УГОДА

про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi

     Офiцiйний переклад.

     Сторони цiєї Угоди,

     визнаючи, що їхнi вiдносини в галузi торгiвлi та економiчного пiдприємництва повиннi бути спрямованi на пiдвищення рiвня життя, забезпечення повної зайнятостi й значного та постiйного зростання реального доходу й ефективного попиту, а також розширення виробництва товарiв та послуг i торгiвлi ними з урахуванням оптимального використання свiтових ресурсiв вiдповiдно до цiлей сталого розвитку, прагнення захистити й зберегти навколишнє середовище та полiпшити засоби для досягнення цього в такий спосiб, який є сумiсним з їхнiми вiдповiдними потребами та iнтересами на рiзних рiвнях економiчного розвитку;

     визнаючи також, що iснує потреба в ужиттi позитивних зусиль, спрямованих на те, щоб країни, що розвиваються, зокрема найменш розвиненi серед них, мали частку в зростаннi мiжнародної торгiвлi, яка вiдповiдає потребам їхнього економiчного розвитку;

     бажаючи сприяти цим цiлям шляхом укладення обопiльних i взаємовигiдних домовленостей, спрямованих на значне зниження тарифiв й iнших бар'єрiв у торгiвлi та на усунення дискримiнацiйного режиму в мiжнародних торговельних вiдносинах;

     тому будучи сповненими рiшучостi розвивати iнтегровану, стiйкiшу й тривалiшу систему багатосторонньої торгiвлi, яка охоплює Генеральну угоду про тарифи й торгiвлю, ранiше досягнутi результати зусиль з лiбералiзацiї торгiвлi, а також результати Уругвайського раунду багатостороннiх торгiвельних переговорiв;

     будучи сповненими рiшучостi зберегти основнi принципи й посприяти досягненню цiлей, якi є основою цiєї системи багатосторонньої торгiвлi,

     домовляються про таке:

Стаття I
Заснування Органiзацiї

     Цiєю Угодою засновано Свiтову органiзацiю торгiвлi (далi - СОТ).

Стаття II
Сфера дiяльностi СОТ

     1. СОТ забезпечує загальну органiзацiйну базу для здiйснення торговельних вiдносин мiж її членами з питань, що стосуються угод та пов'язаних з ними правових документiв, якi охоплено в додатках до цiєї Угоди.

     2. Угоди та пов'язанi з ними правовi документи, якi охоплено в додатках 1, 2 й 3 (далi - багатостороннi торговельнi угоди), є невiд'ємними частинами цiєї Угоди та обов'язковими для всiх членiв.

     3. Угоди та пов'язанi з ними правовi документи, якi охоплено в додатку 4 (далi - торговельнi угоди з обмеженим колом учасникiв), також є частиною цiєї Угоди для тих членiв, якi їх прийняли, та є обов'язковими для цих членiв. Торговельнi угоди з обмеженим колом учасникiв не створюють нi зобов'язань, нi прав для членiв, якi їх не прийняли.

     4. Генеральна угода про тарифи й торгiвлю 1994 року (далi - ГАТТ 1994), яку зазначено в додатку 1A, юридично вiдрiзняється вiд Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю, датованої 30 жовтня 1947 року, доданої до Заключного акта, який прийнято пiсля закiнчення другої сесiї Пiдготовчого комiтету конференцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з питань торгiвлi та зайнятостi, з подальшими уточненнями, доповненнями чи змiнами (далi - ГАТТ 1947).

Стаття III
Функцiї СОТ

     1. СОТ сприяє виконанню, адмiнiструванню й реалiзацiї положень i досягненню цiлей цiєї Угоди та багатостороннiх торговельних угод, а також забезпечує рамки для виконання, адмiнiстрування й реалiзацiї торговельних угод з обмеженим колом учасникiв.

     2. СОТ забезпечує форум для проведення переговорiв мiж її членами стосовно їхнiх багатостороннiх торговельних вiдносин з питань, якi регулюються угодами, якi зазначено в додатках до цiєї Угоди. За рiшенням Конференцiї мiнiстрiв СОТ також може забезпечувати форум для подальших переговорiв мiж її членами стосовно їхнiх багатостороннiх торговельних вiдносин, а також рамки для впровадження результатiв таких переговорiв.

