ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформи патентного законодавства

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частину другу статтi 460 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Об'єктом корисної моделi може бути пристрiй або процес у будь-якiй сферi технологiї".

     2. У Законi України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "У цьому Законi наведенi нижче термiни та скорочення вживаються в такому значеннi";

     абзаци четвертий, шостий, чотирнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "винахiд (корисна модель) - результат iнтелектуальної, творчої дiяльностi людини в будь-якiй сферi технологiї";

     "секретний винахiд (секретна корисна модель) - винахiд (корисна модель), що мiстить iнформацiю, вiднесену до державної таємницi, права на який засвiдчуються патентом на секретний винахiд (секретну корисну модель)";

     "патент (патент на винахiд, патент на секретний винахiд, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвiдчує прiоритет, авторство i права на винахiд (корисну модель)";

     абзаци п'ятнадцятий - дев'ятнадцятий виключити;

     абзаци двадцять четвертий, двадцять шостий, двадцять дев'ятий i тридцять перший викласти в такiй редакцiї:

     "лiцензiя - дозвiл володiльця патенту (лiцензiара), що видається iншiй особi (лiцензiату), на використання винаходу (корисної моделi) на певних умовах";

     "заявка - сукупнiсть документiв, необхiдних для державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     "дата прiоритету - дата подання заявки до Установи або до вiдповiдного органу держави - учасницi Паризької конвенцiї про охорону промислової власностi чи Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi, за якою заявлено прiоритет";

     "Реєстр - Державний реєстр України винаходiв, Державний реєстр України секретних винаходiв, Державний реєстр України корисних моделей, Державний реєстр України секретних корисних моделей, що ведуться в електроннiй формi";

     доповнити новими абзацами такого змiсту:

     "бiологiчний матерiал - матерiал, що мiстить генетичну iнформацiю та може самовiдтворюватися чи бути вiдтвореним у бiологiчнiй системi;

     Бюлетень - офiцiйний електронний бюлетень Установи;

     ВОIВ - Всесвiтня органiзацiя iнтелектуальної власностi;

     державна реєстрацiя винаходу (корисної моделi) - державна реєстрацiя права iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель);

     права на винахiд (корисну модель) - права iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель)";

     2) у статтi 3:

     у частинi першiй:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечує державну реєстрацiю винаходiв i корисних моделей та видає патенти";

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "визнає недiйсними права на винаходи i кориснi моделi".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дванадцятим;

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. На документах, якi приймає або затверджує вiдповiдно до цього Закону Установа, може бути використано квалiфiкований електронний пiдпис. Подання до Установи документiв в електроннiй формi та видача Установою документiв в електроннiй формi здiйснюються вiдповiдно до законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     3) текст статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством України про винаходи (кориснi моделi), застосовуються правила мiжнародного договору";

     4) у статтi 5:

     у назвi слова "iноземних осiб та осiб без громадянства" замiнити словами "iноземних та iнших осiб";

     у частинi першiй слова "Iноземнi особи та особи без громадянства" замiнити словами "Iноземцi, особи без громадянства та iноземнi юридичнi особи", а слово "особами" - словами "громадянами та юридичними особами";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи та iншi особи, якi мають мiсце постiйного проживання чи постiйне мiсцезнаходження поза межами України, у вiдносинах з Установою реалiзують свої права через представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених), зареєстрованих згiдно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi, крiм випадкiв, встановлених частиною третьою цiєї статтi";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи та iншi особи, якi мають мiсце постiйного проживання чи постiйне мiсцезнаходження поза межами України, можуть самостiйно вчиняти такi дiї:

     подавати заявку для встановлення дати її подання;

     сплачувати збори та державне мито;

     надавати копiї ранiше поданої заявки для встановлення дати подання заявки вiдповiдно до статтi 13 цього Закону;

     надавати копiї попередньої заявки для встановлення дати прiоритету вiдповiдно до статтi 15 цього Закону;

     одержувати розписки та повiдомлення щодо будь-якої з дiй, зазначених в абзацах другому - п'ятому цiєї частини, за умови зазначення в матерiалах заявки адреси для листування на територiї України";

     5) у статтi 6:

     у частинi першiй слова "принципам гуманностi i моралi" замiнити словами "загальновизнаним принципам моралi";

     частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "2. Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згiдно з цим Законом, може бути продукт (пристрiй, речовина, штам мiкроорганiзму, культура клiтин рослини i тварини тощо), процес (спосiб).

     Об'єктом корисної моделi, правова охорона якiй надається згiдно з цим Законом, може бути пристрiй або процес (спосiб).

     3. Правова охорона згiдно з цим Законом не поширюється на такi об'єкти:

     сорти рослин i породи тварин;

     бiологiчнi у своїй основi процеси вiдтворення рослин i тварин, що не належать до небiологiчних та мiкробiологiчних процесiв, а також продукти таких процесiв;

     компонування напiвпровiдникових виробiв;

     результати художнього конструювання;

     хiрургiчнi чи терапевтичнi способи лiкування людини або тварини, способи дiагностики органiзму людини або тварини. Дiя цього положення не поширюється на продукти (речовини або композицiї), що застосовуються в дiагностицi або лiкуваннi;

     процеси клонування людини;

     процеси змiнювання через зародкову лiнiю генетичної iдентичностi людей;

     використання людських ембрiонiв для промислових або комерцiйних цiлей;

     процеси змiнювання генетичної iдентичностi тварин, якi можуть спричинити їх страждання без будь-якої iстотної медичної користi для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслiдок такого процесу;

     людський органiзм на рiзних стадiях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементiв, зокрема послiдовностi або частини послiдовностi гена. Дiя цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об'єктом якого є елементи людського органiзму поза органiзмом або одержанi в iнший спосiб, iз застосуванням технiчного процесу, включаючи послiдовнiсть чи часткову послiдовнiсть гена, якщо навiть структура цього елемента iдентична структурi природного елемента;

     продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;

     продукт або процес, який стосується природного бiологiчного матерiалу, не вiдокремленого вiд свого природного середовища, або що не є продуктом технiчного процесу.

     Заборона на законодавчому рiвнi комерцiйного використання певного об'єкта з iнших пiдстав не впливає на надання йому правової охорони.

