Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, доповiдi Координацiйного комiтету по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, Голови Служби безпеки України, Голови Нацiональної полiцiї про стан боротьби з органiзованою злочиннiстю, а також доповiдь Генерального прокурора про стан прокурорського нагляду у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю.

(абзац перший пункту 2 статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Доповiдi Координацiйного комiтету по боротьбi з органiзованою злочиннiстю та зазначених вище посадових осiб заслуховуються разом iз спiвдоповiддю Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

     Верховна Рада України в мiру необхiдностi може заслуховувати звiти та доповiдi посадових осiб iнших державних органiв з окремих питань, пов'язаних iз здiйсненням боротьби з органiзованою злочиннiстю.

     Стаття 24. Повноваження Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю

     1. Комiтет Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю здiйснює:

     а) контроль за виконанням законодавства про боротьбу з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, перевiрку дiяльностi спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України i пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї;

(пiдпункт "а" пункту 1 статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     б) пiдготовку законопроектiв, спрямованих на боротьбу з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю;

     в) вивчення практики застосування законiв органами, якi ведуть боротьбу з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, з метою вдосконалення законодавства та дiяльностi з питань боротьби з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, пiдготовку пропозицiй щодо тлумачення норм законiв;

     г) дає згоду на створення i лiквiдацiю спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, органiв Державної податкової адмiнiстрацiї України, Служби безпеки України, Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України, органiв прокуратури України та iнших органiв i пiдроздiлiв, створених для боротьби з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю, а також призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв спецiальних пiдроздiлiв та органiв прокуратури з нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю.

(пiдпункт "г" пункту 1 статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI)

     2. Органи прокуратури, Нацiональної полiцiї та Служби безпеки України, включаючи їх спецiальнi пiдроздiли, зобов'язанi надавати Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю iнформацiю про свою дiяльнiсть, за винятком iнформацiї, що може призвести до розголошення даних про осiб, якi негласно спiвробiтничають iз спецiальним пiдроздiлом по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, i особу - учасника органiзованого злочинного угруповання, який спiвробiтничає iз спецiальними пiдроздiлами, а також про осiб щодо яких заведено оперативно-розшуковi справи.

(пункт 2 статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Стаття 25. Права Комiтету Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю

     1. Комiтет Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю має право:

     а) перевiряти виконання законiв про боротьбу з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, а також доручати проведення перевiрок iншим органам та посадовим особам;

     б) вносити подання щодо виявлених правопорушень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб згiдно з законодавством України;

     в) пункт "в" пункту 1 статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     г) пункт "г" пункту 1 статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     д) перевiряти законнiсть та обгрунтованiсть використання у боротьбi з органiзованою злочиннiстю учасникiв злочинних угруповань, спецiальних технiчних засобiв, застосування iнших негласних заходiв. З цього питання Комiтет один раз на 6 мiсяцiв заслуховує Генерального прокурора, Голову Нацiональної полiцiї, Голову Служби безпеки України.

(пiдпункт "д" пункту 1 статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     2. Iншi питання компетенцiї Комiтету регулюються Положенням про Комiтет Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, яке затверджується Верховною Радою України.

     Стаття 26. Прокурорський нагляд

     1. Нагляд за виконанням законiв у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю здiйснюється Генеральним прокурором i пiдпорядкованими йому прокурорами.

     2. Для здiйснення нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, здiйсненням досудового розслiдування вiдповiдних кримiнальних правопорушень, а також пiдтриманням державного обвинувачення в судi по цих кримiнальних провадженнях у Генеральнiй прокуратурi України створюється управлiння, а в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi - його вiддiли.

(пункт 2 статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3. Начальник управлiння по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Генеральної прокуратури України, начальники вiддiлiв цього управлiння, начальники вiдповiдних вiддiлiв органiв прокуратури в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi призначаються на посади i звiльняються з посад наказом Генерального прокурора за поданням, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

(пункт 3 статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI)

     4. Управлiння по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю є юридичною особою, має самостiйнi кошториси та рахунки в банках, печатки з зображенням Державного герба України i прирiвнюється за своїм статусом до вiдповiдних органiв прокуратури, передбачених у статтi 13 Закону України "Про прокуратуру".

     5. Прокурори, якi очолюють управлiння та вiддiли по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, здiйснюють повноваження, передбаченi Законом України "Про прокуратуру", а також цим Законом.

(пункт 5 статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)
 
Президент України
Л.КРАВЧУК

м. Київ
30 червня 1993 року
N 3341-XII

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.