     3. СОТ адмiнiструє Домовленiсть про правила та процедури вирiшення спорiв (далi - Домовленiсть про вирiшення спорiв, або ДВС), яку зазначено в додатку 2 до цiєї Угоди.

     4. СОТ адмiнiструє Механiзм огляду торговельної полiтики (далi - ТПРМ), який передбачено в додатку 3 до цiєї Угоди.

     5. Для досягнення бiльшої погодженостi у формуваннi глобальної економiчної полiтики СОТ у разi необхiдностi спiвробiтничає з Мiжнародним валютним фондом i Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку та його фiлiалами.

Стаття IV
Структура СОТ

     1. Конференцiя мiнiстрiв складається з представникiв усiх членiв, якi збираються щонайменше раз на кожнi два роки. Конференцiя мiнiстрiв виконує функцiї СОТ та вживає необхiдних для цього заходiв. На запит члена Конференцiя мiнiстрiв має повноваження приймати рiшення з усiх питань за будь-якою з багатостороннiх торговельних угод вiдповiдно до спецiальних вимог для прийняття рiшень, передбачених цiєю Угодою та вiдповiдними багатостороннiми торговельними угодами.

     2. Генеральна рада складається з представникiв усiх членiв, якi збираються в разi необхiдностi. У перервах мiж засiданнями Конференцiї мiнiстрiв її функцiї виконує Генеральна рада. Генеральна рада також виконує функцiї, покладенi на неї цiєю Угодою. Генеральна рада розробляє та затверджує регламент комiтетiв, передбачених у пунктi 7.

     3. У разi необхiдностi Генеральна рада скликається для виконання функцiй Органу з питань вирiшення спорiв, передбаченого Домовленiстю про вирiшення спорiв. Орган з питань вирiшення спорiв може мати власного голову та розробляє такий регламент, який вiн уважає необхiдними для виконання своїх функцiй.

     4. У разi необхiдностi Генеральна рада скликається для виконання функцiй Органу з питань огляду торговельної полiтики, передбаченого в ТПРМ. Орган з питань огляду торговельної полiтики може мати власного голову та розробляє такий регламент, який вiн уважає необхiдними для виконання своїх функцiй.

     5. Рада з питань торгiвлi товарами, Рада з питань торгiвлi послугами та Рада з питань торговельних аспектiв прав iнтелектуальної власностi (далi - Рада ТРIПС) виконують свої функцiї пiд загальним керiвництвом Генеральної ради. Рада з питань торгiвлi товарами здiйснює нагляд за функцiонуванням багатостороннiх торговельних угод, якi зазначено в додатку 1A. Рада з питань торгiвлi послугами здiйснює нагляд за функцiонуванням Генеральної угоди про торгiвлю послугами (далi - ГАТС). Рада ТРIПС здiйснює нагляд за функцiонуванням Угоди про торговельнi аспекти прав iнтелектуальної власностi (далi - Угода ТРIПС). Цi Ради виконують функцiї, покладенi на них вiдповiдними угодами та Генеральною радою. Вони розробляють свої вiдповiднi регламенти за умови їхнього схвалення Генеральною радою. Членство в цих Радах є вiдкритим для представникiв усiх членiв. У разi необхiдностi цi Ради збираються для виконання своїх функцiй.

     6. У разi необхiдностi Рада з питань торгiвлi товарами, Рада з питань торгiвлi послугами та Рада ТРIПС засновують допомiжнi органи. Цi допомiжнi органи встановлюють свої вiдповiднi регламенти за умови їхнього схвалення вiдповiдними Радами.

