ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА

про тарифи й торгiвлю 1994 року

     1. Генеральна угода про тарифи й торгiвлю 1994 року (далi - ГАТТ 1994) складається з:

     a) положень Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю, датованої 30 жовтня 1947 року, доданої до Заключного акта, який прийнято пiсля закiнчення другої сесiї Пiдготовчого комiтету конференцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з питань торгiвлi та зайнятостi (за винятком Протоколу про тимчасове застосування), з уточненнями, доповненнями чи змiнами, унесеними положеннями правових iнструментiв, якi набрали чинностi до дати набрання чинностi Угодою СОТ;

     b) положень зазначених нижче правових iнструментiв, якi набрали чинностi в рамках ГАТТ 1947 до дати набрання чинностi Угодою СОТ:

     i) протоколiв та пiдтверджень, якi стосуються тарифних поступок;

     ii) протоколiв про приєднання (за винятком положення "a", яке стосується тимчасового застосування й вiдкликання тимчасового застосування, та положення "b", яке передбачає, що частина II ГАТТ 1947 застосовується тимчасово в найбiльшому обсязi та вiдповiдно до законодавства, яке iснує в день Протоколу);

     iii) рiшень про звiльнення вiд зобов'язань, якi надаються вiдповiдно до статтi XXV ГАТТ 1947 та якi залишаються чинними в день набрання чинностi Угодою СОТ5;

____________
     5 Звiльнення вiд зобов'язань, якi охоплено цим положенням, перелiчено у виносцi 7 на сторiнках 11 i 12 частини II документа MTN/FA вiд 15 грудня 1993 р. та документа MTN/FA/Corr.6 вiд 21 березня 1994 р. Конференцiя мiнiстрiв на своїй першiй сесiї встановлює переглянутий перелiк звiльнень вiд зобов'язань, якi охоплено цим положенням, до якого додаються будь-якi звiльнення, що надаються вiдповiдно до ГАТТ 1947 пiсля 25 грудня 1993 р. й до дати набрання чинностi Угоди СОТ, i з якого вилучаються звiльнення вiд зобов'язань, строк яких закiнчиться до того часу.

     iv) iнших рiшень договiрних сторiн ГАТТ 1947;

     c) зазначених нижче домовленостей:

     i) Домовленостi про тлумачення статтi II: пiдпункту "b" пункту 1 Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю 1994 року;

     ii) Домовленостi про тлумачення статтi XVII Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю 1994 року;

     iii) Домовленостi про положення Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю 1994 року, якi стосуються платiжного балансу;

     iv) Домовленостi про тлумачення статтi XXIV Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю 1994 року;

     v) Домовленостi стосовно звiльнень вiд зобов'язань за Генеральною угодою про тарифи й торгiвлю 1994 року;

     vi) Домовленостi про тлумачення статтi XXVIII Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю 1994 року, а також

     d) Марракеського протоколу до ГАТТ 1994.

     2. Пояснювальнi примiтки

     a. Посилання на "договiрну сторону" у положеннях ГАТТ 1994 уважаються посиланнями на "члена". Посилання на "менш розвинену договiрну сторону" та "розвинену договiрну сторону" уважаються посиланнями на "країну-члена, що розвивається" та "розвинену країну-члена". Посилання на "Виконавчого секретаря" уважаються посиланнями на "Генерального директора СОТ".

     b. Посилання на договiрнi сторони, якi дiють спiльно, у статтях XV:1, XV:2, XV:8, XXXVIII та примiтках Ad статей XII та XVIII, а також у положеннях про спецiальнi угоди про обмiн у статтях XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 та XV:9 ГАТТ 1994 уважаються посиланнями на СОТ. Iншi функцiї, що положеннями ГАТТ 1994 визначаються для договiрних сторiн, якi дiють спiльно, розподiляються Конференцiєю мiнiстрiв.

     c. i. Текст ГАТТ 1994 є автентичним англiйською, французькою та iспанською мовами.

     ii. Текст ГАТТ 1994 французькою мовою пiдлягає уточненню термiнiв, зазначених у додатку A до документа MTN.TNC/41.

     iii. Автентичним текстом ГАТТ 1994 iспанською мовою є текст, який мiститься в томi IV видання Основних правових iнструментiв i вибраних документiв, за умови уточнення термiнiв, зазначених у додатку B до документа MTN.TNC/41.

     3. a. Положення частини II ГАТТ 1994 не застосовуються до заходiв, якi вживаються членом вiдповiдно до спецiального iмперативного законодавства, уведеного таким членом до того, як вiн став договiрною стороною ГАТТ 1947, яке забороняє використання, продаж чи оренду суден, побудованих чи вiдремонтованих за кордоном для комерцiйного використання мiж пунктами в нацiональних водах або водах виключної економiчної зони. Таке вилучення застосовується до: a) продовження дiї чи негайного перегляду дiї невiдповiдного положення такого законодавства, а також b) поправки до невiдповiдного положення такого законодавства так, щоб поправка не зменшувала вiдповiднiсть цього положення частинi II ГАТТ 1947. Це вилучення обмежується заходами, яких ужито згiдно з описаним вище законодавством, про що повiдомляється й уточнюється до дати набрання чинностi Угодою СОТ. Якщо згодом до такого законодавства буде внесено змiни для зменшення його вiдповiдностi частинi II ГАТТ 1994, воно не пiдпадатиме пiд дiю цього пункту.

     b. Конференцiя мiнiстрiв переглядає це вилучення не пiзнiше, нiж через п'ять рокiв пiсля набрання чинностi Угодою СОТ, а пiсля цього - кожнi два роки доти, доки вилучення залишається чинним, для визначення, чи iснують все ще умови, якi стали причиною необхiдностi вилучення.

