ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 1 червня 2000 року N 1771-III
(Законом України вiд 01.06.2000 р. N 1771-III
цей Закон викладено в новiй редакцiї),
вiд 21 грудня 2000 року N 2188-III,
вiд 10 сiчня 2002 року N 2921-III,
вiд 4 липня 2002 року N 34-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 850-IV,
вiд 14 квiтня 2009 року N 1256-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 2 червня 2020 року N 644-IX,
вiд 16 червня 2020 року N 703-IX,
вiд 21 липня 2020 року N 816-IX

(У текстi Закону: слова "Установа" та "заклад експертизи" в усiх вiдмiнках замiнено словом "НОIВ"; слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 червня 2020 року N 703-IX)

(У текстi Закону: слово "власник" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словом "володiлець" у вiдповiдному вiдмiнку i числi; слова "свiй офiцiйний бюлетень" та "офiцiйний бюлетень" у всiх вiдмiнках замiнено словом "Бюлетень" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 21 липня 2020 року N 816-IX)

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни та скорочення вживаються в такому значеннi:

(абзац перший статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Нацiональний орган iнтелектуальної власностi (далi - НОIВ) - державна органiзацiя, що входить до державної системи правової охорони iнтелектуальної власностi, визначена на нацiональному рiвнi Кабiнетом Мiнiстрiв України як така, що здiйснює повноваження у сферi iнтелектуальної власностi, визначенi цим Законом, iншими законами у сферi iнтелектуальної власностi, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, та статутом, i має право представляти Україну в мiжнародних та регiональних органiзацiях;

(абзац другий статтi 1 в редакцiї Закону України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     Апеляцiйна палата - колегiальний орган НОIВ для розгляду заперечень проти рiшень НОIВ щодо набуття прав на об'єкти iнтелектуальної власностi, заяв про визнання прав на об'єкти iнтелектуальної власностi недiйсними повнiстю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре вiдомою в Українi та розгляду iнших питань, що належать до його компетенцiї вiдповiдно до цього Закону, iнших законiв та нормативно-правових актiв України;

(абзац третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     винахiд (корисна модель) - результат iнтелектуальної, творчої дiяльностi людини в будь-якiй сферi технологiї;

(абзац четвертий статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     абзац п'ятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     секретний винахiд (секретна корисна модель) - винахiд (корисна модель), що мiстить iнформацiю, вiднесену до державної таємницi, права на який засвiдчуються патентом на секретний винахiд (секретну корисну модель);

(абзац шостий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     службовий винахiд (корисна модель) - винахiд (корисна модель), створений працiвником:

     у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене iнше;

     з використанням досвiду, виробничих знань, секретiв виробництва i обладнання роботодавця;

     службовi обов'язки - зафiксованi в трудових договорах (контрактах), посадових iнструкцiях функцiональнi обов'язки працiвника, що передбачають виконання робiт, якi можуть привести до створення винаходу (корисної моделi);

     доручення роботодавця - видане працiвниковi у письмовiй формi завдання, яке має безпосереднє вiдношення до специфiки дiяльностi пiдприємства або дiяльностi роботодавця i може привести до створення винаходу (корисної моделi);

     роботодавець - особа, яка найняла працiвника за трудовим договором (контрактом);

     винахiдник - людина, iнтелектуальною, творчою дiяльнiстю якої створено винахiд (корисну модель);

(абзац тринадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     патент (патент на винахiд, патент на секретний винахiд, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвiдчує прiоритет, авторство i права на винахiд (корисну модель);

(абзац чотирнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     абзац п'ятнадцятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     абзац шiстнадцятий статтi 1 виключено

(абзац шiстнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     абзац сiмнадцятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     абзац вiсiмнадцятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     абзац дев'ятнадцятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     квалiфiкацiйна експертиза (експертиза по сутi) - експертиза, що встановлює вiдповiднiсть винаходу умовам патентоздатностi (новизнi, винахiдницькому рiвню, промисловiй придатностi);

     абзац двадцять перший статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     абзац двадцять другий статтi 1 виключено

(абзац двадцять другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, у ходi якої встановлюється належнiсть зазначеного у заявцi об'єкта до перелiку об'єктiв, якi можуть бути визнанi винаходами (корисними моделями), i вiдповiднiсть заявки та її оформлення встановленим вимогам;

     лiцензiя - дозвiл володiльця патенту (лiцензiара), що видається iншiй особi (лiцензiату), на використання винаходу (корисної моделi) на певних умовах;

(абзац двадцять четвертий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     особа - фiзична або юридична особа;

     заявка - сукупнiсть документiв, необхiдних для державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi);

(абзац двадцять шостий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, абзац двадцять шостий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в iншому встановленому законом порядку;

(абзац двадцять сьомий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     прiоритет заявки (прiоритет) - першiсть у поданнi заявки;

     дата прiоритету - дата подання заявки до НОIВ або до вiдповiдного органу держави - учасницi Паризької конвенцiї про охорону промислової власностi чи Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi, за якою заявлено прiоритет;

(абзац двадцять дев'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     мiжнародна заявка - заявка, подана згiдно з Договором про патентну кооперацiю;

     Реєстр - Державний реєстр України винаходiв, Державний реєстр України секретних винаходiв, Державний реєстр України корисних моделей, Державний реєстр України секретних корисних моделей, що ведуться в електроннiй формi;

(абзац тридцять перший статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     абзац тридцять другий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять другим згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, абзац тридцять другий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     державна система правової охорони iнтелектуальної власностi - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, НОIВ i сукупнiсть наукових, освiтнiх, iнформацiйних та iнших вiдповiдної спецiалiзацiї державних пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять третiм згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, абзац тридцять третiй статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     Атестацiйна комiсiя - колегiальний орган НОIВ, основною метою дiяльностi якого є проведення атестацiї осiб, якi висловили намiр набути право на зайняття дiяльнiстю представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного);

(статтю 1 доповнено новим абзацом тридцять четвертим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     Апеляцiйна комiсiя - колегiальний орган НОIВ, основною метою дiяльностi якого є розгляд скарг кандидатiв у представники у справах iнтелектуальної власностi (патентнi повiренi) на рiшення атестацiйної комiсiї та розгляд скарг на дiї представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених);

(статтю 1 доповнено новим абзацом тридцять п'ятим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     бiологiчний матерiал - матерiал, що мiстить генетичну iнформацiю та може самовiдтворюватися чи бути вiдтвореним у бiологiчнiй системi;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Бюлетень - офiцiйний електронний бюлетень НОIВ;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     ВОIВ - Всесвiтня органiзацiя iнтелектуальної власностi;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     державна реєстрацiя винаходу (корисної моделi) - державна реєстрацiя права iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель);

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     права на винахiд (корисну модель) - права iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель).

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 2. Законодавство України про охорону прав на винаходи (кориснi моделi)

     Законодавство України про охорону прав на винаходи (кориснi моделi) базується на Конституцiї України i складається iз цього Закону, Цивiльного кодексу України, Закону України "Про державну таємницю" та iнших нормативно-правових актiв.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, належить:

     забезпечення нормативно-правового регулювання у сферi охорони прав на винаходи i кориснi моделi;

     визначення прiоритетних напрямiв розвитку сфери охорони прав на винаходи i кориснi моделi;

     взаємодiя та координацiя iз центральними органами виконавчої влади, iншими органами державної влади у процесi формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi, а також з метою посилення захисту прав iнтелектуальної власностi;

     розроблення пропозицiй щодо вдосконалення законодавства у сферi правової охорони iнтелектуальної власностi;

     здiйснення мiжнародного спiвробiтництва у сферi правової охорони iнтелектуальної власностi i представлення iнтересiв України з питань охорони прав на винаходи i кориснi моделi в мiжнародних органiзацiях;

     укладення вiдповiдно до законодавства мiжнародних договорiв про спiвробiтництво у сферi правової охорони iнтелектуальної власностi;

     забезпечення виконання мiжнародних програм та реалiзацiї проектiв у сферi правової охорони iнтелектуальної власностi вiдповiдно до мiжнародних договорiв;

     забезпечення виконання зобов'язань, що випливають iз членства України в мiжнародних органiзацiях у сферi правової охорони iнтелектуальної власностi;

     взаємодiя в установленому порядку з вiдповiдними органами iноземних держав i мiжнародних органiзацiй;

     затвердження положень про представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених), про Атестацiйну комiсiю та порядок атестацiї представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених), про Апеляцiйну комiсiю, про Державний реєстр представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених);

     здiйснення координацiї дiяльностi НОIВ у сферi iнтелектуальної власностi;

     здiйснення контролю за дотриманням НОIВ законодавства у сферi iнтелектуальної власностi, використанням надходжень вiд справляння зборiв за дiї, пов'язанi з охороною прав на об'єкти iнтелектуальної власностi.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, виконує iншi повноваження згiдно iз законом.

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX, у редакцiї Закону України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     Стаття 31. Повноваження Нацiонального органу iнтелектуальної власностi у сферi охорони прав на винаходи i кориснi моделi

     1. Функцiї НОIВ виконує юридична особа публiчного права (державна органiзацiя), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, та визначена Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. До владних повноважень, делегованих НОIВ, належить:

     приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рiшень щодо них;

     здiйснення державної реєстрацiї винаходiв i корисних моделей, видача патентiв на винаходи i кориснi моделi;

     визнання недiйсними прав на винаходи i кориснi моделi у порядку, передбаченому законом;

     опублiкування офiцiйних вiдомостей про винаходи i кориснi моделi у Бюлетенi, ведення Реєстру, внесення до нього вiдомостей, надання витягiв та виписок в електроннiй та (або) паперовiй формi;

     здiйснення мiжнародного спiвробiтництва у сферi правової охорони iнтелектуальної власностi i представлення iнтересiв України з питань охорони прав на винаходи i кориснi моделi у Всесвiтнiй органiзацiї iнтелектуальної власностi та iнших мiжнародних органiзацiях вiдповiдно до законодавства;

     здiйснення пiдготовки, атестацiї та реєстрацiї представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених);

     ведення Державного реєстру представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених);

     iнформування та надання роз'яснень щодо реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони прав на винаходи i кориснi моделi.

     3. НОIВ також здiйснює:

     функцiї "вiдомства, що отримує", "Мiжнародного пошукового органу" та "Органу мiжнародної попередньої експертизи" вiдповiдно до Договору про патентну кооперацiю;

     iнформацiйну та видавничу дiяльнiсть у сферi правової охорони iнтелектуальної власностi;

     узагальнення нацiональної та мiжнародної практики застосування законодавства у сферi охорони прав на винаходи i кориснi моделi, розроблення пропозицiй щодо удосконалення законодавства у зазначенiй сферi та подання таких пропозицiй до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi;

     затвердження методичних рекомендацiй щодо проведення експертизи заявок та державної реєстрацiї винаходiв i корисних моделей;

     органiзацiю виконання робiт з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв державної системи правової охорони iнтелектуальної власностi;

     iншi функцiї та повноваження, передбаченi цим Законом, iншими законами та нормативно-правовими актами України, статутом.

     НОIВ має право отримувати безоплатно вiд мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування необхiднi для виконання покладених на нього повноважень i функцiй iнформацiю, документи та матерiали.

     4. НОIВ дiє на пiдставi цього Закону, iнших законiв, актiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     5. З метою забезпечення виконання НОIВ делегованих владних повноважень керiвник НОIВ уповноважений на пiдписання документiв правовстановлюючого характеру.

     6. Для пiдготовки рекомендацiй з питань, що належать до компетенцiї НОIВ, орган проводить науковi дослiдження, залучає експертiв та консультантiв.

     7. НОIВ очолює керiвник, який призначається на посаду та звiльняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     Керiвником НОIВ може бути громадянин України, який проживає в Українi останнi п'ять рокiв, вiльно володiє державною мовою, володiє однiєю з офiцiйних мов Всесвiтньої органiзацiї iнтелектуальної власностi (ВОIВ), має повну вищу юридичну освiту та/або освiту у сферi iнтелектуальної власностi, стаж роботи у сферi iнтелектуальної власностi не менш як 10 рокiв та досвiд роботи на керiвних посадах не менш як п'ять рокiв.

     Керiвником НОIВ не може бути особа, яка вiдповiдно до рiшення суду позбавлена права здiйснювати дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави, або займати вiдповiднi посади, а також пiддавалася адмiнiстративному стягненню за корупцiйне чи пов'язане з корупцiєю правопорушення протягом трьох рокiв iз дня набрання вiдповiдним рiшенням суду законної сили.

     Керiвник НОIВ призначається на посаду за результатами вiдкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, вiдповiдно до встановленого порядку проведення конкурсного вiдбору керiвникiв суб'єктiв господарювання державного сектору економiки.

     Керiвник НОIВ має одного першого заступника та двох заступникiв, якi призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, за поданням керiвника НОIВ.

     8. Наглядова рада є наглядовим органом НОIВ та формується у складi:

     двох представникiв Верховної Ради України;

     двох представникiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi;

     одного представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах науки i освiти;

     одного представника громадських органiзацiй представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених);

     одного представника Нацiональної академiї наук України.

     До складу наглядової ради можуть входити два представники мiжнародних та/або регiональних органiзацiй у сферi iнтелектуальної власностi з правом дорадчого голосу.

     Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

     Голова наглядової ради та його заступники обираються членами наглядової ради з їх числа. Головою наглядової ради не може бути представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     До повноважень наглядової ради належить здiйснення нагляду за фiнансово-господарською дiяльнiстю НОIВ, виконанням кошторису, використанням коштiв, що формуються з надходжень вiд справляння зборiв за дiї, пов'язанi з охороною прав на об'єкти iнтелектуальної власностi.

     Наглядова рада має право:

     запитувати у НОIВ будь-яку iнформацiю, крiм iнформацiї з обмеженим доступом, та отримувати таку iнформацiю;

     заслуховувати звiти керiвника НОIВ про стан виконання НОIВ його повноважень, про здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, виконання кошторису, використання коштiв, що формуються з надходжень вiд справляння зборiв за дiї, пов'язанi з охороною прав на об'єкти iнтелектуальної власностi, а також план дiяльностi НОIВ;

     подавати НОIВ рекомендацiї, обов'язковi для розгляду;

     повiдомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, про виявленi порушення.

     Строк повноважень членiв наглядової ради, крiм голови, становить два роки i може бути подовжений не бiльш як на один строк. У разi закiнчення строку повноважень члена наглядової ради вiдповiдний орган чи органiзацiя, що його делегували, у мiсячний строк делегує до складу наглядової ради нового представника або приймає рiшення про подовження строку повноважень члена наглядової ради.

     Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припиненi за поданням органу, що його делегував. Повноваження члена наглядової ради також припиняються за iнiцiативою наглядової ради у разi:

     подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

     неможливостi виконання покладених на нього обов'язкiв, у тому числi за станом здоров'я;

     припинення вiдносин з органом, що його делегував;

     набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

     смертi або на пiдставi рiшення суду про визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим;

     застосування адмiнiстративного стягнення за корупцiйне або пов'язане з корупцiєю правопорушення.

     Орган, що делегував члена наглядової ради, повноваження якого припинено достроково, зобов'язаний делегувати до складу наглядової ради нового представника у мiсячний строк з дня дострокового припинення повноважень попереднього представника.

     Наглядова рада дiє вiдповiдно до цього Закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     Формою роботи наглядової ради є засiдання, за результатами проведення якого складається протокол, копiя якого надсилається до НОIВ та до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi. Засiдання наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутня проста бiльшiсть членiв наглядової ради.

     Розмiщення та органiзацiйно-матерiальне забезпечення наглядової ради здiйснюються НОIВ.

     9. НОIВ щороку публiкує на своєму офiцiйному веб-сайтi фiнансову звiтнiсть, зокрема рiчну фiнансову звiтнiсть, аудиторськi висновки щодо рiчної фiнансової звiтностi, звiт про свою дiяльнiсть, у тому числi про виконання кошторису, та кошторис на наступний рiк.

     Фiнансова або консолiдована фiнансова звiтнiсть НОIВ пiдлягає аудиту, що проводиться за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     10. НОIВ не може мати на метi одержання прибутку вiд своєї дiяльностi. Фiнансування дiяльностi НОIВ здiйснюється за рахунок надходжень вiд справляння зборiв за дiї, пов'язанi з охороною прав на об'єкти iнтелектуальної власностi, а також за рахунок iнших джерел, не заборонених законодавством.

     НОIВ здiйснює закупiвлi товарiв, робiт i послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публiчнi закупiвлi".

     11. На документах, що приймає або затверджує вiдповiдно до цього Закону НОIВ, може бути використано квалiфiкований електронний пiдпис. Подання документiв в електроннiй формi до НОIВ та видача ним документiв в електроннiй формi здiйснюються вiдповiдно до законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, електронних довiрчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

(Закон доповнено статтею 31 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     Стаття 32. Гарантiї незалежностi Апеляцiйної палати та експертiв Нацiонального органу iнтелектуальної власностi

     1. Дiяльнiсть Апеляцiйної палати ґрунтується на принципах законностi, неупередженостi, незалежностi, прозоростi, достовiрностi, колегiальностi, квалiфiкованого кадрового забезпечення.

     2. Основними засадами розгляду Апеляцiйною палатою заперечень, заяв є верховенство права, законнiсть, рiвнiсть учасникiв розгляду перед законом i Апеляцiйною палатою.

     3. Повноваження Апеляцiйної палати, вимоги до її членiв, порядок розгляду Апеляцiйною палатою заперечень проти рiшень НОIВ щодо набуття прав на об'єкти iнтелектуальної власностi, порядок органiзацiйного та технiчного забезпечення дiяльностi Апеляцiйної палати та вирiшення iнших питань, що належать до її компетенцiї, визначаються Регламентом Апеляцiйної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     4. Незалежнiсть експерта НОIВ та правильнiсть його висновку забезпечуються шляхом:

     дотримання встановленого законодавством порядку призначення та проведення експертизи;

     заборони втручання будь-кого у процес проведення експертизи;

     створення умов, необхiдних для дiяльностi експерта НОIВ, його матерiального, соцiального та iншого забезпечення;

     забезпечення можливостi перегляду Апеляцiйною палатою висновкiв експертизи;

     забезпечення можливостi заявника та третiх осiб брати у передбачених законом випадках участь у проведеннi експертизи.

(Закон доповнено статтею 32 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     Стаття 33. Атестацiйна комiсiя

     1. Атестацiйна комiсiя є колегiальним органом НОIВ, що утворюється з метою визначення рiвня фахової пiдготовленостi осiб, якi висловили намiр набути право на зайняття дiяльнiстю представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного).

     2. До складу Атестацiйної комiсiї входять працiвники НОIВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, та представники у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених), якi мають досвiд практичної роботи у сферi правової охорони iнтелектуальної власностi не менш як 10 рокiв.

     3. Повноваження Атестацiйної комiсiї, її склад, порядок формування, вимоги до її членiв, строк повноважень та правила i процедури її дiяльностi визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     4. Атестацiйна комiсiя дiє вiдповiдно до цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

(Закон доповнено статтею 33 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     Стаття 34. Апеляцiйна комiсiя

     1. Апеляцiйна комiсiя є колегiальним органом НОIВ, що утворюється з метою розгляду скарг кандидатiв у представники у справах iнтелектуальної власностi (патентнi повiренi) на рiшення Атестацiйної комiсiї, скарг на дiї представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених), а також з метою здiйснення контролю за дотриманням патентними повiреними вимог законодавства.

     2. До складу Апеляцiйної комiсiї входять працiвники НОIВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, видатнi науковцi, якi працюють у сферi iнтелектуальної власностi, та представники у справах iнтелектуальної власностi (патентнi повiренi), якi мають досвiд практичної роботи у сферi правової охорони iнтелектуальної власностi не менш як 10 рокiв.

     3. Повноваження Апеляцiйної комiсiї, її склад, порядок формування, вимоги до її членiв, строк повноважень та правила i процедури її дiяльностi визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     4. Апеляцiйна комiсiя дiє вiдповiдно до цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

(Закон доповнено статтею 34 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     Стаття 4. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством України про винаходи (кориснi моделi), застосовуються правила мiжнародного договору.

(стаття 4 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 5. Права iноземних та iнших осiб

(назва статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     1. Iноземцi, особи без громадянства та iноземнi юридичнi особи мають рiвнi з громадянами та юридичними особами України права, передбаченi цим Законом, вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи та iншi особи, якi мають мiсце постiйного проживання чи постiйне мiсцезнаходження поза межами України, у вiдносинах з НОIВ реалiзують свої права через представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених), зареєстрованих згiдно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, крiм випадкiв, встановлених частиною третьою цiєї статтi.

(частина друга статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     3. Iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи та iншi особи, якi мають мiсце постiйного проживання чи постiйне мiсцезнаходження поза межами України, можуть самостiйно вчиняти такi дiї:

     подавати заявку для встановлення дати її подання;

     сплачувати збори та державне мито;

     надавати копiї ранiше поданої заявки для встановлення дати подання заявки вiдповiдно до статтi 13 цього Закону;

     надавати копiї попередньої заявки для встановлення дати прiоритету вiдповiдно до статтi 15 цього Закону;

     одержувати розписки та повiдомлення щодо будь-якої з дiй, зазначених в абзацах другому - п'ятому цiєї частини, за умови зазначення в матерiалах заявки адреси для листування на територiї України.

(статтю 5 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

Роздiл II
ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДIВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ)

     Стаття 6. Умови надання правової охорони

     1. Правова охорона надається винаходу (кориснiй моделi), що не суперечить публiчному порядку, загальновизнаним принципам моралi та вiдповiдає умовам патентоздатностi.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згiдно з цим Законом, може бути продукт (пристрiй, речовина, штам мiкроорганiзму, культура клiтин рослини i тварини тощо), процес (спосiб).

     Об'єктом корисної моделi, правова охорона якiй надається згiдно з цим Законом, може бути пристрiй або процес (спосiб).

(частина друга статтi 6 у редакцiї Законiв України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     3. Правова охорона згiдно з цим Законом не поширюється на такi об'єкти:

     сорти рослин i породи тварин;

     бiологiчнi у своїй основi процеси вiдтворення рослин i тварин, що не належать до небiологiчних та мiкробiологiчних процесiв, а також продукти таких процесiв;

     компонування напiвпровiдникових виробiв;

     результати художнього конструювання;

     хiрургiчнi чи терапевтичнi способи лiкування людини або тварини, способи дiагностики органiзму людини або тварини. Дiя цього положення не поширюється на продукти (речовини або композицiї), що застосовуються в дiагностицi або лiкуваннi;

     процеси клонування людини;

     процеси змiнювання через зародкову лiнiю генетичної iдентичностi людей;

     використання людських ембрiонiв для промислових або комерцiйних цiлей;

     процеси змiнювання генетичної iдентичностi тварин, якi можуть спричинити їх страждання без будь-якої iстотної медичної користi для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслiдок такого процесу;

     людський органiзм на рiзних стадiях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементiв, зокрема послiдовностi або частини послiдовностi гена. Дiя цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об'єктом якого є елементи людського органiзму поза органiзмом або одержанi в iнший спосiб, iз застосуванням технiчного процесу, включаючи послiдовнiсть чи часткову послiдовнiсть гена, якщо навiть структура цього елемента iдентична структурi природного елемента;

     продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;

     продукт або процес, який стосується природного бiологiчного матерiалу, не вiдокремленого вiд свого природного середовища, або що не є продуктом технiчного процесу.

     Заборона на законодавчому рiвнi комерцiйного використання певного об'єкта з iнших пiдстав не впливає на надання йому правової охорони.

     Не вiдповiдає поняттю "винахiд (корисна модель)", визначеному статтею 1 цього Закону, та не визнається винаходом (корисною моделлю) згiдно з цим Законом, якщо виступає як самостiйний об'єкт:

     вiдкриття, наукова теорiя, математичний метод;

     схема, правила i метод проведення iгор, конкурсiв, аукцiонiв, фiзичних вправ, iнтелектуальної або органiзацiйної, зокрема господарської, дiяльностi (планування, фiнансування, постачання, облiк, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

     комп'ютерна програма;

     форма представлення iнформацiї (наприклад, у виглядi таблиць, дiаграм, графiкiв, за допомогою акустичних сигналiв, вимовляння слiв, вiзуальних демонстрацiй, зокрема на екранi комп'ютерного пристрою, аудiо- та вiдеодискiв, умовних позначень, зокрема дорожнiх знакiв, схем маршрутiв, кодiв, шрифтiв тощо, розкладiв, iнструкцiй, проектiв або схем планування споруд, будинкiв, територiй);

     зовнiшнiй вигляд продуктiв (зокрема виробiв, споруд, територiй), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.

(частина третя статтi 6 у редакцiї Законiв України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     4. Прiоритет, авторство i права на винахiд та корисну модель засвiдчуються патентом.

(абзац перший частини четвертої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Абзац другий частини четвертої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Строк чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд становить 20 рокiв вiд дати подання заявки до НОIВ. Якщо заявка подана на пiдставi мiжнародної заявки, строк чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд обчислюється вiд дати подання мiжнародної заявки.

(абзац третiй частини четвертої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Абзац четвертий частини четвертої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Абзац п'ятий частини четвертої статтi 6 виключено

(абзац п'ятий частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Абзац шостий частини четвертої статтi 6 виключено

(абзац шостий частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Строк чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на корисну модель становить 10 рокiв вiд дати подання заявки до НОIВ.

(абзац сьомий частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Строк чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на секретний винахiд та секретну корисну модель дорiвнює строку засекречування винаходу або корисної моделi, але не може бути довшим за визначений згiдно з цим Законом строк чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд або корисну модель.

(абзац восьмий частини четвертої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Чиннiсть майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) припиняється достроково за умов, викладених у статтi 32 цього Закону.

(абзац дев'ятий частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделi. Тлумачення формули здiйснюється в межах опису винаходу, корисної моделi та вiдповiдних креслень.

(частина п'ята статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     6. Чиннiсть майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд, який є способом одержання продукту, поширюється i на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

(частина шоста статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 7. Умови патентоздатностi винаходу, корисної моделi

     1. Винахiд вiдповiдає умовам патентоздатностi, якщо вiн є новим, має винахiдницький рiвень i є промислово придатним.