     7. Конференцiя мiнiстрiв засновує Комiтет з питань торгiвлi та розвитку, Комiтет з питань обмежень, пов'язаних з платiжним балансом i Комiтет з питань бюджету, фiнансування та управлiння, якi виконують функцiї, покладенi на них цiєю Угодою та багатостороннiми торговельними угодами й будь-якi додатковi функцiї, покладенi на них Генеральною радою, а також може заснувати такi додатковi комiтети з такими функцiями, якi вона може вважати необхiдними. Однiєю з функцiй Комiтету з питань торгiвлi та розвитку є перiодичний перегляд спецiальних положень у багатостороннiх торговельних угодах на користь найменш розвинених країн-членiв i звiтування перед Генеральною радою для вживання необхiдних заходiв. Членство в цих Комiтетах є вiдкритим для представникiв усiх членiв.

     8. Органи, передбаченi за торговельними угодами з обмеженим колом учасникiв, виконують функцiї, покладенi на них цими угодами, i дiють в органiзацiйних рамках СОТ. Цi органи регулярно iнформують Генеральну раду про свою дiяльнiсть.

Стаття V
Вiдносини з iншими органiзацiями

     1. Генеральна рада вживає необхiдних заходiв для ефективного спiвробiтництва з iншими мiжурядовими органiзацiями, функцiї яких мають стосунок до функцiй СОТ.

     2. Генеральна рада може вживати необхiдних заходiв для проведення консультацiй та здiйснення спiвробiтництва з неурядовими органiзацiями, якi займаються питаннями, що мають стосунок до питань, якими займається СОТ.

Стаття VI
Секретарiат

     1. Секретарiат СОТ (далi - Секретарiат) очолюється Генеральним директором.

     2. Конференцiя мiнiстрiв призначає Генерального директора та затверджує правила, якi визначають повноваження, обов'язки, умови працi й строк служби Генерального директора.

     3. Генеральний директор призначає членiв персоналу Секретарiату й визначає їхнi обов'язки та умови працi вiдповiдно до правил, прийнятих Конференцiєю мiнiстрiв.

     4. Обов'язки Генерального директора та персоналу Секретарiату за своїм характером є виключно мiжнародними. Пiд час виконання своїх обов'язкiв Генеральний директор та персонал Секретарiату не запитують не або не приймають розпоряджень вiд будь-якого уряду чи будь-якого iншого органу поза СОТ. Вони утримуються вiд будь-яких дiй, якi можуть негативно вплинути на їхнє становище як мiжнародних посадових осiб. Члени СОТ поважають мiжнародний характер обов'язкiв Генерального директора та персоналу Секретарiату й не намагаються впливати на них пiд час виконання ними своїх обов'язкiв.

Стаття VII
Бюджет i внески

     1. Генеральний директор подає Комiтетовi з питань бюджету, фiнансування та управлiння проект рiчного бюджету й фiнансовий звiт СОТ. Комiтет з питань бюджету, фiнансування та управлiння вивчає проект рiчного бюджету й фiнансовий звiт, запропонованi Генеральним директором, та вносить вiдповiднi рекомендацiї стосовно них Генеральнiй радi. Проект рiчного бюджету пiдлягає затвердженню Генеральною радою.

     2. Комiтет з питань бюджету, фiнансування та управлiння пропонує Генеральнiй радi фiнансовi правила, якi охоплюють положення, що встановлюють:

     a) шкалу внескiв, у якiй видатки СОТ розподiляються мiж її членами, а також

     b) заходи, яких уживають стосовно членiв, що мають заборгованiсть.

     Фiнансовi правила ґрунтуються на правилах i практицi ГАТТ 1947 настiльки, наскiльки це є можливим.

     3. Генеральна рада затверджує фiнансовi правила та проект рiчного бюджету бiльшiстю у двi третини голосiв, яка охоплює бiльше половини членiв СОТ.

     4. Кожний член своєчасно вносить до СОТ свiй внесок для фiнансування витрат СОТ вiдповiдно до фiнансових правил, затверджених Генеральною радою.

Стаття VIII
Статус СОТ

     1. СОТ є юридичною особою, i кожний з її членiв надає їй таку правоздатнiсть, яка може бути необхiдною для виконання її функцiй.

     2. Кожний iз членiв надає СОТ такi привiлеї та iмунiтети, якi є необхiдними для виконання її функцiй.

     3. Кожний iз членiв також надає посадовим особам СОТ i представникам членiв такi привiлеї та iмунiтети, якi є необхiдними для незалежного виконання ними функцiй, пов'язаних iз СОТ.