     c. Член, заходи якого охоплено цим вилученням, щорiчно подає докладне статистичне повiдомлення, яке мiстить середню за п'ять рокiв величину фактичних та передбачуваних обсягiв поставок вiдповiдних суден, а також додаткову iнформацiю про використання, продаж, оренду чи ремонт вiдповiдних суден, якi охоплено цим вилученням.

     d. Член, який уважає, що це вилучення дiє в такий спосiб, який виправдовує взаємне та пропорцiйне обмеження використання, продажу, оренди чи ремонту суден, побудованих на територiї члена, який вдається до вилучення, має право впроваджувати таке обмеження за умови попереднього повiдомлення Конференцiї мiнiстрiв.

     e. Це вилучення не обмежує рiшень стосовно спецiальних аспектiв законодавства, якi охоплено цим вилученням та якi погоджено в галузевих угодах або на iнших форумах.

Домовленiсть про тлумачення статтi II:1b)
Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року

     Члени цим домовляються про таке:

     1. Для забезпечення транспарентностi законних прав та обов'язкiв, що випливають з пункту 1b) статтi II, характер та рiвень "iнших мит або зборiв", що стягуються за тарифними статтями, якi пiдлягають обкладенню зв'язаними тарифами, згаданими у цьому пунктi, записуються у Розкладах поступок, якi додаються до ГАТТ 1994, проти тарифної статтi, до якої вони застосовуються. Вважається, що такий запис не змiнює правовий характер "iнших мит або зборiв".

     2. Датою, на яку "iншi мита або збори" стають зв'язаними, для цiлей статтi II, є 15 квiтня 1994 року. "Iншi мита або збори" пiсля цього записуються у Розкладах за рiвнями, якi застосовуються на цю дату. При кожних наступних переговорах щодо змiни поступки або введення нової поступки вiдповiдною датою такої тарифної статтi буде дата включення нової поступки до вiдповiдного Розкладу. Проте дата прийняття документа, через який поступку за будь-якою окремою тарифною позицiєю було спочатку включено до ГАТТ 1947 або ГАТТ 1994, повинна буде i надалi записуватися у стовпчику 6 Розкладiв iз замiнюваними аркушами.

     3. "Iншi мита або збори" повиннi записуватися стосовно всiх пов'язаних тарифiв.

     4. У разi, якщо тарифна позицiя вже була ранiше предметом поступки, рiвень "iнших мит або зборiв", записаний у вiдповiдному Розкладi, не повинен бути вищим за рiвень, який iснував тодi, коли цю поступку було вперше включено до такого Розкладу. Кожний член СОТ має право заперечити iснування "iншого мита або збору" на пiдставi того, що на момент початкового зв'язування певної тарифної позицiї такого "iншого мита або збору" не iснувало, а також вiдповiднiсть записаного рiвня будь-якого "iншого мита або збору" та попереднього рiвня зв'язаного тарифу протягом трьох рокiв пiсля набрання чинностi Угодою СОТ або трьох рокiв пiсля передачi на зберiгання Генеральному директоровi СОТ документа, яким такий Розклад включається до ГАТТ 1994, залежно вiд того, що вiдбудеться пiзнiше.

     5. Внесення "iнших мит та зборiв" до Розкладiв не повинен обмежувати їх вiдповiдностi правам та обов'язкам членiв за ГАТТ 1994, за винятком тих прав, на якi поширюється пункт 4. Всi члени СОТ зберiгають за собою право у будь-який час заперечити вiдповiднiсть будь-якого "iншого мита або збору" таким обов'язкам.

     6. Для цiлей цiєї Домовленостi положення Статей XXII та XXIII ГАТТ 1994 застосовуються у тому виглядi, у якому вони розробленi й застосовуються за Домовленiстю про вирiшення спорiв.

     7. "Iншi мита та збори", якi не включено до Розкладу на момент передачi на зберiгання документа, яким такий Розклад включається до ГАТТ 1994, Генеральному директоровi Договiрних Сторiн (до набрання чинностi Угодою СОТ, або Генеральному директоровi СОТ (пiсля набрання чинностi Угодою СОТ), не повиннi надалi додаватися до нього, i жоднi "iншi мита та збори", записанi на рiвнi, меншому за той, що iснує на вiдповiдну дату, не повиннi вiдновлюватися до цього рiвня, якщо тiльки такi додавання або змiни не буде зроблено протягом шести мiсяцiв пiсля передачi документа на зберiгання.

     8. Рiшення у пунктi 2 щодо дати, яка застосовується до кожної поступки, для цiлей пункту 1b) статтi II ГАТТ 1994 замiнює собою рiшення щодо вiдповiдної дати, яке було прийнято 26 березня 1980 року (BISD 27S/24).

Домовленiсть про тлумачення статтi XVII
Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року

     Члени,

     вiдзначаючи, що стаття XVII передбачає зобов'язання членiв СОТ щодо дiяльностi державних торгових пiдприємств, яку зазначено у пунктi 1 статтi XVII i яка повинна вiдповiдати загальним принципам недискримiнацiї, встановленим ГАТТ 1994 для урядових заходiв щодо iмпорту чи експорту, здiйснюваного приватними комерсантами;

     вiдзначаючи також, що члени СОТ дотримуються своїх зобов'язань за ГАТТ 1994 стосовно урядових заходiв щодо державних торгових пiдприємств;

     визнаючи, що ця Домовленiсть не обмежує принципiв, передбачених у статтi XVII;

     цим домовляються про таке:

     1. Для забезпечення транспарентностi дiяльностi державних торгових пiдприємств члени СОТ повиннi повiдомляти про такi пiдприємства Радi з торгiвлi товарами для розгляду їх робочою групою, яку буде засновано згiдно з пунктом 5, вiдповiдно до такого робочого визначення:

     "Урядовi i неурядовi пiдприємства, зокрема Маркетинговi доми, яким було надано винятковi або особливi права чи привiлеї, у тому числi законодавчi або конституцiйнi повноваження, при здiйсненнi яких вони впливають шляхом купiвлi чи продажу на рiвень або напрямок iмпорту чи експорту".