     2. Корисна модель вiдповiдає умовам патентоздатностi, якщо вона є новою i промислово придатною.

     3. Винахiд (корисна модель) визнається новим, якщо вiн не є частиною рiвня технiки. Об'єкти, що є частиною рiвня технiки, для визначення новизни винаходу (корисної моделi) повиннi враховуватися лише окремо.

(частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     4. Рiвень технiки включає всi вiдомостi, якi стали загальнодоступними у свiтi до дати подання заявки до НОIВ або, якщо заявлено прiоритет, до дати її прiоритету.

     5. Рiвень технiки включає також змiст будь-якої заявки на державну реєстрацiю в Українi винаходу (корисної моделi) (у тому числi мiжнародної заявки, в якiй зазначена Україна) у тiй редакцiї, в якiй цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено прiоритет, то дата прiоритету) передує тiй датi, яка зазначена у частинi четвертiй цiєї статтi, i що вона була опублiкована на цю дату чи пiсля цiєї дати.

(частина п'ята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     6. На визнання винаходу (корисної моделi) патентоздатним не впливає розкриття iнформацiї про нього винахiдником або особою, яка одержала вiд винахiдника прямо чи опосередковано таку iнформацiю, протягом 6 мiсяцiв до дати подання заявки до НОIВ або, якщо заявлено прiоритет, до дати її прiоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття iнформацiї покладається на особу, заiнтересовану у застосуваннi цiєї частини.

(частина шоста статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     7. Винахiд має винахiдницький рiвень, якщо для фахiвця вiн не є очевидним, тобто не випливає явно iз рiвня технiки. При оцiнцi винахiдницького рiвня змiст заявок, зазначених у частинi п'ятiй цiєї статтi, до уваги не береться. Такими, що явно випливають iз рiвня технiки, можуть бути визнанi новi форми вiдомого з рiвня технiки лiкарського засобу, у тому числi солi, складнi ефiри, простi ефiри, композицiї, комбiнацiї та iншi похiднi, полiморфи, метаболiти, чистi форми, розмiри часток, iзомери, якщо вони iстотно не вiдрiзняються за ефективнiстю.

(частина сьома статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     8. Винахiд (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловостi або в iншiй сферi дiяльностi.

Роздiл III
ПРАВО НА РЕЄСТРАЦIЮ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛI)

(назва роздiлу III у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 8. Право винахiдника

     1. Право на реєстрацiю винаходу (корисної моделi), секретного винаходу (секретної корисної моделi) має винахiдник, якщо iнше не передбачено цим Законом.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Винахiдники, якi спiльно створили винахiд (корисну модель), мають однаковi права на реєстрацiю винаходу (корисної моделi), секретного винаходу (секретної корисної моделi), якщо iнше не передбачено угодою мiж ними.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     3. У разi перегляду умов договору щодо складу винахiдникiв НОIВ за спiльним клопотанням осiб, зазначених у заявцi як винахiдники, а також осiб, що є винахiдниками, але не зазначенi у заявцi як винахiдники, вносить змiни до вiдповiдних документiв у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     4. Не визнаються винахiдниками фiзичнi особи, якi не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделi), а надали винахiднику (винахiдникам) тiльки технiчну, органiзацiйну чи матерiальну допомогу при його створеннi i (або) оформленнi заявки.

     5. Винахiднику належить право авторства, яке є невiд'ємним особистим правом i охороняється безстроково.

     Винахiдник має право на присвоєння свого iменi створеному ним винаходу (кориснiй моделi).

     Стаття 9. Право роботодавця

     1. Право на реєстрацiю службового винаходу (корисної моделi) має роботодавець винахiдника, якщо iнше не передбачено договором.

(частина перша статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Винахiдник подає роботодавцю письмове повiдомлення про створений ним службовий винахiд (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделi) достатньо ясно i повно.

     3. Якщо право на реєстрацiю службового винаходу (корисної моделi) належить роботодавцю, вiн повинен протягом чотирьох мiсяцiв вiд дати одержання вiд винахiдника повiдомлення подати до НОIВ заявку на державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) або передати право на таку реєстрацiю iншiй особi, або прийняти рiшення про збереження службового винаходу (корисної моделi) як конфiденцiйної iнформацiї. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахiдником письмовий договiр щодо розмiру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди вiдповiдно до економiчної цiнностi винаходу (корисної моделi) i (або) iншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

(частина третя статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     4. Якщо право на реєстрацiю службового винаходу (корисної моделi) належить роботодавцю i вiн не виконає зазначених у частинi третiй цiєї статтi вимог у встановлений строк, то право на реєстрацiю службового винаходу (корисної моделi) переходить до винахiдника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання лiцензiї.

(частина четверта статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     5. Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделi) як конфiденцiйної iнформацiї у разi його невикористання не повинен перевищувати чотирьох рокiв. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахiд (корисну модель) переходить до винахiдника чи його правонаступника.

     6. Спори щодо умов одержання винахiдником службового винаходу (корисної моделi) винагороди та її розмiру вирiшуються у судовому порядку.

     Стаття 10. Право правонаступника

     Право на одержання патенту має вiдповiдно правонаступник винахiдника або роботодавця.

     Стаття 11. Право першого заявника

     Якщо винахiд (корисну модель) створено двома чи бiльше винахiдниками незалежно один вiд одного, то право на державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) належить заявнику, заявка якого має бiльш ранню дату подання до НОIВ або, якщо заявлено прiоритет, бiльш ранню дату прiоритету, за умови, що вказана заявка не вважається вiдкликаною, не вiдкликана або за якою не прийнято рiшення про вiдмову у державнiй реєстрацiї винаходу (корисної моделi).

(стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

Роздiл IV
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦIЇ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛI)

(назва роздiлу IV у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 12. Заявка

     1. Особа, яка бажає зареєструвати винахiд (корисну модель) i має на це право, подає до НОIВ заявку.

     Заявка може подаватися у паперовiй або електроннiй формi. Спосiб подання заявки обирає заявник.

     За заявками, поданими в електроннiй формi, здiйснюється електронне дiловодство вiдповiдно до законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, цього Закону та правил, встановлених на їх основi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi. Заявки в електроннiй формi подаються за умови iдентифiкацiї заявника (представника у справах iнтелектуальної власностi чи iншої довiреної особи заявника) з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису.

(частина перша статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах iнтелектуальної власностi або iншу довiрену особу.

     3. Вiднесення iнформацiї, яка мiститься у заявцi, до державної таємницi здiйснюється згiдно iз Законом України "Про державну таємницю" та прийнятими на його основi нормативними актами.

     Якщо винахiд (корисну модель) створено з використанням iнформацiї, зареєстрованої у Зводi вiдомостей, що становлять державну таємницю України, чи цей винахiд (корисна модель) згiдно iз Законом України "Про державну таємницю" може бути вiднесений до державної таємницi, то заявка подається до НОIВ через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган мiсцевої державної адмiнiстрацiї за мiсцем знаходження (для юридичних осiб) або мiсцем проживання (для фiзичних осiб). До заявки додається пропозицiя заявника щодо вiднесення винаходу (корисної моделi) до державної таємницi з посиланням на вiдповiднi положення Закону України "Про державну таємницю".

     4. Заявка на винахiд повинна стосуватися одного або групи винаходiв, пов'язаних єдиним винахiдницьким задумом (вимога єдиностi винаходу).

     Заявка на корисну модель повинна стосуватися однiєї корисної моделi (вимога єдиностi корисної моделi).

     5. Заявка складається українською мовою i повинна мiстити:

     заяву про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi);

(абзац другий частини п'ятої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     опис винаходу (корисної моделi);

     формулу винаходу (корисної моделi);

     креслення (якщо на них є посилання в описi);

     реферат.

     6. У заявi про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) необхiдно вказати заявника (заявникiв) i його (їх) адресу, а також винахiдника (винахiдникiв).

(абзац перший частини шостої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Винахiдник має право вимагати, щоб його не згадували як винахiдника даного винаходу (корисної моделi) в будь-якiй публiкацiї НОIВ, зокрема у вiдомостях про заявку чи про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi).

(абзац другий частини шостої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     7. Опис винаходу (корисної моделi) повинен викладатися у визначеному порядку i розкривати суть винаходу (корисної моделi) настiльки ясно i повно, щоб його змiг здiйснити фахiвець у зазначенiй галузi.

     8. Формула винаходу (корисної моделi) повинна виражати його суть, базуватися на описi i викладатися у визначеному порядку ясно i стисло.

     9. Реферат та назва винаходу (корисної моделi) складаються лише для iнформацiйних цiлей. Вони не можуть братися до уваги з iншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделi) i визначення обсягу правової охорони.

(частина дев'ята статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     10. Складання i подання заявки здiйснюються вiдповiдно до правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi, вiдповiдно до цього Закону.

(частина десята статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     11. За подання заявки сплачується збiр. Зазначений збiр сплачується до спливу двох мiсяцiв вiд дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не бiльше нiж на шiсть мiсяцiв, якщо до його спливу або протягом двох мiсяцiв пiсля його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання.

(абзац перший частини одинадцятої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Абзац другий частини одинадцятої статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Стаття 13. Дата подання заявки

     1. Датою подання заявки є дата одержання НОIВ матерiалiв, що мiстять принаймнi:

     заяву у довiльнiй формi про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi), викладену українською мовою;

(абзац другий частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     вiдомостi про заявника та його адресу, викладенi українською мовою;

     матерiал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделi), викладений українською або iншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цього матерiалу українською мовою повинен надiйти до НОIВ протягом двох мiсяцiв вiд дати подання заявки.

     2. Дата подання заявки встановлюється згiдно з частинами десятою, одинадцятою та дванадцятою статтi 16 цього Закону.

(стаття 13 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     3. Положення цiєї статтi не обмежують право заявника, передбачене частиною третьою статтi 171 цього Закону.

(статтю 13 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 14. Мiжнародна заявка

     1. Порядок державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi) на пiдставi мiжнародної заявки є таким самим, як порядок державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi) на пiдставi нацiональної заявки, за винятками, що випливають з Договору про патентну кооперацiю.

(частина перша статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Експертиза мiжнародної заявки проводиться за умови одержання НОIВ до спливу 31 мiсяця вiд її дати прiоритету поданих заявником перекладу цiєї заявки українською мовою та сплати збору за подання заявки. Цей строк продовжується, але не бiльше нiж на 2 мiсяцi, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання.

(абзац перший частини другої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     З одержанням у встановлений строк зазначених документiв та сплати збору за подання заявки заявнику надсилається повiдомлення про прийняття мiжнародної заявки на експертизу.

(абзац другий частини другої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     3. У разi невиконання вимог частини другої цiєї статтi дiя мiжнародної заявки в Українi вважається припиненою. Якщо заявник виконав принаймнi одну з цих вимог, то про таке припинення йому надсилається повiдомлення.

     4. За клопотанням заявника дiю мiжнародної заявки в Українi може бути поновлено, якщо вимоги частини другої цiєї статтi не були виконанi з поважних причин. За подання клопотання сплачується збiр.

     Таке клопотання може бути подано протягом 2 мiсяцiв вiд дати припинення обставин, що стали причиною недотримання встановленого частиною другою цiєї статтi строку в 31 мiсяць, або протягом 12 мiсяцiв вiд його спливу, залежно вiд того, який з них настає першим. При цьому на дату подання клопотання заявник має виконати всi дiї щодо заявки, передбаченi цим Законом, якi мали бути виконаними на цю дату.

     5. Якщо на дату одержання НОIВ клопотання про поновлення дiї мiжнародної заявки в Українi вимоги частини четвертої цiєї статтi не виконанi, заявнику надсилається повiдомлення про можливiсть вiдмови у задоволеннi клопотання.

     Якщо протягом 2 мiсяцiв вiд дати одержання заявником цього повiдомлення невiдповiднiсть вимогам частини четвертої цiєї статтi не буде усунуто, заявнику надсилається повiдомлення про вiдмову у задоволеннi клопотання.

     6. НОIВ публiкує в Бюлетенi визначенi ним вiдомостi про прийняту на експертизу мiжнародну заявку.

(частина шоста статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)
(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Стаття 15. Прiоритет

     1. Заявник має право на прiоритет попередньої заявки на такий же винахiд (корисну модель) протягом 12 мiсяцiв вiд дати подання попередньої заявки до НОIВ чи до вiдповiдного органу держави - учасницi Паризької конвенцiї про охорону промислової власностi чи Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi, якщо на попередню заявку не заявлено прiоритет.

(частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Заявник, який бажає скористатися правом прiоритету, протягом трьох мiсяцiв вiд дати подання заявки до НОIВ подає заяву про прiоритет з посиланням на дату подання i номер попередньої заявки та її копiю, якщо ця заявка була подана в iноземнiй державi - учасницi Паризької конвенцiї про охорону промислової власностi чи Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi. У межах цього строку зазначенi матерiали можуть бути змiненi. Якщо цi матерiали подано несвоєчасно, право на прiоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повiдомлення.