     4. Привiлеї та iмунiтети, якi член надає СОТ, її посадовим особам та представникам членiв, є подiбними до привiлеїв та iмунiтетiв, передбачених у Конвенцiї про привiлеї та iмунiтети спецiалiзованих установ ООН, схваленiй Генеральною Асамблеєю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй 21 листопада 1947 року.

     5. СОТ може укласти угоду про штаб-квартиру.

Стаття IX
Прийняття рiшень

     1. СОТ продовжує практику прийняття рiшень шляхом досягнення консенсусу, яка застосовувалася вiдповiдно до ГАТТ 19471. Якщо не передбачено iншого, у разi неможливостi прийняття рiшення шляхом досягнення консенсусу обговорюване питання вирiшується голосуванням. На засiданнях Конференцiї мiнiстрiв та Генеральної ради кожний член СОТ має один голос. У випадках, коли Європейськi Спiвтовариства використовують своє право голосу, вони мають кiлькiсть голосiв, яка дорiвнює кiлькостi держав-членiв2, що є членами СОТ. Рiшення Конференцiї мiнiстрiв та Генеральної ради приймаються бiльшiстю поданих голосiв, якщо iншого не передбачено в цiй Угодi чи вiдповiднiй багатостороннiй торговельнiй угодi3.

____________
     1 Рiшення вiдповiдного органу вважається прийнятим шляхом досягнення консенсусу, якщо жодний член, присутнiй на засiданнi, пiд час якого прийнято рiшення, формально не заперечує проти запропонованого рiшення.
     2 Кiлькiсть голосiв Європейських спiвтовариств та їхнiх держав-членiв у будь-якому разi не перевищує кiлькостi держав - членiв Європейських спiвтовариств.
     3 Рiшення Генеральної ради у випадках, коли вона скликається як Орган з питань вирiшення спорiв, приймаються лише вiдповiдно до положень пункту 4 статтi 2 Домовленостi про вирiшення спорiв.

     2. Конференцiя мiнiстрiв та Генеральна рада мають виключнi повноваження приймати рiшення про тлумачення цiєї Угоди та багатостороннiх торговельних угод. У разi тлумачення багатосторонньої торговельної угоди, зазначеної в додатку 1, вони здiйснюють свої повноваження на пiдставi рекомендацiй Ради, яка стежить за виконанням положень такої угоди. Рiшення про тлумачення приймаються бiльшiстю в три чвертi голосiв членiв. Цей пункт не застосовується в такий спосiб, який суперечив би положенням статтi X про поправки.

     3. За виключних обставин Конференцiя мiнiстрiв може прийняти рiшення про звiльнення вiд зобов'язання, покладеного на члена цiєю Угодою чи будь-якою багатосторонньою торговельною угодою, за умови, що будь-яке таке рiшення приймається трьома чвертями4 членiв, якщо iншого не передбачено в цьому пунктi.

     ____________
4 Рiшення про надання звiльнення вiд зобов'язання, обумовленого перехiдним перiодом або перiодом поетапної реалiзацiї, якого член, що звертається з проханням про звiльнення вiд зобов'язання, не виконав до закiнчення вiдповiдного строку, приймається лише шляхом досягнення консенсусу.

     a. Прохання про надання звiльнення вiд зобов'язання, яке стосується цiєї Угоди, подається на розгляд Конференцiї мiнiстрiв вiдповiдно до практики прийняття рiшень шляхом досягнення консенсусу. Конференцiя мiнiстрiв установлює строк для розгляду такого прохання, який не перевищує 90 днiв. Якщо протягом цього строку консенсусу не досягнуто, будь-яке рiшення про надання звiльнення вiд зобов'язання приймається трьома чвертями членiв.

     b. Прохання про надання звiльнення вiд зобов'язання, яке стосується багатостороннiх торговельних угод, зазначених у додатку 1A або 1B, або 1C, та додаткiв до них, спершу подається до Ради з питань торгiвлi товарами, Ради з питань торгiвлi послугами чи Ради ТРIПС вiдповiдно для розгляду протягом строку, який не перевищує 90 днiв. Пiсля закiнчення цього строку вiдповiдна Рада подає доповiдь Конференцiї мiнiстрiв.