     Така вимога щодо повiдомлення не поширюється на iмпорт товарiв, призначених для безпосереднього або кiнцевого споживання для урядових цiлей або використання таким пiдприємством, як зазначено вище, але нi в якому разi не для перепродажу чи використання у виробництвi товарiв, призначених для продажу.

     2. Кожний член СОТ повинен проводити перегляд своєї полiтики стосовно подання повiдомлень щодо державних торгових пiдприємств до Ради з торгiвлi товарами з урахуванням положень цiєї Домовленостi. При проведеннi таких переглядiв кожний член повинен мати на увазi необхiднiсть забезпечення максимально можливої транспарентностi у своїх повiдомленнях з тим, щоб надати можливiсть для об'єктивної оцiнки характеру дiяльностi таких пiдприємств, а також впливу їхньої дiяльностi на мiжнародну торгiвлю.

     3. Повiдомлення здiйснюються вiдповiдно до анкети про державну торгiвлю, прийнятої 24 травня 1960 року (BISD 9S/184-185), причому зрозумiло, що члени повiдомляють про пiдприємства, зазначенi у пунктi 1, незалежно вiд того, чи мав насправдi мiсце iмпорт або експорт товарiв.

     4. Будь-який член СОТ, який має пiдставу вважати, що iнший член не виконав належним чином свого зобов'язання щодо повiдомлення, може привернути увагу такого члена до цього питання. Якщо питання не буде вирiшено задовiльним чином, вiн може зробити зустрiчне повiдомлення до Ради з торгiвлi товарами для розгляду його робочою групою, заснованою згiдно з пунктом 5, одночасно повiдомивши про це такого члена.

     5. При Радi з торгiвлi товарами створюється робоча група для розгляду повiдомлень та зустрiчних повiдомлень. Ґрунтуючись на результатах такого розгляду та без обмеження положень пункту 4(c) статтi XVII, Рада з торгiвлi товарами може давати рекомендацiї стосовно того, чи зроблено повiдомлення належним чином, а також стосовно необхiдностi надання додаткової iнформацiї. Ґрунтуючись на отриманих повiдомленнях, робоча група також вивчає, чи заповнено зазначену вище анкету про державну торгiвлю належним чином, та розглядає повноту iнформацiї про державнi торговi пiдприємства, про якi повiдомляється вiдповiдно до пункту 1. Вона також розробляє наочний перелiк, у якому показано характер стосункiв мiж урядами та пiдприємствами, а також характер дiяльностi, яку ведуть такi пiдприємства, що може бути придатним для цiлей статтi XVII. Зрозумiло, що Секретарiат надаватиме робочiй групi документ iз загальним оглядом тiєї дiяльностi державних торгових пiдприємств, яка стосується мiжнародної торгiвлi. Членство у робочiй групi є вiдкритим для всiх членiв СОТ, що заявлять про своє бажання взяти участь у її роботi. Група повинна провести збори протягом одного року пiсля набрання чинностi Угодою СОТ, а також проводити їх принаймнi щороку пiсля цього. Вона щорiчно звiтує перед Радою з торгiвлi товарами.(2)

____________
     (2) Дiяльнiсть цiєї робочої групи повинна бути узгоджена з дiяльнiстю робочої групи, передбаченої у Роздiлi III Рiшення Мiнiстрiв про процедури повiдомлення, яку було прийнято 15 квiтня 1994 року.

Домовленiсть про положення Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року щодо платiжного балансу

     Члени,

     визнаючи положення Статей XII та XVIII:B ГАТТ 1994 та Декларацiї про торговельнi заходи, що вживаються у зв'язку з платiжним балансом, прийнятої 28 листопада 1979 року (BISD 26S/205-209, у цiй домовленостi iменується Декларацiя 1979), i з метою внесення ясностi у цi положення1;

     цим домовляються про таке:

     Застосування заходiв

     1. Члени СОТ пiдтверджують своє зобов'язання публiчно оголошувати якомога скорiше розклади вiдмiни заходiв щодо обмеження iмпорту, якi вживаються у зв'язку з платiжним балансом. Зрозумiло, що такi розклади можуть змiнюватися за необхiднiстю з тим, щоб урахувати змiни ситуацiї з платiжним балансом. У будь-якому разi, коли член СОТ не оголосить публiчно цього розкладу, такий член повинен дати обґрунтування причин цього.

     2. Члени СОТ пiдтверджують своє зобов'язання надавати перевагу тим заходам, якi справляють найменш руйнiвний вплив на торгiвлю. Вважається, що такi заходи (якi у цiй Домовленостi iменуються цiновi заходи) уключають додатковi iмпортнi збори, вимоги про внесення депозитiв iмпортерами або iншi рiвноцiннi торговельнi заходи, що вiдбиваються на цiнi iмпортованих товарiв. Зрозумiло, що незалежно вiд положень статтi II цiновi заходи, якi вживаються у зв'язку з платiжним балансом, можуть застосовуватися членом СОТ додатково до мит, передбачених у його Розкладi. Крiм того, такий член повинен згiдно з процедурою повiдомлення, передбаченою у цiй Домовленостi, чiтко i окремо зазначити суму, на яку цiновий захiд перевищує зв'язане мито.