(абзац перший частини другої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Строки, зазначенi в частинах першiй i другiй цiєї статтi, пропущенi заявником через непередбаченi i незалежнi вiд нього обставини, можуть бути продовженi на 2 мiсяцi з дати закiнчення зазначеного строку за умови сплати вiдповiдного збору. Порядок продовження таких строкiв встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

(абзац другий частини другої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     За необхiдностi НОIВ може зажадати переклад попередньої заявки українською мовою. Переклад повинен надiйти до НОIВ протягом 2 мiсяцiв вiд дати одержання заявником запиту НОIВ. Якщо переклад не надiйде у зазначений строк, то право на прiоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повiдомлення.

(абзац третiй частини другої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Строк надходження перекладу попередньої заявки може бути продовжений до 6 мiсяцiв вiд дати одержання заявником запиту НОIВ. За продовження строку сплачується збiр.

(абзац четвертий частини другої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     3. Щодо заявки в цiлому чи окремого пункту формули винаходу (корисної моделi) може бути заявлено прiоритет кiлькох попереднiх заявок. При цьому строки, початковою датою яких є дата прiоритету, обчислюються вiд найбiльш ранньої дати прiоритету.

     4. Прiоритет поширюється лише на тi ознаки винаходу (корисної моделi), якi зазначенi в попереднiй заявцi, прiоритет якої заявлено.

     5. Якщо деякi ознаки винаходу (корисної моделi) вiдсутнi у формулi винаходу (корисної моделi), що викладена у попереднiй заявцi, то для надання права прiоритету достатньо, щоб в описi попередньої заявки були точно вказанi цi ознаки.

     6. Якщо за попередньою заявкою дiловодство в НОIВ не завершено, то з надходженням заяви про прiоритет згiдно з частиною другою цiєї статтi попередня заявка вважається вiдкликаною в частинi, на яку заявлено прiоритет.

     7. Прiоритет заявки, що видiлена з попередньої на пропозицiю НОIВ або за iнiцiативою заявника до прийняття рiшення про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) або рiшення про вiдмову в такiй реєстрацiї (видiлена заявка), встановлюється за датою подання до НОIВ попередньої заявки, з якої її видiлено, або, якщо за попередньою заявкою заявлено прiоритет, - за датою цього прiоритету за умови, що суть винаходу (корисної моделi) за видiленою заявкою не виходить за межi змiсту попередньої заявки на дату її подання.

(частина сьома статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     8. Прiоритет винаходу (корисної моделi) може бути встановлено за датою одержання НОIВ додаткових матерiалiв, оформлених вiдповiдно до частини сьомої статтi 16 цього Закону як самостiйна заявка, якщо ця заявка подана протягом трьох мiсяцiв вiд дати одержання заявником повiдомлення про те, що зазначенi матерiали не беруться до уваги пiд час експертизи заявки, до якої вони були доданi.

(статтю 15 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Стаття 16. Експертиза заявки

     1. Експертиза заявки складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахiд (секретний винахiд), - квалiфiкацiйної експертизи i проводиться НОIВ вiдповiдно до цього Закону та правил, встановлених на його основi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

(частина перша статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. НОIВ здiйснює iнформацiйну дiяльнiсть, необхiдну для проведення експертизи заявок, i є центром мiжнародного обмiну виданнями вiдповiдно до Конвенцiї про мiжнародний обмiн виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною конференцiєю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з питань освiти, науки i культури.

     3. Кiнцевi результати експертизи заявки, що не вважається вiдкликаною або не вiдкликана, вiдображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. На пiдставi такого висновку НОIВ приймає рiшення про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) або рiшення про вiдмову в такiй реєстрацiї. Рiшення НОIВ разом з висновком експертизи надсилається заявнику.

(абзац перший частини третьої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.07.2020р. N 816-IX, вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     Заявник має право протягом мiсяця вiд дати одержання ним рiшення НОIВ затребувати копiї матерiалiв, що протиставленi заявцi. Цi копiї надсилаються заявнику протягом мiсяця.

     4. Заявник має право з власної iнiцiативи чи на запрошення НОIВ особисто або через свого представника брати участь у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, порядку в розглядi питань, що виникли пiд час проведення експертизи.

(частина четверта статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     5. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та змiни свого iменi (найменування) i своєї адреси, адреси для листування, iменi та адреси свого представника.

     Заявник може вносити до заявки змiни, пов'язанi зi змiною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявцi iнших заявникiв. Такi змiни може за згодою всiх заявникiв вносити також особа, яка бажає стати заявником.

     Цi виправлення та змiни враховуються, якщо вони одержанi НОIВ не пiзнiше одержання ним документа про сплату державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi).

(абзац третiй частини п'ятої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     При публiкацiї вiдомостей про заявку на державну реєстрацiю винаходу зазначенi виправлення та змiни враховуються, якщо вони надiйшли до НОIВ за 6 мiсяцiв до дати публiкацiї.

(абзац четвертий частини п'ятої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої iз зазначених змiн сплачується збiр, за умови, що помилка не є очевидною чи технiчною, а змiна виникла через залежнi вiд подавця заяви обставини.

     6. НОIВ може вимагати вiд заявника надання додаткових матерiалiв, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разi виникнення обґрунтованих сумнiвiв у достовiрностi будь-яких вiдомостей чи елементiв, що мiстяться в матерiалах заявки.

     Заявник має право протягом мiсяця вiд дати одержання ним повiдомлення чи висновку експертизи iз вимогою про надання додаткових матерiалiв затребувати вiд НОIВ копiї матерiалiв, що протиставленi заявцi.

(абзац другий частини шостої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     Додатковi матерiали подаються заявником протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання ним повiдомлення чи висновку експертизи або копiй матерiалiв, що протиставленi заявцi. Якщо заявник не подав додатковi матерiали у встановлений строк, заявка вважається вiдкликаною, про що йому надсилається повiдомлення. Строк подання додаткових матерiалiв продовжується, але не бiльш як на шiсть мiсяцiв, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання. Якщо строк подання додаткових матерiалiв пропущений з поважних причин, але протягом шести мiсяцiв вiд його спливу подано вiдповiдне клопотання разом з додатковими матерiалами та сплачено збiр за його подання, права заявника щодо заявки вiдновлюються.

(абзац третiй частини шостої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     7. Якщо заявником подано додатковi матерiали, то в процесi експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межi розкритої у поданiй заявцi сутi винаходу (корисної моделi).

     Додатковi матерiали виходять за межi розкритої у поданiй заявцi сутi винаходу (корисної моделi), якщо вони мiстять ознаки, якi необхiдно включити до формули винаходу (корисної моделi).

     Додатковi матерiали в частинi, що виходить за межi розкритої у поданiй заявцi сутi винаходу (корисної моделi), не беруться до уваги пiд час експертизи заявки i можуть бути, пiсля одержання вiдповiдного повiдомлення НОIВ, оформленi заявником як самостiйна заявка.

     8. Пiд час проведення попередньої експертизи заявка, яка не мiстить пропозицiї заявника щодо вiднесення винаходу (корисної моделi) до державної таємницi, розглядається на предмет наявностi в нiй вiдомостей, якi можуть бути вiднесенi згiдно iз Зводом вiдомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємницi.

     За наявностi в заявцi таких вiдомостей, а також якщо заявка мiстить пропозицiю заявника про вiднесення винаходу (корисної моделi) до державної таємницi, матерiали заявки надсилаються вiдповiдному Державному експерту з питань таємниць (далi - Державний експерт) для прийняття рiшення щодо вiднесення винаходу (корисної моделi) до державної таємницi.

     Державний експерт надсилає своє рiшення разом з матерiалами заявки до НОIВ протягом мiсяця вiд дати одержання ним матерiалiв заявки.

     Строк, протягом якого може дiяти рiшення про вiднесення iнформацiї, викладеної у заявцi, до державної таємницi, встановлюється Державним експертом з урахуванням ступеня секретностi iнформацiї.

     Якщо Державний експерт прийняв рiшення про вiднесення заявленого винаходу (корисної моделi) до державної таємницi, вiн визначає коло осiб, якi можуть мати доступ до нього, i все наступне дiловодство за заявкою здiйснюється у режимi секретностi.

     Про рiшення Державного експерта НОIВ негайно повiдомляє заявника. Якщо у заявцi не було пропозицiї заявника про вiднесення винаходу (корисної моделi) до державної таємницi, а Державний експерт вiднiс винахiд (корисну модель) до державної таємницi, то заявник, у разi незгоди, може подати до НОIВ мотивоване клопотання про розсекречування матерiалiв заявки чи оскаржити рiшення Державного експерта до суду.

     9. Пiд час проведення формальної експертизи:

     встановлюється дата подання заявки на пiдставi статтi 13 цього Закону;

     визначається, чи належить винахiд, що заявляється, до об'єктiв, зазначених в абзацi першому частини другої статтi 6 цього Закону, чи належить корисна модель, що заявляється, до об'єктiв, зазначених в абзацi другому частини другої статтi 6 цього Закону, та чи не належить винахiд (корисна модель) до об'єктiв, зазначених у частинi третiй статтi 6 цього Закону;

(абзац третiй частини дев'ятої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     заявка перевiряється на вiдповiднiсть формальним вимогам статтi 12 цього Закону та правилам, встановленим на його основi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi;

(абзац четвертий частини дев'ятої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     сплачений збiр за подання заявки перевiряється на вiдповiднiсть встановленим вимогам.

(абзац п'ятий частини дев'ятої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     10. За вiдповiдностi матерiалiв заявки вимогам статтi 13 цього Закону та вiдповiдностi сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повiдомлення про встановлену дату подання заявки.

(частина десята статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     11. У разi невiдповiдностi матерiалiв заявки вимогам статтi 13 цього Закону заявнику негайно надсилається про це повiдомлення. Якщо невiдповiднiсть усунуто протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання заявником повiдомлення, то датою подання заявки вважається дата одержання НОIВ виправлених матерiалiв. В iншому разi заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повiдомлення.

     12. Якщо в матерiалах заявки, що вiдповiдає вимогам статтi 13 цього Закону, є посилання на креслення, але такого креслення в нiй немає, заявнику надсилається про це повiдомлення i пропонується на його вибiр надiслати креслення чи вилучити посилання на нього у заявцi. У разi подання креслення протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання заявником повiдомлення датою подання заявки вважається дата одержання НОIВ креслення. Якщо у цей строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повiдомлення.

     13. У разi порушення вимог частини одинадцятої статтi 12 цього Закону заявка вважається вiдкликаною, про що заявнику надсилається повiдомлення. Якщо протягом двох мiсяцiв пiсля вчинення iноземною особою або особою без громадянства дiй, передбачених частиною третьою статтi 5 цього Закону, не надiйшло повiдомлення про призначення представника та адресу для листування, заявка, щодо якої було вчинено таку дiю, вважається вiдкликаною. Зазначений строк продовжується, але не бiльш як на два мiсяцi, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання.

(частина тринадцята статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     14. За належностi винаходу до об'єктiв технологiї, зазначених в абзацi першому частини другої статтi 6 цього Закону, або належностi корисної моделi до об'єктiв технологiї, зазначених в абзацi другому частини другої статтi 6 цього Закону, вiдповiдностi документiв заявки формальним вимогам до них статтi 12 цього Закону та правил, встановлених на його основi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi, та вiдповiдностi сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається за заявкою стосовно:

(абзац перший частини чотирнадцятої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     патенту на винахiд - повiдомлення про завершення формальної експертизи та можливiсть проведення квалiфiкацiйної експертизи;

(абзац другий частини чотирнадцятої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     патенту на корисну модель - рiшення НОIВ про державну реєстрацiю корисної моделi.

(абзац третiй частини чотирнадцятої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, у редакцiї Законiв України вiд 21.07.2020р. N 816-IX, вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     15. Якщо є пiдстави вважати, що заявлений винахiд не належить до об'єктiв технологiї, зазначених в абзацi першому частини другої статтi 6 цього Закону, або заявлена корисна модель не належить до об'єктiв технологiї, зазначених в абзацi другому частини другої статтi 6 цього Закону, або заявка не вiдповiдає формальним вимогам статтi 12 цього Закону та правил, встановлених на його основi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, чи сплачений збiр за подання заявки не вiдповiдає встановленим вимогам, то НОIВ надсилає заявнику про це обґрунтований попереднiй висновок з пропозицiєю надати мотивовану вiдповiдь з усуненням, у разi необхiдностi, зазначених у висновку недолiкiв. з пропозицiєю надати мотивовану вiдповiдь з усуненням, у разi необхiдностi, зазначених у висновку недолiкiв.

(абзац перший частини п'ятнадцятої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Вiдповiдь заявника надається у строк, встановлений частиною шостою цiєї статтi, та береться до уваги пiд час пiдготовки висновку експертизи за заявкою.

     У випадку порушення вимоги єдиностi, встановленої частиною четвертою статтi 12 цього Закону, заявник повинен зазначити у вiдповiдi винахiд (корисну модель), щодо якого слiд проводити експертизу заявки, i у разi необхiдностi внести уточнення до заявки. При цьому щодо iнших винаходiв (корисних моделей) можуть бути поданi самостiйнi заявки.

     Якщо на пропозицiю НОIВ вимогу єдностi не буде виконано, експертиза заявки проводиться щодо винаходу (корисної моделi), зазначеного у його формулi першим.