     4. Рiшення Конференцiї мiнiстрiв про надання звiльнення вiд зобов'язання встановлює виключнi обставини, якi виправдовують таке рiшення, умови, якi регулюють застосування звiльнення вiд зобов'язання, та дату закiнчення строку дiї звiльнення вiд зобов'язання. Будь-яке звiльнення вiд зобов'язання, надане на строк понад один рiк, розглядається Конференцiєю мiнiстрiв не пiзнiше, нiж через один рiк пiсля його надання, а далi - щороку до закiнчення строку дiї звiльнення вiд зобов'язання. Пiд час кожного перегляду Конференцiя мiнiстрiв перевiряє, чи продовжують iснувати виключнi обставини, якi виправдовують надання звiльнення вiд зобов'язання, а також чи виконано умови надання звiльнення вiд зобов'язання. На пiдставi щорiчного перегляду Конференцiя мiнiстрiв може продовжити, змiнити або припинити звiльнення вiд зобов'язання.

     5. Рiшення за торговельною угодою з обмеженим колом учасникiв, у тому числi будь-якi рiшення про тлумачення та звiльнення вiд зобов'язання, регулюється положеннями такої угоди.

Стаття X
Поправки

     1. Будь-який член СОТ може запропонувати внести поправки до положень цiєї Угоди чи багатостороннiх торговельних угод, якi зазначено в додатку 1, шляхом подання такої пропозицiї на розгляд Конференцiї мiнiстрiв. Ради, перелiченi в пунктi 5 статтi IV, також можуть подавати на розгляд Конференцiї мiнiстрiв пропозицiї про внесення поправок до положень вiдповiдних багатостороннiх торговельних угод, якi зазначено в додатку 1 та за виконанням яких вони наглядають. Якщо Конференцiя мiнiстрiв не прийме рiшення про тривалiший строк, то протягом 90 днiв з моменту формального подання на розгляд Конференцiї мiнiстрiв пропозицiї будь-яке рiшення Конференцiї мiнiстрiв подати запропоновану поправку на розгляд членiв для прийняття приймається шляхом досягнення консенсусу. Якщо положення пунктiв 2, 5 чи 6 не застосовуються, у рiшеннi зазначається, чи застосовуються положення пунктiв 3 та 4. У разi досягнення консенсусу Конференцiя мiнiстрiв негайно подає запропоновану поправку на розгляд членiв для прийняття. Якщо протягом установленого строку на засiданнi Конференцiї мiнiстрiв не досягнуто консенсусу, Конференцiя мiнiстрiв бiльшiстю у двi третини голосiв членiв приймає рiшення, чи подавати запропоновану поправку на розгляд Конференцiї мiнiстрiв для прийняття. За винятком випадкiв, зазначених у пунктах 2, 5 й 6, до запропонованої поправки застосовуються положення пункту 3, якщо Конференцiя мiнiстрiв бiльшiстю в три чвертi членiв не прийме рiшення про застосування положень пункту 4.

     2. Поправки до положень цiєї статтi й до положень таких статей набирають чинностi лише пiсля прийняття всiма членами:

     статтi IX цiєї Угоди;

     статей I та II ГАТТ 1994;

     статтi II:1 ГАТС;

     статтi 4 Угоди ТРIПС.

     3. За винятком поправок до положень, перелiчених у пунктах 2 та 6, поправки до положень цiєї Угоди чи положень багатостороннiх торговельних угод, якi зазначено в додатках 1A та 1C та якi за своїм характером могли б змiнити права та обов'язки членiв, набирають чинностi для членiв, якi їх прийняли, пiсля прийняття двома третинами членiв, а пiсля цього - для кожного iншого члена пiсля прийняття ним. Конференцiя мiнiстрiв бiльшiстю в три чвертi членiв може вирiшити, що будь-яка поправка, яка набирає чинностi вiдповiдно до цього пункту, за своїм характером є такою, що будь-який член, який не прийняв її протягом строку, установленого Конференцiєю мiнiстрiв для кожного випадку, може вийти iз СОТ або залишитися членом за згодою Конференцiї мiнiстрiв.