     Не вiдповiдає поняттю "винахiд (корисна модель)", визначеному статтею 1 цього Закону, та не визнається винаходом (корисною моделлю) згiдно з цим Законом, якщо виступає як самостiйний об'єкт:

     вiдкриття, наукова теорiя, математичний метод;

     схема, правила i метод проведення iгор, конкурсiв, аукцiонiв, фiзичних вправ, iнтелектуальної або органiзацiйної, зокрема господарської, дiяльностi (планування, фiнансування, постачання, облiк, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

     комп'ютерна програма;

     форма представлення iнформацiї (наприклад, у виглядi таблиць, дiаграм, графiкiв, за допомогою акустичних сигналiв, вимовляння слiв, вiзуальних демонстрацiй, зокрема на екранi комп'ютерного пристрою, аудiо- та вiдеодискiв, умовних позначень, зокрема дорожнiх знакiв, схем маршрутiв, кодiв, шрифтiв тощо, розкладiв, iнструкцiй, проектiв або схем планування споруд, будинкiв, територiй);

     зовнiшнiй вигляд продуктiв (зокрема виробiв, споруд, територiй), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб";

     у частинi четвертiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "4. Прiоритет, авторство i права на винахiд та корисну модель засвiдчуються патентом";

     абзац другий виключити;

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Строк чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд становить 20 рокiв вiд дати подання заявки до Установи. Якщо заявка подана на пiдставi мiжнародної заявки, строк чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд обчислюється вiд дати подання мiжнародної заявки";

     абзаци четвертий - шостий виключити;

     в абзацi сьомому слова "дiї декларацiйного патенту" замiнити словами "чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi";

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "Строк чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на секретний винахiд та секретну корисну модель дорiвнює строку засекречування винаходу або корисної моделi, але не може бути довшим за визначений згiдно з цим Законом строк чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд або корисну модель";

     в абзацi дев'ятому слова "Дiя патенту" замiнити словами "Чиннiсть майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель)";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделi. Тлумачення формули здiйснюється в межах опису винаходу, корисної моделi та вiдповiдних креслень";

     у частинi шостiй слова "Дiя патенту (декларацiйного патенту), виданого на спосiб" замiнити словами "Чиннiсть майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд, який є способом";

     6) у статтi 7:

     друге речення частини третьої пiсля слова "винаходу" доповнити словами "(корисної моделi)";

     у частинi п'ятiй слова "видачу в Українi патенту" замiнити словами "державну реєстрацiю в Українi винаходу (корисної моделi)";

     у частинi шостiй цифри "12" замiнити цифрою "6";

     частину сьому доповнити третiм реченням такого змiсту: "Такими, що явно випливають iз рiвня технiки, можуть бути визнанi новi форми вiдомого з рiвня технiки лiкарського засобу, у тому числi солi, складнi ефiри, простi ефiри, композицiї, комбiнацiї та iншi похiднi, полiморфи, метаболiти, чистi форми, розмiри часток, iзомери, якщо вони iстотно не вiдрiзняються за ефективнiстю";

     7) назву роздiлу III викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл III
ПРАВО НА РЕЄСТРАЦIЮ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛI)";

     8) у статтi 8:

     у частинах першiй i другiй слова "одержання патенту" замiнити словами "реєстрацiю винаходу (корисної моделi), секретного винаходу (секретної корисної моделi)";

     у частинi третiй слово "угоди" замiнити словом "договору", а слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi" - словом "Установа";

     9) у статтi 9:

     частини першу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "1. Право на реєстрацiю службового винаходу (корисної моделi) має роботодавець винахiдника, якщо iнше не передбачено договором";

     "3. Якщо право на реєстрацiю службового винаходу (корисної моделi) належить роботодавцю, вiн повинен протягом чотирьох мiсяцiв вiд дати одержання вiд винахiдника повiдомлення подати до Установи заявку на державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) або передати право на таку реєстрацiю iншiй особi, або прийняти рiшення про збереження службового винаходу (корисної моделi) як конфiденцiйної iнформацiї. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахiдником письмовий договiр щодо розмiру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди вiдповiдно до економiчної цiнностi винаходу (корисної моделi) i (або) iншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем";

     у першому реченнi частини четвертої слово "роботодавець" замiнити словами "право на реєстрацiю службового винаходу (корисної моделi) належить роботодавцю i вiн", а слова "одержання патенту на службовий винахiд (корисну модель)" - словами "реєстрацiю службового винаходу (корисної моделi)";

     10) у статтi 11 слова "одержання патенту (декларацiйного патенту) на цей винахiд чи декларацiйного патенту на корисну модель" замiнити словами "державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi)", а слова "видачi патенту" - словами "державнiй реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     11) назву роздiлу IV викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл IV
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦIЇ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛI)";

     12) у статтi 12:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особа, яка бажає зареєструвати винахiд (корисну модель) i має на це право, подає до Установи заявку.

     Заявка може подаватися у паперовiй або електроннiй формi. Спосiб подання заявки обирає заявник.

     За заявками, поданими в електроннiй формi, здiйснюється електронне дiловодство вiдповiдно до законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, цього Закону та правил, встановлених на їх основi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi. Заявки в електроннiй формi подаються за умови iдентифiкацiї заявника (представника у справах iнтелектуальної власностi чи iншої довiреної особи заявника) з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису";

     абзац другий частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "заяву про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi)";

     у частинi шостiй:

     в абзацi першому слова "видачу патенту (декларацiйного патенту)" замiнити словами "державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi)";

     в абзацi другому слово "патент" замiнити словами "про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi)";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Реферат та назва винаходу (корисної моделi) складаються лише для iнформацiйних цiлей. Вони не можуть братися до уваги з iншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделi) i визначення обсягу правової охорони";

     у частинi десятiй слова "Iншi вимоги до документiв заявки визначаються" замiнити словами "Складання i подання заявки здiйснюються вiдповiдно до правил, встановлених";

     у частинi одинадцятiй:

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "Зазначений збiр сплачується до спливу двох мiсяцiв вiд дати подання заявки";

     третє речення пiсля слiв "до його спливу" доповнити словами "або протягом двох мiсяцiв пiсля його спливу";

     13) у статтi 13:

     в абзацi другому частини першої слова "про видачу патенту (декларацiйного патенту)" замiнити словами "про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi)";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Положення цiєї статтi не обмежують право заявника, передбачене частиною третьою статтi 171 цього Закону";

     14) у статтi 14:

     у частинi першiй слова "одержання патенту" замiнити словами "державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     у частинi другiй:

     у першому реченнi абзацу першого слова "документа про сплату" замiнити словом "сплати";

     абзац другий пiсля слова "документiв" доповнити словами "та сплати збору за подання заявки";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Установа публiкує в Бюлетенi визначенi нею вiдомостi про прийняту на експертизу мiжнародну заявку";

     15) у статтi 15:

     в абзацах першому, третьому i четвертому частини другої слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Установа" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi сьомiй слова "видачу патенту (декларацiйного патенту) або рiшення про вiдмову у його видачi" замiнити словами "державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) або рiшення про вiдмову в такiй реєстрацiї", а пiсля слiв "суть винаходу" доповнити словами "(корисної моделi)";

     текст статтi пiсля слiв "Паризької конвенцiї про охорону промислової власностi" доповнити словами "чи Угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi";

     16) у статтi 16:

     у частинi першiй слова "має статус науково-технiчної експертизи" виключити;

     у другому реченнi абзацу першого частини третьої слова "про видачу патенту або про вiдмову у видачi патенту" замiнити словами "про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) або рiшення про вiдмову в такiй реєстрацiї";

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi третьому слова "видачу патенту" замiнити словами "реєстрацiю винаходу (корисної моделi)";

     в абзацi четвертому слова "видачу патенту на винахiд" замiнити словами "державну реєстрацiю винаходу";

     абзац третiй частини шостої викласти в такiй редакцiї:

     "Додатковi матерiали подаються заявником протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання ним повiдомлення чи висновку закладу експертизи або копiй матерiалiв, що протиставленi заявцi. Якщо заявник не подав додатковi матерiали у встановлений строк, заявка вважається вiдкликаною, про що йому надсилається повiдомлення. Строк подання додаткових матерiалiв продовжується, але не бiльш як на шiсть мiсяцiв, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання. Якщо строк подання додаткових матерiалiв пропущений з поважних причин, але протягом шести мiсяцiв вiд його спливу подано вiдповiдне клопотання разом з додатковими матерiалами та сплачено збiр за його подання, права заявника щодо заявки вiдновлюються";

     у частинi дев'ятiй:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "визначається, чи належить винахiд, що заявляється, до об'єктiв, зазначених в абзацi першому частини другої статтi 6 цього Закону, чи належить корисна модель, що заявляється, до об'єктiв, зазначених в абзацi другому частини другої статтi 6 цього Закону, та чи не належить винахiд (корисна модель) до об'єктiв, зазначених у частинi третiй статтi 6 цього Закону";

     в абзацi п'ятому слова "документ про сплату збору" замiнити словами "сплачений збiр";

     у частинi десятiй слова "наявностi документа про сплату збору за подання заявки" замiнити словами "вiдповiдностi сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам";

     частину тринадцяту доповнити двома реченнями такого змiсту: "Якщо протягом двох мiсяцiв пiсля вчинення iноземною особою або особою без громадянства дiй, передбачених частиною третьою статтi 5 цього Закону, не надiйшло повiдомлення про призначення представника та адресу для листування, заявка, щодо якої було вчинено таку дiю, вважається вiдкликаною. Зазначений строк продовжується, але не бiльш як на два мiсяцi, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання";

     у частинi чотирнадцятiй:

     в абзацi першому слова "об'єкта, що заявляється, до об'єктiв технологiї, зазначених у частинi другiй" замiнити словами i цифрою "винаходу до об'єктiв технологiї, зазначених в абзацi першому частини другої статтi 6 цього Закону, або належностi корисної моделi до об'єктiв технологiї, зазначених в абзацi другому частини другої", а слова "документа про сплату збору" - словами "сплаченого збору";

     абзаци другий i третiй викласти в такiй редакцiї:

     "патенту на винахiд - повiдомлення про завершення формальної експертизи та можливiсть проведення квалiфiкацiйної експертизи;

     патенту на корисну модель - рiшення Установи про державну реєстрацiю корисної моделi";

     в абзацi першому частини п'ятнадцятої слова "об'єкт не належить до об'єктiв технологiї, зазначених у частинi другiй" замiнити словами i цифрою "винахiд не належить до об'єктiв технологiї, зазначених в абзацi першому частини другої статтi 6 цього Закону, або заявлена корисна модель не належить до об'єктiв технологiї, зазначених в абзацi другому частини другої", а слова "документ про сплату збору" - словами "сплачений збiр";

     у частинi шiстнадцятiй:

     абзаци перший та п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "16. Пiсля спливу 18 мiсяцiв вiд дати подання заявки на державну реєстрацiю винаходу, а якщо заявлено прiоритет - вiд дати її прiоритету, за умови дотримання вимог, встановлених частиною чотирнадцятою цiєї статтi для заявки на державну реєстрацiю винаходу, Установа публiкує в Бюлетенi визначенi нею вiдомостi про заявку, якщо вона не вiдкликана, не вважається вiдкликаною або щодо неї не прийнято рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї винаходу";

     "Вiдомостi про заявку на державну реєстрацiю корисної моделi не публiкуються";

     пiсля частини шiстнадцятої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "17. Протягом шести мiсяцiв вiд дати публiкацiї вiдомостей про заявку на винахiд будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки.

     Заперечення подається з таких пiдстав:

     заявлений об'єкт не вiдповiдає вимогам частин першої, другої або третьої статтi 6 цього Закону;

     винахiд не вiдповiдає умовам патентоздатностi, встановленим статтею 7 цього Закону.

     За подання заперечення сплачується збiр.

     Вимоги до заперечення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     Заперечення подається разом з його копiєю, яку заклад експертизи невiдкладно надсилає заявнику. Заявник може повiдомити закладу експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох мiсяцiв вiд дати його одержання. Заявник може спростувати заперечення i залишити заявку без змiн, внести до заявки змiни або вiдкликати її.

     Подане заперечення розглядається в межах мотивiв, викладених у ньому, та з урахуванням вiдповiдi заявника у разi її надання в установлений строк.

     Результати розгляду заперечення вiдображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. Копiя рiшення Установи разом з обґрунтованим висновком надсилається особi, яка подала заперечення.

     18. Пiсля публiкацiї вiдомостей про заявку на винахiд будь-яка особа може подати до закладу експертизи клопотання про проведення iнформацiйного пошуку на пiдставi формули винаходу з урахуванням опису та наявних креслень.