     16. Пiсля спливу 18 мiсяцiв вiд дати подання заявки на державну реєстрацiю винаходу, а якщо заявлено прiоритет - вiд дати її прiоритету, за умови дотримання вимог, встановлених частиною чотирнадцятою цiєї статтi для заявки на державну реєстрацiю винаходу, НОIВ публiкує в Бюлетенi визначенi ним вiдомостi про заявку, якщо вона не вiдкликана, не вважається вiдкликаною або щодо неї не прийнято рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї винаходу.

(абзац перший частини шiстнадцятої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     За клопотанням заявника НОIВ публiкує вiдомостi про заявку ранiше зазначеного строку. За подання клопотання сплачується збiр.

     Пiсля публiкацiї вiдомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матерiалами заявки в установленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi, порядку. За ознайомлення з матерiалами заявки сплачується збiр.

(абзац третiй частини шiстнадцятої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     У разi виявлення в опублiкованих вiдомостях очевидних помилок заявник має право подати клопотання про їх виправлення.

     Вiдомостi про заявку на державну реєстрацiю корисної моделi не публiкуються.

(абзац п'ятий частини шiстнадцятої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Вiдомостi про заявки, щодо яких Державний експерт прийняв рiшення про вiднесення їх до державної таємницi, не публiкуються.

     17. Протягом шести мiсяцiв вiд дати публiкацiї вiдомостей про заявку на винахiд будь-яка особа може подати до НОIВ мотивоване заперечення проти заявки.

     Заперечення подається з таких пiдстав:

     заявлений об'єкт не вiдповiдає вимогам частин першої, другої або третьої статтi 6 цього Закону;

     винахiд не вiдповiдає умовам патентоздатностi, встановленим статтею 7 цього Закону.

     За подання заперечення сплачується збiр.

     Вимоги до заперечення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     Заперечення подається разом з його копiєю, яку НОIВ невiдкладно надсилає заявнику. Заявник може повiдомити НОIВ про своє ставлення до заперечення протягом двох мiсяцiв вiд дати його одержання. Заявник може спростувати заперечення i залишити заявку без змiн, внести до заявки змiни або вiдкликати її.

     Подане заперечення розглядається в межах мотивiв, викладених у ньому, та з урахуванням вiдповiдi заявника у разi її надання в установлений строк.

     Результати розгляду заперечення вiдображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. Копiя рiшення НОIВ разом з обґрунтованим висновком надсилається особi, яка подала заперечення.

(статтю 16 доповнено новою частиною сiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     18. Пiсля публiкацiї вiдомостей про заявку на винахiд будь-яка особа може подати до НОIВ клопотання про проведення iнформацiйного пошуку на пiдставi формули винаходу з урахуванням опису та наявних креслень.

     За подання клопотання сплачується збiр.

     Вимоги до клопотання та порядок здiйснення iнформацiйного пошуку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     Звiт про результати iнформацiйного пошуку надсилається особi, яка подала клопотання, протягом двох мiсяцiв вiд дати його подання.

     Пiсля публiкацiї вiдомостей про заявку на винахiд будь-яка особа може подати до НОIВ зауваження щодо вiдповiдностi заявленого винаходу умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. Такi особи не беруть участi у дiловодствi за заявкою.

     За подання зауваження збiр не сплачується.

     Вимоги до зауваження, умови та порядок його розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     Отримане НОIВ зауваження невiдкладно направляється заявнику. Заявник може повiдомити НОIВ про своє ставлення до зауваження.

(статтю 16 доповнено новою частиною вiсiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX, у зв'язку з цим частини сiмнадцяту i вiсiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятнадцятою i двадцятою)

     19. Пiд час квалiфiкацiйної експертизи перевiряється вiдповiднiсть заявленого винаходу умовам патентоздатностi, визначеним статтею 7 цього Закону.

     Квалiфiкацiйна експертиза проводиться пiсля одержання НОIВ вiдповiдної заяви будь-якої особи та сплати збору за її проведення.

(абзац другий частини дев'ятнадцятої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Заявник може подати зазначену заяву та сплатити збiр за проведення квалiфiкацiйної експертизи протягом трьох рокiв вiд дати подання заявки, а iнша особа - пiсля публiкацiї вiдомостей про заявку на винахiд, але не пiзнiше трьох рокiв вiд дати подання заявки. При цьому iнша особа не бере участi у вирiшеннi питань щодо заявки. Їй надсилається лише висновок експертизи за заявкою.

(абзац другий частини дев'ятнадцятої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами Українивiд 16.06.2020р. N 703-IX, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Строк подання зазначеної заяви та сплати збору продовжується, але не бiльш як на шiсть мiсяцiв, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання.

     Якщо заявник не подав зазначену заяву стосовно вiдповiдної заявки на винахiд та не сплатив збiр за проведення квалiфiкацiйної експертизи у встановлений строк, заявка вважається вiдкликаною, про що йому надсилається повiдомлення.

     Якщо строк подання зазначеної заяви та сплати збору за проведення квалiфiкацiйної експертизи пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки вiдновлюються, за умови що протягом шести мiсяцiв вiд його спливу буде подано вiдповiдне клопотання разом iз зазначеною заявою та сплачено збори за подання такого клопотання та за проведення квалiфiкацiйної експертизи.

(абзац четвертий частини дев'ятнадцятої статтi 16 замiнено трьома новими абзацами згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     20. Якщо є пiдстави вважати, що заявлений винахiд не вiдповiдає умовам патентоздатностi, то НОIВ надсилає заявнику про це обґрунтований попереднiй висновок з пропозицiєю надати мотивовану вiдповiдь з усуненням, у разi необхiдностi, зазначених у висновку недолiкiв.

     Вiдповiдь заявника надається у строк, встановлений частиною шостою цiєї статтi для додаткових матерiалiв, та береться до уваги пiд час пiдготовки висновку експертизи за заявкою. При цьому питання щодо дотримання вимоги єдиностi винаходу вирiшуються вiдповiдно до частини п'ятнадцятої цiєї статтi.

(стаття 16 в редакцiї Законiв України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     21. Заявник у процесi квалiфiкацiйної експертизи заявки на винахiд має право внести змiни до формули винаходу. Такi змiни не можуть виходити за межi розкритої у поданiй заявцi сутi винаходу та збiльшувати обсяг прав порiвняно з формулою, яка була опублiкована на дату подання клопотання про проведення квалiфiкацiйної експертизи. Змiнена формула вважається дiйсною з дати публiкацiї вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу, за умови встановлення вiдповiдностi заявленої формули винаходу умовам патентоздатностi.

(статтю 16 доповнено частиною двадцять першою згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 17. Вiдкликання заявки

     Заявник має право вiдкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рiшення про державну реєстрацiю секретного винаходу чи секретної корисної моделi або до дати сплати державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi). Така заявка вважається вiдкликаною з дати подання заяви про її вiдкликання.

(стаття 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 171. Подiл заявки

     1. Заявник має право до дати одержання ним рiшення НОIВ за заявкою подiлити її на двi i бiльше заявок (видiленi заявки), за умови що суть винаходу (корисної моделi) за видiленою заявкою не виходить за межi змiсту подiленої заявки на дату її подання. Заявка може бути подiлена за власною iнiцiативою заявника або у вiдповiдь на пропозицiю НОIВ.

     2. Подiл заявки здiйснюється шляхом подання заяви про подiл заявки та подання видiленої заявки, за умови сплати зборiв за подання заяви про подiл та видiленої заявки.

     3. Заявник має право визначити датою подання видiленої заявки дату подання подiленої заявки та датою прiоритету видiленої заявки дату прiоритету подiленої заявки.

     4. Експертиза видiленої заявки проводиться вiдповiдно до статтi 16 цього Закону з урахуванням того, що строк сплати збору за подання заявки, строк подання заяви про проведення квалiфiкацiйної експертизи та сплати збору за її проведення обчислюються вiд дати одержання видiленої заявки НОIВ. Крiм дотримання вимог статтi 16 цього Закону перевiряється виконання умови, визначеної частиною першою цiєї статтi.

     5. Пiсля спливу 18 мiсяцiв вiд дати подання видiленої заявки на винахiд, а якщо заявлено прiоритет, - вiд дати її прiоритету або невiдкладно пiсля завершення формальної експертизи заявки на винахiд (залежно вiд того, яка з цих подiй вiдбулася пiзнiше) НОIВ публiкує в Бюлетенi визначенi нею вiдомостi про заявку, якщо вона не вiдкликана, не вважається вiдкликаною або щодо неї не прийнято рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї винаходу.

     6. Iншi вимоги щодо подiлу заявки визначаються правилами, встановленими вiдповiдно до цього Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

(Закон доповнено статтею 171 згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 18. Перетворення заявок

     Заявник має право перетворити заявку на державну реєстрацiю винаходу на заявку на державну реєстрацiю корисної моделi i навпаки до одержання ним рiшення про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) або рiшення про вiдмову в такiй реєстрацiї.

(частина перша статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     У цьому разi зберiгається встановлена дата подання заявки, а якщо заявлено прiоритет, - дата її прiоритету.

     За подання заяви про перетворення заявки сплачується збiр.

(статтю 18 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Стаття 19. Конфiденцiйнiсть заявки

     З дати надходження заявки до НОIВ i до публiкацiї вiдомостей про неї матерiали заявки вважаються конфiденцiйною iнформацiєю. Доступ третьої особи до матерiалiв заявки забороняється, за винятком випадкiв, коли такий доступ здiйснюється за дозволом заявника або за рiшенням компетентного органу.

(частина перша статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Особи, виннi у порушеннi вимог щодо конфiденцiйностi матерiалiв заявки, несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законами України.

     Стаття 20. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Стаття 21. Тимчасова правова охорона

     1. Опублiкованi згiдно з частиною шiстнадцятою статтi 16 цього Закону вiдомостi про заявку на державну реєстрацiю винаходу надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязi формули винаходу, з урахуванням якої вони опублiкованi.

(частина перша статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Заявник має право на одержання компенсацiї за завданi йому пiсля публiкацiї вiдомостей про заявку збитки вiд особи, яка дiйсно знала чи одержала письмове повiдомлення українською мовою з зазначенням номера заявки про те, що вiдомостi про заявку на державну реєстрацiю винаходу, який нею використовується без дозволу заявника, опублiкованi. Зазначена компенсацiя може бути одержана заявником тiльки пiсля державної реєстрацiї такого винаходу.

(частина друга статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     3. Дiя тимчасової правової охорони припиняється вiд дати публiкацiї в Бюлетенi вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу чи повiдомлення про припинення дiловодства щодо заявки.

(частина третя статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     4. Дiя тимчасової правової охорони за мiжнародною заявкою починається вiд дати публiкацiї вiдомостей про неї НОIВ на умовах, викладених у частинi другiй цiєї статтi.

(частина четверта статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Стаття 22. Реєстрацiя

(назва статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     1. На пiдставi рiшення про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi), секретного винаходу (секретної корисної моделi) НОIВ здiйснює державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi), секретного винаходу (секретної корисної моделi) шляхом внесення до Реєстру вiдповiдних вiдомостей. Порядок ведення Реєстру i перелiк вiдомостей, що мiстяться в Реєстрi, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

(частина перша статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Державна реєстрацiя винаходу (корисної моделi) здiйснюється за наявностi документа про сплату державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi) i сплаченого збору за публiкацiї про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi). Зазначенi мито та збiр сплачуються пiсля надходження до заявника рiшення про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi).

     Якщо протягом трьох мiсяцiв з дати одержання заявником рiшення про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) документ про сплату державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi) i збiр за публiкацiю про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) не надiйшли до НОIВ, державна реєстрацiя винаходу (корисної моделi) не здiйснюється, а заявка вважається вiдкликаною.

     Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi), строк сплати збору за публiкацiю про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) продовжується, але не бiльш як на шiсть мiсяцiв, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання.

     Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi), строк сплати збору за публiкацiю про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки вiдновлюються, за умови що протягом шести мiсяцiв пiсля його спливу буде подано вiдповiдне клопотання разом з документом про сплату державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi) та сплачено збiр за подання зазначеного клопотання та збiр за публiкацiю про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi).

(частина друга статтi 22 у редакцiї Законiв України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     3. Пiсля внесення до Реєстру вiдомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi, та одержати вiдповiдно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi), за умови сплати збору за подання цього клопотання.

(абзац перший частини третьої статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Ознайомлення з вiдомостями, внесеними до Реєстру, щодо секретного винаходу (секретної корисної моделi) здiйснюється з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю".

(абзац другий частини третьої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     4. Помилки у внесених до Реєстру вiдомостях виправляються за iнiцiативою володiльця патенту та НОIВ.

(абзац перший частини четвертої статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     До Реєстру за iнiцiативою володiльця патенту можуть бути внесенi змiни згiдно з установленим перелiком можливих змiн. За внесення до Реєстру змiн щодо винаходу чи корисної моделi сплачується збiр.

(абзац другий частини четвертої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)
(стаття 22 в редакцiї Закону України вiд 21.12.2000р. N 2188-III)

     Стаття 23. Публiкацiя

(назва статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     1. Одночасно з державною реєстрацiєю винаходу (корисної моделi) НОIВ здiйснює публiкацiю в Бюлетенi вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi), визначених у встановленому порядку.