     4. За винятком поправок до положень, перелiчених у пунктах 2 та 6, поправки до положень цiєї Угоди чи положень багатостороннiх торговельних угод, якi зазначено в додатках 1A та 1C та якi за своїм характером могли б змiнити права та обов'язки членiв, набирають чинностi для всiх членiв пiсля прийняття двома третинами членiв

     5. За винятком випадкiв, передбачених у зазначеному вище пунктi 2, поправки до частин I, II й III ГАТС та вiдповiдних додаткiв набирають чинностi для членiв, якi їх прийняли, пiсля прийняття двома третинами членiв, а пiсля цього - для кожного Члена СОТ пiсля прийняття ним. Конференцiя мiнiстрiв бiльшiстю в три чвертi членiв може вирiшити, що будь-яка поправка, яка набирає чинностi вiдповiдно до попереднього положення, за своїм характером є такою, що будь-який член, який не прийняв її протягом строку, установленого Конференцiєю мiнiстрiв для кожного випадку, може вийти iз СОТ або залишитися членом за згодою Конференцiї мiнiстрiв. Поправки до частин IV, V й VI ГАТС та вiдповiдних додаткiв набирають чинностi для всiх членiв пiсля прийняття двома третинами членiв.

     6. Незважаючи на iншi положення цiєї статтi, поправки до Угоди ТРIПС, якi вiдповiдають вимогам пункту 2 статтi 71 Угоди ТРIПС, можуть прийматися Конференцiєю мiнiстрiв без подальшої процедури формального прийняття.

     7. Будь-який член, який приймає поправку до цiєї Угоди чи багатосторонньої торговельної угоди, яку зазначено в додатку 1, здає на зберiгання Генеральному директору документ про прийняття протягом строку прийняття, установленого Конференцiєю мiнiстрiв.

     8. Будь-який член СОТ може запропонувати внести поправки до положень багатостороннiх торговельних угод, якi зазначено в додатках 2 й 3 шляхом подання такої пропозицiї на розгляд Конференцiї мiнiстрiв. Рiшення про затвердження поправок до багатосторонньої торговельної угоди, яку зазначено в додатку 2, приймається шляхом досягнення консенсусу, i цi поправки набирають чинностi для всiх членiв пiсля затвердження Конференцiєю мiнiстрiв. Рiшення про затвердження поправок до багатосторонньої торговельної угоди, яку зазначено в додатку 3, набирають чинностi для всiх членiв пiсля затвердження Конференцiєю мiнiстрiв.

     9. На запит членiв, якi є сторонами торговельної угоди, Конференцiя мiнiстрiв може вирiшити виключно шляхом досягнення консенсусу додати таку угоду до додатка 4. На запит членiв, якi є сторонами торговельної угоди з обмеженим колом учасникiв, Конференцiя мiнiстрiв може вирiшити вилучити таку угоду з додатка 4.

     10. Поправки до торговельної угоди з обмеженим колом учасникiв регулюються положеннями такої угоди.

Стаття XI
Перше членство

     1. Договiрнi сторони ГАТТ 1947 станом на дату набрання цiєю Угодою чинностi, а також Європейськi Спiвтовариства, якi приймають цю Угоду та багатостороннi торговельнi угоди, перелiк поступок та зобов'язань для яких додано до ГАТТ 1994 i перелiк спецiальних зобов'язань для яких додано до ГАТС, стають першими членами СОТ.

     2. Вiд найменш розвинених країн, визнаних такими Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй, вимагатиметься лише прийняття зобов'язань та поступок настiльки, наскiльки вони є сумiсними з їхнiми iндивiдуальними потребами розвитку, фiнансовими й торговельними потребами чи їхнiми адмiнiстративними й iнституцiональними можливостями.

Стаття XII
Приєднання

     1. Будь-яка держава чи окрема митна територiя, яка має повну автономiю в провадженнi своїх зовнiшнiх торговельних вiдносин та iнших питань, передбачених у цiй Угодi та багатостороннiх торговельних угодах, може приєднатися до цiєї Угоди на умовах, що пiдлягають погодженню мiж нею та СОТ. Таке приєднання застосовується до цiєї Угоди та багатостороннiх торговельнi угод, доданих до неї.