     3. Члени СОТ повиннi намагатися уникнути накладення нових кiлькiсних обмежень у зв'язку з платiжним балансом, якщо тiльки через критичну ситуацiю платiжного балансу цiновi заходи не можуть припинити рiзкого погiршення положення iз зовнiшнiми платежами. У таких випадках, коли член СОТ застосовує кiлькiснi обмеження, вiн повинен дати обґрунтування причин, за яких цiновi заходи не є достатнiм iнструментом для врегулювання ситуацiї з платiжним балансом. Член СОТ, що вдається до кiлькiсних обмежень, повинен вказувати у ходi подальших консультацiй на прогрес, якого вiн досяг у значному зменшеннi кiлькостi та обмежувальному впливовi таких заходiв. Зрозумiло, що стосовно одного товару може вживатися не бiльше одного виду заходiв щодо обмеження iмпорту у зв'язку з платiжним балансом.

     4. Члени СОТ пiдтверджують, що заходи щодо обмеження iмпорту, якi вживаються у зв'язку з платiжним балансом, можуть застосовуватися лише для регулювання загального рiвня iмпорту i не можуть перевищувати тiєї мiри, якою вони є необхiдними для врегулювання ситуацiї з платiжним балансом. З метою зведення до мiнiмуму будь-яких побiчних наслiдкiв протекцiонiстського характеру, член СОТ повинен здiйснювати обмеження у транспарентнiй формi. Органи влади iмпортуючого члена СОТ повиннi дати задовiльне обґрунтування критерiїв, якi використовуються для визначення того, якi товари пiдлягають дiї обмежень. Як це передбачено у пунктi 3 статтi XII та пунктi 10 статтi XVIII, члени СОТ можуть у разi певних життєво необхiдних товарiв вiдмiнити або обмежити додатковi збори, якi застосовуються до всього iмпорту, або iншi заходи, якi вживаються у зв'язку з платiжним балансом. Термiн "життєво необхiднi товари" означає товари, якi задовольняють основнi потреби споживання або якi сприяють зусиллям члена СОТ полiпшити ситуацiю з платiжним балансом, наприклад основнi засоби виробництва або сировиннi матерiали, необхiднi для виробництва. При застосуваннi кiлькiсних обмежень член СОТ повинен використовувати вибiркове лiцензування лише тодi, коли цього неможливо уникнути, i поступово його вiдмiняти. Щодо вибору критерiїв, якi використовуються для визначення допустимих кiлькостей та вартостей товарiв для iмпорту, повинно надаватися вiдповiдне обґрунтування.

     Процедури консультацiй з питань платiжного балансу

     5. Комiтет з обмежень у зв'язку з платiжним балансом (який у цiй Домовленостi iменується Комiтет) проводить консультацiї з метою розгляду всiх заходiв щодо обмеження iмпорту, якi вживаються у зв'язку з платiжним балансом. Членство у Комiтетi є вiдкритим для всiх членiв СОТ, що заявлять про своє бажання взяти участь у його роботi. Комiтет дотримується процедур консультацiй з питань обмежень, що здiйснюються у зв'язку з платiжним балансом, затверджених 28 квiтня 1970 року (BISD 18S/48-53, якi у цiй Домовленостi iменуються повнi процедури консультацiй), вiдповiдно до положень, викладених нижче.

     6. Член СОТ, що застосовує новi обмеження або пiднiмає загальний рiвень вже iснуючих обмежень шляхом значної iнтенсифiкацiї вiдповiдних заходiв, повинен вступити в консультацiї з Комiтетом протягом чотирьох мiсяцiв пiсля прийняття таких заходiв. Член, який приймає такi заходи, може вимагати, щоб консультацiя проводилася вiдповiдно до пункту 4(a) статтi XII або пункту 12 (a) статтi XVIII залежно вiд того, яка з них є придатною для цього. Якщо такої вимоги не зроблено, Голова Комiтету повинен запропонувати членовi СОТ провести таку консультацiю. Фактори, якi можуть розглядатися у ходi такої консультацiї, включають, inter alia, введення нових видiв обмежувальних заходiв у зв'язку з платiжним балансом або збiльшення рiвня обмежень чи кола охоплених ними товарiв.

     7. Усi обмеження, що застосовуються у зв'язку з платiжним балансом, повиннi перiодично переглядатися Комiтетом вiдповiдно до пункту 4b) статтi XII або пункту 12b) статтi XVIII при можливостi змiни перiодичностi консультацiй за домовленiстю з членом СОТ, що бере участь у них, або згiдно з процедурою окремого перегляду, яку може рекомендувати Генеральна рада.

     8. Консультацiї можуть проводитися за спрощеними процедурами, затвердженими 19 грудня 1972 року (BISD 20S/47-49, якi у цiй Домовленостi iменуються спрощенi процедури консультацiй), стосовно найменш розвинених країн-членiв або тих країн-членiв, що розвиваються, якi здiйснюють зусилля щодо лiбералiзацiї вiдповiдно до розкладу, представленого ними до Комiтету при попереднiх консультацiях. Спрощенi процедури консультацiй можуть також застосовуватися тодi, коли Розгляд торговельної полiтики країни-члена, що розвивається, призначено на той самий календарний рiк, що й дата, яку визначено для консультацiй. У таких випадках рiшення щодо того, чи потрiбно застосовувати повнi процедури консультацiй, приймається на основi факторiв, перелiчених у пунктi 8 Декларацiї 1979. Крiм випадку з найменш розвиненими країнами-членами, за спрощеними процедурами консультацiй не може проводитися бiльше двох консультацiй поспiль.