(частина перша статтi 23 в редакцiї Законiв України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Не пiзнiше 3 мiсяцiв вiд дати опублiкування вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) НОIВ публiкує опис до патенту, що мiстить формулу та опис винаходу (корисної моделi), а також креслення, на яке є посилання в описi винаходу (корисної моделi).

(частина друга статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     3. Пiсля публiкацiї вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) будь-яка особа має право ознайомитися з матерiалами заявки в установленому порядку. За ознайомлення з матерiалами заявки сплачується збiр.

(частина третя статтi 23 в редакцiї Закону України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     4. Вiдомостi про державну реєстрацiю секретного винаходу (секретної корисної моделi) не публiкуються.

(частина четверта статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 24. Оскарження рiшення за заявкою

     1. Заявник може оскаржити рiшення НОIВ за заявкою до Апеляцiйної палати або в судовому порядку протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання рiшення НОIВ чи копiй матерiалiв, затребуваних вiдповiдно до частини третьої статтi 16 цього Закону.

(частина перша статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Частину другу статтi 24 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     3. Право заявника оскаржити рiшення НОIВ до Апеляцiйної палати втрачається у разi сплати ним державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi).

(частина третя статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     4. Оскарження рiшення НОIВ до Апеляцiйної палати здiйснюється шляхом подання заперечення проти рiшення у порядку, встановленому цим Законом та на його основi регламентом Апеляцiйної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi. За подання заперечення сплачується збiр. Якщо збiр не сплачено у строк, зазначений у частинi першiй цiєї статтi, заперечення вважається неподаним, про що заявнику надсилається повiдомлення.

(частина четверта статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     5. У разi одержання Апеляцiйною палатою заперечення та сплати збору за подання заперечення дiловодство за заявкою зупиняється до затвердження рiшення Апеляцiйної палати.

(частина п'ята статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     6. Заперечення проти рiшення НОIВ за заявкою розглядається згiдно з регламентом Апеляцiйної палати, протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання заперечення та сплати збору за подання заперечення, в межах мотивiв, викладених заявником у запереченнi та пiд час його розгляду. Строк розгляду заперечення продовжується за iнiцiативою заявника, але не бiльше нiж на два мiсяцi, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання.

(частина шоста статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     7. За результатами розгляду заперечення Апеляцiйна палата приймає мотивоване рiшення, що затверджується наказом НОIВ та надсилається заявнику.

     У разi задоволення Апеляцiйною палатою заперечення повнiстю або частково з причин порушення порядку проведення експертизи збiр за подання заперечення пiдлягає поверненню, а заявка повертається до НОIВ для проведення повторної експертизи.

(абзац другий частини сьомої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     8. Частину восьму статтi 24 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)
(враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX, змiни до частини восьмої статтi 24, передбаченi пiдпунктом 7 пункту 5 роздiлу I Закону України вiд 16.06.2020р. N 703-IX з 14.10.2020р., внесенi не будуть)

     9. Заявник може оскаржити затверджене НОIВ рiшення або його копiї Апеляцiйної палати у судовому порядку протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання рiшення або його копiї.

(частина дев'ята статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)
(стаття 24 в редакцiї Законiв України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     10. Пiсля затвердження рiшення Апеляцiйної палати НОIВ оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi та публiкує в Бюлетенi визначенi нею вiдомостi про це рiшення.

(статтю 24 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 25. Видача патенту

     1. Видача патенту здiйснюється НОIВ у мiсячний строк пiсля державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi).

(абзац перший частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Патент видається особi, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного i того ж патенту мають кiлька осiб, їм видається один патент.

     Патент на корисну модель видається пiд вiдповiдальнiсть його володiльця за вiдповiднiсть корисної моделi умовам патентоздатностi.

(абзац третiй частини першої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Форма патенту i змiст зазначених у ньому вiдомостей визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

(частина друга статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     3. До виданого патенту на вимогу його володiльця НОIВ вносить виправлення очевидних помилок з наступним повiдомленням про це в Бюлетенi.

     4. У випадку втрати чи зiпсування патенту його володiльцю видається дублiкат патенту у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi. За видачу дублiката патенту сплачується збiр.

(статтю 25 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, частина четверта статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 26. Виключена

(стаття 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, вiд 22.05.2003р. N 850-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 27. Розсекречування секретного винаходу (корисної моделi)

     1. Володiлець патенту на секретний винахiд (корисну модель) має право внести вiдповiдному Державному експертовi пропозицiю про розсекречування винаходу (корисної моделi) чи змiну встановленого ступеня секретностi. Державний експерт у цьому випадку повинен розглянути пропозицiю i дати письмову вiдповiдь протягом мiсяця вiд дати одержання пропозицiї.

     2. Змiна ступеня секретностi винаходу (корисної моделi) чи його розсекречування здiйснюється за рiшенням вiдповiдного Державного експерта на пропозицiю володiльця патенту у зв'язку iз закiнченням строку дiї рiшення про вiднесення iнформацiї про винахiд (корисну модель) до державної таємницi або на пiдставi рiшення суду.

     3. Володiлець патенту на секретний винахiд (корисну модель) протягом одного року вiд дати одержання ним рiшення Державного експерта про розсекречування винаходу (корисної моделi) має право подати до НОIВ клопотання про видачу патенту на винахiд (корисну модель) на строк, що залишився до закiнчення дiї патенту на секретний винахiд (секретну корисну модель). У такому разi НОIВ вносить вiдповiднi змiни до Реєстру, здiйснює публiкацiю про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) i видає патент згiдно iз статтями 22, 23 i 25 цього Закону, за умови сплати вiдповiдних зборiв та державного мита.

(частина третя статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 271. Додаткова охорона прав на винаходи

     1. Володiлець патенту на винахiд, об'єктом якого є активний фармацевтичний iнгредiєнт лiкарського засобу, процес отримання лiкарського засобу або застосування лiкарського засобу, засiб захисту тварин, засiб захисту рослин, введення в обiг якого в Українi надається вiдповiдним компетентним органом згiдно iз законодавством України, має право на продовження строку чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на такий винахiд (додаткова охорона), яке засвiдчується сертифiкатом додаткової охорони.

     Сертифiкат додаткової охорони видається за клопотанням володiльця патенту. За подання клопотання сплачується збiр.

     Права на додаткову охорону обмеженi продуктом (активним фармацевтичним iнгредiєнтом або сукупнiстю активних фармацевтичних iнгредiєнтiв лiкарського засобу), введення в обiг якого в Українi дозволено вiдповiдним компетентним органом згiдно iз законодавством України, та його застосуванням вiдповiдно як лiкарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у межах прав, що надавалися вiдповiдним патентом на день подання клопотання про видачу сертифiката додаткової охорони, та є чинними за умови чинностi такого дозволу.

     Власник патенту на винахiд, об'єктом якого є лiкарський засiб, засiб захисту тварин, засiб захисту рослин, має право на продовження строку чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi у разi, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лiкарському засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у цивiльний обiг в Українi було подано протягом одного року вiд дати подання такої заяви вперше в будь-якiй країнi.

     2. Строк додаткової охорони дорiвнює перiоду мiж датою подання заявки до НОIВ та датою одержання володiльцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п'ять рокiв.

     Строк додаткової охорони не може перевищувати п'ять рокiв.

     Для винаходу, об'єктом якого є активний фармацевтичний iнгредiєнт лiкарського засобу, щодо якого були здiйсненi дослiдження у сферi застосування для дiтей, результати яких вiдображенi в iнформацiї про лiкарський засiб, на який видано дозвiл вiдповiдного компетентного органу, зазначенi в абзацах першому i другому цiєї частини строки додаткової охорони продовжуються на шiсть мiсяцiв.

     3. Клопотання про додаткову охорону має надiйти до НОIВ протягом шести мiсяцiв вiд дати публiкацiї вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу або вiд дати видачi першого дозволу вiдповiдного компетентного органу (залежно вiд того, яка з цих дат є пiзнiшою). До клопотання додаються документи, що пiдтверджують право володiльця патенту на додаткову охорону.

     Клопотання розглядається НОIВ в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     4. У разi якщо поданi документи пiдтверджують право володiльця патенту на додаткову охорону НОIВ здiйснює державну реєстрацiю додаткової охорони шляхом внесення до Реєстру вiдповiдних вiдомостей. Одночасно з державною реєстрацiєю додаткової охорони НОIВ здiйснює публiкацiю в Бюлетенi визначених нею вiдомостей про таку реєстрацiю. Видача сертифiката додаткової охорони здiйснюється НОIВ у мiсячний строк пiсля державної реєстрацiї додаткової охорони.

     5. Права та обов'язки володiльця сертифiката додаткової охорони є такими самими, як i права володiльця вiдповiдного патенту, з урахуванням обмежень, встановлених частиною першою цiєї статтi.

     6. За умови дотримання зазначених у цiй частинi вимог не визнається порушенням прав на винахiд таке його використання протягом строку додаткової охорони:

     1) виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, iз застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третiх країн, а також iншi дiї, якi вiдповiдно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхiдними для виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, з метою експорту до третiх країн;

     2) виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, iз застосуванням запатентованого винаходу не ранiше нiж за шiсть мiсяцiв до закiнчення строку додаткової охорони з метою його зберiгання для введення в обiг пiсля закiнчення строку додаткової охорони, а також iншi дiї, якi вiдповiдно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхiдними для виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, i його зберiгання не ранiше зазначеного строку.

     Особа, яка має намiр протягом строку додаткової охорони здiйснювати виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, iз застосуванням запатентованого винаходу, зобов'язана при виготовленнi продукту наносити на нього iнформацiйне маркування "UA Export / Для експорту".

     Особа, яка має намiр протягом строку додаткової охорони здiйснювати виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, iз застосуванням запатентованого винаходу, письмово повiдомляє НОIВ i власника сертифiката додаткової охорони про такий намiр не пiзнiше, нiж за три мiсяцi до початку використання винаходу.

     У повiдомленнi заявника зазначаються його адреса, способи використання винаходу i цiль такого використання, номер i дата видачi сертифiката додаткової охорони. У разi виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, з метою експорту в повiдомленнi також зазначається номер дозволу компетентного органу третьої країни, до якої планується здiйснювати експорт. Установа забезпечує опублiкування вiдомостей, що мiстяться в повiдомленнi.

     У повiдомленнi заявника зазначаються його адреса, способи використання винаходу i цiль такого використання, номер i дата видачi сертифiката додаткової охорони. У разi виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, з метою експорту в повiдомленнi також зазначається номер дозволу компетентного органу третьої країни, до якої планується здiйснювати експорт. НОIВ забезпечує опублiкування вiдомостей, що мiстяться в повiдомленнi.

     7. За пiдтримання чинностi сертифiката додаткової охорони за кожний повний чи неповний рiк його дiї сплачується збiр у порядку, визначеному частиною другою статтi 32 цього Закону.

     8. Припинення дiї сертифiката додаткової охорони та визнання його недiйсним, захист прав володiльця сертифiката додаткової охорони здiйснюються у порядку, встановленому для вiдповiдного патенту.

(роздiл IV доповнено статтею 271 згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

Роздiл V
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТIВ ПРАВ НА ВИНАХОДИ (КОРИСНI МОДЕЛI)

(назва роздiлу V у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 28. Права, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)

(назва статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     1. Права, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi), дiють вiд дати, наступної за датою державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi).

     Права, що випливають з державної реєстрацiї секретного винаходу (секретної корисної моделi), дiють вiд дати внесення iнформацiї про секретний винахiд (секретну корисну модель) до вiдповiдного Реєстру.

(частина перша статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Володiлець патенту має право використовувати винахiд (корисну модель) на свiй розсуд, якщо таке використання не порушує прав iнших володiльцiв патенту.

(абзац перший частини другої статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Використання секретного винаходу (корисної моделi) володiльцем патенту має здiйснюватися з додержанням вимог Закону України "Про державну таємницю" та за погодженням iз Державним експертом.

     Взаємовiдносини при використаннi винаходу (корисної моделi), володiльцями патенту на який є кiлька осiб, визначаються договором мiж ними. У разi вiдсутностi такого договору кожний володiлець патенту може використовувати винахiд (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвiл (видавати лiцензiю) на використання винаходу (корисної моделi) та передавати права на винахiд (корисну модель) iншiй особi без згоди iнших володiльцiв патенту.

(абзац третiй частини другої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Використанням винаходу (корисної моделi) визнається:

     виготовлення продукту iз застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделi), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числi через Iнтернет, продаж, iмпорт (ввезення) та iнше введення його в цивiльний оборот або зберiгання такого продукту в зазначених цiлях;

(абзац п'ятий частини другої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2002р. N 34-IV, у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Українi, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володiльця патенту або, виходячи з обставин, це i так є очевидним.

(абзац шостий частини другої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Абзац сьомий частини другої статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквiвалентну їй.

(абзац дев'ятий частини другої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за вiдсутнiстю доказiв протилежного вважається виготовленим iз застосуванням цього процесу за умови виконання принаймнi однiєї з двох вимог:

(статтю 28 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     продукт, виготовлений iз застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

(статтю 28 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     iснують пiдстави вважати, що зазначений продукт виготовлено iз застосуванням даного процесу i володiлець патенту не в змозi шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленнi цього продукту.