     2. Рiшення про приєднання приймаються Конференцiєю мiнiстрiв. Конференцiя мiнiстрiв затверджує угоду про умови приєднання бiльшiстю у двi третини членiв СОТ.

     3. Приєднання до торговельної угоди з обмеженим колом учасникiв регулюється положеннями такої угоди.

Стаття XIII
Незастосування багатостороннiх торговельних угод мiж окремими членами

     1. Ця Угода та багатостороннi торговельнi угоди, якi зазначено в додатках 1 та 2, не застосовуються у вiдносинах мiж будь-яким членом та будь-яким iншим членом, якщо будь-який iз членiв на момент, коли один з них стає членом, не погоджується на таке застосування.

     2. Пункт 1 може застосовуватися мiж першими членами СОТ, якi були договiрними сторонами ГАТТ 1947, лише у випадках, коли ранiше застосовувалася стаття XXXV тiєї Угоди i вона була чинною у вiдносинах мiж тими договiрними сторонами на час набрання чинностi для них цiєї Угоди.

     3. Пункт 1 застосовується мiж членом та iншим членом, який приєднався згiдно зi статтею XII, лише якщо член, який не погоджується на застосування, повiдомив про це Конференцiї мiнiстрiв до затвердження Конференцiєю мiнiстрiв угоди про умови приєднання.

     4. На запит будь-якого члена Конференцiя мiнiстрiв в окремих випадках може переглядати дiю цiєї статтi й робити вiдповiднi рекомендацiї.

     5. Незастосування торговельної угоди з обмеженим колом учасникiв мiж сторонами такої угоди регулюється положеннями такої угоди.

Стаття XIV
Прийняття, набрання чинностi й здача на зберiгання

     1. Ця Угода є вiдкритою для прийняття договiрними сторонами ГАТТ 1947, а також Європейськими Спiвтовариствами, якi мають право стати першими членами СОТ вiдповiдно до статтi XI цiєї Угоди, шляхом пiдписання або в iнший спосiб. Таке прийняття застосовується до цiєї Угоди та багатостороннiх торговельних угод, доданих до неї. Ця Угода та багатостороннi торговельнi угоди, доданi до неї, набирають чинностi в день, визначений мiнiстрами вiдповiдно до пункту 3 Заключного акта, що втiлює результати Уругвайського раунду багатостороннiх торгiвельних переговорiв, i залишаються вiдкритими для прийняття в межах двох рокiв пiсля цiєї дати, якщо мiнiстри не домовляться про iнше. Прийняття пiсля набрання цiєю Угодою чинностi набирає чинностi на 30-й день пiсля дати такого прийняття.

     2. Член, який приймає цю Угоду пiсля набрання нею чинностi, виконує тi поступки й зобов'язання за багатостороннiми торговельними угодами, якi повиннi бути виконанi з моменту набрання цiєю Угодою чинностi, так, нiби вiн прийняв цю Угоди в день набрання нею чинностi.

     3. До набрання цiєю Угодою чинностi текст цiєї Угоди та багатостороннiх торговельних здається на зберiгання Генеральному директору договiрних сторiн ГАТТ 1947. Генеральний директор вiдразу забезпечує кожний уряд та Європейськi Спiвтовариства, якi прийняли цю Угоду, засвiдченими копiями цiєї Угоди та багатостороннiх торговельних угод, а також повiдомляє про кожне їхнє прийняття. Ця Угода та багатостороннi торговельнi угоди, а також будь-якi поправки до них здаються на зберiгання Генеральному директору СОТ пiсля набрання цiєю Угодою чинностi.

     4. Прийняття торговельних угод з обмеженим колом учасникiв та набрання ними чинностi регулюється положеннями такої угоди. Такi угоди здаються на зберiгання Генеральному директору договiрних сторiн ГАТТ 1947. Пiсля набрання цiєю Угодою чинностi такi угоди здаються на зберiгання Генеральному директору СОТ.