     За подання клопотання сплачується збiр.

     Вимоги до клопотання та порядок здiйснення iнформацiйного пошуку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     Звiт про результати iнформацiйного пошуку надсилається особi, яка подала клопотання, протягом двох мiсяцiв вiд дати його подання.

     Пiсля публiкацiї вiдомостей про заявку на винахiд будь-яка особа може подати до закладу експертизи зауваження щодо вiдповiдностi заявленого винаходу умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. Такi особи не беруть участi у дiловодствi за заявкою.

     За подання зауваження збiр не сплачується.

     Вимоги до зауваження, умови та порядок його розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     Отримане закладом експертизи зауваження невiдкладно направляється заявнику. Заявник може повiдомити закладу експертизи про своє ставлення до зауваження".

     У зв'язку з цим частини сiмнадцяту i вiсiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятнадцятою i двадцятою;

     у частинi дев'ятнадцятiй:

     в абзацi другому слова "документа про сплату збору" замiнити словами "сплати збору";

     в абзацi третьому:

     перше i друге речення замiнити реченням такого змiсту: "Заявник може подати зазначену заяву та сплатити збiр за проведення квалiфiкацiйної експертизи протягом трьох рокiв вiд дати подання заявки, а iнша особа - пiсля публiкацiї вiдомостей про заявку на винахiд, але не пiзнiше трьох рокiв вiд дати подання заявки";

     у третьому реченнi слово "вона" замiнити словами "iнша особа";

     абзац четвертий замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Строк подання зазначеної заяви та сплати збору продовжується, але не бiльш як на шiсть мiсяцiв, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання.

     Якщо заявник не подав зазначену заяву стосовно вiдповiдної заявки на винахiд та не сплатив збiр за проведення квалiфiкацiйної експертизи у встановлений строк, заявка вважається вiдкликаною, про що йому надсилається повiдомлення.

     Якщо строк подання зазначеної заяви та сплати збору за проведення квалiфiкацiйної експертизи пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки вiдновлюються, за умови що протягом шести мiсяцiв вiд його спливу буде подано вiдповiдне клопотання разом iз зазначеною заявою та сплачено збори за подання такого клопотання та за проведення квалiфiкацiйної експертизи";

     доповнити частиною двадцять першою такого змiсту:

     "21. Заявник у процесi квалiфiкацiйної експертизи заявки на винахiд має право внести змiни до формули винаходу. Такi змiни не можуть виходити за межi розкритої у поданiй заявцi сутi винаходу та збiльшувати обсяг прав порiвняно з формулою, яка була опублiкована на дату подання клопотання про проведення квалiфiкацiйної експертизи. Змiнена формула вважається дiйсною з дати публiкацiї вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу, за умови встановлення вiдповiдностi заявленої формули винаходу умовам патентоздатностi";

     17) статтю 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 17. Вiдкликання заявки

     Заявник має право вiдкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рiшення про державну реєстрацiю секретного винаходу чи секретної корисної моделi або до дати сплати державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi). Така заявка вважається вiдкликаною з дати подання заяви про її вiдкликання";

     18) доповнити статтею 171 такого змiсту:

     "Стаття 171. Подiл заявки

     1. Заявник має право до дати одержання ним рiшення Установи за заявкою подiлити її на двi i бiльше заявок (видiленi заявки), за умови що суть винаходу (корисної моделi) за видiленою заявкою не виходить за межi змiсту подiленої заявки на дату її подання. Заявка може бути подiлена за власною iнiцiативою заявника або у вiдповiдь на пропозицiю закладу експертизи.

     2. Подiл заявки здiйснюється шляхом подання заяви про подiл заявки та подання видiленої заявки, за умови сплати зборiв за подання заяви про подiл та видiленої заявки.

     3. Заявник має право визначити датою подання видiленої заявки дату подання подiленої заявки та датою прiоритету видiленої заявки дату прiоритету подiленої заявки.

     4. Експертиза видiленої заявки проводиться вiдповiдно до статтi 16 цього Закону з урахуванням того, що строк сплати збору за подання заявки, строк подання заяви про проведення квалiфiкацiйної експертизи та сплати збору за її проведення обчислюються вiд дати одержання видiленої заявки закладом експертизи. Крiм дотримання вимог статтi 16 цього Закону перевiряється виконання умови, визначеної частиною першою цiєї статтi.

     5. Пiсля спливу 18 мiсяцiв вiд дати подання видiленої заявки на винахiд, а якщо заявлено прiоритет, - вiд дати її прiоритету або невiдкладно пiсля завершення формальної експертизи заявки на винахiд (залежно вiд того, яка з цих подiй вiдбулася пiзнiше) Установа публiкує в Бюлетенi визначенi нею вiдомостi про заявку, якщо вона не вiдкликана, не вважається вiдкликаною або щодо неї не прийнято рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї винаходу.

     6. Iншi вимоги щодо подiлу заявки визначаються правилами, встановленими вiдповiдно до цього Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     19) частину першу статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Заявник має право перетворити заявку на державну реєстрацiю винаходу на заявку на державну реєстрацiю корисної моделi i навпаки до одержання ним рiшення про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) або рiшення про вiдмову в такiй реєстрацiї";

     20) у першому реченнi частини першої статтi 19 слова "заявку або публiкацiї вiдомостей про видачу патенту" замiнити словом "неї";

     21) у статтi 21:

     у частинi першiй слова "патент на винахiд" замiнити словами "державну реєстрацiю винаходу";

     у частинi другiй:

     у першому реченнi слово "винахiд" замiнити словами "державну реєстрацiю винаходу";

     у другому реченнi слова "одержання ним патенту" замiнити словами "державної реєстрацiї такого винаходу";

     у частинi третiй слова "видачу патенту на винахiд" замiнити словами "державну реєстрацiю винаходу";

     22) у статтi 22:

     у назвi слово "патенту" виключити;

     частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. На пiдставi рiшення про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi), секретного винаходу (секретної корисної моделi) Установа здiйснює державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi), секретного винаходу (секретної корисної моделi) шляхом внесення до Реєстру вiдповiдних вiдомостей. Порядок ведення Реєстру i перелiк вiдомостей, що мiстяться в Реєстрi, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     2. Державна реєстрацiя винаходу (корисної моделi) здiйснюється за наявностi документа про сплату державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi) i сплаченого збору за публiкацiї про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi). Зазначенi мито та збiр сплачуються пiсля надходження до заявника рiшення про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi).