(статтю 28 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     В такому разi обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, iдентичного тому, що виготовляється iз застосуванням процесу, який охороняється патентом, вiдрiзняється вiд останнього, покладається на особу, щодо якої є достатнi пiдстави вважати, що вона порушує права володiльця патенту.

(статтю 28 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Право володiльця патенту на винахiд, об'єктом якого є бiологiчний матерiал, поширюється на будь-який iнший бiологiчний матерiал iз такими самими характеристиками, одержаний iз такого бiологiчного матерiалу шляхом вiдтворення чи розмноження в подiбнiй або iншiй формi.

(частину другу статтi 28 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Право володiльця патенту на винахiд, об'єктом якого є процес одержання бiологiчного матерiалу, поширюється на бiологiчний матерiал, безпосередньо одержаний iз застосуванням цього процесу, та на будь-який бiологiчний матерiал iз такими самими характеристиками, одержаний вiд нього шляхом вiдтворення чи розмноження в подiбнiй або iншiй формi.

(частину другу статтi 28 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Право володiльця патенту на винахiд, об'єктом якого є продукт iз генетичною iнформацiєю, поширюється на будь-який матерiал (крiм зазначеного в абзацi одинадцятому частини третьої статтi 6 цього Закону), який мiстить цей продукт та в якому генетична iнформацiя виконує свою функцiю.

(частину другу статтi 28 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Права, визначенi абзацами п'ятнадцятим i шiстнадцятим цiєї частини, не поширюються на бiологiчний матерiал, отриманий внаслiдок культивування або розмноження розмiщеного на ринку володiльцем патенту бiологiчного матерiалу, якщо таке розмноження або культивування обов'язково є результатом застосування бiологiчного матерiалу, для якого вiн був реалiзований на ринку, за умови що отриманий матерiал у подальшому не використовується для iншого культивування або розмноження.

(частину другу статтi 28 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     3. Виключнi майновi права iнтелектуальної власностi володiльця патенту на секретний винахiд (секретну корисну модель) обмежуються Законом України "Про державну таємницю" i вiдповiдними рiшеннями Державного експерта.

(абзац перший частини третьої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Володiлець патенту на секретний винахiд (секретну корисну модель) має право на одержання вiд державного органу, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України, грошової компенсацiї на покриття витрат за сплату зборiв, передбачених цим Законом.

(абзац другий частини третьої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Спори щодо розмiрiв i порядку виплати грошової компенсацiї вирiшуються у судовому порядку.

     4. Володiлець патенту може використовувати попереджувальне маркування iз зазначенням номера патенту на продуктi чи на упаковцi продукту, виготовленого iз застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделi).

(частина четверта статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     5. Патент надає його володiльцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделi), у тому числi забороняти таке використання, крiм випадкiв, якщо таке використання не визнається згiдно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi).

(частина п'ята статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     6. Володiлець патенту може передавати на пiдставi договору виключнi майновi права iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) будь-якiй особi, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделi) - тiльки за погодженням iз Державним експертом.

(частина шоста статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     7. Володiлець патенту має право дати будь-якiй особi дозвiл (видати лiцензiю) на використання винаходу (корисної моделi) на пiдставi лiцензiйного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделi) такий дозвiл надається тiльки за погодженням iз Державним експертом.

(частина сьома статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     8. Договiр про передачу права власностi на винахiд (корисну модель) i лiцензiйний договiр вважаються дiйсними, якщо вони укладенi у письмовiй формi i пiдписанi сторонами.

     Сторона договору має право на офiцiйне загальнодоступне iнформування iнших осiб про передачу права власностi на винахiд (корисну модель) або видачу лiцензiї на використання винаходу (корисної моделi). Таке iнформування здiйснюється шляхом публiкацiї в Бюлетенi вiдомостей в обсязi та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

(абзац другий частини восьмої статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     За опублiкування зазначених вiдомостей та запропонованих стороною договору змiн до вiдомостей про видачу лiцензiї сплачуються збори.

(частину восьму статтi 28 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     За внесення зазначених вiдомостей до Реєстру та змiн до них за iнiцiативою сторiн договору сплачуються збори.

(частина восьма статтi 28 в редакцiї Закону України вiд 21.12.2000р. N 2188-III)

     9. Володiлець патенту, крiм патенту на секретний винахiд (секретну корисну модель), має право подати до НОIВ для офiцiйної публiкацiї заяву про готовнiсть надання будь-якiй особi дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделi). У цьому разi рiчний збiр за пiдтримання чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) зменшується на 50 вiдсоткiв починаючи з року, наступного за роком публiкацiї такої заяви.

(абзац перший частини дев'ятої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2000р. N 2188-III, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з володiльцем патенту чи декларацiйного патенту договiр. Спори, що виникають пiд час виконання цього договору, вирiшуються у судовому порядку.

(абзац другий частини дев'ятої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Якщо жодна особа не заявила володiльцю патенту про свої намiри щодо використання винаходу (корисної моделi), вiн може подати до НОIВ письмове клопотання про вiдкликання своєї заяви. У цьому разi рiчний збiр за пiдтримання чинностi патенту сплачується у повному розмiрi починаючи з року, наступного за роком публiкацiї такого клопотання.

     10. Права, що випливають з патенту, не зачiпають будь-якi iншi особистi майновi чи немайновi права винахiдника, що регулюються iншим законодавством України.

     Стаття 29. Обов'язки, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)

     1. Володiлець патенту повинен сплачувати вiдповiднi збори за пiдтримання чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) i добросовiсно користуватися правами, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi).

(стаття 29 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 30. Обмеження майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель)

(назва статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     1. Якщо винахiд (корисна модель), крiм секретного винаходу (корисної моделi), не використовується або недостатньо використовується в Українi протягом трьох рокiв починаючи вiд дати, наступної за датою державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi), або вiд дати, коли використання винаходу (корисної моделi) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання i виявляє готовнiсть використовувати винахiд (корисну модель), у разi вiдмови володiльця прав вiд укладання лiцензiйного договору може звернутися до суду iз заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделi).

(абзац перший частини першої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Якщо володiлець патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделi) зумовлений поважними причинами, суд виносить рiшення про надання дозволу заiнтересованiй особi на використання винаходу (корисної моделi) з визначенням обсягу його використання, строку дiї дозволу, розмiру та порядку виплати винагороди володiльцю патенту. При цьому право володiльця патенту надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделi) не обмежується.

(абзац другий частини першої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     2. Володiлець патенту зобов'язаний дати дозвiл (видати лiцензiю) на використання винаходу (корисної моделi) володiльцю пiзнiше виданого патенту, якщо винахiд (корисна модель) останнього призначений для досягнення iншої мети або має значнi технiко-економiчнi переваги i не може використовуватися без порушення прав володiльця ранiше виданого патенту. Дозвiл дається в обсязi, необхiдному для використання винаходу (корисної моделi) володiльцем пiзнiше виданого патенту. При цьому володiлець ранiше виданого патенту має право отримати лiцензiю на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделi), що охороняється пiзнiше виданим патентом.

     3. З метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологiчної безпеки та iнших iнтересiв суспiльства Кабiнет Мiнiстрiв України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделi) визначенiй ним особi без згоди володiльця патенту. При цьому:

(абзац перший частини третьої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.04.2009р. N 1256-VI, вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     1) дозвiл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин;

     2) обсяг i тривалiсть такого використання визначаються метою наданого дозволу, i у випадку напiвпровiдникової технологiї воно має бути лише некомерцiйним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рiшенням вiдповiдного органу державної влади;

     3) дозвiл на таке використання не позбавляє володiльця патенту права надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделi) iншим особам;

(пункт 3 частини третьої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     4) право на таке використання не передається, крiм випадку, коли воно передається разом з тiєю частиною пiдприємства чи дiлової практики, в якiй здiйснюється це використання;

     5) використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрiшнього ринку;

     6) про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделi) володiльцю патенту надсилається повiдомлення одразу, як це стане практично можливим;

     7) дозвiл на використання вiдмiняється, якщо перестають iснувати обставини, через якi його видано;

     8) володiльцю патенту сплачується адекватна компенсацiя вiдповiдно до економiчної цiнностi винаходу (корисної моделi).

     Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделi), строк i умови його надання, вiдмiну дозволу на використання, розмiр та порядок виплати винагороди володiльцю патенту можуть бути оскарженi в судовому порядку.

(частина третя статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     4. Володiлець патенту на секретний винахiд (секретну корисну модель) може видати лiцензiю на використання його винаходу (корисної моделi) тiльки особi, що має дозвiл доступу до цього винаходу (корисної моделi) вiд Державного експерта.

(абзац перший частини четвертої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Якщо зазначена особа не може досягти iз володiльцем такого патенту згоди щодо видачi лiцензiї, Кабiнет Мiнiстрiв України має право дозволити їй використання секретного винаходу (корисної моделi) вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi.

(абзац другий частини четвертої статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     5. Спори щодо умов видачi лiцензiй i виплати компенсацiй та їх розмiру вирiшуються у судовому порядку.

     Стаття 31. Дiї, якi не визнаються порушенням прав

     1. Будь-яка особа, яка до дати подання до НОIВ заявки або, якщо заявлено прiоритет, до дати її прiоритету в iнтересах своєї дiяльностi добросовiсно використала в Українi технологiчне (технiчне) вирiшення, тотожне заявленому винаходу (кориснiй моделi), чи здiйснила значну i серйозну пiдготовку для такого використання, зберiгає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделi), як це передбачалося зазначеною пiдготовкою (право попереднього користувача).

(абзац перший частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Право попереднього користувача обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу (корисної моделi) вирiшення, яким воно було на дату подання заявки.

(абзац другий частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Право попереднього користувача може передаватися або переходити до iншої особи тiльки разом з пiдприємством чи дiловою практикою або тiєю частиною пiдприємства чи дiлової практики, в яких було використано вирiшення, тотожне заявленому винаходу (кориснiй моделi), чи здiйснено значну i серйозну пiдготовку для такого використання.

(абзац третiй частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделi):

     в конструкцiї чи при експлуатацiї транспортного засобу iноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повiтряному просторi чи на територiї України, за умови, що винахiд (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

     без комерцiйної мети;

     з науковою метою або в порядку експерименту;

     за надзвичайних обставин (стихiйне лихо, катастрофа, епiдемiя тощо) з повiдомленням володiльця патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому вiдповiдної компенсацiї.

(абзац п'ятий частини другої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Абзац шостий частини другої статтi 31 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     3. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, введення в господарський обiг виготовленого iз застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделi) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав володiльця.

     Продукт, виготовлений iз застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделi), вважається придбаним без порушення прав володiльця патенту, якщо цей продукт був виготовлений i (або) пiсля виготовлення введений в обiг володiльцем патенту чи iншою особою за його спецiальним дозволом (лiцензiєю).

     4. Не визнається порушенням прав, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi), використання з комерцiйною метою винаходу (корисної моделi) будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений iз застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделi), i не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обiг з порушенням прав, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi). Проте пiсля одержання вiдповiдного повiдомлення володiльця прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити володiльцю прав вiдповiднi кошти, розмiр яких встановлюється вiдповiдно до законiв або за згодою сторiн. Спори щодо цих розрахункiв та порядку їх виплати вирiшуються у судовому порядку.

(частина четверта статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     5. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, ввезення на митну територiю України у встановленому законом порядку товарiв, виготовлених з використанням винаходу (корисної моделi), для дослiджень та/або використання винаходу (корисної моделi) у дослiдженнях, що проводяться з метою пiдготовки та подання iнформацiї для реєстрацiї лiкарського засобу.

(статтю 31 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 02.06.2020р. N 644-IX)

     6. Не визначається порушенням прав, що випливають iз додаткової охорони прав на винаходи, визначенi у статтi 271 цього Закону, виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, iз застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третiх країн, а також iншi дiї, якi вiдповiдно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхiдними для виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, з метою експорту до третiх країн.

(статтю 31 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

Роздiл VI
ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ ТА ВИЗНАННЯ ПРАВ НЕДIЙСНИМИ

(назва роздiлу VI у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 32. Припинення державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)

(назва статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     1. Володiлець патенту в будь-який час може вiдмовитися вiд прав, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi), повнiстю або частково в межах опублiкованої формули винаходу (корисної моделi) на пiдставi заяви, поданої до НОIВ.

     Часткова вiдмова вiд прав здiйснюється шляхом виключення незалежних пунктiв формули або виключення одного чи декiлькох незалежних пунктiв формули та пiдпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктiв, або шляхом внесення змiн до незалежного (незалежних) пункту (пунктiв), за умови що таке виключення та (або) змiна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацiєю.

     Змiни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом змiни наявних у такому пунктi формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявнi у пiдпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.

     НОIВ проводить експертизу винаходу з новою редакцiєю формули на вiдповiднiсть вимогам цiєї статтi та статтi 7 цього Закону. За проведення експертизи сплачується збiр.

     Повна або часткова вiдмова вiд прав набирає чинностi вiд дати публiкацiї вiдомостей про це в Бюлетенi. Форма заяви та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi. За подання заяви сплачується збiр.

     Не допускається повна або часткова вiдмова вiд прав, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi), без попередження особи, якiй надано право на використання винаходу за лiцензiйним договором, зареєстрованим в НОIВ, а також у разi накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi).