     Повiдомлення та документацiя

     9. Член СОТ повинен повiдомити Генеральнiй радi про введення або змiну порядку проведення заходiв щодо обмеження iмпорту, якi вживаються у зв'язку з платiжним балансом, а також про будь-якi змiни у розкладах вiдмiни таких заходiв, про якi робиться оголошення вiдповiдно до пункту 1. Про значнi змiни Генеральну раду необхiдно повiдомляти до їх оголошення або не пiзнiше, нiж через 30 днiв пiсля нього. Щороку кожний член СОТ повинен подавати до Секретарiату для розгляду членами СОТ зведене повiдомлення, зокрема всi змiни законiв, нормативних актiв, офiцiйнi урядовi заяви або публiчнi заяви. Повiдомлення повинне включати повну iнформацiю, наскiльки це можливо, на рiвнi тарифних позицiй, про вид вжитих заходiв, критерiї, що використовуються для їх вживання, коло охоплених ними товарiв та торговельнi потоки, на якi вони справили вплив.

     10. На запит будь-якого члена СОТ Комiтет може переглядати повiдомлення. Такi перегляди обмежуються з'ясуванням окремих питань, про якi йдеться у повiдомленнi, або вивченням того, чи є необхiднiсть у проведеннi консультацiї вiдповiдно до пункту 4(a) статтi XII або пункту 12 "a" статтi XVIII. Члени СОТ, якi мають пiдстави вважати, що певний захiд щодо обмеження iмпорту, вжитий iншим членом, було вжито у зв'язку з платiжним балансом, можуть привернути до цiєї справи увагу Комiтету. Голова Комiтету вимагає iнформацiї щодо такого заходу та розповсюджує її серед усiх членiв. Без обмеження права будь-якого члена Комiтету вимагати вiдповiдного з'ясування питань у ходi консультацiї, питання можуть надаватися i заздалегiдь для їх розгляду членом СОТ, що бере участь у консультацiї.

     11. Член СОТ, що бере участь у консультацiї, повинен пiдготувати для консультацiї Основний документ, який, крiм будь-якої iншої iнформацiї, яка вважається за придатну, повинен включати: a) огляд ситуацiї з платiжним балансом та її перспективи, у тому числi оцiнку внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв, якi справляють вплив на ситуацiю з платiжним балансом, i заходiв внутрiшньої полiтики, яких було вжито для вiдновлення рiвноваги на здоровiй i тривалiй основi; b) повну характеристику обмежень, що застосовувалися у зв'язку з платiжним балансом, їхню правову основу та кроки, здiйсненi для зменшення побiчних наслiдкiв протекцiонiстського характеру; c) заходи, яких було вжито пiсля останньої консультацiї для лiбералiзацiї iмпортних обмежень у свiтлi висновкiв, винесених Комiтетом; d) план усунення та поступового послаблення обмежень, що залишилися. При необхiдностi можуть робитися посилання на iнформацiю, яку було подано у попереднiх повiдомленнях або звiтах, що подавалися до СОТ. При проведеннi консультацiй за спрощеними процедурами член СОТ, що бере участь у консультацiї, повинен подавати письмову заяву, у якiй мiститься суттєва iнформацiя з питань, що охоплюються Основним документом.

     12. З метою полегшення проведення консультацiй у Комiтетi Секретарiат повинен готувати документ iз фактичним оглядом, що стосується рiзних аспектiв плану консультацiй. Стосовно країн-членiв, що розвиваються, документ Секретарiату повинен включати вiдповiдний огляд та аналiтичний матерiал щодо впливу зовнiшнього торговельного середовища на ситуацiю з платiжним балансом та її перспективи для члена СОТ, що бере участь у консультацiї. На запит країни-члена СОТ, що розвивається, Секретарiат повинен надати їй технiчну допомогу при пiдготовцi документацiї для консультацiй.

     Завершення консультацiй з питань платiжного балансу

     13. Комiтет звiтує про проведенi консультацiї перед Генеральною радою. У разi, коли використовувалися повнi процедури консультацiй, звiт повинен мiстити висновки Комiтету з окремих питань плану консультацiй, а також факти та пiдстави, на яких вони ґрунтуються. Комiтет повинен намагатися включити до своїх висновкiв пропозицiї щодо рекомендацiй, якi мають на метi сприяти виконанню Статей XII та XVIII:B, Декларацiї 1979 та цiєї Домовленостi. У тих випадках, коли представлено розклад усунення обмежувальних заходiв, якi вживаються у зв'язку з платiжним балансом, Генеральна рада може рекомендувати, щоб при дотриманнi такого розкладу членом СОТ вважалося, що той дiє вiдповiдно до своїх зобов'язань за ГАТТ 1994. У тому разi, якщо Генеральна рада виносить конкретнi рекомендацiї, права та обов'язки членiв СОТ оцiнюються у свiтлi таких рекомендацiй. За вiдсутностi конкретних пропозицiй щодо рекомендацiй з боку Генеральної ради у висновках Комiтету повиннi фiксуватися рiзнi мiркування, якi було висловлено у Комiтетi. При застосуваннi спрощених процедур консультацiй у звiтi повинно мiститися резюме основних питань, що розглядалися у Комiтетi, та рiшення щодо того, чи iснує необхiднiсть у застосуваннi повних процедур консультацiй.

____________
     1 Нiщо у цiй Домовленостi не має на метi змiну прав та обов'язкiв членiв СОТ за статтями XII або XVIII:B ГАТТ 1994. Положення Статей XXII та XXIII ГАТТ 1994 у тому виглядi, у якому вони розробленi й застосовуються за Домовленiстю про вирiшення спорiв, можуть використовуватися вiдносно будь-яких питань, що виникають у результатi застосування заходiв щодо обмеження iмпорту, якi вживаються у зв'язку з платiжним балансом.