     Якщо протягом трьох мiсяцiв з дати одержання заявником рiшення про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) документ про сплату державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi) i збiр за публiкацiю про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) не надiйшли до закладу експертизи, державна реєстрацiя винаходу (корисної моделi) не здiйснюється, а заявка вважається вiдкликаною.

     Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi), строк сплати збору за публiкацiю про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) продовжується, але не бiльш як на шiсть мiсяцiв, якщо до його спливу буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за його подання.

     Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi), строк сплати збору за публiкацiю про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки вiдновлюються, за умови що протягом шести мiсяцiв пiсля його спливу буде подано вiдповiдне клопотання разом з документом про сплату державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi) та сплачено збiр за подання зазначеного клопотання та збiр за публiкацiю про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi)";

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "про певний патент" замiнити словами "про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi)";

     в абзацi другому слова "патенту (декларацiйного патенту) на секретний винахiд та декларацiйного патенту на секретну корисну модель" замiнити словами "секретного винаходу (секретної корисної моделi)";

     у другому реченнi абзацу другого частини четвертої слова "патенту (декларацiйного патенту) на винахiд чи декларацiйного патенту на корисну модель" замiнити словами "винаходу чи корисної моделi";

     23) у статтi 23:

     назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Публiкацiя

     1. Одночасно з державною реєстрацiєю винаходу (корисної моделi) Установа здiйснює публiкацiю в Бюлетенi вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi), визначених у встановленому порядку";

     у частинi другiй слова "видачу патенту Установа публiкує опис до патенту (декларацiйного патенту)" замiнити словами "державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) Установа публiкує опис до патенту";

     у частинi третiй слова "видачу патенту (декларацiйного патенту) на винахiд або декларацiйного патенту на корисну модель" замiнити словами "державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi)";

     у частинi четвертiй слова "видачу патенту (декларацiйного патенту) на секретний винахiд i декларацiйного патенту на секретну корисну модель" замiнити словами "державну реєстрацiю секретного винаходу (секретної корисної моделi)";

     24) у статтi 24:

     у частинi першiй слова "у судовому порядку, а також до Апеляцiйної палати" замiнити словами "до Апеляцiйної палати або в судовому порядку";

     частину другу виключити;

     частину третю пiсля слова "Право" доповнити словом "заявника", а слова "державного мита за видачу патенту (декларацiйного патенту) на винахiд чи декларацiйного патенту на корисну модель" замiнити словами "ним державного мита за реєстрацiю винаходу (корисної моделi)";

     у частинi четвертiй слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi" замiнити словом "Установи";

     у частинi п'ятiй i першому реченнi частини шостої слова "документа про сплату" замiнити словом "сплати";

     абзац другий частини сьомої викласти в такiй редакцiї:

     "У разi задоволення Апеляцiйною палатою заперечення повнiстю або частково з причин порушення порядку проведення експертизи збiр за подання заперечення пiдлягає поверненню, а заявка повертається до закладу експертизи для проведення повторної експертизи";

     частину восьму виключити;

     частину дев'яту пiсля слова "рiшення" доповнити словами "або його копiї";

     доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Пiсля затвердження рiшення Апеляцiйної палати Установа оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi та публiкує в Бюлетенi визначенi нею вiдомостi про це рiшення";

     25) у частинi першiй статтi 25:

     в абзацi першому слова "пiсля його державної реєстрацiї" замiнити словами "пiсля державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Патент на корисну модель видається пiд вiдповiдальнiсть його володiльця за вiдповiднiсть корисної моделi умовам патентоздатностi";

     26) статтю 26 виключити;

     27) частину третю статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Володiлець патенту на секретний винахiд (корисну модель) протягом одного року вiд дати одержання ним рiшення Державного експерта про розсекречування винаходу (корисної моделi) має право подати до Установи клопотання про видачу патенту на винахiд (корисну модель) на строк, що залишився до закiнчення дiї патенту на секретний винахiд (секретну корисну модель). У такому разi Установа вносить вiдповiднi змiни до Реєстру, здiйснює публiкацiю про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi) i видає патент згiдно iз статтями 22, 23 i 25 цього Закону, за умови сплати вiдповiдних зборiв та державного мита";

     28) Роздiл VI доповнити статтею 271 такого змiсту:

     "Стаття 271. Додаткова охорона прав на винаходи

     1. Володiлець патенту на винахiд, об'єктом якого є активний фармацевтичний iнгредiєнт лiкарського засобу, процес отримання лiкарського засобу або застосування лiкарського засобу, засiб захисту тварин, засiб захисту рослин, введення в обiг якого в Українi надається вiдповiдним компетентним органом згiдно iз законодавством України, має право на продовження строку чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на такий винахiд (додаткова охорона), яке засвiдчується сертифiкатом додаткової охорони.

     Сертифiкат додаткової охорони видається за клопотанням володiльця патенту. За подання клопотання сплачується збiр.

     Права на додаткову охорону обмеженi продуктом (активним фармацевтичним iнгредiєнтом або сукупнiстю активних фармацевтичних iнгредiєнтiв лiкарського засобу), введення в обiг якого в Українi дозволено вiдповiдним компетентним органом згiдно iз законодавством України, та його застосуванням вiдповiдно як лiкарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у межах прав, що надавалися вiдповiдним патентом на день подання клопотання про видачу сертифiката додаткової охорони, та є чинними за умови чинностi такого дозволу.

     Власник патенту на винахiд, об'єктом якого є лiкарський засiб, засiб захисту тварин, засiб захисту рослин, має право на продовження строку чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi у разi, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лiкарському засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у цивiльний обiг в Українi було подано протягом одного року вiд дати подання такої заяви вперше в будь-якiй країнi.

     2. Строк додаткової охорони дорiвнює перiоду мiж датою подання заявки до Установи та датою одержання володiльцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п'ять рокiв.

     Строк додаткової охорони не може перевищувати п'ять рокiв.

     Для винаходу, об'єктом якого є активний фармацевтичний iнгредiєнт лiкарського засобу, щодо якого були здiйсненi дослiдження у сферi застосування для дiтей, результати яких вiдображенi в iнформацiї про лiкарський засiб, на який видано дозвiл вiдповiдного компетентного органу, зазначенi в абзацах першому i другому цiєї частини строки додаткової охорони продовжуються на шiсть мiсяцiв.