(частина перша статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Чиннiсть майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) припиняється у разi несплати у встановлений строк рiчного збору за пiдтримання їх чинностi.

(абзац перший частини другої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Рiчний збiр за пiдтримання чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) сплачується за кожний рiк його дiї починаючи вiд дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надiйти до НОIВ не пiзнiше 4 мiсяцiв вiд дати публiкацiї вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi). Документ про сплату збору за кожний наступний рiк має надiйти або бути вiдправленим до НОIВ до кiнця поточного року чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) за умови сплати збору протягом його останнiх 4 мiсяцiв.

(абзац другий частини другої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Чиннiсть майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) припиняється з першого дня року, за який збiр не сплачено.

(абзац третiй частини другої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Рiчний збiр за пiдтримання чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) може бути сплачений протягом 12 мiсяцiв пiсля закiнчення встановленого строку. У цьому випадку розмiр рiчного збору збiльшується на 50 вiдсоткiв. При сплатi збору чиннiсть майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) вiдновлюється.

(абзац четвертий частини другої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Якщо збiр не сплачено протягом цих 12 мiсяцiв, НОIВ публiкує у Бюлетенi iнформацiю про припинення чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель).

(абзац п'ятий частини другої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Збiр за пiдтримку чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на секретний винахiд (секретну корисну модель) не сплачується.

(абзац шостий частини другої статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Якщо строк сплати збору за пiдтримання чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) пропущений, права заявника щодо патенту вiдновлюються, за умови що протягом 12 мiсяцiв пiсля спливу строку буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за подання такого клопотання i збiр за пiдтримання чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель). Iнформацiю про вiдновлення прав заявника щодо патенту НОIВ публiкує в Бюлетенi.

(частину другу статтi 32 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 33. Визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними в судовому порядку

(назва статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     1. Права на винахiд (корисну модель) можуть бути визнанi в судовому порядку недiйсними повнiстю або частково у разi:

(абзац перший частини першої статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     а) невiдповiдностi запатентованого винаходу (корисної моделi) умовам патентоздатностi, що визначенi статтею 7 цього Закону;

     б) наявностi у формулi винаходу (корисної моделi) ознак, яких не було у поданiй заявцi;

     в) порушення вимог частини другої статтi 37 цього Закону;

     г) державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi) внаслiдок подання заявки з порушенням прав iнших осiб.

(частину першу статтi 33 доповнено пунктом "г" згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 850-IV, пункт "г" частини першої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. Частину другу статтi 33 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     3. При визнаннi прав на винахiд (корисну модель) недiйсними повнiстю або частково в судовому порядку НОIВ повiдомляє про це у Бюлетенi.

(частина третя статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     4. Права на винахiд (корисну модель), визнанi недiйсними повнiстю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинностi, вiд дати публiкацiї вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi).

     Визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними частково здiйснюється шляхом виключення незалежних пунктiв формули або виключення одного чи декiлькох незалежних пунктiв формули та пiдпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктiв, або шляхом внесення змiн до незалежного (незалежних) пункту (пунктiв), за умови що таке виключення та (або) змiна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацiєю.

     Змiни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом змiни наявних у такому пунктi формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявнi у пiдпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.

(частина четверта статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)
(стаття 33 в редакцiї Закону України вiд 21.12.2000р. N 2188-III)

     Стаття 331. Визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними Апеляцiйною палатою

     1. Будь-яка особа може подати до Апеляцiйної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними повнiстю або частково з пiдстав невiдповiдностi винаходу (корисної моделi) умовам патентоздатностi, визначеним цим Законом. Заяву може бути подано через представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного), який дiє на пiдставi довiреностi.

     Визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними частково здiйснюється шляхом виключення незалежних пунктiв формули або виключення одного чи декiлькох незалежних пунктiв формули та пiдпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктiв, або шляхом внесення змiн до незалежного (незалежних) пункту (пунктiв), за умови що таке виключення та (або) змiна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацiєю.

     Змiни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом змiни наявних у такому пунктi формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявнi у пiдпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.

     2. Заява про визнання прав на винахiд недiйсними може бути подана до Апеляцiйної палати протягом дев'яти мiсяцiв з дати публiкацiї вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу. За подання заяви сплачується збiр. Заява вважається поданою в разi надходження збору на рахунок НОIВ.

     3. Заява про визнання прав на корисну модель недiйсними може бути подана до Апеляцiйної палати протягом усього строку чинностi майнових прав на корисну модель та пiсля припинення їх чинностi. За подання заяви сплачується збiр. Заява вважається поданою в разi надходження збору на рахунок НОIВ.

     4. Сторонами розгляду справи про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними в Апеляцiйнiй палатi є особа, яка подала заяву про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними, та володiлець патенту.

     5. Сторони мають рiвнi права щодо надання доказiв, їх дослiдження та доведення перед Апеляцiйною палатою їх переконливостi.

     6. Апеляцiйна палата не перевiряє достовiрнiсть наданих доказiв, а вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наведеної iнформацiї несе особа, яка її надала. У разi виникнення у колегiї Апеляцiйної палати обґрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi iнформацiї, наведеної в наданих документах, колегiя має право запитати пiдтвердження зазначеної iнформацiї.

     7. Кожна сторона повинна довести обставини, на якi вона посилається як на пiдставу своїх вимог або заперечень.

     8. Вимоги до заяви про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними, умови та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     9. Заява про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними розглядається згiдно з регламентом Апеляцiйної палати протягом чотирьох мiсяцiв з дня надходження заяви, за умови сплати збору за її подання. Цей строк може бути продовжено на два мiсяцi за заявою сторони розгляду заяви про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними та за умови сплати збору. Строк розгляду заяви може бути зупинено з пiдстав, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, але не бiльше нiж на два мiсяцi.

     10. За результатами розгляду заяви Апеляцiйна палата приймає мотивоване рiшення, що затверджується наказом НОIВ та надсилається сторонам.

     11. Сторони можуть оскаржити затверджене НОIВ рiшення Апеляцiйної палати у судовому порядку протягом двох мiсяцiв вiд дати його одержання.

     12. Рiшення Апеляцiйної палати набирають чинностi з дати затвердження наказом НОIВ та пiдлягають оприлюдненню в повному обсязi на офiцiйному веб-сайтi НОIВ.

     У разi визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними НОIВ повiдомляє про це у Бюлетенi.

     13. Права на винахiд (корисну модель), визнанi недiйсними Апеляцiйною палатою, вважаються такими, що не набрали чинностi, з дня, наступного за днем державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi).

(роздiл VI доповнено статтею 331 згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Стаття 332. Висновок про вiдповiднiсть корисної моделi умовам патентоздатностi

     1. Будь-яка особа може подати до НОIВ мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделi на вiдповiднiсть умовам патентоздатностi. За подання клопотання сплачується збiр.

     2. Клопотання розглядається НОIВ в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi.

     3. Про отримання клопотання НОIВ повiдомляє володiльцю патенту на корисну модель пiсля надходження до НОIВ суми сплаченого збору за подання клопотання.

     4. Пiдготовлений НОIВ висновок щодо вiдповiдностi корисної моделi умовам патентоздатностi надсилається особi, яка подала клопотання, та володiльцю патенту.

     5. Висновок НОIВ щодо вiдповiдностi умовам патентоздатностi може бути залучено особою, яка подавала клопотання, у разi звернення до суду або до Апеляцiйної палати з метою визнання недiйсними прав на корисну модель.

(роздiл VI доповнено статтею 332 згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

Роздiл VII
ЗАХИСТ ПРАВ

     Стаття 34. Порушення прав володiльця патенту

     1. Будь-яке посягання на права, передбаченi статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав володiльця патенту, що тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

(частина перша статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     2. На вимогу володiльця патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний вiдшкодувати володiльцю патенту заподiянi збитки.

     Вимагати поновлення порушених прав володiльця патенту може за його згодою також особа, яка придбала лiцензiю.

(частина друга статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Стаття 35. Способи захисту прав

     1. Захист прав на винахiд (корисну модель) здiйснюється у судовому та iншому встановленому законом порядку.

     2. Юрисдикцiя судiв поширюється на всi правовiдносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

     Суди вiдповiдно до їх компетенцiї розв'язують, зокрема, спори про:

     авторство на винахiд (корисну модель);

     встановлення факту використання винаходу (корисної моделi);

     встановлення володiльця патенту;

     порушення прав володiльця патенту;

     укладання та виконання лiцензiйних договорiв;

     право попереднього користувача;

(абзац восьмий частини другої статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     компенсацiї.

(стаття 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

Роздiл VIII
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 36. Державне мито i збори

     Розмiр та порядок сплати державного мита за реєстрацiю винаходiв (корисних моделей) визначаються законодавством.

(частина перша статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Розмiр передбачених цим Законом зборiв, строки i порядок їх сплати визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кошти, одержанi вiд сплати державного мита за реєстрацiю винаходiв (корисних моделей), зараховуються до бюджетiв у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

(частина третя статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX, у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)

     Передбаченi цим Законом збори сплачуються на поточнi рахунки НОIВ.

(частина четверта статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.01.2002р. N 2921-III, у редакцiї Закону України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)

     Надходження вiд передбачених цим Законом зборiв мають цiльове призначення i використовуються виключно для забезпечення розвитку та функцiонування державної системи охорони iнтелектуальної власностi, зокрема на виконання завдань, визначених цим Законом, iншими нормативно-правовими актами у сферi iнтелектуальної власностi.

(частина п'ята статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2020р. N 703-IX)
(стаття 36 в редакцiї Закону України вiд 21.12.2000р. N 2188-III)

     Стаття 37. Патентування винаходу (корисної моделi) в iноземних державах

     1. Будь-яка особа має право запатентувати винахiд (корисну модель) в iноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахiд (корисну модель) до НОIВ та ненадходження до цiєї особи протягом трьох мiсяцiв вiд дати подання зазначеної заявки повiдомлення про вiднесення заявленого винаходу (корисної моделi) до державної таємницi.

     За клопотанням заявника йому надсилається повiдомлення щодо можливостi патентування винаходу (корисної моделi) в iноземних державах ранiше зазначеного строку. За подання клопотання сплачується збiр.

     2. Якщо патентування винаходу (корисної моделi) провадиться за процедурою Договору про патентну кооперацiю, мiжнародна заявка подається до Мiжнародного бюро Всесвiтньої органiзацiї iнтелектуальної власностi з дотриманням умови, визначеної частиною першою цiєї статтi, чи до НОIВ.

(частина друга статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 816-IX)
(стаття 37 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 850-IV)

     Стаття 38. Державне стимулювання створення та використання винаходiв (корисних моделей)

     Держава стимулює створення i використання винаходiв (корисних моделей), встановлює винахiдникам i особам, якi використовують їх, пiльговi умови оподаткування та кредитування, надає їм iншi пiльги вiдповiдно до чинного законодавства України.

     Винахiдникам високоефективних використовуваних винаходiв (корисних моделей) може присвоюватися почесне звання "Заслужений винахiдник України".

Роздiл IX
ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Заявки на видачу патентiв України на винаходи строком дiї п'ять рокiв без проведення експертизи по сутi (далi - патенти строком дiї п'ять рокiв), поданi вiдповiдно до Постанови Верховної Ради України вiд 23 грудня 1993 року "Про введення в дiю Закону України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi", дiловодство за якими не було завершено до набрання чинностi цим Законом, вважаються заявками на видачу декларацiйних патентiв на винаходи та розглядаються НОIВ без проведення експертизи на локальну новизну.

(пункт 1 роздiлу IX iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2188-III)

     2. За заявками на видачу патентiв строком дiї п'ять рокiв, за якими до набрання чинностi цим Законом було прийнято рiшення про видачу патенту, але не здiйснено державну реєстрацiю i публiкацiю вiдомостей про видачу патентiв, НОIВ видає декларацiйнi патенти на винаходи i публiкує вiдомостi про їх видачу за умови сплати вiдповiдного державного мита.

(абзац перший пункту 2 роздiлу IX iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2188-III)

     Володiльцi патентiв на винаходи строком дiї п'ять рокiв можуть подавати клопотання про проведення квалiфiкацiйної експертизи i перетворення патенту в порядку, встановленому для декларацiйних патентiв статтею 26 цього Закону.

     3. Чиннi патенти на кориснi моделi прирiвнюються щодо правового режиму, у тому числi i строку їх дiї, до декларацiйних патентiв на кориснi моделi.

(роздiл IX доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2188-III)

Роздiл X
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Встановити, що до приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом iншi закони та нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом подати до Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом.

     4. Встановити, що пiсля набрання чинностi цим Законом втрачають чиннiсть:

     Постанова Верховної Ради України вiд 19 сiчня 1995 року "Про затвердження Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, кориснi моделi i промисловi зразки, що становлять державну таємницю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 3, ст. 23);

     абзаци десятий i одинадцятий пункту 3 i пункт 4 Постанови Верховної Ради України вiд 23 грудня 1993 року "Про введення в дiю Закону України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 33; 1997 р., N 40, ст. 269).

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ
15 грудня 1993 року
N 3687-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.