Домовленiсть про тлумачення статтi XXIV
Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року

     Члени,

     зважаючи на положення статтi XXIV ГАТТ 1994;

     визнаючи, що з часу заснування ГАТТ 1947 кiлькiсть та значення митних союзiв та зон вiльної торгiвлi неабияк зросли i сьогоднi вони займають значну частку свiтової торгiвлi;

     визнаючи той вплив на розвиток свiтової торгiвлi, який може справити бiльш тiсна iнтеграцiя мiж економiками країн, що є учасниками таких угод;

     визнаючи також, що цей вплив збiльшується, якщо вiдмiна мит та iнших заходiв щодо обмеження торгiвлi мiж складовими територiями митних союзiв або зон вiльної торгiвлi поширюється на всю торгiвлю, i зменшується, якщо будь-який важливий сектор торгiвлi виключається з цього;

     знову пiдтверджуючи, що метою таких угод повинно бути полегшення торгiвлi мiж складовими територiями i утримання вiд встановлення бар'єрiв для торгiвлi iнших членiв СОТ з такими територiями; що при їх укладеннi або розширеннi кола учасникiв учасники таких угод повиннi по можливостi максимально уникати справляння негативного впливу на торгiвлю iнших членiв;

     певнi того, що iснує необхiднiсть у посиленнi ефективностi ролi Ради з торгiвлi товарами при розглядi угод, про якi надаються повiдомлення вiдповiдно до статтi XXIV, шляхом внесення ясностi у критерiї та процедури оцiнки нових угод про створення або угод про розширення iснуючих митних союзiв та зон вiльної торгiвлi, а також збiльшення транспарентностi всiх угод, укладених вiдповiдно до статтi XXIV;

     визнаючи необхiднiсть у спiльнiй домовленостi про обов'язки членiв СОТ за пунктом 12 статтi XXIV;

     цим домовляються про таке:

     1. Митнi союзи, зони вiльної торгiвлi та тимчасовi угоди, що ведуть до створення митного союзу або зони вiльної торгiвлi, для вiдповiдностi статтi XXIV, повиннi вiдповiдати, inter alia, положенням пунктiв 5, 6, 7 та 8 зазначеної статтi.

Стаття XXIV:5

     2. Визначення вiдповiдно до пункту 5(a) статтi XXIV загального обсягу мит та iнших заходiв щодо регулювання торгiвлi, якi застосовуються до i пiсля створення митного союзу, стосовно мит та зборiв повинне бути основане на повнiй оцiнцi середньозважених ставок тарифiв та мит, що стягуються. Ця оцiнка має ґрунтуватися на статистицi iмпорту за попереднiй репрезентативний перiод, яку надає митний союз за тарифними позицiями, а також у вартiсному i кiлькiсному вираженнi за країнами-членами СОТ. Секретарiат розраховує середньозваженi ставки тарифiв та мит, що стягуються, за методикою, яка використовувалася при оцiнцi тарифних пропозицiй у ходi Уругвайського раунду Багатостороннiх торговельних переговорiв. Для цього митами та зборами, якi братимуться до розрахункiв, будуть дiючi ставки мит. Визнається, що для повної оцiнки обсягу iнших заходiв щодо регулювання торгiвлi, кiлькiсне вираження яких та його узагальнення є важким, може вимагатися вивчення окремих заходiв, дiй, охоплених ними товарiв та торговельних потокiв.

     3. "Розумний промiжок часу", зазначений у пунктi 5(c) статтi XXIV, повинен перевищувати 10 рокiв лише у виключних випадках. У випадках, коли члени СОТ, якi є учасниками тимчасової угоди, вважають, що 10 рокiв недостатньо, вони повиннi дати повне пояснення Радi з торгiвлi товарами щодо необхiдностi продовження цього термiну.

Стаття XXIV:6

     4. Пункт 6 статтi XXIV встановлює процедуру, яка використовується тодi, коли член СОТ, що створює митний союз, пропонує пiдвищити зв'язану ставку мита. У цьому вiдношеннi члени СОТ знову пiдтверджують, що процедура, передбачена у статтi XXVIII у тому виглядi, у якому її викладено в iнструкцiях, прийнятих 10 листопада 1980 року (BISD 27S/26-28), та у Домовленостi про тлумачення статтi XXVIII ГАТТ 1994 повинна бути порушена до того, як буде змiнено або вiдкликано тарифнi поступки при створеннi митного союзу або укладеннi тимчасової угоди, що веде до створення митного союзу.

     5. Цi переговори повиннi проводитися у доброзичливiй атмосферi з метою досягнення взаємозадовiльного компенсацiйного врегулювання. При таких переговорах, як цього вимагає пункт 6 статтi XXIV, належна увага повинна придiлятися зменшенню мит за тими самими тарифними позицiями, за якими мито було зменшено iншими складовими територiями митного союзу при його створеннi. Якщо таке зменшення не буде достатнiм для забезпечення необхiдного компенсацiйного врегулювання, митний союз пропонує компенсацiю, яку може бути здiйснено у формi зменшення мит за iншими тарифними позицiями. Така пропозицiя береться до уваги членами СОТ, якi мають право на ведення переговорiв щодо зв'язаних тарифiв, якi пропонується змiнити або вiдкликати. Якщо компенсацiйного врегулювання знову не буде досягнуто, переговори продовжуються. У випадках, коли, незважаючи на всi зусилля, домовленостi у ходi переговорiв щодо компенсацiйного врегулювання вiдповiдно до статтi XXVIII ГАТТ 1994 у тому виглядi, у якому її розроблено у Домовленостi про тлумачення статтi XXVIII ГАТТ 1994, не може бути досягнуто протягом розумного перiоду часу пiсля початку таких переговорiв, митний союз, однак, є вiльним змiнювати або вiдкликати поступки; члени СОТ, якi постраждають вiд цього, у такому разi матимуть право вiдкликати в основному рiвноцiннi поступки вiдповiдно до статтi XXVIII.