     3. Клопотання про додаткову охорону має надiйти до Установи протягом шести мiсяцiв вiд дати публiкацiї вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу або вiд дати видачi першого дозволу вiдповiдного компетентного органу (залежно вiд того, яка з цих дат є пiзнiшою). До клопотання додаються документи, що пiдтверджують право володiльця патенту на додаткову охорону.

     Клопотання розглядається закладом експертизи в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     4. У разi якщо поданi документи пiдтверджують право володiльця патенту на додаткову охорону Установа здiйснює державну реєстрацiю додаткової охорони шляхом внесення до Реєстру вiдповiдних вiдомостей. Одночасно з державною реєстрацiєю додаткової охорони Установа здiйснює публiкацiю в Бюлетенi визначених нею вiдомостей про таку реєстрацiю. Видача сертифiката додаткової охорони здiйснюється Установою у мiсячний строк пiсля державної реєстрацiї додаткової охорони.

     5. Права та обов'язки володiльця сертифiката додаткової охорони є такими самими, як i права володiльця вiдповiдного патенту, з урахуванням обмежень, встановлених частиною першою цiєї статтi.

     6. За умови дотримання зазначених у цiй частинi вимог не визнається порушенням прав на винахiд таке його використання протягом строку додаткової охорони:

     1) виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, iз застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третiх країн, а також iншi дiї, якi вiдповiдно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхiдними для виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, з метою експорту до третiх країн;

     2) виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, iз застосуванням запатентованого винаходу не ранiше нiж за шiсть мiсяцiв до закiнчення строку додаткової охорони з метою його зберiгання для введення в обiг пiсля закiнчення строку додаткової охорони, а також iншi дiї, якi вiдповiдно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхiдними для виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, i його зберiгання не ранiше зазначеного строку.

     Особа, яка має намiр протягом строку додаткової охорони здiйснювати виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, iз застосуванням запатентованого винаходу, зобов'язана при виготовленнi продукту наносити на нього iнформацiйне маркування "UA Export / Для експорту".

     Особа, яка має намiр протягом строку додаткової охорони здiйснювати виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, iз застосуванням запатентованого винаходу, письмово повiдомляє Установу i власника сертифiката додаткової охорони про такий намiр не пiзнiше, нiж за три мiсяцi до початку використання винаходу.

     У повiдомленнi заявника зазначаються його адреса, способи використання винаходу i цiль такого використання, номер i дата видачi сертифiката додаткової охорони. У разi виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, з метою експорту в повiдомленнi також зазначається номер дозволу компетентного органу третьої країни, до якої планується здiйснювати експорт. Установа забезпечує опублiкування вiдомостей, що мiстяться в повiдомленнi.

     Виробник продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, зобов'язаний отримати письмовi гарантiї вiд усiх осiб, що за його замовленням здiйснюють зберiгання, експорт або вчиняють iншi дiї, якi вiдповiдно до цiєї частини не визнаються порушенням прав на винахiд, про те, що такий продукт або лiкарський засiб, що мiстить продукт, не буде використаний iнакше, нiж для експорту або зберiгання у визначеному законом порядку.

     7. За пiдтримання чинностi сертифiката додаткової охорони за кожний повний чи неповний рiк його дiї сплачується збiр у порядку, визначеному частиною другою статтi 32 цього Закону.

     8. Припинення дiї сертифiката додаткової охорони та визнання його недiйсним, захист прав володiльця сертифiката додаткової охорони здiйснюються у порядку, встановленому для вiдповiдного патенту";

     29) назву роздiлу V викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл V
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТIВ ПРАВ НА ВИНАХОДИ (КОРИСНI МОДЕЛI)";

     30) у статтi 28:

     у назвi слово "патенту" замiнити словами "державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Права, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi), дiють вiд дати, наступної за датою державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi).

     Права, що випливають з державної реєстрацiї секретного винаходу (секретної корисної моделi), дiють вiд дати внесення iнформацiї про секретний винахiд (секретну корисну модель) до вiдповiдного Реєстру";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Володiлець патенту має право використовувати винахiд (корисну модель) на свiй розсуд, якщо таке використання не порушує прав iнших володiльцiв патенту";

     в абзацi третьому:

     у першому реченнi слова "патент на який належить кiльком особам, визначаються угодою" замiнити словами "володiльцями патенту на який є кiлька осiб, визначаються договором";

     у другому реченнi слова "такої угоди" замiнити словами "такого договору", а слова "право власностi" - словом "права";

     доповнити абзацами чотирнадцятим - сiмнадцятим такого змiсту:

     "Право володiльця патенту на винахiд, об'єктом якого є бiологiчний матерiал, поширюється на будь-який iнший бiологiчний матерiал iз такими самими характеристиками, одержаний iз такого бiологiчного матерiалу шляхом вiдтворення чи розмноження в подiбнiй або iншiй формi.

     Право володiльця патенту на винахiд, об'єктом якого є процес одержання бiологiчного матерiалу, поширюється на бiологiчний матерiал, безпосередньо одержаний iз застосуванням цього процесу, та на будь-який бiологiчний матерiал iз такими самими характеристиками, одержаний вiд нього шляхом вiдтворення чи розмноження в подiбнiй або iншiй формi.

     Право володiльця патенту на винахiд, об'єктом якого є продукт iз генетичною iнформацiєю, поширюється на будь-який матерiал (крiм зазначеного в абзацi одинадцятому частини третьої статтi 6 цього Закону), який мiстить цей продукт та в якому генетична iнформацiя виконує свою функцiю.

