ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про платiжнi системи та переказ грошей в Українi"

     З метою приведення деяких законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про платiжнi системи та переказ грошей в Українi" Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про пiдприємства в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272, N 36, ст. 474; Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 85; 1998 р., N 14, ст. 61):

     в абзацi другому пункту 1 статтi 1 та в пунктi 3 статтi 24 слова "розрахунковi (поточнi) та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки";

     у пунктi 3 статтi 3 слова "розрахунковий та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     2. У частинi першiй статтi 8 Закону України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682) слова "розрахунковий та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     3. У частинi другiй статтi 1 Закону України "Про товарну бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139) слова "розрахунковий, валютний та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     4. У пунктi 2 статтi 1 Закону України "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272) слова "розрахунковий та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     5. У пунктi 1 статтi 13 Закону України "Про споживчу кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414) слова "розрахунковi та iншi рахунки, включаючи валютнi" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     6. У частинi п'ятiй статтi 4 Закону України "Про адвокатуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62) слова "розрахунковий та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     7. У частинi першiй статтi 7 Закону України "Про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) слова "розрахунковi та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     8. У Законi України "Про селянське (фермерське) господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 32, ст. 341; 2000 р., N 1, ст. 1):

     у частинi другiй статтi 9 слова "розрахунковий та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки";

     у статтi 25:

     у частинi першiй слова "розрахунковий та iншi рахунки, включаючи валютний" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки";

     у частинi другiй слова "розрахункового рахунку" замiнити словами "поточних та вкладних (депозитних) рахункiв".

     9. У пунктi 8 статтi 9 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) слова "розрахунковi та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     10. У частинi шостiй статтi 24 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383) слова "розрахунковий та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     11. У частинi п'ятiй статтi 6 Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472) слова "розрахунковий та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     12. У частинi четвертiй статтi 28 Закону України "Про охорону прав на промисловi зразки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахунковi рахунки" замiнити словами "поточнi рахунки".

     13. У частинi четвертiй статтi 23 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахунковi рахунки" замiнити словами "поточнi рахунки".

     14. У частинi другiй статтi 32 Закону України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18) слова "розрахункового рахунку" замiнити словами "поточного рахунку".

     15. В абзацi першому пункту 2 частини першої статтi 11 Закону України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2001 р., N 10, ст. 44) слова "розрахунковi, валютнi та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     16. В абзацi другому частини вiсiмнадцятої статтi 31 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 жовтня 2001 року N 2745-III слова "розрахунковому рахунку" замiнити словами "поточному рахунку".

     17. В абзацi другому частини третьої статтi 16 Закону України "Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160) слова "розрахунковий рахунок" замiнити словами "поточний рахунок".

     18. У частинi третiй статтi 10 Закону України "Про залiзничний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) слова "доходно-розподiльного рахунку Укрзалiзницi" замiнити словами "поточного рахунку Укрзалiзницi iз спецiальним режимом використання".

     19. У частинi п'ятiй статтi 12 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292) слова "розрахунковий рахунок" замiнити словами "поточний рахунок".

     20. У Законi України "Про вiдповiдальнiсть за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 5, ст. 28):

     преамбулу доповнити словами "а також на вiдносини, що стосуються вiдповiдальностi суб'єктiв переказу грошей через платiжнi системи";

     статтю 2 виключити;

     у статтi 3 слова та цифри "статтями 1 та 2" замiнити словом та цифрою "статтею 1".

     21. У частинi першiй статтi 12 Закону України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119) слова "розрахункових та iнших рахунках" замiнити словами "поточних та вкладних (депозитних) рахунках".

     22. У пiдпунктi 7.3.5 пункту 7.3 статтi 7 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156) слова "розрахунковий рахунок" замiнити словами "поточний рахунок".

     23. У пiдпунктi 11.3.5 пункту 11.3 статтi 11 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35) слова "розрахунковий рахунок" замiнити словами "поточний рахунок".

     24. У частинi другiй статтi 6 Закону України "Про сiльськогосподарську кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261) слова "розрахунковий та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     25. У частинi четвертiй статтi 1 Закону України "Про систему Суспiльного телебачення i радiомовлення України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 45, ст. 284) слова "розрахунковий та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     26. У текстi Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319, ст. 321) слова "розподiльчi рахунки" та "розподiльчий рахунок" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання" та "поточний рахунок iз спецiальним режимом використання" у вiдповiдних вiдмiнках.

     27. У частинi четвертiй статтi 23 Закону України "Про охорону прав на топографiї iнтегральних мiкросхем" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст. 28; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахунковi рахунки" замiнити словами "поточнi рахунки".

     28. У частинi восьмiй статтi 1 Закону України "Про торгово-промисловi палати в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52) слова "свiй розрахунковий рахунок та iншi рахунки" замiнити словами "свої поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     29. У частинi третiй статтi 3 Закону України "Про державну виконавчу службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 243) слова "розрахунковi та iншi рахунки" замiнити словами "поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки".

     30. У частинi четвертiй статтi 26 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 267; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахунковi рахунки" замiнити словами "поточнi рахунки".

     31. У частинi третiй статтi 7 Закону України "Про концесiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372) слова "розрахунковий рахунок" замiнити словами "поточний рахунок".

     32. У частинi першiй статтi 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) слова "розрахунковi (поточнi) рахунки" замiнити словами "поточнi рахунки", а слова "iншi рахунки, включаючи валютнi, позиковi, депозитнi та iншi" замiнити словами "вкладнi (депозитнi) рахунки".

     33. У частинi четвертiй статтi 36 Закону України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахунковi рахунки" замiнити словами "поточнi рахунки".

     34. У частинi третiй статтi 45 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333) слова "розрахунковий рахунок" замiнити словами "поточний рахунок".

     35. У пунктi 5 частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71) слова "з розрахунковими та iншими рахунками" замiнити словами "за поточними рахунками".

     II. Визнати такою, що втратила чиннiсть, Постанову Верховної Ради України вiд 25 червня 1993 року "Про норматив обiгу платiжних документiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 334; 1994 р., N 12, ст. 63; 1997 р., N 11, ст. 95).

     III. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
10 сiчня 2002 року
N 2921-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.