     6. ГАТТ 1994 не накладає жодних зобов'язань на членiв, якi отримають перевагу вiд зменшення мит пiсля створення митного союзу або укладення угоди, що веде до створення митного союзу, щодо компенсацiйного врегулювання стосовно його складових територiй.

     Розгляд митних союзiв та зон вiльної торгiвлi

     7. Усi повiдомлення, якi робляться вiдповiдно до пункту 7(a) статтi XXIV, повиннi вивчатися робочою групою у свiтлi вiдповiдних положень ГАТТ 1994 та пункту 1 цiєї Домовленостi. Робоча група повинна подавати звiт Радi з торгiвлi товарами про свої висновки у цьому зв'язку. Рада з торгiвлi товарами може надавати членам СОТ такi рекомендацiї, якi вважатиме за потрiбнi.

     8. Стосовно тимчасових угод робоча група може у своєму звiтi надати вiдповiднi рекомендацiї щодо запропонованих часових рамок та заходiв, якi є необхiдними для завершення створення митного союзу або зони вiльної торгiвлi. За необхiднiстю вона може передбачити подальший розгляд тимчасової угоди.

     9. Члени СОТ, що є учасниками тимчасової угоди, повиннi повiдомляти Раду з торгiвлi товарами про суттєвi змiни в їхньому планi та розкладi, що додаються до такої угоди, i Рада у разi необхiдностi повинна вивчати такi змiни.

     10. Якщо тимчасова угода, про яку повiдомлено вiдповiдно до пункту 7(a) статтi XXIV, не включає план та розклад, передбаченi у пунктi 5(c) статтi XXIV, робоча група повинна у своєму звiтi рекомендувати, щоб такi план та розклад було включено. Сторони не будуть зберiгати або вводити в дiю таку угоду, якщо вони не готовi змiнити її вiдповiдно до цих рекомендацiй. Повинно бути також передбачено подальший перегляд виконання рекомендацiй.

     11. Митнi союзи та складовi територiї зон вiльної торгiвлi повиннi перiодично звiтувати перед Радою з торгiвлi товарами про дiю вiдповiдної угоди, як це передбачено Договiрними Сторонами ГАТТ 1947 у їхнiй iнструкцiї Радi ГАТТ 1947 стосовно звiтiв про регiональнi угоди (BISD 18S/38). Про будь-якi суттєвi змiни та (або) доповнення до угоди у мiру їх виникнення повиннi надаватися повiдомлення.

     Вирiшення спорiв

     12. Положення Статей XXII та XXIII ГАТТ 1994 у тому виглядi, у якому вони розробленi i застосовуються згiдно з Домовленiстю про вирiшення спорiв, можуть використовуватися стосовно будь-яких питань, що виникають у результатi застосування тих положень статтi XXIV, якi стосуються митних союзiв, зон вiльної торгiвлi та тимчасових угод, що ведуть до створення митних союзiв або зон вiльної торгiвлi.

Стаття XXIV:12

     13. Кожний член СОТ несе повну вiдповiдальнiсть згiдно ГАТТ 1994 за дотриманням всiх положень ГАТТ 1994 i повинен вживати таких розумних заходiв, якi можуть бути йому доступними, для забезпечення вiдповiдного дотримання регiональними та мiсцевими органами влади на його територiї.

     14. Положення Статей XXII та XXIII ГАТТ 1994 у тому виглядi, у якому вони розробленi i застосовуються згiдно з Домовленiстю про вирiшення спорiв, можуть використовуватися стосовно будь-яких заходiв з боку регiональних або мiсцевих органiв влади на територiї члена СОТ, якi перешкоджають дотриманню ним вiдповiдних положень. У разi, коли Орган вирiшення спорiв робить висновок про те, що певного положення ГАТТ 1994 не було дотримано, вiдповiдальний член СОТ повинен вжити таких розумних заходiв, якi можуть бути йому доступними, для забезпечення дотримання вiдповiдного положення. У випадках, коли не виявилося можливим забезпечити такого дотримання, застосовуються положення щодо компенсацiї та тимчасового припинення поступок або iнших зобов'язань.

     15. Кожний член СОТ зобов'язується виявляти доброзичливе ставлення у ходi консультацiй, що стосуються будь-яких подань, зроблених iншим членом СОТ стосовно тих заходiв, якi вживаються на територiї першого i зачiпають дiю ГАТТ 1994, а також надавати вiдповiднi можливостi для таких консультацiй.

Домовленiсть щодо звiльнення вiд зобов'язань
за Генеральною угодою з тарифiв i торгiвлi 1994 року

     Члени цим домовляються про таке:

     1. Прохання про звiльнення вiд зобов'язань або продовження термiну дiї iснуючого звiльнення вiд зобов'язань повинне мiстити у собi характеристику заходiв, якi пропонує вжити член СОТ, конкретних стратегiчних цiлей, якi переслiдує член СОТ, а також причин, що заважають членовi досягти його стратегiчних цiлей через заходи, якi вiдповiдають його зобов'язанням за ГАТТ 1994.

     2. Звiльнення вiд зобов'язань, що дiє на день набрання чинностi Угодою СОТ, повинне бути вiдмiнене, якщо тiльки його не буде продовжено вiдповiдно до зазначених вище процедур та процедур, описаних у статтi IX Угоди СОТ, у день припинення його дiї або через два роки пiсля набрання чинностi Угодою СОТ, залежно вiд того, що вiдбудеться ранiше.