     Права, визначенi абзацами п'ятнадцятим i шiстнадцятим цiєї частини, не поширюються на бiологiчний матерiал, отриманий внаслiдок культивування або розмноження розмiщеного на ринку володiльцем патенту бiологiчного матерiалу, якщо таке розмноження або культивування обов'язково є результатом застосування бiологiчного матерiалу, для якого вiн був реалiзований на ринку, за умови що отриманий матерiал у подальшому не використовується для iншого культивування або розмноження";

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "Виключнi права власника патенту (декларацiйного патенту) на секретний винахiд i декларацiйного патенту на секретну корисну модель" замiнити словами "Виключнi майновi права iнтелектуальної власностi володiльця патенту на секретний винахiд (секретну корисну модель)";

     в абзацi другому слова "Власник патенту (декларацiйного патенту) на секретний винахiд чи декларацiйного патенту на секретну корисну модель" замiнити словами "Володiлець патенту на секретний винахiд (секретну корисну модель)";

     частину четверту доповнити словами "(корисної моделi)";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Патент надає його володiльцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделi), у тому числi забороняти таке використання, крiм випадкiв, якщо таке використання не визнається згiдно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     у частинi шостiй слова "право власностi" замiнити словами "виключнi майновi права iнтелектуальної власностi";

     у другому реченнi абзацу другого частини восьмої слово "Установою" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     у частинi дев'ятiй:

     в абзацi першому:

     у першому реченнi слова "патенту (декларацiйного патенту) на секретний винахiд чи декларацiйного патенту на секретну корисну модель" замiнити словами "патенту на секретний винахiд (секретну корисну модель)";

     у другому реченнi слова "чинностi патенту" замiнити словами "чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель)";

     у першому реченнi абзацу другого слова "про платежi" виключити;

     31) статтю 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Обов'язки, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)

     1. Володiлець патенту повинен сплачувати вiдповiднi збори за пiдтримання чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) i добросовiсно користуватися правами, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     32) у статтi 30:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Обмеження майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель)";

     в абзацi першому частини першої слова "дати публiкацiї вiдомостей про видачу патенту" замiнити словами "дати, наступної за датою державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     у частинi третiй:

     у першому реченнi абзацу першого слова "власника патенту (декларацiйного патенту) у разi його безпiдставної вiдмови у видачi лiцензiї на використання винаходу (корисної моделi)" замiнити словами "володiльця патенту";

     пункт 3 доповнити словами "iншим особам";

     в абзацi першому частини четвертої слова "Власник патенту (декларацiйного патенту) на секретний винахiд чи декларацiйного патенту на секретну корисну модель" замiнити словами "Володiлець патенту на секретний винахiд (секретну корисну модель)";

     33) у статтi 31:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "з комерцiйною метою" виключити;

     абзац другий пiсля слова "винаходу" доповнити словами "(корисної моделi)";

     у текстi частини слова "попереднього користування" замiнити словами "попереднього користувача";

     у першому реченнi частини четвертої:

     слово "патенту" замiнити словами "державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     пiсля слова "винаходу" доповнити словами "(корисної моделi)";

     слова "надаються патентом" замiнити словами "випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Не визначається порушенням прав, що випливають iз додаткової охорони прав на винаходи, визначенi у статтi 271 цього Закону, виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, iз застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третiх країн, а також iншi дiї, якi вiдповiдно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхiдними для виготовлення продукту або лiкарського засобу, що мiстить продукт, з метою експорту до третiх країн";

     34) назву роздiлу VI викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл VI
ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ ТА ВИЗНАННЯ ПРАВ НЕДIЙСНИМИ";

     35) у статтi 32:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 32. Припинення державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)

     1. Володiлець патенту в будь-який час може вiдмовитися вiд прав, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi), повнiстю або частково в межах опублiкованої формули винаходу (корисної моделi) на пiдставi заяви, поданої до Установи.

     Часткова вiдмова вiд прав здiйснюється шляхом виключення незалежних пунктiв формули або виключення одного чи декiлькох незалежних пунктiв формули та пiдпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктiв, або шляхом внесення змiн до незалежного (незалежних) пункту (пунктiв), за умови що таке виключення та (або) змiна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацiєю.

     Змiни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом змiни наявних у такому пунктi формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявнi у пiдпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.

     Установа проводить експертизу винаходу з новою редакцiєю формули на вiдповiднiсть вимогам цiєї статтi та статтi 7 цього Закону. За проведення експертизи сплачується збiр.

     Повна або часткова вiдмова вiд прав набирає чинностi вiд дати публiкацiї вiдомостей про це в Бюлетенi. Форма заяви та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi. За подання заяви сплачується збiр.

     Не допускається повна або часткова вiдмова вiд прав, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi), без попередження особи, якiй надано право на використання винаходу за лiцензiйним договором, зареєстрованим в Установi, а також у разi накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що випливають з державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слово "його" замiнити словом "їх";

     у другому реченнi абзацу другого слова "видачу патенту" замiнити словами "державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi)";

     у текстi слова "Дiя патенту", "дiя патенту" та "чинностi патенту" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "чиннiсть майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель)" у вiдповiдному вiдмiнку;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "Збiр за пiдтримку чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на секретний винахiд (секретну корисну модель) не сплачується";

     доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Якщо строк сплати збору за пiдтримання чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) пропущений, права заявника щодо патенту вiдновлюються, за умови що протягом 12 мiсяцiв пiсля спливу строку буде подано вiдповiдне клопотання та сплачено збiр за подання такого клопотання i збiр за пiдтримання чинностi майнових прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель). Iнформацiю про вiдновлення прав заявника щодо патенту Установа публiкує в Бюлетенi";

     36) у статтi 33:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 33. Визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними в судовому порядку";

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Права на винахiд (корисну модель) можуть бути визнанi в судовому порядку недiйсними повнiстю або частково у разi";

     у пунктi "г" слова "видачi патенту" замiнити словами "державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi)";

     частину другу виключити;

     у частинi третiй слова "патенту чи його частини недiйсними" замiнити словами "прав на винахiд (корисну модель) недiйсними повнiстю або частково в судовому порядку";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Права на винахiд (корисну модель), визнанi недiйсними повнiстю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинностi, вiд дати публiкацiї вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу (корисної моделi).

     Визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними частково здiйснюється шляхом виключення незалежних пунктiв формули або виключення одного чи декiлькох незалежних пунктiв формули та пiдпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктiв, або шляхом внесення змiн до незалежного (незалежних) пункту (пунктiв), за умови що таке виключення та (або) змiна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацiєю.

     Змiни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом змiни наявних у такому пунктi формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявнi у пiдпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули";

     37) роздiл VI доповнити статтями 331 i 332 такого змiсту:

     "Стаття 331. Визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними Апеляцiйною палатою

     1. Будь-яка особа може подати до Апеляцiйної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними повнiстю або частково з пiдстав невiдповiдностi винаходу (корисної моделi) умовам патентоздатностi, визначеним цим Законом. Заяву може бути подано через представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного), який дiє на пiдставi довiреностi.

     Визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними частково здiйснюється шляхом виключення незалежних пунктiв формули або виключення одного чи декiлькох незалежних пунктiв формули та пiдпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктiв, або шляхом внесення змiн до незалежного (незалежних) пункту (пунктiв), за умови що таке виключення та (або) змiна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацiєю.

     Змiни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом змiни наявних у такому пунктi формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявнi у пiдпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.

     2. Заява про визнання прав на винахiд недiйсними може бути подана до Апеляцiйної палати протягом дев'яти мiсяцiв з дати публiкацiї вiдомостей про державну реєстрацiю винаходу. За подання заяви сплачується збiр. Заява вважається поданою в разi надходження збору на рахунок закладу експертизи.

     3. Заява про визнання прав на корисну модель недiйсними може бути подана до Апеляцiйної палати протягом усього строку чинностi майнових прав на корисну модель та пiсля припинення їх чинностi. За подання заяви сплачується збiр. Заява вважається поданою в разi надходження збору на рахунок закладу експертизи.

     4. Сторонами розгляду справи про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними в Апеляцiйнiй палатi є особа, яка подала заяву про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними, та володiлець патенту.

     5. Сторони мають рiвнi права щодо надання доказiв, їх дослiдження та доведення перед Апеляцiйною палатою їх переконливостi.

     6. Апеляцiйна палата не перевiряє достовiрнiсть наданих доказiв, а вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наведеної iнформацiї несе особа, яка її надала. У разi виникнення у колегiї Апеляцiйної палати обґрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi iнформацiї, наведеної в наданих документах, колегiя має право запитати пiдтвердження зазначеної iнформацiї.

     7. Кожна сторона повинна довести обставини, на якi вона посилається як на пiдставу своїх вимог або заперечень.

     8. Вимоги до заяви про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними, умови та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     9. Заява про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними розглядається згiдно з регламентом Апеляцiйної палати протягом чотирьох мiсяцiв з дня надходження заяви, за умови сплати збору за її подання. Цей строк може бути продовжено на два мiсяцi за заявою сторони розгляду заяви про визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними та за умови сплати збору. Строк розгляду заяви може бути зупинено з пiдстав, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi, але не бiльше нiж на два мiсяцi.

     10. За результатами розгляду заяви Апеляцiйна палата приймає мотивоване рiшення, що затверджується наказом Установи та надсилається сторонам.

     11. Сторони можуть оскаржити затверджене Установою рiшення Апеляцiйної палати у судовому порядку протягом двох мiсяцiв вiд дати його одержання.

     12. Рiшення Апеляцiйної палати набирають чинностi з дати затвердження наказом Установи та пiдлягають оприлюдненню в повному обсязi на офiцiйному веб-сайтi Установи.

     У разi визнання прав на винахiд (корисну модель) недiйсними Установа повiдомляє про це у Бюлетенi.

     13. Права на винахiд (корисну модель), визнанi недiйсними Апеляцiйною палатою, вважаються такими, що не набрали чинностi, з дня, наступного за днем державної реєстрацiї винаходу (корисної моделi).

     Стаття 332. Висновок про вiдповiднiсть корисної моделi умовам патентоздатностi

     1. Будь-яка особа може подати до Установи мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделi на вiдповiднiсть умовам патентоздатностi. За подання клопотання сплачується збiр.

     2. Клопотання розглядається закладом експертизи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi.

     3. Про отримання клопотання Установа повiдомляє володiльцю патенту на корисну модель пiсля надходження до Установи суми сплаченого збору за подання клопотання.

     4. Пiдготовлений Установою висновок щодо вiдповiдностi корисної моделi умовам патентоздатностi надсилається особi, яка подала клопотання, та володiльцю патенту.

     5. Висновок Установи щодо вiдповiдностi умовам патентоздатностi може бути залучено особою, яка подавала клопотання, у разi звернення до суду або до Апеляцiйної палати з метою визнання недiйсними прав на корисну модель";

     38) у частинi першiй статтi 34 слова "права власника патенту" замiнити словом "права";

     39) в абзацi восьмому частини другої статтi 35 слова "попереднього користування" замiнити словами "попереднього користувача";

     40) у статтi 36:

     у частинi першiй слова "видачу патентiв на винаходи (кориснi моделi)" замiнити словами "реєстрацiю винаходiв (корисних моделей)";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Кошти, одержанi вiд сплати державного мита за реєстрацiю винаходiв (корисних моделей), зараховуються до бюджетiв у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";

     41) частину другу статтi 37 пiсля слiв "заявка подається" доповнити словами "до Мiжнародного бюро Всесвiтньої органiзацiї iнтелектуальної власностi з дотриманням умови, визначеної частиною першою цiєї статтi, чи";

     42) у текстi Закону:

     слово "власник" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словом "володiлець" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     слова "свiй офiцiйний бюлетень" та "офiцiйний бюлетень" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Бюлетень" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 iз наступними змiнами):

     1) абзац другий пiдпункту "у" пункту 6 статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "за реєстрацiю винаходу (корисної моделi)";

     2) у частинi першiй статтi 6 слова "за дiї, пов'язанi з видачею охоронних документiв (патентiв i свiдоцтв) на об'єкти iнтелектуальної власностi, i за дiї, пов'язанi з пiдтриманням чинностi патентiв на сорти рослин" виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. До приведення нормативно-правових актiв, прийнятих до набрання чинностi цим Законом, у вiдповiднiсть iз цим Законом вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Експертиза заявок на винаходи (кориснi моделi), експертиза яких не завершена на день набрання чинностi цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом. Вiдповiднiсть об'єктiв умовам надання правової охорони (патентоздатностi) визначається згiдно iз законодавством, що дiяло на дату подання заявки.

     4. Патенти, виданi за заявками, одержаними Установою до дня набрання чинностi цим Законом, є чинними.

     5. Заява про визнання недiйсними прав iнтелектуальної власностi на винахiд (корисну модель) може бути подана до Апеляцiйної палати щодо будь-якого винаходу (корисної моделi), щодо якого набуто права iнтелектуальної власностi, зокрема винаходу (корисної моделi), права на який набуто до дня набрання чинностi цим Законом. Вiдповiднiсть об'єктiв умовам надання правової охорони (патентоздатностi) визначається згiдно iз законодавством, що дiяло на дату подання заявки.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 липня 2020 року
N 816-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.