Стаття XV
Вихiд

     1. Будь-який член може вийти iз цiєї Угоди. Такий вихiд застосовується як до цiєї Угоди, так i до багатостороннiх торговельних угод i набирає чинностi пiсля закiнчення шести мiсяцiв з дати отримання Генеральним директором СОТ письмового повiдомлення про вихiд.

     2. Вихiд з торговельної угоди з обмеженим колом учасникiв регулюється положеннями такої угоди.

Стаття XVI
Iншi положення

     1. Якщо iншого не передбачено цiєю Угодою чи багатостороннiми торговельними угодами, СОТ керується рiшеннями, процедурами та звичаєвою практикою, яких дотримувалися договiрнi сторони ГАТТ 1947 та органи, заснованi в рамках ГАТТ 1947.

     2. Настiльки, наскiльки це є можливим, Секретарiат ГАТТ 1947 стає Секретарiатом СОТ, а Генеральний директор договiрних сторiн ГАТТ 1947 до призначення Конференцiєю мiнiстрiв Генерального директора вiдповiдно до пункту 2 статтi VI цiєї Угоди виконує обов'язки Генерального директора СОТ.

     3. У разi колiзiї мiж положенням цiєї Угоди та положенням будь-якої багатосторонньої торговельної угоди положення цiєї Угоди має переважну силу стосовно такої колiзiї.

     4. Кожний член забезпечує вiдповiднiсть своїх нормативно-правових актiв й адмiнiстративних процедур своїм зобов'язанням, передбаченим угодами, що додаються.

     5. Стосовно будь-якого положення цiєї Угоди не робиться жодних застережень. Застереження стосовно будь-яких положень багатостороннiх торговельних угод робляться лише настiльки, наскiльки це передбачено в таких угодах. Застереження стосовно положення торговельної угоди з обмеженим колом учасникiв регулюються положенням такої угоди.

     6. Ця Угода реєструється вiдповiдно до положень статтi 102 Статуту Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

     Учинено в м. Марракеш 15 квiтня 1994 року в одному примiрнику англiйською, французькою та iспанською мовами, причому кожний текст є автентичним.

     Пояснювальнi примiтки

     Термiни "країна" або "країни", що вживаються в цiй Угодi та в багатостороннiх торговельних угодах, необхiдно розумiти як такi, що охоплюють будь-яку окрему митну територiю, яка є членом СОТ.

     У разi окремої митної територiї, яка є членом СОТ, коли у висловi в цiй Угодi й багатостороннiх торговельних угодах уживається термiн "нацiональний", такий вислiв необхiдно тлумачити як такий, що стосується такої митної територiї, якщо не зазначено iншого.

 

ДОДАТОК 1

     Додаток 1А. Багатостороннi угоди з торгiвлi товарами

     Генеральна угода про тарифи й торгiвлю 1994 року

     Угода про сiльське господарство

     Угода про застосування санiтарних i фiтосанiтарних заходiв

     Угода про текстиль та одяг

     Угода про технiчнi бар'єри в торгiвлi

     Угода про пов'язанi з торгiвлею iнвестицiйнi заходи

     Угода про застосування статтi VI Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю 1994 року

     Угода про застосування статтi VII Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю 1994 року

     Угода про передвiдвантажувальну iнспекцiю

     Угода про правила визначення походження

     Угода про процедури лiцензування iмпорту

     Угода про субсидiї та компенсацiйнi заходи

     Угода про захиснi заходи

     Додаток 1B. Генеральна угода про торгiвлю послугами та додатки

     Додаток 1C. Угода про торговельнi аспекти прав iнтелектуальної власностi

 

ДОДАТОК 2

     Домовленiсть про правила та процедури вирiшення спорiв

 

ДОДАТОК 3

     Механiзм огляду торговельної полiтики

 

ДОДАТОК 4

     Торговельнi угоди з обмеженим колом учасникiв

     Угода про торгiвлю цивiльною авiатехнiкою

     Угода про державнi закупки

     Мiжнародна угода про торгiвлю молочними продуктами

     Мiжнародна угода про торгiвлю яловичиною

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.