     3. Будь-який член СОТ, який вважає, що перевага, яка належить йому вiдповiдно до ГАТТ 1994, анулюється або їй заподiюється шкода в результатi:

     a) неспроможностi члена СОТ, якому було надано звiльнення вiд зобов'язань, дотриматися умов такого звiльнення вiд зобов'язань, або

     b) застосування певного заходу вiдповiдно до умов такого звiльнення вiд зобов'язань,

     може застосувати положення статтi XXIII ГАТТ 1994 у тому виглядi, у якому вони розробленi й застосовуються за Домовленiстю про вирiшення спорiв.

Домовленiсть про тлумачення статтi XXVIII
Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року

     Члени цим домовляються про таке:

     1. Для цiлей змiни або вiдкликання поступки член СОТ, у експортi якого найвищу частку становить експорт, на який поширюється поступка (тобто експорт товару на ринок члена СОТ, що змiнює або вiдкликає поступку), вважається таким, що має основний iнтерес до поставки товару, якщо тiльки вiн вже не має права на початок переговорiв або основного iнтересу поставки товару, як це передбачено пунктом 1 статтi XXVIII. Проте зрозумiло, що цей пункт буде переглянуто Радою з торгiвлi товарами через п'ять рокiв пiсля набрання чинностi Угодою СОТ з метою вирiшити, чи задовiльним чином дiяв цей критерiй при перерозподiлi прав на переговори на користь малих або середнiх експортуючих членiв СОТ. Якщо цей критерiй не дiяв задовiльним чином, належну увагу необхiдно буде звернути на можливi удосконалення, зокрема, у свiтлi наявностi вiдповiдних даних, прийняття критерiю, основаного на частцi експорту, на який поширюється поступка, вiд всього експорту вiдповiдного товару на всi ринки.

     2. У разi, коли член СОТ вважає, що вiн має основний iнтерес щодо поставки товару у розумiннi пункту 1, вiн повинен передати свою претензiю у письмовiй формi разом iз доказами, що її пiдкрiплюють, членовi, який пропонує змiнити або вiдкликати поступку, i одночасно повiдомити Секретарiат. У цьому разi застосовується пункт 4 "Процедур переговорiв вiдповiдно до статтi XXVIII", прийнятих 10 листопада 1980 року (BISD 27S/26-28).

     3. При визначеннi того, хто з членiв СОТ має основний iнтерес щодо поставки товару (чи то вiдповiдно до викладеного вище пункту 1, чи пункту 1 статтi XXVIII) або суттєвий iнтерес, до уваги береться лише торгiвля вiдповiдним товаром, яка здiйснювалася на основi режиму найбiльшого сприяння. Проте торгiвля вiдповiдним товаром, яка здiйснювалася не за договiрними преференцiями, також братиметься до уваги, якщо при такiй торгiвлi перестали отримуватися переваги вiд преференцiйного режиму, i вона таким чином перетворилася на торгiвлю у режимi найбiльшого сприяння на момент ведення переговорiв про змiну чи вiдкликання поступки або перетвориться на неї до закiнчення таких переговорiв.

     4. У випадку, коли тарифна поступка змiнюється або вiдкликається стосовно нового товару (тобто товару, для якого вiдсутня статистика за останнi три роки), член СОТ, що має права на початок переговорiв за тiєю тарифною позицiєю, за якою класифiкується або ранiше класифiкувався товар, вважається таким, що має право на початок переговорiв за такою поступкою. При визначеннi основного iнтересу щодо поставки товару та суттєвого iнтересу, а також при розрахунку компенсацiї до уваги повиннi братися, inter alia, виробничi потужностi та iнвестицiї у вiдповiдний товар з боку експортуючого члена СОТ та оцiнки зростання експорту, а також прогнози попиту на товар у країнi iмпортуючого члена СОТ. Для цiлей цього пункту, зрозумiло, що термiн "новий товар" включає тарифнi позицiї, якi створюються шляхом видiлення iз вже iснуючої тарифної позицiї.

     5. У випадку, коли член СОТ вважає, що вiн має основний iнтерес поставки або суттєвий iнтерес у розумiннi пункту 4, вiн повинен передати свою претензiю у письмовiй формi разом iз доказами, що її пiдкрiплюють, членовi, який пропонує змiнити або вiдкликати поступку, i одночасно повiдомити Секретарiат. У цих випадках застосовується пункт 4 зазначених вище "Процедур переговорiв вiдповiдно до статтi XXVIII".

     6. Коли необмежену тарифну поступку замiнено тарифною квотою, обсяг наданої компенсацiї повинен перевищувати обсяг торгiвлi, яку фактично було зачiплено змiною поступки. Основою для розрахункiв компенсацiї повинен бути прогнозований обсяг, на який майбутня торгiвля перевищить рiвень квоти. Зрозумiло, що розрахунок прогнозованих обсягiв майбутньої торгiвлi повинен ґрунтуватися на бiльшiй з таких величин:

     a) середньорiчний обсяг торгiвлi за останнiй репрезентативний перiод у три роки, збiльшений на середньорiчний темп зростання iмпорту за той самий перiод або на 10 вiдсоткiв, залежно вiд того, що бiльше; або

     b) обсяг торгiвлi за останнiй рiк, збiльшений на 10 вiдсоткiв.

     У будь-якому разi вiдповiдальнiсть члена СОТ щодо компенсацiї не повинна перевищувати той обсяг, який би виник у результатi повного вiдкликання поступки.

     7. Будь-якому членовi СОТ, що має основний iнтерес щодо поставки товару, чи то вiдповiдно до викладеного вище пункту 1, чи пункту 1 статтi XXVIII, по поступцi, яку змiнено або вiдкликано, повинне надаватися право на початок переговорiв з компенсацiйних поступок, якщо тiльки заiнтересованi члени не погодяться на iншiй формi компенсацiї.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.